Els mapes escolars i els estudis d escolarització de les xarxes d AMPA de Barcelona

53  Download (0)

Full text

(1)

Els mapes escolars i els estudis

d’escolarització de

les xarxes d’AMPA de Barcelona

RESI STÈN CIA, DESOBEDIÈNCIA, INSUBM ISS · R ES IST ÈN CIA , DE SOB EDI ÈNC IA, IN SU BM IS SI Ó · A LA LOMCE

NO

RESI STÈN CIA, DESOBEDIÈNCIA, INSUBM ISS · R ES IST ÈN CIA , DE SOB EDI ÈNC IA, IN SU BM IS SI Ó · A LA LOMCE

NO

(2)

Marc General

Mapa Escolar dels ensenyaments bàsics

de la ciutat de Barcelona 2005-2010

Document de criteris

10 de maig de 2006

(3)

Marc General

La

planificació educativa

esdevé una eina

bàsica per assegurar la

igualtat

d’oportunitats

Garanteix el dret a l’educació

per a tothom

mitjançant una

oferta escolar gratuïta

i

(4)

Per determinar la

demanda potencial

es parteix

Ø 

Padró

del 2004 per la població de 3 fins a 16 anys.

Ø 

La matrícula total de l’alumnat, que és superior a la

població actual ja que incorpora infants i joves dels

municipis propers i, també, per l’acumulació d’alumnat d’edats superiors que representa l’alumnat repetidor.

Ø 

El referent de matrícula és el curs 2005-2006 i

l’evolució de les sol·licituds en els processos de preinscripció dels darrers anys.

Marc General

(5)

Per determinar la

demanda potencial

de

l’ESO

i, en particular pel sector públic, es té en compte

Ø 

La capacitat

Ø 

La matrícula de l’alumnat de sisè de primària

en relació a la del 1r d’ESO.

L’objectiu és garantir que tots els alumnes que

estan en la primària pública tinguin i puguin

disposar d’una plaça al 1r d’ESO públic.

Marc General

(6)

Marc General

Ha de fer avançar el model educatiu en la

direcció de la

màxima cohesió social

.

Es concretarà en un programa de

noves

construccions

i en la

reordenació

de

l’oferta educativa.

Ha de respondre a criteris quantitatius i

qualitatius i

programar

,

amb la suficient

(7)

Les Comissions de garanties

Supervisar

el procés de admissió de i

proposar

a l’Administració educativa les

mesures que consideri adequades.

Vetllar

pel

compliment de la legalitat

en

els processos d’admissió

Garantir la distribució

adequada i

equilibrada

entre tots els centres dels

(8)

Preinscripción y matrícula: Curso 2014-15

Ø  Oferta inicial:

(9)

Preinscripción y matrícula: Curso 2015-16

Ø  Oferta inicial:

(10)

Preinscripción y matrícula: Curso 2014-15

Ø  Oferta inicial:

(11)

Preinscripción y matrícula: Curso 2014-15

Ø  Oferta inicial:

(12)

Preinscripción y matrícula: Curso 2015-16

Ø  Oferta inicial:

(13)

Preinscripción y matrícula: Curso 2015-16

Ø  Oferta inicial:

(14)

Preinscripción y matrícula: Curso 2016-17

Ø  Oferta inicial:

(15)

Marc General

(16)

Marc General

3.5. CONCLUSIONS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ A 1 D’ESO

Ø 

L’oferta pública es significativamente

deficitària a l’Eixample (Dreta)

, Sarrià, Gràcia,

Horta, Sant Andreu, Sant Martí

Ø 

Incorporaciones a 1er D’ESO (Eixample)

Curs 2016-17: +16 Fins el 2026-27: +81

BCN 2016-17: +221 Fins el 2026-27: +804

(17)

Marc General

4.4. PROPOSTES PER AL CURS 2016-17 PER A 1er ESO

Ø 

Impuls d’alguns instituts

Ø 

Recuperar o crear línies estructurals

Ø 

Mantener grups adicionals a determinats districtes

Ø 

Realitzar noves construccions

(18)

La Realitat

Informe de la comissió de garanties 2002

[…] en determinadas zonas se producía un colapso en la red

pública, que implicaba incluso no poder atender la totalidad de la demanda, lo que se vería agravado por la matrícula viva.

Informe a la Delegación Territorial […] en la que se indicaba la conveniencia dotar a la red pública de elasticidad suficiente en los cursos iniciales de ciclo pues es en estos en los que suele concentrarse la demanda.

La Dirección General de Centros no atendió a las indicaciones de la Comisión.

(19)

La Realitat

Informe de la comissió de garanties 2002

Esta actitud supone ignorar un hecho que tiene incidencia

significativa en el proceso de preinscripción-matriculación: Existe un sector de la población escolar, cuantitativamente significativo, que no sigue los plazos ordinarios de

preinscripción y matriculación y que se mueve cíclicamente por la ciudad.

(20)

Les 29 zones a partir de les quals es delimiten les àrees d’influència

Les 29 zones

(21)

Les 29 zones a partir de les quals es delimiten les àrees d’influència

Les 29 zones


 
 GRÀCIA 122.000 h PRIMÀRIA 14 CP - 20 Gr. 3908 al. 11 CC - 20 Gr. 4570 al. SECUNDÀRIA 4 IES - 9 Gr. 1110 al. 10 CC - 18 Gr. 1987 al.

(22)

Les 29 zones a partir de les quals es delimiten les àrees d’influència

Les 29 zones

Els mapes escolars

EIXAMPLE 266.000 h PRIMÀRIA 13 CP - 25 Gr. 5452 al. 30 CC - 47 Gr. 10984 al. SECUNDÀRIA 4 IES - 15 Gr. 1652 al. 23 CC - 48 Gr. 5480 al.

(23)

Les 29 zones a partir de les quals es delimiten les àrees d’influència

Les 29 zones


 
 SANT ANDREU 147.000 h PRIMÀRIA 20 CP - 30 Gr. 5960 al. 13 CC - 23 Gr. 5381 al.

(24)

Els mapes escolars

Quines dades i on les obtenim


Demanda i ocupació de places

Consorci d’Educació de Barcelona

Representants de FaPaC en les comissions de garanties

Estadístiques demogràfiques

Ajuntament de Barcelona

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/naix

Itineraris d’escoles de Primària a instituts Adscripcions a instituts de Secundària

Consorci d’Educació de Barcelona

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/ centres_educatius/consulta_adscripcions

(25)

Els mapes escolars

Metodologia 


Treballar les dades per zones educatives

Comparar l'oferta pública i privada

En Primària

• 

Percentatge d’ocupació, respecte de l'oferta

Percentatge d’ocupació/naixements

Sobre-ràtio

Evolució de l’oferta

• 

Evolució de l’ocupació

(26)

Els mapes escolars

Metodologia 


Treballar les dades per zones educatives

Comparar l'oferta pública i privada

Ubicació dels centres de secundària

• 

Procedència del 50% de la demanda potencia

Places de secundària per zona

Proporció que sobre l’oferta del institut

(27)

Els mapes escolars

Metodologia 


Treballar les dades per zones educatives

Comparar l'oferta pública i privada

En Secundària

• 

Percentatge d’ocupació, respecte de l'oferta

Sobre-ràtio

Evolució de l’oferta

Evolució de l’ocupació

(28)

Els mapes escolars

Conclusions 


Comparació de l'oferta pública i privada

Ocupació i vacants

Dispersió d’adscripcions a secundària

Fidelització a la xarxa pública

Possibilitat d'ampliació de l'oferta

(29)

Les dades

PRIMÀRIA BCN EIXAMPLE GRÀCIA SANT ANDREU

OFERTA 44% 33% 47% 56%

OCUPACIÓN 99% 100% 97% 100%

SECUNDÀRIA BCN EIXAMPLE GRÀCIA SANT ANDREU

OFERTA 36% 21% 30% 40%

(30)

Benvolgut/Benvolguda,

Ens plau convocar-vos a la Presentació de l’Estudi d’escolarització pública a Gràcia realitzat per la Coordinadora d’AMPA de Gràcia, que tindrà lloc el proper dimarts 12 de novembre, a les 19 hores a l’Escola Josep Maria de Sagarra (Pg Vall d’Hebron, 64).

Aquest estudi ha estat realitzat amb la idea de tenir el MAPA ESCOLAR del districte, i així poder fer un analisi de la situació, riscos i mancances.

Coordinadora d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles del districte de Gràcia

(Bressol, Infantil, Primaria i Secundaria)

La proposta de Gràcia

(31)

La proposta de Gràcia: Objectius

Avaluar la situació de l’oferta i demanda de

places escolars a les etapes del segon cicle

d’Educació Infantil, Primària i Secundària a

Gràcia.

Elaborar una previsió de demanda de places

escolars públiques a Gràcia en un futur

(32)

La proposta de Gràcia: Criteris d’anàlisi

Dades d’ocupació del 21 d’octubre de 2013

Partim de la divisió en 2 zones que fa el Consorci:

§ Z1 - La Salut, Vallcarca i els Penitents, i El Coll

§ Z2 - Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

El nombre de places de secundària disponibles per

l’itinerari dels centres de Gràcia, s’ha calculat en funció de la proporció que sobre l’oferta del centre de

secundària suposa la demanda dels centres de Gràcia. Ràtio de 25 places per a Primaria i 30 per a l’ESO

(33)

La proposta de Gràcia

(34)

La proposta de Gràcia

(35)

La proposta de Gràcia

(36)

La proposta de Gràcia

(37)

La proposta de Gràcia

(38)

La proposta de Gràcia

(39)

La proposta de Gràcia

(40)

La proposta de Gràcia

(41)

La proposta de Gràcia

(42)

La proposta de Gràcia

(43)

La proposta de Gràcia

(44)

La proposta de Gràcia: Conclusions

L’oferta de places públiques s’ha mostrat insuficient al llarg dels anys: al curs 2012-13 hi ha hagut una

demanda de 524 sol·licituds enfront una oferta de 475.

En funció de les dades de natalitat, és previsible un augment de la demanda de places públiques en els propers dos anys, sense contar amb el previsible

augment de demanda degut a la situació de crisi que vivim.

Les vacants es concentren a la xarxa concertada: hi ha molta més oferta de places concertades de la que les

(45)

La proposta de Gràcia: Conclusions

Hi ha una fidelització de les famílies cap als instituts públics, sense pèrdua d’alumnes en el trànsit primària/secundària.

Existeix una dispersió d adscripcions per als centres de Zona 1, fins a 7 centres de secundària per a 7 centres de primària

No existeix cap institut de secundària en Zona 1 amb itinerari exclusiu format per centres de Gràcia. 

És necessari comptar amb un institut de secundària de referència en Zona 1, amb capacitat per a 3 grups d ESO i 2 de Batxillerat.

(46)

La proposta de l’Eixample

(47)

La proposta de l’Eixample

Análisi històric d'oferta i demanda

Breus consideracions sobre escola

bressol

Breus consideracions sobre qualitat

educativa.

(48)

La proposta de l’Eixample: Conclusions


Bressol: cap plaça pública vacant

Infantil i primària: Les vacants es concentren en

l’escola concertada. L’oferta d’escola pública és

insuficient des de fa 7 anys.

Secundària: Les vacants es concentren en l’escola

concertada. L’oferta d’instituts públics està arribant

als seus límits estructurals

(49)

La proposta de l’Eixample: Conclusions


Bressol: Necessitat de noves escoles bressol

Infantil i primària: Dues noves escoles públiques,

una a cada zona.

Secundària: Dues nous instituts públiques, un a

cada zona.

(50)

Els mapes escolars

La proposta de Sant Andreu

Mapa escolar districte de Sant Andreu Juny 2015 1

Coordinadora d’AMPA del districte de Sant Andreu Comunitat Educativa de Sant Andreu

(51)

La proposta de Sant Andreu

Alumnat amb necessitats educatives

específiques i inmigrant

Formació Professional

Escoles Oficials d’Idiomes

Centres i Aules de Formació d’adults.

Programes de Inserció

Mirada des dels diferents sectors de la

Comunitat Educativa

(52)

La proposta de Sant Andreu: Conclusions


Plans de millora per les escoles estigmatitzades.

Pacte municipal per tal que la segragació escolar no

superi la segregació urbana

Necessitat de mès centres públics de primària i

secundària

Necessitat de oferta de Formació professional

pública al districte

(53)

Figure

Updating...

References

Related subjects :