• No se han encontrado resultados

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut La Serreta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut La Serreta"

Copied!
25
0
0

Texto completo

(1)

ÍNDEX:

CRITERIS D’AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES - 1R ESO CURS 2015-2016 ...2

CRITERIS D’AVALUACIÓ LLENGÜES ESTRANGERES : ANGLÈS - 1R ESO CURS 2015-2016 ...4

CRITERIS D’AVALUACIÓ LLENGÜES ESTRANGERES : FRANCÈS - 1R ESO CURS 2015-2016 ...6

CRITERIS D’AVALUACIÓ LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA - 1R ESO CURS 2015-2016 ....7

CRITERIS D’AVALUACIÓ EF - 1R ESO CURS 2015-2016 ...9

CRITERIS D’AVALUACIÓ CIÈNCIES EXPERIMENTALS - 1R ESO CURS 2015-2016 ... 14

CRITERIS D’AVALUACIÓ MÚSICA - 1R ESO CURS 2015-2016 ... 16

CRITERIS D’AVALUACIÓ SOCIALS - 1R ESO CURS 2015-2016 ... 20

CRITERIS D’AVALUACIÓ TECNOLOGIA - 1R ESO CURS 2015-2016 ... 22

CRITERIS D’AVALUACIÓ VIP - 1R ESO CURS 2015-2016 ... 24

(2)

CRITERIS D’AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT :MATEMÀTIQUES – CURS 2015-2016

MATÈRIA :MATEMÀTIQUES CURS :1r

PROFESSORS/ES: MARIONA MOVILLA, ERIKA URBANO I VERÒNICA RUIZ ETAPA EDUCATIVA : ESO

HORES TOTALS SETMANALS : 3 ANUALS : 105

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA - 1r d’ESO (grup comú i ampliació): 85% Continguts

15% Deures, dossiers i actitud

El 85% de la nota trimestral correspon a proves escrites (nota mitjana dels exàmens parcials realitzats al llarg del trimestre 60% i examen trimestral 40%), 15% la realització, lliurament i exposició d’exercicis i problemes, el seguiment del treballs, així com l’observació del treball diari, la participació i el comportament a classe. Finalment si la nota final és de 5 o superior superarà el trimestre.

Si l’alumne/a supera l’examen trimestral amb una nota de 5 o superior ha lliurat o lliura els treballs obligatoris, també superarà el trimestre, encara que la mitjana dels exàmens parcials no superi el 5.

El apunts de la unitat s’han de portar a classe obligatòriament en cas contrari pot suposar una pèrdua de la nota de la matèria.

La nota final de curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions sempre i quan la nota de cada trimestre sigui superior a 3,5. En cas contrari queda suspesa la nota final de curs.

- 1r Reforç:

La nota màxima serà un Bé.

- Suficient correspondrà a una nota entre 5 i 7,5.

- Bé correspondrà a una nota entre 7,5 i 10.

La nota del trimestre es desglossa de la següent manera:

50% Avaluació formativa (procés): activitats d’aula, deures, preguntes orals.

(activitats del dia a dia).

- Puntualitat (2p) - Hàbits de treball (4p)

Treball a classe: 2p

Deures: 1p

Material: 1p - Actitud (4p)

(3)

Participar: 1p

To veu adequat: 1p

Relació amb el professor: 1p

Relació altres: 1p

50% Avaluació sumativa (final): controls, dossier, treballs monogràfics...

La nota final de curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions sempre i quan la nota de cada trimestre sigui superior a 3,5. En cas contrari queda suspesa la nota final de curs.

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

Si un alumne suspèn una avaluació, és obligatori fer la recuperació d’aquesta ja que cada trimestre té la seva respectiva recuperació. Al juny es podrà fer, a criteri de cada professor, una altra recuperació del 1r i 2n trimestre a part de la del 3r trimestre. La no presentació a la recuperació comporta la pèrdua de la convocatòria.

4. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA (Setembre)

Al setembre es farà la recuperació dels suspesos al juny . Examen 60% i la feina d’estiu un 40%. Serà necessari treure, com a mínim un 3,5 per poder aplicar aquests percentatges. La nota final no podrà ser superior a 5.

(4)

CRITERIS D’AVALUACIÓ LLENGÜES ESTRANGERES : ANGLÈS - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT: IDIOMES

MATÈRIA: ANGLÈS CURS: 1R

PROFESSORS: JÚLIA MALLOL I VICENTE FERRANDO ETAPA EDUCATIVA: ESO

HORES TOTALS SETMANALS: 3 ANUALS: 105

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

CONTINGUTS

50% 50%

 Resultats i valoració dels exàmens, redaccions o projectes basats en els continguts de la programació. Els exàmens d’unitat tindran el doble de valor que la resta d’exercicis avaluats pel professor. S’ha de tenir en compte que el nombre d’exàmens pot variar d’una avaluació a l’altra.

TREBALL 30%

10%

10%

10%

 Activitats encomanades pel professor realitzades a classe o a casa.

 Dossier del curs

 Speaking: activitats d’expressió oral

COMPORTAMENT I MOTIVACIÓ

20%

20%

 Respecte: comportament adient a l’aula vers els altres companys i el professorat, seguint la normativa del centre.

 Material: portar sempre el material necessari per a poder treballar i mantenir-lo en bones condicions.

 Puntualitat tant a l’hora d’entrar a classe com a l’hora de posar-se a treballar.

Cada falta de respecte, material o puntualitat restarà 0,2 punts dels 2 punts que val aquest apartat.

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

L’avaluació serà sempre contínua i acumulativa. No hi ha exàmens específics de recuperació d’un trimestre, el trimestre quedarà aprovat en aprovar el següent.

4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

(5)

La nota de final de curs serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions sempre que l’alumne aprovi per mitjans propis com a mínim la 3a avaluació i una altra:

20% 1a Avaluació 30% 2a Avaluació 50% 3a Avaluació

Cas de no aprovar-les, la nota serà assignada en funció de l’evolució de l’alumne i fonamentalment tenint en compte el nivell assolit a final de curs.

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Si un alumne suspèn l’examen d’anglès a la recuperació final ordinària al juny, tindrà una altra possibilitat per aprovar al setembre. En aquesta recuperació extraordinària, l’alumne realitzarà un examen (que representarà un 60% de la nota) i també haurà de lliurar la feina d’estiu encomanada pel professor (que representarà l’altre 40% de la nota). En qualsevol cas l’alumne ha de treure una nota mínima de 3.5 sobre 10 a l’examen per poder fer aquesta mitjana.

(6)

CRITERIS D’AVALUACIÓ LLENGÜES ESTRANGERES : FRANCÈS - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT: IDIOMES

MATÈRIA: FRANCÈS CURS: 1R

PROFESSORA: MAGALI CHANE ETAPA EDUCATIVA: ESO

HORES TOTALS SETMANALS: 2 QUADRIMESTRALS: 40

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

CONTINGUTS 40 %  Resultats i valoració dels exàmens, redaccions o projectes basats en els continguts de la programació. S’ha de tenir en compte que el nombre d’exàmens pot variar d’una avaluació a l’altra.

TREBALL 30 %

Deures: pot incloure el treball realitzat al Cahier d’exercices, la presentació de dossier en paper o digital i el treball a classe.

COMPORTAMENT I MOTIVACIÓ

30 %

 Respecte: comportament adient a l’aula vers els altres companys i el professorat, seguint la normativa del centre.

 Material: portar sempre el material necessari per a poder treballar i mantenir-lo en bones condicions.

 Puntualitat tant a l’hora d’entrar a classe com a l’hora de posar-se a treballar.

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

L’avaluació serà sempre contínua i acumulativa. No hi ha exàmens específics de recuperació d’un trimestre, el trimestre quedarà aprovat en aprovar el següent.

4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

La nota final serà la mitjana dels tres trimestres.

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Si un alumne suspèn el francès a la convocatòria final de juny, per aprovar s’haurà de presentar al setembre i haurà de presentar la feina d’estiu encomanada pel professor

(7)

CRITERIS D’AVALUACIÓ LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT : LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

MATÈRIA : Lengua castellana CURS : 1R ESO

PROFESSORS: Fernando del Castillo, Joan Martos ETAPA EDUCATIVA : ESO

HORES TOTALS SETMANALS : 3 ANUALS :105

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA - 1r d’ESO (grup comú)

La nota trimestral de cada alumno será el resultado de una evaluación continua en la que se valorarán:

 Las notas y anotaciones diarias de actitud y trabajo durante la hora de clase.

 Las tareas a realizar en casa (deberes).

 Las notas obtenidas en los controles tanto orales como escritos sobre la materia del trimestre.

 La evaluación de las lecturas obligatorias (una lectura por trimestre)

Los ejercicios de clase, ejercicios de deberes, las redacciones y/o trabajos complementarios que se realicen a lo largo del trimestre así como la actitud mostrada en clase hacia la asignatura tendrán un peso importante en la nota final del trimestre.

Tanto en los exámenes como en los trabajos (textos tales como redacciones, así como cualquier otro ejercicio) realizados en casa se penalizarán las faltas de ortografía, restando 0,10 por falta (no se penalizarán las faltas repetidas).

Se aprueba el curso completo si:

 Se tienen los tres trimestres aprobados.

 En caso de que algún trimestre esté suspendido al llegar a final del curso: si ninguna de las notas es inferior a 4, se aplicará la media aritmética de los tres trimestres y ésta dará la nota final.

- 1r d’ESO (ampliació)

La nota de evaluación trimestral, surgirá de las notas de:

a) las redacciones, ejercicios, trabajos, observaciones de trabajo personal diario en clase, etc. realizados a lo largo del trimestre.10 %(dossier cada evaluación) b) la evaluación de lectura trimestral. 20%(dossier de lectura, cuestionario de

cada capítulo, exposición oral de un capítulo)

c) exámenes de contenidos lingüísticos y/o literarios de cada unidad , 70 %

(8)

Instrumentos de evaluación:

- Examen escrito al finalizar cada unidad

- Prueba de comprensión lectora de cada capítulo leído del libro elegido. En este caso la Trilogía de El príncipe de la Niebla

- Dossier del libro de lectura, con respuestas de cada capítulo y ficha de lectura (argumento, personajes, comentario crítico)

- Dossier resumen de cada evaluación: trabajos de clase, ejercicios escritos, dictados, deberes. Se entregará al final de cada evaluación.

- Exposición oral de un capítulo del libro Recursos didácticos:

- Lengua y Literatura, Anaya

- Lectura de la Trilogía de El príncipe de la Niebla:

- El príncipe de la Niebla - El palacio de la medianoche - Las luces de septiembre - Recursos multimedia

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

En función del contenido trabajado cada trimestre y de su continuación en el siguiente, el alumno optará a un examen o a diversos ejercicios que le permitan recuperar el trimestre.

Los contenidos del trimestre podrán ser objeto de recuperación durante el siguiente trimestre lectivo o a final de curso, según criterio del profesor, que expondrá previamente a los alumnos.

El último trimestre entrará en las convocatorias final y extraordinaria.

4. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ FINAL

En el caso de que al llegar a final de curso se tenga algún trimestre suspendido y, al hacer la media aritmética de los tres trimestres, la nota resultante sea inferior a 5, o sea, un suspenso, el profesor/a de la asignatura tendrá libertad para decidir si hace un examen de recuperación global de todo el curso o recupera cada trimestre por separado en el examen de recuperación.

Opcionalmente, este examen puede ser un trabajo, dossier, etc.

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

En caso de recuperación extraordinaria el profesor precisará la estructura de la prueba:

 un dossier de verano.

 una prueba objetiva de toda la materia.

(9)

CRITERIS D’AVALUACIÓ EF - 1R ESO CURS 2015-2016 9. AVALUACIÓ

9.1. Els objectius del curs mínims o prioritaris per superar la matèria són:

 Identificar les parts d’una sessió d’activitat física i l’objectiu de cadascuna.

 Conèixer el significat de la condició física i reconèixer les qualitats físiques com a qualitats de millora.

 Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut pròpia a través de joc com escalfament o us popular.

 Millorar l’execució dels aspectes tècnics bàsics d’un esport individual, natació, tennis taula, bàdminton i les acrobàcies en GA acceptant el nivell assolit.

 Millorar l’execució tècnica i tàctica d’un esport col·lectiu, el futbol, corfbal demostrant haver comprès les fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc.

 Elaborar i expressar missatges de forma col·lectiva utilitzant tècniques com la dansa, el gest, la dramatització o altres, i mostrar desinhibició en les activitats d’expressió corporal mitjançant els malabars.

 Mostrar habilitat i respecte per a la realització d’activitats en el medi natural.

 Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l’activitat física i la vida quotidiana.

9.2. Tipus de continguts que es consideren a l’avaluació:

Que volem aprendre?

Identificació de les parts d'una pràctica física: escalfament, activitat física i exercicis de baixa intensitat.

Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac i defensa.

Identificació del cos expressiu: postura, gest i moviment. Aplicació de la consciència corporal a les activitats expressives.

Reconeixement i realització d'activitats en el medi natural com a activitats per a la millora de la condició física i la recreació.

Que volem saber fer?

Realització d'exercicis apropiats per a l'escalfament general.

Caracterització de la condició física i de les qualitats físiques.

Realització de jocs per a la millora de la condició física.

(10)

Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana.

Pràctica d'exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.

Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals i col·lectius Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports col·lectius.

Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports individuals. . Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.

Experimentació d'activitats expressives orientades a afavorir una dinàmica positiva del grup.

Control de la respiració i consciència del cos en relaxament.

Disposició favorable a la desinhibició en les activitats d'expressió corporal.

El nostre cos és salut:

Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports practicats.

Atenció a la higiene després de fer activitat física.

Valoració de l'esport individual i col·lectiu com fenomen social i cultural.

Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.

Respecte i valoració del medi natural com a espai idoni per a la realització d'activitats físiques.

Cerca prèvia d'informació sobre l'indret, natural o urbà, en el que es desenvolupin les activitats.

Acceptació i respecte de les normes de conservació dels medi urbà i natural.

9.3. Tipus d’avaluació que es faran

L’avaluació ha d’ésser global, contemplant tots aquells aspectes relacionats amb els continguts a nivell conceptual, procedimental i actitudinals.

Avaluació inicial: com avaluació inicial entenem totes aquelles activitats que permetin determinar el nivell de competència motriu inicial i cognitiu dels alumnes.

També a l’inici de curs se’ls donarà una full d’enquesta i d’historial mèdic perquè el professor estigui assabentat de qualsevol problema que pugui patir l’alumne/a.

(afegir annex 1)

(11)

A l’inici de curs passem una bateria de proves físiques que consisteixen en fer una valoració de la condició física general del nostre alumnat. Aquesta bateria és la següent: 1. Abdominals en un 30 segons

2. Velocitat : 50 mts.

3. Potència de cames: salt vertical.

4. Força resistència flexió braços a les espatlleres.

5. Força resistència cames: Salt corda.

5. Flexibilitat: flexió anterior de tronc des de assegut

6. Resistència: Course Navette o Test de Cooper.

Avaluació formativa: en aquest tipus d’avaluació hi contemplem el seguiment del rendiment dels alumnes a través d’activitats en les quals els mateixos alumnes puguin analitzar i ésser conscients de l’assoliment d’objectius operatius durant les sessions.

Què avaluem?

El treball diari de l’alumne, així com aspectes actitudinals tals com la motivació, la participació, la creativitat, la relació amb la resta de companys i companyes, etc.

Com avaluem?

Mitjançant l’observació diària del treball a classe, anotarem a la llibreta del professor els següents ítems a valorar.

HABITS ACTITUDS

- Retards (R)

- Falta d’equipatge (FE) - Faltes d’assistència (F) - No pràctica (NP) - Falta quadern (FQ) - Falta deures (FD) - Es dutxa (D+)

- Es canvia de roba (D) - No es canvia de roba (D-)

Quan estan justificades s’encerclaran les sigles

- Col·labora amb el muntatge i recollida de material (A+)

- S'esforça (A+)

- Col•labora amb els altres (A+) - Accepta normes (A+)

- Respectes als companys, professors/res, el material i l’entorn ( A+)

Les actituds aniran acompanyades sempre de + o -

Avaluació sumativa: al final del crèdit es proposen activitats d’avaluació per determinar el nivell assolit pels diferents alumnes.

Què avaluem?

La consecució dels objectius proposats.

Com avaluem?

– Valoració del treball realitzat a classe de manera individual.

– Valoració de la preparació d’una activitat per grups.

– Avaluació dels exercicis del Quadern de l’alumne.

_ Valoració dels registres recollits en la llibreta del professor al llarg de tot el procés educatiu.

El Departament d’Educació física acorda la ponderació de cada instrument per obtenir la qualificació de la matèria:

(12)

Conceptes: s’avaluaran mitjançant el quadern de l’alumne, amb qüestionaris o exàmens dels continguts treballats durant el crèdit (20% de la nota).

Procediments: es realitzarà una valoració de les conductes motrius més importants així com una valoració d’ un test de condició física d’aquelles qualitats físiques treballades durant el crèdit, serà molt important el treball diari de classe (20% de la nota). Si la pèrdua de classes pràctiques superen el 30% degut a una lesió i/o malaltia, aquest percentatge es veurà modificat, sempre i quan hi hagi un justificant mèdic que certifiqui aquella lesió i/o malaltia.

Actituds: avaluarem tots aquells aspectes que tenen a veure amb l’interès i

participació a classe, implicació i respecte a l’entorn, als companys, al professorat i al material (30% de la nota).

Hàbits: avaluarem la puntualitat (les classes començaran 7 minuts després de sonar el timbre), l’alumnat que arribi tard constarà un retard. L’acumulació de 3 retard constarà com una falta sense justificar. El portar l’equipatge (el fet de no portar-lo es considerarà com una falta sense justificar) i els estris de neteja personal, la dutxa (obligatòria), presentació de treballs en els terminis establerts (30% de la nota).

Criteris d’avaluació

Es tracta de realitzar una síntesi i valoració de totes les notes que el professor té al seu abast.

9.4. Recuperacions de les avaluacions parcials

En la majoria d’activitats s’intentarà crear un conflicte perquè els alumnes en busquin la resolució, per tant s’utilitzaran mètodes com la resolució de problemes i el descobriment guiat. S’ha d’obligar als alumnes a què intervinguin al màxim en la pràctica.

 La metodologia de treball de les qualitats físiques bàsiques es basa principalment en activitats analítiques les quals permeten controlar la correcta execució. Encara que també es poden treballar de forma global introduint el joc o la forma jugada com mitjà per desenvolupar-les i fer més divertides i motivadores les sessions.

 En una primera fase l’estil directe, on la funció dels alumnes és executar el treball indicat pel professorat sembla la més adient per potenciar la correcta

biomecànica de la tasca.

 Durant les sessions pràctiques és recomanable treballar en parelles, trios o petits grups.

 La metodologia de treball es basa inicialment en jocs i situacions que permetin un aprenentatge global de les activitats d’expressió corporal. Amb ella, pretenem potenciar la creativitat i la desinhibició dels alumnes. En el treball de les danses fragmentarem el ball en diferents parts per facilitar l’aprenentatge global.

(13)

PROCEDIMENT PROVES EXTRAORDINÀRIES D’AVALUACIÓ

 Les característiques pròpies de la matèria educació física potencien l’avaluació contínua com sistema d’avaluació principal.

 L’alumnat que després d’aplicar el sistema d’avaluació no superi el curs restarà obligat a presentar-se a les proves extraordinàries d’avaluació.

 Per l’alumnat que ha superat el curs les proves seran voluntàries.

 Els resultats a l’avaluació final extraordinària obtinguts per l’alumnat que es presenti a les proves extraordinàries no poden ser inferiors als obtinguts a l’avaluació final contínua.

 Es seguiran el mateixos percentatges pel que fa als continguts de conceptes, procediments i actituds que a l’avaluació contínua.

 L’alumnat que es presenti haurà de fer només les proves dels trimestres suspesos.

 Característiques de la prova:

o Durada: 1 hora

o Treball escrit (conceptes): De 3 a 6 preguntes dels continguts bàsics de les unitats suspeses. És imprescindible entregar el treball per accedir a les proves pràctiques.

o Prova pràctica de 60 minuts (procediments): 5 proves dels diferents blocs de continguts d’EF.

 Les proves dels continguts de condició física i salut, seran les mateixes per a tots els nivells i s’aplicarà el barem aprovat pel departament

 Test de Couper (1r i 2n ESO) sense pausa.

 Course Navette (3r i 4rt ESO)

 Prova de salt de corda

 Les proves dels blocs d’ expressió corporal i Jocs i Esports, seran

 Valoració tècnica dels continguts d’esports per nivells.

 Prova de malabars

 Prova coreogràfica d’expressió corporal.

 A la nota mitja dels apartats de conceptes i procediments caldrà sumar la mitja del curs en el apartat actituds.

 La nota mínima per superar cada trimestre és 5 punts.

(14)

CRITERIS D’AVALUACIÓ CIÈNCIES EXPERIMENTALS - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT : Ciències de la Naturalesa

MATÈRIES : Ciències de la Naturalesa 1r, 2n i 3r d’ESO; Biologia i geologia 4t d’ESO;

Física i química 4t d’ESO

CURS : 1r, 2n, 3r i 4t PROFESSOR: Qui correspongui com a membre del Departament

ETAPA EDUCATIVA : ESO

HORES TOTALS SETMANALS : Tres, Quatre (3r ESO)) ANUALS : 105 (144)

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

L’avaluació ha de ser contínua i té per objecte constatar els avenços de l’alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin per tal d’adoptar les mesures

necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge.

Avaluació formativa (procés): 30%

- Bons hàbits de treball - Assistència i puntualitat

- Puntualitat en el lliurament de treballs i activitats - Actitud davant la matèria

- Activitats a l’aula, exercicis i preguntes orals - Informes de pràctiques

- Treball de laboratori

- Activitats fetes a casa i classe - Treballs de recerca d’informació Avaluació sumativa (final): 70%

- Proves escrites i orals:40%

- Dossier:30%

EN LES PROVES ESCRITES I ELS EXÀMENS ES TINDRÀ EN COMPTE : - Comprensió dels continguts i encert en les respostes EN ELS TREBALLS, LECTURES, DOSSIERS, ES TINDRÀ EN COMPTE:

- Activitats completes i corregides - Bona presentació i ordre

- Puntualitat en el lliurament

EL NOMBRE D’EXÀMENS I TREBALLS PREVISTOS PER A CADA TRIMESTRE ÉS DE: Mínim de dos

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

Mesures de reforç i activitats de recuperació per a cada avaluació suspesa :

Les mesures de reforç educatiu, per als alumnes que no progressen adequadament i les activitats de recuperació de les avaluacions suspeses, consistiran en la realització d’un o diversos d’ítems que es detallen a continuació:

(15)

a) Revisió del dossier de classe amb l’informe de pràctiques per tal de verificar si l’alumne ha efectuat les correccions indicades

b) Realització d’un conjunt d’exercicis i/o preguntes de les matèries que constitueixen les Ciències de la Natura

c) Treball relacionat amb els continguts a recuperar d) Prova escrita

e) Actitud davant la matèria i bons hàbits de treball

Es faran recuperacions de les avaluacions no superades al llarg del curs.

4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL I DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS.

a) Igual que l’apartat anterior i afegint la recuperació extraordinària.

b) Els alumnes pendents de recuperació del curs anterior hauran de fer un treball/dossier i un examen de recuperació. Aquest treball/dossier l’hauran de presentar el dia de l’examen (mes d’abril). L’examen representarà un 60% de la nota i el dossier/treball el 40% restant.

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

D’acord amb la normativa vigent les proves extraordinàries de recuperació es realitzaran durant la primera setmana de setembre. Els alumnes presentaran el dia de la prova el treball d’estiu, la nota del qual es valorarà en un 40%. La nota final s’obtindrà afegint el 60% de la nota de la prova de recuperació. Així mateix els alumnes pendents de recuperació de la matèria de ciències del curs anterior presentaran un treball d’estiu de la matèria suspesa. L’avaluació positiva d’aquest treball els permetrà recuperar la matèria de ciències suspesa del curs anterior.

6. OBSERVACIONS

La nota de ciències de la naturalesa de 3r d’ESO serà única i la posaran conjuntament els professors de biologia/geologia i de física/química d’acord amb els objectius assolits.

(16)

CRITERIS D’AVALUACIÓ MÚSICA - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT :música

MATÈRIA :música CURS :1r

PROFESSOR: Marisol Gómez ETAPA EDUCATIVA :ESO

HORES TOTALS SETMANALS : 2 ANUALS :70

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

L'avaluació dels aprenentatges musicals ha d'estar orientada a determinar el grau de comprensió i d'interacció entre un context musical real i els coneixements adquirits i no pas el grau d'acumulació de coneixements. La interpretació vocal i instrumental o la creació musical han de ser avaluades amb criteris de realització i d'èxit adequats a les capacitats individuals dels alumnes, considerant la progressió i valorant el grau d'assoliment dels objectius.

CRITERIS AVALUACIÓ

-Utilitzar l'escolta atenta per a memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música actual de forma personal, crítica i creativa.

-Crear, individualment o en grup, fragments o frases musicals amb la veu i/o els instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.

-Participar en la interpretació en grup d'obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública.

-Utilitzar, de forma autònoma i eficaç, els recursos bàsics que ofereixen la tecnologia musical i les TIC per a la interpretació musical i per a la recerca d'informació.

-Expressar opinions musicals pròpies, fonamentant-les en els valors estètics, culturals i socials que encarnen les opcions fetes.

-Identificar, en l'àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música i la seva presència social, apreciant críticament les seves múltiples facetes.

-Expressar una opinió raonada sobre esdeveniments musicals del món actual.

-Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip.

(17)

-Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant correctament el vocabulari musical específic.

-Reconèixer auditivament i determinar l’època o cultura a què pertanyen diferents obres musicals escoltades prèviament a l’aula, interessant-se per ampliar les preferències pròpies.

-Identificar i descriure, mitjançant l’ús de diversos llenguatges (gràfic, corporal o verbal) alguns elements i formes d’organització i estructuració musical (ritme, melodia, textura, timbre, repetició, imitació, variació) d’una obra musical interpretada en viu o enregistrada.

-Comunicar als altres judicis personals respecte de la música escoltada.

-Participar en la interpretació en grup d’una peça vocal, instrumental o coreogràfica, adequant la pròpia interpretació a la del conjunt i assumint diferents rols.

-Acompanyar melodies aplicant els coneixements bàsics de llenguatge musical adquirits i respectar el marc d’actuació d’esquemes rítmics-melòdics en situacions d’improvisació i interpretació.

-Utilitzar amb autonomia alguns dels recursos tecnològics disponibles, demostrant un coneixement bàsic de les tècniques i procediments necessaris per enregistrar i reproduir música i per realitzar produccions audiovisuals senzilles.

-Elaborar un arranjament per a una cançó o una peça instrumental utilitzant apropiadament una sèrie d’elements donats.

-Llegir diferents tipus de partitures en el context de les activitats musicals de l’aula com a suport a les tasques d’interpretació i audició.

-Identificar en l’àmbit quotidià situacions en què es produeix un ús indiscriminat del so, analitzant-ne les causes i proposant-hi solucions.

-Caracteritzar la funció dels mitjans de comunicació com a elements de difusió de la música.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

El professorat haurà de comprovar al llarg del crèdit el progrés dels alumnes.

No es fa servir dossier de música. Setmanalment es va revisant les llibretes d’aula i quadern de treball, així com la llibreta de pentagrama on figuren les partitures que es van copiant durant les unitats.

(18)

Mitjançant l’observació i el seguiment de cada alumne, s’avalua la seva participació a classe.

Pel que fa a la pràctica instrumental, hauran d’interpretar la peça estudiada fent tocar individualment a cada alumne. S’avalua el nivell de lectura i de destresa en l’execució instrumental.

És important valorar la motivació i l’esforç dels alumnes tenint en compte la seva habilitat o la seva dificultat natural per a la pràctica instrumental.

PER OBTENIR LA NOTA GLOBAL DEL TRIMESTRE, ELS PERCENTATGES DELS TRES APARTATS SERAN:

PROCEDIMENTS 30% CONCEPTES 40% ACTITUDS 30%

PROCEDIMENTS 30%

1.- Flauta 10%

2.- Cançó 10%

3.- Dictats rítmics i melòdics 10%

Si durant algun trimestre un d’aquests tres procediments no es realitza, el percentatge l’assumeixen els altres dos.

CONCEPTES 40%

1.- Exàmens 20%

2.- Exercicis del llibre d’aula 20%

ACTITUDS 30%

1.- Actitud a classe 10%

2.- Deures 10%

3.- Portar el material 10%

Cal recordar, a més, que l’assistència a classe és obligatòria i avaluable.

TOT I QUE LA MITJANA DELS DIFERENTS ÍTEMS (PROCEDIMENTS, CONCEPTES I ACTITUD) DONI UN 5, PER PODER APROVAR EL TRIMESTRE CAL QUE LA NOTA MITJANA MÍNIMA DELS ÍTEMS CONCEPTES SIGUI UN 3 I PROCEDIMENTS UN 4.

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

Per superar el curs, caldrà com a mínim 2 avaluacions aprovades i l’altra amb una mitjana mínima de 3. Durant el curs es podrà recuperar la primera i la segona avaluació, durant el 2n o 3r trimestre. La tercera ja formarà part dels exàmens de juny.

(19)

-EN LES PROVES ESCRITES I ELS EXÀMENS ES TINDRÀ EN COMPTE:

Els coneixements, la netedat de la lletra, que s’indiqui el nom i el curs.

-PEL QUE FA ALS TREBALLS, LECTURES, DOSSIERS, DEURES... ES TINDRÀ EN COMPTE:

La presentació, l’ortografia, que sigui complet i amb redacció pròpia, puntualitat al presentar-lo. Si no es fa la entrega en el dia assenyalat, com a molt es podrà entregar a la següent sessió, però com a màxim la nota serà de 5.

-EL NOMBRE D’EXÀMENS I TREBALLS PREVISTOS ÉS DE:

Un examen per a cada unitat aproximadament o en funció del volum de la unitat, pot haver 2 exàmens/unitat o 1examen / 2 unitats . Com a mínim hi haurà 1 examen per trimestre.

NO CAL FER ENTREGA DE DOSSIER NI LLIBRETA, PERÒ SETMANALMENT ES COMPROVA QUE LA FEINA ESTIGUI FETA I S’AVALUA INDIVIDUALMENT.

4. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ FINAL

Si hi ha una única avaluació, no recuperada durant el curs, suspesa amb mínim de 3, es farà un treball a entregar el dia de la avaluació de juny. En el cas que sigui inferior a 3 es farà examen directe. Si n’hi ha més d’una suspesa no recuperades durant el curs, es recupera el curs sencer, i ja formarà part de l’examen de juny.

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

S’haurà de fer un treball durant l’estiu per a poder recuperar el curs. Caldrà presentar- lo el dia de l’examen de la matèria que s’hagi assignat al setembre.

5.1.- ORIENTACIONS, ESTRATÈGIES I MECANISMES DE RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES AMB LA MATÈRIA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORS

Es realitzaran recuperacions durant el segon trimestre. Caldrà presentar un treball o dossier el dia assignat per a la recuperació.

(20)

CRITERIS D’AVALUACIÓ SOCIALS - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT : Ciències Socials

MATÈRIA : Ciències Socials CURS:

2015-2016 PROFESSOR: Rosa M. Roca

ETAPA EDUCATIVA : ESO

HORES TOTALS SETMANALS : 3 ANUALS : 99

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

L’avaluació ha de ser continuada.

El curs està dividit en tres avaluacions. Per tal d’aprovar cada avaluació cal arribar a una nota mitjana de 5. No es farà cap nota mitja si alguna de les proves escrites està puntuada per sota del 4 o en el cas que no es presenti el dossier.

Per superar el curs, caldrà com a mínim una nota de 5 en cada trimestre (avaluació)o bé tenir un mínim de dues avaluacions aprovades i la tercera amb una nota mínima de 4, que quedi compensada amb les altres dues. en cas contrari caldrà fer recuperació al juny de les avaluacions suspeses

EN LES PROVES ESCRITES I ELS EXÀMENS ES TINDRÀ EN COMPTE els coneixements aportats, la correcta i clara exposició d’idees, l’ortografia, que estigui acurat.

PEL QUE FA A TREBALLS I DOSSIERS, ES TINDRÀ EN COMPTE Que continguin tot el s’ha treballat o demanat, correctament fet i amb una presentació polida i correcta ortografia.

EL NOMBRE D’EXÀMENS I TREBALLS PREVISTOS PER A CADA TRIMESTRE O PER A CADA UNITAT ÉS DE 2, tot i que es faran 3 si el temps ho permet. Aquestes proves seran el 40%

de la nota de l’avaluació.

Un altre 40% s’obtindrà de les activitats encarregades pel professor en funció de la seva qualitat. Cas de no presentar les activitats encarregades pel professor es perd el dret aquesta nota.

El 20% restant correspon a la participació i correcció a classe.

Per tal d’aprovar cada avaluació cal arribar a una nota mitjana de cinc. No es farà nota mitja si la mitja de les proves escrites està puntuada per sota del 4 o en el cas que no es presentin les activitats encarregades. El professor podrà suspendre l’avaluació d’un alumne si la nota d’algun examen està per sota del 3.5.

(21)

NO es faran proves fora de la data fixada a no ser que hi hagi document oficial justificant l’absència per causes inajornables.

L’assistència a classe es controlarà aplicant la normativa general del Centre.

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

Hi haurà la possibilitat de recuperar cada trimestre mitjançant una prova i/o activitats de recuperació.

4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

La recuperació final equival a la recuperació del tercer trimestre. Aquells alumnes que tinguin els dos primers trimestres suspesos aniran directes a la recuperació extraordinària de setembre.

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Els alumnes que no superen la matèria a la convocatòria ordinària podran presentar-se a la convocatòria extraordinària, en la que hauran d’examinar-se de la matèria completa.

6. OBSERVACIONS

Hi hauran proves i/o activitats per recuperar els cursos pendents.

En els casos on s’hagi fet adaptació curricular a l’alumne, la nota màxima serà un 6.

La nota màxima de recuperació ordinària o extraordinària serà de 5.

(22)

CRITERIS D’AVALUACIÓ TECNOLOGIA - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT : Tecnologia

MATÈRIA : TECNOLOGIA CURS :1r

PROFESSOR: José Llinares ETAPA EDUCATIVA : ESO

HORES TOTALS SETMANALS : 2 HORES ANUALS : 70

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA a) L’assistència a les classes és obligatòria i avaluable.

b) L’avaluació sumativa es farà en funció dels resultats d’exercicis, treballs i dels controls realitzats en cada crèdit, en què es valoraran elements teòrics i pràctics.

 En l’avaluació trimestral, es considerarà aprovat aquell alumne que, a més d’ assolir els continguts mínims, tingui una puntuació igual o més gran a 5 entre els tres apartats. La ponderació serà:

 Procediments 45%. Es valorarà els continguts dels exercicis i de les feines encarregades a classe ,les fetes a casa com a deures i el treball realitzat en els projectes de Taller .

 Fets, conceptes i sistemes conceptuals: 30%. Es tindran en compte els exàmens i els dossiers. Es realitzarà 1 o 2 exàmens trimestrals, cada 2 unitats aproximadament i es farà la mitjana. És obligatori el lliurament adequat dels dossiers. Dels dossiers s’avaluarà els continguts i els exercicis.

 Actituds 25%. Es valorarà l’assistència a classe i la realització dels exercicis i altres tasques encarregades, tant a classe com per deures a casa.

 Per fer aquesta ponderació es requereix una nota mínima de 3 a qualsevol dels tres apartats anteriors.

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

Al principi del següent trimestre, aquells alumnes que, com a mitjana, no hagin obtingut l’aprovat podran realitzar un examen de recuperació del mateix tipus. La nota es considera de recuperació i per tant serà, com a màxim, de 5.

(23)

4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica dels crèdits trimestrals, sempre que la nota de cadascun sigui superior a 3 .

Els alumnes tindran la possibilitat de recuperar el 3r trimestre o un altre de suspès a final de curs. La nota obtinguda en aquest examen, serà vinculant per obtenir la definitiva, bé sigui del trimestre o bé del curs.

La nota es considera de recuperació i per tant serà, com a màxim, de 5.

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Per a 1r, 2n i 3r de Tecnologia, al setembre es fa un examen global de tota la matèria donada en l'assignatura durant el curs. Per tenir dret a l’ aprovat de l’assignatura és necessari la presentació adequada del dossier de recuperació específic d’aquesta prova .La nota resultant es calcularà amb un 60% de l’examen i un 40% del dossier . La nota és de recuperació i per tant serà com a màxim, de 5.

(24)

CRITERIS D’AVALUACIÓ VIP - 1R ESO CURS 2015-2016 1. CONTEXTUALITZACIÓ

DEPARTAMENT : Departament VIP

MATÈRIA : Educació Visual i Plàstica CURS : 2015-

16 PROFESSOR: Assumpta Povedano, Josep Padullés, Ángel Silvestre,

Guillem Martín, Elvira Dominguez.

ETAPA EDUCATIVA : Primer i segon cicle d’ESO

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

 Valoracions públiques de tots els treballs que ho facin possible.

 Autoavaluació i coavaluació entre alumnes.

 Tutelació i proves de control sobre adquisicions puntuals o proves de síntesi.

 Assistència a classe, puntualitat, participació i exposició de treballs personals o d’equip. Autonomia i organització del material comú i personal.

50% Avaluació formativa (procés): activitats d’aula, deures, preguntes orals.

50% Avaluació sumativa (final): controls, dossier, treballs monogràfics...

50%: Av. Formativa ( activitats del dia a dia) : Hàbits de treball (4p)

• Treball a classe: 2p

• Deures: 1p

• Material: 1p Actitud (4p)

• Participar: 1p

• Tó veu adequat: 1p

• Relació amb el professor 1p . Relació altres: 1p

Els treballs sense acabar, no conten.

Imprescindible haver lliurat el 85% dels treballs per poder presentar-se a l’examen de recuperació.

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

Imprescindible haver lliurat el 85% dels treballs per poder presentar-se a l’examen de recuperació.

(25)

4. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ FINAL

Imprescindible haver lliurat el 85% dels treballs per poder presentar-se a l’examen de recuperació.

Confecció d´ un dossier específic per recuperar la part pendent.(50%) Examen per recuperar trimestre.(50%)

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Confecció d´ un dossier específic per recuperar la part pendent.(70%) Examen per recuperar trimestre.(30%)

Referencias

Documento similar

grupos de interés ... La información sobre las actuaciones administrativas automatizadas y los algoritmos utilizados por las Ad- ministraciones públicas ... Fortalecer la calidad

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

Por eso, el pasado de la Historia aparece más claro y estructurado que cuando fue presente, ya que el esfuerzo del historiador consiste, justamente, en

6 Para la pervivencia de la tradición clásica y la mitología en la poesía machadiana, véase: Lasso de la Vega, José, “El mito clásico en la literatura española

diabetes, chronic respiratory disease and cancer) targeted in the Global Action Plan on NCDs as well as other noncommunicable conditions of particular concern in the European

o Si dispone en su establecimiento de alguna silla de ruedas Jazz S50 o 708D cuyo nº de serie figura en el anexo 1 de esta nota informativa, consulte la nota de aviso de la