• No se han encontrado resultados

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EL PROJECTE LINGÜÍSTIC"

Copied!
34
0
0

Texto completo

(1)

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Servei d’Educació Plurilingüe

Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació

(2)

CALENDARI ESO, BATXILLERAT, FP

De l’1 al 28 de febrer de 2021 Elaborar el PLC en Itaca

Videotutorial i assessorament del Servei d’Educació Plurilingüe i Assessoria del SEP.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

CALENDARI FPA

2a quinzena maig de 2021

Assessorament del Servei d’Educació Plurilingüe i Assessoria del SEP

Documents del REDI Tutorial

Instruccions de principi de curs

(3)

PROGRAMES BILINGÜES SISTEMA PLURILINGÜE

PEV - PIP

DPP + PNL

PEPLI

PLC

(4)

ACTUACIONS AMB L’ALUMNAT

PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES (PEL)

AUXILIARS DE CONVERSA

INTERCANVIS D’ALUMNAT

(5)

Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià

aplicació en totes les etapes educatives

programa lingüístic únic

foment de la competència comunicativa oral

continuïtat entre les diverses etapes educatives

metodologia: TIL i TILC

promoció del programa òptim: art.11 (Informe de la UEM)

pla d’entorn contextualitzat: normalització lingüística en àmbits diversos

seguiment i avaluació del model

assessorament als centres: Assessoria d’Educació Plurilingüe

formació lingüística i metodològica: Àmbit de plurilingüisme del CEFIRE

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

(6)

Garantir a l’alumnat l’assoliment d’una competència plurilingüe.

Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i la seua integració en el sistema educatiu i en la societat valenciana.

Garantir la normalització de l’ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

OBJECTIUS PEPLI

(7)

Què és el PLC?

Concreció de l’aplicació del PEPLI, d’acord amb les característiques del centre educatiu i de l’alumnat.

S’elabora tenint en compte el context del centre.

Forma part del Projecte Educatiu de Centre.

D’acord amb els principis d’igualtat i inclusió, ja que aplica la mateixa distribució de temps curricular en cadascuna de les llengües a tot l’alumnat.

LLEI 4/2018 Articles 13,14

(8)

ESTRUCTURA D’UN PLC

ANÀLISI

DEL CONTEXT

● dades del centre

● anàlisi del context extern

● anàlisi del context intern

1

PLA D’ENSENYAMENT

I ÚS VEHICULAR DE LES LLENGÜES:

● proporció d’ús vehicular de cada llengua

● enfocaments metodològics

● mesures de suport a l’aprenentatge de llengües

● tractament de l’alumnat nouvingut i vulnerable

● presència de les llengües no curriculars

● mesures organitzatives

2

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

● àmbit administratiu

● àmbit de gestió i de planificació pedagògica

● àmbit social i d’interrelació amb l’entorn

3

AVALUACIÓ

● dels objectius generals

● de l’aplicació del PLC

● de la competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat

4

(9)

ANÀLISI DEL CONTEXT

(10)

OBJECTIUS

(11)

Articles 6 i 7

Llei 4/2018 ESO BATXILLERAT FP FPA

Valencià - Castellà 25%

Llengua estrangera 15-25% 10-25% 10-25% 15-25%

PROPORCIÓ D’ÚS VEHICULAR

Aquests percentatges es calculen per al global del cicle II

S’ha d’aplicar la mateixa distribució de temps curricular en cada llengua a tot l’alumnat del mateix curs.

(12)

PROPORCIÓ D’ÚS VEHICULAR

GLOBAL D'ETAPA Valencià / Castellà Anglés

(Anglés: 1+1 h): 29 h

25%: 7 h 15 min

Mòdul Val o Cast: 4 h

Mòduls no ling.: 3h 15 m

15%: 4 h 21 min Mòdul Anglés: 2 h

Mòduls no ling.: 2 h 21 m (Anglés: 1+2 h): 30 h

25%: 7 h 30 min

Mòdul Val o Cast: 4 h

Mòduls no ling.: 3 h 30 min

15%: 4 h 30 min Mòdul Anglés: 3 h

Mòduls no ling.: 1h 30 min (Anglés: 2+2 h): 31 h

25%: 7 h 45 min

Mòdul Val o Cast: 4 h

Mòduls no ling.: 3 h 45 min

15%: 4 h 39 min Mòdul Anglés: 4 h

Mòduls no ling.: 39 min

(13)

ENFOCAMENTS METODOLÒGICS TIL

TILC

CLIL ÉMILE

TILC AICLE

Tractament integrat de llengües

Plantejament GLOBAL que té per objectiu la

construcció de la COMPETÈNCIA PLURILINGÜE a través d’una perspectiva CONJUNTA de totes les llengües del currículum.

Treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents matèries de llengües del centre.

Tractament integrat de llengua i continguts

Metodologia que planteja aprendre

llengua al mateix temps que s’aprenen continguts no lingüístics.

(14)

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES

Guia per a l’elaboració del PLC

(15)

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES

(16)

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS

Guia per a l’elaboració del PLC

(17)

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS

(18)

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS

(19)

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS

(20)
(21)

MESURES DE SUPORT A L’ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LES LLENGÜES

Guia per a l’elaboració del PLC

(22)

MESURES DE SUPORT A

L’ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LES LLENGÜES

(23)

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

NOUVINGUT I VULNERABLE

Guia per a l’elaboració del PLC

(24)

ATENCIÓ A L’ALUMNAT NOUVINGUT I VULNERABLE

Guia per a l’elaboració del PLC

(25)

MODALITAT DE PRESÈNCIA DE LES LLENGÜES NO CURRICULARS

Guia per a l’elaboració del PLC

(26)

MESURES

ORGANITZATIVES

Guia per a l’elaboració del PLC

(27)

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Guia per a l’elaboració del PLC

DADES

ACTUACIONS I DATA D’APLICACIÓ

(28)

AVALUACIÓ

Guia per a l’elaboració del PLC

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DEL PLC (sobre l’article 14 Llei 4/2018)

(29)

FORMACIÓ

Cursos i jornades del CEFIRE relacionats amb el plurilingüisme

Proposta de seminaris i grups de treball del PAF: metodologia, elaboració de materials...

Cursos d’actualització lingüística (CAL) de valencià i d’anglés

PIALP: oferta d’idiomes en les EOI, estades a l’estranger...

Jornada de formació sobre plurilingüisme (febrer 2021)

(30)

FORMACIÓ

CEFIRE PLURILINGÜISME

(31)

SUPORT DEL SEP

ASSESSORAMENT

REUNIONS AMB EQUIPS DIRECTIUS, COCOPE, DEPARTAMENTS, COMISSIONS

REUNIONS INSTITUCIONALS DGIEO CURS 2019-2020

SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ METODOLÒGICA

ATENCIÓ (TELEFÒNICA I A TRAVÉS DEL CORREU- E): DUBTES, CONSULTES, SUGGERIMENTS...

SUPORT A LA FORMACIÓ

PARTICIPACIÓ EN SEMINARIS, GRUPS DE TREBALL I PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES

PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PLURILINGÜE DEL CEFIRE

(32)

SUPORT DEL SEP

PROGRAMES ERASMUS+ I ETWINNING

PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES (PEL)

AUXILIARS DE CONVERSA

INTERCANVIS D’ALUMNAT: PROJECTE RAPSODES

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA

PROGRAMES FORMATIUS DE SUPORT

(33)

SUPORT DEL SEP

GUIA DEL PLC

PREGUNTES BÀSIQUES

RECURSOS DIDÀCTICS (tasques de suport a l’elaboració del PLC)

DOCUMENTS DE SUPORT ALS APARTATS DEL PLC

MODELS D’ACTA I D’ENQUESTES

ORIENTACIONS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLC MATERIALS

El Projecte Lingüístic de Centre

(34)

Gràcies per la vostra atenció!

DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ

SERVEI D’EDUCACIÓ

PLURILINGÜE: pepli_plc@gva.es

Referencias

Documento similar

95 Los derechos de la personalidad siempre han estado en la mesa de debate, por la naturaleza de éstos. A este respecto se dice que “el hecho de ser catalogados como bienes de

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

El nuevo Decreto reforzaba el poder militar al asumir el Comandante General del Reino Tserclaes de Tilly todos los poderes –militar, político, económico y gubernativo–; ampliaba

De acuerdo con Harold Bloom en The Anxiety of Influence (1973), el Libro de buen amor reescribe (y modifica) el Pamphihis, pero el Pamphilus era también una reescritura y

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,

De hecho, este sometimiento periódico al voto, esta decisión periódica de los electores sobre la gestión ha sido uno de los componentes teóricos más interesantes de la