C e c i l i o C h a v e s

Texto completo

(1)
(2)
(3)
(4)

FUNDACIÓN CAIXANOVA FUNDACIÓN CAIXANOVA

© Carlos L. Bernárdez © Oswaldo García © Cecilio Chaves

disigna edenia | www.edenia.org Rodi Artes Gráficas, Ourense OU-COORDINACIÓN PRODUCIÓN | PRODUCCIÓN CATÁLOGO TEXTO FOTOGRAFÍAS IMPRIME DEP. LEGAL 9 d e a b r i l a 1 1 d e m a i o . 2 0 0 8 S a l a d e E x p o s i c i ó n s 1 . C e n t r o S o c i a l C a i x a n o v a e n V i g o D o b r e p á x i n a a n t e r i o r : d e t a l l e d a o b r a d a p á x i n a 2 2 D o b l e p á g i n a a n t e r i o r : d e t a l l e d e l a o b r a d e p á g i n a 2 2 C e c i l i o C h a v e s

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | g r a v a d o ⁄ g r a b a d o | 3 0 c m x 8 c m

So o título de Luces atlánticas presenta a súa aposta pictórica Cecilio Chaves (Cádiz, 1972), inseríndose nun vieiro creativo que parte dunha manifesta opción pola figuración mais levada a cabo cunha linguaxe e personalidade singular, na que o peso fundamental está na ollada, no encadre, por usarmos un termo cine-matográfico que lle acae á perfección á maneira de definir o espazo da representación pictórica por parte do pintor e no que a luz, dun luminismo para nada convencional, consegue balizar unha percepción que en clave realista constrúe un universo persoal.

Alén diso, a exposición de pintor gaditano permite enxergar algunhas das chaves da ollada contemporánea, dominando a preocupación pola configuración ou consistencia dos motivos captados, unha actitude que non deixa de ter unha dose de forte voluntarismo nun contexto social como o actual no que as conexións humanas xa non son “vividas directamente” senón que se distancian na súa relación cara a ese modelo de “sociedade do espectáculo” que describe o pensador francés Guy Debond.

LUCES ATLÁNTICAS:

a pintura de Cecilio Chaves

(10)

1 0

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | g r a v a d o ⁄ g r a b a d o | 4 0 , 5 c m x 1 6 c m

A súa obra, daquela, insírese nun dos principais temas de interese de moitos novos artistas actuais como é a ligazón co medio urbano, ou a cultura do cotián. O pintor procura un elo de unión entre o marco urbano ou o tema representado e o espectador concreto, un espectador dun ámbito histórico real, que nos resulta tan cómplice a moitos dos que compartimos co autor experiencias xeracionais, viaxes e/ou lecturas. Per-cibimos, daquela, que o pintor se interesa pola ollada do espectador e pola súa resposta, e utilizo o termo “ollada” no sentido no que o facía o psicanalista Jacques Lacan, para designar o que antes se chamaría “punto de vista”, entendendo que a ollada expresa unha actitude mental da que o autor e o espectador non teñen porqué ser necesariamente conscientes, pero que é un elemento plenamente actuante. Este aspecto é ben evidente no xeito de recortar o espazo urbano, de enfocar, produto inequívoco dunha educación e dunha ollada instruída e familiarizada cos medios de masas.

Non se entenda e s t a r e f l e x i ó n n u n s e n t i d o r e d u c i o n i s t a , senón máis ben c o m o c o n s t a -t a ción dun pro-ceso que se pode percibir nas artes d e s d e h a i b e n anos, mais que adquire na sociedade actual unha xeneralización absoluta e no que as novas xeracións de artistas se ven inseridos.

As obras de Cecilio Chaves, neste sentido, suxírenme a idea de ambigüidade de figuración –o que non deixa de ser curioso xa que a primeira sensación é evidentemente nitidamente realista-. A res-pecto desta cuestión, cómpre lembrar que desde que irrompeu a fotografía, esta inaugurou unha nova forma de entender e comunicar, que non deixou de transformar e medrar, e transformarnos á súa vez. A pintura, e en especial as correntes figurativas, non son alleas a esta influencia. Sería

(11)

1 1

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | g r a v a d o ⁄ g r a b a d o | 2 c m x , 5 c m

difícil entender a obra do pintor gaditano sen este referente –e sen o da historia da pintura- nesa vontade de desenvolver un paisaxismo que na súa instantaneidade agacha toda unha reelabora-ción dunha tradireelabora-ción, pasada pola peneira dunha ollada contemporánea. Nesta liña argumental a pintura de Cecilio Chaves reflexiona desde a tradición da paisaxe, dominando nel o xogo de liña, planos e luz e a preocupación pola relación espazo, plano e volume.

Para o pintor é esencial a ollada selectiva que lles permite a captación dun anaco da realidade, tratada en xeral con sobriedade e visión naturalista da realidade, baseada na tradición da paisaxe e influída pola mirada contemporánea. Cecilio Chaves tampouco non renuncia á conmoción emo-tiva que fai que procure unha familiaridade fonda e continua coa paisaxe, unha familiaridade que non se pode adquirir apenas contemplando o medio representado senón vivindo nel, inseríndose plenamente no mesmo, como fai o artista con dúas cidades como Vigo e Cádiz, unidas na súa obra por un luminismo envolvente.

(12)

1 2

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | g r a v a d o ⁄ g r a b a d o | 3 0 c m x 8 c m

Por outra banda, nos contidos a tendencia á captación do instante, en certo sentido á súa conxelación, non fai que a reflexión sexa esquecida –entendido este concepto nun sentido forte-, sendo en certo xeito o que no fondo xustifica as súas obras. E é neste territorio onde o artista consegue os mellores logros, na súa reinterpretación, lectura e diálogo cos elementos da cultura anterior, coa tradición paisaxística ou coas imaxes e olladas recoñecíbeis polo espectador, olladas e imaxes que son xa inseparábeis, e mesmo indis-tinguíbeis, da creación artística.

O que nos ofrece o pintor, coa súa singular realización, é unha mirada dirixida sobre un dos camiños aber-tos que a pintura posibilita nos diferentes soportes nos que hoxe se manifesta a creación artística, confor-mándose como unha proba do enleado tecido de liñas que converxen no noso plural momento e partindo na súa proposta dun presente rigoroso que se insire tamén na tradición do pictórico.

Por medio da súa obra o espectador pode percibir os elementos de continuidade da longa tradición da pintura, detectando cómo sobreviven, cómo se prolongan trazos provenientes da pintura da figurativa do século XX nun continuo diálogo do que se pode tirar a conclusión da permanencia pictórica, que se ben ten

(13)

1 3

de compartir peso na arte actual con diferentes vehículos expresivos, e mesmo estar atenta á constante posta en cuestión, amosa a súa vitalidade e transmite a súa estrutura profunda, incluso cando se aplica a medios desemellantes como acontece en moitas realizacións da arte actual.

Cecilio Chaves asume unha intencionada posición nun territorio ecléctico, entre a reflexión e a representa-ción, tan característico de moitas propostas contemporáneas, un aspecto que podería moi ben estenderse como característica a moitos creadores que traballan no ámbito da figuración, situados todos nesa fron-teira fulcral na que está a sociedade actual, co seu individualismo case levado ao límite, sen unha linguaxe común pero cunhas preocupacións compartidas e coa conciencia, como en todas as actividades culturais, literatura, música, etc, do peso da tradición, o que se acaba plasmando en analoxías, recreacións e disiden-cias da propia tradición, mais coa persistente conciencia da mesma.

(14)

1 4

(15)
(16)

1 6

(17)
(18)
(19)
(20)

2 0

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | ó l e o s o b r e t á b o a ⁄ ó l e o s o b r e t a b l a | 5 4 c m x 2 5 c m

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

2 6

(27)
(28)
(29)
(30)

3 0

(31)
(32)
(33)
(34)

3 4

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | ó l e o s o b r e t á b o a ⁄ ó l e o s o b r e t a b l a | 8 1 c m x 6 0 c m

(35)
(36)

3 6

(37)
(38)
(39)

3

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | g r a v a d o ⁄ g r a b a d o | 1 1 , 5 c m x 1 7 , 5 c m

Solamente el título de Luces atlánticas presenta su apuesta pictórica Cecilio Chaves (Cádiz, 1972), insertán-dose en un camino creativo que parte de una manifiesta opción por la figuración llevada a cabo con un lenguaje y una personalidad singular, en la que el peso fundamental está en la visión, en el encuadre, por emplear un término cinematográfico que encaja a la perfección a la manera de definir el espacio de la representación pic-tórica por parte del pintor y en el que la luz, de un luminismo en absoluto convencional, consigue jalonar una perfección que en clave realista construye un universo personal.

Más allá de esto, la exposición del pintor gaditano permite distinguir alguna de las claves de la visión contem-poránea, dominando su preocupación por la configuración o consistencia de los motivos captados, una actitud que no deja de tener una dosis de fuerte voluntarismo en un contexto social como es el actual en el que las conexiones humanas ya no son “vividas directamente”, sino que se distancian en su relación hacia ese modelo de “sociedad de espectáculo” que describe el pensador francés Guy Debond.

LUCES ATLÁNTICAS:

la pintura de Cecilio Chaves

(40)

4 0

Su obra, por tanto, insiste en uno de los principales temas de interés de muchos nuevos artistas actuales como es la relación con el medio urbano, o la cultura cotidiana. El pintor busca un vínculo de unión entre el marco urbano, o el tema representado, y el espectador concreto, un espectador de un ámbito histórico real, que nos resulta tan cómplice a muchos de los que compartimos con el autor experiencias generacionales, viajes y/o lectura. Percibimos, por tanto, que el pintor se interesa por la visión del espectador y por su respuesta, y uti-lizo el término “visión” en el sentido que hacía el psicoanalista Jacques Lacan, para designar lo que antes se llamaba “punto de vista”, entendiendo que la visión expresa una actitud mental de la que el autor y el espec-tador no tienen porqué ser necesariamente conscientes, pero que es un elemento plenamente actuante. Este aspecto es muy evidente en la forma de recortar un espacio urbano, de enfocar, producto inequívoco de una educación y de una forma de ver instruida y familiarizada con los medios de masas.

No se entienda esta reflexión en un sentido reducionista, sino más bien como constatación de un proceso que se puede percibir en las artes desde hace muchos años, que adquiere en la sociedad actual una generación absoluta y en las que las nuevas generaciones de artistas se ven incluidas.

Las obras de Cecilio Chaves, en este sentido, me sugieren una idea de ambigüedad de figuración- lo que no deja de ser curioso ya que la primera sensación es, evidentemente, nítidamente realista-. Respecto a esta cuestión, conviene recordad que desde que interrumpe la fotografía, esta inaugura una nueva forma de enten-der y comunicar, que no deja de transformarse y crecer, y transformarnos a su vez. La pintura, en especial las corrientes figurativas, no son ajenas a esta influencia. Sería difícil entender la obra del pintor gaditano sin este referente- y sin el de la historia de la pintura- en ese deseo de desenvolver un paisajismo que en su instanta-neidad esconde toda una reelaboración de una tradición, pasada por el filtro de la mirada contemporánea. En esta línea argumental la pintura de Cecilio Chaves reflexiona desde la tradición del paisaje, dominando en él el juego de la línea, planos y luz y la preocupación por la relación espacio, plano y volumen.

Para el pintor es esencial la visión selectiva que les permite la captación de un fragmento de realidad, tra-tada en general con sobriedad y con una visión naturalista de la misma, basada en la tradición del paisaje e influida por la visión contemporánea. Cecilio Chaves tampoco renuncia a la conmoción emotiva que pro-voca que busque una familiaridad que no se puede adquirir apenas contemplando el medio representado

(41)

4 1

sino viviendo en él, insertándose plenamente en el mismo, como hace el artista con dos ciudades como Vigo y Cádiz, unidas en su obra por un luminismo envolvente.

Por otro lado, en los contenidos la tendencia a la captación del instante, en cierto sentido su congelación, no produce que la reflexión sea olvidada- entendiendo este concepto en un sentido fuerte-, siendo en cierto sentido, en el que en el fondo justifica sus obras. Y es en este territorio donde el artista consigue los mejores logros, en su reinterpretación, lectura y diálogo con elementos de la cultura anterior, con la tradición paisajís-tica o con las imágenes y miradas reconocibles por el espectador, miradas e imágenes que son ya insepara-bles, y también indistinguible, de la creación artística.

Lo que nos ofrece el pintor, con su singular realización, es una mirada dirigida sobre uno de los caminos abiertos que la pintura posibilita en los diferentes soportes en los que hoy se manifiesta la creación artística, conformándose como una prueba del enlazado tejido de líneas que convergen en nuestro plural momento y partiendo en su propuesta de un presente riguroso que se incluye también en la tradición de lo pictórico.

Por medio de su obra el espectador pude recibir los elementos de continuidad de la larga tradición de la pin-tura, detectando cómo sobreviven, cómo se prolongan trazos en el arte actual provenientes de la pintura figu-rativa del siglo XX, en un continuo diálogo del que se puede llegar a la conclusión de la permanencia pictórica, que comparte su peso en la actualidad con diferentes vehículos expresivos, y está atenta a la constante puesta en cuestión, muestra su vitalidad y transmite su estructura profunda, incluso cuando se aplica a medios dis-tintos, como sucede en muchas de las realizaciones de arte actual.

Cecilio Chaves asume una intencionada posición en un territorio ecléctico, entre la reflexión y la represen-tación, tan característico de muchas propuestas contemporáneas, un aspecto que podría extenderse como característica a muchos creadores que trabajan en el ámbito de la figuración, situados todos en esta frontera frugal en la que está la sociedad actual, con su individualismo casi elevado al límite, sin un lenguaje común, pero con unas preocupaciones compartidas y con la conciencia, como en todas las actividades culturales, literatura, música, etc., del peso de la tradición, lo que se acaba plasmando en analogías, recreaciones y disi-dencias de la propia tradición, pero con la persistente conciencia de la misma.

(42)
(43)
(44)

4 4

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | ó l e o s o b r e t á b o a ⁄ ó l e o s o b r e t a b l a | 1 6 2 c m x 7 c m

(45)
(46)
(47)
(48)

4 8

(49)
(50)

5 0

(51)
(52)

5 2

(53)
(54)

5 4

(55)
(56)

5 6

S e n t í t u l o ⁄ S i n t í t u l o | ó l e o s o b r e t á b o a ⁄ ó l e o s o b r e t a b l a | 2 c m x 6 5 c m

(57)
(58)
(59)
(60)

6 0

(61)
(62)

6 2

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

6

C E C I L I O C H A V E S Nace en Cádiz.

Licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría por la Universidad de Sevilla.

E S T U D I O S 1999

- Alumno invitado en el Semestre de Verano en STAATLICHE HOCHSCHULE FÜR BILDENE KUNSTE FRANKFURT AM MAIN a cargo del profesor Peter Angerman. Alemania.

- Curso de Grabado Punta Seca. Dirigido por A. Cooy. Duración: una semana. Staadel Hochschule Frankfurt am Main. Alemania. - Curso de Grabado Aguafuerte. Dirigido por A. Cooy. Duración: una semana. Staadel Hochschule Frankfurt am Main. Alemania.

- Curso de Offset. Dirigido por C. Zickler. Duración: una semana. Staadel Hochschule Frankfurt am Main. Alemania. - Curso de Serigrafía. Dirigido por C. Zickler. Duración: una semana. Staadel Hochschule Frankfurt am Main. Alemania. 1996

- Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla “Santa Isabel de Hungría”.

1995

- Curso de paisaje en Priego de Córdoba. Dirigido por Antonio Zarco Fortes, Catedrático de paisaje en la EU. de B.B.A.A. de Madrid. 180 horas. Córdoba.

1994

- Curso “El dibujo y su interpretación bajo la influencia de la música”. Dirigido por la profesora Pilar García Fernández. Extensión Universitaria. F.U. de B.B.A.A., Sevilla. 1992

- Curso “Aplicación videodigital para pintores”. Dirigido por profesor Alberto Mañero Gutiérrez. (Universidad de Sevilla). 20 horas. Sevilla.

B E C A S 1996

- Beca Fin de Carrera “Fundación Rodríguez Acosta”. Granada

P R E M I O S 2003

- Primer Premio Dearte. Torre del Mar. Málaga. 2001

- Finalista Salón de Otoño. San Fernando. Cádiz. - Primer Premio Pintura Joven. Vigo.

- Finalista Premio Fundación Antonio Camuñas. Madrid. 2000

- Finalista Premio DURÁN de Pintura. Madrid.

- Finalista en el Concurso Nacional de Pintura “Ramón Areces”. Ateneo de Sevilla.

1998

- Finalista en el Concurso Nacional de Pintura “Ramón Areces”. Ateneo de Sevilla.

- Accesit Premio DURÁN de Pintura. Madrid.

- Finalista en el Concurso Nacional de Pintura “Ramón Areces”. Ateneo de Sevilla.

- Primer Premio en el Concurso Nacional de Pintura de Alcalá de Guadaira. Sevilla.

1996

- Mención de Honor. Concurso Militar de Pintura y Fotografía, Aula Militar de Cultura, Cádiz.

- Primer Premio, Concurso Nacional de Pintura Manuel Fernández Homedes. San Fernando, Cádiz.

1995

- Primer Premio Concurso de Pintura Rápida. Véjer de la Frontera, Cádiz.

- Mención de Honor. Concurso Militar de Pintura y Fotografía, Aula Militar de Cultura, Cádiz.

(70)

7 0

E X P O S I C I O N E S I N D I V I D U A L E S 2007

- Galería Benot. Cádiz. 2006

- Galería Dua Dos. Vigo. 2005

- Galerá Trisquel e Medulio. Tui. 2004

- Galería Balboa 13. Madrid.

- Galería José Pedraza. Montilla. Córdoba. 2003

- Galería Duados. Vigo.

- Galería Borrón4. Cambados. Vigo. - Galería Benot. Cádiz.

2002

- Universidad de Cádiz. Cádiz.

- Galería Ana Samaran. Pozuelo de Alarcón. Madrid. 2001

- Galeria Trebellar. A Coruña. 2000

- Galería Borrón 4. Cambados. - Galería Alameda. Vigo. 1998

- Galería Melkart. Cádiz. 1997

- Exposición Sala de Exposiciones de Rio tinto. Huelva. 1996

- Galería Melkart. Cádiz.

P R I N C I P A L E S E X P O S I C I O N E S C O L E C T I V A S

2007

- Feria de arte de Colonia. Alemania. - Galería Nolde. Navacerrada. 2006

- Galeria Durán. Madrid. - Galería Haurie. Sevilla. 2005

- Eixe Atlántico. Itinerante España-Portugal. - Galería José Pedraza. Montilla. Córdoba. 2004

- Galería Nolde. Navacerrada. Madrid. - Galería Ana Vilaseco. A Coruña. 2003

- Galería Nolde. Navacerrada. Madrid. - Galería Benot. Cádiz.

- Galería José Pedraza. Montilla. Córdoba. - Galería Duados. Vigo.

- Galería Trebellar. A Coruña. 2002

- Galería Duados.

- Galería José Pedraza. Montilla. Córdoba. - Exposición Concurso Arte Joven. Cádiz.

- Feria de arte de Sevilla 2002. Palacio de Congresos y exposiciones, Galería Haurie. Sevilla.

2001

- Exposición invitado por el Colectivo de Arte 90. Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz.

- Feria de Arte de Oporto, Galería Borrón 4. Portugal. - Galería Borrón 4. Cambados.

- Exposición Galería Alameda. Vigo

(71)

7 1

- Exposición Salón de Otoño. San Fernando. Cádiz. - La Figuración en el arte Gallego. Cambados. Pontevedra. - Exposición premio Duran de Pintura. Madrid.

2000

- Exposición Galería Trebellar. A Coruña.

- Exposición Concurso Nacional de Pintura “Ramón Areces”. Ateneo de Sevilla.

- Exposición Galería M & R. Madrid. - Exposición Galería Alameda. Vigo. 1999

- Exposición Galería M & R. Madrid.

- Exposición premio Duran de Pintura. Madrid. 1998

- Exposición Feria de Arte Salamanca.

- Exposición Concurso Nacional de Pintura “Ramón Areces”. Sevilla. - Exposición Feria de Arte Santander ´98.

- Galería Balboa 13. Madrid 1997

- Exposición Feria de Arte Santander ´97.

- Exposición Concurso Nacional de Pintura “Ramón Areces”. Sevilla. - Galería Haurie. Sevilla.

1996

- Galería Milán, Pequeño formato. Madrid. - Sala de Exposiciones Unicaja. Málaga.

- “Concurso Militar de Pintura y Fotografía”, Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz.

- Exposición Becados de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada.

- Exposición Salón de Otoño de Sevilla. Sevilla. - Exposición Salón de Otoño. San Fernando. Cádiz. - Exposición XI Concurso Regional de Pintura. Cádiz. - Galería Duayer. Madrid.

- Galería Haurie. Sevilla.

1995

- Exposición de obras seleccionadas “Certamen Nacional de Pintura Caja Rural”. Central de Caja Rural, Sevilla.

- Exposición “Concurso de Pintura Rápida”, Véjer de la Frontera. Cádiz.

- Exposición “Concurso Militar de Pintura y Fotografía”. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz.

- Exposición “Curso de paisaje Priego de Córdoba”, Carnicerías Reales. Priego de Córdoba, Córdoba.

- Exposición de obras seleccionadas en el “Salón de Otoño de Sevilla”, Convento de Santa Inés de Sevilla.

- Exposición del Premio Nacional de Pintura “Manuel Fernández Homedes”. San Fernando, Cádiz.

- Exposición VII Edición Premio de Pintura “Gustavo Bacarisas”. - Museo de Bellas Artes de Sevilla.

- XXVII Exposición de Bellas Artes Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

- Galería Duayer. Exposición de Navidad. Madrid. 1994

- Exposición obra seleccionada “XXVI Exposición de Bellas Artes” Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, Cádiz.

(72)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :