Saluda del president de la generalitat

44  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

3

3

A Massamagrell vos disposeu a viure unes jornades de convivència plena, les que emmarquen les vos-tres festes majors, unes celebracions netament po-pulars que agermanen moltes persones. La festa ofereix a tots l’oportunitat de conéixer la vostra his-tòria i les vostres tradicions i també anima a seguir avant amb il·lusió i esperança, conscients de for-mar part d’un poble que ha sabut sempre mantin-dre’s unit i cohesionat i lluitar pel seu futur.

La gent de Massamagrell compartireu durant uns dies molt especials els diversos actes programats amb altres persones vingudes de fora per a con-viure amb vosaltres i unir-se també a la vostra

fes-ta. Una vegada més mostrareu el caràcter obert i acollidor i l’hospitalitat que tant vos defineixen i que són tan valorats per totes les persones que vos vi-siten.

Des de la tribuna que amablement m’heu oferit vull enviar un fort abraç a totes les amigues i els amics de Massamagrell, junt amb els meus millors desit-jos per als dies de les festes majors de 2017.

XIMO PUIG

President de la Generalitat Valenciana

Saluda del president de la generalitat

(4)

4

Saluda DEl president de la Diputació de València

És un honor dirigir-me a les veïnes i els veïns de Mas-samagrell, al seu alcalde, Josep Lluís Galarza, al regi-dor de Festes, Paco Gómez, als festers i les festeres del Crist, i a les veïnes i els veïns que, juntament amb l’Ajun-tament, fan possible la celebració de les festes majors. És una responsabilitat per a la Diputació de València estar al costat d’aquestes manifestacions festives que es converteixen en la millor mostra cultural de la província i que universalitzen el nom dels nostres pobles. Continuarem apostant pels nostres costums i les nostres tradicions, per a difondre tot el llegat his-tòric i cultural que va passant de generació en gene-ració i que hem de contribuir a protegir en el temps. En el cas de Massamagrell, a la comarca de l’Horta Nord, les festes arranquen amb el tradicional tro de començament i finalitzen amb el Ball de plaça. En-guany hi ha programades una gran varietat d’activi-tats lúdiques i culturals, entre les quals destaquen la baixada dels caixons, la nit de les disfresses, les

pae-lles i la torrà, que compten amb una gran participació dels veïns i les veïnes.

Les festes també es caracteritzen per la solemnitat de les processons i els actes religiosos en honor de la Mare de Déu del Rosari i de Sant Joan Evangelis-ta, patrons del poble. Tot açò constitueix un reclam fantàstic per al veïnat i els visitants que decidisquen apropar-se a les festes de Massamagrell.

Només em resta desitjar a tot el poble de Massa-magrell que gaudisca d’aquests dies magnífics en-voltats d’amics i familiars. Perquè celebrar les festes patronals és construir poble.

¡Bones festes!

JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE

(5)

5

5

Estimats veïns i veïnes

Un any més arriba el mes de setembre i amb ell, les Festes Majors. L’inici de la tardor és el moment ideal per gaudir d’unes setmanes plenes d’activitats que ens permeten acomiadar-nos del calorós estiu d’una forma alegre.

És per a mi un plaer felicitar-vos les Festes. Vull desit-jar-vos a tot el veïnat uns dies plens de bons moments, en els quals tots i totes puguem gaudir en conjunt i sen-tir-nos orgullosos del poble on vivim.

Des de l’Ajuntament hem estat treballant de valent du-rant tot l’any per poder fer front a la preparació dels ac-tes, este any no tenim ni festers i ni festeres, però sí a la

Saluda de l’Alcalde de Massamagrell

comissió taurina “Comissió de Baix“ que seran els en-carregats de fer el dia del bou i als Festers del Crist que a més de fer el seu dia també col·laboren en el concert del divendres. D’aquesta manera, hem preparat, amb molta il·lusió, una programació variada i adreçada a tots els públics.

Finalment, per acomiadar-me, vull agrair a totes les persones, institucions, col.lectius i associacions que han fet possible les Festes Majors de Massamagrell 2017. Vos desitge que les gaudiu.

BONES FESTES! El vostre alcalde

(6)

6

Estimats veïns i veïnes,

És per a mi un plaer felicitar-vos les Festes Majors de Massamagrell 2017 en el meu primer any com a nou Regidor de Festes.

Aquest any no tenim ni Clavaris de la Verge del Rosari ni Clavariesses de la Immaculada, però no vull deixar passar aquesta ocasió sense destacar i agrair la gran labor desenvolupada pels Festers del Crist del Con-sol i de l´Empar, la Comissió de Baix, les confraries, la Parròquia, institucions, associacions, la Policia Local, els voluntaris de Protecció Civil, els/les treballadors de l´Ajuntament de Massamagrell... Gràcies al treball i tots i totes, i amb la col·laboració de l´Ajuntament, un any més, Massamagrell pot gaudir de les seues Festes Majors.

Des de la Regidoria de Festes hem estat treballant amb molta il·lusió per fer una programació per a tots els pú-blics, molt diversa, amb activitats culturals, esportives, religioses... introduint noves activitats, però mantenint, respectant i preservant les nostres tradicions.

Ara toca eixir al carrer amb el amics, amb la família, per a gaudir d’uns dies de festa amb els actes i activitats que hem preparat. Ja només em queda desitjar-vos que disfruteu molt d´estes Festes Majors 2017.

El Regidor de Festes, PACO GÓMEZ

Saluda del Regidor de Festes de MASSAMAGRELL

Estimados vecinos y vecinas,

Es para mi un placer felicitaros las Fiestas Mayores de Massamagrell 2017 en mi primer año como nuevo Concejal de Fiestas.

Este año no tenemos ni Clavarios de la Virgen del Ro-sario ni Clavariesas de la Inmaculada, pero no quie-ro dejar pasar esta ocasión sin destacar y agradecer la gran labor desarrollada por los Festeros del Cristo del Consuelo y del Amparo, la Comisión de Baix, las Cofradías, la Parroquia, instituciones, asociaciones, la Policia Local, los voluntarios de Protección Civil, los/ las trabajadores del Ayuntamiento de Massamagrell... Gracias al trabajo de todos y todas, y con la colabo-ración del Ayuntamiento, un año más, Massamagrell puede disfrutar de sus Fiestas Mayores.

Desde la Concejalía de Fiestas hemos estado traba-jando con mucha ilusión para hacer una programación para todos los públicos, muy diversa, con actividades culturales, deportivas, religiosas... introduciendo nue-vas actividades, pero manteniendo, respetando y pre-servando nuestras tradiciones.

Ahora toca salir a la calle con los amigos, con la familia, para disfrutar de unos días de fiesta con los actos y acti-vidades que hemos preparado. Ya solo me queda desea-ros que disfrutéis mucho de estas Fiestas Mayores 2017.

(7)

7

7

Tiempo de vacaciones, tiempo vacante, vacío. Para muchas personas, empresas, instituciones ... el ve-rano es el tiempo de las vacaciones. El tiempo vacío de obligaciones y responsabilidades, de ocupacio-nes varias, de horarios y ritmos prefijados. Un tiem-po para estar con la familia y los amigos, un tiemtiem-po para la cultura y la diversión, para el ocio... muchas veces un tiempo para uno mismo...

Se acaba el verano, empieza un nuevo curso. Y en nues-tro pueblo, en nuestra parroquia, el comienzo del nuevo curso viene marcado por las fiestas mayores, por las fiestas patronales. No volvemos de forma anónima y escondida a la vida normal, al ritmo habitual de trabajo y ocupaciones. Comenzamos reuniéndonos, viéndonos las caras, haciendo cosas juntos, como pueblo y como parroquia. Los distintos actos festivos lúdicos o religio-sos así nos lo posibilitan.

En estos días celebraremos la eucaristía cada ma-ñana y haremos pública manifestación de fe en la procesión de la tarde. Es la misma fe y los mismos sacramentos los que crean la comunión, ser un solo cuerpo, una sola comunidad, a pesar de nues-tras diferencias y contradicciones incluso.

Saluda del RECTOR de Massamagrell

Haremos memoria de Jesús muerto en la cruz, de su madre María, y de su discípulo y amigo Juan. A nivel humano formaron una pequeña familia unida por el amor. Amor de madre, amor de hijo, amor de amigo. Una comunidad humana que se hizo cris-tiana: el hijo de María, al amigo de Juan es Cristo, muerto y resucitado, Hijo del Padre del cielo, Salva-dor del género humano.

Celebremos las fiestas desde el amor y la fe. Ini-ciemos el curso. Un curso para construir comuni-dad, fortalecer vínculos, compartir con los demás los dones y carismas que cada uno tiene. Crear comunión, ser un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo, que no mira su bien personal sino el del otro, el del prójimo que se acerca y reclama lo que tiene y yo tal vez posea.

Celebremos las fiestas, comencemos el curso. Ha-gamos comunidad, caminemos juntos. Bones fes-tes 2017.

(8)

8

BONES FESTES!!! FELICES FIESTAS!!!

El Grup Municipal del Partit Popular vol desit-jar a tot el poble de Massamagrell unes bones Festes Majors (locals i patronals), i convidar a veïns i visitants a que les visquen en intesitat, però en respecte; en llibertat però sabent on tenim els límits; oberts als de fora però reivin-dicant i ficant en valor les nostres tradicions valencianes, cristianes i de poble; perque no deguem ni podem oblidar de a on venim i quí som.

Agrair especialment a les diferents cofradies de la parròquia Sant Joan Evangeliste de Mas-samagrell que donat que enguany de nou no tenim Clavaris del Rosari, ni Clavariesses de la Inmaculada, ni de Sant Joan, fan un esforç adicional per a que es mantinguen els dies de-dicats als nostres patrons. Donar les gràcies també als Clavaris del Crist que enguany man-tenen esta festa i a tots el que fan posible que durant estos dies se ho passem d’allò més be. El Grupo Municipal del Partido Popular quie-re desear a todo el pueblo de Massamagquie-rell unas felices Fiestas Mayores (locales y pa-tronales) e invitar a vecinos y visitantes a que las vivan en intensidad, pero con respeto; en libertad, pero sabiendo dónde tenemos los lí-mites; abiertos a los de fuera pero reivindican-do y ponienreivindican-do en valor nuestras tradiciones valencianas, cristianes y de pueblo, porque no debemos ni podemos olvidar de dónde veni-mos y quiénes soveni-mos.

Agradecer especialmente a las diferentes co-fradías de la parroquia San Juan Evangelista de Massamagrell que dado que este año no tenemos Clavarios del Rosario, ni Clavariesas de la Inmaculada, ni de San Juan, hacen un esfuerzo adicional para que se mantengan los días dedicados a nuestros patronos. Dar las gracias también a los Clavarios del Cristo que este año mantienen esta fiesta y a todos los que hacen posible que durante estos días nos lo pasemos estupendamente.

Estimadas vecinas y vecinos de Massamagrell, Ya estamos en Septiembre y llegan nuestras Fiestas Mayores. Desde el Grupo Municipal Socialista del PSPV-PSOE queremos invitaros y desearos que disfrutéis de ellas al máximo. Es la ocasión perfecta para salir a la calle y reunirse con amigos y familiares, para disfrutar de los actos y actividades programados para estos días.

Desde estas líneas queremos agradecer a todas las personas, asociaciones e instituciones, su colaboración y participación para que un año más, los vecinos y vecinas de Massamagrell puedan seguir disfrutando de sus Fiestas Mayores. Agradecer especialmente a los Clavarios y Clavariesas del Cristo y a la Comissió de Baix, su trabajo, esfuerzo y dedicación este año en las Fiestas Majores, más cuando este año nos volvemos a encontrar sin Clavarios de la Virgen del Rosario ni Clavariesas de la Inmaculada. Aprovechamos para comunicaros que, tras dos años, hemos dejado la Alcaldía en cumplimiento del acuerdo suscrito al inicio de esta nueva legislatura. A partir de ahora, nuestros concejales serán los responsables de las siguientes áreas en el Ayuntamiento de Massamagrell:

• Paco Gómez: Fiestas, Deportes, Turismo, Comunicación y Proyectos Europeos.

• Nina Sepúlveda: Bienestar Social, Mujer, Igualdad y Sanidad.

• Damián Crespo: Biblioteca, Cementerio, Interior y Personal.

• Raquel Gómez: Hacienda, Urbanismo y Participación Ciudadana.

Sin más, os deseamos a todos que disfrutéis de estas Fiestas Mayores 2017.

(9)

9

9

Desde Empoderem Massamagrell, queremos aprovechar una vez más este espacio para agradecer a la ciudadanía de Massamagrell la confianza depositada en nosotros.

Apenas llevamos dos meses formando parte del equipo de gobierno y hemos asumido cua-tro delegaciones. Durante este pequeño periodo de tiempo, nuestros concejales se han ocupado fundamentalmente de conocer sus respectivas áreas.

Nuestro concejal, José Enrique Canós, está rea-lizando, a través de la delegación de Medio-Am-biente, diversas gestiones junto a Costas, para preservar y proteger las dunas naturales de nu-estra playa: así como un proyecto de adecua-ción y protecadecua-ción de la Marjal.

Desde Agricultura, está manteniendo un con-tacto directo con la ciudadanía a través de los huertos de ocio y la Cámara Agraria, desde la cual se está valorando la mejora de caminos agrícolas.

Por otro lado, nuestra portavoz Carmen Gurillo, se encuentra trabajando en la delegación de Innovación y Nuevas Tecnologías. Una ardua y transversal tarea con escasa visibilidad, pero con un importante quehacer por delante, dado el avance tecnológico en el que nos encontra-mos inmersos.

La otra delegación que gestiona Carmen Gu-rillo, es Memoria Histórica; en la cual está re-alizando trabajos de investigación y búsqueda de descendientes de nuestros vecinos fusilados durante el genocidio franquista, comprendido entre 1939 y 1943, en el que, oficialmente, 45 de nuestros vecinos fueron asesinados.

Para terminar desde Empoderem Massamagrell nos gustaría que la ciudadanía de Massama-grell, y en especial nuestras vecinas, disfruta-sen de nuestras magnificas fiestas locales sin miedo alguno de sufrir una agresión machista. Por una fiestas libres de violencia de género, re-cuerda ¡NO es NO!#TinguemLaFestaEnPau BONES FESTES.

Benvolgudes i benvolguts veïnes i veïns, és una plaer poder comunicar-los que s’acosten les nostres Festes Majors.

Encetem amb ganes l’inici de temporada una vegada passat l’estiu, i ens encanta fer-ho en clau de celebració. Perquè la festa, al cap i a la fi, és un dels elements que ens cohesiona com a poble.

Esperem que gaudiu del Programa de Festes que hem preparat amb dedicació i estima, per poder oferir una bona oferta cultural i lúdica que pugueu sentir-se orgullosos del lloc on residiu. Donem pas per tant a les nostres fes-tes, lloc on sorgeixen retrobaments, conver-ses i rialles que ens fan sentir part d’un poble amable, alegre i viu.

Així mateix, confiem en tindre uns dies on tots i totes puguem divertir-nos respectant i parant atenció a la convivència amb la resta del veï-nat; per fer d’aquesta Festa, un esdeveniment d’agermanament social, el respecte, la inclu-sió i la bona sintonia entre la ciutadania. Us esperem amb ganes, amb els braços oberts.

Ja estan ací les nostres Festes Majors!

(10)

10

Estimados ciudadanos ,un año más se aproxi-man las Fiestas Mayores.

Las Fiestas Patronales son el referente de les tradición de un pueblo, que sus vecinos y veci-nas esperan con impaciencia a largo de varios meses, para disfrutar de los actos programa-dos con ilusión y alegría.

Les Festes Majors Fidel a les seues tradision-sen honor a la Mare de Deu del Rosari, patro-na de Massamagrell,Sant Joan Evangelista y Santissim Crist del Consol i de l`Empar , son uns dies de l’alegria i festives de germanor i deixar de banda els problemes i esperem que patisipe tot el mon.

Aprovechamos la ocasión para todos los sim-patizantes de ciudadanos, en la página wep y Facebook del grupo Ciudadanos Massama-grell, se pueden dar de alta como simpatizán-te, recibir información del partido ,es gratuito en darse de alta en la aplicación y atendere-mos sus quejas y propuestas.

Desde el Grupo Político de Ciudadanos –Par-tido de la Ciudadanía ,el Concejal y la Agrupa-ción Municipal de Ciudadanos les desea unas felices fiestas a todos los vecinos y vecinas de Massamagrell.

Bonesfestes 2017 y Grasies a tots y a totes.

Dos años y dos meses del cacareado “cambio” y oigan no lo vemos por ningún lado, sinceramente creíamos que todo cam-biaría pero en estos dos años todo parece una copia y encima mal hecha. Parques en condiciones preocupantes, jardines que más bien parecen descampados abandonados, suciedad en nuestras calles, concejalías sin dotación económica, supues-tos planes de participación donde no se participa, preguntas y documentación requerida que jamás nos llega, proyectos para nuestro municipio que no llegan o directamente no son aproba-dos por las diferentes administraciones en las mismas manos que nuestro municipio…pero tranquilos son el cambio, el cam-bio que la gente quería o eso decían, no creemos ni que ellos mismos lo crean ya. Hemos revisado los diferentes programas electorales y la verdad sea dicha, si eran electorales, porque de Gobierno ni ellos mismos los consideran ya. Grandes activida-des para jóvenes, ¿las sabéis?, granactivida-des mejoras en infraestruc-turas deportivas, ¿las habéis visto?, ¿y el nuevo carril bici?, la participación de la ciudadanía será lo más importante, elegimos películas y ahora la hora para hacer la paella, SOMOS UNOS AU-TÉNTICOS PRIVILEGIADOS lo que pasa es que aún no lo sabéis, ellos os abrirán los ojos, invirtiendo tan “solo” 24.000 eurazos en desarrollar un Plan de participación, en el que no ha partici-pado nadie durante dos años. Pasa el tiempo, y los programas cumplen redundancias que todos los grupos políticos prometen pero bueno, ¿y las inversiones y las diferencias sustanciales en la mejora de la vida de la ciudadanía, ¿y la municipalización de servicios privatizados? ¿y los espacios de ocio para nuestros jóvenes?, ¿y los establecimientos públicos cerrados y sin adju-dicación desde hace más de dos años?...¿no os parece todo muy parecido a lo anterior? A nosotros, SÍ.

Pero ahora llegan las Fiestas Patronales y todo serán risas y alegría, al menos según ellos como seguro habéis leído en los escritos que aquí salen publicados, pues bien menos decir que nos lo pasemos bien dos semanas al año y más cumplir lo que prometieron, que para eso “no les votaron”. Tal vez van a hacer lo mismo que cuando nos visitó el MH President de la Generali-tat Valenciana, esconderlo hasta el día de antes y luego “paseo y foto” que de eso han vivido muchos durante largo tiempo. Te-nemos nuevo Alcalde aún siendo cómplice en la anterior etapa, esperemos que esta vez no nos salga rana como el anterior y si sepa llegar a acuerdos con el resto de grupos que también representamos a la ciudadanía de Massamagrell, nos consta que al menos cierto interés demuestra, aunque bueno el nuevo exalcalde también lo parecía y tras dos años “res de res”. BO-NES FESTES A TOT MASSAMAGRELL!!!!

VEÏNS PER MASSAMAGRELL, si queréis contactar con no-sotros podéis hacerlo en info@veinspermassamagrell.es , jorge.ferrer@massamagrell.es o a través del tlf/whatsapp 670 020 423.

(11)

11

11

El primer de tot volem agrair als festers dels Crist i a la penya taurina per ajudar al ajunta-ment a dur endavant aquestes festes.

Tambe volem agrair a la policia local per la seua tasca de vigilància durante les festes i a protecció civil per ajudar a que tots els esdeve-niments transcurriaquen de manera adequada Per suposat desitjar unes bones festes a totes i a tots, un any mes arriben les nostres festes, un espai de convivència per a totes i tots, es per aixo que hem proposat al govern instal·lar, com es esta fent en algunes ciutats, un punt per a denunciar aquelles agresiones masclis-tes i que entre tots hem de parar, per que les festes son per tota la ciutadania, no podem consentir que una part siga agredida per ser dona o tinga por de tornar a casa de matinada. Tambe hem proposat el fer un concurs de pa-elles aprofitant el propi dia de papa-elles, canvi-ar les discomovil per orquestes ja que cregan que amenitza mes la festa.

Per últim recordar que ens podeu contactar per correu electrònic a massamagrell@eupv. org o per Facebook a facebook.com/eupv. massamagrell/

Saluda grups polítics

#tingaulafestaenpau

#Elmeucosnoeselteudret

Festes

2017

Que les dones tenim dret a ocupar el carrer a qualsevol hora del dia o de la nit sense por i sense estar exposades a la violencia, el risc i les agressions sexistes, siguen de la intensitat que siguen.

Que volem unes FESTES lliures d’agressions sexistes i per açò convidem a tota la ciutada-nia a adoptar una actitud compromesa enfront de qualsevol tipus d’agressió contra les dones, socorrent i recolzant a les que siguen agredi-des i aïllant i denunciant als agressors.

Que volem gaudir d’unes FESTES en les quals les dones puguem expressar-nos i gaudir de forma lliure, segura i en igualtat.

• No tot val.

• Ni l’ús ni l’abús de cap droga, justifiquen els atacs sexistes. Res no els justifica.

• El NO de les dones segueix sent NO.

L’assetjament a les dones no és una broma, és un delicte tipificat.

manifest contra la

violència de gènerE

(12)

12

19.30 h

“TALLER INFANTIL DEL FANALET”, a la Plaça de la Constitució.

Els xiquets i xiquetes podran fer el seu fanal amb melons. Cal dur ganivet, cullera i punxonet. A continuació, “Cercavila” pels carrers del poble. Organitza: Colla de Tabal i Dolçaina de

Massamagrell

Col·labora: Ajuntament de Massamagrell

21.00 h

“SOPAR DE BENVINGUDA A LES FESTES 2017”,

a la Plaça de la Constitució.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: A les oficines de

l’Ajuntament des de dijous 7 al dijous 14 de

setembre, en horari de 9.30 a 13.00 hores, tret

de dissabte i diumenge.

L’Ajuntament repartirà a totes les persones inscrites taules i cadires.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

24.00 h

“XUPINASO” des del balcó de l’Ajuntament.

24.30 h

“SONAMASSAMA” a la Plaça del Campanari.

Concert d´un dels grups de l´estiu, “BOMBAI”. Tot seguit, i per a continuar la festa,

“ORQUESTRA EMPOPADOS”.

10.00 h

“DIA DE LA BICI”, pel recorregut habitual. Eixida i arribada a la plaça de la Constitució.

10.30 h

MISSA SOLEMNE i repartiment de panets.

14:00 h

CALDERES A LA PLAÇA GENERALITAT

Tot aquell que vullga comprar tiquets ho podrà fer al baix de l´Ajuntament, a l´inici del Carrer Correus (enfront els corros dels bous), el

divendres 8 de setembre de 19:00 a 21:00 hores i el dissabte 9 d’11:00 a 14:00 hores.

Les racions són a 2 euros i el mínim seran dues racions.

Organitza: Festers del Crist.

Col·labora: Ajuntament de Massamagrell.

18.30 h

“ENTRÀ DE LA MURTA” amb música, representacions i balls populars de la nostra terra. A continuació, presentació en la Plaça de la Constitució, de Joanet i Roser, els gegants de Massamagrell.

Itinerari: Avinguda de la Raval, Avinguda Major,

Carrer del Bisbe Amigó i Plaça de la Constitució. Participen: Associació de Carreters, Colla de Dolçainers i Tabalers de l’Horta Nord, Unió Musical de Massamagrell, Festers del Crist del Consol i de l´Empar i Massadansa.

Organitza: Associació Cultural Folklòrica de Massamagrell, Massadansa.

Col·labora: Ajuntament de Massamagrell.

19:30 h

PREGÓ DE FESTES, des del balcó de l’Ajuntament.

Pregoner 2017, JAVIER CASTELLAR DEVÍS Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

20:00 h

CONCERT DE LA UNIÓ MUSICAL DE

MASSAMAGRELL, a la Plaça de la Constitució. Organitza: Unió Musical de Massamagrell

Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

DIVENDRES,

15

DE SETEMBRE

DIUMENGE,

17

DE SETEMBRE

(13)
(14)

14

DIA DE DISFRESSES

18.00 h

BALL DE DISFRESSES INFANTIL

A la plaça de la Constitució.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

22.30 h

RECOLLIDA DE DISFRESSES

Els grups que vullguen ser recollits per la

xaranga s’han d’inscriure des de dilluns 18 a

dijous 21, cridant telefonant al 672 749 560

de 9:00h a 14:00h (MassApp)

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

23.30 h

BALL DE DISFRESSES

A la plaça de la Constitució, amenitzat per

l’orquestra “Matrix Band” i a continuació

discomòbil.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

DIA DEL BOU

12.30 h

“CORREBOUS INFANTIL”

a la plaça de la

Constitució

Organitza i Patrocina:

Ajuntament de

Massamagrell

16.00 h

“BAIXÀ DE CAIXONS” des de la plaça de

les Glòries Valencianes, acompanyada per

la xaranga.

18.00 h

DESENCAIXONADA de 3 bous de les

ramaderies: TORERO, VEGAHERMOSA i

NUÑEZ DEL CUVILLO. Després se soltaran

vaques i una vaca embolada del Saliner.

23.45 h

Tradicional “BALONADA” A la plaça de la

Constitució.

Tot seguit, s’embolarà un bou al PILÓ

de la ramaderia LA PALMOSILLA i a

continuació els bous de la vesprada.

Organitza: Comissió de Baix.

Col·labora: Ajuntament de Massamagrell

QUEDA PROHIBIDA L’ENTRADA AL RECINTE TAURÍ ALS MENORS DE 16 ANYS

I MAJORS DE 65 ANYS DECRET 24/2007, de 23 de febrer, del Consell

DECRET 120/2010, de 27 d’agost, del Consell

DIVENDRES,

22

DE SETEMBRE

DISSABTE,

23

DE SETEMBRE

(15)

15

15

DIUMENGE,

24

DE SETEMBRE

RAMADERIA

“NÚÑEZ DEL CUVILLO”

NOM: MADROÑERO Nº: 33 GUARISME: 3 RAMADERIA

“VEGAHERMOSA”

NOM: GAITERO Nº: 4 GUARISME: 3 RAMADERIA

“EL TORERO”

NOM: HABLADOR Nº: 29 GUARISME: 2 RAMADERIA

“LA PALMOSILLA”

NOM: LABORIOSO Nº: 30 GUARISME: 0

12:30h

CERCAVILA DE GEGANTS

i cabuts pels carrers del

nostre poble. Eixida: Passeig Rei en Jaume.

Organitza: Associació Cultural Folklòrica de

Massamagrell, Massadansa.

Col·labora: Ajuntament de Massamagrell.

14:00 h

PAELLES FESTES MAJORS

: començaran les paelles

populars al carrer del Sol i rodalies. L’Ajuntament

repartirà a totes les persones participants: llenya,

taula, cadira i pollastre.

INSCRIPCIONS: A les oficines de l’Ajuntament des de

dijous 7 a divendres 15 de setembre, en horari de

9.30 a 13.00 hores, tret de dissabte i diumenge.

PREU: 2 € per persona. Mínim 4 persones.

LA CARN

es recollirà els

dies 22 i 23 de setembre,

en horari comercial, als establiments concertats.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

La nit de les paelles no es podran traure del recinte

taules i cadires, així com tampoc fer ús de les taules i

cadires que posa l’Ajuntament a l’interior de les cases,

als baixos, comerços o a qualsevol altre tipus de

construcció. Sols s’hi podran usar a la via pública.

16:00 h

PAELLES HOLI

FESTIVAL.

A les rodalies de les

Paelles, Festival de

música amb Dj´S i

colors.

Organitza i Patrocina:

Ajuntament de

Massamagrell

20.00 h

RÉS DEL SANT ROSARI

pels carrers de costum en

companyia de la nostra patrona i ofrena de flors a la

Mare de Déu del Rosari.

00:00 h

DISCOMÒBIL

(16)

16

FESTIVITAT DE LA MARE

DE DÉU DEL ROSARI,

PATRONA DE MASSAMAGRELL

CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSARI

8.00 h

VOLTEIG DE CAMPANES D’11.00 a 14.00 h

PARC INFANTIL al Passeig del Rei en Jaume.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell.

12.00 h

SOLEMNE MISSA en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu del Rosari. Tot seguit, es

dispararà una xicoteta mascletà a la Plaça de la Constitució.

De 17.00 a 19.00 h

PARC INFANTIL al Passeig del Rei en Jaume.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell. 17.30 h Espectacle infantil “LA MAR DE PIRATAS” al Centre Cultural.

Accés lliure i gratuït. Aforament limitat. Patrocina: Ajuntament de Massamagrell 20.00 h

SOLEMNE PROCESSÓ de la nostra patrona la Mare de Déu del Rosari. Tot seguit, es dispararà un castell de focs d’artifici.

23.30 h

ESPECTACLE DE

MONÒLEGS a la Plaça de

la Constitució, amb Jesús Manzano (El Hormiguero 3.0). Organitza i Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

DILLUNS,

25

DE SETEMBRE

8.00 h VOLTEIG DE CAMPANES. 17.30 h

Espectacle infantil “TREMOLA ANIMACIÓ” al Centre Cultural.

Accés lliure i gratuït. Aforament limitat. Patrocina: Ajuntament de Massamagrell 19.00 h

SOLEMNE MISSA en honor a la Immaculada Concepció.

20.00 h

SOLEMNE PROCESSÓ pels carrers en honor a la Immaculada Concepció. Tot seguit, es dispararà un castell de focs d’artifici. En acabar la processó, es farà el tradicional trasllat del Santíssim Crist des de la seua capella fins al Carrer Correus 78.

23.00 h

RÉS DEL SANT ROSARI al Carrer Correus 78.

23.30 h

A la Plaça de la Constitució, espectacle Musical “LOS MEJORES AÑOS DE NUESTRAS VIDAS”.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

DIMARTS,

26

DE SETEMBRE

FESTIVITAT DE la

immaculada concepció

(17)
(18)
(19)

19

19

DImecres,

27

DE SETEMBRE

DIJOUS,

DE SETEMBRE

28

CAMBRERES: Loreto Bonet Martínez. Carolina Soro García. Marta Soro García. Micaela Soro Martínez. Clara Soro Martínez

CLAVARIS DEL CRIST DEL CONSOL I DE L´EMPAR Pau Estellés Fermín Mestre Ximo Esteve Desamparats Navarrete Pere Far Rosario Navarrete Mª Amparo Fenollosa Mari Tere Sanz

Franscisco J.Furió Miguel Segarra María Gimeno

Desamparats Zaragozá Pedro López

FESTIVITAT DEL SANTÍSSIM

CRIST DEL CONSOL I DE L’EMPAR

8.00 h

VOLTEIG DE CAMPANES i despertà.

10.30 h

RECOLLIDA dels Clavaris i Clavariesses del Crist.

11:30

RECOLLIDA del Santíssim Crist del Consol i de l´Empar al Carrer Correus 78 per a dirigir-se cap a l´esglèsia.

12.00 h

SOLEMNE MISSA en honor al Santíssim Crist del Consol i de l´Empar. Tot seguit, es dispararà una mascletà a la plaça de la Constitució.

17.30 h

ESPECTACLE INFANTIL “PINOCHO I RENÉ” al Centre Cultural.

Accés lliure i gratuït. Aforament limitat. Patrocina: Ajuntament de Massamagrell 20.00 h

SOLEMNE PROCESSÓ de la imatge del santíssim Crist del Consol i de l’Empar, pels carrers de costum.

Tot seguit, es dispararà un castell de focs d’artifici a la Plaça Martínez Beneyto.

23.30 h

XVII CONCURS DE PLAY-BACKa la plaça de la Constitució, a càrrec de les comissions falleres de Massamagrell, on podrem gaudir dels artistes locals més famosos.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

FESTIVITAT DE SANT JOAN

EVANGELISTA

PATRÓ DE MASSAMAGRELL

CONFRARIA DE SANT JOAN EVANGELISTA

8.00 h

VOLTEIG DE CAMPANES

D’11.00 a 14.00 h

PARC INFANTIL al passeig del Rei en Jaume.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

12.00 h

SOLEMNE MISSA en honor al nostre patró, Sant Joan Evangelista, presidida pels reverends pares caputxins de la Magdalena i cantada pel Cor parroquial Sant Joan Apòstol.

Tot seguit, visita al sant sepulcre del pare Lluís Amigó.

De 17.00 a 19.00 h

PARC INFANTIL al passeig del Rei en Jaume.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell

18.00 h

PLA, PLA Y CÍA DE “CIRCO GRAN FELE”

Lloc: Espai escènic del Centre Cultural. Venda anticipada: A partir del divendres

15 de setembre a Consergeria i a massamagrell.sacatuentrada.es

Preu: 3 € per xiquet/a i invita a una

persona adulta.

Tots els públics

 Patrocina: Ajuntament de Massamagrell

19:30 h

SOLEMNE PROCESSÓ en honor al nostre patró SANT JOAN APÒSTOL I EVANGELISTA

(20)

20

BOUS AL CARRER

PENYA TAURINA

MASSAMAGRELL

55 Aniversari

17:30 h

DESENCAIXONADA DE QUATRE BOUS de les ramaderies de GUADAIRA i PARLADÉ.

A continuació vaques de Dani Machancoses.

20:00 h

S’EMBOLARÀ UN DELS BOUS DE LA VESPRADA.

00:00 h

S’EMBOLARÀN TRES DELS BOUS DE LA VESPRADA.

DIVENDRES,

29

DE SETEMBRE

DISSABTE,

30

DE SETEMBRE

20.00 h

NIT DE “TORRÀ” DE CARRERA LES

RODALIES DEL PASSEIG JOAN CELDA L’Ajuntament repartirà a totes les persones participants: llenya, taula, cadira i “blanc i negre”

INSCRIPCIONS: A les oficines de

l’Ajuntament des de dijous 7 a divendres

15 de setembre, en horari de 9.30 a 13.00 hores, tret de dissabte i diumenge.

PREU: 2 € per persona. Mínim 4

persones.

L’EMBOTIT es recollirà els dies 27 i 29

de setembre, en horari comercial, als

establiments concertats.

La nit de la Torrà no es podran traure del recinte taules i cadires, així com tampoc fer ús de les taules i cadires que posa l’Ajuntament a l’interior de les cases, als baixos, comerços o a qualsevol altre tipus de construcció. Sols s’hi podran usar a la via pública.

24:00 h

Espectacular actuació de l’ORQUESTRA MONTECARLO, al Passeig de Joan Celda. Organitza i Patrocina: Clavaris del Crist i

Ajuntament de Massamagrell.

5:00 h

GRAN CAVALCADA, de totes les penyes i

agrupacions del poble.

Organitza i Patrocina: Ajuntament de

(21)

21

21

12.30 h

TAULA REDONA amb motiu de

la celebració del 70 ANIVERSARI DEL TRINQUET “TIO PENA” DE

MASSAMAGRELL, al Centre Cultural.

15.30 h

Partida d´Escala i Corda juvenil, al Trinquet “Tio Pena” de Massamagrell.

17:00 h TROFEU ALCALDIA DE PILOTA VALENCIANA.

Trofeu Alcaldia

Soro III i Javi Vs

Pere Roc II i Fèlix

Patrocina: Ajuntament de

Massamagrell.

En finalitzar les partides s’hi farà el lliurament de trofeus.

19.00 h

CONCENTRACIÓ DE BALLADORS i BALLADORES al passeig del Rei en Jaume i cercavila fins la plaça de la Constitució.

19.30h

BALL DE PLAÇA. En acabar, ballarem el pasdoble “Massamagrell”.

Organitza: Associació Cultural Folklòrica

de Massamagrell, Massadansa.

Participen: Colla de Tabalers i Dolçainers

de l’Horta Nord i la Unió Musical de Massamagrell. Col·labora: Ajuntament de Massamagrell.

DIUMENGE,

1

D’OCTUBRE

Nº 2 de Guadaira Nº 7 de Parlade Nº 21 de Parlade Nº 36 de Guadaira

AQUESTA PROGRAMACIÓ

ÉS SUSCEPTIBLE DE

POSSIBLES CANVIS

(22)
(23)
(24)
(25)

25

25

(26)
(27)

27

27

(28)
(29)

29

29

(30)
(31)

31

31

(32)
(33)

33

33

(34)
(35)

35

35

(36)
(37)

37

37

(38)
(39)

39

39

(40)
(41)

41

41

(42)
(43)
(44)

Figure

Updating...

References

Related subjects :