• No se han encontrado resultados

Necessitats i tendències del Sector associa0u

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Necessitats i tendències del Sector associa0u"

Copied!
15
0
0

Texto completo

(1)

Necessitats  i  tendències  del   Sector  associa0u  

Rafel  Peris  

OPC  Catalunya  /Reunions  i  Ciència  

(2)

Necessitat  de  seguir-­‐se  reunint  

(3)

*  Menor    durada  

*  Menor  assistència  

•  Per  causa  econòmica  

•   Per  manca  de    

•   Dies  de  formació  

•   Permís  /subs0tuts  

(4)

Canvis  de  l’associacionisme  

 

*  Pèrdua  del  interès  d’associar-­‐se    

*  Guany  de  la  percepció  de  qualitat  d’ac0vitats   organitzades  per  les  associacions  front  a  una  gran   quan0tat  d’ac0vitats  

   

(5)

Canvis  de  les  reunions  de  Societats  

   

*  Disminució  de  la  durada  i  assistència  

*  Reducció  dels  serveis  compresos  

*  Augment  de  l’exigència  de  qualitat  per  part  de  l’assistent    Qualitat  com  a  con0ngut  

 Qualitat  com    coneixement    Qualitat  com  a  format  

 Qualitat  com  a  durada  en  el  temps    

(6)

CONSEQUËNCIES    

Associacions  que  no  canvien  models    

*  Pèrdua  de  par0cipants  

*  Pèrdua  de  socis  

*  Pèrdua  del  interès  dels  patrocinadors  per   par0cipar  en  les  seves  ac0vitats    

*  Pèrdua  d’imatge  i  del  lideratge  en  el  seu  camp      

(7)

CONSEQUËNCIES    

Sector  MICE      

*  Pèrdua  de  negoci  

 *  Lluita  fra0cida  amb  la  competència      

(8)

OPC:      DE  PROVEIDOR  A  PARTNER  /  ASSESSOR    

 Aconsellar  a  l’associació  en  aspectes  com:  

 

*  Estructura  de  les  reunions    *  Sales  paral·∙leles  

 *  Tallers  

 *  Gamificació    *  Par0cipació    

(9)

OPC:      DE  PROVEIDOR  A  PARTNER  /  ASSESSOR    

 Aconsellar  a  l’associació  en  aspectes  com:  

 

*  Increment  de  la    0pologia  de  reunions  que  poden   dur  a  terme  

 *  Congrés  

 *  Simposium/Jornades  sobre  temà0ca  concreta    *  Reunions  per  a  joves  

 *  reunions  per  a  inves0gadors  

(10)

OPC:      DE  PROVEIDOR  A  PARTNER  /  ASSESSOR    

Per  les  associacions:  Tasques  d’assessor    

U0litzar  noves  tecnologies  per  dilatar  les  reunions  i   augmentar  la  difusió,  però  també  el  resultat  cien[fic    

*  Xarxes  socials    

*  On  Line  o  híbrides    

(11)

OPC: DE PROVEIDOR A PARTNER / ASSESSOR

Per als CB i assimilats:

* Suport per a la presentació a líders del sector

* Identificació d’oportunitats

(12)

OPC:  PROVEIDOR      

*  Inves0gació  del  mercat  

*  Cerca  de  les  ac0vitats  de  Societats  

*  Cerca  de  líder  local  

*  Presentació  de  la  candidatura  

*  Adjudicació  o  no  /  Ingressos  o  no  com  a  proveïdor  

(13)

OPC:  DE  PROVEIDOR  A  PROMOTOR      

*  Inves0gació  del  mercat  

*  Detecció  d’una  necessitat  

*  Cerca  d’un  partner  cien[fic  

*  Cerca  de  patrocinadors  

*  Si  tothom    ho  troba  interessant:  organització  

*  Ingressos  com  a  promotor      

(14)

OPC:  DE  PROVEIDOR  A  PROMOTOR    

 A  TREBALLAR  AQUEST  DARRER  ASPECTE  DE  FORMA   CONJUNTA  AMB:  

    CB  

Venues   Hotels  

 ...en  funció  de  la  seva  localització  i  perfil        

(15)

Necessitats  i  tendències  del  Sector   associa0u  

MOLTES  GRÀCIES¡¡    

   

Rafel  Peris  

OPC  Catalunya  /Reunions  i  Ciència  

Referencias

Documento similar

On valorant per a cada lloc de treball els nivells de formació, iniciativa, autonomia o responsabilitat i altres, trobem un “VALOR” numèric que d’alguna manera hauria

Quan com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa l’assegurat requereixi tractament mèdic dins dels trenta dies des de la data de l’accident, la companyia garantirà

Si s’observa el mercat espanyol, la Comunitat de Madrid és la que va aportar un major volum de clients durant l’any 2007, i va generar aproximadament una quarta part dels viatgers i

Malgrat que cada cop hi més productes envasats i sobreenvasats (precuinats, carns, fruites...), el principal flux d'envasos deriva del consum de begudes, de les quals aigua, cervesa

Caldrà establir diferència entre un programa de salut, que té la intenció de millorar l’estat de salut p.ex., disminuir la mortalitat per malalties cardiovasculars, i un programa

No se debe dejar de lado a los repositorios de objetos de aprendizaje, que presentan algunas carencias en cuanto a accesibilidad; es por esta razón por lo que existen inicia-

Nous models de negoci que integren el consumidor en el procés de creació i de lliurament del contingut cultural i artístic, perquè arribi a compartir-ne els beneficis..

Suport que reben aquests centres en l'àrea d'Educació Física Dels 20 instituts, 13 tenen alumnes amb disminucions físiques, 3 tenen alumnes amb disminucions de tipus sensorial vi-