Acord de traspàs de la gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics [2008]

Download (0)

Full text

(1)

ACORD

GOV/91/2008, de 27 de maig, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, preveu a la disposició transitòria segona, apartat cinquè, que les mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat que s’estableixen s’han d’entendre sens perjudici del que estableix la Carta municipal de Barcelona.

La Llei 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona, va crear el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i va establir que es constitueix com a sector regional, d’acord

DPEODFODVVL¿FDFLyGHOOODYRUVHQYLJRU'HFUHWOHJLVODWLXGHGHQRYHPEUH SHOTXDOV¶DSURYDODUHIRVDGHOHVOOHLVGHGHMXOLROGHGH

desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials. Aquest Decret legislatiu estructurava els serveis socials en tres nivells i atorgava al sector regional la gestió dels serveis socials de tercer nivell, ara objecte de traspàs.

0LWMDQoDQWHO'HFUHWGHG¶DEULOHVYDFRQVWLWXLUHO&RQVRUFLGH6HU -veis Socials de Barcelona, i es preveia a la disposició transitòria la creació d’una Comissió Mixta de traspassos per determinar els criteris de prioritat, terminis i procediments per a la progressiva assumpció de les funcions del Consorci i els corresponents traspassos de serveis i mitjans personals i econòmics.

La Comissió Mixta va elaborar una proposta de traspassos en la sessió de 14 de gener de 2008, que va ser aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la sessió de 17 de gener de 2008. El present traspàs s’ha de realitzar en les condicions aprovades pel Consell en el document proposta.

Sobre el procés de traspàs ha emès informe el Consell General de Serveis So-cials.

Resta pendent, doncs, l’efectiu traspàs de la gestió dels serveis socials de tercer nivell al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, d’acord amb les previsions del document proposta, per part de les entitats consorciades.

1RREVWDQWDL[zV¶KDGHWHQLUHQFRPSWHTXHDUUDQGHOD/OHLGH

de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, el personal d’educadors i educadores socials està en procés de funcionarització, per la qual cosa es considera convenient ajornar el traspàs dels

FHQWUHVGHJHVWLySUzSLDHVPHQWDWVHQDTXHVW$FRUGDXQVHJRQPRPHQW¿QVTXH

hagi conclòs la convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, per

DOSHUVRQDOODERUDO¿[GHO'HSDUWDPHQWG¶$FFLy6RFLDOL&LXWDGDQLD

Per tot això, a proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania i del conseller d’Economia i Finances, el Govern

ACORDA:

—1 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit

GHOPXQLFLSLGH%DUFHORQDODJHVWLyGHOVVHUYHLVVRFLDOVGHWHUFHUQLYHOOTXH¿JXUHQ

a continuació i que es detallen a l’annex I:

Àrea d’actuació Atenció a la família, a la infància i a l’adolescència: Serveis d’acollida.

Serveis residencials d’acció educativa.

(2)

Àrea d’actuació Atenció a persones amb discapacitat:

Serveis de centre de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapa-citat.

Serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat.

Àrea d’actuació Atenció a drogodependents: Serveis residencials d’atenció a drogodependents.

—2 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona els drets sobre els

LPPREOHVTXH¿JXUHQDO¶DQQH[,,

² 7UDVSDVVDUDO&RQVRUFLGH6HUYHLV6RFLDOVGH%DUFHORQDODSDUWFRUUHVSRQHQW GHOVFUqGLWVSUHYLVWRVHQHOVSUHVVXSRVWRVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DSHUDO¿ -nançament dels costos derivats de la prestació dels serveis socials objecte d’aquest traspàs, que per a l’any 2007 van ser els següents:

Capítol I:

$WHQFLyDOD,QIjQFLDL$GROHVFqQFLD¼ $WHQFLyDOHVSHUVRQHVDPEGLVFDSDFLWDW¼

Capítol II:

Contractes de gestió:

$WHQFLyDOD,QIjQFLDL$GROHVFqQFLD¼ $WHQFLyDOHVSHUVRQHVDPEGLVFDSDFLWDW¼ $WHQFLyDOHVSHUVRQHVDPEGURJRGHSHQGqQFLHV¼

Altres:

Atenció a la Infància i Adolescència

3URSLV¼ *HVWLy¼

$WHQFLyDOHVSHUVRQHVDPEGLVFDSDFLWDW¼

Capítol VI:

$WHQFLyDOD,QIjQFLDL$GROHVFqQFLD¼ $WHQFLyDOHVSHUVRQHVDPEGLVFDSDFLWDW¼

—4 En la transferència de crèdits s’ha de deduir l’import que ingressi el Consorci

HQFRQFHSWHGHFRSDJDPHQWTXHSHUDO¶DQ\YDVHUGH¼

—5 Aquests crèdits s’incrementaran anualment d’acord amb els costos de refe-rència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. La Comissió Mixta de traspassos resoldrà les discrepàncies en relació amb l’actualització de les valoracions econòmiques.

—6 La relació de personal afectat pel traspàs consta a l’annex III de l’Acord. Aquesta relació es revisarà en el moment en què el traspàs del personal es faci efectiu, per tal d’adaptar-la a les possibles variacions que s’experimentin.

—7 El traspàs es farà efectiu:

D 3HOTXHIDDOVFHQWUHVGHJHVWLyGHOHJDGDLFRQFHUWDGDDSDUWLUGHOSULPHUGLD

del mes següent al de publicació del present Acord al 'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDW de Catalunya.

E 3HOTXHIDDOFHQWUHVGHJHVWLySUzSLDDSDUWLUGHOSULPHUGLDGHOPHVVHJHQW

a aquell en què conclogui la convocatòria del procés de funcionarització del per-sonal de categoria d’educació social; en aquest moment es procedirà a traspassar efectivament els centres propis, els drets sobre els immobles afectats, els crèdits pressupostaris i la incorporació del personal destinat a aquests centres.

—8 El personal afectat pel traspàs de la gestió dels centres serà incorporat d’acord amb les previsions següents:

D '¶DFRUGDPEO¶DSDUWDWGHO¶DUWLFOHGHOD/OHLGHGHGHVHPEUH

(3)

conserva tots els drets adquirits de què gaudeixi en el moment de la incorporació, incloses les expectatives de promoció i mobilitat, i els altres inherents a la seva situació funcionarial o laboral.

E /HVHGXFDGRUHVLHOVHGXFDGRUVVRFLDOVTXHKDJLQVXSHUDWHOSURFpVGHIXQFLR -narització adquiriran la condició de personal funcionari de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en servei actiu al Departament d’Ac-ció Social i Ciutadania i amb primera destinad’Ac-ció en el lloc de treball que ocupava, adscrit al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

F /HVHGXFDGRUHVLHOVHGXFDGRUVVRFLDOVTXHQRKDJLQSDUWLFLSDWRQRKDJLQ

superat el procés i la resta de personal laboral seran traspassats al Consorci mit-jançant el sistema de successió d’empresa que preveu l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.

—9 Un cop sigui efectiva l’adscripció de personal funcionari al Consorci, cor-respondrà a aquest la gestió ordinària del personal funcionari de la Generalitat, llevat de les facultats sobre els procediments d’adquisició i pèrdua de la condició de

IXQFLRQDULODGHFODUDFLyGHOHVVLWXDFLRQVDGPLQLVWUDWLYHVODGH¿QLFLyLSURYLVLyGH

llocs de treball, les declaracions de compatibilitat o incompatibilitat i la imposició de sancions per la comissió de faltes molt greus.

—10 El Consorci de Serveis Socials de Barcelona se subrogarà en els drets i obligacions derivats del traspassos i els assumirà assegurant la continuïtat en la prestació dels serveis socials, mantenint el nivell de cobertura vigent i el contingut assistencial del moment del traspàs.

—11 El present Acord es publicarà al 'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWD lunya.

Barcelona, 27 de maig de 2008

LAIA BONETI RULL Secretària del Govern

ANNEX I

Es traspassen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit

GHOPXQLFLSLGH%DUFHORQDODJHVWLyGHOVVHUYHLVVRFLDOVGHWHUFHUQLYHOOTXH¿JXUHQ

detallats a continuació:

Àrea d’actuació Atenció a la família, a la infància i a la adolescència:

Serveis d’acollida

1RPGHOUHFXUV 7LSXVJHVWLy 3ODFHV

C.A. Els Llimoners Propi 27

&$7DODLD *HVWLyGHOHJDGD

C.A S.A.T. El Bosc Gestió delegada 70

Centre Alcor Concertat 50

La Riereta Concertat 24

&$8,-RVHS3DOODFK &RQFHUWDW

Centre CODA I Concertat 22

C.A. CESEMI Concertat 18

(4)

Serveis residencials d’acció educativa

1RPGHOUHFXUV 7LSXVJHVWLy 3ODFHV

CRAE Comunitat Infantil de Sant Andreu Propi 24

CRAE Vilana Gestió delegada 40

Residència Kairós Concertat 21

CRAE Dolors Aleu Concertat 12

Centre Les Palmeres Concertat 12

Centre Al-Qàntara Concertat 12

Casa Solaz Infantil Concertat 16

Llar Sant Josep de la Muntanya Concertat 80

Llar Turó Blau Concertat 10

Llar infantil La Llar Concertat 12

Centre ASPASIM Concertat 12

&DVDGH)DPtOLD1DW]DUHW &RQFHUWDW

CRAE La Salle Concertat 8

/ODU,QIDQWLO1RVWUD6UDGH)jWLPD &RQFHUWDW

Residència Vilapicina Concertat 14

Institució Psicopedagògica Llar Guru Concertat 9 Residència d’Acció Educativa Minerva Concertat 20

CRAE Sants Medir Concertat 16

Centre Maria Reina Concertat 28

Casa de Família Trafalgar Concertat 6

Llar Claudina Concertat 6

Places totals 419

Servei de valoració de maltractaments infantils

1RPGHOUHFXUV 7LSXVJHVWLy

EVAMI Els Llimoners Gestió delegada

Àrea d’actuació Atenció a persones amb discapacitat

Serveis de centre de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat

1RPGHOUHFXUV 7LSXVJHVWLy 3ODFHV

CAE Oràlia Propi 22

Serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat

1RPGHOUHFXUV 7LSXVJHVWLy 3ODFHV

RDF Amílcar Gestió delegada 18

RDP ASPASIM Concertat 12

RDP La Puça Concertat 10

RDP La Xinxeta Concertat 10

RDF Maria Feixa Concertat 28

Llar Guru I Concertat 24

RDP La Palmera Concertat 8

RDP Els Porxos Concertat 10

5'33REOH1RX &RQFHUWDW

5')(PLOLR%HQHGHWWL &RQFHUWDW

5')-RDQ7ULDV &RQFHUWDW

(5)

ANNEX II

Relació de drets sobre immobles que es traspassen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona:

&HQWUHG¶$FROOLGDGH0HQRUV/OLPRQHUVFWUDGH6DQW&XJDW%DUFHORQD 'UHWTXHHVWUDVSDVVD~V

&HQWUHG¶$FROOLGDGH0HQRUV7DODLD&&DYDOOHUV%DUFHORQD

Dret que es traspassa: arrendament.

Servei d’Atenció Transitòria El Bosc, C. del Bosc, 2, Barcelona

'UHWTXHHVWUDVSDVVD~V

Comunitat Infantil Sant Andreu, c. Camp del Ferro, s/n, Barcelona

'UHWTXHHVWUDVSDVVD~V

Centre Vilana, c. del Bosc, 2, Barcelona

'UHWTXHHVWUDVSDVVD~V

Centre d’Atenció Especialitzada Oràlia, C. Eduard Todà, 51, Barcelona

'UHWTXHHVWUDVSDVVD~V

ANNEX III

Personal afectat pel traspàs de la gestió de determinats serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona

)2IRUPDG¶RFXSDFLy/%ODERUDO¿[0)PRELOLWDWIXQFLRQDO/&HQFjUUHFGHIXQFLRQVGHVXSHULRUFDWHJRULD ,7ODERUDOWHPSRUDO21RFXSDFLyGH¿QLWLYDSHUVRQDOIXQFLRQDUL37SUH¿[WUDFWDPHQW

',5&75($,1)$'2/ 68%&75($,1)$'2/ '&(17$7',60,18Í76

&(175('¶$&2//,'$(/6//,021(56

&//2& 120//2& 37 )2 &2*1206,120 5(6&2*1206,120

7Ê&1,&$'(*(67,Ï 21 *5(',//$,//(5$-26(/8,6

%('8&$'25$62&,$/ 0) -$1(6$/$60&$50(1

/ %('8&$'25$62&,$/ /& <//$&$7$/$3$662/$02176(55$7

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 58,=)(51$1'(=-26(0$18(/

/ %('8&$'25$62&,$/ /% /$=$52520(52-8$1

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 52'5,*8(=329('$0$18(/

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 6$1&+(=*20(=09,&725,$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 2%,2/63/$1$6-2$48,1

/ %('8&$'25$62&,$/ /% )25(602/,1(50$18(/

/ %('8&$'25$62&,$/ /% )25(6%255$6526$0

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 9$//9(&$%$1(602176(55$7

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 025(12*,5$/'2-2$1$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 62&8(//$026(6&$0,//$$1*(/

L001276 B1 EDUCADOR/A SOCIAL - LB LAZO VILLAFAÑE, CESAREO

-/ %('8&$'25$62&,$/ /% &$%52/6$+810$5,$526$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% $5&$6$6(16,2*8,//(502

L001285 B1 EDUCADOR/A SOCIAL - LB HERRERO RAMOS, FCO. JAVIER

-/ %('8&$'25$62&,$/ /% 0$5725(//*8,9(51$8$11$0

/ %('8&$'25$62&,$/ /% *20(=,*/(6,$6)5$1&,6&2

(6)

L001289 B1 EDUCADOR/A SOCIAL - LB PRELLEZO GARCIA, FIDEL

-L001290 B1 EDUCADOR/A SOCIAL - LB GUTIERREZ GUTIERREZ, MARIA CARME

-/ %('8&$'25$62&,$/ /% $5*8(//(6)(51$1'(=5$)$(/

L001292 B1 EDUCADOR/A SOCIAL - LB CALLAU BALCELLS, MARIA TERESA

-/ %('8&$'25$62&,$/ ,7 &$=25/$/8&$6(1&$51$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% &+$/$8;%(51$%(185,$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% '()217'(*,9(6526$0

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 0$57,1(=+(51$1'(=3$75,&,$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 257(//66(*$55$02176(55$7

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 3(//(-(52$1'5(80$5,$$1721,$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% &$0358%,6$/92526$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% /(9(521,(6&2)(79,&725

/ %('8&$'25$62&,$/ 0) &$6752&$6$6-2$1&$5/(6

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 3$6&8$/$5*8('$6-(686

/ %('8&$'25$62&,$/ /% /$9,//$*21=$/92-26(0$18(/

/ %('8&$'25$62&,$/ /% *21=$/(=*$5&,$-2$10,48(/

/ %('8&$'25$62&,$/ ,7 %(1,7(=+(51$1'(=$8525$ <//$&$7$/$3$662/$

02176(55$7

/ %('8&$'25$62&,$/ /% %(575$1&$/9(5$(9$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 3$8/9,*20,48(/$1*(/

/ &*29(51$17$ /% 3(f$0,&20$5,$-(686

/ &(1&$55(*$7$'$ ,7 520(52*21=$/(=)5$1&(6&$1*(/

/ '&21'8&725$&$51(7% /% 1,(9$6/848(0$18(/

/ '&21'8&725$&$51(7% ,7 0(,1+$5'7$/)$*(0(('8$5'2

/ '2),&,$/$'($&8,1(5$ /% 9,18(6$63,12/$0$7,/'(

/ '2),&,$/$'($&8,1(5$ ,7 +8(572%2/($7(5(6$

/ '2),&,$/$'($&8,1(5$ /% &58=+$52$1721,$

/ '2),&,$/$'($&8,1(5$

/ (3257(5$ /% ,&$57%/$1&2-$80(

/ (3257(5$ /% &$5021$9(1(52-26(0$18(/

/ '2),&,$/$'($%8*$'(5$ /% 3(5(=/25&$5(0(',26

/ (1(7(-$'25$ ,7 08f2=)$/*8(5$$11$

/ (1(7(-$'25$ /% 3,1725)(51$1'(=185,$

/ (1(7(-$'25$ /% '(/*$'26$1&+(=0$5,$6$1726

/ (1(7(-$'25$ ,7 %/$1&2+(59$6)5$1&,6&$

/ (1(7(-$'25$ /% *$5&,$%(/0217((1&$51$

/ '&21'8&725$&$51(7% ,7 &$3'(9,/$(675$'$6(%$67,$

/ '2),&,$/$'($%8*$'(5$

&2081,7$7,1)$17,/6$17$1'5(8

&//2& 120//2& 37 )2 &2*1206,120 5(6&2*1206,120

/ %('8&$'25$62&,$/ ,7 3$/20$50$5=2-8$1)5$1&,6&2

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 6$1&+(=9$/9(5'(9,686&$5/(6

/ %('8&$'25$62&,$/ ,7 &$3$5526&81,//(5$%($75,8 &$6752&$6$6

-2$1&$5/(6

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 6,(55$*,0(1(=0,*8(/

/ %('8&$'25$62&,$/ /% )(51$1'(=&$6$'2$1721,$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% *$5&,$$1'5(69,6,7$&,2

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 9$//(6$5,10$18(/

/ %('8&$'25$62&,$/ /% &$&+2/$%5$'25;$9,(5

/ %('8&$'25$62&,$/ /% (63,12/$0(6$0$18(/

/ %('8&$'25$62&,$/ ,7 52'5,*8(=855($)5$1&,6&$ *$5&,$/23(=686$1$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 3/$1$6%2/263(5(9,&(16

/ %('8&$'25$62&,$/ /% -$1()5(,;$$11$0

(7)

&//2& 120//2& 37 )2 &2*1206,120 5(6&2*1206,120

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 3$/$&,26/8%,$60$5,$(8*(1,$

/ $&$3'($'¶$'0,1,675$&,Ï ,7 %$55,*$7$085(-26,/9,$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% $=25,152'5,*8(=&$5/26

/ %('8&$'25$62&,$/ /% %/$1&$)25702/,67$66803&,2

/ '2),&,$/$'($&8,1(5$ /% *$9,/$102/,1$0$5,$

/ '2),&,$/$'($&8,1(5$ /% 3,1('$)(51$1'(=$1*(/6

/ '2),&,$/$'($&8,1(5$ /% %$87,67$*$5&,$0$5,$-26(

&(175('(',$'¶$7(1&,Ï(63(&,$/,7=$'$25¬/,$

&//2& 120//2& 37 )2 &2*1206,120 5(6&2*1206,120

',5(&725$&(175('¶$7(1&,Ï

(63(&,$/,7=$'$25¬/,$ 21 02/$6%(5*$&$50(1

/ %',3/20$7$'$(1,1)(50(5,$ /% ),/(//$%(//9(50526$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% *5(*25,*21=$/(=-26()$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 12*8(5$%(75$1$1$0$5,$

/ %('8&$'25$62&,$/ /% 52<20(675(6$1$0

/ %),6,27(5$3(87$ /% 6$1&+(=*$5&,$&$50(1

/ %),6,27(5$3(87$ /% &$3$5526+(51$1'(=3('52

/ '$8;,/,$5'¶('8&$&,Ï(63(&,$/ /% $5,f2$5$1'$%/$6

L002159 D1 AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL - LB PEREZ PIÑERO, PEDRO

-/ '$8;,/,$5'¶('8&$&,Ï(63(&,$/ ,7 0$//2548(662/$7$1,$

/ '2),&,$/'($0$17(1,0(17 /% *20(=&2//$'2&58=&/$8',$

(8)

RESOLUCIÓ

PRE/1655/2008, de 29 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’adhesió d’alguns ens locals al Conveni Marc entre l’Administració de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.

Vist el Conveni Marc entre l’Administració de l’Estat i l’Administració de la Ge-neralitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, signat en data 5 de juliol de 2007 i publicat en el

'2*&Q~PGHLG¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[ODFOjXVXODGHVHQD

que condiciona la vigència de les adhesions a la seva publicació al 'LDUL2¿FLDOGH la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

'RQDUSXEOLFLWDWDO¶DGKHVLyGHOVHQVORFDOVTXH¿JXUHQHQO¶DQQH[G¶DTXHVWD

Resolució al Conveni Marc entre l’Administració de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2008

ISAÍAS TÁBOASI SUÁREZ Secretari general

ANNEX

Ajuntament de Bigues i Riells Ajuntament de les Cabanyes Ajuntament de Fogars de la Selva Ajuntament de Mataró

Ajuntament de la Riera de Gaià Ajuntament de Roda de Barà Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Ajuntament de Tossa de Mar

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana

Figure

Updating...

References