sense vot: bsents amb veu i sense vot: Assistents amb veu i

Download (0)

Full text

(1)

RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL

CONSELL

DE GERÉNCIA D’URBANISME

Identificació de

la

sessió:

Caràcter:

ordinari

Data: 05

dejuny de 2018

Horari:

de 10.10

a 11 h

Lloc: edifici

Avingudes, 6a planta

Assistents amb veu

i

vot:

—Jose' Hila

Vargas, tinent de batle de

l’Àrea Model

de

Ciutat,

Urbanisme

i

Habitatge

Digne,

president (PSIB-PSOE)

—NeusTruyol Caimari,

tinenta de batle de

l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i

Benestar

Animal,

vicepresidenta

(MÉS

per Palma)

-Joan

Antoni

Salas Rotger, director general de Benestar

i Drets

Socials

(MÉS

per Palma), en substitució de Mercè Borràs

Dalmau

—Rodrigo

Andres Romero, regidor d’lnfraestructures

i

Accessibilitat

(PODEM

Palma) -Francisco Ducrós Salva, coordinador general de Turisme, Comerç

i Treball

—Lourdes

Bosch Acarreta, regidora (PP)

—Pedro Luis

Ribas

Dietrich,

regidor

(C’s)

'

«Joan Forteza Cortes, representant de

la

federació

FAVP

'

A’sàstents

amb veu

i

sense vot:

atias Bosch

Colom,

representant

del CERMI

-\'\f’-'Oscar

Carreras

Medina,

representant de

la

Asociación de Constructores de Baleares

;Luis

Martin Abati,

representant de

PROINBA

Antonio

Luengo Linares, representant

del CICCP

Ignacio Martínez

Ventura, representant

del COAATMCA

'

bsents amb veu

i

sense vot:

jMargalida

Ma

Ramis Sastre, representant

del GOB

'

'-.loan Cerdà

Ripoll,

representant

del COAIB

-Angels Fermoselle Paterna, representant

d'ARCA

Alfredo

Jose

Arias

Berenguer, representant de

COEIB

(s’excusa d’assistir-hi)

-Ana María

Abarca Castro, directora administrativa de

la

Gerència d’Urbanisme

Gerent d’Urbanisme

i

coordinador general de

l’Àrea

Model de Ciutat, Urbanisme

i

Habitatge Digne: Joan Riera Jaume

Subgerent, director general d’Urbanisme:

Gabriel

Horrach Estarellas Secretària delegada: Concepción

Clar

Forteza

Secretaria delConsell deGerència. Av. Gabriel Alomar, 18-6a 07006 Palma, www.galmacat

(2)

RELACIÓ D’ACORDS

ADOPTATS:

SECRETARIA

1. Aprovació

de

l’acta

de

la

sessió

anterior.

SERVEI D’ACCESSIBILITAT, CONTROL I OCUPACIÓ

D’OBRES

DEVIA PUBLICA

2. Atorgar a EIVIAYA SA, la llicència

d’ocupació

del

subsòl

i llicència

d’obres

a la via pública

per unes instal-lacions

i

canalitzacions a

la via pública

per

a

diversos expedients.

3. Atorgar a REDEXIS GAS SA, la llicència

d'ocupació

del

subsòl

i llicència

d'obres

a la via pública

per

a

diversos expedients.

4.

Atorgar

a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU, la llicència

d'ocupació

del

subsòl

i llicència

d’obres

a la via pública

per

a

diversos expedients.

5.

Atorgar

a TELEFONICA DE ESPANA SAU, la llicència

d’ocupació

del

subsòl

i llicència

d’obres

a la via pública

per unes instal-lacions

i

canalitzacions

a la via pública

per els expedients

LM-OO476-2018, LM-00555-2018.

Atorgar

a VODAFONE ONO SA, la llicència

d'ocupació

del

subsòl

i llicència

d’obres

a la via pública

per unes instal-lacions

i

canalitzacions

a la via

pública per

l’expedient

, LlVl-OO478-2018.

EPARTAllllENTDE DISCIPLINA I SEGURETAT DELS EDIFICIS EXPEDIENTS ORDINARIS 7.

Ordenar

la retirada/demolició

de les

obres.

7.A.

Obres realitzades

a Cl

Son Fangos,

155. RC 07040AO-5800002-OOOO-R-L.

(Es Pillari)

Exp. DO—2016/271.

7.B.

Obres realitzades

a l’Avinguda

Joan

Miró, 79. RC 078915—26—0000. (El

Terreno).

Exp. DO—2017/83.

8.

Desestimar

i

ordenar

la

retirada/demolició de les obres.

8.A.

Obres realitzades

a la PC

Espanya,

5 bx

(Catalogat).

RC 0511002-DD7801B—

OOOl-L-L (Arxiduc). Exp. DO-2017/99.

8.B.

Obres realitzades

a GV Asima, 19. RC 'I442403—DD7814A-0001—F-L. (La

lndioteria

urbà). Exp.

DO-2015/27.

Secretaria del Consel/ de Gerència. Av. Gabriel Alomar, 18-6a 07006Pa/ma.

www.ga/ma.cat

(3)

9.

Desetimar recurs

i ratificar ordre

de

demolició

de

les

obres realitzades

al

carrer Can

Ferragut, 4

escales

4, 5 i6. RC

07139720.

(Son Roca). Exp. DO-2016/251.

EXPEDIENTS SANCIONADORS 10. Iniciar

expediente sanconador per

infracción

urbanistica greu

Subproposta

núm. 1, (Exp. DS-2014/318)

Obres

al

carrer Aragó, 328

1r, amb RC

03028201001,

Barri El Vivero

Subproposta

núm. 2, (Exp. DS—2014/341)

Obres

al

carrer

Bisbe, 7 1r Za, amb RC

09806803003,

Barri

Sant Jaume

Subproposta

núm. 3, (Exp. DS-2016/340-00)

Obres

al

carrer Valldemossa,

200, (pol. 17, parc. 12),

amb

RC07040A0—1700012—0000-R-G, Barri

Son Sardina

Subproposta

núm. 4, (Exp. DS—2016/340—01)

Obres

al

carrer Valldemossa,

20 (pol. 17, parc. 12),

amb

RCO7040A0-1700012-0000—R—G, Barri

Son Sardina

Subproposta

núm. 5, (Exp. DS—2014/344)

Obres

al

carrer Cala

30 AT A, amb RC

03087205076,

Barri El Molinar

Subproposta

núm. 6, (Exp. DS—2016/258-00)

Obres

al CI Tramvia, 3 bx,

amb

RC

6196814-DD6769E-0001—R—T, Barri

Gènova

Subproposta

núm. 7, (Exp. DS-2016/258-01)

Obres

al Cl Tramvia, 3 bx, amb RC 6196814—DD6769E-0001-R-T,Barri

Gènova

.“

Subproposta

núm. 8, (Exp. DS—2018/107)

Obres

a l’Av.

Alexandre

Rosselló, 23, 6,

amb

RC0407502-DD7800E—0006-Q—A, Barri El Mercat

Subproposta

núm. 9, (Exp. DS-2018/108)

Obres

al CI Forn del Vidre, 8, amb RC

,

7075111—DD6877E-0001-Q—E, Barri

Establiments

Subproposta

núm. 10, (Exp. DS-2018/109)

Obres

al

carrer Calders,

5,

amb

RC

0499009-

DD7709G, Barri La

Calatrava

Rectifioar

error material de

l’exp,

DS-2014/250-00

i DS-2014/250—O1.

Obres

al

carrer

Mas, 8,

amb

RC

08210206001,

Barri Son

Espanyolet.

PROTECCIÓ DE L’EDIFICACIÓ

12.

Proposta de

resolució

d’al-legacions

i

ordre

d’execució

d’obres

DP 2017/118 C/

JOAQUIM VERDAGUER, 13

0082

S’ARENAL

DEPARTAMENT D’OBRES I QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 13.

Concedir

llicència

de

NOVA CONSTRUCCIÓ :

CN

2017/05215

VILLA GASPAR

2016

SL

representat per

PAC. NUEVA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, PISCINA Y APARCAMIENTOS al AD GABRIEL ROCA 49, | C/ VERSALLES, 7 .

PRESSUPOST: 3.779.387,70

€.

0016

—— PORTOPI. Arq.—IRP.: 1/40

CN

2017/01493

CAN DOIVIENGE

2013

SL

representat per

JNM. CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC PLURIFAMILIAR AILLAT DESTINATA 32 HABITATGES, 65 APARCAMENTS, 35 TRASTERS I 2 PISCINES (BLOC III) al CE

3

Secretaria delConsell de Gerència. Av. Gabriel Alomar, 18453 07006Palma.

www.ga/n1a.cat

(4)

URUGUAI s/n , S/N (UE/46-01A) .

PRESSUPOST: 5.339.177,20

€.

Arq./enginyer

tècnic.

IRP:

1 vivenda /80 m2 sol (màxima: 527 vivendes), CN

2017/03614

INMOBILIARIA REINA SA

representat per

MMV.

CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGESI LOCAL D'US INDETERMINAT ai AD BARTOMEU RIUTORT 87, CANT.C.GOLETA

.També

conformitat

amb

el

projecte

d’execució.

PRESSUPOST: 247.933,29

€.

0079

- CAN PASTILLA. Arq.-IRP.: 2/3.

CN

2017/03090

MOCBONUS MEDIA SLU

representat per

FCSL.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA

aI CE BINICAUBELL 115, .

PRESSUPOST: 873.750,70

€.

0036

- SON VIDA. Arq.-IRP.: 1/1.

CN

2016/05085

PROMOCIONES FEROMAR MALLORCA SL

per

DOS HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES al CE PINSA 13, .

També

conformitat

amb

el

projecte d'execució. PRESSUPOST:

122.900,00

€.

0084

-SON FERRIOL. Arq.-IRP..1/45.

14. Concedir llicència

de

REFORMA| (O) AMPLIACIÓ:

CN

2017/06872

GTS.

representat per

FPL. REFORMA I CANVI D'US DE LOCAL A HABITATGE, ai CE DUC DE RUBI 19 A BJ, .

PRESSUPOST: 9.947,05

€.

0084

SON FERRIOL.Arq.-IRP.:1/45 (1 hab./mZ).

CN

2017/08016 EJSS. per

PISCINA COBERTA EN HABITATGEPLURIFAMILIAR al CE ANDREU FERRET 8 2, .

PRESSUPOST: 11.275,32

€.

0014

SANT AGUSTI. Arq.|RP.:1/110.

CN

2017/07995

ECHK. per

REFORç

ESTRUCTURAL DE FORJATS | EXECUCIÓ D'ESCALA INTERIOR I FORJAT

SOBRE

COBERTA AMB PISCINAAMB AMPLIACIÓ FORAT FAçANA al CE TOMAS FORTEZA9,

i 9 A .

També

conformitat amb el

projecte

d’execució,

PRESSUPOST:

19.484,95

€. 0071 FONERS. Arq.|R/T.: 1/23.

CN

2017/06342

MFCC.

per

CONSTRUCCION DE PISCINA al CR

ESPORLES

221, .

PRESSUPOST: 15.277,69

€.

0042

ESTABLIMENTS. Arq.

Tècnic.-|RP.— 1/200 m2 parc. mínima.

CN

2017/04200

CLP.

representat per

JCB. INSTALACION PISCINA PREFABRICADAal CE PELICA 25 E.], .

També

conformitat

amb

el

projecte d'execució.

PRESSUPOST: 7.890,00

€. 0081 - LES MERAVELLES.Arq.—|RP..—

CN

2017/04199

COM.

representat per

JCB. INSTALACION DE PISCINA PREFABRICADA al CE PELICA 31 BJ,

,També

conformitat amb el

projecte

d’execució.

PRESSUPOST: 7.890,00

€. 0081 LES MERAVELLES.Arq. IRP.:—-

CN

2017/06667 SRJ. per

REFORMA Y CAMBIO DE USO DE LOCALES A VIVIENDAS(2VIVIENDAS) al PG SANTACATALINA SEN 1 2, PTAS

08

I

4

Secretaria delConsell deGerència, Av. Gabriel Aloma/', 18-Ga 07006Palma.

wwwualmacat

(5)

16.

17.

OD .

PRESSUPOST: 64.965,96

€. 0011 - EL MERCAT.Arq.

|RP.:1/80

m2

construïts.

CN

2017/01732

GMV

per

ADDICIÓ

ASCENSOR

EN HABITATGE EXISTENTal PE MALLORCA 19, .

PRESSUPOST: 49.575,00

€.

0039

CAMP D'EN SERRALTA.Arq. IRP.:1/120 m2 iCCHIC

de dia15.05.2018.

CN

2017/06646

SERVICES ACTIVITIES BALEARES SL

representat per

ATG.

REFORMA INTERIOR PARA CAMBIO DE USO A VIVIENDA al PC OLIVAR 1 3, .

PRESSUPOST: 32.500

€. 0011 - EL MERCAT. Arq.- IRP.:1/80 m2

construïts.

CN

2017/03027

CVC.

per

CANVI D'USDE LOCAL A HABITATGEal PC MAJOR

10 1

6.També

conformitat

amb

el

projecte

d’execució.

PRESSUPOST:

13.507,20

€.

0006

CORT. Arq.

Tècnic.|RP

.: 1/80 m2

superfície construïda.

CN

2017/01655

MR.

per

REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES al CE SAMARITANA 8, .

PRESSUPOST: 452.500,00

€.

0010

- EL SINDICAT. Arq.—IRP.:1/80

(habitatge per superfície

edificable).

CCHIC

de

dia

06.02.2018.

CN

2017/02959

SCHINDLER SA

representat per

ABA. INSTAL-LACIÓ

ASCENSOR

A L'INTERIORHABITATGE al CE

JOSEP

MALBERTI 54C, .Tambe' conformitat

amb

el

projecte

d’execució.

PRESSUPOST:

64.321 ,00 €. 0077 - EL COLL D'EN RABASSA.Arq. —IRP._1/45.

Concedir

llicència

de

DEMOLICIÓ:

CN 2017/07701 JATQ.

per

DEMOLICIÓ EDIFICACIÓ AUXILIAR EXISTENT al CE FUSTER 8,.

PRESSUPOST: 2.387,46

€.

0018

GENOVA.Arq.—IRP.:-- Concedir llicència

de

MODIFICACIONS:

CN

2016/00936

JAAG.

per

REFORMA, CANVI D'US I MODIFICACIÓ DIVISIÓ HORITZONTALal CEGARLANDA 7 A 1 A,.

PRESSUPOST:

0,00 €.

0064

SON FORTESA (SUD)

CN

2000/00778

TK.

representat per

FTL. NOVA CONSTRUCCIÓ (1 HABITATGE I 4 APARCAMENTS) aI CE ALBENYA s/n , SOLAR 22, ILLETA XXXI.

PRESSUPOST: 808.832,18

€.

0036

- SON VIDA

CN

2009/02939

PIL LARI PLAYA SL

representat per

JMB. REFORMA I AMPLIACIÓ DE SALA DE SPA,PISCINA I PORXADA D'ACCES EN EDIFICI D'APARTAMENTS TURÍSTICS al CE MARBELLA 24,.

PRESSUPOST:

0,00

€. 0081 LES MERAVELLES.

Concedir

llicència d'OCUPACIÓ I

(0)

PRIMERAUTILITZACIO:

CN 2016/07091 CBB.

per

DEMOLICIÓ HABITATGE ENTRE MITGERES 3 CE DESBACH 21,.

PRESSUPOST: 0,00

€.

0039

- CAMPD'EN SERRALTA

5

Secretaria delConsell deGerència. Av. Gabriel Alomar, 18-65 07006 Palma.

www/_.galmacat

(6)

18.

CN

2009/02939

PIL LARI PLAYA SL

representat per

JMB. REFORMA I

AMPLIACIÓ DE SALA DE SPA, PISCINA l PORXADA D'ACCES EN EDIFICI D'APARTAMENTS TURÍSTICS

a

CE MARBELLA 24,.

PRESSUPOST:

0,00 €. 0081 - LES MERAVELLES

CN

2017/03236

PROMOTORA REINA 1957 SA

representat per

JLPL. CENTRE DE TRANSFORMACIÓ PREFABRICAT I XARXES ELECTRIQUES DE MT l BT a CI GENOVA 96, A 92.

PRESSUPOST:

0,00 €.

0022

LA TEULERA

Rectificar l’Acord del Consell

de Gerència

d’Urbanisme

de data 22.05.2018,

exp. (CN 2005-2618), pel qual

s’atorgà

llicència

de

primera

ocupació

a l’entitatATRIUM BALEAR SL, en el sentit

de que aquesta

llicència

un

abast

PARCIAL, referida

únicament

als

aparcaments

62, 63, 64 i 75

de

la promoció llicenciada al c. Victor

Català,

|lleta 7,

Parecella

7A, ZON 1 U.E. 83—01

Es

Pi|.|ari.

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT | GESTIÓ URBANÍSTICA 19.

22.

23.

24.

Proposar

a la

Junta de Govern, per

tal

que

sigui

elevat

a

l'ajuntament

Ple, previ

dictamen de

la

Comissió

Informativa: Aprovar definitivament la modificació del Pla

General d’Ordenació Urbana que té per objecte canviar

l’ús

de

l’

equipament socio-

cultural

EQ2d/SC, 32-04-P, de

domini privat i

ús

col-lectiu,

situat

al

carrer Josep

Antoni

de Cabanyes,

8, al barri

de Son Anglada,

a

equipament

d’ús

docent, també de

domini privat i

ús

col-lectiu, i

mantenint

la zonificació

actual. PA15/0001.

Proposar

a la

Junta de Govern que

elevi al

Ple de

l’Ajuntament, i

que aquest, amb

el

dictamen

previ

de

la

Comissió

d’

Urbanisme

i Medi Ambient,

acordi

el

següent:

Aprovar inicialment la modificació del PGOU

de Palma, referida

a la modificació

de

la

vigent ordenança EQ2c, de tipus

d’ edificació

de regulació per parcel-la

(RPA),

per l'ordenança

EQOm,

de tipus de regulació per volumetria especifica,

allò

en relació

a

l’equipament sociocultural de

titularitat municipal

amb referència

EQZC/SC-P, 18—06-P

situat

a

Gènova. PA17/0009.

Proposar

a la

Junta de Govern l'aprovació

definitiva del

projecte, per

tal

que

sigui

elevat

a

l'ajuntament

Ple, previ

dictamen de

la

Comissió

Informativa: Informar

les al-legacions presentades

i Aprovar

definitivament

la modificació del PERI del

Terreno,

a l’àmbit

de Natzaret. PB16/0001.

Atorgar

llicència

de parcel.lació

a

terrenys ubicats

al C/

Josep Pla

19, 21 i 23, El

Amanecer, PH17/0027.

Atorgar

llicència

de parce|.|ació

a

terrenys ubicats

al C/

Sant Ramon Nonat

29 cant. C/

Mar

de

Aral, Les

Meravelles, Platja de Palma. PH17/0041.

Atorgar

llicència

de parcellació

a

terrenys ubicats

al C/

Tanca

d'Abaix 22,

Son Rapinya.

PH17/OO45.

6

Secretaria delConsell deGerència. Av. Gabriel Alomar, 18-65 07006 Palma.

www.palma.cal

(7)

GERÉNCIA D’URBANISME

25. Aprovació del pla

d’actuació per

a l’eliminació

de cablejats aeris

i

adossats

a

façana

a

Sa Calatrava.

La

secretària delegada

__ “es.

/€’o”ncepción Clar

Fàïe'zg

Secretaria del Consell deGerència. Av. Gabriel Alomar, 18—6307006Palma.

www(ga/maca!

Figure

Updating...

References

Related subjects :