• No se han encontrado resultados

PROVA PER A L OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO. CRITERIS I CONTINGUTS MÍNIMS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROVA PER A L OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO. CRITERIS I CONTINGUTS MÍNIMS"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

1

PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO.

CRITERIS I CONTINGUTS MÍNIMS

MATEMÀTIQUES 4T ESO

(Pàgines 19-20-21-22-23-24 del projecte curricular de 4t de la programació d’aula del Departament de Matemàtiques i de les carpetes de la programació de l’aula de cadascun dels temes)

SEQÜENCIACIÓDECONTINGUTS

TEMA 1.NOMBRESREALS

1.NOMBRES RACIONALS

2.EXPRESSIÓ DECIMAL D'UN NOMBRE RACIONAL

3.FRACCIÓ GENERATRIU

4.CÀLCUL DE PERCENTATGES

5.NOMBRES IRRACIONALS

6.EL NOMBRE REAL

7.ORDRE DELS NOMBRES REALS

8.INTERVALS I SEMIRECTES

9.EXPRESSIÓ APROXIMADA DE NOMBRES REALS CRITERIS AVALUACIÓ

– Comprovar si els alumnes i les alumnes distingeixen els diferents conjunts numèrics.

– Descobrir si l'alumne o l'alumna converteix un decimal finit o infinit periòdic en fracció.

– Constatar si són capaços de calcular percentatges i distingir els nombres irracionals per la seva expressió decimal.

– Comprovar que saben representar els nombres reals sobre la recta real.

– Valorar si saben ordenar nombres reals i si saben trobar un nombre racional que estigui entre dos nombres donats.

(2)

2

– Assegurar-se que saben aproximar i arrodonir les expressions decimals dels nombres irracionals.

TEMA 2.POTÈNCIESIRADICALS

1.POTÈNCIES D'EXPONENT NATURAL

2.PROPIETATS DE LES POTÈNCIES

3.POTÈNCIES D'EXPONENT ENTER NEGATIU

4.NOTACIÓ CIENTÍFICA

5.ARREL D'UN NOMBRE

6.EXPRESSIÓ D'UN RADICAL EN FORMA DE POTÈNCIA

7.PROPIETATS DELS RADICALS

8.OPERACIONS AMB RADICALS

9.ÚS DELS RADICALS

CRITERIS AVALUACIÓ

– Constatar que saben calcular potències amb exponent natural o enter negatiu. – Valorar si utilitzen amb destresa les potències per dur a terme càlculs i resoldre

situacions problemàtiques.

– Descobrir si els alumnes i les alumnes saben emprar la notació científica per representar nombres grans o nombres molt petits.

– Comprovar que utilitzen correctament la calculadora per aproximar mitjançant nombres decimals els valors de les arrels.

– Veure si identifiquen les potències d'exponent fraccionari amb les arrels. – Comprovar que saben aplicar les propietats dels radicals.

– Assegurar-se que són capaços d'operar amb radicals.

– Observar si són capaços de resoldre situacions problemàtiques de la vida quotidiana aplicant les propietats de les arrels i les potències.

TEMA 4.EQUACIONS

1.EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB UNA INCÒGNITA

(3)

3

3.RESOLUCIÓ DE PROBLEMES CRITERIS AVALUACIÓ

– Veure si els alumnes resolen correctament equacions de primer grau amb una incògnita.

– Assegurar-se que saben reconèixer el nombre de solucions que té una equació de primer grau.

– Valorar si saben resoldre equacions de segon grau completes i incompletes amb una incògnita.

– Observar si saben aplicar les equacions estudiades per resoldre situacions problemàtiques.

TEMA 5.SISTEMESD'EQUACIONS 1.SISTEMES D'EQUACIONS

2.RESOLUCIÓ ALGÈBRICA

3.RESOLUCIÓ GRÀFICA

4.SISTEMES DE TRES EQUACIONS LINEALS

5.ALTRES TIPUS DE SISTEMES D'EQUACIONS

6.RESOLUCIÓ DE PROBLEMES CRITERIS AVALUACIÓ

– Constatar que saben classificar sistemes d'equacions lineals segons les seves solucions.

– Valorar si seleccionen i apliquen el mètode de resolució adequat per a un sistema de dues equacions lineals.

– Assegurar-se que són capaços de resoldre problemes mitjançant sistemes d'equacions.

TEMA 7.SEMBLANÇA 1.TEOREMA DE TALES

(4)

4

3.TRIANGLES SEMBLANTS

4.TEOREMES SOBRE TRIANGLES.PITÀGORES 5.FIGURES SEMBLANTS

CRITERIS AVALUACIÓ

– Veure si els alumnes coneixen, entenen i utilitzen el teorema de Tales per resoldre problemes geomètrics.

– Constatar que l'alumnat aplica el concepte de semblança i els criteris de semblança de triangles per resoldre problemes geomètrics.

– Comprovar si l'alumnat sap utilitzar els teoremes sobre triangles. – Observar si l'alumnat sap estudiar la semblança de polígons i figures TEMA 10.FUNCIONS

1.FUNCIONS.MANERES D'EXPRESSAR-LES

2.DOMINI I IMATGE

3.CONTINUÏTAT

5.PUNTS DE TALL AMB ELS EIXOS

7.CREIXEMENT I DECREIXEMENT

8. MÀXIMS I MÍNIMS RELATIUS I ABSOLUTS CRITERIS AVALUACIÓ

– Valorar si l'alumnat és capaç de reconèixer una funció expressada de diferents maneres.

– Constatar que calculen el domini i els punts de tall amb els eixos a partir de l'expressió analítica de la funció.

– Avaluar si l'alumnat és capaç de reconèixer i descriure funcions simètriques i periòdiques.

– Comprovar que saben analitzar la continuïtat d'una funció a partir de la seva representació gràfica.

– Veure que calculen la taxa de variació mitjana de la funció en un interval i que determinen els intervals de creixement i decreixement.

(5)

5

TEMA 11.MODELSDEFUNCIONS 1.FUNCIÓAFÍ(RECTA)

2.FUNCIÓPOLINÒMICADESEGONGRAU(PARÀBOLA)

CRITERIS AVALUACIÓ

– Observar si representen correctament les funcions polinòmiques i en reconeixen les propietats principals.

– Valorar la capacitat de resoldre situacions problemàtiques de la vida quotidiana, utilitzant diferents tipus de funcions

TEMA 12.ESTADÍSTICA

1.POBLACIÓ, INDIVIDU I MOSTRA

2.FREQÜÈNCIES ESTADÍSTIQUES

3.GRÀFICS ESTADÍSTICS

4.PARÀMETRES DE CENTRALITZACIÓ

7.PARÀMETRES DE DISPERSIÓ CRITERIS AVALUACIÓ

– Veure si els alumnes saben valorar la representativitat d'una mostra en un estudi sobre una població.

– Constatar que saben calcular les freqüències absolutes, relatives i acumulades d'una distribució estadística.

– Verificar que saben construir una taula de dades amb els diferents tipus de freqüències estadístiques.

– Observar si els alumnes saben interpretar i construir diferents tipus de gràfics estadístics.

– Comprovar que saben calcular els principals paràmetres estadístics amb ajut de la calculadora.

– Valorar si els alumnes saben comparar distribucions estadístiques.

(6)

6

L’AVALUACIÓ

Criteris d’Avaluació del Quart Curs

Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les pròpies matemàtiques utilitzant símbols i mètodes algebraics, en particular aquells en els que calgui plantejar i resoldre equacions de 1r i 2n grau, i avaluar altres mètodes de resolució possibles com per exemple l’assaig error o bé el càlcul numèric amb mitjans tecnològics.

Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, tals com la realització de conjectures, la justificació de les mateixes i la generalització, i contrastar-ho amb diverses formes de raonament al llarg de la història de les matemàtiques.

Expressar verbalment amb precisió, raonaments, relacions quantitatives, i informacions que incorporin elements matemàtics, valorant la utilitat i simplicitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història.

Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic dels altres, a través del treball per parelles o en grup o bé la posada en comú amb tota la classe.

Expressar per escrit amb precisió raonaments, conjectures, relacions quantitatives observades i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics i contrastar-los amb els dels companys.

Reconèixer models funcionals diversos i models geomètrics en contextos no matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar les seves característiques i propietats per a resoldre situacions que apareixen en treballs per projectes realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinària.

Utilitzar diferents tipus de nombres i operacions, juntament amb les seves propietats, per transformar i intercanviar informació i resoldre problemes relacionats amb la vida diària i amb les altres matèries.

Identificar relacions quantitatives en una situació i determinar el tipus de funció que pot representar-les

(7)

7

Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres estadístics més usuals, en distribucions unidimensionals i valorar qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 Coneixements conceptuals: 25%  Plantejament: 25 %

 Càlcul i resolució: 50%

CRITERIS PER APROBAR LES MATEMÀTIQUES DE L’ESO

Els criteris per aquesta prova són determinats pel Departament en funció d’allò què s’ha treballat durant el 4t curs de l’ESO.

En el cas de les proves GESO has de treure un 5 com a mínim en la prova per aprovar.

Altres anys s’han pres com a referencia per a l’elaboració de la prova els exàmens realitzats al llarg del curs, d’aquesta manera l’alumne no rebrà força diferencia ni en la formulació de les qüestions ni en el contingut de les mateixes.

RELACIÓ DE MATERIAL

Matemàtiques Vèrtex 4t ESO Editorial VICENS VIVES.

http://proyectodescartes.org/EDAD/mat_4eso_A_cast.htm(CONTINGUTS

ALTERNATIUS EN CASTELLÀ PER A PREPARAR LA PROVA)

MODEL D’EXAMEN

El model d’examen per a les proves de GESO seran similars als realitzats al juny per aquells alumnes que no hagin assolit cap dels trimestres del curs.

Referencias

Documento similar

Tots els participants quedaran convocats al diumenge 21 de maig a les 16,30h al carrer Major amb cantonada Carrer Bassa d'En Llot per a realitzar les inscripcions i després

Voici les observances que j'impose aux femmes dans la communauté : une nonne, quand elle serait nonne depuis cent ans, doit devant un moine, quand il serait moine du jour même, se

167 Le pauvre malheureux implorait du regard Mais le pécheur vert, sans y faire attention, le roula cinq ou six fois dans la farine, l'en- farina des pieds a la tete, si bien

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

Ha realitzat nombrosos concerts tant com a solista o en distintes agrupacions de cambra, posant esment els darrers anys al repertori per a piano a quatre mans i dos pianos actuant

3)�Grandària. L'estimació de la grandària d'una pàgina web també afectarà la manera de fer el rastreig. Quan el lloc estigui format només per un centenar de pàgines,

Davant d'aquest canvi cultural, la gestió de la qualitat total (TQM, total quality management) és el mètode de gestió que més s'adapta a l'entorn competitiu actual. En aquesta, es

Per exemple, a les institucions hi havia una incertesa contínua sobre si la biblioteca era vista com un lloc “natural” on anar per als serveis de gestió de dades de

És per això que el tràmit d'informar instàncies superiors de l’administració educativa o òrgans jeràrquics superiors en la titularitat dels centres privats no- més s'ha

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és

De esta manera, las mariposas del abedul (Biston betularia) cambiaron de color para estar mejor adaptadas y conseguir sobrevivir al no ser depredadas por

pèrdua de la por a l’embaràs (que, no obstant això, no va acompanyada d’una educació sexual adequada i informació sobre salut sexual); major permissivitat

La finalitat primera, com hem dit, és tindre un coneixement de les polítiques públiques tan detallat i exhaustiu com siga possible per a fomentar l’ús de les llengües pròpies

L’editorial Bromera ha encetat «Esguard», una nova col·lecció dedi- cada a la narrativa històrica per a joves, amb El secret de l’alquimista i amb aquesta novel·la de Mariano

On est là devant un dilemme : ou bien promouvoir une régionalisation avancée standard et l’appliquer sans distinction à l’ensemble du territoire national ; dans ces conditions,

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

La ruptura amb aquestes aproximacions fragmentàries de la geografia urbana balear va ser la publicació, a sis mans, el 2006 (27 anys després de la tesi mallorquina de

També Martín Moreno i de Miguel (1982: 60, 125 i s.) parlen de la burocratització com d’una solució a la distribució mercantilista dels serveis professionals bàsics,

En l’Àmbit de l’Atenció Primària(AP) i Hospitalària (AH) de Lleida es vol iniciar un projecte de grup per millorar la qualitat assistencial a la nostra

Aquest apartat conté 5 punts principals, que són la correlació entre l’índex Crypto-15 i les criptomonedes que el formen, la correlació entre l’índex Crypto-15 i els altres

1) Sensibilització: aquesta fase gira entorn a una conversa a l’aula on tothom haurà de REFLEXIONAR responent preguntes de si els hi agrada

I si el mal en el fons és un bé i el dolor un plaer imprescindible -tant, que arriba a l'extrem que un plaer-plaer natural, absent de dolor, es torna dolor (vv. 46 i 51-52)-,

Los minerales no están aislados en la naturaleza; están formando rocas asociados a otros minerales que constituyen la ganga y que se acumulan

La seua finalitat és fer compatible la prestació del servei públic educatiu, en les seues formes de treball presencial del personal docent i no docent dels centres educatius