• No se han encontrado resultados

vnicus in l.paffhrτm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "vnicus in l.paffhrτm"

Copied!
24
0
0

Texto completo

(1)

ι

. Cornrnentarijin

lc?cit , modú ín co Gnt iflflit(Iti νenietcs ab ίnreltato ιττοdò extranei : quia prίncsρiΟ Rile te(1amentιιm να- lιιίt , vnde dc facili rciicrtirur ad fijam nattrarn : text, ι11 (ingul. & vnicus in l.paffhrτm. jdeiniιιβο rqt. &

obi nοεαι Bart, Alber. Paul. irnol:& cοmmuι^ιεer DD.

& ad hoc ί1lυιι texcum reputat fτιιb.& vmcum p Paιτ1:

ibi , & ilium ιexτ^tm ad hoc rcpiiiat IΙn7ι^Ι.I ί in 1.

ρoβ(nmo nato , Γσd, de centrιt t'-zb. i, colτιm. Itaque Ti filius yam iiacus

ρ

rterίtur & rnoriatnr vitιcnrc ρatre, reconualeicic teltamenturn ,

fi

in eo lîut ιή(1itιεi νsr_

τιientcs

ab

ínteáato : Ti verb ρoί}hιιιηus ρra terftur Poll nαεiuίtaεem decedat viiio patrc , trfίamen υιτ ίndίίlίndè reconiialel'cit , mοdô Γnε ín(1ítuti νeι ίcn- tes

ab

inte(L

το

, movió extranci. Αduertendιιιτι

ta

-men ηυόd prxdi&a debent lntel!igi ηuaι;do

ta

?ís h- lius polkIimi'is natos cl1 viuiis & ex lCgi(iIflo parr, lecus verú Ti abortíuus : in 1. uxorii abortr4 , Cod, de

poi}hkm. uiered. inffit. vbi vide Paul. & DD.

Adueriendurn tamcn quod ad hoc Vt per natiuira- ter poahurni riimpaciir tclIamentum , reηυiritur quod iiaicatiir totus vIuus non dccliiians ,ad rυn- íέrιτm vel ρrοdίgiιιm , licet Ilatirn in iplo ίιR ίnιί de- cedat poltquam ii' terram , vcl in man ιιs • cb(L tricis

cecidcrit , text. ef} in les;*. z. & ;, Ced, de ροβίπιrιτ,

h'cred. inflit. & ibi G1o11 ordinaria & communiter DD. Item eciam procedit licet matte ιιιοrtι^a & feao

vefltrc nalcatur : text. cii in 1, gιταd dicit;sr.jdc liber.

& pοf hιtm. &; í1ií G!ofT. ordinaria B ιrtol. & εommιτ- nicer Du ores:hοdιe tarnen per noliram leg, Tauri, non fυ( cunt ρεæiίέ1α, ( d reηιιirinι , quod totiis nalcatur viuiis & quod (ìt baρείzanιs & vioar per 24, boras. Ittm elam 9iiod lit nacus'tali tc:npore, ηυòd Γεcυndιττn jcmpiis matrimonij conuideretur barris le- gitimus , & pu(Tlt viierc : vi feptimo vel nono υe1 deci m o merιfe : ΙR cιìs νerò ali ,s ii naicatur alio teni- pore quo naturaliter non ρa^Γet vitiere, qula Paría fìτnt , ρoithumu υ non ηαΓcί vel quod ηa(caτur tali Cempore duo natιiraHter viiiere non polTit : rgυ-

ιnentπtear, in 1. fριimο menfe ,j7'& β'ιtιs homίn,ε, rn jϊrιτilίbιιs , & ia eriam tenebat de jute comrnuni ΡaιιΙ, de Call r. Alexand. & rnoderiii in díέ1.leg, i, dc .ροβ1..

h'ed. ιnβit. &, εelιet RaρhτëΙ Ctimaii.& alij Dοduι e., in dj j, l. quod diciιtιr ,f dc liber. & pιflhυr. & its erat

commonis o

ρ

in

ιο : pro qua commuiii aρinτοne

£icir 1.4, & S, tit. τz.4.part. &1.τ7.τ^t.6. δ.part. Vie latè de paitii extra tcmpus Γeu ante fa^}ο pet Maden- zurn in diΣfa Li. tit. S. lib, f. glo ff : 4. & f . per tοtarn , Azeiicdurn i^id. ηιsm.9, & VelaΓgιιez hic GlιΓ-οΙΗmιτ, jeer totarn, vbi auteur partes ad monlirum declinar non fuccedec , nec τυmρeτ , leg.;. Cod. dc ροβh;τm.

hεrσd, inίiittτr. leg_ f, tit. 2 i. paYt. 4. tradir Pυlaιίι'nzιιs vbi fιρ nuim.fl'n. (Zιοd icerunl limita & inrellige

præcerquann

(i

anre rnatrirnI)IliuITl talis iiiulier e[I&c

Cοιιcιιbina alteras , ciirn quo pofieà contraxit mani ,

inoniiirn, & peperit infra aliquod breuí(iïmum tern- pus, qi.lia ρrxΓυmitυr eί1R genicus & conceptiis

ab

ea, rimpore cοncubί:ιaτυs , & per cοnίëηυens icgiIi_

macus per fυbfeηι,ens matrimonium & fic nalcitur

legitímatas , argumento uxr. in leg. miles , §, defυnΣ1•

ide 'rd'Iter. vbi probamr quod natus ex moliere con- iugara qux ante fuíc coiicubina alteiius, ρotίas ρræ- fιιmitιτr 61ius legitimus & natus ex lcgitimo maui- znonio , ηίιαm cx concubinati) , licet iiatiiraliicr poI- tït c1[ +filius ντriυίιjυ. ίêcιιndυm ternpus ρ.^rευs , fa_

fore matrimonij, qiiern tcx^, ad hoc norant & corn- mendant fili Dο tοres & repiitat lingul. & vnicum Β.^ld, in kg. fτ matrι , Cod, de fias & legit. h'rredib.

cigo eider mOd() lì ante atrirnonii.irn mulicr cllcr concubina alicuiits con quo pollea cοntraχί(1èc , &

in€?a breuillimurn tempos peρeιít , ρrχΓυmίτι:ι eι?'e genitus & concePtus áb ,eís , & per cοιιΓegιιeιιs u'iIci I

Le^._ ώ ΧΙΙ ί -:

legicimus , & hoe vitimum teucnt gloLTatores in prw- fcnti, Crrera gιιa himic legi pollunr applicari , víd^

in rnateria duarn dc jute cummufli ιιαέίυ , in ιnateria, fuccclIionis contra tcaamen τυ'n

Τ Ε X Τ V S X Ι V. -

‚. 9 ‚ '.y'.

Ándaώοs que el marído y 1a mugir fuelto el . /. matdmonio aiinqoe cai n la kguuida , o tercer ra vez , o mas , pueda ';ifpouer libremente de los b'cnes miilciplicados durante el primero o fegundο, o tercero matrímūníο , aunquc aya auido de los tales n ιrιimοnίοso de alguno dellos, durante los quales ιnacrίmοniοs los dichos biemics fe muliipIicaron corno de los otros fus bienes proprios que no ouille feydo de ga.ιancia, (in fer obligados a reieruar a los tales hijos pro r^tiad : ni vίufrυ&ο de los bicnes.Id ell:

Pr'icip: ι ν%ΑJβritυό vet vxor , J/laO COnίυ^σiο, etiarn ¡τ jccτ,ndò alit tιγtiá , ant αmρέiυ niipti'u ripe- rat po flit tiker' di/jonere'ι e fοnύ rιιιιRìplίεaτ'd in primo, a{it feci'ndo ιt tertio j'vfatrimoriio tiam fτ prοdes ff_.

ιe erit cx e;ufmodi trimeniú , t CX Klig ττo ex ip/s in qisibus bona fιτn • Vrniltiplical , pιrίηdι ac de alil' propriτ-1 ho se ιtττιι eYc ( ea rιιιtl * licatione) non ('nt

αcq::iΓltιτ , ncqi'c reneantur re^σare eiN/rnodi proli-

buJ propιietatern aut v fί:rii f^iiBυm ( couirn ) bοηo-

rrιm. . . , % k $ 9

'

;

T Ε x T V S XV. ' ' Τ

á.. • ? N todos lus caΓos due las mugcres caΓaιτd ςt gιímdα νcz ('oii obligadas a refcrιιαr a

los

hijos'cl

1

ι ,

pimmcro ιηatrimο»iο la propriedad de lo

que

ouiere y .

L

^ '

delrίmero marido , o heredare de

lus

Iiijos del prí_

ι το rnarriiiionio, en

los

mifmos cafos

cl

varon ηιié

£

0

tΟ 2 ' • z cafare fcgoiida , u rercera vez a obligadq- a refeniar

la propdedad dellos a

los

h+jos dcl prirncro matrirno-

nio. De manera qiie lο cίΙablieϊcido cerca

delle

εaώ

r

°"`' ' '

cii las mugeres que

calaren

fegunda vcz

aya

lugaε en lo varoncs qiic palíareιι Γegυιιdο, o

tercero

ιτιatrino-

nio. Id eli :

In οrηηώιιs C'ψι&υs, in qiliblIs mτιliιτ es] cυndas

ι .ρ ··

has ri'petetiriJ ιeιιentιιr !ιίs primi matrimcnr ref τHa- re eoriirn boηο n pro -ictalem, grιa hαbtterιrnt cx priare ir

marito, alit h'veditate iorimi pr4Gedιntís mαtrίrσηy, in eij2"em cajibus vir qι i fcchndo '1131 teitio eofίιgi' ohligabitiir, teue,.:tτιr ιοrι τ prvpriet^ιtιm 'ιfιrυaτe j'ΙΙi s

exprimo conili,gio f4jeytis, fτagaε gιιοd bac in parte,' pro fmnis %ecundas ni'pt'rs in,iintibiij ιβ ιοήΖmwτm,

habit locc:m in vini: gττoqιte ad fσcιιίιdrιm alit t'rtiiirn

coniιsείιim tranf ι nιίίnιs,

T EXTVS XVI.

'

<• ^• ^^ r •

'I el

marido mandare

αΙgυηa cola a fu niuger at είempο de Γιτ miierte de iίι rculaiucnro no

fe

k cuenre en la parte qiie Ia muger ha de auer dc los bienes rnultipiicados d

u

rante e1 rnatriiiionio •

mas

a la dicha mudad de biencs y la tal manda cii lo

que

de derecha deuiere valer. Id cfi :

Si vxori qilicqidarn n aritιιs in morte per Σιβamenturn k^aτιιrit , illud non nnme etΗΥ in ea pιτιte bonoriim , dιτrar;ιι coniu'gis , mnitiρΙicaιcrum qliam vxor Ιι Βere iLebet : (d ad prσdiΣfan bonori'ti mediιtatem ad- datiir eiufmodi legatio JIIXI? il/iiis le'ςitirnum valo-

'rn.

* ( Hifp, (ic, corruρtè credo.) Sed ad przdíciam bonoriim ,iiedic-t'iern ex eίuίmodί lega,o ίΙΙ co gtiod de

iure

debet

valere,

S V Mλ.É

A

(2)

' r

.ι . i

94 i:' flt ΟΠ1 JCJ

ο me Ζι

.

Ι. . .

. .: • per numeros Γequentes enumerat 22. pcpnas ; cιuibιis .

S V Μ Μ ,Α R _I V Μ. ιnιιlier traι,Γιens ád fecundas 'nυρdas coGrcet^,t, & ,

. • idem efl Iiialís mιιlíer habuj t aiigua bοnα ab alígυo . •

I • ,Muller gsιæ Pοf mortem mιtríti contrahit /ect'ndas lïo .primi cnarrimonij , tituló fiicccffionis 'ex εcί1a- ' rψtius, of teneatm τefϊrιι re filiis primi fηα' •• mento. , vel ab inτe(1ato , vel titulo partiιulari.legati . trimon j omnia qυæ habijit a primo marito ? veliiidmcommilli ; quia eεia ilia bona tenetur reter- υαre °fil^ί s primi ή^atritnοτιi nεε utedτ ca alienare 2 . ^Q^τ hodáe v.xor tenea^turrefιrιτare ^iliis prárni matrí= 1- J ^ p .

mon ι id gττod habuσt ' /71 ο ? , in alί gυerrι cx έιliis fecundi maεdmonij ) nec in extra- 1Iιιlíer an te .ιιatur ref ruιτrι fιlíir primi° mátrίmont τleos : fed tatuen haber in Cis νί·υι"ίruaum in vira

í11"d quod habit caτιfa rnptiárum ? fua : nec fit aΙiqua,diftin&io iiubat ante mortem filij . 4 Au pater teneatιιr refer:iare βΙiis eá, qυ habiiit dιb vel ροΙt : ica tiam ρrobaιιt ρr^diέ}a iura• Vnum ta-

. vxore ve! ab aliq'io β/iο. men eft qiiod hoc cafii τιοn terietur τeferuaιe ea qυα S. fιτ!ier eel mιcritττs tr4nj7en 'd fσcttndιι vota 'aη habiiit ά filio in vita per conτraέhιm donationis, vel

po t alienare prεditia boni, alía cauta : quia nihil de hoc ibi difρoή ítur } nοn 6 C'!/&s in ιquib:'s pοteβ mu/icr tΎιn 're ad fecundas excántibus νe,ró filiis νel deί endentibιτs priouis ma- naτριί#n fïnε ίβ'ι ρι?η'!. trimνnί j,. ί ndi1 ir,ά è poter ί t'α1íe are vel d;Γµonere in . 7 Y.rortran/ίeυs ad (c:ιn'ί's ηττptά4Ί , sιhλ^teneatι:r re- ηυerι velie , vt ibi exρτei'sè dícitur. Sed an acceρτυm feruare fl/us primi rιl^atyimσι ea g* habuit σa in ρra η,ί uιn virginiTat.iS amifIx à fene νe! ignobili ,

ιοnfυngτιά ^ i.^ τn:^t•τ ' • tι. '` t té- .

Si marίtιτs aliι»a bona r ί^φιit vxori 4:.cοnditiο 'e

teneatur referuare f 1iis ρriιni cna εimoníj, & non

neri id re[eruare al riε, Coau ιruυiaS in ΓgΗ4Yto y. flirt.

f t tτοn mι, Ρ t aη, j#4tim ea σtmit ^ ιγ ' tranf t- enP. 3 §.^. rzum. ;. quia et} donatiu rernuneratoria ín

ttim ad f nia votes. • ° • f p[Xmiurn αmί ffa νirginί taτis , ve1 nobibeads , Riρα η Sá marittτs relin at vxori ϊΧ uod le'rátum db

riec in ίέ f mine , Codice de f c^ τ:nr^Ιís niρtiiι , Palacius

j

honej?t vixe , 'rn ρet•'t4nfr#m'αd fecundas Rubeus in R'ιb: de donat. inter νir. §. S Q. n• 3 S• Perez

.' ntaptiai perda,' e'ratun. 1ib.4. ordίnιu:ηfnt. cel,

ι

37S. ad tan. .

έ ` .' ^^. tο .fiη per trçnfturn ad fecτstτda νσtιt mater ^ιerdat Ad Ii erccndum tαmen e{i gικ.d licet de iure aririqiio .z

R I φ tτιtelam. ^:.. tenebatur referuare, ctiam Ιί habmilet ρτa ώ &a bona

' ^.:' ' ' τ τ Λυ ad.hσt• qd mater accιptet ι ιtelam requir:tur cx tef#aτnenιo 51ιj, tatuen bodie nοιι teneει?r ί llο ca- . ·# . "

I'off

quod renττntίet f'ιιndis ruptiis. fu referuare , fed tantiim Co cafu quo ab inteί ato °

ce^ '

‚° ^;1 quam mater eft excluía

σι

tττtelι^; pr. e tranfτ- fucd ε : quiia cx tel}an'euto didtur capere Gcut ex- ,_ irim ad fecHndas ηττptia;, tι:tela ad ftiem per- tráneus textos eft .άη λτιthef. ex teβamentο , Cod, de' . rieniat. fec.,ττ, ηnd ^ lsPt. cιι iυs ^ ςr ba Cunt , ex te ,^ aentom ,%^ccedit

. . 1 I '

i

mater non trar, ,ςt ad fectartda νntα ,'f d ltuxuriose mate . berΣJ finis , υ'ε cοrσolβutt ad f cundas nιρτiισs : _ vivat , an perd'u ttiteLm ? . fτcuτ in]uit"tris gτsiίibet , cuius ratio eli , quia quando t 4 ^υlιtis luxuriosé vi"ens, ση fiat /f bi interd^Σlo flr fuccedit ex

te?

αnυen^ο fili; , dicitur habere'ex

b rum ? . voluntate eius expretTa, & tirnc capit fιcυt quilibec

Ii' An pater ρe; trarτβtττm ad fecunda νot4 perdat extrarιeus : fed quando fuccedít

ab

iτ^tcίΙέτο ., pτ'τnci-

. . legitimιm adminifίrationεm fιlίorum ? pal ter díci`ur capere cq; habere cx legis dilpotï ιίone, .1 ú Si mater viιτ4t luxuríosé ί β'ccedσtt alicui filio an' ende meτιώ potuic Gbi iílud onus & rnodLlm refer-

teneatur rcferι:are uιláis β1iίι ? υατίοι i proprktatis adiicere & irnponere : ira Cynus

`, 77 Si minier lτιxrniosè vitaat , an perdat medίeta- in d. Λττιheηt. ex tcϊιamentσ , & ibi S lycet, dυbί um tern /"croriim acyuiβιοτιιιn cσn ίantι matrí- taπ en eli m i(lud procedar ταnιìιrn in bonis clue✓ ipië #

monio ? films habiiii á patre vel eus afcendentibus, νe1 eriarn

τ Si riater anteq'-iam tr'mfc'it 'id fe?tnd votιt ín bonis giiæ habuit ab extraneo vel (ο labore : &

non petierit a is,dke tιιtoτem β1i dare, an 'ώιát- videtur quod tamiiii' in bοn^s qux habuic à patre : ira tat iccejjtonemβΙiοrum & iiis fubβitτιtionis pυ- probar text, in diΣΙ. Ai'thent. ex tc/Iam ibi , ' ιε cx Pit- r Piltariτ, s terna fiτbβantia ad βέrn perxenert€nt : & bi notant J9 Si fοrι ' βΙiιιs impube.ι mortuττs εJ?\ιnfra 'rnηι ηι 1,τ & tenenc cwrnmiiniter Doaores probar etiarn rex-.

'/140 mat debebat petere'ιιtorem' ίudίce fιl is tilS in 1, mater , Codic. ad 7crtullian. & ibi IcI]Ct

í2u,' & rernwebt bre&Jjirm'rn temperi ad peton- Glu(T, ordinar,Oλofred, Cyn. B ιrr.Alber • BaΙd.Sa'yc.

dam tutclgm , an fuccιdat. Cοrι,eus & cornmiinIter Do&ores licet εomrariυn3

κ

.o ..teneat obi Ρaυ1, de Catir, in dij}inΣίione quam facit.

'

*! s '`^ ' °^^ ' ..»L X .V1 Ρ X V & XVI. Adiiertendtirn tamen,ι υό d Ii n^arítus rillnqiiit aliqund νzarí ii) te(}aιnento vel è contra vxor naτito,tencπur Gia decihonem & concluGonern hιώ us legis , etiam hodie referυare Filίis ρτirί matrimonij• : vnd pro cuιus perξeΣ^a declaratíone dico ^t

ι

^ ρrælιιρ- Γ niarirus relinquat vxori quintum bonorιτm pe:

1(.)flO , quod Γι roulier poil mortem mariti contrahat viarn íι aitutίonis gel legati, νι1 è contra vxo marί -.

• f cυηdas nuρtias , tenetur refkυare filies primi ma- tO , tenentι,r illud referuare filíis primi rnatrinionj trimonίj omnia bona , qux habuit à prililo marico ex fecundum Tura Codicis, qux in hoc non reρeriιιnmr reί}αm eι tο, titulo inflitutionis, legati, vel fideicorn- corrc&a , per textmn in diΣfa Αutbent. ex

n

τιflιmen±ολ

miίΙ1 , vel per contra&um dοr,αtί o^s inter νί uοs, Cod, dc/'ecund, nτρt. & ^indε ¡um&"r , gιιία ilk textos ye! cx alia lucrativa caufa : & tantum habebic ius loquítur & prQcedic ηuando mater νe1 pater• aligι,id . 'ιcndj & fruendi , & 1k ν[ámfcu&uri' legalem ex le- recepit à Γhο ex teufanienro , quia tIIIIC non n teetιιι gis difpοfitione , & non potent prædi&a bona alié- refervare, ηώ a capit vt extraneιs : Vide Μaιiι c,•rn ι atc ιιuter filios iecundi Eτιaεrί mοι ij ; nec inter extra- j /.3. tittito Primo libro cjiiinto Recepilationiu,^Ιο,ιΤ z.

reos , eεìa'n ί filíos ex fecundo rnairirnonio nοη fut:. Azeuedurn ibidem num.4.in fine, fecùs νeró in ιο1Ιrο c eρεr^ : textε ι^s eít capiralis & exρte(1ìιs in leg. fremί - εαϊu, quaiido vnus coniux recepit ab alteτο , qia re-

^. ,Via - gυαβ Pex τUtιτm , Codic. dc f cundir nriptiis , »et^,r referuare ρΡroρΡter inί úríám quam fibí facer pe 1, t:^cιιs in le mater Codice ad ^rtετl. tetit in Ιe τ

g•

' trantid τυrn α Γecunda vota a : α in ex rei3o ira rοbat, p l'

A^ e' g, , . ^ .

Ce) de indíc.v^duít. toίier, Ι ° in d.^uthtnt. ex te/fam ιnto, C': de f cτ+nd, ηκ(it & 'Ζ'ι c

' d. Vide ^tSati. nzι^+Z^ in lei•. ,.

R wτlο 1. lώ .S, !c'αρίLυ Qnir

vbi

(iimiti'r

c

ίι

n

ι rώ m 1Ugυλtυr 1(1

bonis

habiris ex

7 τdίαιr.eΓτo

P

,^j., τ

: , * k

t °kι ^_ 1 ξ

(3)

1 ο mrentar1J in Lem J

te{lamento alicuius filij. : & eíá de

trente

οmιιί uιτ, DoΣ}orum ibi, &, in terminis ita tenet , οldraα, in co;,fi!έ s fuίr confτ 3 . & Cifuentes in l fegcsenti, pe-

aτυ!t.cοlur.

Ιεeιτι adde quod • talis mulkr tenetur referua^e cTiarn illiid quod habuit à marito caula nupείαtum ρυεà ΓponfaΙiιíam lárgicátem , doιιatiaή em própte ιιυρτiαs , donatioιιem bonQriim , ν^1,.a1iam limite donationem : idcrn reset Matί eιιçus in leg.; iiti'k pr

?'?20 libró 5. Rιcoρilσιt. glof L.rnιτrner.4, Azcιι dus τ rum τ,

C

ου

a

ττυυ

as

in 4.τ.parte capit.

3,§.9.n.4.Tel s

Fexnandez in lεg.6,7• ί1ri, nυm, τ6. text" eft in diΣla • fιcmίηα, Codice de f candi nu'pr. ibi , gιτidyuid ex f

tdtibr's , priorιτrn' mιιrirnrum fponfιliurn iure , gaιτ ίd ιtiam nττptίιtrιιm fοlιmnτιαYe pérceperit, textus í Λιs- ahιnt. in d®nιι iοne , co'&m tits:Io & obi comm/nitcr Dοέ οres & ίτι expre(l'ο ica decerminat lex priιrι título [eciindo lίb.;. foro"legςm, lic& videretur dub'iui'ij, '11m talis dorade,

cen%. ευ r remuneraturia , & p tins ex ca υ fa ο nL τοΓ a : y υ έ m lucrativa , cx quo ded ί ευ r &

infcrtur quod hod,e ín ηυftεο regno , talis ι lier re- feruauir filιis priiiii ι·natrimonij oiiinia illa , 1 11 X tern- pore fponfalioriim fibs fuerunc daca & dοι a1ι à Γµοn- fo , fecundan, formam & difpo(i τίοneττa ιe . in!. S j,

;nfrà hι^ ll. "ιινi tx quibus videbatυr ιιιferendurn , quod mater tran ίi ι]s ad Γecυι:da vota tenιatur refer-

"are fιίιis prirni matrimonij medιetateιh lucrorum qiix Iii perucriit , per leges hι m s1 regali. Vide VeΙ ίgυez de Αυeηdατ^ι, hic £10/J'. τ. ' er toturn, vbi Do&oriirn diiicrfas opiniimes refcrt q οrundam alΓe- renεIum iure cυmmunί , teneri mιΙ rem τcί ruare Ι 1iis primi rnat[imomj hicra cοιι(t jte matrίιi οτιιo ex faculcatibus vid ηυæ(ī ra , hancq

'

e ορί niοncm te

-"nit Salycerus , ΡαιιΙ. Κc^ττ,αn. & $ucinus cur a!is µluríbιιs , quus cam iρίe quam Macknzus , in 1. 6.

‚it.. (ώ . y. Recap:!. gloff.' i. rim. i • rc cruυt. Sed Go- ITKZ Arias hic & C aτliilus,& Ι aτι. Lupus , & Greg.

in 1, τ6, tit. 3. ρ'Ζrt. 5. & Motιεαlυυs it, 1.13. in ft . it. i .

1. ;, f«tí conttariam ter1ιιιrurnt aIIcreiics , I'ICC IIIIC quidem commiini muliercm εenετi hæc luca ^filiis re- feruare priiiii n,αειiιηoι^i) : gnod ctiain fentit 1 e Ιlus

hic, licet ip(é veláfgιιez vbi ώ ρι . , priorcm opinio-.

Jiem fequatur, , aiiarnque racioriem ad nolkarn texriim

a 111 g net.

Sed in hoc contrarium exρreisé difponit nofira lex : ímò quod pleiio jure (ibi quæτίε rniiliCr , licet tranfcat ad fecundas nupcias : idem tenet Scgiira in tra&aru de bonis lucratis confIantc matrimonio , flhitIJ. 86. & 87, CαΙώ Ιιιs glοffα τ. Fernand. Gomez Arias ηυm. z. Greg, in 1, ιό . tir. 3. 5. Palacios Rubeus , hiι rtεm, ς . & 6. Matienzns in 1. τ, tit. 9. lib, f, pl^ff 3 . nim. i. & i(Ia c11 vera & propria decί(ο huiiis legis. Et confirivatlir quia' mulier per tranfiειιm ad fecunda vota non arnirtit lucrum , ηuód immediati Tibi prouenit ex l :gis difpol'itione : texT. eíá ! ιιgυΙαrί s in 1. fιn. Codice dc bonis maternir, & ibi ad hoc notar

& commendat Bald, & Philipp. Corneus , Mac.

Ruui. rcρet. cap. per νeβras, 4• So. fat. 3 1. τ. ιolumn.

νιrβc. confirrnaiur hoc

idem

Pala Ruui. 4. 67, fol. 48.

a. co/urn. νιrβc, ex quo infertur Philipρ, Corneus in Aiah. cx teβam. C.dc coil. s. col. rim. 9.

Item adde prJequendo materiam , ηnό d in prædi- έ^is calibus talis mulier ηυæ trαηfit ad fecanda vota

Ilarim ίρfο jure arniιιi dotuiniurn prxdi&orum hu- norum refpe&u ρrορrietatis , & applicator ρræλiέtis fmiiis : & ipfa mater per 1. cί icitur vlufiu&uaria: text, e(} in dίι`Ιa I. fi .ίιι,e , Cod. de fecHUdί rnip. ibi ροj7i- ndί taιιtum 'ιt µis f ιιηdί i diem νítæ, non ιtίgm alίenandi , f ιιιτlιate εοηcι,7 ι , textus in Λι"Ιhent. iu do-

>•,.ιtΙοhe . e. dem tìειslo , drf rit ear prοFrietσ s > text. in λιιtbtrιt. ιχtιβame,7tο , ιo ίί tτ,l,:bi eοτ"rn faltιm vβιm-

XIV.XV.& xVI. 9s

J'r:'δΙυm percipiet , text. in leg, hac ediΣtali, ξ, íσ il/gd coder titiik. ibi , νf7+(rι:δΖu duntaxgt τ'rt& j^uέe τempoti- ú,τσ ptiatuur, text,in /eg,τ. Cod. dc indít1a νiduít. till.

•eyfτc,τ, text. in ΙC' mater. Cod. ad 7'-ebιl, text. in Au- thent, dc νe fpιilet , co/tat. 4. & tenet Bart, in di. fι'mínε¢ ;ι. ‚o/rim. & q::'j?. & ibi Cynus & ιom- τ υniter Dα4πres Ιεcιτι adde quòd talis roulier fOfl potent in ρrædiώ s bonis ρlιιs rcliiiquicie Viii .^iΙίο quàn alceri , υec eís meliorationem facete , fed p:r leges xquaui:cr in cos diuidιmtur : textus elt in Auth.

1"cri:m, Cοdiιι d1 fecso,d, nτιρt. curs verha fuiit , Ιιι.-

. crιιm hoc ‚fgιταίitιr i.,ιe+ 1jb0 Ιι e díβrώ:ιmιr, rιcη ar- bit ίo pare>*t» pe>•miιιιtr. I eι e κτ Suaz , τ

ττο ιίαm liait. ι ο.1

9 ιgì.t t:rgra , nιτm.η. fclio t 70. 7 .-

lus Fernandez in leg 4'ι'τi, rim. 7, in l.ι ' <n,.!",

Azeiledus in!.;. tii.'Iibro $'. Recopil.num.;. 1 ι ι'i τι Azeuedus in 1. 4." tit. I. lib.s. rτm. S. λνiatíeι,zs in 1.3.

t:r.ι, lib.$.g1,z. ηυm.4t.

Ιτιm.eειam pr'tcquendo materí^m dico, gnód 11- •4 cut mater tranfcns ad fecunda vota tenetur reknιare fiiiis ριimί rnaitimonij bona , ηυ e habυït à matte , vel ex ΓιιιιelΓιune alicuius f lij : ita parer tranfιens ad fccunda vota tenetur referuare filiis primi matrirno- liii bona qι t habuit ab exore , vel cx fuccemone ίΠij

alicuius·: text, eft in 1eg.gιηιrαlíjιr. Cod. de fecund.

ntpt. text. i,j 1ιξ. fτ gt+is priοriτ, §. fin. cod. tit. text. τιτ Ai'th:nt. de non eligcndofecundo nττbe,'tcj , §. gττίa νerι . contra bInuibos, collar.. Ι. cujus verba funi , qsiia veré ιontra jι: ηιE comrnunej viri Γιnt ej mulίeria . & in çχ-

pre(ío ittam fentciitiam & conclu(îone ιn tenet G1ο1Τι oidinaria in Ι. fιrmin'ε , illud, Cod. de fίιu;cί . nupt. irz .„ςi jJ: fτη. & ibi Barr. Salycec. & ιοmιτ uníιer Dοιί uces

Azo,

&ifumma illias tit. (in. co/um. Philihρ, lice,, τη

le', t , ιίττΓdeiιi tit.:. eο1ι m. GIo[1. οτd'ηaί, ir. .‚9ι,thιnt, de rtτpt. ς.ηο r a.τ em νcr tc. fτ,ι, m νerΓ 'ιrι vir. collaι..{ .

& ίδι comrηUnLter lüu&orιs t3^rr. & Ι g. ut ιrnúnci-

p

αεί r^ Cod. de teat, h'ered. Paul. de Calk, in 1. mater, Cod, ad 7ιrtτι/ yιum. ;, Angel, e

Aret,

.a St

rur. In. hisit. wιs 7"rtcτl, Penult. c elt:m, νer f c , i, ιafìι, Hοfiienί'. in /τnιrna, dc f ιιιrd, nuεt. f enaslt, cοlurιn.

"λnchar, in cq . (»ber ‚&J'cund. nupt. τ. cclυrn, n,·m.6.

Prxρ'οΓ, i rubric. il/isis titi'Ii (In. 'co/jim. loan. Andr;

in addit. ad Sρecal.in tit de !cura .nuρτ. ι .gκαβ.Ol iad, τω',fi1,3;. Arens, confl.7 τ. Sοιιη, εοηf.; 4, &con, τ6;.

Nicol. de VbaLin traΣΙ. de fιccej7 abintι,//at. in ι.p<rt, 4.cοlυn,, loan. Gara, in traΣΙ. de fecund. m,p{. in ρa is

de pεenίs f cardò >~υbentίιιm, & idem cxprcfsè difpo-

nit hodie fequciis ^Ιcχ 15. lex Tauii , & ι gnæras ui quo fuit 'illa kc neceilária , dim dc hire comrnunf hoc erat decifijm , & in co non elί èt dabiutn : pote1f.

dici ηuό d jura e ρte(sè hoc non difpc,ncbant , licec etkt corn munis opinio Do&orum : ende noflra lex

τ s. Tauri voliiit expreΓsé hoc decídtre &, d:termina- re, Cafus camen quibus ha'c bonorn αι.τeίeruatio ad- niitiitur, vide per Gabríelem , tit:'/c de fecunde' nuρ- τiis, per totam, maΧim' rig. τ. ι. ^,6.η.c7 $, ?vlieres , part. qu.efl. S 4. ριr tot.xrιι in eap.jι pater, ;.part. τvιrbο,

cιnfιndιsm , nττm. ι 6. •

Item adde quòd rails mulier vel maritus tran1kιjs f ad lccimda vota ; ικ ιι porch aliquo modo apenare prxdi&a bona iιυrnobilia quæ hahiiit ι pτί mο τn - trΣmonjο: fι veιό lint mobilia dehet fiζri corum niatio per arbiiios ele&ós à partibus , & præ(lari Γα- tifdátio , vi poll mortem cóniugί s trauícuntis ad z.

vota reίlituatur illiid pretium & æfliιnαtίο,vel re[li- tuantur í11a bona mobilia , Ii non lint deteriora : vel ru fljtiiantur curn xfiimatiune damni vel dcterú,τatί - ilk : text, eft notab. in 1. hac'σdjΣfalí , "§, 4(úd , & §, ; nobiliiim , Cad. de fecund. rapt. & il j,βίctf, ' τdín ·/

& Ccnlmumtcr Dot}ores & pro Ιιriιate t cæd - rum henoruni qux Á1i , P_^ τιαtr rαonl j ', Πε_

r^ι'Lllájι^,

(4)

ι ^ A.ntor ϋ ) Gomezij 1. C.

teferuari,

omnia

bona , íρiìιιs parentis t, arIcuis d fecunda vota fiini εacitè per Jebes cis oblιgυ +;rexι.e in 1. j7 9uis prioYii , 4. jan. C ο+ dc $„nd. nιιρt. & ib

commιn is υρί nίο & i hem d,(punit 1.i6. tit. ι ;. » ρ' t.

dubium tamen etc Γ

talis

mater de fa&o aΙJcιaυ,ε prxdi¿la bona quae tenebatur tefetuare aatim aimitat í11a, & 61ij príorís mairimoiii; ροώ ιιι iii vita ειυs auocare & ρetere à ροΙΙcί οτibus : & vidrtur

quod

1c quia eft

tantum

fτυέΙ varia, vnde αlίcnαιdu prxdiί}a bona &

ius

vtendi

quod

h.,bet , llatim amíttit vfum- fru&ijrn , &

ιojι)Iidαευr cum prορdctate argument, text. in 1.βc τιfufr..ξl, f dc iι' e dot. & in §. fι tττr !'J?.

de vβιf,ιιΣΖ, cιιm fmilrb. & in exρτcίk .ίί am lenten-

tjm & ι o

ηι1ιi1 υnem tenet Bald. έτ L 'gιneralitιr. §.ín

h" , Cod, de ^ιcrnd, η,ιρt.

curn quo tra

ι Ϊeurι

t alij Dollores, Vide Coiiarr. lib.

i. ννiσιr. cap. , rn'm. .

& Azeueds.irn

alios

allegantem , Iict

ριraηftnnam

in 1.4, tίt. τ, 1:b. ς. Ricopil. nuns. 54.& Greg.in 1. 24.- tit. ι ;. ρ4Υt. f. Sed fgo τeneο contrarlum ,

imo

gaod alienacio valebit & reuocabitur ρυίΙ

mortem

n'atris, quia pote(} c[Tcqtiod 6lιj privas maιriιτ,οnij deccdant ea viiienre, & ηιhiΙ ad CI)S periineat qiiod Pecus e(t ín alio vliiFruauario : & in terminis pro roca opinio..

!)c conga Buld. cl} text, forιualis & exprdΓus , in '4υ- thentJca de non e!i'gend. fσcιτndo ns'berztes, Ρarα raρha

hoc 'iutem, col/'zt. i. & ibi notat 13a" Angil & corn- muniicr DD.

item adde

quod

Ii ralis mater ante rranlît ιτm ad fecunda vota aΙknaa+t aiiqua bona privas matrimo- nij : & pωΙΙ alicnatianem tranΓeηt ad Iccunda vota:

quod

fil+J prlmi macrimonij poI uηr ρræ,iιΣtα bona petere &

vendicare

à ροΙΤefí'oribus lι'èt videariir abenatio fιQa

tempore

corgruo & permíITo , text, eft norab. & ι xρre^Γηs in d Arτt, dc non ι/ι eηdο f ιτ,ndο tτυbιηιι,, Ρaragraphohocιtιtem, coaat. i. & ibi Ι3αrι.

Angel. & DD.

6 Liinira tamen & intellige (iperiorem materiam &

conclnhjol)em , qυæ haber qtiod mater qiiz tranlit ad fecunda vota teneatur referu,re ρευρείeεαεem 1 Ιij

primi

marrimonij , vt procedas & habeat locum ρræ- terquam Ιι marιtιιs in tdlamento , vel aliàs

concedas

Ί bi licentia n & fact. iratern «r nubcre poiiic : quia tunc nun priuibiriir præλιέ{is bons hahitis ab ip(o

marito

, ιe1 cx luccellione alicώυs ί Ιί j : Hem tenet Matien9us in 1. ; . ιίι. ι . leg. ;.glοff z. n'irn. f. & idem

eli

ecuntra,

li

maritus luperlies contraxit Lecundum matrimonilIrn λeιυnΓenΓιι & liceiitia vxoris deceden- ts

,buia

fimiliter non privabkiir proptierate pr cdiί - έlίοrιτm bonoriim, net tcuiebiciir referuare fιliis

primi

matrimunij , & Hem eriam cli qiiando mater vel pa- rer conrraxit Γ^cundum ιnatrί mοώ ιιm de cotife,jii &

voluntate 1 Ιινrιιm

primi

matrímonij qiiibus teneba- tur r; ferιιaιe. Ρrί mυm probat text, in Λι thent. dc

nr'pt. 6,dtso rgisIir in βτnaΙ, νeψc. νητsr itιιque t in g, dί/7enat. collat. 4. ciiiiis verha hint , vnum itaqsie hoc ρerm&tαrυr g , f ιυnd iιm νι I1»d vt omnia φs'εcwn- gιιe cx ho^λίrrna die tιβιιtοr diffωerit de ta/i1'sj j :ie miilier confiβat , h'tc v /cant, & ibi GiofI.

ordinar,

&

commurnrer í7o&ores.

Seciindurn prohat glolT. fιnbul,

& ordinaria iun&o textil , in 4ythιntίc. de non cli·

£·'0 [eect<ndo nττbentι, , tertia a!iim. cot'fat. 1, in veιibο εoprd4ηtι r , iκφιantισm licit invita Elia , & ad hoc ii- lam GΙοίΓ repurat ibi ώιgιιΙar. Aug:!. de ΡeτυGο, 3, colιτm 'mm . qiii dicit ηυοd ex hι^c debet eiTe cautus Adiiocatus νr conIiilat mulieri vel macito Γεευηdο τιubentj , vt faciat Ι Ιiοs priini mαεrί mοnί j conlenrj..

Ic qiiia tuiic prxdi&as pcenas euitabit curn fuuore

\ f 1iorι+ιτι ξιιerunτ ίηdυ& u Et in exριe110 iflam fern.

enτιarn & conel i(ivnem tenet Baldtis in leg,βium ψ^m h4nten? Cod. famil.hercífc. , .coh'm. in z .co/zim.

/1 \J.& ibi Ρaυ1. ιο 'm. in fι>Q, nτsm.; . 1a1 G,colι,m,

ns'm. I Ι

.

curn modilicatioiie & declaratione, de qna íbi Angel, de Peruf. in leg, mater τι co/ism. Cod. ad Teytil.

Nicol. de Vbal, intraιiut. de fιιcι ιj7 '.b ιιβµτ. ι. part.

4. colrlm, ver'ι, prιdιl#a asιιe?rι οfιifliα. Sυcιn, iiotabili- ter in γe' . 2.72.. i.fjen;ia , kom. in con /iο,ιonclif.

z I 9. 1 . z, co/urn. idem Rumanυs in βng ιΙ. β,is jιn-.

gulari 2.68. Cifueii

tes

hic z.calum. ín fin. Didacus de Catlello fιιτ. co/rim. in fin. Secunλo Iimta ρraterquam

fi talis

mater vel ρaι;r τιaι:ίeat ad fecunda "cia de Ii- centia & ευη(ènfu princiρis ,

quia

tunc nun incurrit

)rædiιη.^s znas : ita ρrobat text, in leg. foι'et, f dι his 'iii not. i fam. & ibi Glolf

ordinar.

& ιι.mmυnίεer luιîυres iext. in Ιeg. fτ gιτa mυ/ίer , Coaic. ad T rtτιl.

&ibi G1ύ (Γ, & coIlliIlImitcr Doaures & ίτι exprefTb ί tateιιet Angd.in g. mτι1ie . Cod. ad T,rttil. i. colunt.

& 'net nutab. & nrelius 9uàm alibi Ρhιliρ.

Decius

in leg .. Cod, dc feι κnd. nil/'t./'efl. & fτn, col, v bi

bene

dc..

clara,

Ιεαn sdde

quod

(icnt mater vel ρatcr tranfiens ad fecinda

vota

,

tenetur

refecuaτe 1is priil'i matri- monij qiiicquid habuit

ab

í11u

primo

matrιmonio : íta cod m

modo

teneτur refetiiatc tliís fecundi , ter.

Ii) , velvlteriuris matrimonij , quicqind lιabιιit

ab

ill1) fectndo ,

tertio

, vii νΙιcιιοrι matiimuIno , text, el} in(eg.cum alois, vef. I. de Ρcknd. nsipt. cm vιrf.

fum. itagte Ii

habens filius

ad fecunι4us iiiiptias for- talk tranírrít , Γρmnfalί t+am largitatem ηυ.ιm vii ώ - cundus cοιι υ1eτiτ Iii vXuTdlfl tantiirnmOdo filíJ qiii ex fcciindo mxτimonjo fufccpti funt pro fuliditat' ρυΓ- fideant. Circo ρrædiaa tan;en fe

o

ff

ert

ρι 1ι•hra &

ne

- ιclTarίa Jubiiaho , lì rnaliei: tranfíeEis ad ( ίιυηda

vo- ta

tencatur rderuare filiis

primi

ιυaΤιί n )Ιιij bona qυτ habijjt à c-ιnlαηgυineis rntit coιιtemplatione iyiius mann , νeΙ in cain

dubio

: & eodem trodo Pater teneatur referuare hona ηιιæ habuit à cυnCan- gIiincis íplius vxunis , contci"plationie ems, vel in diibio : & certè videtur gυό d τ,οn, Ρrinδ

quia

legalis daΓpd(itiο ηιιæ privac rnatrem ved pattern trenfeurtem ad fecunda

vota

ρrnρτieεate bonorum , & obligat ea referιιàre fHiis pdmi tnatiimonij

eli

odiofa ι& meré paenalis : ma pcobat , textus ί uncía communi exροfi- tiu•nc Dοέlοrυm in leg. fιerrúna , Cod. de fecwτd, ns'pt.

text, in Afithentic. dc mi ρt. fτ vιró expιΣΖιt, ibi & h'tc ca& miln!j mιdie i' &• viii mall-la fιt p®j7ta , collat. 4.

Sed í11a

tantum

loquiitur in bonis habitis per vnurn ιυι}iιιgeeιι ab altero , vel eus fιlio, ergo

nullo

modo debet extendi ad ala bona habita à confanguineis,

argiiinento text.in leg ίιτtιrρτιtatίοnι,

ff

dc prenis;tcxr, in leg. faιium ,la 2.. νe 'c.βιn. ff, de regiil. iar, text, in /eg. fempιr in obfιaτrii , coder tit. text, leg. Γnρeτ in obfιuris , coder tit. text, in rισυla odia. de regel. il

-

jr.

Iib.6,

text, in τeg in obfcurii^ coder tit. text, in re- gsrla in pcenis,e'dem tit. Conirmatur etiam , quia

li-

cci doιιatio facia vxori à conlaiiguineis

mariti

videa- tur fauta ab ipfomet

marito

tamen íllud

eli

per fi

-dioncm &

suris præΓυnιριionem , vimn leg. addition.

in fin. f dc .icq"irend. h4red, & in leg. ικm oportet, verfτc,ι, de bonis qυι lib. iυηέG1oίΙ. in ve>bo, cxc'":

fubβantia, & communis opinio ergo dιΓροfitio ρae- nalis fimpliciter loquens non debet cxtendi ad ιαΓυm fi&υm vel prxΓυnιρτιιi , argumento textus in leg. ;.

Para,grapho h4c verba, ci if de neg. geβ. texr.in leg.

ι.^, hoc interdiΣfττm dc ιiβιrnα , ,f. dc fonte.

Ει in exprell'o e;; j(to fundamento & racione íftam fententiam & εοnεlυί οncm tenet Rom, in confΙ/, f ι, cenj'il. 405. incìp. prafumpti.r, vbi notab, loqiiiriir Di-

dacus de Callello in

noβra leg. 15. 7 ιιινi, penult,colum.

verτrntamιn nota. Sed

his non ob(lantib

υ

s ego

renco contrariam ntenιiam , ί mδ gιιδd mater vel pater teneatur referuare calla bona. Ρrί m ό

quia

„ja data vel donata- vxori à cQnfanguineis mariti ,

eus

COn-

tetnpla

7

(5)

.

ça

C o mmentarijin LXIV.XV .g m ι .& ^ XV Ι. ^^

temρlatic n e, vel if dubίο quando hoc percιpi ροteί ex quαlica^e .rerum , videntur donata ab iρtο marito

& ίρlί marί to gιιæευηεur, VT pιοbac textus formalis, in leg.fed fτ ρlurι', ^, ίntιrrflg"to, f. de τ^υίg. & pupil1.

texcus in leg. ctsm oporlet , & ibi GIoLJh ordinaria &

coιnmuιιicer Do&ores , Cod. de hon. 9υα /ib"r. & dí- Cam Iatiu' in 1e'

ς

3. ínfrà h:ι Ιegibυe, Tauri , ergo il-

Ia bona teneatµr releruare tanquam Γ imme3iaté ab iρfο maritn perueniient , & idem econtra , νt mali- tus Γmiliter icncatur referuare bona habita à confan- guineis vxoris. •

Secιιndò & in terminis pro hac fententia & con- eΙυί οne facit, textus in Λ^:thentk. in donatione, Cod.

‚lefιcι:,τdis nupt. vbi habetur quod lí mulier recepit doι^acionem ρκυρteι nuptias ab aliquo tertio pro ίρ- fo marito, ηuód tenetur earn filiis illíus mαεrί mο- níj referuare, tanquam ( ab ípfo marito prοcctΊΊ (%t:

& íbí notant Doaores textus in Auth. dc mipti s, fτ

τ

erb ιχριεΙet,iη fin. ibi, & non dιce»,imυe,&c. collyt.4.

ergo indi11inΣtè ea ηuæ fuerinc data νΧυιί à cοulán- gui^^eís yin, eius contemρlatione, vel econtra d e- bent referuari. .

Nec oblat Γι ditas quòd illa íura loquuntur tαι^- tυιτι & fpecialiιcr in donations

P τορ[ er

nupcias, &

iion in alois bonis dads vel donatis à εοι^fαigιιί - rιeís vel ab aliís per[onis cotitemplaiione viri , νε dicebar & refpon dc-bat Romanus ,in dub ιοηjliο :

quia cet è textus in d. §.

.fi

νe ιχρtΙΙet , in fine cot- Litione 4. loquί tιιr tàιn in donatíone ante miptias, quam ρrορter nuptias ,& aρertè videtur cοmρre- hendere omnia qux dentur occafιοne matrimonij : ergo fimí1ítct habeat locum in omnibus bonis tradí_

tis & donatis à prædí&ís confangúineis : quia occa-

^one íllius contraΣ^i matrímonij videniur data: & Γιc in omnibus militar eadeιτι ratio.

Er in cxρrcίΓο i11am Cenre^^tiam & conclufionem tenet Palat. Ruui. in prdfιnti 1ιge, pιnιsltim.colurn.ver-

^ι. fιd ιgτsamvia. Nec ob(Iat primum & fecundum fundamentum pro contraria parte, quia reΓpondeo qu?d licet difpofιtío fit ρσenalis , tamen extenditur ad alium cafum Tibi 6ττιί letrι , cx difρofιιίοι^e alterius leg extendentis.

Σt ex fuρeτiοnibus collígo & infero,quòd per tran- iiriim ad fecιιnda vora non amictic vxor in vita fιια bona à marito reliaa, licè teneatur ea referuare fi- his primi matrimoni] : fed pro perfcΣ^a expedί tione huius leg & τnacerί æ aliqua videaτnus fads ν ilia &

necdTaria.

Et ρrimό gιιærο , Ii ιτιaritιis exprefsè aliqua bona reliquit vxoni Cub conditione, fi Γccυndό non nuρΓe- tic an fiad τ^ ea amittir per traι^Γιtum ad fecunda vota , & applicentur hæredibus mariti cαngυàm de- fella condicione ? breiiiccr & refolutíιιè , dico qiiod f ε : quia licèt conditio non nubendi τolleretur ίρΓο jure de iiire

antiquo

in gιιalibet perΓοna, vt in leg.

fed ft hoc, §. fen. cum 1. J'? 4. dc condit.& demon. & in 1, c'm τ4Ιe, ¢. 1liΣτ:τ'c , cod. tit. t& in leg. gstoties , coder

‚ii"!. & in 1, 7 riι , coder tituL tamen fecìιs eft de

iure

ηουο authenticorurn quia

talis

coιιditio toilitur &

reiicitur ^ί n^ yirjne vel homíne qui nun ham- lit,

quando

ε{1 abfoluεa re p u omnis ρ_rίση , vt rlunquam poilit contrahece matrímonium : Vide ρer textum & Doaores in Authent. ciii rtliΣlum , Cod.

de indiεΙ4 vidsít, Couarr. in quarto Z. part. cap. ;.

numer. ij.& ii. Ιαfoη ín 1. ^ mater, dιffinΣΙ. t.

Cod.de in^Ìittτt. & fiτbΙ έt. Villalnbos in diΣj.αrariο corn- mun. opin, litem l.num. i 4. A zeued, in d.1.; .tit. i. lib. ς . Recop. narnero i. fecùs verb Ιι lit polica refρe&u cer- τæ perlonx vel certarum ρeεlοηaτιιιτm , νε cur tali vel talibus non contrahat , gυiα benè valeret : tamen fecùs in vidua vel viduo : quia ί ndiftínûè beιιè valet

An:. Gοmι.ζ ad leg. 7"#i.

conditio , ne nubat, εtíam abfoluta refpe&ù oninis

ρerfumæ, cexius cit in Auth. ciii rιliΣfurn , Cot/ice dc indilI.vid. & ibi tenet GloITa ordinaria Az® in /ιmm4

íΙΙiΜe tιtι4. Odofred, Cynus , Ιαεοb. Burr. Bartvl. Αl- ber.Bald, Angel, Paulus, Salycetus , & communitet Do&ores textus in Authent.de ni ptiΉ , §. q' vιró nunC (eφdtur , co//at. 4. & ibi Doέtores tenet etiam Barr. & Dο lοres ìn diΣfα 1, fιd fι hoc,§, fin. de con-

dit. & dιmοnβrat. idem Bart, in 1. muliιri , & Titio, in fig, coder titis!. & in tantún eft verurn , quód ii' vIlgine & non nupta reiicitur prædi ιla

conditio,

non nupteric , vi procedas & habeat locum etiam in Γροnίι de præfentì , non tatuen

cognita

per copu..

lam : qhlia etiam in ea tollitut prædí&a

conditio

ρο.•

fιta à fροηΓ) vel ab altero , quia eadern c1c ratio , ira Iinbul. B:{ld. Angel. Paul. Iafon fιnal.colum. & Iacobr.

de SanItp Georg, Λathιnt, cui reliIum , q'ii rep ultant ej utile & quotidianιsnτ in prέΙica.

Item adde gιιό d idem eciarn e(1 in ρuellα luxurío- sè víuente 9uae nunquam conrraxit matr mοΊ½ΤL τī quia

li

el aliquid reliiiquitiir fub concτίìione ι non nubat,

talis conditio

reiicitur & ρoterit liberè con- irahere matnimonium & confcqui reli& υm : ita etiam tenet Angel. Salycetus , Paul. lacobinus dc Sαnέο Georg. & aiij Doitores in di[?a Autbentica cud re/ilum , quod ιβ ben' notanduim in pra-

!9ica. .

Sccundò quæro G maritus vel alter reliquít vxo -ri vel mυ1i τi viduz aliquod legatur del hdeicom- milTum Cub condicioiie , vel d©nec εαflè & honefté vixer 4 , & tranfeac ad fecuncia vota, an perdat relí- liευm & ιenΓeaτυr dcfeika conditio ? & videtur quod non perdat, qula in matrimoníoel} callitas & maxi- ma ρudiciτia. Vide allegacos fuprá, in nυm.8, ibi, [u&

conditione, fτ fιcundo nubat , &c.

qui

etiarn banc quæ- (lionem reIoluiinr, textus in l.miilier, ξ. cam prepone- rιtιιr, fad Ττe cLLibί, quòd & muuieriipudiciti' & pa- trú veto congruebat: textus in l.caj!itati, Cod.ad 1.!"!.

dc adult. textus in l.confιηfù , §. fι qυα igiιur, Cod, dc repub. ibi qr'od maxinιί etiam ιαβιu ιxafρerat ,textus n cap.Nicina ; τ , diβinl , ibi, nυptía Cri c4Πitatu.m ej?

cura propria coniugetextus in cq.h'cc 'wtem ; o.dιβinΣΙ.

textus in capitul. Dciii, 31. qri'ij?. i. cuius verba fuiir, Den maf' υΙum & f ámíndm propagandi gιιeerτσ huma- ni cauta , naptiali caιsβitati cοniτιngit : textus in Leg, res vxoru, Cod. dc donationibuis inter vini'm & νχοιιm, ibi quia pudiciti'u ρYamiο , texcus in /ege attentιtri , J dc rn'piiu'i, cextus in Authent. de non elsgend. fεcι,ηιο nubend. § . cur iginir, , ibi, vt metu caf#arum nnptia- rkm /icét fecund' fnt ab ό quidem abi/ineant, &

def endant ab 9uafdam íntιrdiίLτι permi/iione' text os

in § j n autem , ewfdem Authentic. ibi, jd ad viri ιaltι- rίκ.r zienia: nuptiag & hοnιffί dir omni luxτιría ab/li-

nιst . & in exprcίΤó jib Fundamento & cοnΓιdera- tione 111am fenccniiarn & conclullonern tenet Bartol.

qiios Oldrad. in dill. /.minier, §. cum proponeretuir ,f.

ad Ί -ebellianυm , & ante eurn tenet ibi lacob. de Aret. & Raynald. idem Bartol. in 1. fin. Codice dc in- di. vidui. to/Lend.

quod

tari ιι limίτ & intellige

quan- do talis conditio

profertur á patre vet coniun&o vil penitus excraneo ,

quia teint

per trañGtum ad Cecimsla

vota

non amittit reli&ur,

quia

macrimonium in

Ce

licitum & honeítum cli.

Item quia

nulla

videtur eis Feed

iniuria,

ímó in.

tereá

tibi

& honor

tori

gencri con feruatur : nè fortè per viam inhoneftam & impudicam iiiuria & in- farnia

tosí

generi irrogciur : fecίιs venò fi talis coii- ditio ponacur ab ipfo marito vel

filio

ciufdem rnulieiis: quia tunc per τταηfιεum ad lecunda vara amitcii reli&urn , quia eis fit maxima !η'υrτα : νι in

λι"hιηιίι.dι non eliged . f cundo ηυbιηd.§.ρτc, be.τ

i

*nu:,

Κ ιοiι,τt. ι,

))

Referencias

Documento similar

[r]

[r]

consideraciones se realizaran sobre esta- tama al analizar la cansa .justificativa da ejercicio iagüblai© de un dar&amp;eti®» con el que» &amp;m m&amp;%&amp;.

[r]

Q'uiiita concluGo , quod quando quis cornmittic alteri ex ρ re Γ sè dicendo , quod dilponat de bonis f ιτ is inter pauperes vel califas pias , vel fimpliciter &amp;

g υ x hoc formaliter di- fponit &amp; determinat.Ex quibus infci-cur quod tarn de iure communi quam regio talis maritus qul propria authoritare occidit vxorern proptcr aduL

*? tA ?' h dicetaliquis: Epilepfia morbus eft cognatus pucris, &amp; tamen pe Jculoílor in lilis. a ? íangumis cognatum eft adolefcehtibus &amp; tamen docet Hipp. Vel dicendutn,

tem valdéficca&amp;calida ad putredinem. pe cujas morbi a t plurimum frigidi funt, flatuofi, ac ru&amp;uoli, ut fcripfit Hipp. frígido yero in bis utendum, &amp;c. U t