Coordinació territorial de l’orientació educativa

92  Download (0)

Full text

(1)

Coordinació territorial de l’orientació educativa

Direcció General d’Inclusió Educativa

ABRIL 2022

Coordinació Territorial de l’Orientació Educativa demarcació A2

(2)

ORDRE

DEL DIA

• Benvinguda Primera part

• Presentació de l’agrupació específica dels CIPFP de la província d’Alacant.

• Organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional, d’acord amb el Decret 193/2021, de 3 de desembre. Futur CIPFP LA TORRETA d’ELX.

• Acollida a la FP d’alumnat amb NEE. Informe orientatiu del DOEP i Família professional.

• Pla d’informació i orientació educativa i professional dels CIPFP de la província d’Alacant.

Segona part

• Instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022, d’acord amb la resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional

• Presentació de programes formatius de qualificació bàsica dels centres de la demarcació A4 I A5:

• CEE TAMARIT d’Elx.

• IES VICTORIA KENT d’Elx.

• IES SIXTO MARCO d’Elx.

• IES JOANOT MARTORELL d’Elx.

• IES TORREVIGÍA de Torrevella.

• CEE ANTONIO SEQUEROS d’Oriola.

• IES VEGA BAIXA de Callosa de Callosa de Segura.

• Torn obert de paraula Tercera part

(3)
(4)

QUÉ ÉS LA FP?

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat

especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis

donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt

elevades.

(5)

IMPLANTACIÓ DE CICLES

• En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 150 cicles formatius agrupats en 25 famílies

professionals, agrupats en els següents nivells:

• Cicles de Formació Professional Bàsica, que

condueixen al Títol de professional bàsic corresponent i són ensenyaments d'oferta obligatòria i gratuïta.

• Cicles Formatius de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic i que formen part de l'educació

secundària post-obligatòria.

• Cicles Formatius de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior que forma part de l'educació superior.

(6)

Els Títols que s'obtenen en

cursar un cicle formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa

validesa acadèmica i

professional en tot el territori

nacional, amb independència

que els estudis es realitzen en

una Comunitat Autònoma o en

l'àmbit del Ministeri d'Educació

i Formació Professional.

(7)

CAP A UNA FP DE QUALITAT

El canvi que necessitem

(8)

Un model que ofereix

oportunitats

de formación,

degudament

reconegut

(9)

CIPFPs: Organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional, d’acord amb el Decret 193/2021, de 3 de desembre

• Els Centres Integrats de Formació

Professional tenen com a fonament el servei a la ciutadania, i, per a això, han de satisfer les seues necessitats i expectatives quant a formació i qualificació professional, cosa

que constitueix un objectiu només assolible mitjançant un procés de millora contínua dels sistemes de gestió i dels resultats que es

vagen aconseguint.

(10)

Article 2. Definició i tipus

1. Són Centres Integrats de Formació Professional aquells que s'autoritzen com a tals i que impartisquen els dos subsistemes de formació professional, de formació professional inicial i de formació per a l'ocupació, referits al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i que conduïsquen a títols de formació professional i certificats de professionalitat.

2. Els Centres Integrats disposaran d'una oferta modular, flexible i de qualitat, amb abast als dos subsistemes existents, per a donar resposta tant a les necessitats dels sectors productius com a les necessitats individuals i les expectatives personals de promoció professional.

3. Els Centres Integrats incorporaran serveis integrats d'informació i orientació professional i col·laboraran, si és el cas, amb l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals en l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per mitjà de l'experiència laboral i

altres aprenentatges no formals.

4. Els Centres Integrats a la Comunitat Valenciana podran ser públics o privats, de nova

creació o procedir de la transformació d'altres d'existents

(11)

Article 3. Objectius dels Centres Integrats

Els Centres Integrats tenen, principalment, els objectius següents:

1. Respondre a les necessitats individuals de qualificació i del mercat laboral de la Comunitat Valenciana, fomentant el mutu coneixement i la interrelació entre el sistema formatiu i l'entorn productiu.

2. Facilitar l'accés dels joves a la primera ocupació i afavorir la conservació i millora del lloc de treball del personal treballador per mitjà d'una oferta formativa de qualitat que promoga l'aprenentatge permanent i la capacitat d'adaptació als canvis socials, organitzatius i tecnològics que es manifesten en els sectors productius de la Comunitat Valenciana.

3. Proporcionar un servei d'informació i orientació professional sistemàtic i no discriminatori, i garantir que totes les persones puguen prendre decisions respecte a les seues possibilitats i necessitats de formació professional, en el marc d'una xarxa integrada d'informació i orientació.

4. Impulsar la millora de les aptituds i competències dels usuaris promovent projectes de mobilitat, perfeccionament professional i cooperació en un context europeu.

5. Optimitzar i potenciar l'ús eficient i coordinat dels recursos públics destinats a la formació professional.

6. Fomentar la igualtat real entre homes i dones.

7. Col·laborar amb les administracions competents per a facilitar la

integració social i la inclusió dels individus o grups desfavorits en el mercat laboral.

8. Potenciar un model de formació professional immersa en el medi sociocultural, promotora de la sostenibilitat, l'equilibri ecològic en els processos de producció i el benestar social.

(12)

Article 6. Funcions

a) Impartir les ofertes formatives conduents a títols de formació professional i certificats de professionalitat de les famílies o àrees professionals que tinguen autoritzades i altres ofertes formatives

b) Desenvolupar vincles de col·laboració amb el sistema productiu del seu entorn (sectorial i comarcal o local

c) Informar i orientar les persones usuàries, per a facilitar l'accés, la mobilitat i el progrés en els itineraris, formatius i professionals.

d) Col·laborar amb l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals

(13)

e) Col·laborar amb els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius específics de formació professional (CEFIRE).

f) Col·laborar amb les agències de desenvolupament local i els seus corresponents organismes establits en l'àmbit comarcal i en el de les mancomunitats.

g) Col·laborar amb els centres de referència nacional i observatoris de professions i ocupacions.

h) Desenvolupar i impulsar amb les empreses i els interlocutors socials del seu entorn projectes d'innovació i desenrotllament, estenent les experiències a la resta de centres de formació professional.

i) Potenciar la millora permanent i la projecció nacional i internacional del centre,

impulsant l'organització i participació en projectes europeus de mobilitat, cooperació o

perfeccionament professional.

(14)

j) Actuar com a centre singular, per a la formació respecte d'una o diverses famílies professionals, així com en l'anàlisi permanent de les qualificacions professionals d'un sector d'activitat econòmica, de la seua evolució i adaptació a l'àmbit territorial, en relació amb el Catàleg nacional de qualificacions professionals, amb la coordinació sectorial de l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals.

k) Impulsar l'establiment de mesures de gestió de qualitat i millora

contínua que els permeta incrementar l'eficàcia interna i l'adequació dels processos.

l) Impulsar i desenvolupar accions i projectes formatius de caràcter

innovador.

(15)

CIPFPs I FUTURS CIPFPs

PROVINCIA ALACANT

(16)

ORIENTANDO EN LA FP

IES LA TORRETA

(17)

PERFIL

ALUMNADO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Tener interés por el estudio.

No tener

amonestaciones (problemas de disciplina).

No tener faltas de

asistencia.

(18)

FORMACIÓN

PROFESIONAL BÁSICA

¿Cómo se atiende al alumnado con

diversidad en la formación

profesional?

(19)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

INICIO DE CURSO:

- Revisión informes de discapacidad.

- Reuniones equipos docentes.

- Tabla de necesidades por familias profesionales.

- Planificación adaptaciones de acceso: provisión apoyos

materiales, de comunicación,

metodológicos u organizativos.

(20)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Durante el curso escolar:

- Adecuación personalizada de las programaciones.

- Itinerarios formativos personalizados.

- Flexibilización en la duración de los ciclos formativos.

- Orientación académica y profesional

- Actividades de acción tutorial

(21)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

A final de curso:

- Informes de discapacidad

- Reuniones equipos docentes sesión final de evaluación.

- Cambios a otra FPB.

(22)

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO

Inicio de curso:

- Reuniones equipos

docentes/familias profesionales.

- Revisión informes de discapacidad.

- Tabla de necesidades por familias profesionales.

- Planificación adaptaciones de

acceso: provisión apoyos materiales, de comunicación, metodológicos u

organizativos.

(23)

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

Durante el curso escolar:

- Adecuación personalizada de las programaciones.

- Desdobles.

- Itinerarios formativos personalizados.

- Flexibilización en la duración de los ciclos formativos.

- Orientación académica y profesional.

- Actividades de acción tutorial.

(24)

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

A final de curso:

- Informes de discapacidad.

- Reuniones equipos docentes sesión final de evaluación.

- Cambios de FP.

(25)

PFCB:

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE

Y BAR

(26)

NUESTRO CENTRO

CICLOS AULAS

SECUNDARIAS 4

PRETALLER 4

TRANSICIÓN VIDA ADULTA:

CALZADO REPROGRAFÍA CERÁMICA RESTAURACIÓN

1 1 1 2

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN BÁSICA:

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

1

ALUMNADO:

- 12 A 24 AÑOS.

- PROCEDENTES DE ELCHE, PEDANIAS, CREVILLENTE Y SANTA POLA.

- DISCAPACIDAD PSÍQUICA MODERADA O SEVERA, TRASTORNOS DE

COMPORTAMIENTO Y PLURIDEFICIENCIA.

(27)

PFCB: OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

MÓDULOS CONTENIDOS TALLERES Y PROYECTOS (entre otros)

*LINGUISTICO- SOCIAL

*CIENTÍFICO- MATEMÁTICO

- Autonomía.

- Participación en la vida

comunitaria: HHSS e Inteligencia Emocional.

- Recetas.

- Manipulador de alimentos.

- Técnicas de estudio.

- Economía y estadística básica.

- Cuidado e higiene personal.

- Vestido adecuado a las diferentes situaciones.

- Conocimiento de sí mismo.

- Identificación, expresión y gestión adecuada de las emociones y sentimientos. Taller de emociones.

- Higiene y manipulación de alimentos. Rutinas del taller y Curso Manipulador de Alimentos.

- Uso del dinero :Proyecto empresa (gestión del cobro de almuerzos a profesorado; sueldo y previsión de compra)

*ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL

*RIESGOS LABORALES

- Autoconocimiento, bienestar y cuidado de uno mismo.

- Capacitación laboral.

- Orientación laboral.

- Formación en centros de trabajo.

-Manejo y utilización de formularios, documentos e impresos.

- Desplazamientos, transportes y comunicaciones.

- Utilización de medios de transporte públicos.

- Tratamiento de la información y utilización de internet : Realización de comandas de almuerzo, listas

diarias de comensales, listas de compras y pedidos, encuestas, Elaboración del CV…

- Aplicación de las normas de cortesía y convivencia.

- Resolución de conflictos a nivel personal y de grupo . - Asimilación de la responsabilidad de sus actos

acatando las consecuencias ante faltas leves y graves Taller de habilidades sociales y convivencia.

- Iniciación en factores socio-laborales y salud laboral.

*PROCESOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

*PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA COLECTIVIDADES Y CATERING.

*TÉCNICAS ELEMENTALES DE SERVICIO.

- Conocimiento y utilización adecuada de los diferentes materiales y útiles del taller. Cocinado y servicio - Aplicación de diferentes técnicas y procedimientos para

la ejecución de tareas del taller. Cocinado y servicio - Curso Manipulador de Alimentos.

- Montaje de mesas de comedor.

- Realización de servicios de almuerzos a

profesorado y almuerzos para alumnado del PFCB.

(28)

PILARES QUE SUSTENTAN NUESTRA PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN LABORAL

AUTONOMÍA

PLAN DE CONVIVENCIA

(AUTOCONTROL, EMPATÍA, COMPRENSIÓN, COMUNICACIÓN RESPETUOSA = ASERTIVIDAD

Y AUTOESTIMA)

(29)

¿CÓMO LO LLEVAMOS A CABO?

ASPECTOS A DESTACAR

(30)

ENCARGADOS DE LISTAS DE COMENSALES:

(Tarea diaria a primera hora de la mañana para poder pasarla a la cocinera del centro)

- ALUMNADO Y DOCENTES.

- RECUENTO: Códigos de apoyo para cada ciclo con colores y gommets para las dietas.

Y COMANDAS DE ALMUERZOS:

- DOCENTES: Almuerzos semanales. Miércoles y jueves alternos.

- RECUENTO: Por turnos de servicio. Tenemos dos turnos.

- ECONOMÍA (Ingresos, gastos y ganancias)

(HH SS, COMUNICATIVAS, DESEMPEÑO LABORAL Y LÓGICO MATEMÁTICAS)

POR PAREJAS Y TURNOS ROTATIVOS.

(31)

TALLER

(con el técnico):

Trabajan técnicas de cocinado, emplatado y preparación y servicio de bebidas.

- ELABORACIÓN DE ALMUERZOS.

(Martes lo hacen para ellos, miércoles y jueves alternos para profesorado)

- MONTAJE Y SERVICIO DE ALMUERZOS.

- RECOGIDA Y TAREAS DE LIMPIEZA.

- MONTAJE DE MESAS DE COMEDOR.

(AUTONOMÍA, DESEMPEÑO LABORAL, HH MANIPULATIVAS Y LÓGICO MATEMÁTICAS)

POR GRUPOS, A y B

Siguiendo protocolos profesionales y estrategias, a través de adaptaciones, según capacidades.

(32)

AULA

(con la pt):

CURSO OFICIAL DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (ADAPTADO)

- TEORÍA. (EN COLABORACIÓN CON ASONAMAN)

- ACTIVIDADES PRACTICAS.

- EXÁMENES.

(TÉCNICAS DE ESTUDIO, TRABAJO EN EQUIPO )

(33)

PRACTICAS

- DIARIAS EN EL TALLER.

- SERVICIO DE ALMUERZOS.

(ALUMNADO DEL PCB + PROFESORADO DEL CENTRO)

- COBERTURA DE EVENTOS: Fiesta Navidad, Carnaval, Semana Santa…

- FCT´s (Alumnado de segundo año)

(AUTONOMÍA, HH LABORALES)

(34)

HORARIO

(35)

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

(OS DEJAMOS CON EL SIGUIENTE VIDEO)

(36)

Coordinació territorial de l’orientació educativa

Direcció General d’Inclusió Educativa

ABRIL 2022

Coordinació Territorial de l’Orientació Educativa provincial Alacant

(37)

ORDRE

DEL DIA

• Instruccions per a l’organització i el funcionament dels

programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022, d’acord amb la resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic

d’Educació i Formació Professional

• Presentació de programes formatius de qualificació bàsica adaptada dels centres de la demarcació A4 I A5:

• CEE TAMARIT d’Elx.

• IES VICTORIA KENT d’Elx.

• IES SIXTO MARCO d’Elx.

• IES JOANOT MARTORELL d’Elx.

• IES TORREVIGÍA de Torrevella.

• CEE ANTONIO SEQUEROS d’Oriola.

• IES VEGA BAIXA de Callosa de Callosa de Segura.

• Torn obert de paraula Tercera part

(38)
(39)

Acompanyament

en la construcció

dels seus projectes

vitals

(40)

ITINERARIS FORMATIUS

PERSONALITZATS

EN LA FP

(41)

ITINERARIS FORMATIUS

PERSONALITZATS

EN LA FP

(42)

FORMACIÓ

PROFESIONAL BÀSICA DE

SEGONA

OPORTUNITAT

(43)

FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT

(44)
(45)
(46)

MODALIDADES

FPB

(47)

PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA (PFQB) DE 16 A 21 ANYS

ORDINARIS

• MÁXIM 2 ALUMNES NEE

• DE 10 A 15 ALUMNES

• 1 CURS (MÀXIM 2)

ADAPTATS

• ALUMNES AMB DIVERSITAT

FUNCIONAL (CERT DISCAPACITAT)

• PROCEDÈNCIA DE CENTRES ORDINARIS O CEE

• DE 6 A 12 ALUMNES

• 2 CURSOS (MÀXIM 4)

(48)

- Amb NEE derivades de discapacitats físiques o psíquiques o trastorns

conductuals o de personalitat

- Nivell d’autonomía personal i social suficiente per cursar programa i

accedir al mon laboral

(49)

DOCUMENTACIÓ

NECESSÀRIA

(50)

DOCUMENTACIÓ

NECESSÀRIA

(51)

PROPOSTA DE PFQB ADAPTADA 2022/23

(52)

Instruccions procediment d´habilitació,

modificación i no funcionament d’unitats

específiques per al

curs 2022/23

(53)

FPB ADAPTADA centres`públics, demarcació

A4 I A5

CENTRE FAMILIA PFQB

CEE TAMARIT d’Elx. HOTELERIA I TURISME OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR

IES VICTORIA KENT d’Elx.

SERVEIS SOCIOCULTURALS OCUPACIÓ DOMÈSTICA

IES SIXTO MARCO d’Elx.

TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL REPARACIÓ DE CALÇAT I MARROQUINERIA

IES JOANOT MARTORELL d’Elx.

FUSTA, MOBLE I SURO TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE

IES TORREVIGÍA de Torrevella.

AGRARIA ACTIVITATS AUXILIARS DE VIVERS, JARDINS I

CENTRES DE JARDINERIA

CEE ANTONIO SEQUEROS d’Oriola.

HOTELERIA I TURISME OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR

IES VEGA BAIXA de Callosa de Callosa de Segura.

AGRARIA ACTIVITATS AUXILIARS DE VIVERS, JARDINS I

CENTRES DE JARDINERIA

(54)

PROGRAMA FORMATIVO DE

CUALIFICACIÓN BÁSICA ADAPTADA

TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

IES JOANOT MARTORELL-ELX

CIPFP LA TORRETA-ELX

8 DE ABRIL DE 2022

(55)

MÓDULOS PROFESIONALES

Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados:

Consiste en transformar la madera y darle la forma y medidas deseadas, siempre mediante maquinaria, bien portátil o fija.

Instalación de elementos de carpintería y mueble:

Consiste en la fabricación y posterior instalación de un mueble con unas medidas específicas, que requiere un tipo de instalación concreta debido a su emplazamiento.

SI NO SE TOMAN LAS MEDIDAS CORRECTAMENTE SU INSTALACIÓN NO SERÁ ÓPTIMA

(56)

OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO DE

MADERA Y DERIVADOS

(57)

OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO DE

MADERA Y DERIVADOS

(58)

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE

CARPINTERÍA Y MUEBLE

(59)

COLABORACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO:

CARRITO DE PRÉSTAMO DE JUEGOS

(60)

COLABORACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO:

OASIS DE MARIPOSAS

(61)

COLABORACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO:

HOTEL DE INSECTOS

(62)

COLABORACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO:

TERMÓMETRO CONTRA EL MALTRATO

(63)

COLABORACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO

BUZÓN DE SUGERENCIAS

(64)

MUCHAS GRACIAS

(65)

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA ADAPTADO A

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

CEE ANTONIO SEQUEROS DE

ORIHUELA

Un oportunidad para la inclusión

Profesores del PFCB:

PT: Alejandro Paz Cerdán Técnico: María Jesús Ruiz Bailén

(66)

OFERTA DEL CENTRO

PFCB

OPERACIONES BÁSICAS DE

RESTAURANTE Y BAR

(67)

DESTINATARIOS

● Jóvenes de 16 a 21 años.

● Que presentan discapacidades físicas, psíquicas o trastornos de conducta y tengan certificado de diversidad funcional.

● Que hayan completado los 10 años de escolaridad en centro ordinario o específico.

● Con un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo y mantenerlo.

● Para acceder se necesita un informe psicopedagógico y consejo orientador.

(68)

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Módulos específicos referidos a las unidades de competencia correspondientes al nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Incluyen el módulo de formación en centros de trabajo. Y los imparte un profesor técnico de taller.

MÓDULOS ESPECÍFICOS IMPARTIDOS

-Servicio básico de Restaurante-Bar -Técnicas Elementales de Servicio

-Procesos básicos de Preelaboración de Alimentos y Bebidas

(69)

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Módulos Formativos de carácter general: orientados a la mejora de las competencias básicas y del grado de empleabilidad del alumnado. Impartido por un maestro de pedagogía terapéutica.

MÓDULOS GENERALES IMPARTIDOS - Módulo Lingüístico-Social

- Módulo Científico-Matemático

- Módulo de Formación y Orientación Laboral

- Módulo de Prevención y Riesgos Laborales y Calidad Medioambiental

(70)

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Módulos Optativos: orientados a completar los objetivos de estos programas, en nuestro caso Educación Física y Religión.

(71)

PFCB RESTAURACIÓN

- Es un ciclo nuevo, lleva implantado tan solo 2 años y estamos en crecimiento constante.

- Formación, que tiene como objetivo facilitar la transición del alumnado hacia la vida adulta.

- Orientado a jóvenes con ganas de trabajar.

(72)

PFCB RESTAURACIÓN

- Dispone de un aula hogar con cocina para elaboraciones sencillas.

- El alumnado del PFCB ofrece servicio de cafetería al profesorado en la hora del patio, dando servicio de almuerzos y cafés donde ponen en práctica sus aprendizajes.

- Realizan el aprovisionamiento de la cafetería los miércoles en la salida al supermercado.

(73)
(74)

FILOSOFÍA Y CLAVES DEL ÉXITO

1. Basar la selección de proyectos en las oportunidades del contexto de cara a la empleabilidad futura.

2. Inspirarse en buenas prácticas y proyectos de éxito con recorrido tanto para escoger el programa como para diseñarlo y evaluarlo.

3. Partir de las altas expectativas hacia nuestro alumnado. Esto implica creer con firmeza en ellos y ellas y acompañarlos creando múltiples oportunidades para tener éxito.

(75)

4. Utilizar metodologías didácticas basadas en el desarrollo de las competencias profesionales. Priorizar un enfoque muy práctico que simula estar en el futuro puesto de trabajo y desarrollar las habilidades y destrezas específicas de la cualificación profesional. Las aulas están diseñadas con un planteamiento realista orientado a la elaboración de productos consumibles y utilizables.

FILOSOFÍA Y CLAVES DEL ÉXITO

(76)

5. Sensibilización del entorno para dar difusión en los programas y hacer red de apoyo. Incorporar todas las voces de la comunidad educativa para difundir las ventajas que suponen estos programas.

6. Accesibilidad en los aprendizajes que se facilitan en los diferentes módulos del programa. Uso de materiales adaptados, haciendo especial énfasis en las estrategias relacionadas con la accesibilidad cognitiva.

FILOSOFÍA Y CLAVES DEL ÉXITO

(77)

BRIGADA CEE. ANTONIO SEQUEROS

(78)

VISITA AL CDT DE TORREVIEJA

(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

Programa Formativo de Cualificación

Básica

(Adaptado)

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA

IES VEGA BAJA

(Callosa de Segura )

(84)

Familia: Agro- Jardinería y Composición

Florales PFCB

FPB FPGM

OFERTA DEL CENTRO

ESO

(EESO)

BACH

750 ALUMNADO

(85)

PFCB: Act. Aux. en Viveros,

Jardines y centros de Jardiner

16 a 21 años

ACNEE por Discapacidad física, psíquica o trastornos conductuales o de personalidad.

10 años escolaridad básica (CO-CEE).

Nivel autonomía personal y social que permita acceder a un puesto de trabajo y mantenerlo.

Destinatarios/as: Contenidos del programa: 2 cursos Módulos específicos: Nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Profesorado técnico de taller. Incluye FCT.

Módulos Formativos de carácter general:

Competencias básicas y grado de empleabilidad. Impartido por especialista PT.

Módulos optativos: informática adaptada

(86)

Nuestro Grupo

6 alumnos

(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)

Gracias por

vuestra atención

Cualquier pregunta:

0303486@edu.gva.es

Figure

Updating...

References

Related subjects :