• No se han encontrado resultados

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Conselleria d’Educació, Cultura i Esport"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

PROJECTE D’ORDRE XX / 202-, de XX de XXXXXX, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la modernització de les llibreries de la Comunitat Valenciana.

ÍNDEX Preàmbul

Títol I. Disposicions generals Article 1. Objecte i finalitat

Article 2. Entitats beneficiàries i requisits Article 3.Obligacions de les beneficiàries Article 4. Despeses subvencionables Títol II. Procediment

Article 5. Sol·licituds i documentació Article 6. Tramitació del procediment Article 7. Valoració de les sol·licituds Article 8. Resolució de la convocatòria

Article 9. Criteris d’atorgament de la subvenció

Títol III. Disposicions comunes de gestió econòmica i règim sancionador Article 10. Justificació de la subvenció

Article 11. Règim de pagament de la subvenció Article 12. Causes de reintegrament

Article 13. Compatibilitat amb altres subvencions i ingressos

Article 14. Circumstàncies que podran donar lloc a la modificació de la resolució Article 15. Pla de control

Article 16. Infraccions i sancions administratives

Disposició addicional. Única.No-incidència pressupostària Disposicions finals

Primera. Delegació de competències Segona. Entrada en vigor

PREÀMBUL

La Generalitat, de conformitat amb l’article 49.1.4 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, té competència exclusiva en matèria de cultura.

En l’exercici de tals competències es va aprovar la Llei 3/2002, de 13 de juny de la Generalitat Valenciana, del llibre, en la que s’estableix, en l’article 7, que la Generalitat promourà la imatge de la llibreria com a punt essencial de venda de llibres, com a agent cultural i, també, la implantació i el desenvolupament dels suports electrònics, informàtics i telemàtics en les relacions comercials del sector.

En els darrers anys, la Generalitat ha promocionat i impulsat noves infraestructures culturals i la modernització dels espais en diferents àmbits de la cultura, la qual cosa

(2)

ha permés l’actualització d’un bon nombre d’instal·lacions dedicades al foment de la cultura, sobretot, les referides a les arts escèniques.

No hi ha dubte que la lectura està considerada com una ferramenta bàsica per al desenvolupament del pensament, per a la capacitat i anàlisi crítica i per a la reflexió.

En aquest sentit les llibreries es configuren com a un centre neuràlgic per a la difusió del llibre, de la reflexió cultural, de la promoció de la lectura i de la cultura en general. Les llibreries tenen la capacitat de convertir-se en autèntiques dinamitzadores culturals dels pobles i dels barris on estan ubicades i han passat de ser venedores de llibres a focus culturals on poden accedir, de manera igualitària, el conjunt de la societat amb la seua diversitat d’agents implicats.

La Generalitat està compromesa amb el foment de la lectura i de les accions que possibiliten l’augment de l’índex lector de les persones que viuen a la Comunitat Valenciana. El Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura de la Generalitat preveu, entre els objectius, la col·laboració amb les llibreries en accions afavoridores del sector i en les de la promoció del foment de la lectura.

Ja existeixen ajudes de la Generalitat per a la producció editorial, per a la dotació i equipament de les biblioteques públiques, per a les entitats que realitzen accions de promoció de la lectura i per a la promoció d’autores i autors.

És per això que ara es considera necessari col·laborar amb un altre dels sectors del món del llibre per a continuar avançant en les accions afavoridores del foment del llibre i la lectura, el sector de les llibreries, una peça clau sobre la qual descansa l’acció directa de l’arribada al públic del fons editorial. La llibreria és una veritable finestra que obri a la ciutadania l’accés al patrimoni cultural universal i, per tant, al patrimoni cultural valencià. Les llibreries són espais comercials i culturals on la ciutadania pren contacte amb la producció editorial a escala internacional, nacional i regional. La presència del llibre a les llibreries és un bon símptoma de normalitat cultural.

Per altra banda, en aquests moments es considera imprescindible ajudar les llibreries a superar els reptes i entrebancs de l’actualització i adequació necessàries de l’espai físic i del funcionament que suposen les noves tecnologies i les noves maneres d’oferir el seu producte comercial més significatiu, el llibre.

Les ajudes econòmiques són una eina de foment i de col·laboració entre les administracions i l’àmbit empresarial per a la gestió d’interés públic com és el cas del foment del llibre i la lectura. La participació de la societat civil en els processos de reafirmació cultural és imprescindible.

Amb l’aprovació d’aquesta ordre es pretén establir les bases per a la convocatòria de subvencions per a l’actualització i modernització de les llibreries de la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes tindran caràcter de subvenció, de conformitat amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic

(3)

Instrumental i de Subvencions, i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i del Reglament General de Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Les subvencions regulades en aquesta ordre, de conformitat amb l’article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar subvencions públiques, estan exemptes de notificació a la Comissió Europea per no ser-los d’aplicació l’article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que van dirigides a entitats que realitzen activitats de foment i difusió del llibre i la lectura com a conservació del patrimoni cultural europeu i que, per la seua incidència d’àmbit eminentment local i per l’escàs import de l’ajuda, no afecta els intercanvis comercials entre estats membres.

Per tot això, en aplicació de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i dels preceptes aplicables de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de subvencions; i en virtut de les atribucions que em confereixen l’article 28 de la Llei 5/1983 de 30 de desembre, del Consell; l’article 160.2 de l’esmentada Llei 1/2015 i el Decret 186/2017 de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; a proposta de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, una vegada complits el tràmit d’audiència i els tràmits que estableix el Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat;

després d’haver emés un informe sobre aquesta ordre prèviament l’Advocacia de la Generalitat i la Intervenció Delegada i oït/conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

ORDENE TÍTOL I

Disposicions generals Article 1. Objecte i finalitat

1. La present ordre estableix les bases reguladores que regiran el procediment de gestió i concessió de les subvencions destinades a la modernització de les llibreries de la Comunitat Valenciana.

Les bases i el procediment d’aquesta ordre constitueixen el text normatiu a què s’han d’acollir les entitats destinatàries del règim d’ajudes que s’hi estableix.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions de concurrència competitiva és la modernit- zació de la llibreria, que s’ha d’entendre com a establiment de negoci obert al públic dedicat principalment a la venda de llibres de diferents segells editorials, que ha de tindre alguna de les finalitats següents:

a) Renovació tecnològica

(4)

La renovació tecnològica, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació, adqui- sició, adaptació o millora de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, la creació o millora de pàgines web i altres ferramentes informàtiques i les activitats i cursos de formació del personal.

b) Adequació de l’espai.

La realització de reformes de millora del seu espai, on es realitze l’activitat comercial i cultural

c) Accions de promoció

La realització d’accions de foment del llibre i la lectura.

En les corresponents convocatòries anuals de les subvencions, l’òrgan convocant podrà concretar, entre els objectes de subvenció ara enumerats, l’objecte i les acci- ons concretes de la subvenció que es convoca i el període en què s’han de realitzar.

Les activitats objecte de la subvenció han de tindre una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a les persones usuàries, en l’adaptació de la llibreria als nous hàbits de compra i oferta de llibres i una millora en la relació amb les autores i autors, amb l’àmbit de la traducció, amb els de la il·lustració i de la literatura i amb el sector del llibre en general.

Article 2. Entitats beneficiàries i requisits

1. Podran sol·licitar subvencions les llibreries que, formalment constituïdes com a empreses de caràcter privat, bé com a persones jurídiques, físiques o comunitats de béns, i ubicades a la Comunitat Valenciana, tinguen com a activitat principal la venda de llibres, que disposen, com a mínim, en qualitat de titulars de l’activitat, d’un establiment físic obert al públic en general, amb un fons editorial variat i un horari comercial regular, i els establiments de comerç al detall que venguen llibres, el codi dels quals segons la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE) siguen el codi 476.1 o el codi 476.2.

En la convocatòria corresponent s’establirà el fons editorial variat mínim que han de disposar les entitats per a poder ser beneficiàries de la subvenció convocada.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles enti- tats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

Article 3. Obligacions de les beneficiàries.

1. Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran les obligacions següents:

a) Haver realitzat l’activitat que fonamenta la subvenció i haver-la justificada adequa- dament segons s’indica en aquestes bases i en la convocatòria corresponent.

b) Trobar-se en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores i en la resolució de convocatòria.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquest requisit s'haurà d’acreditar

(5)

amb anterioritat a dictar la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat la persona sol·licitant l’autorització expressa a l’Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d’identitat (DNI).

d) Trobar-se al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvenci- ons en els termes establits en l’art. 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de ju- liol.

2. A més de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció, les següents:

a) Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’activitat, així com el com- pliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subven- ció.

b) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb la subvenció concedida, així com a les actua- cions de comprovació que haja d’efectuar la conselleria competent en matèria del lli- bre en relació amb l’objecte i destinació de la subvenció concedida.

d) Comunicar a la conselleria competent en matèria del llibre, a través de la direcció general competent en aquesta matèria, l’obtenció d’altres subvencions, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i conce- dits per a la mateixa finalitat que la prevista en la corresponent convocatòria. Aques- ta comunicació s'haurà de fer tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterio- ritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

e) En la difusió i funcionament de les activitats subvencionades, donar a conéixer l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de la conselleria competent en matèria del llibre, d’acord amb el que estableix l’article 3, apartats 2 i 3, de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciu- tadana de la Comunitat Valenciana. El text o la imatge que hagen d’incloure s’indica- rà en la convocatòria corresponent.

f) Justificar la subvenció en els termes i terminis previstos en la respectiva convoca- tòria.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i d’acord amb el que estableix l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

i) Ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si l’entitat beneficiària subcontracta l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb la convocatòria d’ajudes corresponent.

(6)

j) Cas que l’entitat subvencionada no siga la propietària de l’immoble i haja rebut subvenció per adequació de l’establiment, haurà de presentar document de la propietat en què manifeste el compromís de mantindre el contracte d’arrendament o cessió per un període mínim de 2 anys posteriors a la subvenció.

k) En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, l’entitat beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual se li ha destinat la subvenció per un període mínim de 5 anys, en cas de béns inscribibles en un registre públic. Per a la resta de béns, el període mínim serà de dos anys.

Article 4. Despeses subvencionables

1. Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del 100 %, de les despeses originades per a la realització de les activitats subvencionades que realitzen les beneficiàries.

2. La convocatòria establirà el crèdit disponible per a la subvenció en la línia pressupostària corresponent i, també, la fórmula de distribució individualitzada de la subvenció entre les entitats sol·licitants.

3. Tindran la consideració de despeses subvencionables les imputables directament a la realització de l’activitat subvencionada.

La convocatòria específica concretarà l’objecte de la subvenció que estarà emmarcat entre les activitats indicades en l’article 1 d’aquestes bases.

4. En la convocatòria s’establirà el període o terminis en què s’han de realitzar les accions subvencionables.

TÍTOL II Procediment Article 5. Sol·licituds i documentació

Les bases reguladores que s’aproven en aquesta ordre s’aplicaran a les successives convocatòries que es realitzen amb les mateixes finalitats, de conformitat amb el que preveu l’article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Les sol·licituds es formularan en la forma i terminis que es determinen en la corres- ponent convocatòria, i la seua presentació, junt amb la corresponent documentació, suposa l’acceptació de les bases que s’estableixen en aquesta ordre.

Article 6. Tramitació del procediment

1. L’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de con- cessió de la subvenció serà la direcció general competent en matèria del llibre que, en qualsevol moment del procediment, podrà, d’ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

2. La comprovació de l’existència de dades no ajustades a la realitat podrà compor- tar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjuí de les restants responsabilitats que pogueren derivar-se d'aquesta cir- cumstància.

(7)

3. La concessió de la subvenció es realitzarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, en règim de concurrència com- petitiva, segons l’article 164 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i l’article 22 de la Llei 38/2003, General de Subvenci- ons.

El procediment s’iniciarà d’ofici mitjançant la publicació de la corresponent convoca- tòria aprovada per resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria del llibre, o persona en qui delegue, on s’indicarà el crèdit global màxim, l’aplicació pressupostària i el codi de la línia que servisca de suport a aquestes, i es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions, d’acord amb el procedi- ment que estableix l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 7. Valoració de les sol·licituds

1. La valoració i ordenació de les sol·licituds ha de seguir els criteris ponderats d’aquestes bases. La puntuació concreta de cada criteri s’establirà en la resolució de la convocatòria corresponent.

2. L’examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent pro- posta de concessió i denegació de les subvencions, correspondran a una comissió composta per:

– Presidència: persona titular de la subdirecció general competent en matèria del lli- bre, nomenada per la persona titular de la direcció general amb competència en la matèria.

– Vicepresidència: persona titular de la direcció del servei competent en matèria del llibre, nomenada per la persona titular de la direcció general amb competència en la matèria.

– Vocals:

Dos persones funcionàries, adscrites a la direcció general competent en matèria del llibre, nomenades per la persona titular de la direcció general amb competència en la matèria.

Dos persones representants de les entitats associatives del sector del llibre, nome- nades per la direcció general competent en matèria del llibre.

Una persona especialista en les activitats vinculades en l’àmbit de la lectura, nome- nada per la persona titular de la direcció general.

– Secretaria: una persona funcionària adscrita a la direcció general competent en matèria del llibre, nomenada per la persona titular de la direcció general amb compe- tència en la matèria que actuarà amb veu, però sense vot.

Cas que es produïra alguna vacant, la persona que ocupe la direcció general nome- narà la persona que l’ha de cobrir.

3. En el que no preveu el punt anterior, la comissió ajustarà el seu funcionament al que estableix, sobre òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, la normativa reguladora del règim jurídic del sector públic.

(8)

En la composició de la Comissió s’atendrà al que disposa la Llei 9/2003, de la Gene- ralitat, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes, i al que disposa l’article 51 de la llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

4. La Comissió, en aplicació dels criteris establits, tenint en compte el pressupost i la distribució disponible indicats en la convocatòria, i amb la valoració corresponent de totes les sol·licituds que hagen acomplit els requisits de la convocatòria, elaborarà un informe amb la pertinent proposta.

Article 8. Resolució de la convocatòria

1. L'òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l’informe de la comissió, formula- rà proposta de resolució definitiva, que elevarà a la persona titular, o persona en qui delegue, de la conselleria competent en la matèria, que serà la competent per a re- soldre, sense perjuí de les disposicions vigents sobre la delegació de l’exercici de competències.

Una vegada realitzada la proposta de la comissió avaluadora sobre l’adjudicació de quantitats i la denegació de la subvenció de les sol·licituds que no complisquen els requisits previstos en les bases reguladores i en la resolució de convocatòria, es re- soldrà aquesta.

En tot cas, la denegació de la subvenció ha de ser motivada i les raons es faran constar en la indicada resolució.

2. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les sub - vencions recollides en aquesta ordre serà de sis mesos a comptar de la data de pu - blicació de la resolució de la corresponent convocatòria. Transcorregut aquest termi- ni sense que s’haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran des- estimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei de pro- cediment administratiu comú.

3. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el que disposa la Llei de procediment administratiu comú i l’article 18 de la Llei Ge- neral de Subvencions.

Article 9. Criteris d’atorgament de la subvenció.

1. La comissió de valoració podrà requerir a les persones interessades totes les da- des i acreditacions que considere necessàries per a la deguda qualificació de les ac- tivitats objecte de subvenció.

2. Els criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció es basaran en la barema- ció següent:

a) Renovació tecnològica, fins a 50 punts.

La renovació tecnològica, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació, adqui- sició, adaptació o millora de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, la creació o millora de pàgines web i altres ferramentes informàtiques.

b) Adequació de l’espai, fins a 25 punts

La realització de reformes de millora del seu espai on es realitze l’activitat comercial i cultural.

(9)

c) Accions de promoció, fins a 25 punts

La realització d’accions de foment del llibre i la lectura.

En les convocatòries corresponents s’establirà la puntuació concreta i detallada de cadascun dels apartats de la baremació i la fórmula que servirà per a determinar la quantia individualitzada de subvenció.

TÍTOL III

Disposicions comunes de gestió econòmica i règim sancionador Article 10. Justificació de la subvenció

1.El termini de presentació de la documentació justificativa s’establirà en la convocatòria corresponent.

2. La documentació justificativa serà detallada en la convocatòria corresponent. Per a justificar adequadament la subvenció, caldrà presentar, degudament omplit, el model del compte justificatiu que figurarà en la convocatòria, que haurà d’estar firmat per la persona responsable de la sol·licitud.

3. En tot cas, el compte justificatiu haurà de contindre, com a mínim, la informació següent:

a) Les dades identificatives de l’entitat i de la subvenció concedida.

b) Relació de despeses imputades a la subvenció que haurà de ser igual o superior al pressupost total de les activitats indicat en la sol·licitud.

c) La declaració responsable sobre la veracitat de la informació de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el compromís de conservar, i de posar a disposició de la conselleria que concedeix la subvenció, la documentació original durant el temps de vigència de l’expedient.

Article 11. Règim de pagament de la subvenció

1. El pagament s’efectuarà d’una sola vegada per transferència bancària, sempre que el beneficiari complisca amb els requisits exigits per la Llei 38/2003, General de Subvencions, tal com s’exigeix en les presents bases.

2. L’aportació de la conselleria competent en matèria del llibre serà, com a màxim, del 100% del cost de la despesa que es realitze corresponent a la subvenció concedida. Les entitats beneficiàries hauran d’aportar a càrrec del seu pressupost la part no finançada per la Generalitat.

3. En cap cas podran realitzar-se pagaments a beneficiàries quan s’haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut o es troben declarades insolvents en qualsevol procediment, o es troben declarades en concurs, llevat que hi haja adquirit l’eficàcia un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o estiguen inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

(10)

4. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre les persones o entitats beneficiàries no es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o siguen deutores per resolució que declare la procedència de reintegrament.

5. En el cas de justificar despeses per un import que no siga igual o superior al pressupost total de les activitats indicat en la sol·licitud, es procedirà a la minoració de la subvenció proporcional a les despeses efectivament justificades.

Article 12. Causes de reintegrament

1. En aplicació dels articles 19.3 i 19.4 de la Llei 38/2003 esmentada, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions, ajudes, ingressos o recursos, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

2. En cas d’haver rebut subvenció per a reforma d’adequació de l’espai serà causa del corresponent reintegrament si no es compleix el manteniment de l’activitat durant els 2 anys posteriors a la concessió de la subvenció.

3. Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegrament, en els casos previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d’acord amb el que estableix l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

4. L’òrgan concedent serà el competent per a exigir de les entitats beneficiàries el reintegrament de subvencions per mitjà de la resolució del procediment regulat en el capítol 2 de la Llei 38/2003, quan s’aprecie l’existència d’algun dels supòsits de reintegrament previstos en l’article 37 de la mateixa llei, i d’acord amb el que estableix l’article 172 de la Llei 1/2015.

Article 13. Compatibilitat amb altres subvencions i ingressos

Les subvencions regulades per les presents bases seran compatibles amb la per- cepció d’altres subvencions procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals, així com altres recursos o ingressos per a la ma- teixa finalitat sempre que el conjunt de totes elles no supere el cost de l’activitat sub- vencionada.

Als efectes de control dels límits anteriorment exposats, s’exigirà als sol·licitants una declaració responsable de subvencions en què s’indiquen totes les que tinguen con- cedides o sol·licitades per al mateix objecte.

D’acord amb l’article 6 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector pú- blic als efectes de la tramitació, l’administració farà una comprovació per mostreig de les dades a què es refereixen aquestes declaracions responsables.

(11)

Article 14. Circumstàncies que podran donar lloc a la modificació de la resolució Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subven- ció, i en tot cas l’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos en les normes reguladores, podran donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió o al seu reintegrament, de conformitat amb l’article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i d’acord amb el que estableix l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Sub- vencions.

Article 15. Pla de control

Es durà a terme un pla de control de la realització de l’activitat subvencionada, per mitjà de la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic, justifica- tiva de l’import concedit, que a aquest efecte s’ha establit en les presents bases, com a aportació preceptiva pels beneficiaris i també de la documentació exigible que establirà la corresponent convocatòria, de conformitat amb el que estableix l’article 169 de la Llei 1/2015, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvenci- ons. Igualment, es podran realitzar controls sobre el terreny, a posteriori i/o de quali- tat i realitzant mostres aleatòries, dirigides o de risc, sobre un percentatge mínim de subvenció sobre el total pagat en la línia pressupostària corresponent, que determi- narà l’òrgan concedent.

Article 16. Infraccions i sancions administratives

Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d’acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IV del títol X de Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. No incidència pressupostària

Aquesta ordre no té incidència pressupostària. En cada exercici pressupostari es tramitarà la convocatòria anual de les subvencions basant-se en l’import que arreplegue la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici corresponent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Delegació de competències

Es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en matèria del llibre la facultat de convocar, concedir o denegar aquestes subvencions, i se l’au- toritza a adoptar les mesures oportunes per al compliment i aplicació d’aquesta ordre i per a resoldre totes les incidències que es plantegen en la seua interpretació i exe- cució.

Segona. Entrada en vigor

(12)

La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, XX de XXXXX de 2021.‒ El conseller d’Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

Referencias

Documento similar

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu

A la vista d’aquestes dates i consideracions, donat el calendari d’implantació dels nous currículums, i pel que afecta els ensenyaments inclosos en el programa del banc de llibres

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa

7.1. Els ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny incorporen en el grau mitjà un mòdul d’Obra Final i en el grau superior un mòdul de Projecte Integrat, de

De forma subsidiaria, la regulación general de las condiciones y requisitos de la modalidad semipresencial o a distancia se adecuará a los establecidos en la Orden ECD/499/2015, de

ALCARAZ SANCHEZ JOSE MANUEL 44801080R LLUITA/LUCHA Promoc.. ALDABE BOMSTAD MARCO 48621984Y