Acord de traspàs de la gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents

Download (0)

Full text

(1)

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/109/2017, de 25 de juliol, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, preveu a la disposició transitòria segona, apartat 5, que les mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat que s'estableixen s'han d'entendre sens perjudici del que fixa la Carta municipal de Barcelona.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, va crear el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i va establir que es constitueix com a sector regional, d'acord amb la classificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials. Aquest Decret legislatiu estructurava els serveis socials en tres nivells i atorgava al sector regional la gestió dels serveis socials de tercer nivell, ara objecte de traspàs.

Mitjançant el Decret 113/2006, de 25 d'abril, es va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. A la disposició transitòria es preveia la creació d'una comissió mixta de traspassos per determinar els criteris de prioritat, terminis i procediments per a l'assumpció progressiva de les funcions del Consorci i els traspassos de serveis i mitjans personals i econòmics corresponents.

En virtut d'aquesta previsió, l'any 2008 es va dur a terme el primer traspàs de gestió de diversos serveis especialitzats al Consorci, mitjançant l'Acord GOV/91/2008, de 27 de maig, pel qual es traspassa la gestió de determinats serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Aquest Acord va ser complementat posteriorment per l'Acord GOV/63/2009, de 21 d'abril, pel qual s'actualitza la relació del personal de la Generalitat de Catalunya afectat pel traspàs de gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Amb posterioritat, els anys 2010, 2013 i 2014, es van dur a terme tres nous blocs de traspassos de serveis socials especialitzats al Consorci, que es van formalitzar mitjançant l'Acord GOV/208/2010, de 16 de novembre, l'Acord GOV/181/2013, de 17 de desembre, i l'Acord GOV/170/2014, de 9 de desembre.

Amb l'objectiu de continuar amb aquest procés progressiu de traspassos, la Comissió Mixta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona va elaborar una nova proposta de traspassos en la sessió de 24 de novembre de 2016, la qual va ser aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la sessió de 7 de desembre de 2016. A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

Acorda:

–1 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l'àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que es detallen a l'annex 1.

–2 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació dels serveis socials objecte d'aquest traspàs, d'acord amb el que estableix l'annex 2.

(2)

–4 Atès que els contractes per al 2017 corresponents als recursos a traspassar els va iniciar la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, aquest organisme els executarà fins al 31 de desembre de 2017.

–5 Autoritzar el Consorci de Serveis Socials de Barcelona per tramitar les pròrrogues dels contractes dels recursos que es traspassen, que tindran efectes en data 1 de gener de 2018.

–6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de juliol de 2017

Víctor Cullell i Comellas Secretari del Govern

Annex 1

Traspàs de serveis

Es traspassen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l'àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que consten detallats a continuació:

Àrea d'actuació: infància, adolescència i joventut

–1 Pisos assistits per a joves de més de 18 anys extutelats (ASJTET)

Concertats

Entitat Població Pis Adreça Places

Aldees Infantils SOS Barcelona Pis Barlovent Rocafort C. Rocafort, 225, 4t 2a 5

Associació Punt de Referència Barcelona Pis Assistit El Pas C. Mallorca, 450, 4t 1a 2

Associació Punt de Referència Barcelona Pis Assistit El Trampoli C. Vilardell, 44, esc. A, 4t 1a 2

Fundació Benèfica Maria Raventós Barcelona Pis Noa C. Plantada, 1-5 3

Fundació Iniciatives Solidàries Barcelona Llar Balandrau Gran Via, 307, esc. B, 6è 3a 3

Fundació Mercè Fontanilles Barcelona Pis Guinardó I Rda. Guinardó, 34, 2r 1a 5

Fundació Mercè Fontanilles Barcelona Pis Guinardó II Rda. Guinardó, 34, 3r 1a 5

Fundació Servei Solidari Barcelona Pont Jove Entença C. Entença, 3, 4t 2a 5

Fundació Servei Solidari Barcelona Pont Jove Nou de la Rambla C. Nou de la Rambla, 149, 2n 3a 2

Fundació Natzaret Barcelona Llar Natzaret Av. Esplugues, 42-52 2

(3)

Teresianes de Catalunya Barcelona Llar Enric d'Ossó Ctra. del Prat, 34, 6è 1a 2

39

Propis gestió delegada

Entitat Població Nom Adreça Total

Associació In Via Barcelona Pis Provença Pla (Espígol) C. Provença, 542, 1r 1a* 3

* El traspàs comporta la cessió de l'ús de l'immoble propietat de la Generalitat

–2 Pisos assistits per a joves de 16-18 anys

Concertats

Entitat Població Pis Adreça Places

Aldees Infantils SOS Barcelona Pis Barlovent av. Mistral Av. Mistral, 20 5

–3 Equip de valoració del maltractament infantil (EVAMI) del Centre d'Acollida Llimoners

Entitat Població Recurs Adreça

Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) Barcelona EVAMI Llimoners Ctra. de Sant Cugat, km 5

–4 Residència Maternal Santa Eulàlia

Entitat Població Recurs Adreça Places

Fundació Benèfica Maria Raventós Barcelona CATE Maternal Santa Eulàlia C. Plantada, 1-5 20

Annex 2

Traspàs de crèdits pressupostaris de la Generalitat de Catalunya al Consorci de Serveis Socials de Barcelona

(4)

Pisos assistits per a joves majors de 18 anys extutelats (ASJTET)

Pis Adreça Despesa, en euros Expedient

Pis Barlovent Rocafort C. Rocafort, 225, 4t 2a 75.792,25 BE-2014-274

Pis Assistit El Pas C. Mallorca, 450, 4t 1a 30.316,90 BE-2013-822

Pis Assistit El Trampolí C. Vilardell, 44, esc A, 4t 1a 30.399,90

Pis Noa C. Plantada, 1-5 45.475,35 BE-2013-74

Llar Balandrau Gran Via, 307, esc. B, 6è 3a 45.475,35 BE-2013-1235

Pis Guinardó I Rda. Guinardó, 34, 2r 1a 75.792,25 BE-2012-4509

Pis Guinardó II Rda. Guinardó, 34, 3r 1a 75.795,25

Pont Jove Entença C. Entença, 3, 4t 2a 75.792,25 BE-2014-267

Pont Jove Nou de la Rambla C. Nou de la Rambla, 149, 2n 3a 30.316,90 BE-2016-1030

Llar Natzaret Av. Esplugues, 42-52 30.316,90 BE-2013-1314

Pis Sant Pere Més Baix C. Sant Pere Més Baix, 75, 2n 3a 45.599,94 BE-2012-1161

Llar Enric d'Ossó Ctra. del Prat, 34, 6e 1a 30.316,90 BE-2016-2499

Pis Provença Pla (Espígol) C. Provença, 542, 1r 1a 45.475,35 BE-2012-3203

636.865,49

Pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys

Pis Adreça Despesa, en euros Expedient

Pis Barlovent av. Mistral Av. Mistral, 20 194.877,30 BE-2014-196

Equip de valoració del maltractament infantil (EVAMI) del Centre d'Acollida Llimoners

Entitat Recurs Despesa, en euros Expedient

Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) EVAMI Llimoners 499.503,96 2016-1315

(5)

Entitat Recurs Despesa, en euros Expedient

Fundació Benèfica Maria Raventós CATE Maternal Santa Eulàlia 511.111,00 2013-75

Import total a traspassar: 1.842.357,75 euros

Partida pressupostària Import, en euros

BE06 D/251000200/317J 591.390,14

BE06 D/227000700/317J 45.475,35

BE06 D/251000200/318B 705.988,30

BE06 D/227000700/318B 499.503,96

1.842.357,75

–2 Aquests crèdits s'han d'incrementar anualment d'acord amb els costos de referència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. La Comissió Mixta de Traspassos ha de resoldre les discrepàncies en relació amb l'actualització de les valoracions econòmiques.

Figure

Updating...

References