• No se han encontrado resultados

CONVOCATÒRIA 2021Guia de l'usuari

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CONVOCATÒRIA 2021Guia de l'usuari"

Copied!
32
0
0

Texto completo

(1)

MANUAL DE TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS A

ESCOLES DE MÚSICA I

ESCOLES DE MÚSICA I DANSA

CONVOCATÒRIA 2021

Guia de l'usuari

(2)

Contingut

A. Objectiu...3

1. Accés a l’assistent de tramitació...4

2. Ha de saber (pas 1)...6

3. Emplenar (Pas 2)...7

3.1. FORMULARIS GENERALS: COMUNS A TOTS ELS PROCEDIMENTS...7

3.2. FORMULARIS ESPECÍFICS...14

4. Documentar (Pas 3)...16

5. Registrar (Pas 4)...18

6. Guardar (Pas 5)...19

B. Sobre la documentació a aportar...20

C. Consulta del codi de centre i les dades de l’escola tal com apareixen en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana...21

D. Contacte amb l’òrgan instructor...21

(3)

A. Objectiu

El present manual té la finalitat d'oferir una guia per a la tramitació telemàtica de presentació de les sol·licituds de subvenció i d'aportació de documentació de les ajudes destinades a escoles de música i escoles de música i dansa.

RECOMANACIONS PRÈVIES

- És imprescindible emplenar tots els camps obligatoris (assenyalats amb asterisc) de cada formulari del tràmit per a poder avançar en la tramitació.

- En el formulari de “Relació Nominal del personal docent contractat - despeses”, es recomana validar les dades introduïdes cada cert temps per a evitar la pèrdua de la informació introduïda. Cal emplenar completament les dades de dos docents per a poder validar aquest formulari.

- En cas de necessitar parar el procés de tramitació, sempre s'haurà de validar un formulari per a no perdre les dades introduïdes.

- En cas de realitzar la tramitació en diverses sessions, per a poder recuperar les dades ja introduïdes, s’ha d'accedir des de la "Carpeta ciutadana" de la persona sol·licitant i tornar a entrar en la sol·licitud ja iniciada.

- La sol·licitud de subvenció no es podrà modificar una vegada quede signada i registrada en la plataforma telemàtica. Al final del tràmit poden descarregar el justificant de la sol·licitud.

- Es recomana comprovar totes les dades consignades en la sol·licitud registrada revisant el justificant en PDF. En cas de detectar-se errors en les dades consignades sempre pot tramitar una nova sol·licitud dins del termini establit de presentació de sol·licituds. A l'efecte de la tramitació, només s'admetrà a tràmit l'última sol·licitud presentada així com els seus documents adjunts.

(4)

Per a resoldre problemes amb els tràmits telemàtics (amb java, navegadors, certificats…) consultar els contactes publicats en l'espai que es mostra en prémer en l'enllaç habilitat,

“La nostra llista de problemes freqüents”, en l'apartat “Problemes” que hi ha en la pàgina d'accés a qualsevol tràmit.

Addicionalment, es facilita altres contactes en l'apartat “Necessita ajuda?” una vegada dins del tràmit:

1. Accés a l’assistent de tramitació

Per a poder accedir al procedimenr de subvencions ha d'entrar en el següent enllaç: http://

www.gva.es/ va /inicio/procedimientos?id_proc=230 que es correspon amb el procediment de sol·licitud de subvencions per a escoles de música i escoles de música i dansa (EDMUSI).

La presentació telemàtica de la sol·licitud es farà, en les condicions establides en la convocatòria, a través de l'enllaç:

La tramitació s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics. La persona sol·licitant pot usar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.

(5)

Electrònica (ACCV https://www.accv.es/) que es pot tramitar en el Punt de Registre més pròxim al seu domicili.

Una vegada s'haja accedit al tràmit corresponent de presentació de la sol·licitud i sempre que es faça dins del termini, l'assistent de tramitació anirà guiant els passos a realitzar.

Per a poder recuperar una sol·licitud prèviament iniciada, i després d'haver-se tancat la sessió, s'haurà d'accedir des de la "Carpeta Ciutadana" disponible en el següent enllaç:

https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma= va

(6)

2. Ha de saber (pas 1)

Una vegada validat l'accés mitjançant l'autenticació del certificat digital, trobaran els passos que té el tràmit i que han d'anar seguint. No podrà accedir al següent pas sense haver completat els camps obligatoris del pas anterior. Una vegada acabat cada pas, les dades es guarden i poden modificar-se en qualsevol moment avançant o retrocedint a través del tràmit.

(7)

1r PAS) HA DE SABER: presenta una explicació prèvia dels passos a seguir. Una vegada llegida aquesta informació bàsica es pot iniciar la tramitació prement sobre ‘Començar >’ al peu de la pàgina.

3. Emplenar (Pas 2)

3.1. FORMULARIS GENERALS: COMUNS A TOTS ELS PROCEDIMENTS

Els dos primers formularis de la llista són iguals per a tots els tràmits de les ajudes objecte d'aquest document.

La iconografia va indicant quins són obligatoris i quins no, així com quins ja s'han realitzat.

Per a passar d'un formulari al següent, es premerà sobre l'acció ‘Enviar’ a la cantonada superior dreta de cada pàgina.

(8)

Així, s'anirà actualitzant l'estat dels formularis per a indicar quins s'ha completat, canviant l'estat:

per:

A més, hi ha formularis que requeriran una signatura prèvia:

FORMULARI 1: SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

En l'apartat A, es recullen les dades de l'entitat sol·licitant, és a dir, l'entitat receptora de l'ajuda. Les dades marcades amb un asterisc són obligatoris.

Els camps que mostren una lupa, permeten triar el valor d'una llista que es desplega en prémer la lupa.

(9)

En l'apartat B, es mostren les dades de qui presenta la sol·licitud en representació de l'entitat de l'apartat A. Aquestes dades s'obtenen del certificat o el sistema amb el qual s'haja accedit al tràmit i no podran ser modificats.

En el camp de naturalesa jurídica s'haurà d'assenyalar:

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE: FUNDACIONS, INST. RELIGIOSES o

AJUNTAMENTS

En el camp “FILTRE CNAE” no s'ha de posar res. En el camp CNAE s'introduirà el número 8552-Educació cultural

En l'apartat C, les dades per a les notificacions telemàtiques són importants perquè seran els que s'utilitzen per a qualsevol acte de notificació que duga a terme l'administració, per exemple la notificació de requeriments.

(10)

En l'apartat E, les dades bancàries són les que s’utilitzen per a pagar la subvenció en cas de ser beneficiaris. Serà important parar atenció a l'opció que es marca perquè no sols afecta davant un canvi en el compte sinó també en la denominació fiscal del sol·licitant. LA PLATAFORMA DEMANARÀ OBLIGATÒRIAMENT QUE ADJUNTEM EL MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA A LA SOL·LICITUD, si no es pretén canviar el número de compte respecte a l’any anterior, es pot adjuntar un pdf en blanc.

No s'ha de cancel·lar el compte bancari consignat sota cap circumstància fins a haver cobrat la subvenció motiu d'aquesta convocatòria.

(11)
(12)

Aquest primer formulari, requereix d'una signatura explícita, abans de completar la resta de formularis i registrar la sol·licitud.

FORMULARI 2: SELECCIÓ DE FORMULARIS

En aquesta segona pàgina, es mostra la llista que inclou:

• Altres formularis addicionals que caldrà emplenar.

Oferta formativa - ingressos.

Relació de personal docent contractat - despeses

• Referència a aquella documentació que se sol·licita adjuntar a la sol·licitud i per a la qual es disposa d'un model de document publicat en el procediment.

Per a finalitzar cada pas cal fer clic en el botó de “Envia”.

ATENCIÓ: Per a poder passar d'un formulari a un altre s'han d'emplenar, almenys, tots els camps que són obligatoris (assenyalats en asterisc), en cas contrari no podrà avançar en el tràmit.

(13)

FORMULARI 3: FORMULARI DE SOL·LICITUD PRÒPIA D'ESCOLES DE MÚSICA

Les dades del certificat seran els mateixos que en l'apartat B del formulari general comú.

En l'apartat A, bastarà amb indicar el codi de l'escola a partir del qual es mostraran els restants tal com consten en poder de l'administració (vegeu pàgina 21 Registre de Centres Docents). Es podran modificar aquells que estan ombrejats en gris clar.

En el següent apartat B, les dades de l'entitat titular sol·licitant seran els que consten en el Registre de centres per al centre que s'haja seleccionat en l'apartat anterior ‘Dades de l'Escola de Música’.

En el cas de ser una escola d'àmbit supramunicipal s'ha de marcar “Si” en el *check corresponent.

Finalment, serà necessari marcar la casella de ‘Corporació local’ o bé la de

‘Privats/concessionaris’ perquè es carreguen les clàusules de la declaració responsable que s'ha d'incloure i signar en la sol·licitud a presentar.

(14)

Per a canviar d'una opció a una altra, primer cal desmarcar la que no es desitja i tornar a marcar una altra. Si no es marca cap opció, en prémer ‘enviar’ per a poder continuar, es mostrarà el següent missatge i no es podrà completar el formulari ni, per tant, la sol·licitud.

3.2. FORMULARIS ESPECÍFICS

FORMULARI 4: OFERTA FORMATIVA DE L'ESCOLA DE MÚSICA - INGRESSOS En aquesta convocatòria s'ha simplificat aquest formulari de manera que:

- En primer lloc, i solament si escau, s'ha d'assenyalar el check d'impartició de classes en localitats amb el risc de despoblament.

- En segon lloc, és obligatori per a totes les sol·licitants emplenar el camp de total d’alumnes matriculats en el curs 2020-2021.

- En tercer lloc, en el desplegable d'assignatura/instrumente, de manera obligatòria s'ha de relacionar tota l'oferta formativa de l'escola (especialitats instrumentals, conjunts i formació complementària).

(15)

En l'apartat d'INGRESSOS apareixen els següents camps a emplenar: En la línia de “total despeses no subvencionables”, s'indica la quantitat a descomptar dels ingressos que es correspon amb despeses que no es consideren subvencionables. Més informació:

PREGUNTES FREQÜENTS

FORMULARIO 5: RELACIÓN DE PERSONAL DOCENTE CONTRATADO - GASTOS

Introduir les dades del professorat contractat per l'escola: en introduir el NIF, per defecte apareixeran les dades del professor/a sempre que ja s'hagen incorporat per alguna escola de música en convocatòries anteriors. En el cas d'aportar nou títol, s'haurà d'adjuntar al tràmit, desapareixerà el títol ja guardat (i quedarà gravat en la base de dades) per a poder introduir altres títols.

-NIF, cognoms i nom, NSS i data d'inici del contracte. La data d'inici del contracte no podrà ser posterior al 2 de novembre de 2021. En cap cas es consignaren les altes de professorat contractat amb posterioritat a aqueixa data.

- Titulació/és i especialitat/és de titulació.

-Assignatura/as impartida/as.

-Hores de contractació mensual, amb fraccions setmanals (0,25 per cada setmana) cursos de formació realitzats, haurà d'introduir-se 0 o major que 0, i cost mensual del professor/a.

Els cursos de formació hauran de ser realitzats a partir de l'1 de gener de 2019 i d'una duració mínima de 15 hores.

(16)

Quan s'emplenen les dades de la persona o persones que tenen responsabilitats en tasques directives, en una de les assignatures s'ha d'indicar “Director/a escola” que podran trobar en el desplegable.

4. Documentar (Pas 3)

En aquest pas es pujarà a la plataforma de tramitació tota aquella documentació a aportar:

De manera obligatòria:

- Carpetes comprimides individualitzades de cada professor/a.

- Annex IV. Relació d'alumnat matriculat a l'escola. Més informació: ACLARIMENTS A L’ANNEX IV

- Annex V. PGA.

- Annex VI: Formació al llarg de la vida.

(17)

En l'apartat «Altres documents»: Projecte d'innovació. Una relació classificada amb el concepte d'aquestes despeses, identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, si és el cas.

ATENCIÓ: Han d'annexar-se tots els documents obligatoris per a poder finalitzar el tràmit, en cas contrari, no li deixarà registrar. Adjuntar tots els documents en format PDF, Zip o Rar.

(18)

5. Registrar (Pas 4)

En aquest apartat es mostra el resum de la informació proporcionada. Ha de revisar que és correcta.

En acabar, Registra i Acceptar. Recorde que una vegada registrada, no podrà modificar-la.

(19)

6. Guardar (Pas 5)

IMPORTANT , descarregar i guardar el justificant del tràmit en el seu equip.

(20)

B. Sobre la documentació a aportar

OBLIGATORIS

1. En un arxiu comprimit, de manera individual per a cada professor/a, s'adjuntarà:

a) Còpia del Títol que acredite el requisit de titulació, en el cas que no s'haja aportat, o en cas d'un nou títol que es vol aportar.

b) Còpia del contracte amb l'entitat per al curs de convocatòria.

c) Nòmina corresponent al mes de novembre de 2020.

d) Certificats dels cursos de formació individuals.

2. Relació nominal de l'alumnat matriculat en el curs de convocatòria (annex IV, formulari disponible en el tràmit en l'apartat “Impresos associats”). Poden optar per exportar de la base de dades de l'escola totes les dades requerides i elaborar i adjuntar un document ad hoc en pdf sense recórrer al formulari associat al tràmit que els proporcionem.

Per a consultar què és el NIA: http://www.ceice.gva.es/webitaca/ val /centres_nia.htm 3. Programació General Anual (annex V, formulari disponible en el tràmit en l'apartat

“Impresos associats”).

4. Formulari de Formació al llarg de la vida (annex VI, formulari disponible en el tràmit en l'apartat “Impresos associats”).

ALTRES DOCUMENTS OBLIGATORIS

5. Document acreditatiu emés per l'Ajuntament de la subvenció concedida específicament a l'escola per a l'exercici 2021. S'ha de presentar fins i tot en el cas que no es reba cap subvenció o ajuda específica per a aquesta finalitat.

6. Formulari d’alta de tercers per al pagament de la subvenció (disponible en el tràmit en l'apartat “Impresos associats”). Si no canvia, es pot optar per pujar un fitxer .pdf en blanc.

(21)

C. Consulta del codi de centre i les dades de l’escola tal com apareixen en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana

Entrar en el següent enllaç i accedirà a la Guia de Centres Docents en l’apartat corresponent als ensenyaments de música i de dansa. Ha de seleccionar Escoles de música - Ens. no reglats:

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/centros3 Es poden triar distints criteris de cerca.

D. Contacte amb l’òrgan instructor

Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es

Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant correu electrònic: sere@gva.es

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-de-musica

(22)

ACLARIMENTS A L’ANNEX IV

ANNEX IV. Relació nominal de l’alumnat, en l’apartat de matèries s’ha d’assenyalar:

INSTRUMENT. Si és el cas, l’especialitat instrumental que cursa cada alumne/a. En cas que no es curse cap instrument, no omplir res.

ASSIGNATURES DE PROMOCIÓ. Sols s’ha d’omplir en cas que en l’oferta formativa de l’escola s’incloga alguna de les matèries que s’assenyalen en l’apartat baremable de la resolució de convocatòria: Informàtica musical (edició de partitures, enregistrament i edició musical, música electrònica, etc.), Musicoteràpia, Apreciació i cultura musical, Música antiga, Música tradicional valenciana, moderna/jazz, flamenc.

CONJUNTS INSTRUMENTALS. En cas que en l’escola sols s’oferisca un tipus d’agrupament, es pot posar de manera genèrica SI/NO. Si s’ofereixen diferents conjunts instrumentals, assenyalar de manera concreta de quin tipus es tracta (banda, orquestra, etc.)

En l’apartat d’aportació anual, cal assenyalar el que li costa a cada alumne/a (la matricula més les aportacions mensuals que paga) el curs escolar 2020-2021.

IMPORTANT: el total resultant de la suma de les aportacions de tot l’alumnat és el que després s’ha de reflectir en la casella corresponent durant la tramitació telemàtica de la sol·licitud de subvenció en el formulari específic corresponent a «Oferta formativa – ingressos de l’escola de música».

En el mateix formulari, també apareix una casella que diu «Total despeses no subvencionables» de manera que del total d’ingressos per aportacions de l’alumnat hi ha la possibilitat de descomptar les despeses extraordinàries corresponents a inversions, adquisició de material escolar, obres i manteniments en les instal·lacions, lloguers i hipoteques, sempre tenint en compte, que si es descompta alguna quantitat dels ingressos, s’haurà d’aportar una relació classificada amb el concepte d’aquestes despeses, identificació del creditor i el document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament, si és el cas.

(23)

PREGUNTES FREQÜENTS Contractació del professorat

La data d’inici del contracte i d’inici de l’activitat escolar ha de ser amb data màxima del primer dia hàbil del mes de novembre de l’any d’inici del curs escolar de referència en la convocatòria. No es permeten altes de professorat amb posterioritat a aquesta data. Sols podran realitzar-se noves contractacions quan s’hagen de cobrir baixes sobrevingudes d’algun professor o professora contractat a l’inici del curs escolar, atès que l’activitat escolar no s’ha de veure alterada.

En el contracte, o en la crida, si són fixes discontinus, s’ha de concretar:

- Les funcions que s’exerceixen en el lloc de treball on figuren totes les assignatures o matèries que ha d’impartir el o la docent durant el curs escolar.

- La jornada laboral amb indicació de les hores setmanals.

- La distribució del temps de treball (hores lectives, altres hores de permanència en el centre, hores per tasques directives, etc.).

- La durada del contracte amb indicació de la data exacta d’inici i finalització de l’activitat escolar.

Els contractes han d’estar firmats pel treballador/a i firmats i segellats per l’empresa.

Si al llarg de curs es produeixen modificacions d’hores, cal fer la corresponent modificació contractual.

En cas de tindre contractat algun professor/a que exerceix llocs de treball en la funció pública, s’haurà de poder acreditar que disposa de la compatibilitat per a simultaniejar els dos llocs de treball. La compatibilitat ha d’estar sol·licitada abans de l’inici del contracte.

Així mateix, informar que l’activitat docent no es pot exercir com a treballador per compte propi, ja que es considera que el professorat no posseeix autonomia en el seu treball, sinó que depén de les directrius que s'imposen per part de l'empresa i la direcció de l'escola, per tant actua com a empleat que està dins de la seua plantilla.

Els documents que no continguen tota la informació requerida a la convocatòria no podran

(24)

amb una càrrega d’hores lectives mínima de docència directa amb l’alumnat del 50% del total de la seua jornada laboral.

Pel que fa a les hores computables a tasques directives, a efectes de la subvenció, es calculen en funció de l’alumnat matriculat en el centre. Com a informació orientativa, a la resolució de convocatòria d’aquestes subvencions de l’exercici 2020 s’establiren aquestes hores en el punt Quart.1.b

(https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3664.pdf).

Aquest nombre total d’hores directives es distribuirà entre tot l’equip amb aquestes responsabilitats directives, a criteri del centre.

Nòmines del professorat

El professorat que exercisca dins la mateixa empresa funcions docents en l’escola i funcions d’altre tipus com poden ser les d’administratiu/va, director/a de la banda simfònica, o docent en un altre centre educatiu de la mateixa titular, hauran d’acreditar en les nòmines el percentatge corresponent a cada tasca desenvolupada en la empresa per a poder determinar exactament les despeses imputables a la part de l’escola.

En el cas de pagues extraordinàries, aquestes es reflectiran de forma prorratejada en el total de mesos de contracte.

Totes les nòmines han d’anar firmades pel treballador/a i firmades i segellades per l’empresa.

Els documents que no continguen tota la informació requerida a la convocatòria no podran ser tinguts en compte a l’hora del càlcul de despeses (amb les conseqüències respecte a la concessió final de la subvenció).

Ingressos i despeses subvencionables Ingressos

En el capítol d’ingressos, es consideraran a part d’altres ajudes o subvencions que puguen rebre els sol·licitants per a la mateixa finalitat, les aportacions ordinàries de l’alumnat en concepte de matrícula i mensualitats que incidisquen directament en la docència i funcionament diari de l’escola.

(25)

Despeses

Les despeses subvencionables seran les derivades de la contractació del personal docent i despeses ordinàries de funcionament. El càlcul de les despeses de funcionament es farà segons aquesta distribució:

Nombre d’alumnat matriculat Despeses funcionament

Fins a 40 2.400 €

41 - 90 12.000 €

91 - 170 24.000 €

171 - 230 31.000 €

231 - 300 38.000 €

301 - 400 46.000 €

401 - 500 51.000 €

més de 500 56.000 €

A efectes de funcionament ordinari es poden considerar que s’inclouen les següents partides:

DESPESES ORDINÀRIES DE FUNCIONAMENT*

SÍ són subvencionabless

Personal d’administració i serveis. Col·laboracions d'especialistes convidats.

Realització d’activitats complementàries Adquisició de material no inventariable.

Projectes d’innovació educativa.

Subministraments.

Altres: gestoria, segurs, comissions per serveis bancaris, programaris de gestió, subvencionable NO sónn etc.

Inversions per adquisició de material inventariable (instruments, pantalles tàctils, faristols, mampares i altres equips de protecció per a fer front a la Covid-19, etc.).

Desplaçaments.

Adquisició de material escolar.

(26)

A efectes de docència són subvencionables els següents:

DOCÈNCIA

SÍison subvencionablese

Personal docent que compleix el requisit de titulació, contractat abans del 2 de novembre de 2020 amb previsió d’estar contractat tot el curs.

Personal docent que imparteix una especialitat per a la qual no existeix titulació i pot acreditar la qualificació i l’experiència laboral per a ser habilitat.

NO és subvencionable

Personal docent no contractat a l’inici de curs.

Personal docent que no compleix el requisit de titulació.

Personal docent contractat inicialment que causa baixa de manera injustificada.

Personal docent que imparteix una especialitat per a la qual no existeix titulació però no pot acreditar correctament la qualificació i l’experiència laboral per a ser habilitat.

Especialistes contractats ocasionalment o periòdicament per a fer activitats i tallers sense continuïtat al llarg del curs.

Funcions que s’exerceixen en el mateix lloc de treball de tipus artístic o administratiu, i docència en altre centre docent de la misma titular.

Gestió econòmica

Tenint en compte els criteris objectius de valoració de les sol·licituds que determinen l’atorgament d’aquestes subvencions, hom pot considerar que l’escola és sostenible quan la subvenció concedida arriba a cobrir el 100% de la diferència d’ingressos i despeses de l’escola. La sostenibilitat de les escoles es pot arribar a assegurar amb un finançament per terços en el qual la GVA cobrisca, mitjançant aquesta convocatòria de subvencions, un terç de les despeses i que un altre terç l’assumisca la pròpia entitat amb recursos propis. El terç restant es pot cobrir amb ajudes dels ajuntaments i amb les aportacions en concepte de taxes escolars que paguen els usuaris. Aquestes subvencions també preveuen un apartat

(27)

Pagament de la subvenció que es puga concedir

S’ha de tindre molta cura de no cancel·lar baix cap circumstància el compte bancari consignat en la convocatòria de subvenció fins a haver cobrat la subvenció de l’exercici corresponent.

Assenyalar la possibilitat de recórrer al sistema de pagaments mitjançant Confirming que és un producte financer que possibilita la bestreta del cobrament al beneficiari. Per a sol·licitar l’alta en el sistema de Confirming puntual poden consultar en el següent enllaç:

PUNXAR ACÍ.

El règim de pagament d’aquestes subvencions determina que fins al 70% es podrà lliurar immediatament a les entitats beneficiàries, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100% de l’import concedit, s’abonarà prèvia comprovació de la documentació justificativa presentada, en els termes establits en les bases reguladores de la subvenció i en la resolució de convocatòria.

L’obtenció, en qualsevol moment, d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol altra administració, ens públic o privat concedits per a la mateixa finalitat que la prevista en la convocatòria d’aquestes subvencions s’ha de comunicar al Servei d’Ensenyaments de Règim Especial.

Aquelles escoles que siguen beneficiàries d’aquestes i no presenten la justificació en el termini establit, de conformitat amb l’article 2.2 de les bases reguladores d’aquestes subvencions i l’article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no podran sol·licitar la subvenció corresponent a l’exercici 2021.

Obligacions com a beneficiaris d’aquestes subvencions

Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d’una acció subvencionada per la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. A aquest efecte, hauran d’incorporar en tot el material gràfic que es derive de les activitats realitzades el logotip d’aquesta conselleria, disponible des del lloc web de la Presidència de la Generalitat Valenciana (Àrea de descàrregues - Distintius) .

(28)

Requisit de titulació

És molt important que custodien una còpia del títol o títols de cada professor/a per tal d’acreditar-lo, com procedisca, ja que en la convocatòria de l’exercici 2021 tot el

professorat haurà d’acreditar, de nou a instàncies de l’òrgan gestor, el requisit de titulació.

Si encara no els han expedit el títol, també serà vàlida una còpia del resguard d’haver abonat les taxes corresponents per a l’expedició d’aquest. A més a més, pel que fa als títols superiors de música, quan no figure l’especialitat instrumental, cal acompanyar-hi una còpia amb la certificació de notes on conste amb l’instrument amb el qual s’han cursat els estudis.

El requisit de titulació queda regulat àmpliament en l’article 5 de l’ORDRE 3 5 /2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport .

El professorat que imparteix instrument en els ensenyaments de música i per a qualsevol de les especialitats dels ensenyaments de dansa, per tal d’acreditar el requisit, els títols han d’atribuir la docència en cadascuna de les especialitats impartides, d’acord amb el Reial decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de professors de música i arts escèniques vinculades als ensenyaments de música i de dansa . Per tant, un professor o professora que dispose d’una única titulació no està acreditat per impartir totes les especialitats d’una mateixa família instrumental de vent-fusta (per exemple, el professor titulat en oboé no pot impartir fagot), vent-metall (per exemple, el professor titulat en trombó no pot impartir bombardí/tuba), o corda (per exemple, el professor titulat en violí no pot impartir viola o violoncel).

Sols per a aquelles especialitats per a les quals no hi haja titulació o no s’haja desplegat el currículum a la Comunitat Valenciana (en cap cas per a impartir formació complementària), en la sol·licitud de subvenció es podrà incloure la sol·licitud d’habilitació per a impartir docència, sempre que s’acredite:

a) La qualificació amb títols de reconegut prestigi de l’àmbit de l’especialitat que es puguen considerar equivalents al títol superior.

b) Una experiència laboral d’almenys cinc anys dins l’àmbit on es demane l’habilitació.

La impartició del llenguatge musical, conjunt instrumental, cor i qualsevol altra formació complementària, en les escoles de música i la impartició de la música en les escoles de dansa, podran estar a càrrec de professorat amb una titulació professional o superior (o

(29)

impartir-la els qui estiguen en possessió del Grau de Mestre en Educació Infantil o Primària, menció en Educació Física, o titulació equivalent, i Títol Superior d’Art Dramàtic en

l’especialitat d’Interpretació, així com del Màster en Ensenyaments de Secundària, Formació Professional i Ensenyaments Esportius o el Màster en Ensenyaments Artístics.

Oferta mínima obligatòria

De conformitat amb l’article 5 de l’ORDRE 3 5 /2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport .

1. Els ensenyaments mínims per a les escoles de música seran: dues especialitats

instrumentals, llenguatge musical, conjunt instrumental i cor. Es requerirà un mínim de tres professors o professores contractats.

2. Els ensenyaments mínims per a les escoles de dansa seran: música i una especialitat entre les de ball flamenc, dansa clàssica, dansa espanyola i dansa contemporània. Es requerirà un mínim de dos professors o professores contractats.

3. En les escoles de música i dansa caldrà impartir els ensenyaments mínims establits en els apartats 1 i 2 d’aquest article i es requerirà un mínim de quatre professors o professores contractats.

Formació contínua del professorat

De conformitat amb el que dicta l’article 8 del DECRET 91/2013, de 5 de juliol, del Consell , el professorat de les escoles podrà participar en les activitats de formació permanent convocades per la conselleria competent en matèria de formació del professorat.

El CEFIRE Artísticoexpressiu convoca anualment una oferta específica adreçada al professorat de les escoles. Així mateix, també es poden inscriure, encara que sense prioritat en la prelació d’admissió, en la resta de propostes formatives organitzades per l’àrea de formació del professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en especial els corresponents als ensenyaments artístics organitzats pel CEFIRE de Formació

Professional.

Per a valorar en el barem d’aquestes subvencions, els cursos de formació realitzats pel

(30)

– Han de tindre una durada mínima de 15 hores de formació i haverse realitzat a partir de l’1 de gener de 2019.

Qualsevol altra formació que s’acredite en aquest apartat no es valorarà.

Dades del curs

Les dades que s’aporten en el tràmit de subvenció sempre són les d’inici de curs. Per això, tant la Relació nominal d’alumnat matriculat (annex IV) com la PGA (annex V) s’han de confeccionar durant el primer trimestre del curs 2020-2021, i no s’ha d’esperar al moment en què es publica la convocatòria.

Pel que fa a la relació nominal de l’alumnat, tots els alumnes han d’estar identificats. Quan no disposen del DNI, es pot identificar l’alumnat amb el NIA (Número d'Identificació de l'Alumnat) que és un número únic que proporciona la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a cada alumne/a que està escolaritzat en el sistema educatiu valencià i que és sempre el mateix per a tots els nivells i l'acompanya al llarg de tota la seua vida acadèmica (les famílies el poden consultar en la Web Família d’ITACA).

En relació amb la documentació que s’ha d’aportar en el moment de sol·licitar la subvenció com inclou dades personals de terceres persones (alumnat i professorat), amb caràcter previ a la comunicació d’aquestes dades a la Conselleria, les escoles estan obligades a informar aquestes persones interessades, de la comunicació i tractament de les seues dades personals per la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, en els termes previstos en la convocatòria.

Projectes d’innovació

La innovació ha d’atendre algun dels àmbits següents:

a) Formació interna del conjunt del claustre en l’àmbit de les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

b) Experiències educatives digitals innovadores.

c) Projectes col·laboratius entre institucions que fomenten la inclusió educativa i/o la dinamització de la cultura artística en l’entorn.

(31)

Per tal de ser avaluats, els projectes presentats hauran d’incloure, necessàriament, els apartats següents:

1. Oportunitat

– Sorgeix com a resposta a una necessitat de canvi o millora detectada i reflexiona la manera de posar en marxa el procés de canvi o millora.

2. Innovació

– Disposa d’un marc teòric que avala i dóna suport a la millora, o permet reformular un projecte ja existent al centre.

– La pràctica innovadora que es presenta és concebuda com a nova o original per a abordar i aconseguir els objectius de canvi o millora plantejats, o bé reformula un projecte encetat anteriorment. Qualsevol de les dues possibilitats incorpora una estratègia i un cronograma ben definit.

– Aplica metodologies actives que situen l’alumnat en el centre del procés.

3. Sostenibilitat

– El projecte és viable econòmicament i tècnica. Les millores que pretén introduir perduraran en el temps.

4. Transferència

– Les pràctiques innovadores poden ser aplicades en contextos educatius semblants.

– Ofereixen materials i claus que propicien l’intercanvi amb altres centres.

5. Participació

– Els projectes d’investigació i innovació permeten i fomenten la participació i el treball cooperatiu, i detallen les accions dels diferents agents implicats (professorat, alumnat, famílies, resta de la comunitat educativa, entorn sociocultural).

6. Inclusió

– Els projectes incorporen accions adreçades a la igualtat d’oportunitats, la integració i la inclusió educativa i social, a través de pràctiques educatives contextualitzades a les característiques del centre, de l’entorn i de l’alumnat.

(32)

Escoles supramunicipals

Es poden constituir escoles d’àmbit supramunicipal, considerant-se com a tals, aquelles que atenen alumnat en diverses localitats, sempre que la distància entre localitats no dificulte la realització dels ensenyaments i que en el seu conjunt reunisquen els requisits mínims previstos. Aquestes escoles tindran distints espais educatius, però disposaran de recursos humans compartits, una gestió unificada i un projecte educatiu comú. En cada una de les extensions d’una escola d’àmbit supramunicipal s’hauran d’impartir un mínim de 5 hores lectives de classe setmanals. Per a poder autoritzar una extensió en una localitat, no podrà haver-hi cap altra escola inscrita en el Registre de Centres Docents que impartisca les mateixes especialitats.

Les escoles que consideren que tenen un àmbit supramunicipal i vulguen percebre en la convocatòria de subvenció de l’exercici 2021 el mòdul específic per localitat atesa, hauran de revisar la seua inscripció en el Registre de Centres Docents, per tal de verificar que en el dit registre consten aquestes localitats. En cas de no constar, hauran de sol·licitar la

modificació de dades en el registre.

Inscripció, modificació i baixa d’escoles en el Registre de Centres Docents

Per a poder sol·licitar la subvenció, l’escola ha de figurar inscrita com a tal en la secció específica del Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Així mateix, les dades de l’escola han d’estar actualitzades en l’esmentat Registre de Centres i ser coincidents amb aquest.

Com a màxim s’ha d’haver sol·licitat la inscripció abans del 31 de desembre de 2020. No obstant això, es recomana que la sol·licitud es presente amb anterioritat al mes de

setembre de 2020, per tal que la tramitació de l’expedient estiga finalitzada abans que es convoque la subvenció de l’exercici 2021. Per a consultar el llistat d’escoles i les dades d’inscripció es pot consultar la Guia de Centres Docents PUNXAR ACÍ .

Per a iniciar el procediment d’inscripció, modificació de dades i la baixa d’escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents PUNXAR ACÍ.

Quedaran excloses de la convocatòria de subvencions aquelles escoles que no tinguen actualitzades les seues dades en el Registre de Centres Docents, i en qualsevol cas, totes aquelles escoles que no complisquen amb tot allò que dicta la normativa vigent reguladora

Referencias

Documento similar

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

por unidad de tiempo (throughput) en estado estacionario de las transiciones.. de una red de Petri

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

Por lo tanto, en base a su perfil de eficacia y seguridad, ofatumumab debe considerarse una alternativa de tratamiento para pacientes con EMRR o EMSP con enfermedad activa

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

● Els centres que presenten projectes de continuïtat trobaran aquesta pestanya emplenada amb les dades introduïdes en la sol·licitud de la passada convocatòria. Aquestes