• No se han encontrado resultados

GUÍA DO ESTUDANTE Facultade de Xeografía e Historia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GUÍA DO ESTUDANTE Facultade de Xeografía e Historia"

Copied!
31
0
0

Texto completo

(1)

GUÍA DO ESTUDANTE Facultade de

Xeografía e Historia

(2)
(3)

Curso 2016-2017

Sumario

I.– INFORMACIÓN XERAL DA USC

1.– Inicio de estudos.

2.– Admisión e matrícula.

3.– Aloxamento.

4.– Bolsas e axucas.

5.– Seguro escolar.

6.- Recoñecemento e validadcións.

7.– Normativa de interese.

8.– Centro de Linguas Modernas.

9.– SEPIU. Servizo de Participación e Integración Universitaria.

10.– TUI. Tarxeta Universitaria de Identidade.

11.– RAI. Red de Aulas de Informática.

12.– UXA. Unidade de Xestión Académica. Certificados e Titulacións.

13.- Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social.

II.– INFORMACIÓN XERAL DA FACULTADE DE XEO- GRAFÍA E HISTORIA.

1.– Enderezo, equipo de goberno e persoal de administración e servizos.

2.– Aulas do centro.

3.– Biblioteca.

4.– Departamentos.

5.– Organos de gobernó e comisión da facultade 6.– Programas de mobilidade.

7.– Normativas de interese.

8.– Calendarios académicos.

III.– INFORMACIÓN SOBRE OS TÍTULOS DO CENTRO

1.– Grao en Historia.

2.– Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio.

3.– Grao en Historia da Arte.

4.– Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade.

5.– Máster Interuniversitario en Historia Moderna: Monarquía de España, séculos XVI-XVIII.

6.– Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea.

7.– Máster Universitario en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial.

8.– Máster Universitario en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte.

9.– Outros másteres de interese:.

9.1.- Máster en Estudos Medievais Europes: Imaxes, textos e contextos.

IV.– OUTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1.– Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte.

2.– Doutoramento en Historia Contemporánea 3.– Doutoramento en Estudos Medievais

CONTENIDO

I.– Información xeral da USC.

II.– Información xeral da Facultade de Xeografía e His- toria.

III.– Información sobre os títulos do centro.

IV.– Outra información rele- vante.

ENLACES WEB DE INTERESES Facultade de Xeografía e His- toria

Oficina de Información Uni- versitaria

Secretaría Virtual para Estu- dantes

(4)

No Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) as ensinanzas uni- versitarias oficiais están estruturadas en tres ciclos: Grao, Máster e Doutoramento.

Os estudos de Grao teñen como finalidade á obtención por parte do es- tudante dunha formación orientada á preparación para o exercicio pro- fesional.

En xeral, teñen unha duración de 4 anos ou 240 créditos ECTS. Ex- cepcionalmente, algúns Graos teñen unha duración superior, como Ve- terinaria, Odontoloxía e Farmacia (300 créditos ECTS) ou o de Medici- na (360 créditos ECTS), e están recoñecidos cun nivel 3 polo MECES (Marco Español de Cualificación para a Educación Superior).

O ECTS ou crédito europeo é a unidade de medida dos estudos. Equiva- le a 25/30 horas de traballo adicadas a acadar os obxectivos previstos no programa da titulación. Están comprendidas neste cómputo as horas de clase, as de estudo, seminarios, preparación de avaliacións etc...

O título oficial que se obtén ao finalizar os estudos é de Graduado/a.

Na Universidade de Santiago de Compostela é requisito imprescindible para a obtención do título a acreditación do nivel B1 nunha lingua es- tranxeira.

Todos os graos adscríbense a algunha das ramas de coñecemento:

Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura.

Os graos conteñen materias: de formación básica, obrigatorias, optati- vas; así como prácticas externas e un traballo fin de grao.

I.– INFORMACIÓN XERAL DA USC

1.– INICIO DE ESTUDOS

A OIU é o servizo que a

Uni- versidade pon a disposición da comunidade universita- ria e das persoas alleas á mesma, coa finalidade de canalizar e

dar resposta ás demandas informativas sobre a súa o r g a n i z a -

ción, funcionamento e acti- vidades.

Con carácter xeral, informa sobre trámites e xestións

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Oferta de estudos 2015/16 Campus Lugo

Campus Santiago

Calendario de Admisión e Matrí- cula 2016/17

Ponderacións SUG 2015 Fórmulas para calcular a nota de admisión

Guía do Sistema Universitario de Galicia (novembro, 2011) Normativa de acceso

Programa de Atención a Estudan- tes Extracomunitarios (PATEX)

(5)

2.- ADMISIÓN E MATRÍCULA

Preinscrición : É o proceso a través do cal se solicita a admisión nos estudos universitarios que se desexa iniciar (graos, másteres...).

As prazas que se ofertan adxudícanse segundo a vía de acceso elixida (PAU, maiores de 25, titulados...) e a nota media obtida ou o expediente académico.

Admisión : É o proceso a través do cal se solicita praza nos estudos uni- versitarios que desexa iniciar ou continuar.

Matrícula : É o proceso polo que se formaliza a incorporación á Univer- sidade, ben sexa para iniciar estudos ou para continuar os xa iniciados.

Secretaría Virtual / Automatrícula : Os procesos de admisión e matrícu- la, tanto de novo ingreso coma de continuación de estudos, realízanse con carácter xeral a través da Secretaría Virtual, conforme ao procede- mento e segundo os prazos publicados na convocatoria de matrícula correspondente.

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Calendarios Táboa de Prezos

Convocatoria Xeral de Matrícula 2016/17 Documentación necesaria para aMatrícula

5

(6)

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Estudos universitarios

Programas de mobilidade e estudos no estranxeiro

Investigación e Posgrao Guía de convocatorias Prácticas en departamentos, em- presas, institucións, universidades estranxeiras

Cursiños, seminarios, idiomas

3.– ALOXAMENTO

Recóllese a continuación unha relación das bolsas máis solicitadas.

Cómpre estar atento ás convocatorias para coñecer os requisitos especí- ficos: prazo, documentación esixida, lugar de presentación. Na relación figuran convocatorias xa pechadas a efectos informativos (última data de publicación, requisitos...)

As bolsas dos ministerios ou institucións públicas de carácter estatal adoitan publicarse no BOE; as da Xunta de Galicia no DOG; as demais poden atoparse nas sedes, taboleiros, webs, etc, dos órganos convocan- tes. Na Oficina de Información Universitaria (OiU) pódense consultar a maioría delas.

Os colexios e residencias da USC conforman o chamado Servizo Universitario de Residencias (SUR), depen-

dente orgánica e funcionalmente da Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Res- p o n s a b i l i d a d e Social.

O SUR propor- ciona aloxamento

ao estudiantado e demais mem- bros da comunidade universita- ria, así como a outras persoas

5.– SEGURO ESCOLAR 4.– BOLSAS E AXUDAS

Os estudantes que cursen estudos na Universidade de Santiago de Compostela deberán estar amparados por un seguro, calquera que sexa o tipo de estudos ou a modalidade de matrícula. No caso de que non estean no ámbito de protección do seguro escolar do INSS, deberán subscribir un seguro de accidentes e asistencia en viaxe que cubra os riscos derivados da súa actividade académica.

Protexe aos estudantes menores de 28 anos, matriculados en estudos universitarios oficiais, contra o accidente escolar, a enfermidade ou o infortunio familiar, outorgándolles prestacións médicas, farmacéuticas e económicas, segundo o caso. Tamén serán beneficiarios os estudantes nacionais da Unión Europea (UE), do Espazo Económico Europeo e os estranxeiros con residencia legal en España que teñan aboada a cuota correspondente.

ENLACES WEB DE INTERESE

Estudantes

Mobilidade internacional Visitantes e Congresos

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Instituto Nacional da Seguridade Social

Prestacións, trámites e xestións do Seguro Escolar

Impreso solicitude de prestación Cobertura da póliza

Programa de seguros da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Seguro Obrigatorio de accidentes e asistencia en viaxe para estudantes da USC

Protocolo en caso de accidente depor- tivo

(7)

O convenio entre as Uni- versidades de Galicia e a Consellería de Educación establece que no caso de que os estudos universita- rios cursados polo alumno ou a titulación de forma- ción profesional acredita- da non figure no catálogo de recoñecementos, este se poida solicitar polo proce- demento xeral.

Estatuto do Estudante

Real Decreto 1791/2010, de 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universita- rio.

Estatuto do Estudantado da USC Complementando o establecido nos Estatutos da Universidade desenvolve polo miúdo os derei- tos e deberes dos estudantes e regúlanse as condicións de estudo na Universidade de Santiago de Compostela.

Normativa de avaliación do ren- demento académico dos estudan- tes e de revisión de cualificacións Esta normativa establece os pro- cedementos e prazos para a ela- boración e publicidade da progra- mación docente de cada materia así como os procedementos de avaliación académica dos estu-

dantes, a publicidade dos resulta- dos e a revisión de cualificacións.

Normativa de asistencia á clase nas ensinanzas adaptadas ao es- pazo europeo de educación supe- rior

Regulamenta á asistencia a clase determinando o sistema de valo- ración, os seus efectos sobre a realización de exames, o seu con- trol, e as causas de xustificación e excepcións.

6.– RECOÑECEMENTO E VALIDACIÓNS

7.– NORMATIVA DE INTERESE

7

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Táboas de recoñecemento entre titulacións da USC

Recoñecemento de créditos para as titulacións de Grao

Recoñecemento de cursos e activi- dades como créditos de Libre Configuración

Celga: validacións

Recoñecemento de créditos por estudos de FP

Memorias dos Graos da USC Libros de adaptacións e valida- cións (licenciaturas e diplomatu- ras)

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Normativa de permanencia (DOG 17/07/2012)

Resolución Reitoral 12/09/2012:

Excepcións para o curso 2012/2013

Instrución da Secretaría Xeral:

aplicación a partir do curso 2013/2014

Modificación do Consello Social en relación co número de convoca- torias (4/11/2014)

Modificación da normativa de permanencia (DOG 10/12/2014) Procedemento de renuncia de convocatorias

(8)

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Voluntariado, Participación e Cooperación Internacional.

Actividades e accións nas que se pode colaborar de maneira activa Promoción Social. Servizos destinados a reforzar o papel da USC no seu contorno

Integración Universitaria.

Accións destinadas a favorecer a integración de persoas con necesi- dades especiais

Formación e Investigación.

Recoñecemento académico e coor- dinación de traballos de investiga- ción e análise en todos os ámbitos do social.

8.– CENTRO DE LINGUAS MODERNAS

O Servizo de Participación e Integración Universitaria é o encargado de establecer e coordinar os mecanismos que a USC pon en marcha para fomentar o seu compromiso coa comunidade universitaria en xeral, mediante propostas e servizos que permitan conciliar a vida laboral e familiar e as relacións e proxectos que favorecen as sinerxías entre a USC e o seu contorno. Agradeceríamos calquera comentario ou suxes- tión para mellorar o servizo.

Case dous mil estudantes apren- den linguas modernas ou mello- ran a súa competencia lingüística no noso centro. O profesorado conta cunha ampla experiencia docente en ensino de linguas ex- tranxeiras, e o centro comparte coa facultades da USC instala- cións e recursos axeitados para a a p r e n d i z a x e d e i d i o m a s . Se tedes algunha dúbida ou preci-

sades máis información sobre o que o Centro de Linguas Moder- nas vos pode ofrecer, poñédevos en contacto con nós a través do enderezo electrónico clm@usc.es, teléfono ou secretaría do CLM.

Esperamos vervos pronto e dese- xamos que a vosa experiencia no Centro de Linguas sexa positi- va tanto desde o punto de vista académico como persoal.

9.– SEPIU

ENLACES WEB DE IN- TERESE

CLM

Exames B1-A e B1-B de acredita- ción B1

Exames B2-A e B2-B de acredita- ción B2

Recoñecemento de títulos Normativa

Preguntas frecuentes Apoio titorial extraordinario

(9)

É a Tarxeta Universítariade Identidade realizada en colaboración co banco Santander.

O estudiantado, persoal docente e investigador, persoal de administra- ción e servizos, bolseiros doutorais e posdoutorais, poderán facer uso desta tarxeta que os acreditará como membros da comunidade univer- sitaria. Asemade, outros colectivos (colaboradores, usuarios, antigos alumnos...) poderán dispoñer dunha tarxeta coa finalidade de darlles acceso a determinadas funcionalidades e servizos.

Consulte a Listaxe de categorías da TUI [pdf - 13Kb][Modificado:

30/04/2007] e o tipo de persoal incluido en cada unha delas.

A TUI, ademais das funcionalidades asociadas ás tarxetas inteligentes, poderá dispoñer dos servizos financeiros que ofrece a entidade bancaria para os que voluntariamente o soliciten.

A Rede de Aulas de Informática (RAI) da Universidade de Santia- go de Compostela é o conxunto de espazos físicos e infraestruturas dedicados á docencia e o uso das novas tecnoloxías. A Rede de Au- las de Informática da USC está adscrita á da Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (ATIC).

Os distintos espazos físicos agrú- panse en: aulas de informática dos centros e aulas de informática xerais dos campus de Santiago e Lugo.

Os postos de traballo e elementos de comunicacións das aulas de informática contan cunha infraes- trutura centralizada de servido- res que lle dan apoio e servizo a cada un dos postos de traballo da Rede de Aulas de Informática e ós propios usuarios da RAI.

As aulas de informática xerais dos campus de Santiago e Lugo teñen como finalidade principal a orga- nizar e impartir cursos na área das novas tecnoloxías, e facilitar o acceso ós recursos propios de ca- da unha destas aulas para a aprendizaxe das ferramentas in- formáticas, a realización de traba- llos e uso dos servizos ofertados.

10.– TUI

11.– RAI

9

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Solicitude da tarjeta Acreditación universitaria

ACCESO A ORDENADORES PER- SOAIS

Acceso a zonas restrinxidas Consulta de información nos PIUS

XESTIÓNS PERSONALIZADAS A TRAVÉS DA PÁXINA WEB DA USC Moedeiro electrónico

OBTENCIÓN DE DESCONTOS OU VANTAXES OFRECIDOS POR DIS- TINTAS EMPRESAS AO COLECTIVO UNIVERSITARIO

Transporte urbano de Santiago Descontos en comercios de Santiago y Lugo

Préstamo bibliotecario Tarxeta 4B-Maestro (opcional)

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Normativa.

Aulas de informática Usuarios Correo electrónico Normas del correo electrónico Abusos de correo electrónico Carpeta de usuario Web personal dos alumnos

Xa teño unha conta rai na USC, como podo acceder a ela?

Teño problemas para conectarme a rai, a quen debo dirixirme?

Como podo solicitar unha conta de rai?

Quen pode ser usuario de RAI?

(10)

12.– UNIDADE DE XESTIÓN ACADÉMICA

ENLACES WEB DE IN- TERESE

TÍTULOS OFICIAIS

Diplomado / Mestre / Enxeñeiro Técnico / Licenciado / Enxeñei- ro / Graduado

Máster Universitario Oficial Doutor / Certificado-Diploma de Estudos Avanzados (DEA) Suplemento Europeo ao Título (SET)

CATÁLOGO DE TITULACIÓNS OFICIAIS

Titulacións

Títulos vinculados con profesións reguladas (Ministerio de Educa- ción)

Máster Universitario: relación de titulacións e especialidades HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER E DOUTOR Procedemento de homologación de títulos de máster universitario Procedemento de homologación de títulos de doutor

EQUIVALENCIA DE TÍTULOS ESTRANXEIROS

Procedemento de tramitación das peticións de admisión previa (equivalencias)

LEGALIZACIÓN DE DOCUMEN- TOS ESTRANXEIROS

Legalización de documentos es- tranxeiros

SOLICITUDE DE CERTIFICADOS VIA WEB

Secretaria virtual da USC

A Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social é a encargada de levar á práctica os sinais de identidade que dirixen as ac- cións da USC como ‘a universidade das persoas’. Esta encomenda léva- se a cabo a través de varios servizos que asisten a todos os membros da comunidade universitaria dende unha perspectiva social.

13.– VICERREITORÍA DE ESTUDIANTES

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Área de Cultura

Área de Orientación Laboral Axudas e Servizos ó Alumnado Cafeterías e Comedores Universi- tarios

Escola Infantil Breogán Oficina de Desenvolvemento Sos- tenible

Oficina de Igualdade de Xénero Servizo de Deportes

Servizo de Participación e Integra- ción Universitaria

Servizo de Publicaciós e Intercam- bio Científico

Visitas ao patrimonio

O Servizo de Xestión Académica ten como misión a realización das ta- refas relacionadas con todos os procedementos administrativos deriva- dos do estudo na USC, para alumnos e outros usuarios.

(11)

(12)

Praza da Universiadade s/n 15782 Santiago de Compostela Endrezo electrónico:

zhisdeca@usc.es

Teléfono: Secretaría de decanato 881812589

Conserxería: 881812585

Equipo de Goberno:

Decano: Juan M. Monterroso Montero

Vicedecano de asuntos económi- cos: Jesús Balboa López

Secretario: José Miguel Andrade Cernadas.

Persoal de Administración e Servi- zos

II.– INFORMACIÓN XERAL DA FACULTADE

1.– ENDEREZO, EQUIPO DE GOBERNÓ E P.A.S.

A Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago nace no ano 1974, a partir dunha antiga Facultade de Filosofía e Letras, na que nembargantes, o peso da licenciatura de Xeografía e Historia viña sendo fundamental, por ser a única subtitulación do título de licenciado en Filosofía e Letras que se impartía nela dende a súa fundación en 1922 ata ben entrados os anos sesenta.

Acolle actualmente os graos en Historia, Historia da Arte e Xeografía e Ordeacion do Territorio. A esta oferta débese engadir os másteres oficiais en Historia Contemporánea, Planificación e Desenvolvemento Territorial, Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade e Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico. Museos e Mercado da Arte e Historia Moderna. Monarquía de España:

séculos XVI-XVIII

Nos Departamentos que dan soporte a estas titulacións desenvolven a súa actividade un total de vintedous grupos de referencia, recoñecidos internacionalmente a través das súas achegas científicas e diversos proxectos de investigación.

A súa achega é fundamental para que a Universidade de Santiago de Compostela se sitúe na 15ª posición investigadora nos ámbitos das Humanidades e Ciencias Sociais, segundo o Ranking Iberoamericano SIR 2010.

A Facultade quere presentarse como un espazo de formación e traballo adaptado ás necesidades das sociedade do século XXI, con unha preocupación crecente por mellorar a capacidade, espíritu crítico e competitividade do seu alumnado. Para iso fai unha aposta constate por modernizar e innovar nos ámbitos da Docencia e Investigación, por manter unha oferta docente coherente e de calidade.

Somos un centro orgulloso do noso traballo e dos nosos estudantes.

Esta guía quere ser un elemento básico de información académica ao alumnado da Facultade de Xeografía e Historia. Nela atópase unha síntese da estructura organizativa do centro. Contén tamén os aspectos máis relevantes sobre a organización da docencia:

programa de estudos, profesorado, horarios e datas de exames.

Confiamos que esta guía sirva para facerse unha idea do funcionamento do centro.

(13)

2.– AULAS DO CENTRO

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Horario de aulas

Formulario de reserva de aulas

13

Aula 1 laboratorio (capacidade 24)

Canón de vídeo Capacidade CPU Impresora Pantalla de proxección Proxector de diapositivas Conexión de rede

Aula 2 Cartogr.

(capacidade 21) Encerado Capacidade Ordenador Pantalla de proxección Proxector de diapositivas Conexión de rede

Aula 3

(capacidade 45) Altofalantes Canón de vídeo Capacidade Ordenador Encerado Reproductor de DVD Conexión de rede

Aula 4 de infor- mática (capacidade 22)

Ordenador Pantalla de proxección Conexión de rede

Aula 5

(capacidade 84) Ordenador Reprodutor DVD Pantalla de proxección Proxector dia- positivas Vídeo VHS Conexión de rede

Aula 6

(capacidade 54)

Pantalla de pro- xección

Altofalantes Proxector dia- positivas Conexión de rede

Aula 7

(capacidade 77) Canón de vídeo Ordenador Pantalla de proxección Conexión de rede

Aula 8

(capacidade 103) Altofalantes Canón de ví- deo

Pantalla de proxección Ordenador Proxector dia- positivas Conexión de rede

Aula 9

(capacidade 70) Altofalantes Canón de vídeo Reprodutor DVD Pantalla de pro- xección

Ordenador Conexión de rede

Proxector dia- positivas Aula 10

(capacidade 180) Canón de vídeo CPU Reprodutor DVD Pantalla de proxección Proxector diapositivaS Conexión de rede

Vídeo VHS

Aula11

(capacidade 102) Canón de ví- deo

Reprodutor DVD CPU Pantalla de proxección Proxector dia- positivas Conexión de rede

Vídeo VHS

Aula 12

(capacidade 135) Altofalantes Canón de vídeo CPU Pantalla de pro- xección

Conexión de rede

Equipo de son con lector CD

(14)

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Horario de aulas

Formulario de reserva de aulas

Aula 13 (capacidade 80) Reprodutor

DVD Canón de vídeo Ordenador Proxector diapositivas Pantalla de proxección Conexión de rede

Videoconfe- rencia

Aula 14 (capacidade 53) Altofalantes

Canón de ví- deo Reprodutor DVD Ordenador Pantalla de proxección Proxector dia- positivas Conexión de rede

Retroproxec- tor de transpa- rencias Televisión

Aula 15 (capacidade 24)

CPU

Canón de ví- deo Conexión de rede

Equipo de son con lector CD Pantalla de proxección Videoconfe- rencia

Aula 16

Canón de vídeo Ordenador Conexión de rede

Aula 17 Informática Ordenador

Canón de ví- deo Conexión de rede

Aula 18 (capacidade 20)

Altofalantes Canón de ví- deo CPU Pantalla de proxección Proxector dia- positivas Retroproxec- tor de trans- parencias Seminario de His-

toria I

Seminario de His- toria Antiga Canón de ví-

deo Ordenador Pantalla de proxección Conexión de rede

Seminario de His- toria da Arte Canón de

vídeo Capacidade Ordenador Conexión de rede

Proxector diapositivas Aula máster de

Historia Contem- poránea

Canón de vídeo Ordenador Conexión de rede

Seminario de His- toria Moderna

Canón de vídeo Ordenador Conexión de rede

Seminario de Pa- leografía

Ordenador Conexión de rede

Televisión

Seminario de His- toria Medieval

canón de vídeo Ordenador Conexión de rede

Laboratorio prehis- toria

Sala de profesores Altofalantes

Canón de vídeo CPU Pantalla de proxección Conexión de rede

(15)

15

(16)
(17)

17

(18)
(19)

19

(20)

3.- BIBLIOTECA

Historia I

Enderezo electrónico: phsec@usc.es Teléfono: 881812591

Páxina web:

Profesorado

Historia Medieval e Moderna Enderezo electrónico: hmsec@usc.es Teléfono: 881812686

Páxina web:

Profesorado

Historia Contemporánea e de América Enderezo electrónico: hcsec@usc.es Teléfono: 881812686

Páxina web:

Profesorado Historia da Arte

Enderezo electrónico: hsasec@usc.es Teléfono: 881812672

Páxina web Profesorado Xeografía

Enderezo electrónico: xesec@usc.es Teléfono: 881812591

Páxina web Profesorado

Na actualidade a Biblioteca Uni- versitaria defínese como unha unidade funcional de apoio á do- cencia e á investigación. Está constituída por tódolos fondos bibliográficos,

documentais e a u d i o v i s u a i s adquiridos polos diferentos cen- tros e servicios - calquera que fose o concepto

presupostario co que se adquiran -, polos de troco e polos mercados en favor da Universidade por ou- tros organismos, aínda que se garden en sitios distintos e en diferentes edificios universitarios.

Os usuarios teñen o deber de res- pecta-la integridade e o estado das instalacións da Biblioteca Universitaria, así como os fondos e documentos que a compoñen.

(Artigo 30 do Regulamento da BUSC)

4.– DEPARTAMENTOS

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Persoal Coleccións Formación Horarios

Ultimas adquisicións Bibioteca universitaria

(21)

Son órganos de goberno e admi- nistración da Facultade:

a) A Xunta de Facultade b) O/a decano/a

c) O/a vicedecano/a ou vicedecanos/as

d) O/a secretario/a As Comisións actuarán como ór- ganos de asesoramento técnico por delegación da da Xunta de Facultade.

As Comisións terán como misión

informar e asesorar sobre todos aqueles asuntos que este Regula- mento ou os órganos de goberno da Facultade competentes lles encomenden.

A internacionalización das uni- versidades, alén de estar presente desde a súa xénese, constitúe hoxe un elemento central na súa evolución futura. A Universidade de Santiago de Compostela (USC) recolle nas súas liñas estratéxicas o desenvolvemento dun plan de internacionalización para mello- rar a súa posición como universi- dade de referencia no espazo uni- versitario global que as políticas europeas e internacionais van abrir, para aproveitar as oportu- nidades que presenta a globaliza- ción no noso desenvolvemento e para impulsar a calidade e a efi- ciencia do servizo prestado á so- ciedade. Neste ámbito, a USC mantén unha aposta decidida po- lo reforzamento das conexións e polos programas de mobilidade e cooperación con outros sistemas universitarios, estatais e es- tranxeiros.

A USC ten centralizada a xestión dos programas de intercambio no

Servizo de Relacións Exteriores (SRE). Ademais desta unidade, os procedementos de intercambio afectan un número elevado de axentes na comunidade universi- taria: estudantes, equipos de di- rección dos centros, persoal de administración con competencias nestas materias, profesorado, coordinadores etc., o que fai nece- sario establecer os mecanismos de coordinación precisos así como a nor-

m a t i v a que de- b e r á regular o proce-

5.– ÓRGANOS DE GOBERNO E COMISIÓNS

5.– PROGRAMAS DE MOBILIDADE

21

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Xunta de Facultade.

Comisións delegadas

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Convocatoria Erasmus Prácticas Programa Sicue/ Séneca Sócrates/ Erasmus

Mobilidade por convenios bilaterais Programa de mobilidade por conve- nio bilatral con Japón. Vía Lactea Programa de Mobilidade Erasmus- Mundus

Mobilidade Internacional para profesorado

(22)

9.– NORMATIVA DE INTERESE

Convocatoria de matrícula.

Calendario académico da Facultade A Xunta de Facultade de Xeografía e Historia, por mor do establecido no Artigo 96 dos Estatutos da Uni- versidade de Santiago de Compos- tela, rexerá o seu funcionamento de acordo co presente Regulamento.

A Xunta de Facultade enténdese como un lugar de integración dos distintos sectores e estamentos do Centro na súa calidade de máximo órgano de goberno do mesmo, vela- rá polo exercicio e cumprimento dos dereitos e deberes de tódolos seus membros; procurará evitar a discriminación das minorías e favo- recerá, mediante a participación igualitaria e libre de tódolos seus membros, a resolución dos conflic- tos a través do diálogo.

Os órganos de goberno desta Facul-

tade, na procura dunha vinculación máis real coa situación social e cul- tural de Galicia, da Península Ibéri- ca, de Europa e Latinoamérica, en- tenden como unha das súas obrigas a defensa e fomento de cantas acti- vidades potencien o coñecemento e toma de conciencia dos valores cul- turais e dos caracteres que lle son propios como tal comunidade. En consecuencia do devandito, coma parte do proceso de normalización plena da lingua galega, asumen o uso do idioma galego en tódalas súas manifestacións oficiais.

10– CALENDARIOS ACADÉMICOS

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Regulamento de Rexime Interno Regulamentos de Traballo Fin de Grao e Fin de Máster

Regulamento de Prácticas Académi- cas en Empresas

(23)

(24)

O ensino da Historia ten que ofrecer unha perspectiva crítica. A Historia non é un discurso de mera crónica de acontecementos ou de reafirmación dos nosos valores, senón que sabe pre- zar outros valores, ensínanos a respec- talos, a aprender deles e a comparar cos únicos que nos poden servir de referencia: os valores éticos xerais.

Rama de coñecemento: Artes e Huma- nidades

Centro onde se imparte: Facultade de Xeografía e Historia

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: D.

385/2009 do 27 agosto (DOG 16/09/09)

Data de publicación no BOE: BOE do 5 de marzo de 2010

Data da última acreditación:

22/06/2009

III.– INFORMACIÓN SOBRE OS TÍTULOS...

1.– GRAO EN HISTORIA.

A Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela conta conunha completa oferta de titulacións que, dende o grao ata o posgrao permiten o desenvolvemento de todas e cada unha das competencias e capacidades exisibles na sociedade actual no eido profesional.

Nestes momentos a oferta consta de tres graos:

Grao en Historia.

Grao en Xeografía e Ordeación do Te- rritorio.

Grao en Historia da Arte.

Tamén se inclúe a oferta de cinco másteres ofi- ciais:

Máster Interuniversitario en Arqueolo- xía e Ciencias da Antigüidade.

Máster Interuniversitario en Historia Contemporáena.

Máster Interuniversitario en Historia Moderna: Monarquía de España. Sécu- los XVI-XVIII.

Máster Universitario en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territo- rial.

Máster Interuniversitario en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte.

Por último, o centro oferta tres programas de doutoramento vencellados as súas titulacións:

Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte.

Doutoramento en Historia Contempo- ránea.

Doutoramento en Estudos Medievais.

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web da facultade Horarios Programas

Calendario de Admisión e Matrícula 2016/17

PAE TFG

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Memoria do título

Normativa de transferencia e recoñe- cemento de créditos

Oficina de información universitaria Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

(25)

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web da facultade Horarios Programas

Calendario de Admisión e Matrícula 2016/17

PAE TFG

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Memoria do título

Normativa de transferencia e recoñece- mento de créditos

Oficina de información universitaria Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

25

A Historia da Arte é unha disciplina científica e humanística que ten como obxectivo a análise da produción ar- tística, dos seus procesos de creación, e a súa contribución social dentro da Historia da Cultura. Entre as saídas profesionais destaca a xestión do pa- trimonio cultural, os museos e colec- cións e as tarefas de investigación e ensinanza.

Rama de coñecemento: Artes e Hu- manidades

Centro onde se imparte:

Facultade de Xeografía e Historia Praza da Universidade, nº 1 15782

Santiago de Compostela

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Gali- cia: Decreto 385/2009 do 27 agosto (DOG 16/09/09)

Data de publicación no BOE: BOE do 5 de marzo de 2010; corrección de erros no BOE do 6 de xullo de 2010 Data da última acredita- ción: 10/06/2009

3.– GRAO EN HISTORIA DA ARTE.

A Xeografía é unha ciencia do territo- rio, unha disciplina naturalista e am- biental, ao mesmo tempo que social.

Subministra os elementos culturais indispensables para obter unha am- pla visión da Terra, das súas realida- des, problemas e riscos, así como técnicas para recomendar solucións aos problemas de base territorial.

Rama de coñecemento: Ciencias So- ciais e Xurídicas

Centro onde se imparte:

Facultade de Xeografía e Historia Praza da Universidade, nº 1 15782

Santiago de Compostela

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Gali- cia: Decreto 385/2009 do 27 agosto (DOG 16/09/09)

Data de publicación no BOE: BOE de 5 de marzo de 2010

D a t a d a ú l t i m a a c r e d i t a - ción: 6/07/2009

2.– GRAO EN XEOGRAFÍA E ORD. DO TERRITO- RIO.

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web da facultade Horarios Programas

Calendario de Admisión e Matrícula 2016/17

PAE TFG

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Memoria do título

Normativa de transferencia e recoñe- cemento de créditos

Oficina de información universitaria Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

(26)

A «Monarquía de España» consti- tuíu a máis formidable organiza- ción de poder da Europa dos sé- culos XVI e XVIII. Este máster interuniversitario pretende pro- fundar, cun criterio revisionista, sobre a singularidade da estrutura de poder que foi a «Monarquía de España», a través da análise da cultura política que alimentou esa noción monárquica, da política de engrandecemento dinástico e os seus conflitos, e da relixión que informaba á cultura.

Rama de coñecemento: Artes e humanidades

Centro onde se imparte:

Facultade de Xeografía e Historia Praza da Universidade, nº 1 15782

Santiago de Compostela

Data da autorización de implanta- ción do título pola Xunta de Gali- cia: 24/10/2014 (DOG do 06/11/2014)

Data de publicación no BOE: 14- 04-2016

5.– MÁSTER INTERUNIV. EN HISTORIA MODERNA:

MONARQUÍA HISPÁNICA. SÉCULOS XVI-XVIII.

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web propia

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Información adicional (memoria, publicación BOE, etc.)

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos Oficina de información universita- ria

Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

O máster capacita para realizar actividades arqueolóxicas e apli- car novas tecnoloxías e técnicas arqueométricas neste campo asi como iniciarse na investigación da prehistoria e o mundo antigo a través de fontes arqueolóxicas e l i t e r a r i a s . A s a c t i v i d a - des arqueoloxicas estan regula- das polo Decreto 109/1997 da Comunidade Autónoma de Gali- cia. É un máster interuniversita- rio coa Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento: artes e humanidades

Centro onde se imparte:

Facultade de Xeografía e Historia Praza da Universidade, nº 1 15782, Santiago de Compostela Data da autorización de implanta- ción do título pola Xunta de Gali- cia: Orde do 05/12/2013 (DOG do 20/12/2013)

Data de publicación no BOE:

04/04/2014

4.– MÁSTER INTERUNIV. EN ARQUEOLOXÍA E CIENCIAS DA ANTIGÏDADE

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web propia

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Información adicional (memoria, publicación BOE, etc.)

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos Oficina de información universita- ria

Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

(27)

ENLACES WEB DE INTERESE

Web propia

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Información adicional (memoria, publicación BOE, etc.)

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos Oficina de información universita- ria

Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

27

O carácter do máster garante un- ha formación investigadora e pro- fesionalizante que satisfaga as demandas da sociedade, ao per- mitir a intervención dos futuros graduados en proxectos de xes- tión de ámbito local e rexional como investigadores e/ou técni- cos recoñecidos.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro onde se imparte:

Facultade de Xeografía e Historia

Praza da Universidade, nº 1 15782, Santiago de Compostela Data da autorización de implanta- ción do título pola Xunta de Gali- cia: Orde do 6 de xuño de 2013 (DOG 18/06/2013)

Data de publicación no BOE:

06/03/2014

Data da última acreditación:

20/09/2013

7.– MÁSTER UNIV. EN PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DO DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL

O máster, de carácter interuniver- sitario, proporciona formación avanzada orientada a capacitar ao alumnado para a docencia e a in- vestigación en Historia Contem- poránea, transmitindo pluralismo teórico, metodolóxico, heurístico e temático da historiografía e rea- lizando un exercicio de reflexión sobre a construción da disciplina.

Rama de coñecemento: Artes e Humanidades.

Centro onde se imparte:

Facultade de Xeografía e Historia Praza da Universidade, nº 1 15782

Santiago de Compostela

Data da autorización de implanta- ción do título pola Xunta de Gali- cia: 13/2007 do 1 de de febreiro (DOG do 08/02/2007)

Data de publicación no BOE:

24/12/2009

Data da última acreditación:

15/07/2009

6.– MÁSTER INTERUNIV. EN HISTORIA CONTEM- PORÁNEA

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web propia

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos Oficina de información universita- ria

Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

(28)

A cidade de Santiago, meta do coñecido Camiño e lugar declara- do pola UNESCO “Patrimonio da Humanidade”, conta cunhas con- dicións inmellorables para ofertar un máster de investigación pluri- disciplinar no ámbito dos estudos medievais, único no SUG e que presenta unha completa organiza- ción curricular.

Rama de coñecemento: Artes e Humanidades

Centro onde se imparte:

F a c u l t a d e d e F i l o l o x í a

Avda. Castelao, s/n. Campus nor- te.

15782, Santiago de Compostela Data da autorización de implanta- ción do título pola Xunta de Gali- cia: 434/2009 do 3 de decembro (DOG do 15/12/2009)

Data de publicación no BOE:

24/08/2010

Data da última acreditación:

06/07/2009Data da última acre- ditación: 07/10/2014

9.– OUTROS MÁSTERES DE INTERESE:

9.1.– MASTER EN ESTUDOS MEDIEVAIS EUR

OPEOS...

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web propia

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información Profesorado da titulación Listaxe de profesores da titulación Información adicional (memoria, publicación BOE, etc.)

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos Oficina de información universita- ria

Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

Este máster pretende dar resposta á crecente demanda de profesio- nais capacitados nas tarefas de estudo, investigación e xestión cultural vinculadas coa cidade histórica, a historia da arte, os museos, o mercado, o turismo e, en xeral, o patrimonio cultural de índole histórico-artística e arqui- tectónica. Ten, fundamentalmen- te, unha orientación práctica e profesional de cara ao estudo do patrimonio móbel, a museoloxía e o mercado da arte. É un máster interuniversitario coa universida- de de Las Palmas de Gran Canaria Denominación do título: Máster Universitario en Xestión do Patri- monio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte

Rama de coñecemento: Artes e Humanidades

Centro onde se imparte:

Facultade de Xeografía e Historia Praza da Universidade, nº 1 15782, Santiago de Compostela Data da autorización de implanta- ción do título pola Xunta de Gali- cia: Orde do 05/12/2013(DOG do 20/12/2013)

Data de publicación no BOE:

25/11/2014

Data da última acreditación:

25/09/201Data da última acredi- tación: 25/09/2013

8.– MÁSTER INTERUNIV. EN XESTIÓN DO PATRI- MONIO ARTÍSTICO E ARQUITECT., MUSEOS E ...

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Web propia

Información do título Obxectivos e competencias Plan de estudos

Oferta e admisión Outra información

Listaxe de profesores da titulación Información adicional (memoria, publicación BOE, etc.)

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos Oficina de información universita- ria

Programa alumnos titores Portal Internacional

Normativa de permanencia USC Normativa de avaliación do rende- mento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións

(29)
(30)

O Programa de Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia do Arte, pretende completar as necesi- dades formativas dos doutorandos, a súa actualización metodolóxica e a iniciación á investigación mediante a realización da Tese Doutoral. Ofré- cese aos doutorandos unha forma- ción que os capacite para unha in- vestigación básica e aplicada.

Os obxectivos específicos do Douto- ramento son:

Responder as necesidades for- mativas de nivel superior en Galicia de unha maneira integral e capaz de achegar á sociedade unha investigación de primeira liña

Completar o ciclo académico en Xeografía, Historia e Historia da Arte.

Cubrir as necesidades dos estu- dantes e dos bolseiros, non só

das titulacións da Facultade de Xeografía e Historia ou da USC, se non tamén de outros eidos académicos europeos e extraeu- ropeos.

Desenvolver unha investigación básica e aplicada para a que se conta con unha gran potenciali- dade en recursos humanos.

Dar prioridade a liñas de investiga- ción punteiras relacionadas con proxectos de diferente nivel- autonó- micos, estatais e europeos: : Expre- sións artísticas e procesos históricos, Historia económica e social, Cultura relixión e sociedade, Patrimonio arquitectónico e urbanismo, análise e xestión do territorio e da paisaxe, patrimonio cultural e natural, Ar- queoloxía e cultura material, Poder e Institucións, e Estudios de Xénero.

IV.– ESTUDOS DE DOUTORAMENTO

1.– DOUTORAMENTO EN HISTORIA, XEOGRAFÍA E HIS- TORIA DA ARTE

O Centro de Posgrao ten como finalidade coor- dinar e desenvolver os estudos de posgrao diri- xidos á obtención do título de doutor, así como promover a oferta propia da USC de formación especializada dirixida á actualización profesio- nal. A oferta académica de posgrao englóbase dentro da estratexia da máis alta calidade da USC.

A xestión administrativa do alumnado queda excluída das competencias do CPG.

A Escola de Doutoramento Internacional (EDI) da USC é o centro encargado da organización, planificación, xestión, supervisión e seguimento da oferta global de actividades propias do dou- toramento na universidade. A súa finalidade é

concibir un modelo de formación doutoral fle- xible, interdisciplinar e de calidade, orientado a potenciar as liñas de investigación de maior interese e proxección da universidade.

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Programas de doutoramento USC

Escola de Doutoramento Internacional

Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte

Información de interese sobre o progra- ma

Memoria Acceso e admisión Normativa e regulamentos

(31)

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Programas de doutoramento USC

Escola de Doutoramento Internacio- nal

Información de interese sobre o pro- grama

31

O Doutoramento en Estudios me- dievais é unha oferta única no SUG e constitúe unha alternativa novidosa no eido das Humanida- des. O seu principal obxectivo é o de proporcionar ao alumnado unha formación interdisciplinar e transversal, para que adquira o nivel máis alto de capacitación profesional e investigadora. Os estudios medievais contan en Santiago con grupos consolidados e recoñecidos a nivel nacional e internacional, así como con liñas de investigación estables e pun- teiras que permitirán que os estu- dantes máis capacitados consigan as melloras bolsas a nivel nacio- nal e autonómico para realizar as súas teses de doutoramento. Ade- mais destes referentes de garan- tía, o Doutoramento posúe conve- nios de colaboración con selectos

centros estatais e europeos, co fin de que aqueles alumnos que o desexen realicen nos mesmos es- tadías de investigación que enri- quezan a súa traxectoria científi- ca. O Programa pretende recupe- rar a Idade Media coa adecuada combinación de especialización e divulgación, para que os doutores formados no mesmo afronten experiencias investigadoras e pro- fesionais sólidas, que contribúan á conservación, valorización e difusión da herdanza cultural dun período histórico esencial na for- mación da civilización europea.

3.– DOUTORAMENTO EN ESTUDIOS MEDIEVAIS .

A Historia Contemporánea é un- ha área plenamente consolidada no ensino e na investigación uni- versitaria. Máis aló dos límites das Humanidades, goza tamén dun crecente recoñecemento e interese notorio entre científicos e profesionais da macroárea cientí- fico-social. É así pola súa capaci- dade para explicar os tempos re- centes e, en consecuencia, pro- porcionar ese depósito de expe- riencias imprescindibles para po- der comprender o presente e afrontar a toma de decisións, así como para contribuír a forxar a memoria colectiva, ingrediente imprescindible de cohesión social.

Está fóra de toda dúbida, pois, a transcendencia da Historia Con-

temporánea na articulación das sociedades actuais. Os doutores en Historia Contemporánea for- mados neste Programa poderán integrarse, entre outros sectores socio-profesionais, no ensino uni- versitario, en centros públicos e privados de investigación, en em- presas da industria cultural, en empresas ou organismos públicos encargados da xestión do patri- monio cultural, en empresas e institucións de análise social e prospectiva ou en medios de co- municación. En todos estes secto- res, polo menos, estarán capacita- dos para exercer funcións do máis alto nivel.

2.– DOUTORAMENTO EN HISTORIA CONTEMPO- RÁNEA

ENLACES WEB DE IN- TERESE

Programas de doutoramento USC

Escola de Doutoramento Internacional

Información de interese sobre o progra- ma

Referencias

Documento similar

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 3 Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 1

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao

A Guía da Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago de Compostela pretende informar do funcionamento da Facultade, difundir a súa oferta docente e asistencial

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como

Europeo 2016/679 de protección de datos 20 Seguridade da información no ámbito das Universidades Públicas 20 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais