• No se han encontrado resultados

A Igrexa e a espiritualidade medieval

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A Igrexa e a espiritualidade medieval"

Copied!
21
0
0

Texto completo

(1)

M ÁSTER OFICIAL

E STUDOS M EDIEVAIS E UROPEOS . I MAXES , T EXTOS E C ONTEXTOS

A Igrexa e a espiritualidade medieval

Profesores

Fernando López Alsina Elvira Fidalgo Francisco

M. Dolores Fraga Sampedro (coordinación) Marta Cendón Fernández

GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO

2013/2014

FACULTADE DE FILOLOXÍA

FACULTADE DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

(2)

FACULTADE DE FILOLOXÍA. FACULTADE DE XEOGRAFÍA E HISTORIA AUTORES: Fernando López Alsina; Elvira Fidalgo; M. Dolores Fraga Sampedro; Marta Cendón Fernández Edición electrónica. 2013

ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os dereitos. Queda prohibida a duplicación total ou parcial desta obra, en calquera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, gravación, fotocopia ou outros) sen consentimento expreso por escrito dos autores.

(3)

1. D ATOS DESCRITIVOS DA MATERIA

Nome e código: P5091202

Tipo de materia: optativa

Número de créditos teóricos e prácticos: 6 créditos ECTS

Cuadrimestre: 2º

Prerrequisitos recomendados:

• Capacidade de lectura en linguas diferentes, empregando edicións bilingües cando sexa posible.

• Boa disposición á lectura e o comentario.

Profesores que a imparten (indicando a área de coñecemento a que están adscritos):

Fernando López Alsina (Historia Medieval e Moderna) Elvira Fidalgo Francisco (Filoloxía Románica)

M. Dolores Fraga Sampedro (Historia da Arte) Marta Cendón Fernández (Historia da Arte)

Lingua(s) en que se imparte: Castelán, Galego Horas e lugar de titorías:

Dr. Fernando López Alsina (fernando.lopez@usc.es) despacho 234 (Facultade de Xeografía e Historia) Titorías: Pendente de asignación

Dra. Elvira Fidalgo Francisco (elvira.fidalgo@usc.es) despacho 207 (Facultade de Filoloxía)

Titorías: Pendente de asignación

Dra. M. Dolores Fraga Sampedro (mdolores.fraga@usc.es)

despacho 208 (Facultade de Xeografía e Historia)

(4)

Titorías: pendente de asignación

Dra. Marta Cendón Fernández (marta.cendon@usc.es) Despacho 30 (Facultade de Xeografía e Historia) Titorías: lunes y martes de 11 a 14 h

Páxina web recomendada: www.usc.es/filrom/masteres.htm

Calendario e horario detallado de clases (indicando lugar de impartición): Facultade de Xeografía e Historia (seminario de Historia Medieval). Véxase o último apartado da guía onde se especifica organigrama detallado da materia.

2. S ENTIDO DA MATERIA NO PROCESO FORMATIVO DO MÁSTER

No estudo dos procesos históricos, na vida e percepción de seus protagonistas (con identidade manifesta ou anónima) é indispensable a indagación na espiritualidade do home medieval, posto que o seu descoñecemento implicaría unha visión sesgada da Idade Media. En Occidente, esta dimensión ligase á Historia do Cristianismo, a vida da Igrexa e os modelos de fe propostos. Neste sentido, a materia orientase ao estudo do concepto de Santidade dende as súas orixes, a través das Fontes textuais (Actas de canonización, lendas, textos haxiográficos, crónicas...) e a súa plasmación en referentes visuais. Formúlase a análise das peculiaridades iconográficas que axudan a reconstruír a historia e as fontes perdidas, e a investigación de textos e imaxes, na súa transmisión e recepción polo público.

O estudo desta materia é importante para aqueles alumnos preocupados na adquisición dunha formación e especialización na Idade Media xa que complementa unha visión global e integradora da cultura europea medieval nas súas diversas manifestacións, principal obxectivo deste máster interdisciplinar. A través do estudo da evolución da Igrexa e os seus modelos de Santidade dende unha metodoloxía innovadora (na interacción texto-imaxe-proceso histórico) preténdese:

- capacitar os alumnos para abrir vías de investigación novedosas nesta área de estudo, - posibilitar que os seus traballos revisen o patrimonio cultural medieval nas súas diversas manifestacións (textuais, artísticas) de forma crítica,

- deste modo, contribúan ao desenvolvemento cultural europeo mediante a correcta valorización do legado medieval.

3. O BXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA

• Dar a coñecer, a grandes trazos, o marco histórico-cultural da institución eclesiástica desde as orixes do cristianismo ata a Idade Media.

• Explicar a influencia do cristianismo no pensamento medieval.

(5)

• Estudar o concepto e evolución da santidade, así como a producción literaria que xera tanto en latín como nas diferentes linguas románicas e a súa manifestación na arte medieval.

• Analizar a tipoloxía das vidas de santos e das coleccións de milagres, centrando a atención en Santiago e María.

• Estudiar a figura de dous santos cruciais para el desenvolvemento da arte medieval en xeral, tais como san Bieito e san Francisco e as respectivas ordes que fundaron.

• Analizar o proceso evolutivo na iconografía do Santo na Idade Media dende a interdisciplinariedade das fontes textuais.

• Estudar a iconografía de san Francisco e os seus frades como reflexo da integración da Orde na espiritualidade e a sociedade baixomedieval.

• Estudiar as manifestacións da devoción a finais da Idade Media.

4. C ONTIDOS , TEÓRICOS E PRÁCTICOS

1) CENTRO E PERIFERIA NA CRISTIANDADE LATINA (ss. VIII-XIII) 1.1. A organización da Igrexa, a primacía de Pedro e as novidades occidentais (ss. V-VII) 1.2. O xiro do século VIII: o Constitutum Constantini e as súas consecuencias na Europa carolinxia 1.3. A reforma gregoriana e a sede apostólica hispánica.

1.4. A organización da Igrexa hispánica: entre a primacía e o patriarcado de Occidente.

2) O CRISTIANISMO E A PRODUCIÓN HAXIOGRÁFICA DESDE AS SÚAS ORIXES ATA A IDADE MEDIA.

2.1. Achegamento ás orixes do cristianismo.

2.2. Definición de santo/santidade. Evolución do concepto de santidade (mártires, ascetas. Bispos,

“santos”). As reliquias. A predicación.

2.3. Haxiografía en latín e linguas romances. Evolución e tipoloxía dos textos haxiográficos:

martiroloxios, pasionarios, Vitae, legendae, miracula. O Liber Sancti Iacobi.

2.4. Irrupción da figura da Virxe na corrente haxiográfica. As coleccións de milagres marianos:

2.5.1. mariais latinos 2.5.2. mariais romances

2.5.3. As Cantigas de Santa María: liber miraculorum e fonte documental.

(6)

3) ARTE, DEVOCIÓN E PREDICACIÓN. DA SANTIDADE MONÁSTICA Á MENDICANTE NA ARTE MEDIEVAL.

3.1. Santidade monástica, santidade mendicante. Aproximación ós principais fundadores de ambas espiritualidades a través da súa iconografía. Fontes textuais e iconográficas para a elaboración dun retrato.

3.2. Textos haxiográficos mendicantes e imaxes en la difusión das devocións: a predicación ás aves e a estigmatización de San Francisco. Fontes textuais e figurativas: a codificación dos episodios e a problemática na transmisión da imaxe.

3.3. Cultura visual e predicación: escolas conventuais no proceso formativo do frade (espazos e métodos). O exercicio sermonario dos frades a través das imaxes (axentes e audiencias, soportes materiais, método e recursos na actividade sermonaria).

4) OS SANTOS E A MORTE. TEXTOS E IMAXES COMO REFLEXO DAS DEVOCIÓNS NA IDADE MEDIA.

4.1. Cando a morte se achega.

4.2. As devocións dos bispos no final da Idade Media a) Os Apóstolos

b) A Virxe

c) Os Pais da Igrexa d) Os fundadores de Ordes

e) Outros santos relacionados coa morte f) Os santos pertencentes ás Ordes Mendicantes g) Santos locais

4.3. A escultura funeraria episcopal como reflexo de devocións

5. B IBLIOGRAFÍA

Recoméndase ó alumno a lectura de dúas obras antes de comezar as leccións desta materia. A continuación, sinálase a bibliografía básica, dividida en catro grandes bloques correspondentes coa organización dos contidos.

Lecturas recomendadas:

Vauchez, A., La espiritualidad en el Occidente medieval, Madrid: Cátedra, 1983.

Mitre Fernández, E., Las claves de la Iglesia en la Edad Media (313-1492), Barcelona: Planeta, 1991.

1) CENTRO E PERIFERIA NA CRISTIANDADE LATINA (ss. VIII-XIII) DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., HERBERS, K.: Roma y la Península Ibérica en la Alta Edad Media. La construcción de espacios, normas y redes de relación. León-Göttingen, 2009.

LENZENWEGER, J., STOCKMEIER, P., AMON, K., ZINHOBLER, R., (dir.): Historia de la Iglesia católica. Barcelona, 1989, pp. 231-398.

Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Edición de K. Herbers y M. Santos Noia. Santiago, 1998

(7)

FLETCHER, R. A.: A vida e o tempo de Diego Xelmirez. Traducido por H. Monteagudo Romero y M.

X. Lama. Vigo, 1993.

Historia Compostelana, edición de E. Falque Rey. Madrid, 1994

2) O CRISTIANISMO E A PRODUCIÓN HAXIOGRÁFICA DESDE AS SÚAS ORIXES ATA A IDADE MEDIA

Bacci, M., Lo spazio dell’anima. Vita di una chiesa medievale, Roma-Bari: Laterza, 2005.

Baños Vallejo, F., La hagiografía como género literario en la Edad Media. Tipología de doce Vidas individuales castellanas, Oviedo: Universidad de Oviedo, 1989.

Barnay, S., El cielo en la tierra. Las apariciones de la Virgen en la Edad Media [trad. G. Rosón], Madrid:

Ediciones Encuentro, 1999.

Boesch Gajano, S., La santitità, Roma-Bari: Laterza, 1999.

Dubois, J. – J. L. Lemaire, Sources et méthodes de l’hagiographie, Paris, Cerf, 1993.

Fidalgo, E., Cantigas de Santa María, Vigo, Xerais, 2002.

Fidalgo, E. (coord.), As Cantigas de Loor de Santa María. Edición e comentario, Xunta de Galicia, Santiago, 2004.

Fidalgo, E., “La gestación de las Cantigas de Santa Maria en el contexto de la escuela poética gallego- portuguesa”, Alcanate, 8, 2012-2013, pp. 17-42.

Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora, F. Baños, ed., Barcelona, Crítica, 1997.

Grégoire, R., Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica, Fabriano: Monastero san Silvestre Abate, 1987.

Il grande libro dei santi (3 vols), Edizioni San Paolo, Roma, 1999.

Longo, U., La santità medievale, Roma, Jouvence, 2007.

Mettmann, W., Alfonso X, el Sabio. Cantigas de Santa Maria, Madrid: Castalia, 1986-89. 3 vols.

Mitre Fernández, E., Las claves de la Iglesia en la Edad Media (313-1492), Barcelona: Planeta, 1991.

O’ Callagham, J., Alfonso X and the Cantigas de Santa Maria. A poetic Biography, Brill, Leiden-Boston- Köln, 1998.

Parkinson, S.- D. Jackson, “Collection, Composition and Compilation in the Cantigas de Santa Maria”, Portuguese Studies, 22, 2006, 159-172.

Philippart, G., Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques, Brepols: Turnhout, 1977 [col.

Typologie des sources du Moyen Age Occidental, 24/25].

Puech, H.-Ch., Storia del cristianesimo [trad. M.N. Pierini], Roma-Bari: Laterza-Mondadori, 2003.

Vauchez, A, La espiritualidad del Occidente medieval, Madrid: Cátedra, 1995.

3) ARTE, DEVOCIÓN E PREDICACIÓN. DA SANTIDADE MONÁSTICA Á MENDICANTE NA ARTE MEDIEVAL.

Andrade Cernadas, J.M.: El monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval (siglos X al XIII). A Coruña, 1997.

Butler, C.: Monacato benedictino. Zamora, 2001.

Colombás, G.M. y Aranguren, J., eds: Regla de san Benito. Madrid, 1993 (4º reimp., 2006).

Espiritualidad y Franciscanismo. VI Semana de Estudios medievales. Nájera 31 julio – 4 agosto 1995, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1996.

Fraga Sampedro, D., “San Francisco de Betanzos: nuevas aportaciones a su programa iconográfico”, Anuario Brigantino 18, 1995, pp. 207-226.

Fraga Sampedro, D.: “Un Calvario peculiar: el franciscano orante al pie de la cruz”, Quintana, 2, 2003, pp. 161-172.

Francesco d’Assisi e il primo secolo di storia franciscana. Torino: Einaudi, 1997.

Frugoni, Ch.,Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto, Torino: . Einaudi, 1993.

García Oro, J., San Francisco de Asís en la España medieval, Santiago: CSIC, 1988 [col. Monografías

Historia de la Iglesia, 16].

(8)

Hagiografía y archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España. Actas del XVIII Congreso de la Asociación de archiveros de la Iglesia en España celebrado en Orense 9-13 de septiembre 2002.

[Memoria Ecclesiae, XXIV], 2004, pp. 233-251.

Lawrence, C. H.: Medieval Monasticism: Form of religious life in Western Europe in the Middle Ages, London:

Longman, 1984 [Traducción: El monacato medieval, Madrid: Gredos, 1999].

Le Goff, J.: Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona: Gedisa, 1990.

López-Mayán Navarrete, M., A Igrexa na Galicia medieval, Santiago: Ed. Lóstrego, 2009.

Manso Porto, C., Arte gótico en Galicia: los dominicos, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1993 [2 vols.]

Núñez Rodríguez, M., “El caballero, su panegírico y la conjuración del miedo”, Cultura, poder y mecenazgo. Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades 10, 1998, pp. 361-388.

Paul, J.: Historia intelectual del Occidente medieval. Madrid: Cátedra, 2003 (1998).

Sánchez Ameijeiras, R.: “Espiritualidad mendicante y arte gótico”, Las religiones en la historia de Galicia. Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades 7-8, 1996, pp. 332-353.

Santo Domingo de Guzmán visto por sus contemporáneos. Madrid: BAC, 1947.

Vorágine, S. De la: Leyenda dorada. Madrid: Alianza, 1995 (7ª ed).

4) OS SANTOS E A MORTE. TEXTOS E IMAXES COMO REFLEXO DAS DEVOCIÓNS NA IDADE MEDIA.

Chiffoleau, J., La comptabilité de l’au-delà, Rome: . École Française de Rome, 1980.

Ferrando Roig, J., Iconografía de los santos, Barcelona: Omega, 1950

Herklotz, I., “Sepulcra” e “Monumenta” del Medioevo, Roma: Rari Nantes, 1990 [Collana di Studi di Storia dell’arte, 5].

La mort au moyen âge. Colloque de la Societé des Historiciens Médiévistes de l’Enseigment Supérieur Public.

Strasburg: Société savante d’Alsace et des régions de l’Est, 1975.

Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle). Actes du colloque organisé par l’École française de Rome avec le concours de l’Université de Rome “La Sapienza”, Rome: École française de Rome, 1991 [Publications de l’École Française de Rome, 149].

Mitre Fernández, E., La muerte vencida. Imágenes e Historia en el Occidente Medieval (1200-1348), Madrid:

Encuentro, 1988.

Panofsky, E., Tomb sculpture, London: Thames and Hudson, 1964.

Réau, L., Iconographie de l’art Chrétien, Paris: Presses universitaires de France, 1955-1959.

Tenenti, A., La vie et la mort à travers l’art du XV siècle, Paris: L’Harmattan, 1983.

Vauchez, A., La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Rome: École Française di Rome, 1981.

Bibliografía sobre / en formato electrónico:

http://www.netserf.org/

http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html http://www.franciscanos.org/fuentes

http://www.edoctusdigital.netfirms.com/newpage35.htm

6. C OMPETENCIAS QUE SE DEBEN ACADAR

• Comprensión do proceso da creación dun mito relixioso e da producción literaria xerada en torno a el.

• Cristalización, expansión e metamorfose de modelos no tránsito da Idade Media temperá á Idade Media plena.

• Comprensión da estrutura dos textos haxiográficos (vidas de santos, lendas, milagres).

(9)

• Coñecemento da figura de san Francisco a través das fontes haxiográficas e iconográficas e as interaccións entre imaxe e texto.

• Percepción da importancia e repercusión do Santo de Asís e a súa Orde na espiritualidade baixomedieval a través da producción artística.

• Análise das manifestacións relixiosas xeradas nas proximidades da morte.

• Afondamento nas devocións máis difundidas nos séculos XIV e XV

7. M ETODOLOXÍA E RECURSOS

• As clases teóricas están dirixidas á análise dos contidos do programa, pero complementaranse con unha proposta de lecturas que teñen por obxectivo enriquecer o discurso teórico e alentar o debate na aula.

• Farase recurso ao manexo de fontes documentais e gráficas para o seu estudo e debate.

• Empregaranse as ferramentas das aulas virtuais da USC para orientacións e materiais de traballo das clases prácticas.

• Realizaranse, con carácter obrigatorio, algunhas clases prácticas con desprazamento a un lugar que permita o estudo in situ do explicado na aula, sempre no suposto que se conceda subvención económica. Está prevista, en concreto, unha visita a Betanzos nunha data por determinar e establecendo os cambios precisos co profesor que imparta docencia ese mesmo día, se fora necesario.

• As titorías diríxense ó seguimento e orientación dos traballos (directrices bibliográficas e metodolóxicas para a súa elaboración, resolución de dúbidas da materia ou do traballo…).

8. S ISTEMA DE AVALIACIÓN

Tódolos alumnos deben participar nas clases presenciais aportando os seus comentarios e observacións persoais ós temas desenvoltos. Tanto no exame dos textos como das imaxes, espérase do estudiante a competencia necesaria para poder aplicar os contidos teóricos ofrecidos e o seu recoñecemento nos exemplos prácticos. A participación activa do estudiante na aula equivalerá a un 40% da cualificación total.

O 60% restante obterase mediante a presentación dun traballo escrito sobre un tema monográfico, no que se procurará combinar as manifestacións artísticas coas literarias, e que será seleccionado dunha relación proporcionada polos docentes, ou proposto polo estudiante e aceptado polo conxunto de docentes da materia.

9. O UTRAS INFORMACIÓNS DE UTILIDADE

Recomendacións para cursar a materia:

• Asistencia e participación activa durante o curso.

• Lectura da bibliografía recomendada polos profesores.

(10)

• As lecturas deberán facerse de acordo co calendario fixado polos docentes para facilitar o correcto avance do programa.

O RGANIGRAMA DO DESENVOLVEMENTO DA MATERIA

TEMPO DE ESTUDO E TRABALLO PARA O ESTUDIANTE:

ACTIVIDADES Horas

presenciais

Horas non presenciais dirixidas

Horas de traballo autónomo

Total

Clases expositivas 18 --- 20 38

Clases interactivas 24 15 30 69

Traballo escrito - 12 25 37

Titorías 6 --- --- 6

Total 48 27 75 150

O primeiro bloque temático, correspondente a Centro e periferia na Cristiandade latina será desenvolvida polo profesor Fernando López Alsina en diferentes sesións ata completar 1 ECTS do total da materia.

A profesora Elvira Fidalgo imparte o segundo apartado do programa, "O Cristianismo e a producción haxiográfica desde as orixes ata a Idade Media", en diferentes sesións ata completar 2 ECTS do total da materia.

A Profesora Fraga imparte o terceiro apartado do programa, “Arte e devoción. San Francisco de Asís, o Santo e os seus frades na arte gótica", en diferentes sesións ata completar 1 ECTS do total da materia.

A Profesora Cendón imparte o último apartado do programa, “Os santos e a morte. Textos e imaxes como reflexo das devocións ao final da Idade Media”, en diferentes sesións ata completar 2 ECTS do total da materia.

T

EMPORALIZACIÓN ORIENTATIVA

H

ORARIO

: 16

A

18

H

.

L

UGAR

: S

EMINARIO DE

H

ISTORIA DA

A

RTE FACULTADE DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

DATA Profesores y contidos

MARZO 2014

(11)

Luns 17 Introducción a la asignatura Fernando López Alsina: Tema 1

Martes 18 Fernando López Alsina: Tema 1

Mércores 19 Fernando López Alsina: Tema 1

Luns 24 Fernando López Alsina: Tema 1

Martes 25 Elvira Fidalgo: Tema 2

Mércores 26 Elvira Fidalgo: Tema 2

Luns 31 Elvira Fidalgo: Tema 2

ABRIL 2014

Martes 1 Elvira Fidalgo: Tema 2

Mércores 2 Elvira Fidalgo: Tema 2

Luns 7 Elvira Fidalgo: Tema 2

Martes 8 Elvira Fidalgo: Tema 2

Mércores 9 Dolores Fraga: Tema 3

Luns 14 SEMANA SANTA

Martes 15 SEMANA SANTA

Mércores 16 SEMANA SANTA

Luns 21 Dolores Fraga: Tema 3

Martes 22 Dolores Fraga: Tema 3

Mércores 23 Dolores Fraga: Tema 3

Marta Cendón: Tema 4

Luns 28 Marta Cendón: Tema 4

Martes 29 Marta Cendón: Tema 4

Mércores 30 Marta Cendón: Tema 4

MAIO 2014

Luns 5 Marta Cendón: Tema 4

Martes 6 Marta Cendón: Tema 4

Mércores 7 Marta Cendón/ Dolores Fraga

Visita a Betanzos

* O martes 6 ou mércores 7 de maio terá lugar unha clase interactiva a Betanzos,

entre as 16 e as 20.30 h., a sinalar en función das posibilidades de intercambio horario coa

materia A escritura e o escrito la Idade Media.

(12)

M ATERIAIS DE APOIO

MATERIAIS DE APOIO PARA OS APARTADOS 2.1 A 2.4 DOS CONTIDOS: O CRISTIANISMO E A PRODUCIÓN HAXIOGRÁFICA DESDE AS SÚAS ORIXES ATA A IDADE MEDIA.

Escolma de pasaxes dos seguintes textos:

Berger, R. - A. Brasseur, Les séquences de Sainte Eulalie, Genève: Droz, 2004.

Dubuis, J. - G. Renaud (eds.), Martirologe d’Adon: ses deux familles, ses trois recensions, Paris: CNRS, 1984.

Fay, P. B. (ed.), Guillaume de Saint-Pathus, Miracles de Saint Louis, Paris: Chanpion, 1932.

Falque Rey, E. (trad.) Historia Compostelana, Madrid: Akal, 1994.

Fontaine, J. (ed.), Sulpice Sèvère, Vie de Saint Martin, Paris: Cerf, 1967-69.

Herbers, K.-M. Santos Noia (eds.), Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, Santiago: Xunta de Galicia, 1998.

Latouche, R. (ed.), Gregorio de Tours, Histoire des Francs, Paris: Les Belles Lettres, 1975.

Marina Sáez, Mª (trad.), San Agustín, La ciudad de Dios, Madrid: Gredos, 2007.

Oroz Reta, J. - M. A. Marcos Casquero (eds. y trads.), San Isidoro, Etimologías, Madrid: BAC, 2000.

Shmitt, J.-Cl., Prêcher d’exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Age, Paris: Stock, 1985.

MATERIAIS DE APOIO PARA O APARTADO 3 DOS CONTIDOS:

ARTE, DEVOCIÓN E PREDICACIÓN. DA SANTIDADE MONÁSTICA Á MENDICANTE NA ARTE MEDIEVAL.

TEXTO 1: José Guerra (ed.), San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, Madrid: BAC, 1983. pp. 446-447 [San Buenaventura: Leyenda Mayor, 10, 7].

O BELÉN DE GRECCIO1

7. Tres anos antes da súa morte, dispúxose a celebrar no castro de Greccio, coa maior solemnidade posible, a memoria do nacemento do neno Xesús, a fin de excitar a devoción dos fieis.

Mais para que a devandita celebración no puidera ser tachada de estraña novidade, pediu antes licencia ó sumo pontífice; e téndoa obtida, fixo preparar un presebe con palla correspondente e mondou traer ó lugar un boi e un asno.

Son convocados os irmáns, chega a xente, o bosque resoa de voces, e aquela noite bendita, esmaltada profusamente de claras luces e con sonoros concertos de voces de loanza, convértese en esplendorosa e solemne.

O varón de Deus estaba cheo de piedade ante o presebe, cos ollos enchidos en bágoas e o corazón inundado de gozo. Celebrábase sobre o mesmo presebe a misa solemne, na que Francisco, levita de Cristo, canto o santo evanxeo. Predica despois ó pobo alí presente sobre o nacemento do Rei pobre, e cando quere nomealo –cheo de tenrura e amor-, chámao o “Neno de Bethlehem”.

Todo isto presenciouno un cabaleiro virtuoso e amante da verdade: o Señor Xoán de Greccio, quen polo seu amor a Cristo abandonara a milicia térrena e profesaba ó varón de Deus unha entrañable amizade. Asegurou

1 Traducción de Natalia Conde Cid (en prensa)

(13)

este cabaleiro ter visto durmido no presebe a un neno extraordinariamente fermoso, ó que, estreitando entrámbolos brazos o benaventurado padre Francisco, semellaba querer espertalo do sono.

Dita visión do devoto cabaleiro é digna de crédito non só pola santidade da testemuña, senón tamén porque foi comprobada e confirmada a súa veracidade polos milagres que a seguiron. Porque o exemplo de Francisco, contemplado polas xentes do mundo, é coma un espertador dos corazóns durmidos na fe de Cristo, e a palla do presebe, gardada polo pobo, converteuse na milagreira menciña para os animais enfermos e nun revulsivo eficaz para afastar outras clases de pestes. Así, o Señor glorificaba en todo ó seu servo e con evidentes e admirables prodixios, amosaba a eficacia da súa santa oración.

TEXTO 2: José Guerra (ed.), San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, Madrid: BAC, 1983. pp. 462-463 [San Buenaventura: Leyenda Mayor, 13, 3].

FRANCISCO RECIBE OS ESTIGMAS2

3. Elevándose, pois, a Deus a impulsos de ardor seráfico dos seus desexos e transformado pola súa tenra compaixón en Aquel que a causa da súa estremada caridade, quixo ser crucificado, certa mañá dun día preto da festa da Exaltación da Santa Cruz, namentres oraba nun dos flancos do monte, viu baixar do máis alto do ceo un serafín que tiña seis alas tan ígneas coma resplandecentes. En voo rapidísimo avanzou cara o lugar onde se atopaba o varón de Deus, deténdose no ar. Apareceu entón entre as alas a efixie dun home crucificado, cuxas mans e pes estaban estendidos a modo de cruz e cravados nela. Dúas alas se alzaban sobre a cabeza, dúas estendíanse para voar e as outras dúas restantes cubrían todo o seu corpo.

Ante tal aparición quedou cheo de estupor o Santo e experimentou no seu corazón un gozo mesturado de dor. Alegrábase, en efecto, con aquela graciosa mirada coa que se vía contemplado por Cristo baixo a imaxe dun serafín; pero, ó mesmo tempo, ó velo cravado na cruz era coma unha espada de dor compasiva que atravesaba a súa ánima.

Estaba sumamente admirado ante unha visión tan misteriosa, sabendo que a dor da paixón de ningún modo podía avirse coa dita inmortal dun serafín. Por fin, o Señor deulle a entender que aquela visión lle fora presentada así pola divina Providencia para que o amigo de Cristo soubera antemán que tiña que ser transformado totalmente na imaxe de Cristo crucificado non polo martirio da carne, senón polo incendio do seu espírito. Así sucedeu, porque ó desaparecer a visión deixou no seu corazón un ardor marabilloso, e non foi menor marabillosa a efixie dos sinais que imprimiu na súa carne.

Así, pois, no mesmo intre comezaron a aparecer nas súas mans e pés os sinais dos cravos, tal como o vira pouco antes na imaxe do varón crucificado. Víanse as mans e os pés atravesados na metade polos cravos, de tal modo que as cabezas dos cravos estaban na parte inferior das mans e na superior dos pés, namentres que as puntas dos mesmos atopábanse no lado contrario. As cabezas dos cravos eran redondas e negras nas mans e nos pés; as puntas aparecían alargadas, retorcidas e como remachadas, e, sobresaíndo da mesma carne, saíndo o resto dela. Así, tamén o costado dereito –como se houbese sido traspasado por unha lanza- agachaba unha cicatriz vermella, da cal manaba con frecuencia sangue sagrada, empapando a túnica e os calzóns.

MATERIAIS DE APOIO PARA O APARTADO 4 DOS CONTIDOS: OS SANTOS E A MORTE.

TEXTOS E IMAXES COMO REFLEXO DAS DEVOCIÓNS NA IDADE MEDIA.

Ancona, 1364, 29 septiembre. Testamento de don Gil de Albornoz.

EDITA, Beneyto Perez, J., El cardenal Albornoz Canciller de Castilla y Caudillo de Italia, Espasa-Calpe, Madrid, 1950.

En el nombre de Dios, amen.

2 Traducción de Natalia Conde Cid (en prensa)

(14)

A veintenueve días del mes de septiembre del año mil y trecientos y sesenta y cuatro del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, indición segunda, año segundo del postificado de la santidad de nuestro señor Urbano, papa V por la providencia y clemencia divinas.

Estando presentes, yo el notario, y los testigos infraescritos especialmente llamados y rogados, el reverendísimo en Cristo Padre y señor don Gil, por la misericordia divina obsipo Sabinense y cardenal de la Santa Iglesia Romana, sano de entendimiento y de cuerpo y teniendo licencia para testar, ordenar y disponer libremente de todos sus bienes de cualquier cantidad o valor que sean según bula verdadera, entera y plomada del para Inocencio VI, de feliz memoria, como consta por sus letras apostólicas, el tenor de las cuales es el que se sigue:

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Egidio apiscopo sabinense, apostolica sedia legato, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum nihil sit quod magis hominibus debeatur quam ut supreme voluntatis liber sit stilus et liberum quod iterum non reddit arbitrium nos tuis suplicationibus inclinati, testandi ordinandi et disponendi libere de omnibus bonis ad te pertientibus cuiscumque quantitatis seu valoris fuerit etiam si illa ex proventibus ecclesiasticis seu ecclesia tibi commissis vel alias persone tue vel tui cardinalatus intuitu, ratione aut comtemplatione ad te pervenerunt et pervenerint in futurum plenam et liberam tibi licentiam tenore presentium elargimur.

Nulli ergo omnino hominun liceat hanc paginam nostre concesiones infringere vel ausu temerario contra ire.Si quis autem atemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum, eius se noverit incursurum.

Datis Avinioni ii calendas ortobris, pontificatus nostri anno sexto.

Por virtud de cuya autorización hizo y ordenó su testamento o postrimera voluntad, disponiendo de sus sobredichos bienes, por su alma y la de sus padres y bienhechores en esta manera:

Yo don Gil, por la misericordia divina obispo sabinense legado de la Sede Apostólica y cardenal de la Santa Iglesia Romana, considerando que no hay cosa alguna más cierta que la muerte y que ninguna es más incierta que su hora, deseando prevenir el día de mi peregrinación, hago y ordeno de los dichos mis bienes mi testamento y última voluntad en beneficio de mi alma y de las almas de mis padres y bien hechores, tal como sigue:

DECLARACION DE FE

Primeramente digo que creo firmemente y que simplemente confieso la santa fe católica que tiene, enseña y predica la Santa Iglesia Romana, y que en ella quiero morir y salvarme. Con ese fin, y ante el instante de mi muerte, encomiendo mi alma a la individua y santa Trinidad y a la gloriosa siempre virgen Nuestra Señora y a los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, y al bien aventurado San Clemente mártir y a todos los santos de la Corte celestial.

DISPOSICIONES SOBRE ENTERRAMIENTO.

Item, dispongo y ordeno que mi enterramiento y exerquias sean hechas en la iglesia del bienaventurado San Francisco confeesor, de la orden de los frailes menores de la ciudad, tierra o lugar donde muriere. Y si acaso no hubiere allí iglesia de San Francisco, quiero y ordeno que mi enterramiento y exequias se hagan en la iglesia más solemne o principal de aquella ciudad, tierra o lugar.

POSIBLE TRASLADO DE SUS RESTOS A ESPAÑA.

Item quiero, dispongo y ordeno que si yo muriese en Italia, mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de San Francisco de Asís en depósito y en comienda, de forma que si la indignación del presente rey o de otro de Castilla contra mi linaje cesare en algún tiempo, sean llevados mis huesos a la iglesia de Toledo y enterrados en medio de la capilla de San Ildefonso confesor, delante del altar del Santo. Y que allí se me construya un túmulo conforme a la decencia de mi estado. Mas esto hágase sólo si se pudiere hacer comodamente en la vida del reverendo padre don Lope, arzobispo de Zaragoza o de alguno de mis hermanos; es, a saber, los nobles varones don Alvaro

(15)

García y don fernando Gómez, comendador de Monte Albano éste, o de Gómez García, mi sobrino, hijo del sobredicho Alvaro García; porque de otra manera, quiero que mis huesos permanezcan en la capilla donde fueren sepultados, en el monasterio de San Francisco, y que queden allí.

BIEN DE ALMA: 50.000 MISAS.

Item dispongo y ordeno que lo mas pronto que se pudiere, después de mi muerte, se celebren en sifragio de mi alma cincuenta mil misas; conviene saber, treinta y cinco mil en Italia de las cuales diez mil por los frailes menores del convento de Asís y de los otros conventos del ducado de Espoleto, conforme a lo que ordenaren y dispusieren los venerables señores don Alfonso, obispo firmanense, y el obispo nucerense; y las viente mil restantes los frailes predicadores, los menores, los ermitaños de San Agustín y los de Santa María de Monte Carmelo, en las provincias de la marca de Ancona y la Romaniola, conforme a lo que ordenen y distribuyan los venerables señores Enrique de Sessa, obispo brixiense; el sobredicho obispo firmanense, Fernando Alvarez, abad de Valladolid y Alfonso Fernández tesorero de la iglesia de Toledo, mi camarero; y las restantes cinco mil en la ciudad de Bolonia, de las cuales quiero que los religiosos de las órdenes mendicantes celebren tres mil y los sacerdotes seglres dos mil, conforme la ordenación y limosna del religioso varón fray Tomasino, ministro de la Orden de San Francisco en las provincias de Bolonia y Romaniola, y de los sobredichos Fernando Alvarez, abad de Valladolid y de Alfonso Fernández, mi tesorero. De las otras quince mil misas, diez mil deben celebrarse en Aviñon, de acuerdo con lo que ordenen y distribuyan los reverendos padres don Nicolás, obispo tusculanense;

don Pedro, vicecanciller de la Sede Apostólica, presbítero de Santa Anastasia y don Pedro, diácono de Santa María la Nueva, cardenales de la Santa Iglesia Romana; tres mil por los religiosos de los conventos de los frailes mendicantes de la ciudad y diócesis de Zaragoza, conforme a la ordenación del sobredicho señor arzobispo de Zaragoza, y dos mil por los religiosos mendicantes y los clérigos seglares de la ciudad y diócesis de Cuenca, conforme a la ordenación y distribución hecha por el venerable don fernando, obispo de Cuenca y por don Martín Fernández, deán de dicha iglesia de Cuenca.

DOTES PARA DONCELLAS.

Item, lego para casar cien doncellas en la diócesis de Toledo y de Cuenca, a cada una trescientos maravedises de la moneda que ahora corre en aquellas partes.

REDENCION DE CAUTIVOS.

Item, lego para rescatar cristianos en tierra de moros treinta mil maravedises de la moneda que ahora corre en el reino de Castilla.

DOTACION DE CAPELLNIAS EN TOLEDO.

Item, porque habiendo establecido seis capellanías perpetuas en la iglesia de Toledo solamente he dotado cuatro, lego al Cabildo de la dicha iglesia de Toledo treinta mil maravedises de la dicha moneda para dotar las dos capellanías restantes; de tal manera que incorporen este legado a los bienes de su Mesa, conforme a la condición y ordenación de las capellanías anteriormente fundadas.

LEGADOS PARA LA CATEDRAL DE CUENCA.

Item, lego al Cabildo de la iglesia de Cuenca los molinos que tengo en el rio que se llama Júcar, cerca de la ciudad, para harina y tejidos, con el soto y todas sus dependencias, tal como yo los compré a Miguel Sánchez.

LA CAPILLA DE LOS CABALLEROS.

Item, lego al dicho Cabildo de Cuenca todas las posesiones que compré cerca de dicha ciudad y que se llaman la Dehesa de Hendibo, que fueron de Juan Sánchez de la Roquilla y de Juan Martínez, carnecero de Cuenca. Quiero y ruego al deán y al Cabildo que con estos bienes establezcan dos capellanías perpetuas conforme a la condición de las que establecimos mis padres y yo, y que los capellanes celebren en la capilla donde están enterrados mis padres, en sufragio de sus almas y de la mía.

Item, lego en sufragio de mi alma, a la dicha capilla, un cáliz de plata dorada, de tres marcos de peso y una pequeña cruz que está en mi capilla.

(16)

Item, lego a la dicha capilla dos casullas, una blanca y otra colorada jaspeada, con sus albas, amitos, estolas, manípulos y cíngulos.

RELIQUIAS Y ORNAMENTOS

Item, lego a la iglesia de Cuenca la cabeza de plata de cuarenta y ocho marcos de peso, con las reliquias del bienaventurado san Blas y mi mejor pluvial, de factura inglesa. Quiero, sin embargo, que esto no pueda ser enajenado, vendido ni empeñado por el deán o el Cabildo, y que se guarde perpetuamente en la sacristía con las demás joyas y reliquias, y que no se sirvan de ello en cosa alguna sino en las siguientes festividades: Navidad, Circuncisión, Epifanía, San Blas, Purificación de la Virgen, Anunciación y Resurrección del Señor, Ascensión y Pentecostés, Trinidad, Corpus Cristi, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Santa María Magdalena, Ascensión y Natividad de la Virgen, Todos Santos y San Clemente, asó como la Anunciación de Nuestra Señora que se celebra ocho días antes de la Navidad. Quiero igualmente que cuando se celebren los oficios divinos se saque dicha cabeza al altar o se lleve a la procesión, y que el dicho pluvial lo utilice el obispo de Cuenca u otro cualquier obispo que alli celebrase, durante las vísperas, los matines y la procesión; no habiendo obispo, llévelo el sacerdote que oficie en la misa mayor, pero solamente en la procesión. Asimismo quiero que se haga una peana o dos ángeles para la dicha cabeza con que se la sustente con decencia, en plata dorada de veinte marcos de peso. Y si el deán y el cabildo o el obispo hicieren cosa alguna contra las condiciones sobredichas, enajenando o empeñando o sacando de la iglesia por la ciudad alguna de tales joyas o usando de ellas en ocasiones distintas de las señaladas, mis hermanos o sus herederos o cualquier descendientes suyos puedan tomar para si las dichas joyas y todas las posesiones que lego al dicho cabildo.

DEVOLUCION DE LIBROS.

Item, quiero que se restituyan al dicho cabildo de Cuenca una Biblia y un Santo Tomás en sus comentarios sobre San Lucas y San Juan, los cuales libros yo los tenía en préstamo de ellos por toda mi vida.

IMAGENES PARA TOLEDO.

Item, lego a la iglesia de Toledo las imágenes de San Eugenio y de San Ildefonso, para uso de los altares de San Salvador y de Nuestra Señora, dentro del coro.

RESTITUCIONES, SUSTITUCIONES Y REGALOS.

Item, quiero y ordeno que se entregue al arzobispo de Toledo una mitra que yo tengo, llamada de los camafeos, que es de dicha iglesia, con toda la mejora que he hecho en ella añadiendo perlas, piedras preciosas y otras cosas. Item quiero y ordeno que se restituya al mismo arzobispo de Toledo el pluvial y la casulla planeta de ximeto (i, e, olosérica) de color blanco con unos frisos de margaritas y oro muy hermosos. Item, unas cirotecas con perlas y esmaltes antiguos. Item, dos anillos pontificales, uno con u camafeo muy hermoso y con muchas esmeraldas pequeñas alrededor, y otro con un zafiro que tiene una imagen tallada y alrededor algunas piedras y margaritas, que son de aquella iglesia y que me dejó mi predecesor don Gonzalo para usar de ellas durante mi vida. Item lego al mismo arzobispo de Toledo, para su capilla dos jofainas de plata, una de ellas dorada que me dio don Juan arzobispo de Milán, las cuales entrego en lugar de otras dos doradas que usé en su capilla, una de las cuales me hurtaron en Castilla siendo arzobispo y la otra ha quedado entre mis bienes. Asimismo le lego otras dos jofainas blancas, con esmalte en medio, orladas de oro, de doce marcos de peso, en sustitución de otras dos jofainas de plata que hallé en su capilla y se decía que habían sido compradas por don Gutierre, las cuales no encuentro ahora entre mis bienes, acaso porque fueron fundidas.

LIBROS DE TOLEDO.

Item, quiero y ordeno que sean restituidos al dicho arzobispo de Toledo todos los libros en los cuales se hallare escrito en las tablas o en las hojas, al principio o al fin que son de aquella iglesia.

LIBROS DE DON JIMENO.

Item, quiero y ordeno que lo mismo se haga con las iglesias de Tarragona y de Zaragoza, en cuanto a los libros que las legó don Jimeno, arzobispo de Toledo, de buena memoria.

(17)

LA VILLA DE PARACUELLOS.

Item, es a saber: que yo compré en días pasados al rey de Castilla y de León, don Alfonso, de esclarecida memoria, la ilustre villa de Paracuellos, en la diócesis de Toledo, que fue de la Orden de Caballería de Santiago, por la cantidad de ciento veintecuatro mil maravedises de la moneda del reino de Castilla. Por tanto, lego al deán y al cabildo de la dicha iglesia de Toledo, la dicha villa y todo el derecho que en ella tengo o la cantidad de los dichos ciento veinticuatro mil maravedises (si acaso el rey de Castilla o la Orden quisieren tener para sí la dicha villa, la que recobrarán pagando esa cantidad); y la lego bajo la condición de que una vez en posesión de aquella o de los maravedises, queden obligados a pagar al prior y convento del monasterio de San Blas de la villa de Villaviciosa, dos mil maravedises cada año, de la moneda de aquellas partes, sobre las rentas que la dicha ilgesia tiene en la villa de Brihuega y en su territorio, para subvenir al reparo de las casas, y otros mil maravedises para atender a vestuario de los canónigos del dicho monasterio. En el caso de que el deán y el cabildo de Toledo no quisieren asignar y pagar a los dichos prior y convento de San Blas los dichos tres mil maravedises por recibir la villa o la cantida señalada, lego dicha villa de Paracuellos y todo el derecho que en ella me corresponde o la dicha cantidad de los cientos veinticuatro mil maravedises al prior y al convento de San Blas de Villaviciosa para atender a las cosas sobredichas.

LEGADOS AL CONVENTO DE ASIS.

Item, ordeno y dispongo que la imagen de Nuestra Señora la Virgen María de plata que pesa treinta marcos, que está en mi capilla, sea dada al convento de San Francisco de Asís y también tres alfombras mías, es saber, la que compré en Ancona por sesenta ducados y la que fue del señor Albertachio y otra de las grandes que llevan mis armas.

A LA IGLESIA SABINENSE

Item, lego a la iglesia sabinense quinientos florines para lo que fuere más provechoso y necesario o más conviniese, conforme al arbitrio y disposición de mis testamentarios.

A LA IGLESIA DE SAN CLEMENTE

Item, quiero y ordeno que los réditos y frutos recibidos y que se me deben de seis años a esta parte de la iglesia de San Clemente en Roma, que es de título de mi cardenalato, se gasten en reparaciones en dicha iglesia, conforme a lo que dispongan mis testamentarios.

LIMOSNA A LA CATEDRAL DE ANCONA

Item, quiero y ordeno que en la iglesia catedral de la ciudad de Ancona se construya una capilla a honra del bienaventurado San Clemente, mártir, en el lugar que elijan mis testamentarios y el obispo de la dicha iglesia y su cabildo.

A LOS DOMINICOS.

Item, lego cien florines a los frailes predicadores de Ancona para la fábrica de su iglesia.

A LOS AGUSTINOS

Item, lego cien florines a los frailes ermitaños de Ancona.

A LOS FRANCISCANOS

Item, lego doscientos florines a los frailes manores de Ancona para acabar el refectorio y la sala capitular de su monasterio.

FUNDACION Y DOTACION DE CAPELLANIAS.

Item, dispongo que se ordenen y doten dos capellanías perpetuas en la iglesia de la bienaventurada Santa María Magdalena y San Cataldo, que está dentro de la fortaleza papal de Ancona, y que se compren posesiones

(18)

suficientes para estas dos capellanías, de tal manera que cada una de ellas tenga por lo menos treinta florines anuales de renta y que haya misa diaria en dicha capilla. Determino igualmente que la presentación de sus titulares corresponda al tesorero de la provincia de la marca de Ancona y al alcaide de dicha fortaleza que por tiempo fueren y la institución al sobredicho obispo de Ancona. Item, quiero y ordeno que ninguno de los dichos capellanes pueda tener otro beneficio en la ciudad de Ancona ni fuera de ella, si el tal beneficio requiriere residencia y si lo aceptara o poseyere vaque ipso facto dicha capellanía y se disponga su provisión según queda ordenado.

LEGADOS PARA LOS MIEMBROS DE SU COMITIVA.

Item, lego mil florines a cada uno de los capellanes mis compañeros que estuviesen en Italia y que se hallasen presentes a mi sepultura; y sesenta florines a cada de mis donceles; y cincuenta a cada uno de los clérigos de mi capilla; y cincuenta también, todos de oro, a cada uno de los demás servidores de mi capilla. A los otros oficiales y palafraneros, así como a los pajes de los oficiales, se les darán treinta floerines, y a los pajes de los demás empleados quince florines.

Item, lego cincuenta florines a fray Diego, familiar del dicho obispo firmano.

Item, quiero y ordeno que a todos los prelados y a los demás capellanes compañeros y familiares mios, que estuviesen conmigo al tiempo de mi muerte y que acompañen mi cuerpo hasta la sepultura y después durante nueve días, les gratifiquen convenientemente, según la norma que tengo establecida.

Item, quiero que no haya exceso en las vestiduras de mis familiares y en la cera y en los paños de oro, y en las otras cosas, en todo lo cual se deberán sujetar a lo que se acostumbra en los enterramientos de los otros cardenales en Aviñon.

PAN Y ROPA A LOS POBRES.

Item, quiero que desde el día de mi muerte hasta el demi enterramiento y durante los nueve días siguientes, según dispongan aquellos de mis testamentarios que se hallen presentes, se dé de comer y se vista de paño grueso de lana o de lino a dos mil pobres por los lugares.

LEGADOS A PARIENTES

Item, que además de los sesenta florines que ordeno sean entregados a cada uno de mis donceles, lego a fernando Sánchez de Moya, miembro de mi cámara, uno de mis caballos, a elleción suya, y ochenta florines de oro para su casamiento, si éste tuviere lugar en Italia. Si regresare a su tierra y se casase allí, le lego solamente cuarenta florines, más también la casa de Taracena en la aldea de Huete, con las heredades, viñas, molinos, huertas, prados, pastos y todas las otras tierras cultivas y no cultivas, con todas las demás posesiones y bienes muebles e inmuebles que allí tengo y debe tener, tal como en ellos sucedí a mis padres.

Item, además de los dichos sesenta florines que le corresponden como doncel, lego a García Fernández de Blevis cuarenta florines de oro y la casa que tengo en Belmonte con mis heredades, huertos, molinos, prados, pastos y otras tierras cultivas y no cultivas con todas las demás posesiones y bienes muebles e inmuebles que allí tengo y debo tener tal como los herede de mis padres.

Item además de los dichos sesenta florines lego a Nuño Fernández de Funes trescientos florines.

Item, al sobredicho mi hermano don Alvaro García le lego seis mil florines para casar a sus hijas.

Item, lego a mi sobrina doña Catalina, hija del sobredicho mi hermano don Fernando Gómez, comendador del Monte Albano, para casamiento de aquella, cinco mil florines. Y ruego al dicho reverendo padre don Lope, arzobispo de Zaragoza, que tome este cargo de casarla según a él mejor pareciere. Y si esta doña Catalina muriese antes de casar (lo que Dios no quiera), o por otra cualquier razón no se celebrase tal casamiento, quiero que la dicha manda de los cinco mil florines vuelva a mi universal heredero que adelante nombraré.

Item, lego a mi sobrino Gómez García, hijo del sobredicho don Alvaro García, las ladeas infraescritas; es a saber: el Hoyo de Cocha, Cañizares, Uña, Aldehuela de Valdemeca con todos sus vasallos y jurisdicciones, con

(19)

todos sus pastos y sus rios, lagunas y molinos, casa y prados, viñas y huertas y demás posesiones y bienes muebles e inmuebles en que yo sucedí a mis padres y en cuanto he comprado y mejorado después en los dichos lugares y sus términos.

Item, lego al dicho Gómez García la casa de la Dehesa y la casa de la Vivera; item, la casa de Ballesteros;

item la casa de Colea y Villar de Tejas. Item, la casa de Valera de Suso con su nogareda. Item la casa de Valera de Suso. Item, la casa de Mazquetas. Item , lacasa de la Parilla, con todas las casa y heredades, viñas, molinos, huertas, prados y pastos, y otdas las otras tierras cultivas y no cultivas y las dmeás posesiones y bienes muebles e inmuebles que tengo y me pertenecen en los dichos lugares y en sus términos. Item, lego al dicho Gomez García el Valle Salobre, con sus pastos y salinas. Item, las lagunas de Palomera con sus pertenencias, así como yo las tenía.

Item, lego a mi sobrino Alvaro García, hijo del sobredicho don Alvaro García, todas aquellas cosas que tuve y tengo en Naharros, Xuartos, Buruanos, en el Valle de los Judios y aldeas de Huete, con todas sus pertenencias.

PAGO DE DEUDAS.

Item, quiero y ordeno que se paguen todas aquellas deudas que se hallaren que verdaderamente debo yo, y que se haga su pago cumplido.

ORDENACION DE CUENTAS.

Item, quiero y dispongo que se ordenen en buena verdad las cuentas que tenga con la Camara Apostólica, y si se hallare que debo algo a la Cámara que se pague de mis bienes, y si la Cámara me debiere, que tal cantidad sea dada a mis infrascritos testamentarios.

INSTITUCION DE HEREDERO UNIVERSAL. FUNDACION DEL COLEGIOS DE ESPAÑA.

Del resto de mis bienes mando y ordeno que en la ciudad de Bolonia y en lugar decente, es a saber, cerca de la universidad se haga un colegio con aposento conveniente, con huerto, salas y cámaras, y que se construya en él una capilla buena en honer del bienaventurado San Clemente, y que se compren rentas suficientes para sustentar a veinticuatro colegiales y a dos capellanes según en gasto y la manera de vivir que yo ordenare, la cual casa o colegio quiero que se llame Casa de los Españoles.

Y al sobredicho colegio o casa instituyo por mi universal heredero en todo mi dinero y en toda mi vajilla y en todos mis libros, así de derecho canónico como de derecho civil como de otra cualesquier facultad, y en todos los mis otros bienes que en cualquier manera me son debidos, así por los administradores que puse en las iglesia de Toledo y de Segovia, y por sus herederos como por el rey de Castilla y por los demás ocupantes de mis bienes patrimoniales y de las rentas de los beneficios que tengo y poseo en los reinos de Castilla y de León, de Francia, de Portugal y de Aragón, en lo que me deban los procuradores que por mi son o fueron puestos en los dichos mis beneficios y universalmente en todo lo que se me adeudare por otra cualesquier personas, excepto aquello que se me debiere por mi capelo, lo que quiero que distribuyan mis testamentarios a los pobres de Jesucristo de la ciudad de Aviñón.

Item, quiero y ordeno que los sobredichos Fernando Alvarez, abad de Valladolid, y Alfonso Fernández, mi camarero y cada uno de ellos, tengan cuidado de vigilar la construcción de la sobredicha casa o colegio y capilla y de comprar las posesiones y rentas que sean necesarias para la sustentación de los dichos veinticuatro colegiales y dos capellanes, y les mando y ruego con cuanta fuerza puedo, que residan en Bolonia despues de mi muerte al menos durante dos años continuos, para cumplir las cosas sobredichas. Y por sus gastos y trabajos les lego a cada uno seiscientos florines, además de los sobredichos que, como de mi comitiva, deberán recibir.

NOMBRAMIENTO DE ALBACEAS

Y para ejecutar todas y cada una de las sobredichas cosas conforme a mi voluntad nombro albaceas a los revrendos en Cristo, padres, mis señores los sobredichos cardenales por la divina providencia: Nicolás, obispo tusculano: Pedro, vicecanciller de la Sede Apostólica, presbítero de Santa Anastasia y a Pedro diácomo de Santa María la Nueva: y subordinados a ellos y para las cosas que se han de hacer aqui en Italia a los venerables padres

(20)

Enrique, obispo brixiense y Alfonso, obispo firmanense; al noble señor caballero Gómez García y a Fernando Alvarez, abad de Valladolid, mis sobrinos y a Alfonso Fernández, tesorero de la iglesia de Toledo, mi camarero sobredicho; y para cumplir las cosas que se han de hacer en España, subordinadas a lo que dispongan los dichos cardenales nombro a don Lope, arzobispo de Zaragoza; a don Gómez arzobispo de Toledo; a mi dicho camarero y a Martín Fernández, deán de Cuenca, a los cuales instituyo por mis ejecutores, dándoles entera y libre potestad de ejecutar y de cumplir con mis bienes todas y cada una de las cosas contenidas en este testamento.

CLAUSULA DE VIGENCIA

Esto afirmo y quiero que sea mi última voluntad, la cual deseo que valga de ahora para siempre como testamento o como codicilo o como cualquier testamento, codicilo o última voluntad que hasta ahora haya hecho u ordenado en cualquier forma o significación textual, aunque en sus palabras se insertasen claúsulas de derogación, lo cual quiero que aquí sea aducido para tenerlo por expresa y última voluntad... Y requiero y ruego al notario infraescrito que haga uno, dos o tres instrumentos públicos, y aun más si fueren menester, donde consten todas las cosas sobredichas. Y mando y quiero que tales instrumentos sean sellados con sello colgado.

LOS TESTIGOS

Todo lo cual tuvo lugar en la fortaleza palar, también llamada de San Cataldo, de la ciudad de Ancona, en la Cámara alta secreta de dicho señor legado, en el año, indición y pontificado sobredichos, estando presentes los reverendos en Cristo padres señores Enrique, obispo brixiense y Alfonso, obispo firmanense y Juan Marmano, abad de Santa María de Sutria, de la diócesis nurcense; y los venerables varones don Juan de Sena, licenciado en Derecho Civil y Alfonso Fernández, tesorero de la iglesia de Toledo; y Pedro Alfonso, arcediano de Calatrava en la iglesia de Toledo; y Sancho Sánchez, canónigo de Segovia, testigos rogados y llamados para las cosas sobredichas.

EL NOTARIO

Y yo, Fernando Gómez de Pastrana, clérigo de la diócesis de Toledo, notario público por la autoridad apóstolica e imperial, fui presente a todas las sobredichas cosas y a cada uno de ellas juntamente con los testigos, al tiempo y sazón que el sobredicho reverendísimo padre y señor cardenal don Gil fueron ordenadas todas y cada una de estas cosas. En testimonio de lo cual, rogado y requerido, lo escribí fielmente con mi propia mano y lo publiqué y sellé con mi acostumbrado sello.

RECOMENDACIÓNS PARA A REALIZACIÓN DO TRABALLO MONOGRÁFICO INDIVIDUAL

En función do tema da súa elección, cada estudante traballará baixo a tutela dun dos profesores da materia, e disporá de prazo ata o día 30 de maio para entregar a versión definitiva do traballo escrito, que deberá aterse ás seguintes pautas:

Trátase dun traballo de iniciación á investigación, polo que ten que combinar as observacións persoais co estado da cuestión sobre o tema.

Resulta fundamental a observación atenta dos materiais obxecto de estudo.

Non se debe abusar das citas bibliográficas extensas; é preferible recoller as ideas principais e remitir ás obras en cuestión para completar a información.

Extensión máxima: quince folios, en letra de corpo 12, con interlineado de 1,5

liñas (agás para as notas a rodapé, que irán en corpo 10).

(21)

Bibliografía: ó final do traballo, seguindo un dos seguintes modelos:

a) Apelido, N. (ano), título, lugar: editorial. // Apelido, N. (ano), “título”, revista, vol., pp.

// Apelido, N. (ano), “título”, título da miscelánea, lugar: editorial, pp.

b) Apelido, N., título, lugar: editorial, ano // Apelido, N., “título”, revista, vol., ano, pp. //

Apelido, N., “título”, título da miscelánea, lugar: editorial, ano, pp.

Referencias bibliográficas no texto do traballo ou en notas a rodapé:

abreviadas: a) Apelido, ano:pp.; b) Apelido, tít.abrev., pp.

Coidarase de xeito especial a redacción e a puntuación.

Non pode faltar un índice ó principio do traballo, nin unha breve introducción que explique os obxectivos que persegue.

Duccio di Buoninsegna: Maestà, 1308-1311, catedral de Siena

Referencias

Documento similar

104 Este inconveniente se repetirá en otras obras de Alfonso Paso que no fueron publicadas. En esos casos no será necesario insistir en ello y bastará con indicar que es una

PLANTA BAIXA PRINCIPAL: SALA DE

SUMARIO: CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA SIGNIFICADO EN CUANTO A su CONTENIDO Y EXTENSIÓN (§§ 1 a 31): I. C) Innecesariedad de habilitación para los

Las cuestiones de salud materno-infantil fueron las más difundidas: la mortalidad infantil, sus causas y formas de combatirla así como la divulgación de

En la monarquía constitucional «pura», reflejada en los textos constitucionales has- ta nuestros días, el Gobierno se configura como «Gobierno del Rey», y en consecuencia, se

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

El formato RS-170 es un estándar de vídeo compuesto monocromo en el que tanto la información de la imagen como la sincronización se transmiten en la misma señal..

Docente: Carlos Alfonso Enrique Inchaustegui García Curso: