• No se han encontrado resultados

PROJECTE PER AL CONEIXEMENT DEL POBLE I LA CULTURA GITANOS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJECTE PER AL CONEIXEMENT DEL POBLE I LA CULTURA GITANOS"

Copied!
30
0
0

Texto completo

(1)

PROJECTE PER AL CONEIXEMENT DEL POBLE I LA CULTURA GITANOS

UNITAT DIDÀCTICA: “UN RECORREGUT PEL POBLE GITANO”

CURS: 2n PRIMÀRIA

OBJECTIU :

Fer visible el poble i la cultura gitanos, i integrar-ho en la història des d’una

perspectiva integradora que elimine prejudicis, estereotips i qualsevol altra forma de discriminació envers aquesta població.

TASCA FINAL

Exposició de diferents espais relacionats amb la cultura del poble gitano a través d'un recorregut geogràfic per les diverses generacions d'aquesta població. Les famílies seran espectadores i participants en aquesta exposició.

Es realitzarà el dia 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano.

ACTIVITATS

ACTIVITAT INICIAL “LA PREGUNTA SORPRESA”

Resum:

Es tracta d’una acció que es realitzarà abans d’iniciar els blocs d’activitats del projecte, amb la finalitat de recordar o donar a conéixer característiques de les diverses cultures que conflueixen entre els alumnes que formen el grup.

L’activitat consisteix en el següent:

Asseguts en rogle, el mestre o la mestra obrirà la caixa de la pregunta sorpresa, dins de la qual hi haurà una pregunta que es llançarà a tot el grup: ¿Algú sap per què ens anomenem

paios i gitanos?

Cada xiquet i xiqueta anotarà la resposta en un full, que introduirà de nou a la caixa. A continuació, passarem a llegir-les, i a mesura que ho fem, les enganxarem en un mural que deixarem exposat a l’aula durant tot el projecte. A partir de cada resposta s’obrirà un xicotet debat en què s’explicarà per què han pensat això. Finalment, obrirem la resposta correcta, que també estarà dins de la caixa (vegeu la part final de l’activitat).

A partir d’aquest moment tornarem a debatre amb els alumnes i traslladarem la pregunta

a l’àmbit familiar de cadascun perquè es coneguen un poc més.

(2)

Després, cada alumne i alumna escriurà allò que ha comentat al grup sobre la seua família i ho enganxarà al mural, juntament amb una foto seua, que col·locarà al costat de la resposta que havia donat anteriorment.

Duració:

Una sessió

RESPOSTA: “Sembla que una gran part de gitanos van entrar a Espanya i s’instal·laren a Catalunya, on tingueren contacte, en primer lloc, amb agricultors. Aquests són denominats en la seua llengua pagesos, o pagés en singular. Per aquest motiu els gitanos van utilitzar el nom de paios per a designar tots els homes i les dones diferents d’ells.

D’altra banda, els gitanos reben aquest nom per la creença equivocada que es tenia al segle

XV

que el seu poble procedia d’Egipte. Així doncs, el terme gitano prové de la paraula egiptano, transformada fins als nostres dies tal com la coneixem.

 DURANT TOT EL PROJECTE, ÉS IMPORTANT RECALCAR ALS ALUMNES LES SEMBLANCES ENTRE LA POBLACIÓ GITANA I LA RESTA DE CULTURES, ELIMINAR ELS ESTEREOTIPS QUE HUI EN DIA RECAUEN SOBRE AQUESTA I FOMENTAR UNA VISIÓ INTEGRADORA EN LA SOCIETAT. EL MESTRE O LA MESTRA HAURÀ D’ESTAR FORMAT EN CULTURA GITANA. ESMENTEM A CONTINUACIÓ DIVERSOS LLIBRES QUE PODEN AJUDAR A TREBALLAR AQUEST PUNT:

- Lección gitana. Fundación Secretariado Gitano

- Nuestras culturas. Nos acercamos a la cultura: los gitanos. Carla Santiago

Camacho

(3)

1.ACTIVITAT “MELODÍA EN LA CIUDAD”

Resum:

Una vegada hem repassat o conegut trets culturals de la població gitana en l’activitat inicial, començarem la primera activitat. Es tracta de la lectura i reflexió d’un conte (Melodía en la ciudad), que està ple de màgia i encant i en el qual la protagonista dirigirà l’alumnat perquè treballe diferents continguts per tal d’arribar a un producte final mitjançant un repte que els plantejarà a partir d'una carta que deixa dins del conte. Aquest conte serà, doncs, l'eix central de tot el projecte.

Duració:

Una sessió.

Objectius:

- Encaminar cap a la NO discriminació de la població gitana.

- Motivar els alumnes perquè connecten amb un tema de coneixement cultural a través de la lectura d'un conte.

- Incentivar el gust per la lectura.

- Fer hipòtesis relacionades amb la lectura com a estratègia lectora.

Estratègies i recursos:

Es contarà l'àlbum il·lustrat Melodía en la ciudad a través de la lectura d'imatges amb la tècnica de fer-ne hipòtesis prèviament, i es llegirà posteriorment per comprovar-les.

També està l'opció de llegir-lo a través del vídeo que us deixem a continuació:

<https://www.youtube.com/watch?v=vxEL6XgJpls>.

Al final del conte hi haurà un sobre tancat amb una nota de la protagonista: Elena.

(vegeu l’annex 1)

Dins del sobre hi haurà quatre imatges relacionades amb el conte. Cada imatge té un nombre darrere i una endevinalla, relacionada amb un tema concret, que fa referència a aquella imatge.

(vegeu arxiu endevinalles)

Primer llegirem les instruccions/nota d'Elena, en què se'ns indica que hem d'ordenar les imatges i endevinar, per ordre, cada endevinalla. Quan tindrem la primera endevinalla encertada, se'ns donarà un altre sobre amb unes altres instruccions.

Això es farà amb cada imatge abans de cada bloc d'activitats.

(4)

2. ACTIVITAT “SOM REPORTERS”

Resum:

Es tracta de treballar els valors, els costums, les formes de vida... de les famílies dels alumnes partint de les tres generacions de vida, i de convertir-se en reporters i reporteres per un dia.

Se’ls donarà una visió de respecte i igualtat entre elles. És important emfatitzar els valors transmesos per les dues famílies del conte i les emocions que experimenta Alejandro en el transcurs de la història, i portar-ho a la realitat viscuda entre els alumnes del grup tot transmetent- los enriquiment familiar.

Duració:

Tres sessions.

Objectius:

- Millorar la participació amb les famílies.

- Fomentar una actitud positiva de respecte i empatia des d’un punt de vista intergeneracional i intercultural.

- Aprendre a treballar les biografies a través de les entrevistes a persones.

- Treballar les coincidències de les respostes a través de la lectura de taules de doble entrada.

- Aprendre a interpretar els resultats.

- Ser conscient de les coincidències entre diferents generacions entrevistades.

Estratègies i recursos:

L'alumnat ha descobert la primera endevinalla, que està relacionada amb la FAMÍLIA, tema que es tractarà al llarg d'aquesta activitat.

Per a resoldre-la, es comenta la imatge en profunditat, que ens en dona moltes pistes.

Ara, un cop descoberta, se'ls proporciona el següent sobre (número 1) amb les instruccions d'aquesta activitat (vegeu l’annex 2).

Els passos que cal seguir per a realitzar aquesta activitat són els següents:

- Es distribuirà l'aula en tres grups, que faran la feina de reporters.

-

Es convidarà les famílies dels alumnes a visitar-nos per ser entrevistades. S’intentarà que siguen famílies gitanes i fer-les coincidir amb tres generacions diferents (avis i àvies, pares i mares, fills i filles...), i es buscaran espais separats per evitar interferències durant les entrevistes.

-

Abans de realitzar l’activitat, el mestre o la mestra es reunirà amb les famílies per anticipar- los les possibles preguntes que els xiquets i xiquetes puguen fer i donar-los la informació

(5)

pertinent per a respondre.

En el cas de no tindre cap família gitana al centre, un recomanem diferents associacions del poble gitano perquè us puguen facilitar les persones entrevistades:

Fundación del Secretariado Gitano: <https://www.gitanos.org/>

Fundación Romi: <http://mujeresgitanasromi.blogspot.com/>

La veu gitana: <https://laveugitana.es/>

Unión Romaní: <https://unionromani.org/>

-

Els alumnes elaboraran un qüestionari (vegeu l’annex 3) amb tot allò que volen saber de les famílies (els professors i les professores poden reconduir aquestes preguntes).

-

Una vegada s’ha entrevistat les famílies i emplenat el qüestionari, farem una posada en comú de les respostes obtingudes, amb les quals emplenarem en grup, al mateix temps que ho visualitzem en la PDI, xicotetes taules de doble entrada (vegeu l’annex 4). En aquestes taules quedaran reflectides les coincidències de cada generació entrevistada i les similituds entre les diverses famílies que hi hagen participat.

Cada taula es correspon amb una de les preguntes. Per un costat de la taula estan les famílies entrevistades, i per l’altre, les respostes donades. El programa utilitzat és Excel.

En aquesta activitat ressaltarem l’enriquiment cultural que suposa la unió de totes les cultures.

* ACTIVITAT D'AMPLIACIÓ: Si es considera convenient, donem l'opció d'ampliar l'activitat per continuar tractant el tema de la família. Es pot crear una «LÍNIA DEL TEMPS» en què queden reflectides les tres generacions treballades.

A continuació, els alumnes faran una recerca d'imatges de les diferents èpoques d'aquesta ètnia i jugaran a posar-les on corresponga.

Més endavant, en l'exposició, seran els pares i les mares els qui jugaran a col·locar-les-hi.

(6)

3. ACTIVITAT “SOM ESCRIPTORS”

Resum:

Es tracta de deixar lliure la imaginació i creativitat de l'alumnat i crear entre tots i totes un conte en què la protagonista siga una dona gitana. Ací entra en joc la sensibilitat que l'alumne o l’alumna comence a mostrar després de treballar el conte Melodía en la ciudad i de conéixer més en profunditat les famílies.

Duració:

Tres sessions.

Objectius:

- Participar en la creació d'un conte.

- Aprendre a treballar de manera cooperativa, juntament amb tota la classe.

- Escoltar les diferents propostes abans de redactar.

- Ser capaç d'enllestir les idees per donar vida a un personatge.

- Crear frases curtes i senzilles que conformen l'inici, el nus i el desenllaç de la història.

Estratègies i recursos:

Els alumnes han descobert la segona endevinalla, que està relacionada amb el CONTE, tema que es tractarà al llarg d'aquesta activitat.

Per a resoldre-la, es comenta la imatge en profunditat, la qual ens en dona moltes pistes.

Ara, un cop descoberta, se'ls proporciona el següent sobre (número 2) amb les instruccions d'aquesta activitat (vegeu l’annex 5).

Els passos que a seguir per a realitzar aquesta activitat són els següents:

-

Els alumnes, juntament amb el tutor o tutora, ha de crear un conte amb un personatge cridaner, que siga dona i gitana i que contemple també valors com l’amor, l’empatia, la igualtat...

- S’ha de basar en una realitat viscuda a l’aula perquè siga més pròxima als alumnes, incloent-hi fotos d’ells i d’elles, si així es desitja.

- Incloure-hi paraules en romaní, per a la qual cosa es pot fer servir Nuestras culturas. Nos acercamos a la cultura: los gitanos, de Carla Santiago Camacho.

També es poden visitar els enllaços següents:

<https://es.wikisource.org/wiki/Diccionario_gitano/Vocabulario_cal%C3%B3 castellano>

(7)

<https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Palabras_del_espa

%C3%B1ol_culto_y_coloquial_provenientes_del_cal%C3%B3>

<https://institutoculturagitana.es/>

- Començaran amb una pluja d'idees entre tots i totes per tal de veure com volen que siga la protagonista i l'inici el nus i el desenllaç del conte.

- Després, i per parelles, els alumnes hauran de dibuixar i escriure les vinyetes/escenes del conte (en format A3, màxim 10 fulls).

-

Una vegada creades les escenes, les contaran fent ús d'un kamishibai (paregut a un teatrí) proporcionat pel mestre o mestra (vegeu l’enllaç de com fer-lo).

<http://bloggersandfamily.com/blog/2017/09/29/hacer-un-kamishibai-casero/>

Hi ha diferents opcions per a contar-lo: enquadernar-lo i llegir-lo, dramatitzar-lo, enregistrar-lo amb veu, projectar les imatges en l'ordinador... En finalitzar el projecte també es pot enquadernar i convertir-lo en un llibre viatger perquè puguen gaudir-ne, amb la família o amb la resta d’alumnes del centre. Finalment, es quedarà a la biblioteca d’aula per al gaudiment de les futures

generacions.

(8)

4. ACTIVITAT “SOM ‘CURRANTS’”

Resum:

Es tracta de conéixer els oficis de persones gitanes del món i d'aprofundir una mica més en les seues vides actuals, per oferir una perspectiva positiva i integral d'aquesta població dins de la societat.

Duració:

Tres sessions.

Objectius:

- Conéixer els diferents oficis que hi ha, a través de la biografia de diferents personatges.

- Respectar el desenvolupament de qualsevol ofici.

- Aprendre a treballar cooperativament en grups de treball.

- Participar amb un rol determinat dins del grup i respectar els acords fets.

- Elaborar un lapbook utilitzant la imaginació i deixant-hi reflectida la informació sol·licitada.

Estratègies i recursos:

Els alumnes han descobert la tercera endevinalla, que està relacionada amb els OFICIS, tema que cal tractar al llarg d'aquesta activitat.

Per a resoldre-la, es comenta la imatge en profunditat, la qual ens en dona moltes pistes.

Ara, un cop descoberta, se'ls proporciona el següent sobre (número 3) amb les instruccions d'aquesta activitat (vegeu l’annex 6).

Els passos que cal seguir per a realitzar aquesta activitat són els següents:

- Farem quatre grups de cinc membres i repartirem un dels personatges triats per Elena a cada grup.

- Cadascun buscarà una foto del personatge que li ha tocat, una imatge del seu ofici i una xicoteta biografia sobre aquesta persona i la seua vida.

- Cada grup s'encarregarà de confeccionar un lapbook amb la informació i les imatges trobades del personatge.

(9)

5. ACTIVITAT “SOM ARTISTES”

Resum:

Es tracta de gaudir de la música flamenca. Treballaran una cançó (es recomana que siga del conte, tot i que els alumnes poden tindre la decisió final de l’elecció), i a partir d’ací, cantaran, ballaran, tocaran instruments flamencs i d’altres gèneres... respectant i valorant les peculiaritats pròpies de qualsevol d’aquests.

Altres artistes proposats són:

· art flamenc: Camarón, Niña Pastori...

· pop: Diango Objectius:

-Treballar la música com a forma de vida per transmetre emocions i sentiments respectant l’origen i la cultura de la qual provenen.

- Treballar la melodia i la lletra d'una cançó determinada, amb diferents instruments.

- Donar a conéixer diferents arts i fomentar el goig i respecte cap a cada un d’aquests.

Estratègies i recursos:

Els alumnes han descobert la quarta endevinalla, que està relacionada amb l'ART, tema que cal tractar al llarg d'aquesta activitat.

Per a resoldre-la, es comenta la imatge en profunditat, la qual ens en dona moltes pistes.

Ara, un cop descoberta, se'ls proporciona el següent sobre (número 4) amb les instruccions d'aquesta activitat (vegeu l’annex 7).

-

Amb la col·laboració del mestre o la mestra de música, es treballarà una cançó amb els alumnes. La cançó, la podem triar del final del conte Melodía en la ciudad (vegeu l’annex 8), o qualsevol altra que el mestre o la mestra considere adient. Els alumnes treballaran la lletra per cantar-la i la melodia per tocar-la amb diferents instruments.

-

També presentarem l’himne gitano Gelem, gelem i parlarem del seu origen i de la seua lletra (vegeu l’annex 11).

Ara ja hem treballat els quatre eixos principals del projecte (FAMÍLIA, CONTE, OFICIS, ART), però els nostres alumnes són conscients que el repte d'Elena és mostrar a les nostres famílies el que

(10)

hem aprés, aprofitant la celebració del dia 8 d'abril. Per tant, sorgeix la necessitat d'estructurar aquesta exposició, i per això Elena ens deixa un últim sobre (vegeu l’annex 9).

6. EXPOSEM EL QUE HEM APRÉS (tasca final) Resum:

Es tracta de la tasca final del projecte. Es realitzarà el 8 d’abril amb la finalitat de celebrar aquell dia amb les famílies i de gaudir-ne, fent una exposició de tot allò que han aprés al llarg d’aquesta unitat didàctica. Es farà mitjançant un recorregut que reflectirà els quatre eixos del projecte: la família, el conte, els oficis i l’art.

En aquest moment els parlarem del significat del 8 d’abril, el que representa i la seua importància en la població gitana

(vegeu el següent enllaç).

< https://www.gitanos.org/8deabril/ >

Duració:

Una sessió que dure una vesprada.

Objectius:

- Fomentar la participació amb les famílies.

- Fomentar l'expressió oral a través de l'exposició de les diferents tasques realitzades.

- Aprendre a treballar cooperativament en grups de treball.

- Participar amb un rol determinat dins del grup i respectar els acords fets.

- Publicitar el treball a través de diferents tasques com ara un cartell publicitari o una acreditació per als pares i mares.

Estratègies i recursos:

Hem arribat a la tasca final de la nostra unitat didàctica, i per poder ensenyar-la a les nostres famílies haurem de planificar-la molt bé.

Buscarem un espai gran al centre on es farà l’exposició final; aquest espai es dividirà en quatre estacions, una per cada temàtica treballada.

Aquesta feina es divideix en dos moments: una planificació en grups de treball i una altra en gran grup.

PLANIFICACIÓ PER GRUPS DE TREBALL

En cada estació hi haurà un grup que es dedicarà a exposar el que ha aprés.

Dins de cada grup, cada membre tindrà un rol determinat:

(11)

SUPERVISIÓ, que revisa l'acreditació dels pares i controla que hi haja silenci.

COORDINACIÓ, que s'encarrega que tot estiga en ordre, que no hi falte res, etc.

PORTAVEUS, que expliquen l'activitat / el joc.

GUIA, que s'encarrega de dur les famílies al següent estadi de la gimcana.

Duració:

Les activitats planificadores de cada estació duraran, aproximadament, tres sessions cadascuna.

- ESTACIÓ 1: SOM REPORTERS/REPORTERES

Els xiquets i les xiquetes exposaran les conclusions obtingudes en les entrevistes a les famílies, comentaran les coincidències entre les diverses generacions i deixaran obert un xicotet espai per a la reflexió amb elles.

 Pintar el mapa del territori que els ha correspost.

 Decorar amb imatges el racó.

 Fer el títol de l’estació.

 Tindre en compte que aquest racó ha de tindre la PDI o un projector per a poder projectar l'Excel amb les taules de doble entrada.

 Elaborar un guió per a l’explicació de l'estació.

 Assaig.

- ESTACIÓ 2: SOM ESCRIPTORS/ESCRIPTORES

Els alumnes exposaran el conte que han creat conjuntament, a través de la tècnica del kamishibai, i deixaran obert un xicotet espai per a la reflexió amb les famílies.

 Pintar el mapa del territori que els ha correspost.

 Decorar amb imatges el racó.

 Fer el títol de l’estació.

Muntar el kamishibai amb les escenes del conte (o l'opció triada per a contar-lo).

 Elaborar un guió per a l’explicació de l'estació.

 Assaig.

- ESTACIÓ 3: SOM ‘CURRANTS’

Els alumnes exposaran els lapbooks elaborats a partir de la recerca d’informació de personatges de l’ètnia gitana i deixaran obert un xicotet espai per a la reflexió amb les famílies.

(12)

 Pintar el mapa del territori que els ha correspost.

 Decorar amb imatges el racó.

 Fer el títol de l’estació.

Penjar els lapbooks perquè estiguen visibles i accessibles.

 Elaborar un guió per a l’explicació de l'estació.

 Assaig.

- ESTACIÓ 4: SOM ARTISTES

Els alumnes exposaran la cançó treballada amb el mestre o la mestra de música. En finalitzar l'espectacle, s’animarà les famílies a compartir el seu art.

 Pintar el mapa del territori que els ha correspost.

 Decorar amb imatges el racó, i també amb roba típica del flamenc.

 Fer el títol de l’estació.

 Col·locar els instruments utilitzats i deixar-los preparats per a la funció (caixó, guitarra...).

 Elaborar un guió per a l’explicació de l'estació.

 Assaig.

PLANIFICACIÓ EN GRAN GRUP

Ara que tots els espais estan muntats, els alumnes els uniran mitjançant uns camins que serviran de guia a les famílies per a fer el recorregut. S’adjunta un plànol de com quedaria l'escenari o espai de l'exposició perquè us en feu una idea (vegeu l’annex 10).

Elaboraran col·lectivament un guió de presentació per a aquest dia.

Elaboraran col·lectivament un cartell publicitari per a les famílies.

Elaboraran una acreditació per a cada família, la qual ha de tindre en compte el número de cada estació perquè puguen estampar-hi el segell quan passen per aquestes.

Aquest recorregut estarà dinamitzat amb la cançó Gelem, gelem de fons, mentre se’n projecta la lletra de la mateixa (vegeu l’annex 11).

En finalitzar l'exposició, en cinc minuts, cada grup i cada família emplenaran una rúbrica

(13)

d'avaluació per comprovar si el desenvolupament de la tasca ha sigut l'adequat (vegeu l’annex 12), i se'ls regalarà un paquet de peladilles (dolç típic d'aquesta cultura).

Nota. La unitat didàctica completa es pot descarregar en aquest enllaç.

(14)

ANNEX 1 SOBRE D'ELENA

Hola!

Sóc la protagonista d'aquest conte. Em dic Elena, i ja em coneixeu.

Us ha agradat la meua història?

Doncs ara us propose un repte!

El dia 8 d'abril és una data molt important per a la meua cultura. És el Dia Internacional del Poble Gitano. I he pensat que podríeu celebrar-lo al col·legi. Com? Doncs creant una gimcana i convidant a les famílies per a que participen eixe dia amb nosaltres.

Llavors, per començar haureu de seguir uns passos:

El primer que trobareu al sobre són unes imatges d'aquest conte, relacionades amb coses importants per a mi.

Heu d'ordenar-les i desxifrar una endevinalla per saber de què tema es tracta.

Per cada imatge que endevineu, se us entregarà un altre sobre amb les instruccions a seguir.

Molta sort!

(15)

ANNEX 2 SOBRE DE LA FAMÍLIA

Com ja heu vist, la meua família està molt unida. Som una pinya.

Ho compartim tot i ens coneixem molt bé.

La meua família ha viatjat molt, han tingut diferents treballs...

Coneixeu tan bé com jo a les vostres famílies?

Si no és així... us propose que feu de REPORTERS per un dia i els entrevisteu.

(16)

ANNEX 3 QÜESTIONARI D'ENTREVISTES

QÜESTIONARI D'ENTREVISTA A LES FAMÍLIES

✔ Completa amb les preguntes que voleu fer i les seues respostes.

1.

. . 2..

. . 3.

. . 4.

. . 5.

. . 6.

. . 7.

. . 8..

. . 9.

. . 10.

.

(17)

ANNEX 4

TAULA DE DOBLE ENTRADA SOBRE LES PREGUNTES DE 3 GENERACIONS DE FAMÍLIES.

Escriu les respostes de cada família

Pinta el quadrat corresponent a cada resposta segons la teua família.

PREGUNTA 1. PREGUNTA 2.

F1 F2 F3 F1 F2 F3

PREGUNTA 3. PREGUNTA 4.

F1 F2 F3 F1 F2 F3

PREGUNTA 5. PREGUNTA 6.

F1 F2 F3 F1 F2 F3

PREGUNTA 7. PREGUNTA 8.

RESPOSTES RESPOSTES

RESPOSTES RESPOSTES

RESPOSTES RESPOSTES

RESPOSTES RESPOSTES

(18)

ANNEX 5 SOBRE DEL CONTE

Fenomenal. Continueu així!

Sabeu qui em va crear? Va ser un escriptor anomenat Benjamin Lacombe, nascut en França. De xicotet li encantava dibuixar històries, i com podeu vore, ara s'ha convertit en un dels millors il·lustradors i escriptors del moment.

Vos agradaria ser com ell?

Doncs us propose el següent repte...

CONVERTIR-VOS EN ESCRIPTORS I ESCRIPTORES per un dia i que escrigueu una preciosa història com la meua. Això si, seguint els següents passos:

1. La protagonista ha de ser una dona.

2. La protagonista ha de ser d'ètnia gitana.

3. La música ha d'estar present en la història.

4. S'ha de tenir en compte valors com l'amor, l'empatia, la igualtat...

(19)

ANNEX 6 SOBRE DELS OFICIS Genial! Ho esteu fent molt bé!

Continueu treballant.

Ja heu vist que des de fa anys la meua família es dedica a

treballar al circ. Però com ja sabeu, no és l'únic treball, n'hi han molts més.

Així que ara us vaig a presentar als següents personatges, i com jo sé que sou uns “CURRANTES” us vaig a demanar que els investigueu i descobrau a que es dediquen. Són personatges de tota mena, de la nostra ètnia i amb diferents treballs.

NOMBS PERSONATGES

- Futbolista: Jose Antonio Reyes Calderón - Art: Camarón de la Isla

- Política: M.ªJosé Jiménez

- Educació: Adelina Jiménez

(20)

ANNEX 7 SOBRE DE L'ART

Ole, ole i ole!!

Ja sabia jo que podia confiar en vosaltres.

Ara ja, només ens queda GAUDIR, així que aquesta vegada us vaig a demanar que us convirteu en ARTISTES i canteu, toqueu i balleu alguna melodia flamenca.

Podeu utilitzar alguna de les cançons que Alejandro em va composar o

qualsevol altra que vosaltres coneixeu.

(21)

ANNEX 8 CANÇONS DEL CONTE

CANÇONS “MELODÍA EN LA CIUDAD”

(22)

ANNEX 9 SOBRE FINAL Heu treballat molt dur. Ja heu conegut millor a les

vostres famílies, heu escrit un conte meravellós, heu conegut el treball de persones destacades de la meua cultura i damunt, heu preparat un espectacle genial.

Ara, només queda el final, COMPARTIR-LO amb les persones que més estimeu, les VOSTRES FAMÍLIES.

El 8 d'abril ja esta a prop i heu de deixar-lo tot preparat.

Per ajudar-vos i que no us deixeu res important, aquí us pose una sèrie de propostes a fer:

- Cartell publicitari per convidar a les vostres famílies (fixeu-vos en la imatge que hi ha en el sobre).

- Acreditació per als pares i mares ( aquesta servirà com a entrada, i s'haurà de cunyar en cada estació del recorregut)

- Decoració de cada espai segons la temàtica treballada.

Ànims! Ja falta poc!

Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i per haver

assumit el repte. Això si, no us oblideu de disfrutar al màxim del

joc, conjuntament amb les vostres famílies.

(23)

RECORREGUT PEL PoBLE GITANO

SOM

REPORTERS/ES

SOM

ESCRIPTORS/ES

SOM

“CURRANTES”

SOM

ARTISTES

1 2

4 3

(24)

ANNEX 11

GELEM, GELEM (ANDUVE, ANDUVE)

Gelem, gelem lungone dromensar maladilem baxtale Rromençar A Rromalen kotar tumen aven E chaxrençar bokhale chavençar A Rromalen, A chavalen

Sàsa vi man bari familja Mudardás la i Kali Lègia

Saren chindás vi Rromen vi Rromen Maskar lenoe vi tikne chavorren A Rromalen, A chavalen

Putar Dvla te kale udara

Te saj dikhav kaj si me manusa Palem ka gav lungone dromençar Ta ka phirav baxtale Rromençar A Rromalen, A chavalen

Opre Rroma isi vaxt akana Ajde mançar sa lumáqe Rroma O kalo muj ta e kale jakha Kamàva len sar e kale drakha A Rromalen, A chavalen

Anduve, anduve por largos caminos Encontré afortunados romà

Ay romà ¿de dónde venís

con las tiendas y los niños hambrientos?

¡Ay romà, ay muchachos!

También yo tenía una gran familia fue asesinada por la Legión Negra

hombres y mujeres fueron descuartizados entre ellos también niños pequeños

¡Ay romà, ay muchachos!

Abre, Dios, las negras puertas que pueda ver dónde está mi gente.

Volveré a recorrer los caminios y caminaré con afortunados calós

¡Ay romà, ay muchachos!

¡Arriba Gitanos! Ahora es el momento Venid conmigo los romà del mundo La cara morena y los ojos oscuros me gustan tanto como las uvas negras

¡Ay romà, ay muchachos!

(25)

Diari de classe

LO PLANEJAT SI NO

DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS EN TEMPS I FORMA

ES VA DUR A TERME LO PLANEJAT EL MATERIAL VA SER ADEQUAT L’ORGANITZACIÓ DEL GRUP VA SER

BONA

OBSERVACIONS

LOGROS DIFICULTATS

SESSIÓ:

PARTICIPACIÓ ALUMNAT

S’INVOLUCREN

TOTS ALGUNS DESCONTROL S’INTERESEN

TOTS ALGUNS INDIVIDUAL DISPOSICIÓ COL·LECTIVA LA SEUA

ACTITUD

PARTICIPACIÓN ACTIVA

BONA APATIA

QUI VA SER EL MEU ALUMNE/A MÉS INQUIET/A:

QUI VA REQUERIR D’UNA ATENCIÓ MÉS PERSONALITZADA:

EL MEU PAPER

LA MEUA FORMA D’INTERVENIR VA SER ADEQUADA

SI NO VAIG DUR A TERME LO

PLANEJAT

VAIG FAVORÈIXER EL LOGRO DELS APRENENTATGES VA SER MOTIVANT LA MEUA MANERA DE RELACIONAR-ME AMB ELS INFANTS

LES MEUES CONSIGNES VAN SER CLARES PER A TOTS

CÓM VAIG ACTUAR AMB L’ALUMNAT MÉS INQUIET:

NECESSITE MODIFICAR ALGUNA COSA

¿QUÈ?:

(26)
(27)

AUTOAVALUACIÓ D’EQUIP

EQUIP DATA

LOGO

CURS

TRIMESTRE

ALUMNE FUNCIONS NM B MB

Dirigeix les activitats del grup.

Organitza el repartiment del treball Anima als membres de l’equip

Ajuda a resoldre els conflictes

Mostra una actitud amable i respectuosa Dirigeix a les famílies per tot el recorregut Aporta explicacions oportunes si s’escau Comprova que tots estiguen en silenci Parla en nom de l’equip

Es comunica amb el mestre i altres grups Pregunta els dubtes

Explica el resultat del treball

Controla el temps

Vigila el nivell de soroll del seu grup Comprova que tots facin les seves tasques Revisa l’ordre i neteja de l’espai de treball AVALUACIÓ ROLS DE TREBALL COOPERATIU

OBJECTIUS NM B MB

Tots hem progressat en el nostre aprenentatge Cada membre ha fet les tasques assignades

AVALUACIÓ OBJECTIUS COMUNS

ANNEX 13

COORDINADOR

PORTANVEU GUIA

PORTANVEU

SUPERVISOR

Parla en nom de l’equip

Es comunica amb el mestre i altres grups Pregunta els dubtes

Explica el resultat del treball

Hem mantingut un nivell de so adequat Hem cumplit amb les normes de treball en equip

(28)

AVALUACIÓ COMPROMISOS PERSONALS

ALUMNE COMPROMISOS NM B MB

AVALUACIÓ NORMES D’EQUIP NORMES

Respectar el torn de paraula

Mantindre un volum de veu adequat Demanar ajuda quan siga necessari Ajudar sempre que ens ho demanen Parlar amb respecte i educació

Proposar idees

Acceptar les decisions del grup Portar el material

Complir amb les nostres funcions Respectar el senyal de “soroll zero”

Norma nova:

El que fem molt bé i anem a mantenir...

Un aspecte que hem de millorar...

La nota que mereixem com equip és

(29)

AVALUACIÓ FAMÍLIES

FAMÍLIA DATA

CURS TRIMESTRE

EQUIP FUNCIONS NM B MB

El grup dirigeix bé l’activitat

El grup s’ha explicat correctament El grup anima a les famílies

S’ha entés el contingut explicat Han participat tots els membres Us han guiat bé pel recorregut

Han tingut una actitud amable

Han controlat el temps de l’activitat Us ha agradat l’activitat

AVALUACIÓ EXPOSICIÓ DEL TREBALL

Quina nota es mereix el grup?

EQUIP FUNCIONS NM B MB

El grup dirigeix bé l’activitat

El grup s’ha explicat correctament El grup anima a les famílies

S’ha entés el contingut explicat Han participat tots els membres Us han guiat bé pel recorregut

Han controlat el temps de l’activitat Us ha agradat l’activitat

Quina nota es mereix el grup?

PROPOSTES DE MILLORA

PROPOSTES DE MILLORA

Han tingut una actitud amable

1

2

ANNEX 13

(30)

EQUIP FUNCIONS NM B MB El grup dirigeix bé l’activitat

El grup s’ha explicat correctament El grup anima a les famílies

S’ha entés el contingut explicat Han participat tots els membres Us han guiat bé pel recorregut

Han controlat el temps de l’activitat Us ha agradat l’activitat

Quina nota es mereix el grup?

EQUIP FUNCIONS NM B MB

El grup dirigeix bé l’activitat

El grup s’ha explicat correctament El grup anima a les famílies

S’ha entés el contingut explicat Han participat tots els membres Us han guiat bé pel recorregut

Han controlat el temps de l’activitat Us ha agradat l’activitat

Quina nota es mereix el grup?

PROPOSTES DE MILLORA

PROPOSTES DE MILLORA

Han tingut una actitud amable Han tingut una actitud amable

3

4

Referencias

Documento similar

Aquesta guia està orientada per a atendre l’alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) escolaritzat en els Cicles Formatius de Grau Mitjà

Tot i que aquesta recerca es preveu dur a terme en un futur pròxim, per tal d'obtenir un adequat coneixement sobre la difusió dels productes ceràmics que utilitzaven els

Aquesta memòria s'ha escrit amb l'ànim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi troba, per tant, una des- cripció detallada de tots

Es proposa un recorregut artístic per aquesta ciutat amb l’objectiu de conéixer les obres de les artistes VeryVeritas i es desenvolupa un projecte al col·legi per conscienciar

La innovació i diferenciació d’aquest projecte amb els ja existents i els de la competència, és la possibilitat de configuració de 5 patrons per programa, amb diferents

Per a realitzar aquesta valoració primerament s’ha dut a terme una revisió bibliogràfica en diferents bases de dades, per a definir també el tipus de

No deixa de ser signifi catiu que aquesta confusió sigui aprofi tada en ocasions per desacreditar els estudis locals, quan podríem realitzar un clar paral·lelisme en

Hem triat aquesta temàtica per continuar aquesta col·lecció d’informes sobre els impactes de la pandèmia en l’atenció sanitària a la maternitat a Catalunya amb