El treball a Barcelona 2015

152  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)
(3)

La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona ha aprovat l’informe

El treball a Barcelona 2015

President:Vicenç Tarrats

Comissió Executiva:Juan José Casado, UGT de Catalunya

Agustí Bonavia i Yésika Aguilar, FTN

Àngels Santigosa, Ajuntament de Barcelona

Secretari general:José A. Fernández

Elaboració i redacció de l’informe: Pascual Bayarri i José A. Fernández

Suport administratiu: Teresa Navarro

Fonts utilitzades:

Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. padró d’habitants, Institut General de la Seguretat Social, Direcció d’Estudis d’Activitats Econòmiques i Ocupació, Departament d’Empresa i Ocupació de Generalitat de Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona, Observatori de les Ocupacions-SEPE Barcelona, Eurostat, Agència Tributària i Agència de Salut Pública de Barcelona

Direcció editorial i coordinació: José A. Fernández

(4)
(5)

Població a Barcelona 7

Segons el cens Segons l’EPA

Població ocupada 11

Població ocupada segons l’EPA Afiliació a la Seguretat Social Contractació

Població aturada 38

Segons l’EPA Atur registrat

Demandes d’ocupació 59

Comparació amb altres àmbits 66

Expedients de regulació d’ocupació (ERO) 97

Prestacions per desocupació 104

Cost laboral 109

Evolució dels salaris 177

Sinistralitat i salut laboral 130

Valoracions i propostes 133

(6)
(7)

Població a Barcelona

Població segons el cens

Segons el padró d’habitants, el mes de juny de 2015, Barcelona tenia una població de 1.609.550 habitants. Per segon any consecutiu, la ciutat presenta una reducció de la població, del 0,2% des de juny de 2014, i de l’1,1% des de l’any 2008.

Si observem la població de 16 anys, la pèrdua l’any 2015 arriba al 0,3% i al 2,1% en el període 2008-2015. En xifres absolutes des de l’any 2008 la ciutat ha perdut 18.540 habitants, xifra que arriba a 29.210 habitants en la població de 16 anys i més.

Població de la ciutat segons el padró i l’EPA

En milers 2008 2012 2013 2014 2015 2014-15Var. 2008-15Var.

Població segons el padró*

Total 1.628,1 1.619,8 1.614,1 1.613,4 1.609,6 -0,2% -1,1% De 16 anys i més 1.423,2 1.407,9 1.400,5 1.398,5 1.394,0 -0,3% -2,1% Segons l’EPA. Mitjanes en milers**

De 16 anys i més 1.356,8 1.346,0 1.327,8 1.309,0 1.306,2 -0,2% -3,7%

*Lectures del padró d’habitants a juny

** L’any 2014 la base poblacional de l’EPA ha canviat. Les dades del període 2002-2013 s’han revisat amb la nova base de població per poder establir comparacions.

Població segons l’EPA

El descens de la població de 16 anys i més a Barcelona segons el cens en el període 2008-2015 es reflecteix en l’Enquesta de població activa amb més intensitat, ja que segons aquesta font, la reducció és del 3,8%. En canvi, deixa veure un increment del 0,02% de la població de 16 anys i més al llarg de l’any 2015.

Segons l’EPA, des de 2008, la disminució de persones majors de 15 anys a la ciutat arriba a 50.600, mentre que la població activa es redueix en 61.100.

Població inactiva

(8)

Al període 2008-2015, s’observa un increment més pronunciat a tots els grups, excepte en el de les persones que fan feines de la llar, que gairebé disminueix el 25%. Aquesta reducció s’ha de vincular amb la creixent incorporació de dones a la població activa.

Població inactiva a Barcelona. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Total 513,5 507,6 524,1 3,2% 2,1%

Estudiant 71,3 71,7 73,6 2,6% 3,1%

Pensionista 285,2 304,0 312,8 2,9% 9,7%

Feines de la llar 129,9 92,4 98,5 6,7% -24,1%

Incapacitat 15,8 25,2 24,6 -2,3% 55,9%

Altres 11,3 14,4 14,6 1,4% 29,5%

Població activa

L’EPA dibuixa un panorama de reduccions en la població activa i en l’aturada, junta-ment amb un lleuger repunt de la ocupada.

En mitjanes anuals, la reducció interanual de la població activa l’any 2015 se situa al voltant de 19.000 persones. La població ocupada, després de tres anys de baixades, es va incrementar en 8.400; l’aturada va baixar en més de 27.000. És el tercer any con-secutiu amb reduccions de l’atur. No obstant, si prenem com a referència l’any 2008, la població activa presenta una disminució de més de 61.000 persones, un descens de l’ocupació de gairebé 108.000 i una població aturada que s’incrementa un 75%.

Població activa a Barcelona. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Població activa 843,3 801,4 782,2 -2,4% -7,2%

Ocupada 781,2 665,0 673,4 1,3% -13,8%

Aturada 62,1 136,4 108,8 -20,2% 75,2%

L’any 2015, les persones ocupades suposaven un 51,6% de la població major de 15 anys i les aturades el 8,3%. Fa sis anys, el 57,6% de la població de 16 anys o més estava ocupada i el 4,6% aturada.

Població activa a Barcelona. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015

(9)

L’any 2015, de mitjana anual, a Barcelona hi va haver 782.200 persones actives, el 86% de les quals estaven ocupades i quasi el 14% aturades. S’observa una millora evident d’aquests indicadors els darrers dos anys, més intensa l’any 2015. Els efectes de la crisi sobre l’ocupació encara són, tanmateix, indiscutibles, ja que l’any 2008 els ocupats representaven més del 92% de la població activa.

Una altra dada a tenir en compte és l’evolució anual que mostra que l’any 2015 la població activa mitjana era la menor dels darrers deu anys.

IV 2015 IV 2014 IV 2012

IV 2010 IV 2008

IV 2006 IV 2004

IV 2002 707,9

807,4 825,1

846,6 841,2 850,5

806,1 784,4

Evolució de la població activa a Barcelona. En milers

L’anàlisi comparativa de les mitjanes anuals de població activa es realitza prenent com a referència les següents variables:

Sexe

La majoria de la població activa de Barcelona és femenina per segon any consecutiu. L’increment de dones en la població activa ha estat continu al llarg de la crisi atès que l’any 2008 la població activa femenina representava el 46,3% del total i el 2015 era més del 50%. En xifres absolutes, l’any 2015 superaven en 1.400 persones els homes. Mentre que la població activa femenina ha crescut un 0,4% els darrers set anys mal-grat la crisi, la masculina ha caigut quasi un 14%. Tot i aquesta tendència, l’any 2015 disminueix tant la població activa masculina com la femenina al voltant del 2,5%.

Població activa per sexe a Barcelona. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Homes 453,1 399,8 390,4 -2,4% -13,8%

Dones 390,2 401,6 391,8 -2,5% 0,4%

Edat

(10)

caigut un 22,2% des de l’any 2008 i el del grup de 25 a 54 anys un 9,9%. Tots dos grups presenten, així mateix, reduccions al llarg de l’any 2015.

En canvi, les persones actives de 55 anys i més s’han incrementat quasi un 15% des de l’any 2008, i un 3% el darrer any.

Població activa per edat. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

De 16 a 24 anys 59,3 46,1 46,1 -0,1% -22,2%

De 25 a 54 anys 663,5 621,1 597,9 -3,7% -9,9%

De 55 anys i més 120,5 134,2 138,2 3,0% 14,7%

Nacionalitat

La població activa estrangera, que s’havia estabilitzat els primers anys de la crisi i fins i tot s’havia incrementat, fins a arribar al seu màxim l’any 2011, es va reduir els anys 2012 i 2013 al voltant del 9%, i per damunt del 6% l’any 2014. El 2015 presenta una disminució de quasi el 12%. La població activa espanyola també s’ha reduït, però de forma més moderada, ja que només ha perdut un 2,8% des de l’any 2008.

Com a conseqüència les persones estrangeres han passat del 22,1% l’any 2011 al 16,5% quatre anys després. De les 72.400 persones actives que va perdre la ciutat en aquests quatre anys, 59.500 eren estrangeres.

Població activa per nacionalitat. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Espanyola 671,9 654,8 652,8 -0,3% -2,8%

Estrangera 171,4 146,6 129,4 -11,8% -24,5%

Nivell formatiu

La població activa amb estudis superiors es consolida com el grup majoritari a la ciutat. Malgrat el lleuger descens de l’any 2015, és el que ha crescut més des de l’any 2008, un 16,2%. Hi representa quasi el 57% del total, quan l’any 2008 el seu pes era del 45,4%. La resta de col·lectius presenten reduccions tant el darrer any com des del començament de la crisi. Cal destacar la reducció de persones que tenen com a màxim estudis primaris.

Població activa per nivell formatiu. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15 Sense estudis i primària 105,7 52,2 40,5 -22,4% -61,7% Ed. secundària 1a etapa 137,9 139,3 136,4 -2,1% -1,1% Ed. secundària 2a etapa 216,9 164,9 160,5 -2,7% -26,0%

(11)

Població ocupada

Per tal d’analitzar la població ocupada a la ciutat utilitzem tres fonts: estadístiques d’ocupació segons l’EPA, registre d’afiliats a la Seguretat Social i contractació anual.

Població ocupada segons l’EPA

L’any 2015, la població ocupada mitjana a Barcelona, va ser de 673.400 persones, un 1,3% més que l’any anterior.

Malgrat l’increment del darrer exercici, des de l’any 2008 hi ha una reducció acumu-lada. En termes de mitjanes anuals, és de quasi un 14%, la qual cosa significa que durant la crisi la ciutat ha perdut al voltant de 108.000 persones ocupades, una de cada set.

El quart trimestre de 2015, a la ciutat hi havia 681.400 persones ocupades, xifra molt llunyana a les 800.400 que es van assolir el segon trimestre de l’any 2008, màxim històric d’ocupació a Barcelona segons l’EPA. Des de llavors a la ciutat s’han extingit més de 119.000 llocs de treball, malgrat que n’ha recuperat 6.500 durant l’any 2015. L’any 2015 és el primer exercici, des de 2011, en què es produeix un augment de persones ocupades en termes de mitjana anual, i el segon any consecutiu en què aug-menta la ocupació entre el primer i el quart trimestre de l’any, 17.500 persones, alhora que disminueix la població aturada en 13.100 persones. Per tant, la població activa s’incrementa en 4.400 persones entre el primer i el darrer trimestre de l’any.

IV 2015 IV 2014 IV 2012

IV 2010 IV 2008

IV 2006 IV 2004

IV 2002 619,8

719,9

774,8 778,7

707,7 692,6

674,9 681,4

Població ocupada a Barcelona. Per trimestres

Per a la comparativa de les mitjanes de població ocupada utilitzem diferents variables:

Situació professional

(12)

Al llarg del període 2008-2015, tots els grups van perdre ocupació, especialment les persones assalariades, tant del sector públic com del privat, amb reduccions del 18% i de gairebé el 15%, respectivament. La reducció d’ocupació al sector privat ha estat contínua al llarg del període, exceptuant el darrer any. Alsector públic, que havia in-crementat l’ocupació fins a l’any 2012, els tres darrers anys s’ha vist arrossegat també per la reducció.

Població ocupada per situació professional a Barcelona. Mitjanes

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Total 781,2 665,0 673,4 1,3% -13,8%

Assalariats sector privat 552,1 463,1 472,7 2,1% -14,4% Assalariats sector públic 100,4 84,5 82,3 -2,6% -18,0%

Empresaris i altres 128,7 117,4 118,4 0,8% -8,0%

Durada de la contractació

Entre les 555.000 persones assalariades predominen les que tenen contractes indefi-nits, el 83,1%. Cal assenyalar que aquestes han disminuït quasi un 12% des de 2008, mentre que les persones assalariades amb contracte temporal ho han fet en un 27%.

Sexe

L’any 2015 l’ocupació masculina augmenta amb més intensitat que la femenina. No obstant, en el període 2008-2015 l’ocupació femenina ha resistit millor els efectes de la crisi, ja que s’ha reduït un 7,5% des de l’any 2008, en comparació amb la caiguda de l’ocupació masculina, que ha estat d’un 19,2%.

Població ocupada per sexe a Barcelona. Mitjanes

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Homes 419,1 332,1 338,6 2,0% -19,2%

Dones 362,1 332,9 334,7 0,5% -7,5%

Aquest millor comportament de l’ocupació femenina al llarg de la crisi ha fet que l’any 2015 les dones representin el 49,7% de l’ocupació.

Edat

(13)

Entre la població de 25 a 54 anys, l’ocupació es manté estable l’any 2015, mentre que des de 2008 disminueix un 15,6%. En lade persones de 55 anys i més trobem que entre 2008 i 2015 ha guanyat un 2,5%, i al llarg de l’any 2015 n’ha guanyat un 2,2%.

Població ocupada per edat a Barcelona. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

De 16 a 24 anys 46,1 27,8 32,2 16,1% -30,1%

De 25 a 54 anys 620,1 522,0 523,3 0,2% -15,6%

De 55 anys i més 115,0 115,3 117,9 2,2% 2,5%

Nacionalitat

Igual que s’observa a la població activa, l’any 2012 va començar una reducció progres-siva del pes de la població estrangera en l’ocupació de la ciutat. Aquesta reducció s’ha trencat durant el darrer any. El 2015, l’ocupació de la població estrangera va augmen-tar un 0,7%, mentre que entre la espanyola ho va fer un 1,4%.

En el període 2008-2015, l’ocupació de les persones estrangeres es va reduir per da-munt del 28%, la de les espanyoles un 10,4%. De les quasi 108.000 persones ocupa-des que ha perdut la ciutat els darrers set anys, més de 42.600 eren estrangeres.

Població ocupada per nacionalitat a Barcelona. Mitjanes

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Espanyola 630,2 557,3 565,0 1,4% -10,4%

Estrangera 151,0 107,7 108,4 0,7% -28,2%

Nivell formatiu

El percentatge de persones ocupades de la ciutat que han cursat educació superior superava el 60% l’any 2015, el nivell més alt els darrers anys. Es situava quasi 14 punts per damunt del pes que tenien l’any 2008. És l’únic grup que guanya ocupació al llarg dels anys de la crisi, un 11,6%. La resta de grups presenten reduccions superiors al 16%, especialment el de les persones que només han cursat estudis primaris com a màxim, que cauen un 65,6%.

(14)

Població ocupada per nivell formatiu a Barcelona. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Sense estudis i primària 93,7 35,0 32,3 -7,7% -65,6%

Secundària 1a etapa 125,1 101,6 104,8 3,1% -16,3%

Secundària 2a etapa 198,4 133,0 130,0 -2,2% -34,4%

Educació superior 364,1 395,5 406,3 2,7% 11,6%

Sector productiu

Malgrat que la construcció és el sector que guanya més ocupació l’any 2015, un 10,3%, durant el període 2008-2015, és el que baixa més, un 56%. L’agricultura i la in-dústria perden globalment un 24,6% en el mateix període. L’any 2008, el 20,7% de les persones ocupades treballaven a la indústria o a la construcció, mentre que l’any 2015 aquest percentatge era del 15,5%. Una altra dada mostra la intensitat de l’impacte de la crisi en aquests dos sectors: malgrat que l’any 2008 la indústria i la construcció només representaven la cinquena part de la població ocupada, el 53% de les quasi 108.000 persones ocupades que perd la ciutat en el període 2008-2015 treballaven en aquests dos sectors.

Població ocupada per sector a Barcelona. Mitjanes anuals

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Agricultura/Indústria 106,2 76,0 80,0 5,3% -24,6%

Construcció 55,4 22,1 24,3 10,3% -56,1%

Serveis 619,6 567,0 569,0 0,4% -8,2%

(15)

Serveis Construcció Agricultura/ Indústria 2008 13,6 7,1 79,3 2009 12,1 5,8 82,0 2010 12,8 5,1 82,1 2011 11,0 5,5 83,5 2012 10,7 4,4 84,8 2013 11,1 3,4 85,5 2014 11,4 3,3 85,3 2015 11,9 3,6 84,5

Ocupació per sectors. Mitjanes anuals en %

A la població ocupada mitjana no agrària de Barcelona per branques d’activitat (CNAE 2009), observem que les que concentraven més ocupació l’any 2015, el 21,3%, eren les activitats financeres, immobiliàries, professionals, administratives i els serveis auxi-liars; l’administració pública, l’educació i la sanitat, arribaven al 21,1% ; i el comerç, les reparacions i l’hoteleria, el 20,9%. Per primera vegada, activitats financeres, immo-biliàries, professionals, administratives i els serveis auxiliars lidera l’ocupació.

Població ocupada no agrària per branques d’activitat. Mitjanes

En milers 2008 2014 2015 2014-15Var. 2008-15Var.

Total 780,7 664,8 672,8 1,2% -13,8%

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i

arts gràfiques 35,3 24,0 24,3 1,1% -31,1%

Energia, aigua, química, cautxú i metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport

70,4 51,8 55,2 6,7% -21,6%

Construcció 55,4 22,1 24,3 10,3% -56,1%

Comerç i reparacions, hoteleria 152,7 142,7 140,9 -1,3% -7,8% Transports i emmagatzematge 42,7 35,1 29,7 -15,3% -30,4% Informació i comunicacions 45,3 40,5 39,7 -2,0% -12,4% Act. financeres, immobiliàries, professionals,

(16)

Al llarg de la crisi, l’única branca d’activitat que incrementa la seva ocupació és la d’activitats culturals, esportives i altres, un 5,9%. El darrer any, l’ocupació va créixer a les activitats industrials; dins dels serveis, en sectors com ara les activitats finance-res, immobiliàries, professionals, administratives i de serveis auxiliars així com en les activitats culturals i esportives, i, especialment, a la construcció.

Població ocupada no agrària per branques d’activitat. Mitjanes

En percentatge 2008 2014 2015

Total 780,7 664,8 672,8

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 4,5% 3,6% 3,6% Energia, aigua, química, cautxú i metal·lúrgia, maquinària,

material elèctric i de transport 9,0% 7,8% 8,2%

Construcció 7,1% 3,3% 3,6%

Comerç i reparacions, hoteleria 19,6% 21,5% 20,9%

Transports i emmagatzematge 5,5% 5,3% 4,4%

Informació i comunicacions 5,8% 6,1% 5,9%

Act. financeres, immobiliàries, prof., adm. i serveis auxiliars 20,8% 20,0% 21,3% Administració pública, educació i sanitat 18,8% 22,2% 21,1% Activitats culturals, esportives i altres 8,9% 10,3% 10,9%

Tipus de jornada

L’ocupació a jornada complerta creix un 2,2% l’any 2015, i el nombre de persones ocupades a jornada parcial es redueix un 4,2%. Entre les dones creix l’ocupació tant de jornada complerta com de jornada parcial, en ambdós casos menys de l’1%. Entre els homes creix el nombre d’ocupats a jornada complerta, un 3,8%, i es redueix el d’ocupats a jornada parcial, un 14,6%.

Població ocupada per tipus de jornada i sexe. Mitjanes anuals

En milers 2014 2015 Var. 2014-15 Total ocupació 665,0 673,4 1,3%

Homes 332,0 338,7 2,0%

Dones 333,0 334,7 0,5%

Jornada complerta 562,7 575,3 2,2%

S/total 84,6% 85,4%

Homes 298,9 310,3 3,8%

Dones 263,8 265,0 0,4%

Jornada parcial 102,3 98,1 -4,2%

S/total 15,4% 14,6%

Homes 33,15 28,325 -14,6%

(17)

Percentatge per tipus de jornada i sexe

2014 2015

Homes s/total 49,9% 50,3%

Dones s/total 50,1% 49,7%

Jornada complerta

S/total jornades 84,6% 85,4%

Homes s/total 53,1% 53,9%

Dones s/total 46,9% 46,1%

Jornada parcial

S/total jornades 15,4% 14,6%

Homes s/total 32,4% 28,9%

Dones s/total 67,6% 71,1%

El 85,4% de les persones ocupades a Barcelona ho són a jornada complerta. Però la seva distribució és força desigual: el 91,6% dels homes tenen jornada complerta en comaració amb el 79,2% de les dones.

Una altra dada mostra la diferent importància de la jornada parcial segons el sexe: el 71,1% de les persones ocupades a jornada parcial a Barcelona l’any 2015 són dones.

Tipus de jornada per sexe a Barcelona

2014 2015

Homes

Completa 90,0% 91,6%

Parcial 10,0% 8,4%

Dones

Completa 79,2% 79,2%

Parcial 20,8% 20,8%

Afiliació a la Seguretat Social

El quart trimestre de 2015, segons les dades de afiliació a la Seguretat Social, els assalariats (règim general i règims especials)1 i els ocupats per compte propi (règim

d’autònoms) a Barcelona eren 1.027.455. Per primera vegada als darrers cinc anys, l’afiliació a la ciutat supera el milió de persones a desembre.

En els quatre trimestres de l’any 2015 s’observen augments interanuals de l’afiliació, que han donat lloc a un increment de 33.943 persones.

(18)

Autònoms

Reg. general

2008 917.061 121.170

2009 880.584 115.972

2010 874.976 114.151

2011 853.132 112.678

2012 824.745 110.485

2013 825.858 111.055

2014 844.725 114.668

2015 876.369 116.998

Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona. IV trimestre

Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

General Autònoms Especials Total 2014

I trim. 829.712 111.420 34.243 975.375 II trim. 834.700 112.896 34.434 982.030 III trim. 831.615 112.542 34.009 978.166 IV trim. 844.725 114.668 34.119 993.512 2015

I trim. 853.292 114.936 34.271 1.002.499 II trim. 864.245 116.074 34.519 1.014.838 III trim. 858.776 115.246 33.890 1.007.912 IV trim. 876.369 116.998 34.088 1.027.455

L’augment afecta quasi tots el règims d’afiliació. El general ho fa un 3,7% i el d’autònoms un 2%, i els especials baixen un 0,1%.

(19)

Afiliació a la SS. Variacions mateix període any anterior

General Autònoms Especials Total 2014

I trim. 1,5 1,6 -0,6 1,4

II trim. 1,0 2,7 -0,3 1,1

III trim. 1,7 3,4 0,2 1,8

IV trim. 2,3 3,3 0,6 2,3

2015

I trim. 2,8 3,2 0,1 2,8

II trim. 3,5 2,8 0,2 3,3

III trim. 3,3 2,4 -0,3 3,0

IV trim. 3,7 2,0 -0,1 3,4

Entre desembre de 2007, que va marcar el màxim d’afiliació a la ciutat, i desembre de 2012, on va arribar al seu mínim, Barcelona va perdre 129.627 persones afiliades, un 12%. Però d’ençà d’aquesta data fins a desembre de 2015, la ciutat ha recuperat 58.362 afiliats.

2015 2011

2007 2003

1999 780.195

855.341

953.000

853.132 876.369

Afiliació al règim general de la Seguretat Social a Barcelona

Sectors

El 2015, a Barcelona, l’afiliació al règim general i al d’autònoms va créixer a tots els sectors excepte a la indústria, i especialment al sector serveis,2 que per cinquè any

consecutiu presenta el millor comportament de l’afiliació als dos règims.

Si sumem els dos règims, l’afiliació creix als serveis un 4,5% i al comerç un 2,1%; a la construcció s’incrementa un 2,4%, i a la indústria baixa un 1,7%, per la reducció de l’experimentada al règim general.

(20)

Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

Desembre Règim general Règim d’autònoms

2014 2015 2014-15Var. 2014 2015 2014-15Var. Total 844.725 876.369 3,7% 114.668 116.998 2,0%

Agricultura i ramaderia 215 247 14,9% 171 183 7,0%

Indústria 68.253 67.013 -1,8% 6.177 6.165 -0,2%

Construcció 21.754 22.312 2,6% 7.779 7.920 1,8%

Comerç i reparacions 123.800 126.930 2,5% 27.402 27.402 0,0%

Serveis 630.703 659.867 4,6% 73.139 75.328 3,0%

El 75,3% de la població assalariada afiliada al règim general i el 64,4% dels autònoms treballaven al sector serveis. Al comerç i a la construcció tenen un pes més gran els autònoms. Per la seva banda, la indústria ocupa el 7,6% de les persones afiliades al règim general i el 5,3% de les afiliades al règim d’autònoms.

Construcció

Serveis Indústria

2007 10,6 83,7 5,4

2008 10,1 84,5 5,4

2009 9,5 85,7 4,8

2010 8,9 86,8 4,2

2011 8,8 87,7 3,5

2012 8,5 88,5 3,0

2013 8,4 88,9 2,7

2014 8,1 89,3 2,6

2015 7,6 89,8 2,5

Afiliació al règim general de la Seguretat Social en %. Per sectors

(21)

Activitats econòmiques

Si fem una anàlisi desagregada de l’afiliació tot sumant la del règim general i la del règim d’autònoms per activitats econòmiques, cal remarcar que l’any 2015 els serveis a les empreses es van incrementar, així com a l’hoteleria, l’educació i les activitats sanitàries, el comerç i l’administració pública. A la construcció, s’incrementa i es re-dueix en les indústries manufactureres i en les activitats financeres, les assegurances i el transport.

A la ciutat, l’any 2015, el 68,7% de les persones afiliades al règim general s’enquadren als serveis a les empreses, el comerç, l’hoteleria, les activitats sanitàries i els serveis socials, l’educació i l’administració pública.

Afiliació a la Seguretat Social per activitats econòmiques

Desembre i CCAE2009

Règim general Reg. general i d’autònoms

2014 2015 2014-15Var. 2014 2015 2014-15Var.

Total treballadors 844.725 876.369 3,7% 959.393 993.367 3,5%

Agr. ramaderia i pesca 215 247 14,9% 386 430 11,4%

Indústries extractives 23 29 26,1% 32 45 40,6%

Indústries manufactureres 56.715 55.327 -2,4% 62.831 61.403 -2,3%

Energia elèctrica i gas 2.315 2.271 -1,9% 2.338 2.298 -1,7%

Aigua, sanejament, residus 9.200 9.386 2,0% 9.229 9.432 2,2%

Construcció 21.754 22.312 2,6% 29.533 30.232 2,4%

Comerç i reparacions 123.800 126.930 2,5% 151.202 154.332 2,1%

Transp. i emmagatzematge 32.476 32.274 -0,6% 39.742 39.563 -0,5%

Hoteleria 63.861 68.352 7,0% 74.581 79.057 6,0%

Informació i comunicacions 51.417 57.216 11,3% 56.489 62.631 10,9%

Act. finan., assegurances 36.487 35.375 -3,0% 38.562 37.482 -2,8%

Activitats immobiliàries 10.691 11.421 6,8% 13.100 13.940 6,4%

Serveis a les empreses 165.235 174.393 5,5% 190.423 200.575 5,3%

Administració pública 77.077 81.045 5,1% 77.101 81.083 5,2%

Educació 61.731 63.988 3,7% 64.976 67.454 3,8%

Act. sanitàries i serv. socials 84.311 87.023 3,2% 89.594 92.555 3,3%

Act. artístiques, recreatives 19.039 20.154 5,9% 23.451 24.694 5,3%

Altres serveis 23.387 23.678 1,2% 30.809 31.189 1,2%

Personal domèstic llars 4.636 4.581 -1,2% 4.648 4.593 -1,2%

(22)

Afiliació a la SS per activitats econòmiques. Variacions

Desembre i CCAE2009 R. general R. general i d’autònoms

2014 2015 2014 2015

Indústries manufactureres 6,7% 6,3% 6,5% 6,2%

Energia elèctrica i gas 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

Aigua, sanejament, residus 1,1% 1,1% 1,0% 0,9%

Construcció 2,6% 2,5% 3,1% 3,0%

Comerç i reparacions 14,7% 14,5% 15,8% 15,5%

Transports i emmagatzematge 3,8% 3,7% 4,1% 4,0%

Hoteleria 7,6% 7,8% 7,8% 8,0%

Informació i comunicacions 6,1% 6,5% 5,9% 6,3%

Act. financeres, assegurances 4,3% 4,0% 4,0% 3,8%

Activitats immobiliàries 1,3% 1,3% 1,4% 1,4%

Serveis a les empreses 19,6% 19,9% 19,8% 20,2%

Administració pública 9,1% 9,2% 8,0% 8,2%

Educació 7,3% 7,3% 6,8% 6,8%

Act. sanitàries i serveis socials 10,0% 9,9% 9,3% 9,3%

Act. artístiques, recreatives 2,3% 2,3% 2,4% 2,5%

Altres serveis 2,8% 2,7% 3,2% 3,1%

Llars que ocupen personal domèstic 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Organismes extraterritorials 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Grandària del centres de cotització

El desembre de 2015 es comptabilitzaven a Barcelona 72.846 centres de cotització, un 1,8% més que el desembre de 2014. Per segon any consecutiu es produeix un augment dels centres de cotització a la ciutat. Això fa que la seva reducció entre desembre de 2008 i desembre de 2015 sigui ja de només un 4,9%. La baixada entre 2008 i 2015 va ser especialment rellevant entre els centres d’11 a 100 treballadors.

Grandària dels centres de cotització. Barcelona

Desembre 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Treballadors 876.369 3,7% -4,4%

D’1 a 10 treballadors 164.696 2,6% -3,9%

D’11 a 100 treballadors 244.559 4,8% -9,8%

De 101 a 1.000 treballadors 262.621 4,8% -5,2% Més de 1.000 treballadors 204.493 2,1% 3,4% Centres de cotització 72.846 1,8% -4,9%

D’1 a 10 treballadors 62.941 1,4% -4,1%

D’11 a 100 treballadors 8.811 4,6% -10,5%

De 101 a 1.000 treballadors 1.020 2,3% -6,1%

(23)

L’any 2015, els centres de cotització amb més de 1.000 persones es l’únic grup que redueix el seu nombre i el que presenta un increment menor de la seva afiliació. No obstant això, és el grup que es comporta millor en el període 2008-2015, ja que és l’únic que incrementa la seva població afiliada i no pateix una baixada del nombre de centres.

Davant del descens generalitzat del nombre de centres de cotització entre els anys 2008 i 2015, el darrer exercici presenta una evolució positiva que també es reflecteix en l’increment de l’afiliació.

Catalunya Barcelona

Més de 1.000 treb. De 101 a 1.000 treb.

D'11 a 100 treb. D'1 a 10 treb.

18,8 23,7

27,9 33,8

30,0 28,5

23,3

14,0

Afiliació segons grandària del centre de cotització. En %

Al voltant del 86% dels centres de cotització de Barcelona tenien fins a 10 persones ocupades, pràcticament el mateix percentatge que a Catalunya.

Afiliació i centres de cotització a Barcelona per grandària. 2015

Desembre Indústria Construcció Comerç Serveis Afiliacions 67.013 22.312 126.930 659.867

D’1 a 10 7.240 9.685 41.339 106.342

D’11 a 100 13.105 8.668 42.855 179.774

De 101 a 1.000 20.950 3.959 25.809 211.903

Més de 1.000 25.718 0 16.927 161.848

Centres 2.965 4.132 17.193 48.517

D’1 a 10 2.427 3.750 15.428 41.301

D’11 a 100 453 362 1.641 6.351

De 101 a 1.000 77 20 120 803

Més de 1.000 8 0 4 62

(24)

Per sectors d’activitat, el darrer any es produeix un increment de centres de cotització als serveis, el comerç i la construcció, mentre que baixa a la indústria, on només aug-menten els centres de cotització de més de 1.000 treballadors.

La població afiliada als serveis puja en tots els tipus de centres. Al sector comerç només es redueix als centres de més de 1.000 treballadors i a la construcció en els de més de 100 treballadors. A la indústria, l’afiliació només s’incrementa als centres amb més de 1.000 persones afiliades.

Variacions afiliació i centres de cotització. Desembre 2015

Indústria Construcció Comerç Serveis

Afiliacions -1,8% 2,6% 2,5% 4,6%

D’1 a 10 -0,3% 6,5% 1,2% 3,0%

D’11 a 100 0,5% 5,3% 2,7% 5,6%

De 101 a 1.000 -8,3% -10,7% 6,7% 6,4%

Més de 1.000 2,5% 0,0% -0,8% 2,4%

Centres -1,8% 1,1% 0,6% 2,5%

D’1 a 10 -1,7% 0,5% 0,5% 2,0%

D’11 a 100 -1,3% 7,7% 1,9% 5,6%

De 101 a 1.000 -7,2% -9,1% 0,8% 3,9%

Més de 1.000 14,3% 0,0% -20,0% -3,1%

Nota: no s’inclou l’afiliació al sector agrícola.

La indústria i els serveis són els sectors on els grans centres de cotització tenen més importància. El desembre de 2015, quasi del 70% de la població afiliada a la indústria treballava en centres de més de 100 persones i un 38,4% en centres de més de 1.000. En els serveis, els centres amb més de 100 persones donaven ocupació a quasi el 57% de les persones afiliades.

Més de 1.000 treballadors

De 101 a 1.000 treballadors

D'11 a 100 treballadors

D'1 a 10 treballadors

Agricultura 36,4 63,6

Construcció 43,4 38,8 17,7

Indústria 10,8 19,6 31,3 38,4

Comerç 32,6 33,8 20,3 13,3

Serveis 16,1 27,2 32,1 24,5

(25)

Al comerç, només el 13,3% dels treballadors afiliats estan en centres de més de 1.000 treballadors, mentre que el 66,4% de l’afiliació es concentra en els centres de menys de 100 persones. A la construcció, aquest percentatge puja fins al 82%.

Contractació registrada

El nombre de contractes formalitzats a la ciutat l’any 2015 va ser de 927.498, xifra que suposa un increment del 8,2% respecte a 2014. És el quart any consecutiu que es registra augments anuals de la contractació. Aquest seguit d’increments anuals ha fet que, per primera vegada des de l’inici de la crisi econòmica, la contractació sigui superior a la de l’any 2007.

Per durada del contracte

L’augment de la contractació afecta a la contractació temporal, un 7,2% i a la indefinida. Contractació anual

2007 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2007-15

Total 915.196 857.321 927.498 8,2% 1,3%

Indefinits 156.412 107.183 123.231 15,0% -21,2%

S/total 17,1% 12,5% 13,3%

Temporals 758.784 750.138 804.267 7,2% 6,0%

S/total 82,9% 87,5% 86,7%

En el període 2007-2015 la contractació temporal presenta un increment del 6%, i la indefinida una reducció d’un 21,2%. A l’any 2007, el darrer exercici abans de la crisi, prop de 83 de cada 100 contractes eren temporals, mentre queal 2015 n’eren 86,7.

Temporals

Indefinits

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 156.412

98.147 83.119 86.728 123.231

758.784

658.132 689.703 698.896

804.267

(26)

Per sexe

La contractació femenina va superar la formalitzada pels homes l’any 2015, amb un 52,2% dels contractes registrats a Barcelona. Aquesta dada no suposa cap novetat perquè el pes de la contractació femenina s’ha mantingut estable des de l’any 2007, amb percentatges que han oscil·lat entre el 52,9% i el 54,5%.

La importància dels contractes temporals ha pujat des de l’any 2007, tant entre les dones com entre els homes. En els homes ha passat del 82,3% al 85,9%, i entre les dones del 83,5% al 87,4%.

Contractació a Barcelona per sexe

2007 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2007-15

Total 915.196 857.321 927.498 8,2% 1,3%

Homes 428.465 407.947 443.708 8,8% 3,6%

Indefinida 75.908 53.169 62.366 17,3% -17,8%

Temporals 352.557 354.778 381.342 7,5% 8,2%

Dones 486.731 449.374 483.790 7,7% -0,6%

Indefinida 80.504 54.014 60.865 12,7% -24,4%

Temporal 406.227 395.360 422.925 7,0% 4,1%

L’any 2015, la contractació masculina es va incrementar un 8,8% i la femenina un 7,7%. Quan observem l’evolució de la contractació entre 2007 i 2015, constatem que a Barcelona s’ha produït un increment de l’1,3%, amb una afectació desigual segons el sexe: els homes han recuperat el nivell de contractació previ a la crisi, amb un aug-ment del 3,6%, però s’ha reduït un 0,6% entre les dones.

Dones

Homes

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 428.465

347.167 364.150 368.542

443.708 486.731

409.112

408.672 417.082

483.790 Evolució de la contractació a Barcelona per sexe

(27)

Contractació indefinida

L’any 2015, el 72,2% dels contractes indefinits formalitzats a Barcelona eren ordinaris, seguits pels convertits en indefinits, el 26%. Els de foment de la contractació indefini-da van suposar l’1,4%, i els destinats a les persones amb discapacitat el 0,4%.

Contractació indefinida a Barcelona. Modalitat de contracte

2007 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2007-15 Ordinari temps indefinit 76.060 75.996 88.988 17,1% 17,0%

Foment cont. indefinida 32.049 1.553 1.679 8,1% -94,8%

Minusvàlids 707 416 473 13,7% -33,1%

Convertits en indefinits 47.596 29.218 32.091 9,8% -32,6%

Total 156.412 107.183 123.231 15,0% -21,2%

Des de l’inici de la crisi, el contracte indefinit ordinari és l’única modalitat que s’ha incrementat. La resta, s’han reduït força des de l’any 2007, especialment la de foment de la contractació indefinida, que ha baixat quasi un 95% en set anys.

Dones Homes

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 75.908

48.838 44.088

41.925

62.366 80.504

49.309

39.031

60.865 44.803

Evolució de la contractació indefinida a Barcelona per sexe

Respecte a 2014 s’incrementen totes les modalitats de contractació indefinida, amb augments que van del 8,1% als de foment de la contractació indefinida, fins al 17,1% de l’ordinari de temps indefinit, la de més pes.

(28)

Dones

Homes Ordinari temps

indefinit 50,9% 49,1%

Foment contr. indefinida

48,4% 51,6%

Minusvàlids 53,7% 46,3%

Convertits en indefinits

49,9% 50,1%

Contractació indefinida. Sexe i tipus de contracte. 2015

Contractació temporal

El 2015, el nombre de contractes temporals va pujar un 7,2%. Quasi el 79% del total es concentren en dues modalitats: eventuals per circumstàncies de producció i obra o servei.

Si comparem les xifres de contractació de l’any 2015 amb les de l’any 2007, just abans de la crisi, veiem que entre les principals modalitats de la contractació temporal s’han incrementat els contractes d’interinitat, els de les pràctiques, i els de formació. Baixa el nombre dels contractes relacionat amb la jubilació i els de relleu.

Contractació temporal a Barcelona per modalitat de contracte

2007 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2007-15

Obra o servei 275.136 273.041 288.122 5,5% 4,7%

Eventuals circumst. prod. 349.795 311.478 344.532 10,6% -1,5%

Interinitat 121.079 152.789 157.741 3,2% 30,3%

Minusvàlids 788 1.066 1.034 -3,0% 31,2%

Temporals d’inserció 0 177 178 0,6% 100,0%

Relleu 1.691 1.161 1.272 9,6% -24,8%

Jubilació parcial 1.559 1.327 1.420 7,0% -8,9%

Subs. jubilació 64 anys 31 17 28 64,7% -9,7%

Pràctiques 4.119 4.474 5.502 23,0% 33,6%

Formació 1.103 2.744 2.943 7,3% 166,8%

Altres 3.483 1.864 1.495 -19,8% -57,1%

Total temporals 758.784 750.138 804.267 7,2% 6,0%

(29)

seu pes majoritari en els contractes d’interinitat, on quasi un 73% són per a dones i, amb menys diferència, en els de pràctiques, formació i relleu. Els homes predominen en la resta de modalitats.

Dones

Homes

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 406.227

359.803 369.641 372.279

422.925

352.557

298.329 320.062 326.617

381.342

Contractació temporal a Barcelona. Per sexe

Durant el darrer any, la contractació temporal ha evolucionat lleugerament millor entre els homes que entre les dones: la contractació masculina ha augmentat un 7,5% i la femenina un 7%. Aquest comportament no és nou i es pot extrapolar fins a l’any 2008, primer any de la crisi. Des d’aleshores, la contractació temporal femenina s’ha incre-mentat un 4,7%, i la masculina quasi un 12%.

Dones Homes

Obra o servei 53,4% 46,6%

Eventuals circumst. producció 51,6% 48,4%

Interinitat 27,3% 72,7%

Minusvàlids 58,7% 41,3%

Temporals d'inserció 55,1% 44,9%

Relleu 40,1% 59,9%

Jubilació parcial 50,6% 49,4%

Subst. jub. 64 anys 28,6% 71,4%

Pràctiques 47,5% 52,5% Formació 48,6% 51,4%

Altres 60,1% 39,9%

Total 47,4% 52,6%

(30)

Pes dels diferents tipus de contracte temporal

Fins 1 mes D’1 a 6 mesos De 6 a 12 mesos

Més d’un any

Durada indeterminada

2007 33,6% 27,7% 3,2% 0,7% 34,7%

2008 39,3% 23,6% 3,5% 1,0% 32,6%

2009 42,6% 20,3% 3,2% 1,1% 32,9%

2010 44,6% 20,5% 3,1% 0,8% 31,1%

2011 46,2% 20,0% 3,1% 0,7% 30,1%

2012 46,4% 18,3% 3,1% 0,7% 31,5%

2013 48,0% 17,9% 3,0% 0,6% 30,5%

2014 46,8% 18,4% 3,0% 0,6% 31,1%

2015 45,8% 19,4% 3,2% 0,6% 30,9%

L’any 2015, quasi el 46% dels contractes temporals tenien una durada inferior a un mes, i més del 65%, inferior a sis mesos. L’augment de la contractació temporal en el període 2007-2015 s’explica bàsicament per la gran pujada dels contractes de duració inferior a un mes, que arriben fins un 44,3% durant el període.

Per nacionalitat

Després d’uns anys de descensos, els contractes registrats per persones estrangeres han crescut per segon any consecutiu. Des de l’any 2007, la contractació estrangera ha disminuït quasi un 30%, i l’espanyola s’ha incrementat un 13,8%.

Contractació a Barcelona per nacionalitat

2007 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2007-15

Total 915.196 857.321 927.498 8,2% 1,3%

Espanyola 652.785 682.492 742.655 8,8% 13,8%

S./ total 71,3% 79,6% 80,1%

Estrangera 262.411 174.829 184.843 5,7% -29,6%

S./ total 28,7% 20,4% 19,9%

L’any 2007, gairebé el 29% dels contractes eren per a persones estrangeres, mentre que l’any 2015 aquest percentatge ha baixat al 20%.

L’any 2015 augmenta la contractació indefinida: entre les persones estrangeres, un 12,8% i entre les espanyoles, un 15,8%. Malgrat aquest bon comportament els dos darrers anys, des de 2007 les espanyoles han perdut al voltant de la quart part de la seva contractació indefinida i les estrangeres quasi un 14,5%.

(31)

Estrangera

Espanyola 2007

652.785

262.411

2008

632.438

256.916

2009

542.776

213.503

2010

565.717

211.894

2011

576.478

196.344

2012

581.892

197.223

2013

615.542

170.082

2014

682.492

174.829

2015

742.655

184.843

Contractació a Barcelona. Per nacionalitat

Per edat

L’any 2015 la contractació va augmentar en tots els grups d’edat, especialment entre els menors de 20 anys i els majors de 44 anys. El 60,6% dels contractes formalitzats l’any 2015 a la ciutat van ser de persones d’entre 25 i 44 anys. En tots els grups d’edat creix més la contractació indefinida que no pas la temporal.

Contractació a Barcelona. Per edat

2007 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2007-15

Total 915.196 857.321 927.498 8,2% 1,3%

Menors de 20 anys 64.236 23.959 31.299 30,6% -51,3%

Indefinida 8.172 1.936 2.542 31,3% -68,9%

Temporal 56.064 22.023 28.757 30,6% -48,7%

De 20 a 24 anys 203.453 158.901 179.457 12,9% -11,8%

Indefinida 26.641 13.909 17.138 23,2% -35,7%

Temporal 176.812 144.992 162.319 12,0% -8,2%

De 25 a 29 anys 204.614 172.797 182.061 5,4% -11,0%

Indefinida 37.656 21.673 24.994 15,3% -33,6%

Temporal 166.958 151.124 157.067 3,9% -5,9%

De 30 a 44 anys 325.700 365.902 379.824 3,8% 16,6%

Indefinida 62.216 50.187 56.161 11,9% -9,7%

Temporal 263.484 315.715 323.663 2,5% 22,8%

De 45 anys i més 117.193 135.762 154.857 14,1% 32,1%

Indefinida 21.727 19.478 22.396 15,0% 3,1%

(32)

De 45 i més

De 30 a 44

De 25 a 29 Menors de 25

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2007 29,2% 22,4% 35,6% 12,8%

28,0% 22,1% 36,8% 13,2%

25,5% 21,9% 38,7% 13,9%

24,8% 21,4% 40,0% 13,8%

23,7% 20,8% 41,6% 14,0%

20,7% 20,0% 42,7% 16,6%

20,8% 20,7% 43,2% 15,4% 21,3% 20,2% 42,7% 15,8%

22,7% 19,6% 41,0% 16,7%

Pes dels grups d’edat sobre la contractació total

Entre 2007 i 2015, la contractació de la població menor de 30 anys es va reduir un 16,8%, mentre que en el grup de 30 a 44 i en el de les persones majors de 44, va pujar. Des del començament de la crisi, els contractes indefinits s’han reduït en tots els grups d’edat excepte en el de les persones majors de 44 anys. Les baixades més elevades es produeixen entre la població més jove arribant quasi el 69% en el cas de les persones menors de 20 anys. La temporal augmenta entre les persones majors de 30 anys. L’any 2015, el percentatge de contractes temporals sobre el total va ser del 91,9% en les persones menors de 20 anys, al 85,2% en les del grup de 30 a 44 anys. A mesura que augmenta l’edat de les persones es redueix el percentatge de temporalitat, però tots els col·lectius presenten un creixement d’aquest percentatge respecte a l’any 2007.

Temporals

Indefinits Menors de 20

8,1% 91,9%

De 20 a 24 9,5% 90,5%

De 25 a 29 13,7% 86,3%

De 30 a 44 14,8% 85,2%

De 45 i més 14,5% 85,5%

(33)

Per sectors

Abans d’entrar en l’anàlisi de la contractació per sectors, convé assenyalar que a partir de gener de 2014 l’activitat econòmica a la qual s’assignen els contractes de posada a disposició comunicats per empreses de treball temporal (ETT) és la de l’empresa usuària i no la de l’ETT. El sector serveis concentra més el 93% dels contractes formalitzats a la ciutat al llarg de l’any 2015. És el segon any consecutiu en què el seu pes es redueix, tot i que lleu-gerament, trencant la tendència a l’alça d’anys precedents.

L’augment de la contractació de l’any 2015 respecte al 2014 afecta tots els sectors, excepte els contractes temporals agrícoles, que es van reduir un 20%. No obstant això, s’ha d’assenyalar que aquest sector és irrellevant.

La contractació a la construcció va tenir un increment de l’11,8%, seguida per la indús-tria, amb un 8,8%, i els serveis, un 8,1%.

Respecte a 2007, el nombre de contractes formalitzats a Barcelona l’any 2015 al sector serveis presenta un increment del 5,7%. La construcció ha perdut més de la meitat de la seva contractació i a la indústria, la pèrdua és d’un 6,7%.

Contractació a Barcelona. Per sector

2007 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2007-15

Total 915.196 857.321 927.498 8,2% 1,3%

Agricultura 1.502 814 689 -15,4% -54,1%

Indefinits 279 75 98 30,7% -64,9%

Temporals 1.223 739 591 -20,0% -51,7%

Indústria 31.101 26.685 29.031 8,8% -6,7%

Indefinits 9.138 3.824 5.027 31,5% -45,0%

Temporals 21.963 22.861 24.004 5,0% 9,3%

Construcció 62.387 27.442 30.668 11,8% -50,8%

Indefinits 10.273 3.622 4.131 14,1% -59,8%

Temporals 52.114 23.820 26.537 11,4% -49,1%

Serveis 820.206 802.380 867.110 8,1% 5,7%

Indefinits 136.722 99.662 113.975 14,4% -16,6%

Temporals 683.484 702.718 753.135 7,2% 10,2%

Al llarg de la crisi, la contractació indefinida ha evolucionat pitjor que la temporal en tots els sectors, amb baixades que oscil·len entre el 16% dels serveis i el 60% de la construcció. La temporal baixa en la construcció un 50%, i s’incrementa en els serveis i en la indústria al voltant del 10%

(34)

Temporals

Indefinits

Agricultura 14,2% 85,8%

Indústria 17,3% 82,7%

Construcció 13,5% 86,5%

Serveis 13,1% 86,9%

Durada de la contractació a Barcelona per sectors. 2015

El 2015, tots els sectors presenten taxes de temporalitat superiors al 85%. El sector serveis va ser el que va formalizar més contractes temporals, un 86,9%. La indústria va registrar-ne el percentatge més baix, el 82,7%. Aquest exercici és el segon consecutiu amb reduccions de la temporalitat en tots els sectors.

Contractació a Barcelona. Per activitats

Acumulat 2015

Temporalitat Indefinida Temporal Total

Agricultura, ramaderia, pesca 98 591 689 85,8%

Indústries extractives 7 12 19 63,2%

Indústries manufactureres 4.740 20.108 24.848 80,9%

Energia, aigua i gestió de residus 280 3.884 4.164 93,3%

Construcció 4.131 26.537 30.668 86,5%

Comerç 23.367 76.622 99.989 76,6%

Transports i comunicacions 5.188 27.262 32.450 84,0%

Hoteleria i restauració 22.177 142.814 164.991 86,6%

Turisme 942 2.947 3.889 75,8%

Act. relac. amb la informació 10.822 42.555 53.377 79,7% Act. financeres i d’assegurances 1.709 6.688 8.397 79,6%

Activitats immobiliàries 2.506 2.623 5.129 51,1%

Act. tècniques i professionals 13.013 115.911 128.924 89,9% Act. adm., jurídiques i comptables 8.095 59.370 67.465 88,0% Act. sanitàries i de serveis socials 5.141 145.478 150.619 96,6%

Educació 4.606 41.035 45.641 89,9%

Ind. culturals, artístiques i lleure 3.273 47.892 51.165 93,6%

Altres serveis 13.136 41.938 55.074 76,1%

(35)

Una vegada absorbit l’impacte del canvi legislatiu de l’any 2014 respecte a l’assignació dels contractes de posada a disposició comunicats per empreses de treball temporal, les activitats tècniques i professionals només redueixen la seva contractació un 1,9%, després del descens, proper al 40%, de l’any 2014.

A l’hoteleria i restauració, els contractes s’han incrementat i torna a ser l’activitat amb major pes de la ciutat en la contractació, seguida de les activitats sanitàries i serveis socials. El comerç és l’activitat més important quant a la contractació indefinida, ja que pràcticament un de cada cinc contractes indefinits que es formalitzen a la ciutat es registren en aquesta activitat.De totes les activitats econòmiques només tres per-den contractació al llarg de l’any 2015: turisme, activitats tècniques i professionals, i indústries culturals, artístiques i de lleure.

Variacions 2014-15 a la contractació a Barcelona. Per activitats

Indefinida Temporal Total Agricultura, ramaderia, pesca 30,7% -20,0% -15,4%

Indústries extractives 100,0% 100,0% 100,0%

Indústries manufactureres 35,0% 3,6% 8,4%

Energia, aigua i gestió de residus -10,8% 12,6% 10,6%

Construcció 14,1% 11,4% 11,8%

Comerç 13,1% 13,5% 13,4%

Transports i comunicacions 10,1% 17,3% 16,1%

Hoteleria i restauració 20,8% 10,3% 11,6%

Turisme 15,7% -15,0% -9,1%

Act. relac. amb la informació 26,3% 8,5% 11,7% Act. financeres i d’assegurances 9,2% 21,0% 18,4%

Activitats immobiliàries 20,8% 19,1% 19,9%

Act. tècniques i professionals 14,5% -3,5% -1,9% Act. adm., jurídiques i comptables 12,0% 11,9% 11,9% Act. sanitàries i de serveis socials 11,2% 10,1% 10,2%

Educació 8,0% 9,9% 9,7%

Ind. culturals, artístiques i lleure 13,4% -6,1% -5,1%

Altres serveis 4,7% 9,2% 8,1%

Total 15,0% 7,2% 8,2%

Per nivell d’estudis

A tots els grups es va incrementar la contractació respecte a l’any 2014, especialment en els de les persones que tenen estudis fins a primària i les universitàries, amb incre-ments superiors al 12% en els dos casos.

(36)

és el segon grup, amb un 19,6%, amb les persones contractades amb FP i tècnics professionals superiors, el 13,4% i el 15,2% fins a primària.

Universitaris

Tècnics prof. superiors

Secundària general FP

Fins a primària

2007 12,4% 9,9% 59,0% 4,5% 14,3% 2008 11,7% 10,3% 57,7% 4,1% 16,2% 2009 11,1% 10,3% 57,7% 4,1% 16,8% 2010 10,3% 11,1% 57,7% 4,0% 17,0% 2011 9,4% 10,2% 59,2% 3,9% 17,4% 2012 12,6% 9,0% 57,6% 3,6% 17,3% 2013 13,4% 9,2% 54,0% 4,6% 18,9% 2014 14,3% 8,9% 53,2% 4,7% 18,8% 2015 15,2% 8,9% 51,9% 4,5% 19,6%

Contractació a Barcelona per nivell d'estudis

Contractació a Barcelona. Per nivell d’estudis

2007 2014 2015 Var.

2014-15

Var. 2007-15

Total 915.196 851.648 921.637 8,2% 0,7%

Fins a primària 113.304 121.897 139.783 14,7% 23,4%

Indefinida 15.703 17.992 21.467 19,3% 36,7%

Temporal 97.601 103.905 118.316 13,9% 21,2%

Programes FP 90.232 76.053 81.659 7,4% -9,5%

Indefinida 11.716 6.224 6.852 10,1% -41,5%

Temporal 78.516 69.829 74.807 7,1% -4,7%

Secundària general 539.552 453.430 478.072 5,4% -11,4%

Indefinits 89.274 50.186 55.950 11,5% -37,3%

Temporal 450.278 403.244 422.122 4,7% -6,3%

Tècnics profes. superiors 41.100 40.157 41.609 3,6% 1,2%

Indefinida 9.021 4.511 5.355 18,7% -40,6%

Temporal 32.079 35.646 36.254 1,7% 13,0%

Univ. i postsecundaris 131.008 160.111 180.514 12,7% 37,8%

Indefinida 30.698 25.418 30.673 20,7% -0,1%

Temporal 100.310 134.693 149.841 11,2% 49,4%

(37)

Si comparem les dades de l’any 2015 amb les de 2007, observem que s’ha tornat al nivell de contractació previ a la crisi. Però l’evolució es molt diferent en funció del nivell d’estudis de les persones contractades. Els tècnics professionals superiors estan pràcticament en el mateix volum de contractació, i la població amb estudis secundaris, presenta reduccions al voltant del 10%.

Els augments es concentren en els nivells acadèmics extrems: les persones que han cursat fins a primària augmenten més d’un 23%, i les que tenen estudis universitaris al voltant del 38%.

Per segon any consecutiu, baixa el percentatge de contractes temporals sobre el total de contractació anual en tots els grups. El grau de temporalitat de les persones llicen-ciades és el més baix, un 83%, mentre que el més alt es troba entre les persones que tenen formació professional secundària, que es situa prop del 92%.

El grau de temporalitat ha augmentat en el període 2007-2015, passant del 82,9% al 86,9%. D’altra banda, es pot afirmar que els percentatges de temporalitat segons el nivell de formació han convergit lleugerament en els darrers anys. El 2007, la diferèn-cia entre la taxa de temporalitat més alta (programes d’FP) i la més baixa (universitaris) era de 10,4 punts mentre que l’any 2015 aquesta diferència s’havia reduït a 8,6 punts.

Temporals

Indefinits Fins a

primària 15,4% 84,6%

FP 8,4% 91,6%

Secundària general

11,7% 88,3%

Tècnics prof. superiors

12,9% 87,1%

Universitaris 17,0% 83,0%

Total 13,1% 86,9%

Contractació a Barcelona per nivell d'estudis i durada del contracte. 2015

Per mesos

(38)

Població aturada

Les estadístiques sobre població aturada provenen de l’EPA, que dóna dades trimes-trals i estimades, i el registre de persones desocupades del SOC

Segons l’EPA

Segons l’EPA, Barcelona va tenir una mitjana de 108.800 persones aturades l’any 2015, xifra que suposa un fort descens, del 20,2%, respecte a 2014 i una reducció de 43.800 persones des de l’any 2012, any que va marcar el màxim històric d’atur a la ciutat. La reducció interanual s’observa en els quatre trimestres de l’any.

Des del començament de la crisi, l’atur s’ha incrementat en 46.700 persones, un 75%, sent el doble el de les dones que el dels homes. Des de l’any 2008 l’increment de la població masculina sense feina incrementat un 52% i la femenina, un 100%. L’any 2015, el perfil majoritari de la persona aturada a Barcelona és el d’una dona de 25 a 54 anys que fa més de dos anys que és a l’atur, és a dir, es tracta d’aturades de molt llarga durada.

Població aturada per sexe a Barcelona. Mitjanes

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Total 62,1 136,4 108,8 -20,2% 75,2%

Homes 34,0 67,8 51,8 -23,6% 52,4%

Dones 28,1 68,7 57,1 -16,9% 103,4%

Per edat

L’any 2015 disminueix la població aturada en tots els grups d’edat, exceptuant les persones majors de 54 anys.

Des de l’any 2008, les de més de 54 anys augmenta un 267%, això suposa un canvi important en la distribució de l’atur per edats. Així, l’any 2008, les persones menors de 25 anys suposaven un 21% de la població aturada i les persones majors de 54 anys no arribaven al 9%; l’any 2015 la situació s’ha invertit: les majors de 54 anys superen el 18%, i les menors de 25 anys representen menys del 13%.

Població aturada per edats a Barcelona. Mitjanes

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Total 62,1 136,4 108,8 -20,2% 75,2%

De 16 a 24 anys 13,1 18,4 13,9 -24,5% 5,7%

De 25 a 54 anys 43,5 99,1 74,7 -24,7% 71,8%

(39)

Per temps de recerca de feina

L’any 2015, l’atur es va reduir en tots els grups, i per primera vegada, va fer-ho en el de persones que fa més de dos anys que cerquen feina. La baixada més intensa s’observa entre les persones que porten entre 1 i 2 anys cercant feina.

Les persones que l’any 2015 feia menys d’un any que estaven desocupades eren 46.600, les de més d’un any sense treball 62.200 i suposaven el 57% de les persones desocupades. D’aquestes, 17.900 eren aturades de llarga durada, i 44.300 eren de molt llarga durada, ja que superaven els dos anys en aquesta situació.

Quan observem l’evolució d’aquest grup des de l’inici de la crisi, constatem que les persones aturades de llarga durada es multipliquen per 4,5 entre 2008 i 2015, mentre que el total de persones que no arriba un any que estan a l’atur, baixen en aquest període i passen de 48.200 a 46.600.

Població aturada per temps de recerca de feina. Mitjanes

En milers 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Total 62,1 136,4 108,8 -20,2% 75,2%

Menys 3 mesos 29,8 26,8 22,3 -16,7% -25,2%

De 3 a 11 mesos 18,4 31,6 24,3 -23,1% 32,4%

De 1 a 2 anys 7,2 31,0 17,9 -42,2% 149,0%

Més de 2 anys 6,7 47,0 44,3 -5,8% 558,4%

Nota: el grup de menys de tres mesos inclou els que ja han trobat feina durant el període.

Si l’any 2008, el 22,4% del total d’aturats eren de llarga durada, l’any 2015 les perso-nes que es troben en aquesta situació pugen al 57,2.

Més de 2 anys

D’1 a 2 anys

De 3 a 11 mesos

Menys 3 mesos

2015-IV 2014-IV

2013-IV 2012-IV

2011-IV 2010-IV

2009-IV 2008-IV

25,8% 46,5% 19,7% 8,1%

20,1% 24,6% 25,9% 29,5%

20,9% 25,7% 24,7% 28,7%

22,6% 21,2% 15,3% 40,9%

(40)

Evolució de l’atur. 2002-2015

L’increment de la població aturada ha estat important entre 2007 i 2012, fins a arribar a 158.200 persones, el màxim històric, el tercer trimestre de l’any 2012. Des de llavors ha anant baixant.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

72,7

50,3

128,5

157,9

103,0

Població aturada a Barcelona segons l'EPA. IV trimestre. En milers

Des de l’any 2002 es constaten quatre períodes clarament diferenciats: de descens entre 2002 i 2005; un segon de transició, els anys 2006 i 2007, en què l’atur es manté estable; el tercer període, entre 2008 i 2012, presenta un increment elevat, i el quart, de l’any 2013 al 2015, està marcat per una baixada. No obstant, s’ha de tenir en comp-te que aquest descens es produeix en un concomp-text de reducció de la població activa i no va lligat a una millora de l’ocupació.

Taxa d’atur

Segons l’EPA, el quart trimestre de 2015 Barcelona tenia una taxa d’atur del 13,1%. La taxa d’atur dels homes era inferior a la de les dones: 12,4 i 13,9 respectivament. La taxa d’atur femenina, per tercer any consecutiu, va ser superior a la dels homes.

Evolució de les taxes d’atur a Barcelona. IV trimestre

Homes Dones Total

2007 5,4 5,5 5,5

2008 7,6 8,5 8,0

2009 15,7 14,2 15,0

2010 18,7 12,6 15,9

2011 17,6 15,8 16,8

2012 21,0 15,9 18,6

2013 16,8 17,3 17,0

2014 15,7 16,9 16,3

(41)

Abans de la crisi, les taxes d’atur estaven força igualades entre homes i dones i se situaven al voltant del 5,5%. Des de l’any 2008 van experimentar forts increments, especialment importants durant els anys 2009 i 2010, sobre tot entre els homes

Dones

Homes

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

5,4

15,7

17,6

16,8

12,4

5,5

14,2

15,8

17,3

13,9

Evolució de la taxa d'atur a Barcelona. IV trimestre Per sexe

Quan analitzem les taxes d’atur per edats observem que la població més jove supera la mitjana de la ciutat al llarg de tot el període 2007-2015. A mesura que augmenta l’edat es redueix la taxa d’atur, una situació que es repeteix tots els anys, amb una excepció, ja que l’any 2015 la taxa dels majors de 55 anys és superior, per primera vegada, a la del grup de persones de 25 a 54 anys.

El quart trimestre de 2015 la taxa mitjana és del 13,1% i la taxa d’atur entre les per-sones més joves del 24,9%.

Evolució de les taxes d’atur a Barcelona per edat. IV trimestre

De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 anys i més Total

2007 14,3 4,9 4,1 5,5

2008 23,1 7,0 5,4 8,0

2009 36,8 14,1 7,0 15,0

2010 37,5 14,3 13,0 15,9

2011 42,9 15,6 11,6 16,8

2012 43,6 17,4 12,9 18,6

2013 43,0 15,7 13,2 17,0

2014 35,0 15,6 13,0 16,3

2015 24,9 12,0 14,5 13,1

(42)

nom-bre de desanimats, és a dir, persones que deixen de cercar feina, i l’increment de les persones joves que opten per emigrar.

Com a tendència general, s’observa que els índexs d’atur dels diferents grups d’edat pugen al llarg del període 2008-2012 i es redueixen durant el període 2013-2015.

De 55 anys i més

De 25 a 54 anys De 16 a 24 anys

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

14,3

36,8

42,9 43,0

24,9

4,9

14,1 15,6 15,7

12,0

4,1 7,0

11,6 13,2

14,5

Taxes d'atur a Barcelona. IV trimestre. Per edats

Atur registrat

L’atur registrat a Barcelona, segons el Servei d’ocupació de Catalunya, es va situar, el desembre de 2015, en 89.398 persones, xifra que representa un descens del 9,8% respecte a desembre de 2014. Segons l’EPA, la població aturada pujava a 103.000 persones, al desembre del mateix any.

Des de maig de l’any 2013 s’han produït 32 mesos consecutius amb reduccions in-teranuals de l’atur, en contrast amb l’increment constant de l’atur registrat al llarg dels anys anteriors. El març de 2013 va arribar al màxim històric de 115.154 persones aturades.

Dones

Homes

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 23.712

53.634 56.042 54.226

42.955 27.531

47.435

52.582 53.451 46.443

(43)

Per sexe

L’any 2015, l’atur registrat es comporta millor entre els homes, una situació que es repeteix des de juliol de 2010. El desembre de 2015, l’atur masculí baixa un 12,4% i el femení un 7,2%. El desembre el 2015, el 52% de les persones aturades registrades eren dones. Si comparem les dades amb les de l’any 2008, constatem que l’atur ha crescut un 29% entre les dones, disset punts més que entre els homes.

Atur registrat per sexe a Barcelona

Desembre 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Total 74.304 99.056 89.398 -9,8% 20,3%

Homes 38.297 49.032 42.955 -12,4% 12,2%

Dones 36.007 50.024 46.443 -7,2% 29,0%

Per edats

L’any 2015, l’atur va disminuir en tots els col·lectius respecte a 2014, fins i tot i per primera vegada entre les persones majors de 54 anys. El 68,8% de les persones atura-des registraatura-des a la ciutat el atura-desembre de 2015 tenien entre 25 i 54 anys. Des de l’any 2008, l’atur registrat s’ha reduït entre les persones més joves de 25 anys, un 28% i ha crescut en la resta de grups majors, especialment en el de majors de 54 anys, un 55%. Des de l’any 2008 ha crescut el pes de la població aturada major de 54 anys, i es redueix el pes de la població més jove.

Atur registrat per edat a Barcelona

Desembre 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

De 16 a 19 anys 1.109 938 860 -8,3% -22,5%

De 20 a 24 anys 4.738 3.649 3.355 -8,1% -29,2%

De 25 a 54 anys 53.198 69.765 61.513 -11,8% 15,6%

De 55 anys i més 15.259 24.704 23.670 -4,2% 55,1%

De 55 anys i més De 25 a 54 anys

De 16 a 24 anys

20087,9% 71,6% 20,5%

20154,7% 68,8% 26,5%

Atur registrat per edats a Barcelona. Desembre

Per nivell formatiu

(44)

Si observem l’evolució de l’atur des del començament de la crisi, la població atura-da amb menys estudis és l’únic grup en què l’atur es redueix. Ho fa un 5% el grup d’estudis primaris i un 18% el de persones que no han acabat la primària, la qual cosa és una conseqüència de la disminució de la població activa amb menor nivell formatiu. A la resta de grups, el nombre de persones desocupades s’incrementa, amb especial intensitat entre les que tenen estudis professionals i els tècnics professionals superiors.

Atur registrat per nivell formatiu a Barcelona

Desembre 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15 Fins a primària incompleta 2.206 2.067 1.808 -12,5% -18,0%

Primària completa 4.065 4.486 3.863 -13,9% -5,0%

Secundària general 46.263 60.214 54.697 -9,2% 18,2%

Formació professional 5.683 8.788 7.904 -10,1% 39,1%

Tècnics prof. superiors 5.115 7.566 6.874 -9,1% 34,4%

Educació superior 10.972 15.935 14.252 -10,6% 29,9%

Si agrupem les persones aturades en tres grans grups segons el seu nivell de forma-ció: baix (fins a primària), mitjà (secundària i FP) i alt (tècnics professionals superiors i universitaris), s’evidencia que el pes del grup de persones amb formació mitjana pràc-ticament no varia entre 2008 i 2015 i se situa al voltant del 70%. El de les persones amb menys formació disminueix més de dos punts (fins al 6,3% del total), que és el percentatge que augmenta el grup amb més formació, que ja representa el 23,6% del total d’aturats.

Superiors Secundària i

prof. superiors Secundària general

Fins a primària

20088,4% 62,3% 14,5% 14,8%

20156,3% 61,2% 16,5% 15,9%

Atur registrat per nivell formatiu a Barcelona. Desembre

(45)

Per nacionalitat

El 17,7% del total de persones aturades a Barcelona el desembre de 2015 tenien na-cionalitat estrangera. El seu pes ha caigut de forma ininterrompuda sobre el total des del desembre de 2010. La reducció de l’atur entre les persones aturades estrangeres els darrers quatre anys s’ha de vincular al descens de la població activa estrangera.

Atur registrat per nacionalitat a Barcelona

Desembre 2008 2014 2015 Var. 2014-15 Var. 2008-15

Espanyola 59.091 81.474 73.537 -9,7% 24,4%

Estrangera 15.213 17.582 15.861 -9,8% 4,3%

La constatació que la crisi seria llarga, juntament amb les mesures per fomentar el retorn als països d’origen, va provocar una important sortida de persones estrangeres, amb la consegüent caiguda del nombre d’aturats d’aquest col·lectiu a partir del primer trimestre de 2012. Els dos grups presenten reduccions interanuals des de març de 2003, més intenses en el cas de les persones estrangeres.

De les 15.861 persones aturades estrangeres registrades a Barcelona el desembre de 2015, el 43,9% eren dones.

En el període 2009-2015, l’atur masculí de la població estrangera disminueix més que el femení. Sembla obvi que la sortida del país ha estat una opció més comú entre els homes que entre les dones.

Estrangera

Espanyola

Des. 15 Des. 14 Des. 13 Des. 12 Des. 11 Des. 10 Des. 09 Des. 08 Des. 07

-3,2

32,9 8,5

-2,8

-9,7

-7,4

48,1

5,0

-8,9 -9,8

0

Taxa de variació interanual de l'atur registrat. Segons nacionalitat

Per temps de recerca de feina

Figure

Actualización...

Referencias