• No se han encontrado resultados

Generalitat de Catalunya Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Generalitat de Catalunya Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació"

Copied!
17
0
0

Texto completo

(1)

A0968-DO5

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GALP TERRES DE L’EBRE

“MAR DE L’EBRE”.VALORACIÓEXPEDIENTS D’AJUTS DE LA LINIA DE DESENVOLUPAMENT DE LES ZONES DE PESCA.ORDRE APM/1123/2017, de 21 de novembre de 2017 (BOE 284 de 22/11/2017 – DOGC 7501 de 22/11/2017).

Identificació de la sessió:

Data: 23/04/2020 Hora: 19.00 hores

Lloc: Com a conseqüència de la situació d’estat d’alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 la reunió s’executa de forma telemàtica amb l’aplicació JITSI MEET

Tema:Valoració expedients d’ajut de la línia de desenvolupament de les zones de pesca.RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre de 2017(publicada en el BOE núm.

309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521).

Número de sessió: 003

Assistents:

Nom i cognoms Càrrec Organisme

Eusebio Rosales Pepiol President Confraria de

PescadorsVergedelCarme Jordi GaseniBlanch Vice-president Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Mario Vizcarro Gianni Secretari

Joan Balagué Vidal Tresorer

Gerardo BonetFranch Vocal FEPROMODEL

Miguel CarlesGilabert Vocal FEPROMODEL

MiquelBrullArbós Vocal Confraria de Pescadors Sant Pere

de l’Ametlla de Mar

Joan ManelBarberà Rosales Vocal EstacióNàutica de La Ràpita Albert SalvadóFernàndez Vocal Ajuntament de La Ràpita

Jordi MonfortCallarissa Vocal Ajuntament d’Alcanar

Albert JuanolaColom Vocal INFOSA

Raul RibotMatamoros Vocal Confraria de Pescadors Sant Pere

de lês Cases

BernatMargalef Estrada Vocal Margalef-EncinasS.L

S’han excusat d’assistir-hi:

Nom i cognoms Càrrec Organisme

Ningú

Ordre del dia:

1- Informar de les sol·licituds no elegibles d’acord amb l’acta de reunió de la comissió d’elegibilitat en data 12/03/2020.

2- Estudi de les fitxes tècniques de valoració i priorització de la comissió tècnica del GALP.

(2)

A0968-DO5

3- Valoració i puntuació dels expedients.

4- Assignar la correspondència entre la puntuació obtinguda i els percentatges de subvenció.

5- Informar dels expedients penalitzats per l’aplicació del punt 6.2.d) de l’annex 1 de l’Ordre APM/1123/2017, de 21 de novembre.

6- Fer la proposta de concessió dels ajuts amb els percentatges d’ajut o ladesestimació motivada.

7- Altres temes a tractar.

8- Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

Abans de l’inici de la junta directiva del GALP Terres de l’Ebre, els senyors:

Eusebio Rosales Pepiol, de la confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita i president del GALP Mar de l’Ebre

Jordi Gaseni Blanch, de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Albert Salvadó Fernàndez, de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Raul Ribot Matamors, de la Confraria de Pescadors Sant Pere de les Cases d’Alcanar Albert Juanola Colom, d’INFOSA

FAN CONSTAR i DECLAREN CONFLICTE D’INTERESSOS amb els expedients que es debatran en la mateixa reunió. Concretament s’abstindran de votar en els següents expedients:

Eusebio Rosales Pepiol, EXPEDIENT ARP014/17/00234 Jordi Gaseni Blanch, EXPEDIENT ARP014/17/00286

Albert Salvadó Fernàndez, EXPEDIENT ARP014/17/00301 i ARP014/1700258 Raul Ribot Matamors, EXPEDIENT ARP014/17/263

Albert Juanola Colom, EXPEDIENT ARP014/17/289

1. Informar de les sol·licituds no elegibles d’acord amb l’acta de reunió de la comissió d’elegibilitat en data 12/03/2020.

El senyor/a Eusebio Rosales Pepiol, president de la Junta Executiva del GALP MAR DE L’EBRE, obre la sessió número 003 com aòrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds ajut presentades l’empara de la convocatòria d’ajuts de l’Ordre APM/1123/2017, de 21 de novembre de 2017 (BOE 284 de 22/11/2017 – DOGC 7501 de 22/11/2017)i en la seva funció

(3)

A0968-DO5

de Comissió de Valoració dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca establertes al punt 9 de les bases reguladores dels ajuts i dóna la paraula a el Gerent del GALP Sr. Joan Alginet Aliauper a que faci la presentació dels projectes que han sol·licitat i que han estat prèviament informats com a elegibles i puntuats per la comissió tècnica.

2.Estudi de les fitxes tècniques de valoració i priorització de la comissió tècnica del GALP.

El president del GALP Sr. Rosales dóna la paraula al gerent del GALP Sr. Joan Alginet Aliau que presenta les fitxes tècniques de valoració i priorització de la comissió tècnica (S’adjunten a l’acta).

3. Valoració i puntuació dels expedients.

La comissió tècnica ha valorat i puntuat de la següent manera els expedients que es detallen a continuació :

Codi expedient Nombeneficiari Títolprojecte Puntuació total

Puntuació ponderada

ARP014/17/00278

Confraria de

Pescadors Sant Joan Deltebre

Creaciód'unapeixateria per a la

promoció de peix local 201 90

ARP014/17/00296 MARISC ROMEU, SL

Noves

instal·lacionsd'emmagatzematge i distribució de peix i marisc

132 90

ARP014/17/00263

CONFRARIA DE PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

Compra apilador elèctric per ampliar l'oferta de serveis a la llotja

135 76

ARP014/17/00242

PLÀNCTON, DIVULGACIÓ I SERVEIS MARINS, SCP

Diversificació de l'activitat del Centre de

SubmarinismePlànctonDiving

125 74

ARP014/17/00239 JOSEP ANTONI

ARLANDEZ PATAU La Cabanyaesportsnàutics 123 74

ARP014/17/00259 MARIA JOSÉ

VERGÉS FERRANDO

Ruta en caiac des d'Illa de Mar envoltant la badia del Fangar.

Parada per degustació a viver.

123 74

(4)

A0968-DO5

Codi expedient Nombeneficiari Títolprojecte Puntuació total

Puntuació ponderada

ARP014/17/00285 MARIA LURDES

NUÑEZ GASENI Furgoneta transportpeix i marisc 138 72

ARP014/17/00271 JUANITO PLATJA, SL

Adquisició de maquinària per a millora i modernització de la cuina marinera tradicional de l'Hotel

118 72

ARP014/17/00282 LAMARDEFOC, SL Turisme i gastronomia al Delta

de l'Ebre 118 72

ARP014/17/00236 RAMON PRATS BERTOMEU

Compra d'unfurgóisoterm per a

l'activitat de l'aqüicultura 125 71

ARP014/17/00247 GERMANS BELTRAN AÑO, CB

Compra d'unvehicle auxiliar per

a la pesca d'artsmenors 122 68

ARP014/17/00301 Embarcacions Badia Alfacs SL

Adquisició de

quatreembarcacions per crear nova oferta de serveisturístics

114 68

ARP014/17/00241 AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Remodelació de l'embarcador fluvial a la població de Jesús i Maria (Deltebre)

123 67

ARP014/17/00288

AJUNTAMENT DE SANT JAUME D'ENVEJA

Construcciód'unpantalàflotant de

96m2 113 67

ARP014/17/00238

CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT PERE

Adquisició de vehiclesisoterms

per altransport del peix a la llotja 120 66

ARP014/17/00298 CLUB NÀUTIC

AMPOLLA Foment de l'us del mar 112 66

(5)

A0968-DO5

Codi expedient Nombeneficiari Títolprojecte Puntuació total

Puntuació ponderada

ARP014/17/00287 DELTAVENTUR, SL kayaks, paddle, artefactes i

furgoneta 105 64

ARP014/17/00237 BARBARA OFMAN Bar-Restaurant BAMA BEACH

CLUB 109 63

ARP014/17/00284

CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT PERE

Retenciód'aigües per protegir la pantena de

l'encanyissadadelstemporals

108 63

ARP014/17/00251 MARISCOS VARADERO, SL

Instal·lació de la zona freda de la cuina, maquinària i mobiliari.

Creació de noumenjador.

103 62

ARP014/17/00291 PERE SANTIAGO MARTÍNEZ

Centre multiactivitats - Delta

Sports Trabucador 93 60

ARP014/17/00258

AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Dos segles de construcció naval tradicional a Sant Carles de la Ràpita: Drassanes Carcellé.

121 57

ARP014/17/00289

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO MINERO, SA

Instal·laciód'un sistema d'aspiració de pols a la naud'envasat de producted'alimentació

111 55

ARP014/17/00299 PYMERALIA, SL

Concursgastronòmic per tal de fomentar el producteautòcton i la mobilitat territorial

66 55

ARP014/17/00235 DELTA AQUA REDES, SLU

MÀQUINA DE TALLAR

CORDES. PREMSA DE XARXA MOTORITZADA I QUADRE ELÈCTRIC. CALAIX MODULAR PER A PREMSA

72 53

(6)

A0968-DO5

Codi expedient Nombeneficiari Títolprojecte Puntuació total

Puntuació ponderada

ARP014/17/00276

CONFRARIA DE PESCADORS SANT JOAN DE DELTEBRE

Depurador marisc i primera

venda d'angules 97 51

ARP014/17/00231

PESCADOS Y

MARISCOS GARMAK SL

CONDICIONAMENT DEL PUNT

DE VENDA 77 51

ARP014/17/00286 LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, SL

Edició de vídeo de

promociógastronòmica del peix i marisc de l'Ametlla de Mar

"Sabors de la mar..."

106 50

ARP014/17/00269 MARIA LURDES NUÑEZ GASENI

Material de parament

biodegradable per emplatar el peix i marisc

112 46

ARP014/17/00290

CONFRARIA DE PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

Jornada de dinamització turística i

promociódelsproductes de la pesca autòctons

106 50

ARP014/17/00234

CONFRARIA

PESCADORS VERGE DEL CARME

INSTAL·LACIÓ NOVA

MÀQUINA REFRIGERADORA A LA DEPURADORA DE MOL·LUSCOS

131 67

4. Assignar la correspondència entre la puntuació obtinguda i els percentatges de subvenció.

El gerent Sr. Alginet presenta l’assignació dels percentatges d’ajut en relació als punts computables obtinguts per cada expedient.

(7)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari

Productiu / No Productiu

Puntuació ponderada

Nivell de participaciófinancera

ARP014/17/00278

Confraria de

Pescadors Sant Joan Deltebre

P 90 80%

ARP014/17/00296 MARISC ROMEU, SL P 90 50%

ARP014/17/00263

CONFRARIA DE PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

P 76 60%

ARP014/17/00242

PLÀNCTON, DIVULGACIÓ I SERVEIS MARINS, SCP

P 74 49%

ARP014/17/00239 JOSEP ANTONI

ARLANDEZ PATAU P 74 49%

ARP014/17/00259 MARIA JOSÉ

VERGÉS FERRANDO P 74 49%

ARP014/17/00285 MARIA LURDES

NUÑEZ GASENI P 72 49%

ARP014/17/00271 JUANITO PLATJA, SL P 72 49%

ARP014/17/00282 LAMARDEFOC, SL P 72 49%

ARP014/17/00236 RAMON PRATS

BERTOMEU P 71 49%

ARP014/17/00247 GERMANS BELTRAN

AÑO, CB P 68 48%

ARP014/17/00301 Embarcacions Badia

Alfacs SL P 68 48%

(8)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari

Productiu / No Productiu

Puntuació ponderada

Nivell de participaciófinancera

ARP014/17/00241 AJUNTAMENT DE

DELTEBRE NP 67 80%

ARP014/17/00288

AJUNTAMENT DE SANT JAUME D'ENVEJA

NP 67 80%

ARP014/17/00238

CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT PERE

P 66 60%

ARP014/17/00298 CLUB NÀUTIC

AMPOLLA P 66 48%

ARP014/17/00287 DELTAVENTUR, SL P 64 48%

ARP014/17/00237 BARBARA OFMAN P 63 48%

ARP014/17/00284

CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT PERE

NP 63 74%

ARP014/17/00251 MARISCOS

VARADERO, SL NP 62 48%

ARP014/17/00291 PERE SANTIAGO

MARTÍNEZ P 60 45%

ARP014/17/00258

AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

NP 57 47%

ARP014/17/00289

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO MINERO, SA

P 55 45%

ARP014/17/00299 PYMERALIA, SL NP 55 47%

(9)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari

Productiu / No Productiu

Puntuació ponderada

Nivell de participaciófinancera

ARP014/17/00235 DELTA AQUA

REDES, SLU P 53 45%

ARP014/17/00276

CONFRARIA DE PESCADORS SANT JOAN DE DELTEBRE

P 51 60%

ARP014/17/00231

PESCADOS Y

MARISCOS GARMAK SL

P 51 45%

ARP014/17/00286 LA CALA SERVEIS

MUNICIPALS, SL NP 50 60%

ARP014/17/00269 MARIA LURDES

NUÑEZ GASENI P 46 35%

ARP014/17/00290

CONFRARIA DE PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

NP 50 60%

ARP014/17/00234

CONFRARIA

PESCADORS VERGE DEL CARME

P 67 60%

5. Informar sobre els expedients penalitzats en aplicació al punt 6.2.d) de la Ordre de bases reguladores i d’acord amb el resultat de l’informe emès pel Servei de Foment d’Estructures Pesqueres:

Els sol·licitants d’ajuts FEMP que durant les últimes tres convocatòries hagin renunciat a un ajut FEMP aprovat, o l’hagin certificat a zero o l’hagin certificat per menys de la meitat del seu import aprovat, o se’ls hi hagi revocat l’ajut pagat, passaran, per ordre de puntuació, a darrera de l’últim expedient amb la puntuació mínima establerta en els criteris de valoració i priorització del GALP.

Aquests expedients són:

A) La Cala Serveis Municipals, SL amb NIF B43994912, (ARP014/17/00286)

(10)

A0968-DO5

B) La Confraria de Pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita amb NIF G43005297 (ARP014/17/00234)

6. Fer la proposta de concessió dels ajuts amb els percentatges d’ajut o la desestimació motivada.

Conclusions i acords presos

1) S’han presentat un total de 41sol·licituds, de les quals 9expedientss’han resolt per desistiment o bé han estat inadmesos.

2) S’han avaluat les 32sol·licituds presentades amb elegibilitat favorable de la comissió d’elegibilitat i d’acord amb les fitxes tècniques de valoració i priorització de la Comissió Tècnica del GALP, La Junta Directiva del GALPTerres de l’Ebre, aprova per majoria dels membres assistents, les següents puntuacions:

Codiexpedient Nombeneficiari Puntuació ponderada

Nivell de participa- ciófinanc

era

Importsol·lici tat elegible

Importpropo sat

ARP014/17/00278

Confraria de Pescadors Sant Joan Deltebre

90 80% 30.724,29 € 24.579,43 €

ARP014/17/00296 MARISC ROMEU,

SL 90 50% 326.511,94 € 150.000,00 €

ARP014/17/00263

CONFRARIA DE PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

76 60% 7.248,00 € 4.348,80 €

ARP014/17/00242

PLÀNCTON, DIVULGACIÓ I SERVEIS MARINS, SCP

74 49% 36.660,00 € 17.963,40 €

ARP014/17/00239

JOSEP ANTONI ARLANDEZ PATAU

74 49% 17.894,00 € 8.768,06 €

ARP014/17/00259

MARIA JOSÉ VERGÉS FERRANDO

74 49% 3.562,80 € 1.745,77 €

(11)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari Puntuació ponderada

Nivell de participa- ciófinanc

era

Importsol·lici tat elegible

Importpropo sat

ARP014/17/00285 MARIA LURDES

NUÑEZ GASENI 72 49% 14.457,00 € 7.083,93 €

ARP014/17/00271 JUANITO PLATJA,

SL 72 49% 36.092,35 € 17.685,25 €

ARP014/17/00282 LAMARDEFOC,

SL 72 49% 36.031,60 € 17.655,48 €

ARP014/17/00236 RAMON PRATS

BERTOMEU 71 49% 40.734,65 € 19.959,98 €

ARP014/17/00247

GERMANS BELTRAN AÑO, CB

68 48% 12.413,86 € 5.958,65 €

ARP014/17/00301 Embarcacions

Badia Alfacs SL 68 48% 36.811,34 € 17.669,44 €

ARP014/17/00241 AJUNTAMENT DE

DELTEBRE 67 80% 82.027,69 € 65.622,15 €

ARP014/17/00288

AJUNTAMENT DE SANT JAUME D'ENVEJA

67 80% 56.000,00 € 44.800,00 €

ARP014/17/00238

CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT PERE

66 60% 51.130,00 € 30.678,00 €

ARP014/17/00298 CLUB NÀUTIC

AMPOLLA 66 48% 21.236,00 € 10.193,28 €

(12)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari Puntuació ponderada

Nivell de participa- ciófinanc

era

Importsol·lici tat elegible

Importpropo sat

ARP014/17/00287 DELTAVENTUR,

SL 64 48% 50.666,74 € 24.320,04 €

ARP014/17/00237 BARBARA

OFMAN 63 48% 241.631,47 € 115.983,11 €

ARP014/17/00284

CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT PERE

63 74% 6.453,78 € 4.775,80 €

ARP014/17/00251 MARISCOS

VARADERO, SL 62 48% 57.109,46 € 27.412,54 €

ARP014/17/00291 PERE SANTIAGO

MARTÍNEZ 60 45% 72.887,59 € 32.799,42 €

ARP014/17/00258

AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

57 47% 47.694,65 € 22.416,49 €

ARP014/17/00289

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO MINERO, SA

55 45% 72.205,00 € 32.492,25 €

ARP014/17/00299 PYMERALIA, SL 55 47% 36.753,50 €

17.274,15 €

ARP014/17/00235 DELTA AQUA

REDES, SLU 53 45% 117.450,00 € 52.852,50 €

ARP014/17/00276

CONFRARIA DE PESCADORS SANT JOAN DE DELTEBRE

51 60% 86.204,79 € 51.722,87 €

(13)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari Puntuació ponderada

Nivell de participa- ciófinanc

era

Importsol·lici tat elegible

Importpropo sat

ARP014/17/00231

PESCADOS Y MARISCOS GARMAK SL

51 45% 37.227,95 € 16.752,58 €

ARP014/17/00269 MARIA LURDES

NUÑEZ GASENI 46 35% 5.453,34 € 1.908,67 €

ARP014/17/00290

CONFRARIA DE PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

50 60% 17.013,12 € 10.207,87 €

ARP014/17/00286

LA CALA SERVEIS

MUNICIPALS, SL

50 60% 4.927,00 € 2.956,20 €

ARP014/17/00234

CONFRARIA PESCADORS VERGE DEL CARME

67 60% 9.175,03 €

5.505,02 €

I acorda que s’aprovi fins exhaurir la dotació pressupostària els següents expedients amb el percentatge d’ajut assignat i segons l’ordre de prelació:

Codiexpedient Nombeneficiari Titolprojecte P / NP

Puntuació ponderad

Nivell de participaciófi

nancera

Importpropo sat

ARP014/17/00278

Confraria de Pescadors Sant Joan Deltebre

Creaciód'unapeixate ria per a la promoció de peix local

P 90 80% 24.579,43 €

ARP014/17/00296 MARISC ROMEU, SL

Noves

instal·lacionsd'emm agatzematge i distribució de peix i marisc

P 90 50% 150.000,00 €

ARP014/17/00263

CONFRARIA DE

PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

Compra apilador elèctric per ampliar l'oferta de serveis a la llotja

P 76 60% 4.348,80 €

(14)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari Titolprojecte P / NP

Puntuació ponderad

Nivell de participaciófi

nancera

Importpropo sat

ARP014/17/00242

PLÀNCTON, DIVULGACIÓ I SERVEIS MARINS, SCP

Diversificació de l'activitat del Centre de

SubmarinismePlànct onDiving

P 74 49% 17.963,40 €

ARP014/17/00239

JOSEP ANTONI ARLANDEZ PATAU

La

Cabanyaesportsnàu tics

P 74 49% 8.768,06 €

ARP014/17/00259

MARIA JOSÉ VERGÉS FERRANDO

Ruta en caiac des d'Illa de Mar envoltant la badia del Fangar. Parada per degustació a viver.

P 74 49% 1.745,77 €

ARP014/17/00285

MARIA LURDES NUÑEZ GASENI

Furgoneta transportpeix i marisc

P 72 49% 7.083,93 €

ARP014/17/00271 JUANITO PLATJA, SL

Adquisició de maquinària per a millora i

modernització de la cuina marinera tradicional de l'Hotel

P 72 49% 17.685,25 €

ARP014/17/00282 LAMARDEFOC, SL

Turisme i

gastronomia al Delta de l'Ebre

P 72 49% 17.655,48 €

ARP014/17/00236 RAMON PRATS BERTOMEU

Compra

d'unfurgóisoterm per a l'activitat de l'aqüicultura

P 71 49% 19.959,98 €

ARP014/17/00247

GERMANS BELTRAN AÑO, CB

Compra d'unvehicle auxiliar per a la pesca d'artsmenors

P 68 48% 5.958,65 €

ARP014/17/00301 Embarcacions Badia Alfacs SL

Adquisició de quatreembarcacions per crear nova oferta de serveisturístics

P 68 48% 17.669,44 €

ARP014/17/00241 AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Remodelació de l'embarcador fluvial a la població de Jesús i Maria (Deltebre)

NP 67 80% 65.622,15 €

ARP014/17/00288

AJUNTAMENT DE SANT JAUME

Construcciód'unpant

alàflotant de 96m2 NP 67 80% 44.800,00 €

(15)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari Titolprojecte P / NP

Puntuació ponderad

Nivell de participaciófi

nancera

Importpropo sat D'ENVEJA

ARP014/17/00238

CONFRARIA DE

PESCADORS DE SANT PERE

Adquisició de vehiclesisotermspelt ransport del peix a la llotja

P 66 60% 30.678,00 €

ARP014/17/00298 CLUB NÀUTIC AMPOLLA

Foment de l'us del

mar P 66 48% 10.193,28 €

ARP014/17/00287 DELTAVENTUR , SL

kayaks, paddle, artefactes i furgoneta

P 64 48% 24.320,04 €

ARP014/17/00237 BARBARA OFMAN

Bar-Restaurant BAMA BEACH CLUB

P 63 48% 115.983,11 €

ARP014/17/00284

CONFRARIA DE

PESCADORS DE SANT PERE

Retenciód'aigües per protegir la pantena de

l'encanyissadadelste mporals

NP 63 74% 4.775,80 €

ARP014/17/00251

MARISCOS VARADERO, SL

Instal·lació de la zona freda de la cuina, maquinària i mobiliari. Creació de noumenjador.

NP 62 48% 27.412,54 €

ARP014/17/00291

PERE SANTIAGO MARTÍNEZ

Centre

multiactivitats - Delta Sports Trabucador

P 60 45% 32.799,42 €

ARP014/17/00258

AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Dos segles de construcció naval tradicional a Sant Carles de la Ràpita:

Drassanes Carcellé.

NP 57 47% 22.416,49 €

ARP014/17/00289

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓ N Y FOMENTO MINERO, SA

Instal·laciód'un sistema d'aspiració de pols a la naud'envasat de producted'alimentaci ó

P 55 45% 32.492,25 €

ARP014/17/00299 PYMERALIA, SL

Concursgastronòmic per tal de fomentar el producteautòcton i la mobilitat

territorial

NP 55 47% 17.274,15 €

(16)

A0968-DO5

Codiexpedient Nombeneficiari Titolprojecte P / NP

Puntuació ponderad

Nivell de participaciófi

nancera

Importpropo sat

ARP014/17/00235 DELTA AQUA REDES, SLU

MÀQUINA DE TALLAR CORDES.

PREMSA DE XARXA

MOTORITZADA I QUADRE

ELÈCTRIC. CALAIX MODULAR PER A PREMSA

P 53 45% 52.852,50 €

ARP014/17/00276

CONFRARIA DE

PESCADORS SANT JOAN DE DELTEBRE

Depurador marisc i primera venda d'angules

P 51 60% 51.722,87 €

ARP014/17/00231

PESCADOS Y MARISCOS GARMAK SL

CONDICIONAMENT DEL PUNT DE VENDA

P 51 45% 16.752,58 €

ARP014/17/00286

LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, SL

Edició de vídeo de promociógastronòmi ca del peix i marisc de l'Ametlla de Mar

"Sabors de la mar..."

NP 50 60% 2.956,20 €

ARP014/17/00269

MARIA LURDES NUÑEZ GASENI

Material de parament

biodegradable per emplatar el peix i marisc

P 46 35% 1.908,67 €

ARP014/17/00290

CONFRARIA DE

PESCADORS DE LES CASES D'ALCANAR

Jornada de dinamització turística i

promociódelsproduc tes de la pesca autòctons

NP 50 60% 10.207,87 €

ARP014/17/00234

CONFRARIA PESCADORS VERGE DEL CARME

INSTAL·LACIÓ NOVA MÀQUINA REFRIGERADORA PER A LA

DEPURADORA DE MOL·LUSCOS

P 67 60% 5.505,02 €

*ARP14/17/00237 BARBARA OFFMANExpedient de tall que se li assignen 30.968,34€ dels 115.983,11 € que correspondrien per exhauriment de la dotació pressupostària.

(17)

A0968-DO5

L’import total que es destinarà aldel desenvolupament sostenible de les zones de pesca a l’àmbit territorial del GALP TERRES DE L’EBRE és de 500.000,00 €.

5. Altres temes a tractar.

No n’hi va haver.

6. Torn obert de paraules.

No n’hi va haver.

EnEusebio Rosales Pepiol aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària estenc aquesta acta.

El secretari

Mario Vizcarro Gianni

Vist i plau El president,

Eusebio Rosales Pepiol

Referencias

Documento similar

Per tot això, en aplicació de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i dels preceptes aplicables de

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Como norma general, todo el personal auxiliar que participe en el evento: azafatas, fotógrafos, intérpretes, etc, tendrán que poner en práctica las medidas de distanciamiento

El present treball doctoral forma part d’un projecte més extens centrat en la romanització a la Catalunya Interior i dirigit pels doctors Josep Guitart i Joaquim Pera i que

Resolución del Director General del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias de 30 de Septiembre de 2020 por la que se convoca proceso selectivo para la contratación