PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ PP1 PRATS DERA MOLA PONT D ARRÓS - VIELHA E MIJARAN

85  Download (0)

Full text

(1)

PP1 “PRATS DERA MOLA”

PONT D’ARRÓS - VIELHA E MIJARAN

Terme municipal:

VIELHA E MIJARAN

Nucli:

PONT D’ARRÓS

Tipus de document:

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

Versió:

02

Comarca:

VAL D’ARAN

Data:

GENER 2011

Enginyer de camins autor del projecte:

PERE LLEAL SEGUÍ

PERE LLEAL SEGUÍ Carretera deth Túnel 9, 1er 1a, 25530 Vielha (LLEIDA) tel: 973 643 079 fax: 973 643 277 e-mail:pllealsegui@telefonica.net

(2)
(3)

ÍNDEX

1 Objecte i antecedents...6

1.1 Planejament vigent ...6

1.1.1 Cronologia d’aprovació ...6

1.1.2 Conveniència i justificació...7

1.1.3 Paràmetres urbanístics bàsics...8

1.2 Fonaments Legals ...9

2 Descripció de la unitat reparcel·lable...9

3 Relació dels interessats...9

4 Relació de les finques aportades ...12

5 Descripció de les finques aportades...13

5.1.1 Finca aportada FA1 ...13

5.1.2 Finca aportada FA2 ...15

5.1.3 Finca aportada FA3 ...17

5.1.4 Finca aportada FA4 ...19

5.1.5 Finca aportada FA5 ...21

5.1.6 Finca aportada FA6 ...23

5.1.7 Finca aportada FA7 ...25

(4)

6.1 Criteris de definició dels drets aportats ...26

6.2 Criteris de definició dels drets resultants...26

6.2.1 Criteris generals...26

6.2.2 Justificació del càlcul del valor dels terrenys...27

6.2.3 Valoració dels drets teòrics...29

6.2.4 Participació dels bens de domini públic ...30

6.3 Quantificació de les despeses...30

6.3.1 Cost de les obres d’urbanització ...30

6.3.2 Metodologia de valoració de les indemnitzacions ...32

6.3.3 Cost de les indemnitzacions ...33

6.3.4 Despeses de gestió ...34

6.3.5 Total despeses...35

6.3.6 Valor urbanístic del sòl ...35

6.3.7 Determinació de l’aprofitament objecte d’adjudicació...35

6.3.8 Criteris de valoració de les parcel·les resultants ...37

6.3.9 Criteris d’adjudicació de l’aprofitament...39

6.3.10 Criteris de distribució de les despeses d’urbanització...42

7 Cessió obligatòria del 10% d’aprofitament urbanístic ...43

8 Definició del percentatge de participació dels interessats ...44

9 Valoració i adjudicació de les parcel·les resultants...46

10 Descripció de les parcel·les resultants ...47

11 Compte de liquidació provisional ...75

(5)
(6)

1 Objecte i antecedents

L’objecte d’aquest Projecte de Reparcel·lació és concretar, d’acord amb la normativa vigent, l’adjudicació de les parcel·les resultants del procés d’urbanització als propietaris afectats, i la cessió dels sòls qualificats de sistemes a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, d’acord amb les determinacions dels planejament, en execució del Pla Parcial Prats dera Mola, El Pont d’Arrós, Vielha e Mijaran.

A partir de l’informe desfavorable emès per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en data 31/07/2009 sobre el Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Prats dera Mola presentat a l’Ajuntament en data 25 de novembre de 2008, registre municipal d’entrada 4278, es redacta aquesta nova versió 02 que esmena les deficiències detectades en el citat informe emès per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

1.1 Planejament vigent

El planejament vigent a la zona d’actuació és el Pla Parcial Prats dera Mola.

1.1.1 Cronologia d’aprovació

La cronologia d’aprovació del Pla Parcial ha estat la següent: • 30/12/1991 Aprovació inicial per l’Ajuntament.

(7)

• 30/04/1992 Aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme.

1.1.2 Conveniència i justificació

Donat el temps transcorregut entre l’aprovació del Pla i la redacció d’aquest Projecte de Reparcel·lació, hi ha hagut certes modificacions que s’han hagut de tenir en consideració:

• La construcció d’una rotonda d’enllaç a la N-230 per a accedir a Arrós.

• La possibilitat de realitzar l’accés al Pla Parcial des de la rotonda, amb el que es solucionen automàticament els girs a l’esquerra que inicialment el Ministeri de Foment no autoritzava.

Amb aquestes noves dades, el procés i criteris adoptats per a la redacció del Projecte de Reparcel·lació han estat els següents:

• Aixecament topogràfic actualitzat i delimitació de finques i camins.

• Identificació registral de les finques afectades per l’àmbit de la unitat de gestió amb els seus titulars, efectuant les segregacions de les finques registrals que no estiguin incloses en la seva totalitat a l’àmbit reparcel·lable.

• Desestimació de l’Acord de Reparcel·lació realitzat el 1992.

En aquests moments és convenient el desenvolupament d’aquest Pla Parcial per la necessitat que hi ha de sòl industrial al municipi.

(8)

1.1.3 Paràmetres urbanístics bàsics

Els paràmetres urbanístics bàsics del Pla Parcial són els que es resumeixen a continuació:

Superfície total del sector 19.557,81m2

Edificabilitat bruta 0,29m2 sostre/m2 sòl

Densitat màxima residencial 10habitages/ha

Sostre total màxim 9.382,44m2

Nombre màxim d’habitatges 9

Les cessions es detallen al quadre següent:

Cessions Superfície

Equipaments 1.058,05m2

Zones verdes i de protecció 5.792,32m2

Vialitat 3.325,00m2

Total cessions 10.175,37m2

Per la zona d’aprofitament residencial la parcel·la mínima per a vivendes unifamiliars es fixa en 400m2, en el cas d’unitats plurifamiliars de dues vivendes adossades es fixa en 600m2.

Per a la zona d’aprofitament industrial es fixa una parcel·la mínima de 1.000m2.

En l’esmentat Pla Parcial Urbanístic es recomana com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en modalitat de compensació.

(9)

El present Projecte de Reparcel·lació es redacta de conformitat amb la normativa establerta al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, la Llei 8/2007 de 18 de maig, del Sòl, i finalment el Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

2 Descripció de la unitat reparcel·lable

L’àmbit del Projecte de Reparcel·lació és el definit pel Pla Parcial 1 “Prats dera Mola” al Pont d’Arrós aprovat definitivament el 30/04/1992 per la Comissió Territorial d’Urbanisme.

L’unitat reparcel·lable està compresa entre la carretera N-230 i el riu Garona al sud del nucli del Pont d’Arrós i li correspon una extensió de 19.557,81m2.

Llinda al nord amb la carretera N230, a l’est amb el riu Garona, al sud amb el riu Garona, a l’oest amb el riu Barradós.

3 Relació dels interessats

En compliment d’allò disposat a l’article 123 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 145 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme, es consideren interessats les següents persones:

• Els propietaris de les finques compreses en el polígon d’actuació urbanística.

• Els titulars de drets que puguin resultar afectats per la resolució. • Titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació.

Els propietaris de les finques incloses dins l’àmbit del Projecte de Reparcel·lació són:

(10)

Propietari nº1

HORTENSIA AYALA DEO NIF:82.567.50A

FRANCISCO TENLLADO TEJERO NIF: 41.074.518Z

AREA GESTIÓN INMOBILIAREA S.L. NIF: B25.284.753

MANUEL JESÚS MARTÍNEZ GUERRA NIF: 50.140.542T

Adreça a efectes de notificacions: Carretera de Gausac 1, Edifici Val d’Aran, Local 17, 25530 Vielha.

Aporten la següent finca:

• Propietaris a quarts indivisos de la finca registral nº423 (finca aportada FA1).

Propietari nº2

MARIA SENS PEREMARTÍ NIF:41.091.812N

JOSÉ MANUEL MONGE SENS NIF: 78.140.039P

Adreça a efectes de notificacions: Carrer Major 33, 25530 Arrós Aporten la següent finca:

• 100% de la finca registral nº405 (finca aportada FA2).

Propietari nº3

MANUEL CAUBET ARRO NIF:13.130016O

ANTONIO CAUBET ARRO 41.091.841H

(11)

• Propietaris a meitats indivises de la finca registral 229(finca aportada FA3).

Propietari nº4

MARIA ARRO DEO NIF:41.091.842L

Adreça a efectes de notificacions: Carrer Afores s/n, 25530 El Pont d’Arrós.

Aporten la següent finca:

• 100% de la finca registral 429(finca aportada FA4).

Propietari nº5

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN NIF:P2530400G

Adreça a efectes de notificacions: Carrer Sarriulera 2, 25530 Vielha Aporten la següent finca:

• 100% de la finca aportada FA5 no inscrita al Registre de la propietat.

• 100% propietari del domini públic del camí forestal no inscrit al Registre de la propietat.

Propietari nº6

MINISTERIO DE FOMENTO NIF:

Adreça a efectes de notificacions: Paseo de la Castellana 67, 28046 Madrid

Aporten la següent finca:

• 100% propietari del domini públic de la rotonda de la N-230 expropiat al propietari nº4.

(12)

4 Relació de les finques aportades

Les finques aportades d’aquesta unitat de gestió, així com el seu titular i la seva superfície són les següents:

Número Finca registral Superfície topogràfica (m2) Titularitat

FA1 420 5.681,55 Hortensia Ayala Deo Francisco Tenllado Tejero Area Gestión Inmobiliarea S.L. Manuel Jesús Martínez Guerra

FA2 405 2.232,17 Maria Sens Peremartí José Manuel Monge Sens

FA3 229 4.899,16 Manuel Caubet Arro Antonio Caubet Arro

FA4 429 3.456,57 Maria Arro Deo

FA5 No inscrita 2.173,35 Entitat Menor

Descentralitzada d’Arrós i Vila

FA6 Domini Públic 1 599,54 Ajuntament de Vielha e Mijaran FA7 Domini Públic 2 515.47 Ministerio de Fomento TOTAL 19.557,81

(13)

5 Descripció de les finques aportades

5.1.1 Finca aportada FA1

PROPIETARIS:

Propietari NIF Participació en

la propieta)

Adreça

HORTENSIA AYALA DEO

82.567.50A 25% Carretera de Gausac 1, Edifici Val d’Aran,

Local 17, 25530 Vielha FRANCISCO TENLLADO TEJERO 41.074.518Z 25% Carrer Anglada 9, 25530 Vielha AREA GESTIÓN INMOBILIAREA S.L. B25.284.753 25% Carretera de Gausac 1, Edifici Val d’Aran,

Local 17, 25530 Vielha

MANUEL JESÚS MARTÍNEZ GUERRA

50.140.542T 25% Passeig dera Libertat 10, 25530 Vielha

TÍTOL:

Títol Data Registre Nº Finca Foli Llibre Tom

Compravenda 24-6-2003 Vielha 423 106 8 364

Compravenda 7-11-1989 Vielha 423 106 8 364

Compravenda 4-6-2003 Vielha 423 106 8 364

Compravenda 7-11-1989 Vielha 423 106 8 364

(14)

Superfície m2

Amidament real 5.681,55

Dades cadastrals 5.569,00

Registral 5.960,00

Es sol·licita la inscripció de menor cabuda de 278,45m2, per ser la superfície de la finca de 5.681,55m2.

DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

“URBANA.- Un terreno llamado PRADET DEL PONT o DE LA MOLA, sito en Arrós, de extensión cinco mil novecientos sesenta metros cuadrados.- Linda, al norte, camino del Puente de Garona; Este, Manuel Monge; Sur, río Garona; y Oeste, camino del Puente de Garona”.

DESCRIPCIÓ REAL:

URBANA.- Sita al Pont d’Arrós, d’extensió cinc mil sis-cents vuitanta-un metres quadrats amb cinquanta-cinc decímetres quadrats, llinda al nord amb la N-230, a l’est amb Manuel Monge, al sud amb el riu Garona i a l’oest amb el camí del Pont del Garona.

CÀRREGUES:

Afecta, durant cinc anys, a la revisió de l’Impost de Trannsmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 29-08-2003, al marge de la inscripció 5a de la finca 423, foli 106, tom 364, llibre 8 d’Arrós.

(15)

5.1.2 Finca aportada FA2

PROPIETARIS:

Propietari NIF Participació en la

propietat

Adreça

MARIA SENS PEREMARTÍ

41.091.812N Usdefruit Carrer Major 33, 25530 Arrós

JOSÉ MANUEL MONGE SENS

78.140.039P Nuda propietat Carrer Major 33, 25530 Arrós

TÍTOL:

Títol Data Registre Nº Finca Foli Llibre Tom

Herència 13-9-1982 Vielha 405 7 6 235 SUPERFÍCIE: Superfície m2 Amidament real 2.232,17 Dades cadastrals 1.092,00 Registral 2.035,00

Es sol·licita la inscripció de major cabuda de 197,17m2, per ser la superfície de la finca 2.232,17m2.

DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

“URBANA.- Prado llamado Pradets de la Mola, en el que se ha construido una cuadra de extensión 180m2 de forma rectangular. Linda

(16)

a Norte vía pública; Mediodía con río Garona; Oriente con desagüe del molino y a Poniente con Manuel Caubet”.

DESCRIPCIÓ REAL:

URBANA.- Prat amb una quadra, de superfície dos mil dos-cents trenta-dos metres quadrats amb disset decímetres quadrats. Llinda al nord amb la N-230, a l’est amb finca de Manel Caubet Arro i Antonio Caubet Arro, al sud amb el riu Garona i a l’est amb finca d’Hortensia Ayala Deo, Francisco Tenllado Tejero, Area Gestión Inmobiliarea S.L. i Manuel Jesús Martínez Guerra

CÀRREGUES:

Lliure de càrregues.

(17)

PROPIETARIS:

Propietari NIF Participació en la

propietat

Adreça

MANEL CAUBET ARRO

13.130016O 50% Avenue Jean Rieux 199, Toulouse

ANTONIO CAUBET ARRO

41.091.841H 50% Segrià 26, 3er 2a, 25006 Lleida

TÍTOL:

Títol Data Registre Nº Finca Foli Llibre Tom

Herència 3-4-1993 Vielha 229 171 8 364 SUPERFÍCIE: Superfície m2 Amidament real 4.899,16 Dades cadastrals 4.415,00 Registral 4.884,00

Es sol·licita la inscripció de major cabuda de 15,16m2, per ser la superfície de la finca de 4899,16m2.

DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

“RÚSTICA.- Prado llamado Prat de la Mola, sito en Arrós de extensión superficial cuarenta y ocho áreas ochenta y cuatro centiáreas. Linda al Norte y al Este con Francisco Adema; al Sur con río Garona y al Oeste con acequia del Molino Harinero”.

(18)

DESCRIPCIÓ REAL:

URBANA.-Prat, de superfície quatre mil vuit-cents noranta-nou metres quadrats amb 16 decímetres quadrats, llinda al nord amb finca de Maria Arro Deo, a l’est i al sud amb el riu Garona i a l’oest amb finca de José Manuel Monge Sens i Maria Sens Peremartí.

CÀRREGUES:

Lliure de càrregues.

(19)

5.1.4 Finca aportada FA4

PROPIETARI:

Propietari NIF Participació en la

propietat Adreça MARIA ARRO DEO 41.091.842L 100% Carrer Afores s/n, 25530 El Pont d’Arrós TÍTOL:

Títol Data Registre Nº Finca Foli Llibre Tom

Compravenda 15-5-1991 Vielha 429 71 9 433 SUPERFÍCIE: Superfície m2 Amidament real 3.456,57 Dades cadastrals 4.098,00 Registral 1.681,70

Es sol·licita la inscripció de major cabuda de 1.774,87m2, per ser la superfície de la finca de 3.456,57m2.

DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

“RÚSTICA.- Una parcela de terreno sita en la partida de Sortun del término de Arrós y Vila de extensión unos diecinueve áreas cuarenta y cuatro centiáreas. Hoy según el título presentado debido a la expropiación por la carretera de unos mil seiscientos ochenta y un metros setenta decímetros cuadrados. Linda al Norte y al este con los

(20)

exponentes hoy su heredera Maria Arro Deo; Sur Eliseo Caubet y al Oeste camino público y acequia del Molino.”.

DESCRIPCIÓ REAL:

URBANA.- Parcel·la de terreny al Pont d’Arrós, de tres mil quatre-cents cinquanta-sis metres quadrats amb cinquanta-set decímetres quadrats, llinda al nord amb la N-230, a l’est amb riu Garona, al sud amb finca de Manuel Caubet Arro i Antonio Caubet Arro i a l’oest amb finca de Maria Sens Peremartí i José Manuel Monge Sens.

CÀRREGUES:

Lliure de càrregues.

(21)

5.1.5 Finca aportada FA5

PROPIETARI:

Propietari NIF Participació en

la propietat Adreça ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA D’ARRÓS I VILA <<<<<<< 100% Carrer Afores s/n, 25530 Arrós TÍTOL:

Títol Data Registre Nº Finca Foli Llibre Tom

Finca no inscrita al Registre de la Propietat que consten a l’inventari de bens de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran

SUPERFÍCIE: 2.173,35m2 Superfície m2 Amidament real 2.173,35 Dades cadastrals 2.087,00 Registral <<<< DESCRIPCIÓ REGISTRAL: DESCRIPCIÓ REAL:

URBANA.- Parcel·la de terrenya al Pont d’Arrós, de dos mil cent setanta-tres mesetanta-tres quadrats amb trenta-cinc decímesetanta-tres quadrats, llinda al nord

(22)

amb el riu Barradós, a l’est amb el camí del pont del Garona al sud amb el riu Garona i a l’oest amb el riu Barrados.

CÀRREGUES:

(23)

5.1.6 Finca aportada FA6

PROPIETARI:

Propietari NIF Participació en la

propietat Adreça AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN <<<<<<< 100% Carrer Afores s/n, 25530 Arrós TÍTOL:

Títol Data Registre Nº Finca Foli Llibre Tom

Finca no inscrita al Registre de la Propietat que consten a l’inventari de bens de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. Correspon als terrenys de domini públic del camí

SUPERFÍCIE: Superfície m2 Amidament real 599,54 Dades cadastrals Registral DESCRIPCIÓ REGISTRAL: DESCRIPCIÓ REAL:

DOMINI PÚBLIC.- Terrenys que formen part del camí al pont de la Garona, de superfície cinc-cents noranta-nou metres quadrats amb

(24)

cinquanta-quatre decímetres quadrats, llinda la nord amb el mateix camí, a l’est amb finca d’Hortensia Ayala Deo, Francisco Tenllado Martínez, Area Gestión Inmobiliarea S.L. i Manuel Jesús Martínez Guerra, al sud amb el pont del Garona i a l’oest amb finca de l‘Entitat Menor Descentralitzada d’Arrós i Vila.

(25)

PROPIETARI Nº6:

Propietari NIF Participació en la

propietat Adreça MINISTERIO DE FOMENTO <<<<<<< 100% Paseo de la Castellana 67, 28046 Madrid TÍTOL:

Títol Data Registre Nº Finca Foli Llibre Tom

SUPERFÍCIE: Superfície m2 Amidament real 515.47 Dades cadastrals Registral DESCRIPCIÓ REGISTRAL: DESCRIPCIÓ REAL:

DOMINI PÚBLIC.- Terrenys que formen part de la rotonda de la N-230, de superfície cinc-cents quinze metres quadrats amb quaranta-set decímetres quadrats, llinda la nord amb la mateixa N-230, a l’est, sud i oest amb finca Maria Arro Deo.

(26)

6 Criteris generals de la reparcel·lació

6.1 Criteris de definició dels drets aportats

Els criteris generals seguits en aquesta reparcel·lació són els establerts per l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Així mateix es vol deixar expressa constància que en aquest projecte s’utilitza la tècnica de la subrogació real de finques registrals.

De conformitat amb el disposat per l’article 120.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el dret dels propietaris és proporcional a la superfície originària de les seves respectives finques en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació urbanísitca,

Així mateix, i tal com disposa l’article 132.2 del Decret 305/2005, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme, en cas de discrepàncies entre els títols i la realitat física de les finques, es considerarà que preval aquesta sobre aquells.

6.2 Criteris de definició dels drets resultants

Els criteris generals seguits en aquesta reparcel·lació són els establerts per l’article 120,133 i 135 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 139 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

6.2.1 Criteris generals

Els drets dels propietaris dins de la reparcel·lació seran, en quest cas, proporcionals a la superfície de les finques aportades. Això vol dir que tots els terrenys inclosos en dins d’un mateix sector o polígon d’actuació en sòl urbanitzable es valoraran uniformement, es a dir, d’acord amb un mateix valor unitari; amb els criteris establerts per la legislació vigent. S’ha procurat que les parcel·les resultants adjudicades estiguin situades en un lloc proper al de les antigues propietats de les mateixes persones titulars.

Les parcel·les de sòl residencial i de sòl industrial s’han adjudicat seguint les preferències dels interessats.

(27)

de l’expedient de reparcel·lació.

En els casos de discordança entre els títols i la realitat física de les finques, es considerarà que preval aquesta sobre aquells.

Les indemnitzacions que corresponguin als seus titulars pels vols existents, càrregues i altres despeses incompatibles amb el planejament, tindran la consideració de despeses d’urbanització.

Les despeses de gestió necessàries per al desenvolupament del polígon, que s’especifiquen en aquest punt, així com les indemnitzacions a possibles ocupants o projectes d’expropiació, si s’escaigués, aniran a càrrec dels propietaris.

Les quotes que es derivin de les despeses descrites més amunt seran abonades pels propietaris a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en proporció al valor de les parcel·les resultants.

6.2.2 Justificació del càlcul del valor dels terrenys

La Disposició Transitòria Tercera, apartat 3 de la Ley 8/2007, de 18 de mayo, estableix, referint-se al valor del sòl en situació de sòl rural:

“3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes inmuebles y de determinaciones de derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o disposición que la sustituya.”

Atès que en el nostre cas, la valoració cadastral no es pot considerar vigent, s’haurà d’emprar la metodologia de càlcul definida a la normativa hipotecària concretament a la ECO/805/2003 de 27 de març. Tal i com es pot veure, el mètode de càlcul parteix d’un concepte clau, l’aprofitament permès pel Pla.

Als articles 36 i 37 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya s’estableixen el concepte i regles de ponderació de l’aprofitament. De la lectura d’aquests articles es desprèn que l’aprofitament urbanístic no

(28)

deixa de ser la diferència entre els drets i les obligacions definits pel planejament i la Llei.

Aprofitament urbanístic = Drets - Obligacions

Aquesta diferència en termes econòmics entre drets i obligacions es concreta materialment en la diferència entre ingressos, que s’obtenen de la venda de parcel·les urbanitzades, i despeses necessàries per a la seva obtenció.

El resultat de la diferència és el valor d’aquest aprofitament, és a dir el valor urbanístic del sòl.

Valor urbanístic del sòl = Ingressos - Despeses

Els ingressos s’obtindran multiplicant els metres quadrats dels diferents tipus de sòl o sostre corresponents a les tipologies existents dins del polígon objecte d’estudi, per els preus unitaris de venda que seran els de mercat de l’indret on s’actua recollint així els coeficients d’homogeneització establerts a l’article 36 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Les despeses a considerar són els costos d’urbanització i les despeses de gestió. A més, s’hauran de tenir en compte les indemnitzacions com a una despesa més, en cas que n’hi hagin. Els costos d’urbanització s’obtindran de les dades contingudes en el Projecte d’obres bàsiques del Pla Parcial Urbanístic i les corresponents complementaries.

Les despeses de gestió considerades són les generades per la redacció de projectes, Pla Parcial, Projectes d’urbanització, Projectes de reparcel·lació, etc., per les direccions d’obra, i per la gestió de vendes. Així mateix s’hauran de considerar les despeses de liquidació de quotes i el cost de les diferents taxes, impostos , honoraris de notaris i de registradors, etc.

Totes aquestes dades d’ingressos i despeses, d’acord amb la normativa hipotecària, s’hauran de periodificar en el temps, considerant les taxes lliures de risc i prima de risc contemplades en l’esmentada normativa. Com a conseqüència de considerar les esmentades taxes lliures de risc i prima de risc necessàries per qualsevol operador urbanístic, se’n desprèn que:

(29)

Essent les despeses els costos d’urbanització + indemnitzacions + gestió, i el rendiment, el derivat de l’aplicació de la taxa de lliure risc i la prima de risc.

S’ha de tenir en compte que en sòl urbanitzable l’administració actuant és la receptora del 10% de l’aprofitament.

Valor urbanístic del sòl = (Ingressos x 0.90) – Despeses – (Rendiment x 0.90)

D’acord amb els criteris exposats, procedirem a efectuar el càlcul del valor urbanístic del sòl pel mètode residual dinàmic.

6.2.3 Valoració dels drets teòrics

D’acord amb els quadres de característiques del Pla Parcial, calcularem els drets a partir de les diferents superfícies de sòl o sostre, d’acord amb l’apartat d’ingressos del quadre de càlcul del valor residual dinàmic i del valor de reparcel·lació.

Per al càlcul del valor residual pel procediment de càlcul dinàmic se seguiran els passos definits a l’article 36 de la ECO/805/2003:

• Estimació de fluxos de caixa.

• Determinació de la taxa lliure de risc. • Aplicació de la fórmula de càlcul següent:

( )

( )

+ = k t k j t j k j i S i E F 1 1 On:

F: Valor del terreny.

Ej: Import dels ingressos previstos en el moment j. Sk: Import dels pagaments previstos en el moment k.

tj: Nombre de períodes de temps previstos des del moment de la valoració fins que es produeixi cadascun dels ingressos.

tk: Nombre de períodes de temps previstos des del moment de la valoració fins que es produeixi cadascun dels pagaments.

(30)

i: Tipus d’actualització escollit corresponent a la durada de cadascun dels períodes considerats, es calcularà sumant al tipus lliure de risc la prima de risc.

La fórmula és doncs la diferència entre el valor dels ingressos obtinguts per la venda del producte acabat i el valor actual dels pagaments realitzats pels diferents costos i despeses segons el tipus d’acualització fixat.

6.2.4 Participació dels bens de domini públic

En virtut de l’article 135.1 del Decret 305/2005, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme, les finques de domini públic FA6 i FA7 no participen en el repartiment de beneficis i càrregues ja que es manté l’afectació i no experimenten variacions en el planejament que calguin executar.

En canvi en virtut de l’article 135.3 del Decret 305/2005, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme, la finca FA5 participa en el repartiment de beneficis i càrregues

6.3 Quantificació de les despeses

6.3.1 Cost de les obres d’urbanització

El cost aproximat de les obres d’urbanització és el previst en el projecte d’obres d’urbanització del Pla Parcial i es calcula en 720 230.95€ IVA inclòs, tal com es mostra al següent resum de pressupost del Projecte d’Urbanització del PP “Prats dera Mola”.

(31)

Treballs previs i auxiliars

Provisional aigua 606.15 Demolicions i moviment de terres

Demolicions i moviment 103 591.75 Serveis Residuals 13 520.35 Pluvials 26 242.16 Gas 16 194.38 Aigua potable 27 742.59 Telefonia 14 082.97 Baixa tensió 9 998.53 Enllumenat públic 33 055.15 Mitjana tensió 3 655.17 Murs i paviments Murs 33 494.14 Paviments 75 759.32 Mobiliari i acabats Mobiliari 5 089.72 Jardineria Jardineria 1 925.00 Varis Imprevistos 3 278.14 Control de qualitat 3 700.00 Seguretat i salut 7 400.00 TOTAL PEM 379 335.52 379 335.52 DG 0.13 49 313.62 BI 0.06 22 760.13 451 409.27 IVA 0.18 81 253.67 TOAL EC 532 662.94 Conveni gas 0.00

Conveni aigua potable 15 000.00 Connexió energia elèctrica 172 568.01 Total per al coneixement de

l'administració 720 230.95

(32)

6.3.2 Metodologia de valoració de les indemnitzacions

El mètode que es fa servir és el mètode del cost de reposició o substitució que es fonamenta en el principi de que el valor que es pot atribuir a cadascun dels factors de producció d’un immoble és la diferència entre el valor total de l’actiu i el valor que es poden atribuir a la resta de factors.

El cost de reposició és el cost total estimat de substituir l’immoble valorat per un altre d’iguals característiques i qualitat construït amb materials i tecnologia actuals.

Es tracta d’un mètode adient, entre d’altres, per la valoració de:

• Indemnitzacions d’edificacions dins d’un projecte de reparcel·lació.

• Edificacions en supòsits de ruïna. L’article 22 b) de la Ley 8/2007 del Suelo diu:

“Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método del coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento en que deba entenderse referida la valoración”

Valor de reposició brut (VRB)

És la suma de les inversions necessàries per a substituir, a la data de la valoració, un actiu per un altre de nou de les mateixes característiques però amb materials actuals.

El VRB d’un immoble es calcula sumant les següents components: • Cost de la construcció per contracta.

• Honoraris tècnics de projecte i direcció d’obra. • Despeses per taxes i llicències.

• Despeses d’administració.

No es consideren necessàries pel càlcul: • Benefici del promotor.

(33)

És el resultat de deduir del VRB la depreciació acumulada, física, funcional i ecològica, de l’actiu a la data de la valoració. En aquest cas només s’ha tingut en compte la depreciació física, calculada com el producte del VRB per el coeficient d’antiguitat de l’immoble (anys d’antiguitat/anys de vida útil).

6.3.3 Cost de les indemnitzacions

D’acord amb el que estableix l’article 120 f) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte de reparcel·lació ha de tenir en compte les plantacions, obres, edificacions, instal·lacions i millores que no puguin conservar, a més de les càrregues incompatibles amb l’execució del planejament i que, per aquesta raó, s’hauran d’enderrocar, eliminar o cancel·lar, així com, si s’escau, les indemnitzacions per trasllat d’ocupants; valorant-se amb independència del sòl i abonant-se el seu import als propietaris interessats, amb càrrec al projecte, en concepte de despeses d’urbanització.

En resum el cost de les indemnitzacions d’aquesta actuació, segons càlculs, es de 114 935.28€.

Indemnitzacions per edificacions incompatibles amb el planejament:

Finca aportada Ús Vida útil (anys) Antiguitat (anys) Sostre (m2) Cost construcció (€/m2) VRB (€) VRN (€) FA2 Quadra 100 38 180 792.22 185 379.48 114 935.28

(34)

6.3.4 Despeses de gestió

D’acord amb el què estableix l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme també aniran a càrrec dels adjudicataris les despeses següents:

Honoraris tècnics

Redacció del projecte d’urbanització

19 059.18

Redacció del projecte de reparcel·lació

9 781.48

Direcció d’obra 22 871.02

Gestió i control de les obres d’urbanització

17 700.00

Seguiment arqueològic 2 360.00

Seguiment ambiental 3 540.00

Despeses de formalització i inscripció en els Registres públics

(35)

Així dons, el total de despeses és de: Concepte despesa Obres d’urbanització 720 230.95 Indemnitzacions 114 935.28 Despeses de gestió 75 311.67 Despeses de registre 35 400.00 TOTAL DESPESES 945 877.90

6.3.6 Valor urbanístic del sòl

El valor del sòl pel mètode del valor residual dinàmic serà doncs, la diferència entre els drets i les obligacions, o el que és equivalent, els ingressos previstos menys les despeses previstes, d’acord amb els criteris i la fórmula explicada en aquesta memòria.

Per tant, i d’acord amb els càlculs detallats en els fulls de càlcul del valor residual dinàmic, el valor de repercussió unitari del sòl és de 84.36€/m2sostre, igual per a tot el sòl de l’àmbit d’actuació objecte d’aquest projecte.

6.3.7 Determinació de l’aprofitament objecte d’adjudicació

De conformitat amb el Pla Parcial Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, el present Projecte de Reparcel·lació distribueix un total de 5.629,46m2 de sostre edificables distribuïts per usos de la següent manera:

• Ús habitatge: 2.185,25m2 • Ús industrial: 3.444,21m2

(36)

El quadre següent detalla la superfície de cada parcel·la resultant i el sostre assignat: Finca resultant Superfície (m2 sò)l % Superfície (m2 sostre) % I.E. neta C3.1 854.32 9.11 512.59 9.11 0.60 C3.2 637.96 6.80 382.78 6.80 0.60 C3.3 519.02 5.53 311.41 5.53 0.60 C3.4 515.86 5.50 309.52 5.50 0.60 C3.5 493.16 5.26 295.90 5.26 0.60 C3.6 621.77 6.63 373.06 6.63 0.60 C4.1 553.91 5.90 332.35 5.90 0.60 C4.2 1 695.62 18.07 1 017.37 18.07 0.60 C4.3 1 001.59 10.68 600.95 10.68 0.60 C4.4 2 489.23 26.53 1 493.54 26.53 0.60 TOTAL 9 382.44 100.00 5 629.47 100.00

(37)

parcel·la:

Finca resultant Habitatge lliure (m2) Industrial (m2)

C3.1 512.59 C3.2 382.78 C3.3 311.41 C3.4 309.52 C3.5 295.90 C3.6 373.06 C4.1 332.35 C4.2 1,017.37 C4.3 600.95 C4.4 1,493.54

Per tant, de l’anàlisi dels quadres que s’acaben d’exposar podem concloure que per a cadascun dels usos en funció de la seva superfície, el Pla urbanístic atorga el següent aprofitament.

• Us habitatge lliure: 2 185.26 m2st • Us industrial: 3 444.21 m2st

6.3.8 Criteris de valoració de les parcel·les resultants

D’acord amb l’article 120.1.b del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les parcel·les resultants es valoren de la manera que decideixin per unanimitat els propietaris afectats, sota criteris objectius i generals per a tot l’àmbit d’actuació i en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel planejament al polígon d’actuació que es tracti, o bé, si no hi ha acord, es valoren subjectant-se als criteris de la legislació aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions. En qualsevol cas, la valoració de les

(38)

parcel·les resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació establertes per l’article 37.

“Article 37. Regles de ponderació de l’aprofitament urbanístic

A efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l’aprofitament urbanístic en un àmbit d’actuació urbanística, tant si són sectors de planejament urbanístic, com polígon d’actuació urbanística , s’ha d’ajustar a la regla següent:

• Si l’àmbit d’actuació urbanística compren diverses zones, s’ha d’establir el valor relatiu homogeneïtzat de cadascuna.

• Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a han d’expressar la intensitat dels usos, la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur localització i la repercussió admissible del valor de la urbanització o, si s’escau, la reurbanització”.

Els preus unitaris de les parcel·les resultants que s’ha aplicat en la present reparcel·lació per a les diferents tipologies, respecten, en tot, les determinacions que s’estableixen al Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Els valors unitaris utilitzats s’han obtingut a partir dels preus de mercat de la zona que ens ocupa per tipologies edificatòries de similars característiques i dimensions.

S’han tingut en compte les circumstàncies següents: • Ús del sòl permès.

• Edificabilitat permesa. • Intensitat dels usos. • Situació.

• Característiques i formes de les parcel·les. • Característiques de les edificacions.

Donada l’especial situació que en el Pla Parcial queda la finca resultant C4.1, s’ha aplicat un coeficient reductor específic del seu valor de 0.5.

(39)

Finques a adjudicar Ús Valor a adjudicar (€) Sostre a adjudicar (m2) C4.1 Industrial 41 543.75 332.35 C4.2 Industrial 254 342.50 1 017.37 C4.3 Industrial 150 237.50 600.95 C4.4 Industrial 373 385.00 1 493.54 C3.1 Residencial 256 295.00 512.59 C3.2 Residencial 191 390.00 382.78 C3.3 Residencial 155 705.00 311.41 C3.4 Residencial 154 760.00 309.52 C3.5 Residencial 147 950.00 295.90 C3.6 Residencial 186 530.00 373.06 TOTAL 1 912 138.75 5 629.47

6.3.9 Criteris d’adjudicació de l’aprofitament

El present Projecte de Reparcel·lació concreta les unitats de valors o d’aprofitament que corresponen a cada propietari, com a resultat del procés de distribució dels beneficis i càrregues derivats del planejament, concretant-se la finca o finques en que podrà materialitzar-se aquest aprofitament.

Aquests aprofitaments urbanístics adjudicats seran inscrits en el Registre de la Propietat, tal com preveu el Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel que s’aprova el “Reglamento sobre inscripción en el Registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística”.

(40)

De conformitat amb l’article 120 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 139 del reglament que la desenvolupa, llevat d’acord entre les persones propietàries afectades, en el projecte de reparcel·lació no es poden fer adjudicacions que excedeixin els drets de les persones adjudicatàries. Les diferències d’adjudicació han d’ésser objecte de compensació econòmica entre les persones interessades, el valor de la qual s’ha de fixar atenent el preu de les parcel·les resultants que els haurien estat adjudicades d’haver estat possible.

El resultat obtingut per a cada un dels usos amb aprofitament lucratiu de l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic és el següent:

Us Coeficient d’homogeneïtzació

Aprofitament (u.a.)

Industrial 0.5 1 722.12

(41)

cadascuna de les finques resultants són les següents: Finca resultant Adjudicatari Ús m2 sostre Ch u.a. C4.1 Entitat Menor Descentralitzada d’Arrós i Vila Industrial 332.35 0.5 166.18

C4.2 Manuel Caubet Arro Antonio Cauber Arro

Industrial 1 017.37 0.5 508.69

C4.3 Entitat Menor

Descentralitzada d’Arrós i Vila

Industrial 600.95 0.5 300.48

C4.4 Hortensia Ayala Deo Francisco Tenllado Tejero Area gestión

inmobiliarea S.L.

Manuel Jesús Martínez Guerra

Industrial 1 493.54 0.5 746.77

C3.1 Maria Sens Peremartí José Manuel Monge Sens

Residencial 512.59 1 512.59

C3.2 Manuel Caubet Arro Antonio Caubet Arro

Residencial 382.78 1 382.78

C3.3 Hortensia Ayala Deo Francisco Tenllado Tejero Area gestión

inmobiliarea S.L.

Manuel Jesús Martínez Guerra

(42)

C3.4 Ajuntament de Vielha e Mijaran

Residencial 309.52 1 309.52

C3.5 Maria Arro Deo Residencial 295.90 1 295.90

C3.6 Maria Arro Deo Residencial 373.06 1 373.06

TOTALS 5 629.47 3 907.38

Segons el que disposa l’article 120.g del text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya s’ha d’adjudicar com a finques independents les superfícies que compleixen els requisits de parcel·la mínima edificable i que tinguin la configuració i les característiques adequades per edificar-hi de conformitat al planejament. El sòl que no s’ajusti als requisits esmentats també es pot adjudicar com a finca independent, a instància dels interessats, si s’aconsegueix de formar una parcel·la mínima edificable en agrupar-la amb una altra finca que hi confini, externa a l’àmbit de la reparcel·lació i amb una qualificació compatible.

Així mateix, d’acord amb l’article 45.a del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el 42.d del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei, els propietaris de sòl urbanitzable han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl urbanitzat corresponent al 10% de l’aprofitament urbanísitic del sector. En aquest cas l’administració actuant és l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Per tant, el sòl privat, un cop urbanitzat es repartirà entre els actuals propietaris, després de l’esmentada cessió obligatòria del 10% de l’aprofitament.

6.3.10 Criteris de distribució de les despeses d’urbanització

D’acord amb l’establert a l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 127.1 del Reglament d’Urbanisme, a través de la reparcel·lació, les persones propietàries de la unitat reparcel·lable assumeixen les càrregues d’urbanització establertes pel planejament.

(43)

bàsiques i totes aquelles altres obres que estableixi el planejament urbanístic i el projecte d’urbanització corresponent.

Els conceptes que integren l’import total de les despeses d’urbanització són:

Concepte €

Total execució material 379 335.52

Despeses generals 49 313.62

Benefici industrial 22 760.13

Subtotal 451 409.27

IVA 81 253.67

Total execució per contracte 532 662.94

Conveni GAS 0.00

Conveni Aigua potable 15 000.00

Connexió energia elèctrica 172 568.01

TOTAL DESPESES D’URBANITZACIÓ IVA INCLÒS 720 230.95

Les despeses per les indemnitzacions de les construccions i/o activitats existents i els enderrocs d’aquestes, es preveuen en 114 935.28€.

Essent la repercussió de les despeses d’urbanització sobre el sòl de

76.76€/m2sòl i sobre l’edificabilitat de 127.94€/m2st.

7 Cessió obligatòria del 10% d’aprofitament

urbanístic

De conformitat amb l’article 45.a del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i el 42.d del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei, els propietaris de sòl urbanitzable han de cedir

(44)

gratuïtament a l’administració actuant, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.

La cessió del 10% d’aprofitament urbanístic s’ha calculat de la següent manera:

Tipus de sòl Sostre (m2) Ch U.A. U.A.

administració actuant

Industrial 3 444.21 0.5 1 722.12

Residencial 2 185.26 1 2 185.26 309.52

Total 5 629.47 3 907.38 309.52

8 Definició del percentatge de participació dels

interessats

El percentatge de participació dels interessats, d’acord amb els criteris establerts als punts anteriors, els drets resultants per a cada interessat i la seva contribució a les despeses de transformació, queden reflectits en el quadre següent:

(45)

Nom del propietari Finques aportades Sup. Finca aportada Drets inicials Valor a adjudicar Valor total adjudicat Drets adjudicats % participació en despeses d'urbanització Despeses d'urbanització

Hortensia Ayala Deo FA 1 5 681.55 27.73 530 154.28 529 090.00 27.67 30.81 221 876.73 Francisco Tenllado Tejero

Area Gestión Inmobiliarea Manuel Jesús Martínez Guerra

Maria Sens Peremartí FA 2 2 232.17 10.89 208 287.19 256 295.00 13.40 12.10 87 171.03 José Manuel Monge Sens

Manuel Cauber Arro FA 3 4 899.16 23.91 457 149.56 445 732.50 23.31 26.56 191 322.72 Antonio Caubet Arro

Maria Arro Deo FA 4 3 456.57 16.87 322 536.33 334 480.00 17.49 18.74 134 986.48

Entitat Menor Descentralitzada d'Arros i Vila FA 5 2 173.35 10.61 202 799.41 191 781.25 10.03 11.78 84 873.99

Ajuntament de Vielha e Mijaran (domini públic) FA 6 599.54 0.00 0.00 Ministerio de Fomento (domini públic) FA 7 515.47 0.00 0.00

(46)

9 Valoració i adjudicació de les parcel·les resultants

La valoració i adjudicació de les parcel·les resultants queda definida en el quadre següent:

Finca

resultant Ús Adjudicatari % indivís

Valor urbanístic

parcial € Sostre m2

C4.1 Industrial E.M.D. d'Arros i Vila 100.0000 41 543.75 332.35 C4.2 Industrial Manuel Caubet Arro 50.0000 127 171.25 1 017.37

Antonio Cauber Arro 50.0000 127 171.25

C4.3 Industrial E.M.D. d'Arros i Vila 100.0000 150 237.50 600.95 C4.4 Industrial Hortensia Ayala Deo 25.0000 93 346.25 1 493.54

Francisco Tenllado Tejero 25.0000 93 346.25 Area Gestión Inmobiliarea 25.0000 93 346.25 Manuel Jesús Martínez Guerra 25.0000 93 346.25

C3.1 Residencial Maria Sens Peremartí 100.0000 256 295.00 512.59 José Manuel Monge Sens

C3.2 Residencial Manuel Cauber Arro 50.0000 95 695.00 382.78 Antonio Caubet Arro 50.0000 95 695.00

C3.3 Residencial Hortensia Ayala Deo 25.0000 38 926.25 311.41 Francisco Tenllado Tejero 25.0000 38 926.25

Area Gestión Inmobiliarea 25.0000 38 926.25 Manuel Jesús Martínez Guerra 25.0000 38 926.25

C3.4 Residencial Ajuntament de Vielha e Mijaran 100.0000 154 760.00 309.52 C3.5 Residencial Maria Arro Deo 100.0000 147 950.00 295.90 C3.6 Residencial Maria Arro Deo 100.0000 186 530.00 373.06

(47)

10 Descripció de les parcel·les resultants

FINCA RESULTANT V1.1

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Ajuntament de Vielha e Mijaran 100% <<<<<<<<

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

3,325.10 Vials

(48)

Descripció URBANA.- Vialitat. Finca assenyalada com a V1 al plànol d’adjudicació de les finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura irregular, i de 3.325,10m2 de superfície.

Constitueix tota la vialitat del sector segons configuració i límits del plànol de finques resultants d’aquest projecte.

N S E Límits W Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Càrregues de nova creació: Lliure de càrregues

Adjudicació de terrenys del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, en concepte de cessió obligatòria i gratuïta de sòl públic, en compliment del que disposa l’article 44 del text Refós de la Llei d’Urbanisme.

(49)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Ministerio de Fomento 100% <<<<<<<<

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

515.47 Vials

(50)

Descripció URBANA.- Vialitat. Finca assenyalada com a V1.2 al plànol d’adjudicació de les finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura irregular, i de 515.47m2 de superfície.

Constitueix els terrenys de la rotonda de la N-230 que no participen en la reparcel·lació en virtut de l’article 135.1 del Decret 305/2005 pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme. N S E Límits W Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Càrregues de nova creació: Lliure de càrregues

Constitueix els terrenys de la rotonda de la N-230 que no participen en la reparcel·lació en virtut de l’article 135.1 del Decret 305/2005 pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme.

(51)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Ajuntament de Vielha e Mijaran 100% <<<<<<<<

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

5,789.76 Zona verda i de protecció

(52)

Descripció URBANA.- Zona verda i de protecció. Finca assenyalada com a ZV1 al plànol d’adjudicació de les finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura irregular, i de 5.789,76m2 de superfície.

Constitueix tota la zona verda i de protecció del sector segons configuració i límits del plànol de finques resultants d’aquest projecte. N S E Límits W Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Càrregues de nova creació: Lliure de càrregues

Adjudicació de terrenys del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, en concepte de cessió obligatòria i gratuïta de sòl públic, en compliment del que disposa l’article 44 del text Refós de la Llei d’Urbanisme.

(53)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Maria Sens Peremartí 100% usdefruit 41.091.812N

José Manuel Monge Sens 100% nuda propietat 78.140.039P

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

854.32 Residencial 256 295.00

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA2

(54)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C3.1 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 854.32m2 de superfície.

N zona verda i de protecció ZV1

S vial principal Carrer 1

E finca resultant C3.2 Límits W finca resultant C4.2 Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 13.40% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 37 003.57€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(55)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Manuel Caubet Arro 50% 13.130.016O

Antonio Caubet Arro 50% 41.091.841H

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

637.96 Residencial 191 390.00

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA3

(56)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C3.2 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 637,96m2 de superfície

N zona verda i de protecció ZV1

S vial principal Carrer 1

E finca resultant C3.3 Límits W finca resultant C3.1 Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 10.01% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 89 763.69€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(57)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Hortensia Ayala Deo 25% 82.567.50A

Francisco Tenllado Tejero 25% 41.074.518Z

Area Gestión Inmobiliarea S.L. 25% B25.284.753

Manuel Jesús Martínez Guerra 25% 50.140.542T

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

519.02 Residencial 155 705.00

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA1

(58)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C3.3 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 519,02m2 de superfície

N zona verda i de protecció ZV1

S vial principal Carrer 1

E finca resultant C3.4 Límits W finca resultant C3.2 Càrregues de procedència que es traslladen:

Afecta, durant cinc anys, a la revisió de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 29-08-2003, al marge de la inscripció 5a de la finca 423, foli 106, tom 364, llibre 8 d’Arrós

Coeficient de participació 8.14% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 75 164.31€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(59)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Ajuntament de Vielha e Mijaran 100% <<<<<<<<

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

515.86 Residencial 154 760.00

(60)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C3.4 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 515.86m2 de superfície

N zona verda i de protecció ZV1

S vial principal Carrer 1

E finca resultant C3.5 Límits W finca resultant C3.3 Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 8.09% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional -36 453.88€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(61)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Maria Arro Deo 100% 41.091.842L

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

493.16 Residencial 147 950.00

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA4

(62)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C3.5 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 493,16m2 de superfície

N zona verda i de protecció ZV1

S vial principal Carrer 1

E finca resultant C3.6 Límits W finca resultant C3.4 Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 7.74% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 74 674.56€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(63)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Maria Arro Deo 100% 41.091.842L

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

621.77 Residencial 186 530.00

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA4

(64)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C3.6 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 621,77m2 de suprtfície

N zona verda i de protecció ZV1

S vial principal Carrer 1

E vial principal Carrer 1 Límits W finca resultant C3.4 Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 9.76% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 94 146.98€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(65)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Entitat Menor Descentralitzada d’Arrós i Vila

100% <<<<<<<<

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

555.91 Industrial 41 543.75

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA5

(66)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C4.1 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 555,91m2 de superfície

N zona verda i de protecció ZV1

S zona verda i de protecció ZV1

E finca resultant Q5 Límits

W zona verda i de protecció ZV1

Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 2.17% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 18 715.27€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(67)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Manuel Caubet Arro 50% 13.130.016O

Antonio Caubet Arro 50% 41.091.841H

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

1,695.62 Industrial 254 342.50

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA3

(68)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C4.2 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 1.695,62m2 de superfície

N zona verda i de protecció ZV1

S vial principal Carrer 1

E finca resultant C3.1 Límits

W camí del Pont de la Garona

Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 13.30% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 119 288.99€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(69)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Entitat Menor Descentralitzada d’Arrós i Vila

100% <<<<<<<<

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

1,001.59 Industrial 150 237.50

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA5

(70)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C4.3 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 1.001,59m2 de superfície

N vial principal Carrer 1

S zona verda i de protecció ZV1

E finca resultant C4.4 Límits

W camí del Pont de la Garona

Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Coeficient de participació 7.86% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 67 681.32€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(71)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Hortensia Ayala Deo 25% 82.567.50A

Francisco Tenllado Tejero 25% 41.074.518Z

Area Gestión Inmobiliarea S.L. 25% B25.284.753

Manuel Jesús Martínez Guerra 25% 50.140.542T

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

2.489,23 Industrial 373 385.00

FINCA DE PROCEDÈNCIA: FA1

(72)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a C4.4 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 2.489,23m2 de superfície

N vial principal Carrer 1

S zona verda i de protecció ZV1

E zona verda i de protecció ZV1 Límits

W finca resultant C4.3

Càrregues de

procedència que es traslladen:

Afecta, durant cinc anys, a la revisió de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons nota de data 29-08-2003, al marge de la inscripció 5a de la finca 423, foli 106, tom 364, llibre 8 d’Arrós

Coeficient de participació 19.53% Càrregues de nova creació: D’acord amb la legislació vigent aquesta finca queda afectada amb caràcter real Import de liquidació provisional 180 246.14€

Així mateix, queda afecta al pagament del saldo corresponent que resulti del compte de liquidació definitiva, que al seu moment es determinarà, de conformitat amb l’article 154.2 del Reglament de Llei d’Urbanisme de Catalunya.

(73)

FINCA RESULTANT:

Adjudicatari Coeficient de propietat NIF

Ajuntament de Vielha e Mijaran 100% <<<<<<<<

Superfície (m2) Qualificació Urbanística Valor (€)

1,058.39 Equipaments

(74)

DESCRIPCIÓ:

Descripció URBANA.- Parcel·la assenyalada com a Q5 al plànol d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, de figura trapezoïdal i de 1.058,39m2 de superfície.

N zona verda i de protecció ZV1

S zona verda i de protecció ZV1

E camí del Pont de la Garona Límits W finca resultant C4.1 Càrregues de procedència que es traslladen: Lliure de càrregues Càrregues de nova creació: Lliure de càrregues

Adjudicació de terrenys del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit definit pel sector Prats dera Mola, del terme municipal de Vielha e Mijaran, en concepte de cessió obligatòria i gratuïta de sòl públic, en compliment del que disposa l’article 44 del text Refós de la Llei d’Urbanisme.

(75)

De conformitat amb el disposat aper l’article 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme, es formula el següent compte de liquidació provisional a les taules que s’annexen a continuació.

Els errors i omissions que s’adverteixin en el compte de liquidació provisional, així com les rectificacions que es considerin procedents, es tindran en compte en la liquidació definitiva, però no suspendran l’exigibilitat de saldos provisionals.

Vielha, gener 2011

Pere Lleal i Seguí

(76)

Quadre de correspondències

Finca Registral Dades registrals Incidencia Sup Càrregues Incidència càrregues Resultant Adjudicatari % Adjudicació

FA1 423 Tom 364, llibre 8 d'Arros, foli 106 Menor cabuda Afecció fiscal ITPAJD Traslladada a la finca resultant C 4.4 i C3.3

Hortensia Ayala Deo (25%), Francisco Tenllado Tejero (25%), Area Gestión Inmobiliarea (25%),

Manuel Jesús Martínez Guerra 100%

FA2 405 Tom 235, llibre 6 d'Arros, foli 7 Major cabuda Lliure de càrregues Cap C 3.1

Maria Sens Peremartí (usdefruit), José Manuel Monge Sens (nuda

propietat) 100%

FA3 229 Tom 364, llibre 8 d'Arros, foli 171 Major cabuda Lliure de càrregues Cap C 3.2 i C 4.2

Manuel Caubet Arro (50%),

Antonio Caubet Arro (50%) 100% FA4 429 Tom 433, llibre 9 d'Arros, foli 7 Major cabuda Lliure de càrregues Cap C 3.5 i C 3.6 Maria Arro Deo 100%

FA5 No inscrita Terrenys naus municipals C 4.1 i C 4.3 E.M.D. Arròs i Vila 100%

Figure

Updating...

References

Related subjects :