• No se han encontrado resultados

Primer Aprovar la creació dels fitxers que s indiquen en l annex I i II d aquesta disposició.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Primer Aprovar la creació dels fitxers que s indiquen en l annex I i II d aquesta disposició."

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Universitat Jaume I

Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2017, del Rectorat,

rela-tiva a la creació i modificació de fitxers amb dades de caràcter personal en aplicació de l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. [2017/1727]

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2017, del Rectorado, relativa a la creación y modificación de ficheros con datos de carácter personal en aplicación del artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. [2017/1727]

L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal, preveu que la creació, modi-ficació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només poden fer-se per mitjà de disposició general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diari oficial corresponent.

El Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, va introduir, a través dels articles 53 i 54, algunes consideracions pel que fa a la forma i contingut de la disposició, destacant la necessitat d’especificar el sis-tema de tractament del fitxer, que pot ser automatitzat, no automatitzat o parcialment automatitzat.

En compliment d’aquest mandat legal, el Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló resol:

Primer

Aprovar la creació dels fitxers que s’indiquen en l’annex I i II d’aquesta disposició.

Segon

Aprovar la modificació dels fitxers que s’indiquen en els annexos III, IV i V d’aquesta disposició.

Tercer

Els fitxers que es recullen en els annexos d’aquesta resolució estan sota el control i supervisió dels responsables interns que es detallen en els annexos per a cadascun d’ells. Es regeixen per les disposicions generals de la Universitat en matèria de tractament de dades personals i per les instruccions establertes per aquests responsables. En tot cas, estan sotmesos a les normes legals i reglamentàries de superior rang que els siguen aplicables.

Quart

Per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels fit-xers relacionats en els annexos i assegurar-ne la utilització segons les finalitats per a les quals van ser recollits, els responsables interns indi-cats a l’annex han d’adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa.

Cinquè

Els drets d’accés als fitxers esmentats, així com els altres que la llei reserva als afectats pels tractaments de dades de caràcter personal, les poden exercir les persones afectades davant el responsable intern que en l’annex s’indica, en la forma reglamentària establerta. Aquest és el responsable de traslladar les sol·licituds a la Secretaria General, que adoptarà la resolució que corresponga.

Sisè

En els casos en què es preveja la necessitat de comunicar dades personals a tercers, els responsables interns dels tractaments han d’ob-tenir l’autorització de la Secretaria General, a través del mecanisme intern establert, i han d’advertir expressament els cessionaris de la seua obligació de dedicar les dades exclusivament a la finalitat per a la qual se cedeixen.

Setè

Quan el tractament de les dades personals deixe de ser necessari, el responsable intern del fitxer ha d’instar-ne la seua supressió i establir la destinació que es donarà a les dades o, si s’escau, les previsions que s’adopten per a la seua destrucció.

El artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de los datos de carácter personal, prevé que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públi-cas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

El Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, introdujo, a través de los artículos 53 y 54, algunas consideraciones en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de espe-cificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo éste ser automa-tizado, no automatizado o parcialmente automatizado.

En cumplimiento de este mandato legal, el Rectorado de la Univer-sitat Jaume I de Castellón resuelve:

Primero

Aprobar la creación de los ficheros que se indican en el anexo I y II de esta disposición.

Segundo

Aprobar la modificación de los ficheros que se indican en los ane-xos III, IV y V de esta disposición.

Tercero

Los ficheros que se recogen en los anexos de esta Resolución esta-rán bajo el control y supervisión de los responsables internos que se detallan en los anexos para cada uno de ellos. Se regirán por las dispo-siciones generales de la Universidad en materia de tratamiento de datos personales y por las instrucciones establecidas por estos responsables. En todo caso, estarán sometidos a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.

Cuarto

Para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal de los ficheros relacionados en los anexos y asegurar su utilización según las finalidades para las que fueron recogidos, los responsables internos indicados en el anexo deberán adoptar las medidas necesarias de índole técnica y organizativa.

Quinto

Los derechos de acceso a los ficheros mencionados, así como los demás que la ley reserva a los afectados por los tratamientos de datos de carácter personal, los pueden ejercer las personas afectadas ante el responsable interno que en el anexo se indica, en la forma reglamentaria establecida. Este responsable trasladará las solicitudes a la Secretaría General que adoptará la resolución que corresponda.

Sexto

En los casos en los que se prevea la necesidad de comunicar datos personales a terceros, los responsables internos de los tratamientos deben obtener la autorización de la Secretaría General, a través del mecanismo interno establecido, y advertirán expresamente a los cesio-narios de su obligación de dedicar los datos exclusivamente a la finali-dad para la que se ceden.

Séptimo

Cuando el tratamiento de los datos personales deje de ser necesario, el responsable interno del fichero debe instar a su supresión y establecer el destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.

(2)

Octavo

Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Castellón de la Plana, 15 de febrero de 2017.– El rector: Vicent Climent Jordà.

ANEXO I

Grabación de actos académicos Tipo de resolución

Creación.

Finalidad y usos previstos.

Grabación de intervenciones en jornadas o congresos y de actos ins-titucionales, académicos, científicos, culturales o deportivos (educación y cultura; fines históricos, estadísticos o científicos; publicaciones).

Origen de los datos

Colectivo: ponentes o participantes en actos institucionales, acadé-micos, científicos, culturales o deportivos

Procedencia: el propio interesado o su representante legal. Procedimiento de recogida de datos: formularios, registros audio-visuales.

Estructura básica del fichero

Tipo de datos: de carácter identificativo (NIF/DNI; nombre y apelli-dos, dirección; teléfono; firma; imagen/voz; firma electrónica; cuentas twitter, facebook, linkedin y otros), académicos y profesionales.

Sistema de tratamiento: mixto.

Cesiones o comunicaciones de datos que se prevén Publicación en páginas web de la Universidad.

Transferencias internacionales previstas a terceros países. No se prevén.

Órgano responsable Universitat Jaume I. Servicios centrales. Secretaría General.

Responsable interno del tratamiento Secretaría General.

Servicio o unidad ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Secretaría General. Universitat Jaume I. Edificio del Rectorado. Avenida de Vicente Sos Baynat, s/n. E-12071. Castellón de la Plana. España. Tel. +34 964 729 424. Dirección electrónica:<secgen@uji.es>

Nivel de medidas de seguridad Básico.

ANEXO II MOOC Tipo de resolución

Creación.

Finalidad y usos previstos

Gestión de los usuarios de los cursos en línea abiertos y masivos (MOOC), control de acceso a recursos electrónicos en línea, seguimien-to de calificaciones, comunicación con el estudiantado (educación y cultura; fines históricos, estadísticos o científicos).

Origen de los datos

Colectivo: usuarios de los cursos en línea abiertos y masivos de la Universitat Jaume I (MOOC).

Procedencia: el propio interesado o su representante legal. Procedimiento de recogida de datos: formularios electrónicos. Estructura básica del fichero

Tipo de datos: de carácter identificativo (nombre y apellidos; ima-gen/voz); académicos y profesionales; detalles del empleo, caracterís-ticas personales.

Sistema de tratamiento: automático.

Cesiones o comunicaciones de datos que se prevén Vuitè

Aquesta resolució entrarà en vigor a l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Castelló de la Plana, 15 de febrer de 2017.– El rector: Vicent Cli-ment Jordà.

ANNEX I Gravació d’actes acadèmics Tipus de resolució

Creació.

Finalitat i usos previstos

Gravació d’intervencions en jornades o congressos i d’actes institu-cionals, acadèmics, científics, culturals o esportius (educació i cultura; fins històrics, estadístics o científics; publicacions).

Origen de les dades:

Col·lectiu: ponents o participants en actes institucionals, acadèmics, científics, culturals o esportius

Procedència: la mateixa persona interessada o el seu representant legal.

Procediment de recollida de dades: Formularis, registres audiovi-suals.

Estructura bàsica del fitxer.

Tipus de dades: de caràcter identificador (NIF/DNI; nom i cognoms, adreça, telèfon; signatura; imatge/veu; signatura electrònica; comptes twitter, facebbook, linkedin i altres); acadèmics i professionals.

Sistema de tractament: mixt.

Cessions o comunicacions de dades que es preveuen Publicació en pàgines web de la Universitat.

Transferències internacionals previstes a tercers països No es preveuen.

Òrgan responsable. Universitat Jaume I. Serveis centrals. Secretaria General.

Responsable intern del tractament Secretaria General.

Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Secretaria General. Universitat Jaume I. Edifici del Rectorat. Avin-guda de Vicent Sos Baynat, s/n. E-12071. Castelló de la Plana. Espanya. Tel. +34 964 729 424. Adreça electrònica: secgen@uji.es

Nivell de mesures de seguretat Bàsic.

ANNEX II MOOC Tipus de resolució.

Creació.

Finalitat i usos previstos.

Gestió dels usuaris dels cursos en línia oberts i massius (MOOC), control d’accés a recursos electrònics en línia, seguiment de qualifica-cions, comunicació amb l’estudiantat (educació i cultura; fins històrics, estadístics o científics).

Origen de les dades.

Col·lectiu: usuaris dels cursos en línia oberts i massius de la Uni-versitat Jaume I (MOOC).

Procedència: la mateixa persona interessada o el seu representant legal.

Procediment de recollida de dades: formularis electrònics. Estructura bàsica del fitxer.

Tipus de dades: de caràcter identificador (nom i cognoms; imatge/ veu); acadèmics i professionals; detalls de l’ocupació, característiques personals.

Sistema de tractament: automàtic.

Cessions o comunicacions de dades que es preveuen. No es preveuen.

(3)

Transferencias internacionales previstas a terceros países No se prevén. Órgano responsable Universitat Jaume I. Servicios centrales. Secretaría General.

Responsable interno del tratamiento

Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT).

Servicio o unidad ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

CENT. Universitat Jaume I. Edificio de Investigación 2. Avenida de Vicente Sos Baynat, s/n. E-12071. Castellón de la Plana. España. Tel. +34 964 387 500. Dirección electrónica:<cent@uji.es>

Nivel de medidas de seguridad Básico. ANEXO III Gestión académica Tipo de resolución Modificación. Denominación anterior Gestión académica. Finalidad y usos previstos

Gestión administrativa del expediente académico del estudianta-do de la UJI. Uso académico de los datos del estudiantaestudianta-do, control de asistencia a clases, de acceso a instalaciones, de acceso a recursos elec-trónicos en línea, seguimiento de calificaciones, comunicación con el estudiantado, gestión de las prácticas y elaboración de estudios y esta-dísticas (educación y cultura; fines históricos, estadísticos o científicos; seguridad y control de acceso a edificios; función estadística pública).

Origen de los datos

Colectivo: estudiantes, titulados o antiguos alumnos cuyo expedien-te académico se custodia en la Universitat Jaume I.

Procedencia: el propio interesado o su representante legal; otras administraciones públicas; registros públicos.

Procedimiento de recogida de datos: formularios, transmisión elec-trónica de datos/Internet.

Estructura básica del fichero.

Tipo de datos: datos relativos a infracciones penales; de carácter identificativo (NIF/DNI; N.SS/Mutualidad; nombre y apellidos; direc-ción; teléfono; firma; firma electrónica; número registro de personal); de características personales; económicos, financieros y de seguros; académicos y profesionales; certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales.

Sistema de tratamiento: mixto.

Cesiones o comunicaciones de datos que se prevén

A otras universidades o centros educativos con los que se acuerde, mediante convenio, la impartición de titulaciones compartidas.

Otras previstas en las normas vigentes.

Transferencias internacionales previstas a terceros países

A otras universidades o centros educativos del ámbito internacional con los que se acuerde, mediante convenio, la impartición de titulacio-nes compartidas.

Órgano responsable Universitat Jaume I. Servicios centrales. Secretaría General.

Responsable interno del tratamiento

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes.

Servicio o unidad ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes. Universitat Jaume I. Edificio del Rectorado. Avenida de Vicent Sos Baynat, s/n. E-12071. Castellón de la Plana. España. Tel. +34 964 387 777 Dirección electrónica: docencia-estudiants@uji.es

Nivel de medidas de seguridad

Medio, en aplicación de lo previsto en el art. 81.2 f) del RD 1720/2007.

Transferències internacionals previstes a tercers països No es preveuen.

Òrgan responsable Universitat Jaume I. Serveis centrals. Secretaria General.

Responsable intern del tractament

Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT).

Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

CENT. Universitat Jaume I. Edifici d’Investigació 2. Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n. E-12071. Castelló de la Plana. Espanya. Tel. +34 964 387 500. Adreça electrònica: cent@uji.es

Nivell de mesures de seguretat Bàsic. ANNEX III Gestió acadèmica Tipus de resolució Modificació. Denominació anterior Gestió acadèmica. Finalitat i usos previstos

Gestió administrativa de l’expedient acadèmic de l’estudiantat de l’UJI. Ús acadèmic de les dades de l’estudiantat, control d’assistència a classes, d’accés a instal·lacions, d’accés a recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, comunicació amb l’estudiantat, gestió de les pràctiques i elaboració d’estudis i estadístiques (educació i cultura; fins històrics, estadístics o científics; seguretat i control d’accés a edifi-cis; funció estadística pública).

Origen de les dades

Col·lectiu: estudiants, titulats o antics alumnes l’expedient acadè-mic dels quals es custodia a la Universitat Jaume I.

Procedència: la mateixa persona interessada o el seu representant legal; altres administracions públiques; registres públics.

Procediment de recollida de dades: formularis, transmissió electrò-nica de dades/Internet.

Estructura bàsica del fitxer

Tipus de dades: dades relatives a infraccions penals; de caràcter identificador (NIF/DNI; N.SS/Mutualitats; nom i cognoms; adreça; telèfon; signatura; signatura electrònica; nombre registre de personal); de característiques personals; econòmics, financers i d’assegurances; acadèmics i professionals; certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.

Sistema de tractament: mixt.

Cessions o comunicacions de dades que es preveuen

A altres universitats o centres educatius amb els quals s’acorde, mit-jançant conveni, la impartició de titulacions compartides.

Altres previstes en les normes vigents.

Transferències internacionals previstes a tercers països

A altres universitats o centres educatius de l’àmbit internacional amb els quals s’acorde, mitjançant conveni, la impartició de titulacions compartides.

Òrgan responsable Universitat Jaume I. Serveis centrals. Secretaria General.

Responsable intern del tractament

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.

Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants. Universitat Jaume I. Edifici del Rectorat. Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n. E-12071. Castelló de la Plana. Espanya. Tel. +34 964 387 777 Adreça electrònica: docencia-estudiants@uji.es

Nivell de mesures de seguretat

(4)

ANEXO IV

Proyectos de investigación saludable-Servei d’Esports UJI Tipo de resolución

Modificación.

Denominación anterior Penyagolosa trail saludable. Finalidad y usos previstos

Los proyectos de investigación saludable-Servicio de Deportes de la UJI, pretenden profundizar en el mundo del deporte desde una ver-tiente saludable, entre otros para las carreras de larga duración como son las pruebas de ultradistancia por montaña o la especialidad de maratón (fines históricos, estadísticos o científicos).

Origen de los datos

Colectivo: personas que realicen actividad física y deportiva que sea de interés para las investigaciones.

Procedencia: el propio interesado o su representante legal. Procedimiento de recogida de datos: formularios. Estructura básica del fichero

Tipo de datos: de salud; de carácter identificativo (NIF/DNI; nom-bre y apellidos; dirección; teléfono; otros datos biométricos) de carac-terísticas personales; parámetros relacionados con la salud de los depor-tistas (entrenamiento, analíticas, psicológicos).

Sistema de tratamiento: mixto.

Cesiones o comunicaciones de datos que se prevén No se prevén.

Transferencias internacionales previstas a terceros países No se prevén.

Órgano responsable Universitat Jaume I.

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Grupo de investigación en proyectos de investigación saluda-ble-Servicio de Deportes UJI.

Responsable interno del tratamiento

Grupo de investigación en proyectos de investigación saluda-ble-Servicio de Deportes UJI.

Servicio o unidad ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Grupo de Investigación Proyectos de investigación saludable-Servi-cio de Deportes UJI. Universitat Jaume I. Avenida de Vicente Sos Bay-nat, s/n. E-12071. Castellón de la Plana. España. Tel. +34 964 729332, Fax +34 964 728 807. Correo electrónico: se@uji.es

Nivel de medidas de seguridad

Alto, en aplicación de lo previsto en el art. 81.3 a) del RD 1720/2007. ANEXO V Atención a la diversidad Tipo de resolución Modificación. Denominación anterior Orientación Minusvalía. Finalidad y usos previstos

Orientación y apoyo académico de personas con discapacidad o necesidades educativas especiales (recursos humanos; educación y cul-tura; fines históricos, estadísticos o científicos).

Origen de los datos

Colectivo: miembros de la comunidad universitaria con discapa-cidad o enfermedades que afecten al ámbito académico; empleados; estudiantes.

Procedencia: el propio interesado o su representante legal.

Procedimiento de recogida de datos: declaraciones o formularios, entrevista personal.

Estructura básica del fichero

Tipo de datos: de salud; de carácter identificativo (NIF/DNI; nombre y apellidos; dirección; teléfono; firma; imagen/voz; número de registro de personal); de características personales; circunstancias ANNEX IV

Projectes d’investigació saludable-Servei d’Esports UJI Tipus de resolució

Modificació.

Denominació anterior Penyagolosa trail saludable. Finalitat i usos previstos

Els projectes d’investigació saludable-Servei d’Esports de l’UJI, pretenen aprofundir en el món de l’esport des d’un vessant saludable, entre d’altres per a les carreres de llarga durada com ara les proves d’ultradistància per muntanya o l’especialitat de marató (finalitats his-tòriques, estadístiques o científiques).

Origen de les dades

Col·lectiu: persones que realitzen activitat física i esportiva que siga d’interès per a les investigacions.

Procedència: la mateixa persona interessada o el seu representant legal.

Procediment de recollida de dades: formularis. Estructura bàsica del fitxer

Tipus de dades: de salut; de caràcter identificador (NIF/DNI; nom i cognoms, adreça, telèfon; altres dades biomètriques); de característiques personals; paràmetres relacionats amb la salut dels esportistes (entrena-ment, analítiques, psicològics).

Sistema de tractament: mixt.

Cessions o comunicacions de dades que es preveuen No es preveuen.

Transferències internacionals previstes a tercers països No es preveuen.

Òrgan responsable Universitat Jaume I.

Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Grup de recerca en projectes d’investigació saludable-Servei d’Es-ports UJI.

Responsable intern del tractament

Grup de recerca en projectes d’investigació saludable-Servei d’Es-ports UJI.

Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Grup de recerca en projectes d’investigació saludable-Servei d’Es-ports UJI. Universitat Jaume I. Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n. E-12071. Castelló de la Plana. Espanya. Tel. +34 964 729 332, Fax +34 964 728 807. Adreça electrònica: se@uji.es

Nivell de mesures de seguretat

Alt, en aplicació del que preveu l’art. 81.3 a) del RD 1720/2007.

ANNEX V Atenció a la diversitat Tipus de resolució Modificació. Denominació anterior Orientació-minusvalidesa. Finalitat i usos previstos

Orientació i suport acadèmic de persones amb discapacitat o neces-sitats educatives especials (recursos humans; educació i cultura; finali-tats històriques, estadístiques o científiques).

Origen de les dades

Col·lectiu: membres de la comunitat universitària amb discapacitat o malalties que afecten a l’àmbit acadèmic; empleats; estudiants.

Procedència: la mateixa persona interessada o el seu representant legal.

Procediment de recollida de dades: declaracions o formularis, entre-vista personal.

Estructura bàsica del fitxer

Tipus de dades: de salut; de caràcter identificador (NIF/DNI; nom i cognoms, adreça, telèfon; signatura; imatge/veu; nombre de registre personal); de característiques personals; circumstàncies socials;

(5)

acadè-financieros y de seguros; datos de discapacidad o enfermedades que influyan en el ámbito académico del afectado.

Sistema de tratamiento: mixto.

Cesiones o comunicaciones de datos que se prevén No se prevén.

Transferencias internacionales previstas a terceros países No se prevén.

Órgano responsable Universitat Jaume I. Servicios centrales. Secretaría General.

Responsable interno del tratamiento Unidad de Soporte Educativo.

Servicio o unidad ante el que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Unidad de Soporte Educativo. Edificio ampliación biblioteca, planta baja. Universitat Jaume I. Avenida de Vicente Sos Baynat, s/n. E-12071. Castellón de la Plana. España. Tel. +34 964 387079. Correo electrónico: suport@uji.es

Nivel de medidas de seguridad

Alto, en aplicación de lo previsto en el art. 81.3 a) del RD 1720/2007.

gurances; dades de discapacitat o malalties que influeixen en l’àmbit acadèmic de l’afectat.

Sistema de tractament: mixt.

Cessions o comunicacions de dades que es preveuen No es preveuen.

Transferències internacionals previstes a tercers països No es preveuen.

Òrgan responsable Universitat Jaume I. Serveis centrals. Secretaria General.

Responsable intern del tractament Unitat de Suport Educatiu.

Servei o unitat davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Unitat de Suport Educatiu. Edifici ampliació biblioteca, plan-ta baixa. Universiplan-tat Jaume I. Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n. E-12071. Castelló de la Plana. Espanya. Tel. +34 964 387079, Adreça electrònica: suport@uji.es

Nivell de mesures de seguretat

Referencias

Documento similar

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

També es poden aplicar i ampliar més tècniques de magatzem de dades, com la creació de funcions i disparadors per afegir dades d’estadística a les taules,

Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l'ideal comú que tots els pobles i totes les nacions han d'assolir a fi que totes les persones i òrgans de la

Aquesta activitat inclou en el preu el préstec dels patins d’iniciació per als nens i nens que no disposin de patins i també s’oferirà la possibilitat de llogar els

Una vegada valorats els mèrits de les persones concursants, la Comissió de Selecció fa pública aquesta valoració en el tauler d’anuncis del departament, i així mateix, de

A la planta baixa, l´edifici té un atri comú amb accés al´ascensor, les escales a les altres plantes, el garatge i els quatre apartaments d´aquest pis.. El garatge compta amb 24

5ª b- Si selecciona la pestaña “Faltas”, opción recomendable si se trata de una huelga de parte de la jornada, se abre la siguiente pantalla:.. Una vez seleccionadas las sesiones

e) la coordinación didáctica de los equipos docentes del mismo centro y la coordinación con los equipos docentes de otras escuelas oficiales de idiomas para trabajar conjuntamente

Així doncs, es fa referència als arxius següents: el Capitular i l’Episcopal de Vic, els més importants amb 643 documents dels segles IX i X (272 dels quals es van recollir en

Aquesta escola no només la conformaran els elements que extraiem dels ensenyaments que va impartir als seus alumnes, sinó que també seran part primordial i essencial de la seva

Els mecanismes previstos a la Llei 5/1983, reformada per la Llei 6/1995, són els següents: els debats de política general; la compareixença dels membres del Consell i l’atenció

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Posteriorment a la valoració, es realitzaran els diagnòstics infermers, objectius i indicadors, intervencions i activitats així com els problemes de col·laboració,

Els primers mesos de 2014, els abusos policials, els maltractaments i les vulneracions dels drets humans (DDHH) que pateixen les persones emigrants a l’Estat

Els criteris d’acceptació d’originals es fonamentaran en l’exigència de qualitat i en l’adequació dels continguts dels articles als objectius de la recerca que defineixen

Silvestre, un enamorat del llibre i del món editorial, va ampliar els fons de la llibreria i va apostar amb molta força pels llibres dedicats als més joves i per la literatura

b) Per a cobrir els llocs en aquests centres, per a impartir els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del Cicle II de Formació de Persones Adultes, les

Aquesta Llei és aplicable a les dades de caràcter personal que siguin susceptibles de tractament i a qualsevol ús posterior d'aquestes dades. Tractament de dades personals:

La superioritat d'aquest personatge en relació als altres és física (és Ifúnic que esta dret en aquesta escena), economica i verbal. Blake incita als venedors de

Aquesta fase té per objectiu organitzar tots els continguts i determinar com es produirà la interacció entre els usuaris i el producte o servei, sempre segons les necessitats

Com s’ha pogut entreveure, les comunitats polítiques, al llarg del temps, dels territoris i de les ideologies han regulat els diferents drets i principis educatius segons

Un cop definits els orígens del lideratge autèntic, així com el valor que se li proporciona al constructe i els punts en comú amb altres formes de lideratge

S’ha creat un prototip per tal de donar suport als dietistes a la seva feina així com per ajudar als seus pacients a decidir que poden o no poden menjar o a tenir

anomenada llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) però ja derogada a causa de la creació d’una nova llei orgànica, la a Llei Orgànica 3/2018, de