• No se han encontrado resultados

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS DE 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS DE 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

L’ESCOLA,

EL NOSTRE

FUTUR

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS

CURS 2015-2016

(2)

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Si voleu obtenir una plaça en una escola bressol pública o en alguna de les

escoles bressols sostingudes parcialment amb fons públics, podeu

dirigir-vos a l’escola escollida en primera opció o bé a l’Oficina Municipal

d’Escola-rització en les dates de preinscripció ordinària.

Al llarg del curs us haureu de dirigir a l’Oficina Municipal d’Escolarització.

L’OME us ofereix per a les famílies usuàries d’escola bressol una informació

i assessorament mitjançant l’atenció personal i individualitzada en relació a:

l’oferta existent, els equipaments de la ciutat, la tramitació de les sol·licituds

de preinscripció en període ordinari i al llarg de tot el curs.

Recordeu que a les escoles bressol no hi ha zonificació. Viure a Reus és

l’àrea única d’influència. El primer cicle d’educació infantil és una etapa

d’escolarització no obligatòria.

Ens trobareu a

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ

Carrer de Rosselló, 2-8 · 43201 Reus

Tel. 977 010 046

www.reus.cat/ensenyament

ome.educacio@reus.cat

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

A les tardes, amb cita prèvia

(3)

GUIA

DEL PRIMER CICLE

D’EDUCACIÓ

INFANTIL

L’educació és, sense cap mena de dubte, la pedra de toc del projecte compartit que, com a ciutat, estem construint entre tots: una ciutat que mira cap al futur amb op-timisme, conscient dels reptes i també de les oportunitats que té al davant i que vol mantenir el seu paper de referència. Des de l’Ajuntament, des dels centres edu-catius, des de les famílies i des del conjunt de la comunitat educativa unim esforços en aquesta direcció perquè les generacions més joves, des del primer moment, tinguin a l’abast eines i recursos per esdevenir ciu-tadans i ciutadanes preparats, responsables i compromesos amb els valors que ens dis-tingeixen com a societat. I també, evident-ment, per ampliar en el present les oportu-nitats laborals i personals de les persones adultes.

És, com deia, una tasca compartida, cons-truïda dia a dia sobre una densa xarxa de complicitats, possible des de la suma d’il·-lusions, projectes i desitjos que des dels centres educatius es projecta en el conjunt de la ciutat. Una tasca intensa i entusiasta que des d’aquestes pàgines, una vegada més, vull reconèixer i agrair.

Carles Pellicer i Punyed Alcalde de Reus

Les escoles bressol són, per a moltes famílies, la porta d’accés a un camí compartit que té l’edu-cació i la formació dels infants com a objectiu, un objectiu que va molt més enllà de l’adquisició d’hàbits i de coneixements.

Des de l’Ajuntament, de manera especial des de les escoles bressol municipals, aquest camí compartit amb les famílies abasta totes aquelles esferes d’activitat en què els infants són prota-gonistes: dins de les aules i també fora, en les activitats culturals i de lleure que tenen lloc a la ciutat i que atorguen als infants un lloc preferent. És en aquest sentit que hem dedicat esforços i recursos per ampliar els espais de relació, de participació i de trobada amb les famílies, de la mateixa manera que ho hem fet per iniciar nous projectes d’innovació pedagògica dins de les aules, com la introducció de l’aprenentatge de l’anglès o l’ús de les tecnologies digitals. Conscients també de les dificultats per compa-ginar la vida familiar i laboral, les escoles bressol amplien la durada del curs escolar, que comen-çarà a primers de setembre i s’allargarà fins a finals de juliol, amb una escola bressol oberta també el mes d’agost.

Tot plegat, amb el suport d’un equip de profes-sionals compromesos amb un projecte engres-cador que treballa, des d’avui, per la formació i el benestar dels ciutadans i ciutadanes de demà.

M. Dolors Sardà Lozano Regidora d’Ensenyament i Política Lingüística

(4)

4

AVINGUDA PAÏSOS PASSEIG PRIM PAÏSOS CATALANS PASSEIG SUNYER EL CE RI MON IÓ S PA SS EIG AV INGU DA MI SER ICÒR DIA PE RE EL CE RI MON IÓ S AVINGU DA JAUME I I AVIN GUDA LA SALLE PL AÇA DE LA PA ST OR ET A DE BELLI SSEN S RA VA L DE RAVA L MARTÍ FOLGU ERA DE L VENT LLOVER A DE RIERA MIRÓ DE LA AVINGU DA DE BELLI SSEN S AV INGU DA MA RIÀ FOR TUNY AVINGUDA MARIÀ FORTUNY RO BU STER AVIN GUDA DE SALE S PL AÇA RASE TA RIERA D'ARAGÓ PASSEIG C. S ERRA PÀM IES PL

AÇA DEL NEN DELES OQU

ES C. AVINGU DA CARR ER CATALANS AVINGUDA AVINGU DA JAUME I C. DR . GI MB ER NA T AVINGUDA DE SALOU DELS DE DE DE DE DE PL AÇA M ERC AD AL PL AÇ A DE PR IM PINAR I C. ALCOVER DEL MOR ELL

Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística / OM

E 1 4 3 2 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 15 17 20

MAP

A D’U

B

IC

ACIÓ

DE LES ES

C

OLES B

R

ESS

OL

CENTR ES PÚB LICS CENTR ES P RIV ATS SU BVENCIONA TS CENTR ES P RIV ATS

(5)

PÚBLIQUES

PÚBLIQUES MUNICIPALS

1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL LLIGABOSC ...6

2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MARFULL ...6

3 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MARGALLÓ ...6

4 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GINESTA ...6

5 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’OLIVERA ...7

6 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MONTSANT ...7

PÚBLICA DE LA GENERALITAT 7 LLAR D’INFANTS EL BARRUFET ...7

PRIVADES SUBVENCIONADES 8 LLAR D’INFANTS A. CUADRADA ...8

9 LLAR D’INFANTS PEDRA ESTELA ...8

10 ESCOLA BRESSOL VERDAGUER ...8

PRIVADES 11LLAR D’INFANTS BABI ...9

12LLAR D’INFANTS COL·LEGI AURA ...9

13ESCOLA BRESSOL EL SONALL ...9

14ESCOLA BRESSOL L’AVET ...9

15LLAR D’INFANTS LA LLUNA A CULLERADES ...10

16LLAR D’INFANTS LA PAPALLONA ...10

17ESCOLA BRESSOL LA SARGANTANA ...10

18LLAR D’INFANTS MAFALDA I SCP ...11

19LLAR D’INFANTS MAFALDA II SCP ...11

20LLAR D’INFANTS VAILETS ...11

SUMARI

(6)

6

Nombre de places:

74 places distribuïdes en 5 aules

Calendari i horari

De 7.45 a 17.00 h / Curs: del 7 de setembre al 19 de juny / Estiu: del 20 de juny a 31 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h. Agost en funció de la demanda.

1

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EL LLIGABOSC

Carrer d’Apel·les Mestres, 39 · 43206 Reus

Tel. 977 010 244 · eblligabosc@reus.cat · ebmlligabosc.reus.cat

Nombre de places:

114 places distribuïdes en 7 aules

Calendari i horari

De 7.45 a 17.00 h / Curs: del 7 de setembre al 19 de juny / Estiu: del 20 de juny a 31 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h. Agost en funció de la demanda.

4

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

LA GINESTA

Carrer de Figueres, 4 · 43202 Reus

Tel. 977 010 245 · ebginesta@reus.cat · ebmginesta.reus.cat

Nombre de places:

115 places distribuïdes en 8 aules

Calendari i horari

De 7.45 a 17.00 h / Curs: del 7 de setembre al 19 de juny / Estiu: del 20 de juny a 31 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h. Agost en funció de la demanda.

2

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EL MARFULL

Plaça de l’Abat Oliba, 35 · 43204 Reus

Tel. 977 010 248 · ebmarfull@reus.cat · ebmmarfull.reus.cat

PÚBLIQUES MU N ICIPALS

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P Ú B L IQ U E S

Nombre de places:

36 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

De 7.45 a 17.00 h / Curs: del 7 de setembre al 19 de juny / Estiu: del 20 de juny a 31 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h. Agost en funció de la demanda.

3

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EL MARGALLÓ

Avinguda de Salou, 127 A · 43205 Reus

(7)

Nombre de places:

96 places distribuïdes en 8 aules

Calendari i horari

De 9.00 h a 17.00 h, acollida matinal en funció de la demanda. Del 14 de setembre al 30 de juny

LLAR D’INFANTS

7

EL BARRUFET

Carrer d’Astorga, 17 · 43205 Reus Tel. i fax 977 771 715 · e3007831@xtec.cat · www.llardinfantselbarrufet.blogspot.com

Nombre de places:

41 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

De 7.45 a 17.00 h / Curs: del 7 de setembre al 19 de juny / Estiu: del 20 de juny a 31 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h. Agost en funció de la demanda.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

6

MONTSANT

Carrer de les Borges del Camp, 2 A · 43203 Reus Tel. 977 010 246 · ebmontsant@reus.cat · ebmmontsant.reus.cat

Nombre de places:

114 places distribuïdes en 7 aules

Calendari i horari

De 7.45 a 17.00 h / Curs: del 7 de setembre al 19 de juny / Estiu: del 20 de juny a 31 de juliol, obert amb horari intensiu de 7.45 a 15.00 h. Agost en funció de la demanda.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

5

L’OLIVERA

Carrer Puig i Ferrater, 6 · 43205 Reus Telèfon 977 010 251 · ebolivera@reus.cat · ebmolivera.reus.cat

P Ú B L IQ U E S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

PÚBLICA DE LA GENERALITAT

(8)

8

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P R IV A D E S S U B V E N C IO N A D E S

Nombre de places:

70 places distribuïdes en 5 aules

Nombre de places:

147 places distribuïdes en 9 aules

Nombre de places:

94 places distribuïdes en 6 aules

Calendari i horari

Del 7 de setembre al 19 de juny de 7.45 a 17.30 h / Juliol, horari intensiu de 7.45 a 15.00 h

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 d’agost de 7.30 a 20.00 h

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 d’agost de 7.30 a 19.30 h

8

LLAR D’INFANTS

A. CUADRADA

9

LLAR D’INFANTS

PEDRA ESTELA

10

ESCOLA BRESSOL

VERDAGUER

Carrer de Sardà, 24 · 43201 Reus

Tel. 977 342 451 · lacreus@tinet.cat · llarcreuroja.blogspot.com

Avinguda de Pere el Cerimoniós, 99 · 43205 Reus Tel. 977 771 569 · www.pedraestela.cat

Carrer de Jacint Verdaguer, 12 · 43202 Reus Tel. 977 326 273 · secretaria@everdaguer.cat

PRIVADES SUBVENCIONADES

(9)

P R IV A D E S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

PRIVADES

Nombre de places:

86 places distribuïdes en 6 aules

Nombre de places:

127 places distribuïdes en 8 aules

Nombre de places:

41 places distribuïdes en 3 aules

Nombre de places:

64 places distribuïdes en 4 aules

Calendari i horari

De setembre a mig mes d’agost de 7.45 a 18.00 h

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 de juliol de 8.00 a 17.30 h. Juliol: curs d’estiu obert a alumnes que no estiguin matriculats al centre.

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.00 a 19.00 h

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.45 a 18.00 h

LLAR D’INFANTS

11

BABI

LLAR D’INFANTS

12

COL·LEGI AURA

ESCOLA BRESSOL

13

EL SONALL

ESCOLA BRESSOL

14

L’AVET

Camí de Tarragona, 35 · 43204 Reus Tels. 977 756 596 / 629 958 903 · llarinfantsbabi@gmail.com

Carretera de Tarragona-Reus, s/n cruïlla la Canonja · 43204 Reus Tel. 977 547 033 · aura@institucio.org

Carrer de Balmes, 62-64 · 43205 Reus Tel. 977 773 810 · bressolelsonall@gmail.com · www.escolabressolelsonall.com

Carrer de Domènec Soberano, 6 · 43203 Reus Tel. 977 319 051 · escolabressolavet@gmail.com

(10)

10

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P R IV A D E S

Nombre de places:

41 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.30 a 20.00 h

16

LLAR D’INFANTS BILINGÜE

LA PAPALLONA

Carrer de Bernat Metge, 10 · 43205 Reus

Tel. 977 754 261 · 618 484 553 · info@llar-infants-lapapallona.com www.llar-infants-lapapallona.com

Nombre de places:

61 places distribuïdes en 4 aules

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.45 a 19.00 h

15

LLAR D’INFANTS

LA LLUNA A CULLERADES

Carrer de la Costa Brava, 6, baixos · 43205 Reus

Tel. 977 774 676 / 688 890 788 · carlos@lallunaacullerades.com

Nombre de places:

41 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 d’agost de 7.30 a 18.00 h

Carrer de Cervantes, 41 · 43203 Reus

Tel. 977 314 606 / 619 374 954 · lasargantana@live.com

17

ESCOLA BRESSOL

(11)

P R IV A D E S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

Nombre de places:

45 places distribuïdes en 3 aules

Nombre de places:

50 places distribuïdes en 4 aules

Calendari i horari

De principis de setembre a finals de juny de 8.00 h a 18.00 h Juliol i agost de 8.00 a 13.00 h o de 8.00 a 15.00 h, segons la demanda

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 de juliol de 7.45 a 18.00 h Carrer del Vent, 27 · 43201 Reus

Tel. 977 321 320

Carrer dels Avellaners,1 · 43205 Reus Tel. 977 770 924

Nombre de places:

27 places distribuïdes en 2 aules

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 de juliol de 7.45 a 18.00 h Agost de 8.00 a 15.00 h

LLAR D’INFANTS

20

VAILETS

Carrer de Frederic Soler, 60, “xalet” · 43203 Reus Tel. 877 013 279 · vailetsmv@gmail.com

LLAR D’INFANTS

18

MAFALDA I SCP

LLAR D’INFANTS

19

(12)

INFORMA-TE’N A L’OME Carrer de Rosselló, 2-8

(entre la plaça del Teatre i la plaça del Baluard)

Tel. 977 010 046 43201 REUS www.reus.cat/ensenyament

Referencias

Documento similar

1) Que es revoqui el contracte actual que l´Ajuntament té amb Metrovacesa, de manera que s’ instal.li en un altre lloc de Reus i no sigui tan perjudicial pel comerç cèntric de

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

[r]

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON

Social Media, Email Marketing, Workflows, Smart CTA’s, Video Marketing. Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile Marketing,

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

Por lo tanto, en base a su perfil de eficacia y seguridad, ofatumumab debe considerarse una alternativa de tratamiento para pacientes con EMRR o EMSP con enfermedad activa

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,

 Llengua Catalana: L’objectiu primordial de l’àrea és el desenvolupament de les competències comunicatives, la comprensió lectora i de tot tipus de missatges

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La determinación molecular es esencial para continuar optimizando el abordaje del cáncer de pulmón, por lo que es necesaria su inclusión en la cartera de servicios del Sistema

És per això que el tràmit d'informar instàncies superiors de l’administració educativa o òrgans jeràrquics superiors en la titularitat dels centres privats no- més s'ha

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

Si es consuma el suïcidi, proposam mesures d ’intervenció amb la comunitat educativa i la família de l ’ alumne o alumna o qui en tenia la tutela legal... Protocol

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Quedaran excloses de la convocatòria de subvencions aquelles escoles que no tinguen actualitzades les seues dades en el Registre de Centres Docents, i en qualsevol cas, totes

A la vegada, es pretén que sigueu capaços de desenvolupar les vostres habilitats per treballar en grup i arribar a consensuar decisions terapèutiques a partir dels

I si el mal en el fons és un bé i el dolor un plaer imprescindible -tant, que arriba a l'extrem que un plaer-plaer natural, absent de dolor, es torna dolor (vv. 46 i 51-52)-,

També Martín Moreno i de Miguel (1982: 60, 125 i s.) parlen de la burocratització com d’una solució a la distribució mercantilista dels serveis professionals bàsics,

Per aquesta raó, s'han emprat en aquest disseny els colors corporatius del mitjà: el taronja, negre i blanc, que també es poden apreciar dintre dels dos isologos, i a

2." Que 'havent en el' reine valetl' cià població de parla valenciana que no s'expressa en altre idioma a l' en.trar en l'escola, se li done al xic tota l'ensenyança en

delna- nar .per tot arreu ¡que s'entronitze '1 .'idio'n1a valencià a les nostres escoles, :ham de de.mostrar ,que el nostre po- bl¡e té r àni'ma :visible i tangible; que.. pa:rla