• No se han encontrado resultados

BASES PER A L ATORGAMENT D AJUTS PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BASES PER A L ATORGAMENT D AJUTS PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2016-2017

1. Objecte

És objecte d’aquestes bases regular l’atorgament d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar. En els centres educatius, en els que satisfer la quota de pertinença a l’AMPA sigui necessari per participar en el projecte de socialització de llibres, aquesta quota també serà objecte de subvenció. Cada centre educatiu indicarà el cost dels llibres i material escolar, que presentarà formalment a l’Ajuntament.

2. Període de vigència

Les bases seran vigents en el curs 2016-2017

3. Destinataris

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens empadronats en el municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d’infantil, primària i secundària, batxillerat, i formació professional (cicles de grau mig i superior).

S’entendrà per unitat familiar aquella unitat de convivència formada per dos o més persones unides per vincles matrimonials o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal; per adopció, per consanguinitat fins el segon grau o afinitat fins el primer grau. En aquest context s’entendran incloses les famílies monoparentals.

Respecte als graus de consanguinitat o afinitat (articles 915 a 919 del codi civil) :

Ascendents: Primer grau: pares del titular o del cònjuge. Segon grau: avis del sol·licitant o del cònjuge.

Descendents: Primer grau: fills del titular o del cònjuge. Segon grau: germans i néts del sol.licitant o del cònjuge.

Queda exclosa, en tot cas, la convivència per raons d’amistat o conveniència, i per raons de necessitat econòmica.

4. Descripció de l’ajut

1. Unitats familiars amb risc social i objecte de seguiment de Serveis Socials municipals, amb el seu Informe corresponent : ajuts del 100% del cost dels llibres i material escolar

2. Ajuts per nivell de renda : s’atorgarà un únic ajut per infant i per curs per a l’adquisició de llibres i material escolar i quota d’AMPA, sempre que aquesta sigui obligatòria en el centre, per participar en el projecte de socialització de llibres. Els ajuts seran del 75% de l’import, atenent al nivell de renda de les famílies.

(2)

El llindar de renda, tram garantit d’ajut del 75%, es calcularà en funció dels ingressos de la unitat familiar :

Unitat familiar : màxim 18.000,00 €/anuals

Si la renda familiar anual neta no supera aquest llindar, es concedirà un ajut del 75% del cost dels llibres i materials escolars, d’acord amb l’especificació del centre educatiu.

5. Determinació del nivell de Renda

Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent- ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2011 a 2014, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2011, 2012,2013 i 2014 a integrar a la base imposable de l’estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer del punt 1) anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

6. Període de peticions

El període de peticions pel curs 2016-2017 serà del 21 de juny al 22 de juliol de 2016. A partir de l’1 de setembre, s’obrirà el termini extraordinari pels alumnes que s’hagin incorporat als centres per matrícula viva.

7. Documentació a presentar

Serà condició necessària per sol·licitar l’ajut l’acreditació de la matriculació en el curs corresponent, en algun centre educatiu públic d’infantil, primària i secundària (veure model...). No obstant, els ajuts no s’atorgaran fins que el centre documenti per escrit a l’Ajuntament el cost dels llibres i material escolar.

Els interessats han de presentar les seves peticions mitjançant el formulari de sol·licitud a disposició a les dues OAC´s del municipi, degudament omplertes i indicant l’ajut que sol·licita. Cal que adjuntin la documentació que se li requereix en la sol·licitud.

7.1 Unitats familiars que han sol·licitat ajut de menjador al Consell Comarcal del Garraf

En el supòsit de que s’hagi sol·licitat beca de menjador escolar en la Convocatòria del Consell Comarcal pel curs 2016-2017, es podrà AUTORITZAR a l’Ajuntament a consultar al Consell Comarcal la informació sobre la Renda familiar i només caldrà presentar :

(3)

o Formulari EDU_002/2016: Sol·licitud d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per a famílies que també han demanat ajut de menjador al CCG

Aquest formulari inclou el Document del centre educatiu on s’indiqui que l’alumne pel que se li demana la beca està matriculat en el curs corresponent, així com el sistema de pagament de l’ajut, si escau.

o Formulari EDU_003/2016: Autorització per a poder sol·licitar informació de la renda al Consell Comarcal del Garraf d’acord amb la documentació

presentada per obtenir un ajut individual de menjador escolar pel curs 2016-2017

7.2 Peticions resta unitats familiars

La persona sol·licitant pot AUTORITZAR a l’Ajuntament, a fi de verificar tot allò declarat en la sol·licitud, que pugui comprovar l’adequat compliment de les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció/ajuda sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació:

7.2.1 Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència en el municipi de residència

7.2.2 Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar, presentada en període voluntari, i si s’escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període.

7.2.3 En cas de ser pensionista: Comprovar a l’INSS les prestacions públiques (pensions).

7.2.4 En cas d’estar en situació d’atur: Consultar al SOC el certificat de demandant d’ocupació i el certificat perceptor de prestacions

Documentació a presentar:

En tots els casos:

Formulari EDU_004/2016: Sol·licitud d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per a famílies que NO han demanat ajut de menjador al CCG

Aquest formulari inclou el Document del centre educatiu on s’indiqui que l’alumne pel que se li demana la beca està matriculat en el curs corresponent, així com el sistema de pagament de l’ajut, si escau.

Fotocòpia del/s Llibre/s de família de tots els membres de la unitat familiar.

Còpia de la/es Declaració/ons de Renda de l’any anterior de la unitat familiar.

(En el període de valoració de les sol·licituds en convocatòria ordinària, la Declaració de Renda de l’any anterior no està disponible per a ésser consultada per VIA OBERTA, per aquest motiu es demana que s’aporti una còpia).

En cas de separació o divorci dels progenitors, conveni regulador o sentència de divorci.

Si algun dels membres de la unitat familiar és beneficiari d’una RMI, cal acreditar-ho amb el certificat corresponent.

(4)

Si no s’ha fet la Declaració de Renda de l’any anterior i:

S’ha signat l’autorització per consultar VIA OBERTA:

Declaració jurada relativa als ingressos de la unitat familiar, segons formulari.

S’ha denegat l’autorització per consultar VIA OBERTA:

Certificat d’ingressos obtinguts l’any anterior per rendiments del treball.

Informe de Vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social

Jubilats / pensionistes: acreditació de la pensió / prestació que cobren.

En cas d’estar aturat, certificat acreditatiu del SOC , on consti si rep prestació i la quantitat i duració de la mateixa.

Declaració jurada relativa als ingressos de la unitat familiar, segons formulari.

8. Tramitació

Aprovada la convocatòria anual, es farà difusió del projecte a través de cartells informatius a les OAC de Ribes i Roquetes, a la pròpia pàgina web de l’Ajuntament i als centres educatius del municipi.

Les sol·licituds s’han de presentar a les OAC’s, durant el període que s’estableixi en la convocatòria:

OAC Ribes (Masia Can Puig, c/ Major 110), de dilluns a divendres de 8’30 h a 14:00 h.

Dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

OAC les Roquetes (Pl. de la Vinya d’en Petaca s/n), de dilluns a divendres de 8’30 h a 14:00 h. Dimarts i dijous de 16 a 19 h.

Les OAC’s de Ribes i Les Roquetes han de registrar les sol·licituds, adreçant-les posteriorment al Servei d’Educació, que és l’encarregat de realitzar la tramitació dels expedients.

Un cop presentades les sol·licituds, el Servei d’Educació les revisarà per comprovar que hagin estat correctament emplenades i que s’hagi aportat tota la documentació necessària per a una correcta valoració.

En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació esmentada a la Base 6, el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes reclamarà a la persona sol·licitant la seva aportació, la qual disposarà d’un termini màxim de 3 dies per lliurar-la a l’OAC, a comptar des de l’endemà de la corresponent recepció del requeriment per mitjà de correu electrònic (si han indicat l’adreça electrònica) o correu ordinari (si no disposem d’adreça electrònica), en cas contrari serà causa de DESESTIMACIÓ de la sol·licitud.

A mesura que les sol·licituds es vagin revisant, seran valorades pels serveis administratius i tècnics d’Educació que emetrà els informes corresponents, i es tramitaran davant l’òrgan competent (Alcaldia o Junta de Govern Local) per aprovar-les, denegar-les o desestimar- les.

(5)

9. Justificació i cobrament

Els centres educatius, les AMPES corresponents o les empreses gestores del subministrament de llibres i/o material educatiu als centres, justificaran amb la relació de l’alumnat becat.

Els justificants hauran d’anar signats i segellats per la direcció del centre, conforme els alumnes han rebut el material.

Els justificants seran revisats pel Servei d’Educació que tramitarà la seva aprovació per l’òrgan competent i posterior pagament.

Els justificants hauran de contenir la següent informació:

Nom del centres educatiu

Nom de l’empresa gestora (centre educatiu, AMPA o empresa) i dades fiscals Núm. i data del justificant

Concepte: Ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar

10. Obligacions de les persones beneficiàries

D’acord amb la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent Reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol), les persones beneficiàries:

a) Hauran de complir l’objectiu, executar el projecte i/o exercir l’activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

b) Realitzar una justificació adequada del compliment dels requisits i el compliment de la finalitat.

c) Aportar tota la informació que se li requereixi i col·laborar al màxim amb les actuacions de comprovació.

11. Dotació pressupostària

L’Ajuntament proveirà la consignació econòmica suficient en el Pressupost municipal per la convocatòria.

12. Altres consideracions

Es constitutiu de denegació:

Quan els usuaris/àries siguin susceptibles d’entrar a qualsevol altra convocatòria d’ajuts que per aquests conceptes es plantegen des de diverses administracions (Ministerio de Educación y Ciencia, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal...).

Quan la documentació presentada no justifiqui de manera adequada la situació econòmica o be sigui contradictòria, i la persona sol·licitant a requeriment del Servei d’Educació no ho justifiqui de forma fefaent.

(6)

13. Règim Jurídic

En tot el no previst en aquestes bases prevaldrà el que disposa:

l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple de la Corporació en data 21/12/2004

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),

i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la llei de Subvencions.

14. Publicitat de les bases

Un cop aprovades per l’òrgan competent (Alcaldia o Junta de Govern Local), es procedirà a la publicació de les presents bases al tauler d’anuncis, a la web municipal, i publicar un anunci de l’aprovació de les mateixes al Diari de Vilanova.

Referencias

Documento similar

LLIURAMENT DE LLIBRES de text i material curricular per part de les famílies en el centre on l'alumnat estava matriculat el curs 20-21 S'ha de fer el lliurament del LOT COMPLET

Activitat 2.1 Mapa de la migració del poble gitano MATERIAL DE SUPORT3. Font: Fundación

a.2) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació informàtica ÍTACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució,

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

*4.2.1.5. Llibres de text. Referència al manteniment dels llibres per al curs 2021-2022, amb caràcter general i incloent excepcions. S’inclou referència a la utilització

-Annex III amb la relació de participants signat per la direcció del centre (un per cada curs escolar).. -Conveni de subvenció signat per

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

Introduïda correctament la informació en RECOLLIBRES per part del centre docent, respecte al lliurament dels llibres de text o material curricular del

LLIURAMENT DE LLIBRES de text i material curricular per part de les famílies en el centre on l'alumnat estava matriculat el curs 2019-2020 S'ha de fer el lliurament del LOT

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

Serà condició indispensable per a poder ser participant del Banc de Llibres durant el curs 2021-2022, el lliurament per part de l'alumnat del lot complet de llibres de text i

- En cas de no utilitzar llibre de text, el material curricular utilitzat podrà ser finançat per Banc de Llibres, sempre que siga l'únic recurs utilitzat per a desenvolupar

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A

El Programa de gratuïtat de llibres de text, anomenat «Xarxa de Llibres», va ser creat per l’Ordre 17/2015, de 26 d’Octubre, per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura

Tots els participants quedaran convocats al diumenge 21 de maig a les 16,30h al carrer Major amb cantonada Carrer Bassa d'En Llot per a realitzar les inscripcions i després

LLIURAMENT DE LLIBRES de text i material curricular per part de les famílies en el centre on l'alumnat estava matriculat el curs 2020-2021 S'ha de fer el lliurament del LOT

directora general d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableixen les línies estratègiques de l’orientació educativa i professional i de.. l’acció tutorial per al

 Disseny i l‟optimització de membranes compòsit incorporant MOFs per a la seva aplicació en SRNF i separació de mescles de gasos..  Desenvolupament d‟un equip

Aquesta manera de concebre l’ensenyament de les ciències situa els models inicials dels alumnes en el punt de partida real de l’activitat científica escolar, ja que les

The themes that were mentioned more frequently in the interviews and focus groups were: Information content, Health Literacy (HL) around patients’ conditions and

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Como norma general, todo el personal auxiliar que participe en el evento: azafatas, fotógrafos, intérpretes, etc, tendrán que poner en práctica las medidas de distanciamiento