Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge. Comunicació i Premsa DOSSIER DE PREMSA

12  Descargar (0)

Texto completo

(1)

DOSSIER DE PREMSA

MANRESA,

(2)

A la capital del Bages s’han invertit més de 6 milions

d’euros en la rehabilitació d’edificis construïts amb

protecció oficial als barris de Font dels Capellans, el Xup i

la Balconada.

També s’han destinat dos milions d’euros a la

rehabilitació de 560 habitatges del mercat privat.

Medi Ambient i Habitatge subvenciona del 45 al 60% del

cost de les obres de quinze ascensors de Font dels

Capellans. Se’n beneficien 104 famílies del barri.

Més de 1.200 famílies de Manresa reben l’ajut al lloguer.

Es tracta de persones majors de 65 anys, residents a

pisos del parc públic d’habitatge, joves i persones en risc

d’exclusió social. La Renda Bàsica d’Emancipació l’han

rebut 776 joves de Manresa.

(3)

El 16% dels pisos iniciats a Manresa en els tres darrers anys han estat habitatges amb protecció oficial

Una de les prioritats del Govern català en els darrers anys ha estat i és la creació d’un parc específic d’habitatges assequibles a tots els municipis de Catalunya, que permeti atendre les necessitats de la població que requereix allotjament i té dificultats per aconseguir-lo en el mercat lliure. L’objectiu s’inclou a la Llei del dret a l’habitatge de 2007 i forma part de les mesures desenvolupades pels diferents departaments implicats en la construcció i gestió de l’habitatge amb protecció oficial a Catalunya. A Manresa, dels 1.343 habitatges començats en els tres darrers anys 217 han estat

amb protecció oficial (HPO), cosa que significa el 16% del total. Durant el mateix

període, a la comarca del Bages, els pisos amb protecció oficial iniciats han estat 774

d’un total de 4.516, cosa que suposa el 17% del total de pisos. Pel que fa a la

demarcació de Barcelona, dels 65.155 pisos començats a construir, 20.503 són d’HPO, és a dir, un 31% dels iniciats durant el període 2007-2009.

Imatge de la promoció La Parada II, construïda per l’Institut Català del Sòl i lliurada el 2006. Té 80 pisos distribuïts en quatre blocs de 20 cadascun.

(4)

Els darrers pisos fets per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) a Manresa pertanyen a la promoció La Parada II, de 80 habitatges amb protecció oficial de lloguer distribuïts en quatre blocs de 20 pisos, dos locals a la planta baixa i un aparcament soterrani de 20 places. Els habitatges tenen dues habitacions, una superfície de 63 m2 i una plaça d’aparcament vinculada. També hi ha 52 habitatges que tenen trasters. Al mateix sector, hi ha la promoció La Parada I, de 40 habitatges, també de lloguer.

En estudi, l’Incasòl té a Manresa una trentena d’habitatges amb protecció oficial que se situarien al sector del Tossal dels Cigalons, entre la cantonada dels carrers Joan de Vilanova i Miquel Martí i Pol. La idea és que 20 pisos siguin de tres dormitoris i una superfície de 70 m2 i la resta de dues habitacions i 60 m2. A la planta baixa es reservarien 450 m2 per a un local municipal.

Projecte de 2.778 pisos nous a l’ARE Sector Est de Manresa

El Pla director urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de les Comarques Centrals preveu al Sector Est de Manresa la construcció de 2.778 habitatges, dels quals 1.398 tindran algun tipus de règim de protecció oficial.

(5)

S’inverteixen sis milions d’euros en tres barris de Manresa amb habitatge de protecció oficial i dos milions en rehabilitar 560 pisos del mercat privat

La rehabilitació constitueix un pilar fonamental de les polítiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge. La necessitat d’actualitzar el parc residencial existent, en bona part a causa de dèficits en la construcció inicial i en el seu posterior estat de conservació, ha anat creixent. El foment de la rehabilitació ha exigit cada cop més recursos públics.

Els ajuts a la rehabilitació aprovats a Manresa des del 2005 fins a l’any passat han permès millorar la qualitat de vida de les famílies que viuen a 560 habitatges del mercat privat. Les obres han comptat amb un pressupost de 2 milions d’euros. Al

Bages, s’han aprovat 953 sol·licituds d’ajuts i s’hi han invertit 3,5 milions d’euros.

Igualment, en el mateix període 2005-2009, s’han destinat més de 165 milions d’euros (165.684.937 euros) a la rehabilitació de 77.687 habitatges del mercat privat de la demarcació de Barcelona.

Façana rehabilitada d’un bloc del barri manresà del Xup.

Pel que fa a les obres de rehabilitació del parc d’habitatge públic, l’empresa Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha invertit a Manresa en el període 2005-2009, un total de 6.606.918 euros que han renovat l’estat dels edificis residencials de tres barris, que sumen un total de 1.800 pisos:

Font dels Capellans: 1.676.098 euros

El Xup: 1.090.110 euros

(6)

Quinze ascensors per a 104 famílies del barri Font dels Capellans

D’esquerra a dreta, el conseller delegat d’Adigsa, Frederic Linares, l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i el president de l’AV de Font dels Capellans, Josep Rueda, signen un conveni el passat 20 de desembre de 2009.

Al barri manresà de la Font dels Capellans, s’hi s’han instal·lat des del 2008 onze ascensors en edificis construïts amb protecció oficial, s’estan fent obres per instal·lar-hi un ascensor més i tres estan pendents de data d’inici. En total, doncs, fins a dia d’avui seran 15 els ascensors que faran possible eliminar les barreres arquitectòniques de 104 habitatges. Es tracta d’elevadors exteriors i són fruit d’un conveni de col·laboració entre Adigsa, l’Ajuntament de Manresa i les AV de la Font dels Capellans i el Xup signat el 2007, que va ser ampliat amb un altre conveni el desembre del 2009. En aquests moments, al barri del Xup s’està fent un Pla especial d’emplaçament de nuclis elevadors i en un principi es començaria per tres blocs.

Medi Ambient i Habitatge atorga dos tipus de subvencions a fons perdut seguint

el Pla per al dret a l’habitatge per a obres a blocs que suprimeixen les barreres arquitectòniques: del 60% del cost total, quan s’han de fer rampes o col·locar elements complementaris a l’ascensor per eliminar barreres arquitectòniques fins a l’entrada de cada habitatge, amb un màxim de 6.000 euros; i d’un 45% del total si es tracta d’instal·lar un ascensor que no pot tenir un itinerari practicable, és a dir, quan no es poden eliminar totes les barreres arquitectòniques, amb un màxim de 5.500 euros. En el cas de la Font dels Capellans les subvencions de la Generalitat també són del 45% al 60% i s’aporta un total de 736.082 euros.

(7)

A més, Adigsa dóna un ajut fins a cobrir el 100% del cost de l’obra a persones que, entre d’altres requisits, tinguin uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a dues vegades l’IPREM (Indicador Públic de la Renda d’Efectes Múltiples) i no disposin de cap altre habitatge. Poden sol·licitar aquests ajuts les comunitats de propietaris d’edificis que han estat construïts amb protecció oficial. Adigsa s’ocupa de la tramitació dels ajuts i de fer el seguiment del procés d’obres.

(8)

Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit: 139 inscripcions a Manresa

El novembre del 2009, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, la secretària d’Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, i el conseller delegat d’Adigsa, Frederic Linares, van presentar el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit. El Registre és una eina a la qual s’ha d’inscriure tothom qui vulgui optar a un habitatge amb protecció oficial a Catalunya. A la comarca del Bages, fins ara han presentat sol·licitud d’inscripció 139 persones, 42 de les quals viuen a la capital, Manresa.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, la secretària d’Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, i el conseller delegat d’Adigsa, Frederic Linares, visualitzen una de les primeres sol·licituds d’inscripció al Registre.

Els requisits bàsics que cal complir per inscriure’s al Registre són els següents:

• Ser major d’edat o estar emancipat/ada

• Tenir necessitat d’habitatge, bé per no disposar-ne o per no disposar-ne d’un d’adequat

• Estar empadronat/ada en un municipi de Catalunya

• Acreditar uns ingressos màxims segons el Pla per al dret a l’habitatge (http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Taules_Iprem.jsp#5)

(9)

Un cop formalitzada la sol·licitud, la persona rep un codi provisional d’accés al seu expedient. En el moment que hi hagi una promoció en procés d’adjudicació, l’Administració confeccionarà una llista provisional a partir de les persones inscrites en el Registre, segons la tipologia d’habitatges que se sortegi (per a joves, gent gran...), el règim d’adjudicació (lloguer, compra, lloguer amb opció de compra) i la ubicació. La persona interessada rebrà una notificació conforme està inscrita en el procés. Posteriorment, s’elaborarà una llista definitiva. A partir d’aquí, es farà un sorteig i la persona haurà de presentar la documentació pertinent per comprovar que no hi ha hagut cap canvi en la seva situació des de la inscripció en el Registre.

La inscripció en el Registre té una durada de tres anys i, si hi ha cap canvi significatiu pel que fa als ingressos econòmics o en la unitat de convivència, s’ha de comunicar per actualitzar-ne les dades. Quedarà fora del Registre la persona que sense causa justificada renunciï dues vegades seguides a la participació en un procés d’adjudicació o a l’adjudicació d’un pis, sigui de lloguer o de compra. Un cop passats cinc anys, s’hi podrà inscriure novament.

Si s’adjudica un habitatge de lloguer a una persona inscrita, serà donada de baixa del Registre, però podrà tornar-s’hi a donar d’alta transcorreguts tres anys si vol optar a un pis de compravenda amb protecció oficial. La Generalitat determinarà les persones inscrites, cosa que permetrà una radiografia de les necessitats d’habitatge del territori. També suposarà un avantatge per a la planificació dels municipis i dels promotors privats.

El Registre inclourà les promocions d’habitatge protegit de Catalunya, tant públiques com privades. Només queden fora de l’obligació de sorteig públic les promocions privades que es facin sobre sòls lliures i el 30% dels habitatges de les privades que es facin sobre sòls protegits, tot i que el requisit d’inscripció en el Registre també és preceptiu en aquests casos: tothom qui hagi d’adquirir o llogar un habitatge

protegit haurà d’estar inscrit en el Registre.

La norma estableix que les adjudicacions dels habitatges que promouen les cooperatives d’habitatges es podran adjudicar directament als seus associats, sempre que estiguin prèviament inscrits en el Registre. Només quedarien fora del Registre els adjudicataris dels habitatges promoguts per les entitats sense ànim de lucre i altres casos singulars.

(10)

La Secretaria d’Habitatge concedeix ajuts al pagament del lloguer per a 1.241 famílies de Manresa

El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Habitatge, ofereix des del 2005 uns ajuts al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats a fi de prevenir l’exclusió social residencial. Els destinataris són persones de més de 65 anys, titulars d’un contracte de pròrroga forçosa, persones arrendatàries d’habitatges administrats per la Generalitat a través de l’empresa pública Adigsa, persones titulars d’un contracte obtingut o supervisat per les borses de lloguer social que integren la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i joves de fins a 35 anys d’edat. Són ajuts adreçats a unitats de convivència, perquè el cost del lloguer no superi el 30% dels ingressos. En els darrers tres anys a Manresa s’han concedit 1.241 ajuts al lloguer, cosa que ha suposat la inversió de més de 2,3 milions d’euros. En el mateix període de 2007-2009, a la comarca del Bages se n’han concedit 1.732, i s’hi ha destinat un pressupost de 3,3 milions d’euros. A la demarcació de Barcelona, Habitatge ha concedit 43.681 ajuts, amb una inversió de 81,5 milions d’euros.

Renda Bàsica d’Emancipació: se’n beneficien 776 joves de Manresa

Des del 2008, el Ministeri d’Habitatge concedeix la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE), una prestació adreçada a persones entre 22 i 30 anys amb ingressos no superiors a 22.000 € bruts anuals consistent en 210 euros al mes i, si cal, un aval i un préstec per a la fiança del contracte de lloguer. En el cas de Catalunya, la gestió es fa conjuntament entre la Secretaria d’Habitatge i Adigsa. A Manresa, en els dos anys d’existència 776 joves han rebut la RBE, i, a la comarca del Bages, 1.350.

AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER AJUTS RBE

2007 2008 2009 Total 2008 2009 Total Manresa 295 398 548 1.241 311 465 776 Bages 365 550 817 1.732 519 831 1.350 Demarcació de Barcelona 11.176 13.964 18.541 43.681 17.887 26.656 44.543

(11)
(12)

Manresa

Oficina Municipal d’Habitatge, FORUM Manresa Borsa de Mediació per al Lloguer Social i Borsa Jove

Ajuntament de Manresa Pl. de la Immaculada, 3, baixos 93 872 56 01 Consell Comarcal del Bages Muralla de Sant Domènec, 24 93 693 03 50

Moià

Oficina local d’Habitatge i Borsa de Mediació per al Lloguer Social

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :