El comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico

144 

Texto completo

(1)El Comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico Emili Giralt i Raventós, 1927-2008. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) ... �1:. n"<¡r.ijf,,,,,)l!"'t?A 1I'_,f.! �-t;'��rl·:t'l"t 'i."II' jV¡#. .•t.i,..:�¡;,s";,."\:I..,. ,il:r-�. ;.i�tf�. ;��::;���,;g':iJ:�--=:����;""".,:. �I"r�!;t� "V",'Jlj,¡,. "".r.. """':l':"t."'t""'l'::'�"J'I iAil��),.l;"';.�6:.#�J,l..". ��!ji(�li:�,,;!t.U:.i�..r. ;:¡�,.,''ITT'ff'\i\t;� .;.. "',.,_ ..... #;,¡.�t.T. ""�'W"f'f"';�. �l'-P.\.,;j. "lI'lQ ..... .... g,,;J.il ... ���7b:",attd'. :�,;�::,�"r::���:.�..:;...:� :r�r;:":.¡��' �::'��7':.:;�ti�·. lf3 ;io. 'i)1":"j.�n�,�.;"1!'·-<:� ,,;,o..,,J_.,,,{].l, 4!.,. ""'21"1'. t.l"'�·i'l..,....,.r1l''1. .. ,#�A �.�"<.i+t.fr�., "¡¡�' �"'.!I������ ����,�r._�",",__..J\.·f_..,,.�""��-t!�_". �����·3f":�"'!"c��J! __. ...

(3) 299. ". .:'I-.,.,�,':n¡.ll. ulld.'I4t.f. '>'.'I"-'l· ·¡�.'''''I-;>'t,.'f·'''''''iW. "',J;"...,..:.,c.1 ... .t.""h. "'t''''. �"If"T'r. !I�. ���1Il.. 16:lU-l00ü. Ootm�1O dO �1!o.rtue:id'Jlft f:I. Mi_. aa�..rtIo··�-s-tAQljI. .... t. 7.q. iD"f,O. Ip. .rt......... t.

(4) 300. '1'". Crr'�"l�",n " \,.; ;...; ;.� � ,... ,;,. .....,.:.";.. ... ... ... lD:il. "". ... iNW. ".�. ij'_. .".�,...,.....'"'*'�'. ,��t. �stad t$1�ieas. ol'f�on. €;fJcgrlJ:ioo pt1I\")oidn. eoue .reio. ZlBl. do. pÓJj.zos. 11óas ón. dé. if;.1¡:I(J�ci.f;1n.·. 0'$. im1��tU�tacidn.�. con ttl total. �;"ufnto. a. qUlf!'. •. ...,... Gif;w;Í:l't� dlG¡mo.sta:��. en un. al {LO laH (l..'].rn,;Hp\t)i�(liun't(;� ul r"'�f.nlZ,J.cz¡ loa Ü';I'OOó. ló65. .1�a. ent.a1 ·l{)z,,'l y. 'í;tJll'!b1ór�. nntüOCP. cu.nt:m:tdv�. tU.s}�'H>icidn. <ron l.f� sola' d11�{};""'Oñ(d.u d.;�) nU!1tf'lX"�. de (l1l1hf�1.'Oae1oj'iCU. en. se.-. a"l. fÁ1 de l��l �:.l·t�1.1:I�tloa:5. adGro.(n,. riJgl.stl:",adt)s CiH�t:! rulo?' �';n. vnlQra�U.dn crttJ�ce d� J..fi¡ W.)C'x�ülttta]Ci dn u'�i'liz-a"". tlt1 J:. vd��e()' ·13 nota qtlf: Irl'�cado a la Dorio. t;� 1'¡f.�1(}1· de las m�rc;ut!V;tr.fflt;. im. 4_. 4c. SCL.rul"f()� c:ft1c't;uud�� s�b� f;i.nX'�Hlnc!ns. Dare';lor,e. '(1n(;B�1:Lt��dt.l. lr,'7..<'"L_l�¿'t·r,: �,ut.l�'.. "'<�;,¡"''''I�. �1:<s\.."\,;n,;. n�"'J..vJ..;.o W'". (i. ;S'iitm:tnti�. dl} .la. rr,ona(Ul. Ve.. VIl'. ... c#g)'l'0'sada. lih-ras bS:rJcl.oneso!l.. f\tjJ:'''Olfi�rtu�n. a":l.Pfo�tl:a�:. n.fr:le.¡'O dt� eubel"(Uj;Cj.tJnco Stil:lidas". .. r. �. n�kl1t'},!'O de. póllzpA:.. :;i;. =.

(5) 301 I�. -. -. TtlrJr.tCO UI,j'U';T"l�lt"¡. J!!írul. 1;. :r��. .......... .....,_. 16:5&. 1. 1. lf¡S7. 13. �). re OO!ljste,. !:,;Olwdo 1. ••. ...... .... H)�JmJ:_Of1. ... (}t��$ -. .. b. tMt. •. ,. ... ,. ....... oao. e_.. .."._. nerc�Jdol"!:�. ....-'1{-�........ ....... ..... -. .,. __ ..-... -:'10,.. 12.0l\5,. p1t�3C IJ. sn¡f�t.ia. vil't.o. f.J.tm1. .... eiclHl�D a-"¿t.{tJfll' 11. quean. roI1>[�l. 3€1s. t!�*�('Ihos. ,. Ó. 7. -. lo;')v. tlO. :'31. o...,. t-. '. ,.. 00.026. '1!��9 Vit'fl, ccbnan� lu�-. soo. b"""· C."�9. -{" ... Ü"�. l·{�.' ...,.,. a'" #�, Y,'7""'"rHl'lf:;TI� -J. �,,' �t:.¡"... �1C r...o 1 in..... ;: (l"lZ '.JI, '",".. 1&8SOO. 1. 164{). 1. 1644. -1. 1645. 9. �. lü4(}. 6. 4:. ....., .... -. ................. "i <:>100. -.. ....,_, ....... OO'J. 600. '. 9i)(}. %'UII"I -.,..,..._--. ..ro1"t�� iJ"v;¡:', .�. ,��.,.... ...... 1. d�(l�. cí;ba� fluni(;�.. 'te ..,,.� �"",.. 92t). _. 1600. -. •. '{iOO, erünques. tfJn()l·�ltu �"lL"'�""-#""" roso l'- �v:'" � ... 1M?. 2. 2. 16.w. 1. 1. li>1)¡). 4-. 4. reo. 900 --. --. --. 6O(J. lr ... ��. ;¡. -- .r� ..... cccl't()";. • :,::'{ ....(: .1. ,. -.._ .... de fti.cllno. 100. raed�s. 1.000. c:Jporta ob�. QB..., • ..,....��.,..'t<.'t". Il.� '),.'v'''l:'"... �1' ;t ��"t ... ::: !"'� U{J\Jfi!\. I. *. _��. _.. Hi�. 1. 1. 16$7. 6. "1. _ �. ... �...... .... " ..'" "P-�H'rfn 1),1.·t.,I..,..-,"-.:. ��';n',. ... ' �. If'}'\�'�". --. --. --. --. v,. JJ.';'. ..,\J't. ::_Á_ll\-. ��. ... .. ,r'b. '...... -:r -.:''''' J..A �Tt. ,,�n�". �1t-.:.... "Ii.. o/' :--... 200. ��G 6.000,. v,��, -1/;. Vinug�;. unoz. ¡d;am.. tt.lo1ilO. nenitfIJ 16�. ;). 5. 1644. 2. g,. 1645. ._. -. 110;,. -. -. 2. 1. --. -. 164G. 1;. 4. 200. 1&47. 7. 9. 000. 1640. �. 4,. 1649. ... 3. '5.0001' o!,Jbefto y 1)1zeoaho 600.. I�O. lotltl. .ol.:f61'A·rfa. 400. l..r.OOO, oob8.a�aDqUeB. 200. u-.. 100. -. lo6.5(), ubueh iI a!"l'r'.iUsNi)· oI\"3nqooc. _.. -. Z.9OQ.. .�. o. oon ,:....... 3. :5. o·,,oro..... �"'t "'\.4".oI¡¡,¡.. n-ootoM. ·:;!:""i:.4 b cv"oo ...::...' �''J'9,'>�s .... '.I:ol:". .. blousn•. b�, nlf.'or��.t'felJ. .. l�. nvnJ1a. -. OOQ. 000 J. CUo;.ros. ........ go.."'ab. ". '. I. a-. !'lJ;.'{i-. 1?olYOr�.

(6) 302·. -c-. '. '.) e, ;",",,("IT! A. :;.... ';' m'L'lt\l,�"'i�,� .tI, f,\.� '\.\�\-"� ,.I.�).tt'F.(.,,¡t, ';o"I'iJ ,l')';4, �.J'" ..... �J1·· fI ¡..¿.!:.'t. �,.��..w""'_�1I'��''''''''''''''��'�. -\.-1.' ... .•. .•. .... ... CZ. At'lgA. ". E. ?�I,. -. 1631. 1. :1'. lGM. 1. 1. lG�. 1. 16ft);. 1&�. ll9J!flOO. U, epDQ�s\. -. -.,... --. _.. 1. 300. --. 2. 2. á'lD. - .... 4. a. 50. "-","'''0:..;. Si. ..l.f.d;;. • ........ ''l':!'l'!'l:j' '�,'_'i.-: ,';>1. AH... L. ". C't.¡;t[ll1l tU(Jl"Cm!Or!86. -. �����. Gro. t�ic;o l!YJ.,. CGoolco •. ,.. ,. 'f<. s:. 1. 164r. -4. 1&4Z. lM:O. -. ;S. -. ""_. 2. a. ......... - ... 16�. a. �. 100. 1644. 1. '1. ,. :L 000. attfn. SO. --. .. ---. le Ooo:t. a R'Orlqun i$ ... ,. 600, quo®. ,UOi. .ibU:(�";I. i/ t:,'¡;"'t-pu,s ••. ·l5"a.. nl:m,e..ñ y. 51"t'eUS'J .. , ". ........ su ,.. 'ftbue.h. 50. ".. "l·. :ll.""''''''U'''''' ,..¡ �........ 8O(J tt bucnlao. � ,.. 1&45. 16t1�. ?. ,(J. 2?. 00. --. roo. 250. '88. .. '100t 'trigo; pn¡;el) solada, a:c!l')� lm'llas;:, nbuCh 'JI nr�tlSn. ,. ,12'(J6�O,. eo:t�l.eftjiJt v�. !.iOCO'.l dolodn� t1ero!3r!e� :l'Duch y fi�n5" ,. 1G47. ·as. '. m. ...-. 3.890. 6. -. __. rtf:m. ·I....fl 4..J}� ... ro!J4fS , too'". nesca �) tj:."V'. a!t,u6�r. 1&18. 15',. 12. -. 4.,11.00. .... -tJ::'! r.)' 'lÓn ..:...'i."".. ... .. 10. l6S(}. 6. 1651. 1. 1. ,- .... 1&G�. 1. 1. -. 10. ""..... 50:600. ... _ ..... ". ,. \}. 00. 3.0?5. 50., ft'bucll. y 8,:¡:?t'CiUSfl. 150 -. ... 2.5QrJ, tOloa. r.1eroGr�:. pooca leua. 1649. ..i. ".� ,', t'��. -r,buch ¡; er��U9". ................. 2&..;).. q\KfS�S. ,. ,. �-. ..

(7) 303. -. D. .... .. ,,�. Años. -. J!_. 1). -. !¡W��. r. l�o. 0011slail. .............. �. f'-.n. rr."II"·"'·f'. !".Fl11"�;�_�,,,·).. ."""'". (H,r'�·" rlt""ronco'f.1:a'" -. i\ '1i1l'",:." "" ... ,. 1"H·"'"'t?'tf�1"'\ �t :Sh¡l.\..t,',!i.j:..J:.J�' :J. t'<.;,C'.._-t A·S..,�IIL ....... _,*�_T , 1,. •. �. .... .'� "<A�"_'� ..., i,¡J .;O�",,"",,"'�.itUI'� ........... _ .............. •. ............ JI:. ,. .. ... .. 1. 1634. 1. -. l"")t) ,. --. ,.. n-�t .....J:,�{,. "'�to ¡ QU.O .::{''! .. �. -,.. 1635. 2. a. --. -. 1636. 1. 1. -. -. 1�. ,. �. lOO� hi0l"m.. tiJlun. 1 � � -:�bucb. y. [n' �u.t�:1. -,. .. 5. 2. --. -.. 1. 1.. -. -. 1M(). 1. 1. 164'1. a. 1. -. 1648. ·59. 40. -. 10M 1639. "1uc,u'us 11 Vi'tS ol.""'voi'!' <01.9 'i.:'p,,· �. •.. ... a_. roPf�e. 00 lt ,all" $JN:x�f�. -. 2.416. .........fdIICt:.O.. _ ..,�. 200 " ""'4nu. -..... ... -. �. .. 14�UOO. Vino, pece", !-Jal!!do, 'tocino. tl'f!U,Ul'd:lont" !J í.!�lCOO J. "buW;t 11. 4..100 ,. o,rmusllJ. �. �. 1649. 1&. 9. -. (t. U"14. 1&50. 1... 1. -. -. 16G�. '1. 1. --. -. a�'(l :l«l!j .... ., <. 326ft. �rigo1'l e;rbuclt .,buch.. soe, vlm. i. y ��'rl'{nltW. n:'l!'l'CUStt.

(8) 304. -R-. t;lnl��n!t}; EldCl�r..nrA. '1ll'". l�. �. -. 1&51. 1. 1. 1632-. :;. 3. lí)Z3. 1. 1634. �......,u¡!W. U1c ¡"!:t). -:.. .... -. ratlll. •. ..... ". ... rO. ..¿e¡¡g. I:.rT.OIJr,,'¡. V¡J tl;1�{1I:·,¡tO ,.- ... -. Ji!l. ... ........... ... _. 02lmt�. I'S;. I. w •• ,..... Aa.. Otrsa nt."'l.'Of�l!O';t"!Os. ,. '. �� ....... •••. .... ". -. .... '.I, ... �...,..����. :t". lOO. -. .....tMi. ........ 1. 150. 250. ...___.. ... 4. Q;. ....... 100. WID",". 50600s trigt¡;t t(,�!QS. 1655. 3,. 2. 000. 30. 163&. 5. 4. 400. '150. lW'1. 6. b. -. 1&-2f1fO. 1600. lS. 6-. 500. �. '\. .....,.�. '9®e-. t",tl.�?t l�l'S. 11')0. ubuch }/. _. 3J;.·r'!ltlCn. 500., d�:1ja. nueblcs r. -. wc111.o. t.mcaa, libIDO. �40 ti. l�SOO" pioles. pindn, t��1.PStr lus.. ;). 2. 150. ff}(). 3:W � ,ftWCll " armU$1t. 1640. �. 5. -. �A. 150f} d'l"O¡�a5. 1&41. 4. 2. --. 450. lú:J9. �. le950J 41'OC't!!lrt. ,�. 1&46. rJU-. eo=cl'lLt. 'tolas �. '. ¡). �r. �.... 1.000. "). 100 •. i'41)-'. ,'�. r-.¡o�Wl. ,. .. 1.350 �. 164'1. �. 3. --. 2 ..000. 16�J. �. 1';). -. 2!J-�J)O. 1600. �. :3. ...._ ... ú�;f..5r). - ....... 1651. �.. 2. ---. ,��O. -. 1652. 3. 1. .......... /'. eg ...... nbltel�. Ji. ti j"�Uptt. 500,. libros. '-.500, pelr.os. ,. �.olas Sil. .1;0133. •. d!:ug;:..1sJI ,. .. 1654. 1. 1. --. ......... 550, L1Cnedt�. t. 166�. G. a. --,..,. u 1 ese. 1664. �. 2. -. 'S1lü. 1665. t. 1. -. •. 9.2-'0 .. ¿.",. 912. sQ'lp, V'L'i'J'> soc, t101ec ........ ,_. .,..,. i. -.

(9) -. .. �. ---. �. -. -. --. -. -. -. -. -. ---_'.',. 305. -. .,. ... 't1. A. ¿J-.rt, .. "WtiII,� ... IS. :... {"" r:!t��nr''''A !,p. i:?!"t,Or"Ol'f. M:�""l;t./.o\..$'"-' ·r:;.�. .... �¡.. •. al. ... .... -., __. � I. !Ji.. 1U.;'". ... 14. HAa;. f.�OS 1630. 1. ]<'. .,.-, -. 1. ¡. Jl..bIPA. '''''''-''.t."1,,,t,,,. "'!'T;"I()'-U;'¡ '''+O.!-Á' ,1t'i·-�,*'J�1�.J·j;. ;'-..1•..:... _. ... twi�""tli. ...... 110. .... fIt:i. ep�. r. -_.. �-. I. otras. M;,,ua··. mOl�ade.t-,g�. �. ". �-. 16�)g. :2. .. 2. 100. U40. b�:/(l'tafl':I -OO';�Jí:YJ"'". -. 2. no. - .. --. --. ....... -sso. Gf)O. 1.500. -_. 2.000. 800. --. -. .......... '1. ñas. 1631. '.. -. oHIWlí W. 1'(1jt31 :¡ G9 -. ..... .l... '. ...r;. mrctl"�;'Il a ¡'WJ.,.� vU. .. r-. ,. \. ,1. 230. piü.dn JI (ll!M;;ndruu 1f'IJ. I I i. ___.... -. o;. rr... 1633. s. 4". 16M. 10. 9. -. 6!)J, pUii.1n. '1 �li4Cllú:rHa r. ,. 4.000". pelItos o t�ln-o., d.rogas. -. 1635. 2. 2. -.,_. 400. .. _..... 165Q. 22. 16. 400. 11.080. 1.�·¡O(). 163'1. el. 12. 80'0. 1{)_t:�5. H5(). 100, ftJ.f�.H1dn hl1-cdb_ j!. 6"50,. t,j,Ol"t'o il,o 3lfelltmo. 1.000, te13S� mcüác a-c ��) dDaf"'¡-,.G, hl(1tno. ". I. t.'cl�a nvalle-!. nus. 1600. 19. 13. BOl). 12�'OG. a.aso. lG39. 14. 10. 500. 4.450. 300. �!. 14.). (lrogas 930 it droges I 1;(;1.00 .. r. 1640. �. :5. 1653. 1. 1063. 300., b:VJl:'l'O. ... -. 1.150. --.. ,/ 1. --. 300. -. :). 2. ...... -. l�OOO. °585. 16&4. 5. G. ....... -. 3tt��. :4M:-". ? o ?'l6 � b :!.?,;coci�. 1665. G. 8,. ll.l13;!. _ ..... 4.600� tngo SI p!}.H,us. -. --. ---. aso,. auúrdml!lO vill.U.el-o-. ��. _o.

(10) :iOfi -0-. trH¡i]?lGO 'IUi ;:C'T'J.ll'l!A. -. r:l):ll�rlGl!. ? O. y C¡.t1'liR:U;S. ... .- ...... .,,__._-............�-�-- ...... t. •. f. ............" ............. bU. Ji '':¡.; U n t. 1�. "'--_...._._".__............ �----�........ _ ....... .,.�. -. l;o t). ,,'. 1"0'" .:l!�),;. �. .....:::..... 16;32. 1. 1. lG�. 1. 1. 1':1¡''lfl'lmhi !� "��Q=. \. -. ......... "It r,nct ""'-are � /'.� 1;!" -; :-:,% ;('''''':!nc�- � ni.". ..... ........ ... -. �-- ..... � .... �............. 1. ;;!eraadt;l'!n. eonstt'l J¡;,._�-....... 5.e()O. e ;JH¡ ;:i!� [6,. ....... .,.,�.:_;.:'. I!. rt;.\tl¡." r'�-'l� A:.''; .x..��.A;,��W·�\J.U. ----. lOO, nblwn. ,. _. y. �r."". __. r�uan 1600. 1. 1. .... _. lG5ú. 4. 4:. --. ¿i)f.1. ... - .... _. -_ .... -. l.vw. !i10, ,ftl>u,oh y. 2�5Utl. :j;-. l';:'C'W.1". .. .. 10:;7.. 1. J.. lGW. ,. 5. laz.�. 4. a. �1O. lC40. 2. 1. 300. 16111. 2. 1. ""' ... _. lG46. 17·. 6. 5'15. ... ... _. --. '1.S"l\1. "".... _. .... -. 1�;1Il ano. SOO. ---. �.625. 150. ... -".._. �_ ... _. ....- ... _. _ __. l (KH) .. -. .,. 400. .. G Z1G. 500. ,joYaS,. ..... ¡,bu® :t. __. ·8-. rJ.�ttsn. ,. \. 164/1. a. :3. � lt 1e{J. 30n. 1 000 11 a.lJ:1�md:.rt� J a�·:toz. !tel:'... .... _. (.hJl"U!. lG1Q. 2,. 1. -_-. 1.500. 300, lll{co-d{)n hi-. _-_. lado. 1&49. 2. .1. ----. ,150·. 450,. l1t.ros. _.

(11) --. n-. -. -. --_. ..... ..... _.. __. •. ���. __. �. �_�_�. _. 307 -ere .. ""�:. J'lf'l nl'l"� l.i"'\,*,,,.,. J� .€f.. �. nr�c��' f. ',JA'tt�v. ,. m. �"'''''''' .tl:ltl;",,,,'-ti�. l,!,;,.....\¡. 4t'D. y-=;:J.¡ �,_j. .. �MIO>q,.'��.'l_"""""",,,,,,,,,,.,,,'". f"� J.t L' 1-1 (1. R e. ,,\. .•.. '\#. ..,. Jl. _���"'���_iO#iL. ,. '. .. ". 1630. r� c�. E. -. S. �;o»{>df" d;i,_��". '. -. J';;. -. *. �"OO. --. ',,'''_.. �-.:r� ... ,",. •. Pl. 5"0 lJ .0. w'. l" ..... ·,·:fj· 1'l"':t:'tlS .•... e: :r:!n! �.�1U.r ... fi"{ ... 1',70 .sgP'{i1¡�. ... oc '.. ..,.,.;�. f.'lZ,-:lt��1I e. ,. ... ,.....�. ........ r. ...orl'O, "�'d n" h" pl.n. -. 32d. -. tor. 5r.lO ,.". pai10B. 16�1. 3.. 1. .... _. -. lú3a. 1. 1. l.J)OO. __:b!I;t ..... ló�. 3. 2. :5.900. --. 1634. 1. 1. l .. í)OO. _-. ......... 16:55. 1. 1. --. lOO. ... _ ....... 16M. Q. G. --. 'lOO. 1637. ti. 5. .... """ ..... 400. 16S!J. 14. 12. 521113(jO. -. roo. p. all;o�H.·Xe# .111(;)::-1'0. 3'10, plt}.tel. nieil1. liie.rro. 1.,60fJ, 'llf�od!5rt. Üiel'l1). pifidn, pecioe. 1.. 1. 2.tiOO. -. ........... 1643. 1. 1. 100. --. ...... ",*,-. 16-14. 4:. .;:). -. 2�90(j. 161..5". ti. ,3. -- ....... 1.20{}. lG4ü. 12. 5. I. eoo:. 6l1"are.riCo ---. 900 �. 2.100. -. .... n'l tftl."'���n ..¡,, ·Ií pw1.0G ....._.�. '.. nbtlolJ. -7.. ,,,.-, ... ,. '�. .l'1't.iUG fII. 164,1'1. U.. 2. 56100. t100. 1648. 13. 2. 4 ..60.0. 300. 1649. '1. 4. úe350. 2.900. 165Q. 1. 1. --. 2"smo. 16ñti. 5. 4. 000". :a�obJ (,;:ff#p '¡nbunh Y' orl'ruo'� ... --�-. 2O-O� f-Jbuch 'J'. f.\¡,reUst. 1. 1. 16�7. �-. 3. ",ll'� __. 150. pafios. 1.00'1. sav. �M1�l�O 11'� 1. J. 1.850. 1'.210 I. 1600. �. 4:. 1640. 3. 3-. ----. 1&45. S. 2-. -_. 10(tOOO. lOO. 9. '. 11CliMI!. ,Al'". �OOSl. »-buch. 'Ir. Ul"?HUS" :. 5.1�. vino., po.!"tl:0ch�s. ¿{jO. de. g..te:r:-1'8,'. �'1*�. 1.000. -. IBIZA'. ...... 1&�. &. a. -�... !!IeI'.. 760. '. '. 16Z19. 1.100. ,. '1.414, pnS08 G(Jlooa� portroc!,-oG da. 200. �o;rl"a. r.r. es-. ..1)'". f»j'll tr�!I' b1zoooho, .nbUch. y. a�,,:. _.. -�----_.----------------------------.

(12) 308. -1-. v 'OP')·��""7." flt""I,o:','r'''''O ;7;'���1�........,¡}iRr ·..,(l��·h �1'·(TTTlr'l'" ���� -:t':¿o.�!� :!:����.}f. ..A, �';':"""l v 44')¿a;Jl� .!�ViJ'''' -e. .�. .... n,Buch y. �. 15. li',. �. �. St'X·CUS". A� �,�. -. lú�. 1. 1. --. 1St,;1. 2. B. -...... l&OOt). 16�. 4. �. �'I. 4"GaO. ...... -. lt}45. e. 6. ?' .. �J{¡. 16�4. '". 4:. l1J'lOO. lG/lU. '1. 7. 3'. 11:>.0. 1646. 5. S. �oSOO. ,. <,ti"!>. flUA.. o:. "re8'�. ...a. .. __. SOO ---. .,.. :l?. .2Uns.tJ!. '. __. 0Ji.t.· �!f. ,..,.....,���. .... ..... �}.�. '7t are .rf.n;�fn g ;,.>�� \ .. a t...:,.'H.,. �-....-+. •.. \: �_...... '500. ..... _-. ---. ....'� ....... _',. ....,_--. éllJa_. .Mi'I'. 1.000. "",,,fiI. ±. �. FteJllieri¡ti. ...... •• �. 111. .... "'bt__... __. �. _-. CM� ... 200. 200. .� .... I!!IJIII.__. •. I 1. 1647. 15. 10. ':'. Z..200. 550. 550. I. ."...:1M; ........ .,. �. 11. &. �A', �,,'tr1'". 1649. m. e. 4e.OOO. 1..200. 6.;170. 200. 3tJO. 400 $ �Stn ::�(i.lmin. 2.eoo", aZUl.eJos, n�rr�jnsf' t ... ..·<·,....... 1. lC. ',,:.A, .J..v � .. nit:>'! "_ Oa ¡ '. f'. 164b. ... .. .:.:. 1650. 5. 5. 4: ... 150. .,. ...... -- ..... 16f�. 1. :1. H�'¡OO. --. ��. l.63(;1} �S,al"t6.. pil'3l.es -- ......

(13) 309. ... ffn')�r.:-,·<I'�r. ;r. .... t .. A·".,,· •. f":: .•. ..,··'I�". '�"""�").�' �;J�;.J"",,¡;., ), �, ', "·�;'¡�ioiti.ió �� .1'V\.J*Jlj�l;��;Jl.,::. �l. L... I. 1 ti·. ��onod·"l. �. � ............. -. !�aflds 1.,700. 110 con!'-,�. _._ ..... ?JI!.. 2. 2. 1G�. 4. Z. 850. 8;'i!-50. ".�. u� 1"'�··. -e;, u. 4. 8.l)O. 50{j. --. 1&34. 13. 11. �-e5&O. Be 000. 1635. 6. (l. Z &JfJ. "10330. -. 1&:59. !5. 1. aoo. !/IIIII ... �. ..... -. 1540. 8. {). 6.090. &nO. ""_. 1MI. a. e. 40 54{). 3.350. �tIF!t. ". 000. 400. .....4IEE. ...� .... ... r. .. ... ��. ntrr�a nernr.ular1!!'ls �.-�"""'�"""""'''''''''4�.. !I.. 700. 16�1. .. ·. ...... ___. '. ••. Ii .... ... ... __ .,. ..roo •. 3u�ms. •. � ......... <C'l50 A eap:;;rX'O$.;"J _11'. 500. �i50 ,.. 4;.. .: It;..: C'··�· _j$.;.� g","V.OfUl .. ''1.. _. '. oIIw--+'-. -. �.$Jr",. ... � ... .., ,. 1�950t �¡:<lS. I. 1042-. 4. 164·3. l6. 14. lC�W(). 15. 9. ".4�O. -- ... ... �..... ti" llrJO. .....-. o..4f,jO, ropas. 500, piüdn. _. 1&44. 'lOO. lllH,dnt nOOÚ�t y. {t..... r.)¡_""t�uc;'. lS45. 40. 36.. �1Qfj50. 120000. 100. -L.1OO.. lU40. 60. ea. 20.440. 7 (Jl:¡¡OO. 2",�1)O. ü.�..."JiJ ·,. 1641J. _. '11. 00. gOO. 25.E.lG.-S. 1.�O. ". ,.¡.. mpa:�,. piildn. i "'ID .h. _,-'114-.', hGd�i1as. lJielcltt y. '". .. l'Jb�)I!.. lCi-�.)(.jlJ -tuuuuv,. y, &-. l"l"elUP� ". ,. I. #. .. 1649. ra -. 9. 13�400. 16{á). lt. 7. 5.150. 16150. 5-. 4. t GOO. 19S1. l'. 1. '700. _. ... _. 12.,CU.1: --. ... ..... '.. 3.:rJO ... _.. !!)"'j(i . 1 �-�� -. -.. ron'" '1 ,3. ... !.'. l.". "'n • D .o..¡tV .. 3GY�s. 100 ti -tri�l� s ,.KIL. ............ 'Q'. I. 5Jtn. D!!tsJ. �j n:s ..... ....._. .. �. " e. 1653. 15. 9. 4 000. --. 1. 1. ::'!!'t�. 3 1üO. 16ü3. _C' <t v. 11f..:t_. 16ü�. 1. 1. 1&59. ... "".. 2. ,. 5""0 ,,1. .., .... ..� ...... ...... ..c..a,. --. ... -. ..... " 450 . l:'Oll(lS. 16.,355. ,. ...... ��.,.. 56ti. --. --. ................ _...-. -. --. .. 1665. .". '. "... ..... 555. I.

(14) 310. -1':-. �1'�·1(·f¡ l-,,': �1� :�JI! tI 'iC"'i'\.. ••. � .L.. 'f". �. l�¡J·. '.,,,. iIoill.. 11. n. 16i.i4. Z. 2. Z. 2. l.�. 100. ,. l'. �. ��{)j�}�.CO. ......... "'tlt, ...... •. .'. 2. -. ... ",,'-O�'" �O. �'.""iJU:�. -.. ...;. k� X. .'Oí.. 1.:iIIIJI.. .1.00Ci, paOO9. 56Q. patloa '1 p1(;,1(38. 1'" a!"":-1·t!l/\ 'tds- .,¡ __. ... -: 'i v�"'!�:rrrJl ... .. ���. .;er. !ü2nOO;� ;;.:.t!:it�derlf®. 16$. 163'1. -. !1i';.t·....;J�.i���.:.--:,:. • CM' ... ... '. �. �,���"'*'�� ...I!MIIe1....."..... ! r o !"O. od.1?'Tl!¡¡: -. i� t. ,�r� fIP',. !,. .,.",ti.... .:10 .., �"""'_�-"""4'" IIt� .. :a�. � .. OOO_. ..... "'.--. --. � .. ,.. --. ........-. 1600. i>#. l¡. á. 1&-10. 1. 1. ..,4'iIIIiJ',.. � ....,. --. 1641. S. 2. 28400. --. ..._- ... 16<W1. S. 1. 750. i65tJ. 3. 1. 1.(l{)O. 3tt2iJO" p-ail"s. ............. ... '. I. 1_600. t. peílOs. lP4c&. Hlt'te�1rao. -. I1. -". _Ole ...... ¡1(11i'�.

(15) 311 -Ln', 'J""I. �l'l!_''1!'''t''�I� L 'l¡¡"�� ..l--vV. Un. .. -. es"ro. •••. •. ��"rn'l'f,,-. _'. ,1;$:.1)'.1'1;.. ...,. ¡Iir-:, U. "":.r<>1'tll tJ,"�}G:.I�;. II.WJriI��"'_" • ...".·. .;".-,. ,';)" r.r'�P,. "_1'. !�". .'. *. ',_. t. _. 1o:aqp::w;Sl. 1. f.o l:. •• Lop. -. if.OI�. nmQD *¿. dIM-iIt. I�W. 11. '1. 9-(1,.OJQ. 1�;J�)(). 1�31. 15. Q. l22-cot¡lu. 5.900. IG32. 11. a. 2'1*560. 2�lno. 16�;1. 2. 3. 6 800. IGM. 1. 1. ........ 1635. 4. 4. �"". 1635. 14. 13. 5S.JJtlO. 1657. 18. El. 1600. 25. lúW. 11. 1&40. 10. 1641. '1. 5. - .. -. 1642. 7. 5',. � ..... IG�. <1. a. 1&44. 22. 9. 2,. 900 100$60. 1&45 24. 15. 50250 1t.,220. .. ... ...... '�t,. '.. un,ns,lQ.. _=ffI'l ti. «tf(III;_Igi ..... ;t�............ CUoo r:.te::-cou�}r�. ill""· ........ .....____ J�t.......... '��� ...... -. �Ot pifid.n., f",J.aend.:.-asS) pi.<tlo&,. -.-. ro'"m:c;, 1 � 000 ..t...... _..._. 450. 600. �.". ... ��-... .... --. eco. 2.160� �pas ·"00 • P L1d'n. 3.6:'10. 2.,000. 2,.090 � DlpSS. �.42Q. 9.6('t{). 240. lB. 10.4{)O. ,,,!G650. 400. 9. 5.-1:40-. 4.200. 1.000. '1. 19 .• 840. 1.2�j. .... _�. !lOO. .....-. -. 1.(H)O·. r. 2l1<060� pofu$n. al��r.tlJ:fi.tl, �er�n. 1.00, AMa en ln:,'utn 96()� ;tC¡>a3 ---. 1.100. 425. 1-.9-'16. VD. 6.400. ,. e". �Q. p� oles ... 11:00 .-f.}", 11. mI)!! s. 250, l?opse 2.900 .ICl050jl: p1fidn. s!-"J.en(l,:rae. 1:'O!"i,(,1G 1�3:)(} 3090�, p1fí.dnt pXal.oij. ttbu.c-..h '3 a... �,;. '. rraoon ". 1646. 51. lZ. l!..O'D 12 .. '30. g.2Z.o. 29. 14.400 33011570. lúe2?'O. .;>;. l1in50. p1r�n, 1:'ioo, á&l(1.I'tJl:,�n'M.!J ¡}1�)1t.�t 'l'npan <�ii '1 'v-t"1" l' 8 teo ., V_U), abUU.:t�:J..CL,�.,{"t. �J f",'""rl)'. ". 1647. 3S. ;. ID'. 164IJ. 12. �. I6liO Ha. 10. .10. 1651. 4-. 2. 10&2. 1. 1.. ._-. 900. };.,!I&O. lO lt¡iO. '7�tl40. 5.600. 3.640 00.000 --. 6.,ooU'·. .... ().840'. ,.,. -l'. •. k,. 1MB. r. •. .. ml1EW". .,.. ..... � ...... fZbuclt y arreusn,. ZGO. pitlles. 400, p$.olcs � 700 If ,rUtlid,:!S. ,le. Gvlirt<>9. hiur.í.ll·. 3.000. �..-r. 1.025. -. � --. �--. , ". ,. 165t'¡ 1654. 14. 6. 4.&00. í)5Ó.. 950. --. pieles. f•.. ;). 1. 1.000. ........,..,. --. -. 3,. '".950. ,.--.. .,�. _ ........ 3. S. ......... 1065 15. g. .-0'. lG6�. 16114. 3. -. la5. 550. 4. $toa·. 5 995. '. \. 300,. pit�.l<,)s ,. Ii&i. .... l�. p:!0l(rs.

(16) ·312 �.,.. ... ... w. '!:BtJ?l�;o ni.. ;::,;c r;l.fjg¡, ��,.__. _____ .•. -.. l.l:"'"iGHIro -. "",jU. � ....... _. ·�f;"-"'-��.-;'i4f!-,�";¡--�-�. ¿Jo. blOJ!. V. --. 1�. -. �. _t*"'!i.. .,I(t�.... 16Z4. s. 3. .... - ..... 1&'iO. ,4. 'l!'). --. 1&41. {.}. 6. 1642. ¡¡. 1;. 164.3. 16. 1644-. u �'-l. 1645. M. 10,. lMtl. �.!). �. '"". ?.afia. t,�o�1(\n �jía. (}. trltS. 950» hbucll y. ;,.,,_. ...-. �.500 -.. �#O.�- •.. .100550. tl. �,&�O{l 3.100. �lZYj. 15. � ,,2.7Q 4e-�'10. lv;3Uú. aI"l"eUJ1". �OOSt !Jii'1ón» !:tb:,�eh ". 3., tOO. __ :iilIt-. '",_. .III:IIn;,.�,�,...._�. •. 2.025, hi�!:l"U. �_tt500. 200 ? l' 5!50. ,,1'.; .!:9J!.duclut:i. i. �taI,III!Z.lf""""'''_''''-''l'I':!' ... __"",,�.. 1 .- 16f,} .. u1f"¡1.rt� '���o' -�I. _. ... ..("t. �'I",:-$��t ... ••. �ulóc. ��S�1� pielüsg 3 .. 000,. � .... .,. y arrir.MIá". 1!.1.q�$t l}i�11ns. I�.bucb '1 lrrmusf�. <,'. ..... tJ!!f"9{'O'. <";1.. ��O. 11 230. 5,,1;'l{} 1.650. ,1., 14�. "¡e t .. 1d. 1 .•. ... 100 ., 'nif-dn l' >'1 .,"-.. -. -9. 9�-O �i'4J�,. ....... (�'fl"'!' áBtUlnJ.'; �$. V�l"C f.., ... "1�.f�"JI;'a ! _",.,l y). ��.". -. '. 'Jbudl �. ,.. y arl'(nl$�J. 4. 1M?. 26:.. ''1. '1 ... 400 'Jt 700 ... 50'000' ti9Q50'o. "'buch. Y' ��¡'Tr;:tuzn. ',-;. I. 164!5. '1. Q. 650,. lG4S. 4. 3. 750' .3. 1650. 10. 5. :!üO ... 1!}Cí. "1r:J.ch ;¡ a2":;'J!lS·.�. "'1.1'J.e'-ti"1"00 JI J,O.. G(YJ'. "".. 1&050. píJ1dn. -. k. ''t,. 1.SJO. v ... >' D'",�"i\-'e(.� �!. .;¡;¡>. b,t.. 100.• V4d�1l)S ropes, ¡ 1t 't' a.,.""'_OWo tl¡"�eh .I� .;.Ir-.�.'". ... 1651. G. 5. 000 1,,500. --. lG53. 1. 1. 500. --. 1665. 1. ,1. ........... ... ,s. �. .,.. '�on u.,i),.",-,. .... •. ir. 1)·�"'t\'··" N';�l. ��.A. -�""""'P. ¡..;",.,.._!r. -:;:O',lls. .j�'. '_'¡",\¡"J!i. ,. leOOO lo'l9Ó. .. --. ",. I. -_. 1.100. -........ .... __.,.. . ". ..

(17) 313 }t. -. ... I. � -' ��rt'¡ � 1:>!"'�to"'l"""9o!1IhtJ¡,"1. m-',¡, '"1<�"l";f'\.. ,.. tlJi't..!Fv,". .... ... ,. �'¡'\,..'t ,. ''''11:1.... 1"r\,Jf't-;'!. T·. .... 'A_íl'!"f. "'!Cll ... '" ,&.. -�"". _: �.;L"."i.\. H'!l�. ¡'''rif'Hl'' v. 11-,J.;J,. 'iI. �ff1'('" ��.... ro. V. I. z:. t. ¡. -, �a. nr-,b�. .. 'v. �,. tilles ........ ,... ¡Ilo'�. ---. ¡'¡¡'íO)lü4a -. -. � .... ... '!I. Pafios. Gtr!!s r1� renruu:,úls T�_�. ......................,.. ........... "�........ ��. o. ot.. ,. ,. I. 4rJO,. S(¡le(i.a. nt')sct.:l. 165�. 1. 1. ---. 155'1'. 1. 1. ---. 1�500. ............. l&W. 1. 1. ........ �-!J!O. �� .... �. 1639. S. 4:. aoo. 16i}�. 6. a. --. 1P'a"'�. r ,. a(l$600� 1". 900. ''''ce. W' ..... ,. .,. YI< '<C4I'iO. ". 3. 164�. 3-. u. 750. 0)'. .e 1l i" '.'. '. '1. : lG47. s. ". .... '<., _·;J":;'t UJ.Ol;¿"(\', »bU(�. .•. .,.. ¡�r-owv'. ,le05D. �..... �&QQO, iniJ.o"toll:1.inada. �i»W. .......... ;C0lloO # :p l�dn. �C¡] suladn'�. -0-. 'r�l�ICO. �����:...... nJtfig<'!.:JN'A P. JII' 11. ii!'I '1t. ......... w�. ¡.. ,1,. 1 Año.!.. E. tAlj,�"", ?woJ!. -. �UJ.r¡Ol.r;'::1. AI!I".�". üt� P.!!¡;q�E}.t;{9,S_. -. J_. -. 1631. 1. 1. r.soo. - .... -. 1632. 1. 1. 50. --. l�M. 1. 1. 500. .. W"" ..... 1635. 1. 1. 600. - ........ 1636. 2. 2. nu. 163'. .... 2. 500. 1630. 6. 5. a 1. ••. .. ". .r. '. ............M'm!r. ............. .".,... __. ... '. �l. r. .. '.. ; .. 250, pielOc 200. »bu.eh JI. arrm.tsJt. 50600. 2.94fJ� indc'tonr.inado. 5. 9.360. ',' '" 1 • t}�. 1. ........ ,. -,. 1&00. 1. '. ..... �. ;'dn. S:...... �. •. •. 1065. 000. L'1u€.rtc l"r;lWudCl �,. \ ". .,;.

(18) -. -. _". -. -. .-. -. -. --�----"-.-----�. 314 -p-. 'rRU?ICO B¡�HCELOlú\. � ..... Ai1P.!. "tj �. M. y.. r-:O. --. l&�O. 1. 1. l&al. 1. 1. 1652. a. '". 163S. Z. 1634. ....•. '. ". -. -. Cf',PD1';ÑA. t;·��...�. ... ...,._. i. iI l_}e((t�S. oons"o. ••la. ..... � 1FiU4... ..... �. ..... t_. .... 11 ..... G tl"et! �,;.a :t;'Quo,e:lf:H1 ,.. ___. filji. 100. --. '.300. --. "". .,....... ',:. ---. ---. ·1$.300. 2. -�. lf\450. �. 2. 2e�OO. 1..... 400. 1655. 4,. 2. - .. ...,.. 58360. 5.640.1) b19l..m, .,bncl1.. 1635. 12,. 6. 3.610. V.910. 1�::s50 t !lie�ro l' 'fbucll '1 Hl"t<I)US'·" 011' tU'fl'.rf s. ..... � .......... -. -,. SOO, �'bilCll. y. �l·1"�'tc. ... y f.i,�roue�t. ,. 165'1. 12. 6. 400. '1 345. lSro. 7. 6. "2e40n. 5.410. 1659. 6. e,. 10;;60. s.ego. 1640. S. 5. 300. 5efiOO. 1&42. � &".1. a. 1646. /8. 1. -...... 1647. ;,;. 3. ---. le 100. ... ,,"1560. --. .. '·l�tlnh. :¡ iU�rt.;US'Jt. li,loJt'l'f), �. ....ew- __. ..... _. ... ........ -. .... foofo.. t. /. SOO.,. n'bueli y. -. a?¡:'GUS"'. 400. --. (..1.5.0. � .. -. 1649-. �. 4-. 4.ti50. V.910. 1650. <1:. 3. 6.f)50. 950. ,1651. 1,. 1. --. "�?5Q. ...............�. lG�;S. 1. 1. 2.Í}t,(). -. ............ 1655. 1. 1. 1&63. 1. 1.. 2.062. t664. 6. 6. 4.,5�1. \. 100. ........ '. --. 1!Uf .......... 1.00011 lt'bU.eh y. �r-rfllWl'f. --. ....... �. -. �. 10.800. - ..... -. .. 1665. 4. 4. 3.650. az. --.

(19) 315. -Q-. l'i�p�t·,1". ,....,;t. ..... '". ,.k.(Al. :'�';¡';$�'. ..-,. ... I'V,'r;?. f'�i � t·,yn�'·lA ',_. "')���'���'!...:4� r.. ?. E. ,nlel"lYJ. -. -. ¡laño S. 1650. 6. 2. �oIfn'10. 1 ó:2nO. lG�l. 13. 163i1. 14. 1633. o r�. 7. 11()o460. 1634. 9� .�. '7. 128'0 VOO,. 1635. �. 4:. l&�.j. 16. 1S57. 23. �. "1r¡�630. a ". .. 1. F. m. *. ..... �®. I I. C;!��Ot!df¡,r!eg Otr<:.E ��"""""�"""'''*'*. 2.4.0''.). ,.�-. I. ,. 1.. ,. ,(tt' ___. 1 .. �OO�. I. rlclO$. 1.650,. "'�M. �f��760. ito coi1Utn. -'� .... -. e, lúa,. I. pit:llloo. 1. ,. \. II u ''''6 • 1'�. ........... 360" pl(�:les. 48.0Gf). ,--"-. ?7C, 'vldr1n�, libros. 53�G90. 1'7.040. ---. 300. p1(,;16$. S. 406870. � ... \ -f/O "'1 IOn. 4.,?40. 8. �7 .�í .-.;; sao. �,'. I. I -. I 1. I. �>;,({n 2 .. 48(1 1)4�'¡'-·II ""� mcn�a.s.. a)J:¡crttm.. ... .. ... �') A."'J". 540 .. 6.00. � ... .,,'. ,. .... !!,i!"\"'a�k'ta ¡,:};,' ..1>. ... s:. ,. p ,:¡-d 11. I. ,;<,. ....I�. 16W. 28. 12. Z9 3'13. 6.220.. 10500. 1639-. 1ú. 6. Q40624. 5.955. 100. ... _.-. "'". I. e.ero, pJ.�üún -uirtlcol. 500 Si. •.. ,. 5I!JOOO'. 9. 4. 8.6.40. 1642. 1.. 1. 10550. .... .we.. 1643. 1. ,. '1 4lI 440. _..._..... 16M. 1. 1. 1&45. 1. 1640 1650. 1640. ,. ,;,,� .tu ";" -'r;,.! ,!!. ? 5f...4_.. 1.,1)00. ... ...:..w"'lfllf. �. "'Q��. ..... -. J.. I. ',1. -. � .... -. ... _ ......... -- ..... ,. --. 120. ._.. .... _ ... 150. .... ...._. Jo. .........,. .,..__. 1. 1. - ..... -. - ....... •. A.. 1. 1.'140. '''''_. _�:v.-.",. 16&3. 2. 1.. --. ''"'_. 1�S9S. 1!".*. .......... 1664. 2. :3. -. 825. ......... _. .. ",.J.. ·"50 IJ:�'ni"""oo. "*". .... _.�w. ,. �a8. �. -. ,.

(20) 316. CI:!IU-. t"1 o�tf, j:-.�. El' ��.':'.,¡,JI :1(,.s;.�. fj"R'Tj'lCO �. .. ·c. .,..-.to. '1. •. il:la. ___. -.wI!'''. ..;I�. ... ... �. -. !\t' t 'ln:.rrc Jo, "O '�,'_ -r{NZ � '<l. ....... �.,.Ii! _. �;. í. IJo. i hno!.. ¡l'. :p. '1/. -. -. _". a �u.� �. .. COí'.i.8ta. •. ...,qesjJw8 "P'. 500. 2e. *'. ..,k�.,. 600. '1Ms'.�......,........... CH>¡ !'2iJ r¡¡o'!'el�d.e l.':!ns E. _. .... _. .,��. ........... �. 141, pi:ild!l� viJ'tOt agun:rxlicutét aZafl."f1n, r¡del, o�p�:t"'to'!> "'J)�tch y eJ:'�,lstf. 1631. 2. 1. 16$. 1.. 1. ......... _ ..... I. I. 1&37. ¿>l JI.>. 1. ... _---. 1.000. 8. 3. .2. C)'SO. a.sso. ---. 1&30. <$. ., �. 10900. 1.950. .... ...,........,.. 1659 1M1. 1. 1. 17t}. 1642. 1. 1. c� -00. 164�. ·l. �. '2.&'JO. i ,. .... 100.. "'bueh Y' �n.:.:t'(.H.lS». soo, ��bUc.b :!. (�. ar1"..;u.6�j.. � .... -- .... --. � ...... --. 4 ... 950.. ..... ..".. »buen ¡. a.r��WlJ1'. -. -. -,. ....��. 164.4. 1. 1. 100. 1645-. 23. G. N.6�O. :)00. 1646. 51. 15'. 42.008. 9.91.:.0-. ..., .. -. I. t-. �. <:jO. 000 'ti. libuell 3' ........ a � ..t't)\bJ". )'bu,ch :r nl:'!"Cus. e 600 ,. P�Oi;olI, 8. -. 1641. 7. �. 1640. 1. 1. .. --. 000. lO.�O ,. ....... -. :530. .. 100 � ftl.H.t�h '1. e ::reus··. ... I. 6 • .150. 1649. 6. .1. 1650. 4-. 3. 1651. 2-. 1. 1 650. 16ú�1. :;. 2. --. --'. .. �. ,. �'O '900, ·"buoh l!. .. 1. �. I. ... )'. ,,¡¡¡;;;... 100. .... ... � .... n.l"rnUG!l. ,. ---. 1.0(�O v. 1.,0 M ,'\. 2"5. !'touch '1. O:;:�l'(;H1Glf. �,.

(21) --. -. -. --. -�. --------------�--�---�---�"'"c'>-----------. 31-7. 8. .... u 7". <'í?T('O ,�ltX_ """,.jI. �i1Qjj. ........ 6Ji111Oi11O. !:lN"-�. '�':l-. J¡,).���.i..... �,.._:. __. .•. .... ''"J'",. ''''�_''.. 'lYt't''',�!''\.''. _. j,.,J�¡;J..��. -.........���. ""'""'�Ri.¡. �"'¡t.q�J�. -;. 1:,.¡,..1'1;l..t��'t. 'HI\ �J'rn� 'iIIf j-t,,,l,.l.:V","1I" .. } ... "",ti:1IIi!IIII:k. 71f;*i��¡,IIfIP'n«oM'...,"_. ,. ... ,. 'lJ. v. .. �. !r: J, .1.. 'r A. ...... ��._..... 'nnf�t¡!'} O;. .. __ .._....._I'".rJ;. (�,Ao.r"'13 fr'. �, .. I. .. ��� ............. f:i:"'¡'Cc.�'r!.nS t.�í· ,-' .'1". -. AÜOS. �. -. 1636. 1. 1. 2_5O(j. 1&31. 5. 1. o.m�.). 150. pioles. lti&1. 2. e. t:�,,500. 000, Jo�"'). 16�1J. 1.. 1. 1.000. 200. 1. 1. 1647. 1. 1. -..... _ ....... 1MB. 1. 1. 8.5i;.5. ee.� ..... lC-44. ��. •• =. .......... ......;....;,,!!!. -. ... ....•. � ... -......,. ti. J:la�l�. .,-A'......... <«. .. .. ... ... �'t:l';. ¡,J t'11'1t,'¡. .... -�-. l:::",n�. �",I'_'��. .�_ ... ��.... ��-. � ......... -. 6 .. 0000Ift ......�. /.

(22) ,.. :1'. ··f,'j.. � "'.. '.-. -. ;.�'. ,. �.:. �. �'.. !. 1'·. ";�,,'¡;t'. I�.. _.'". '. ': �. ,... r. r. 0(0:". -.J. f. 'r.n1f'1co. I. .tto,�.004_ \�: �. ca,tP*!M �,. H��l,}&fJj. �. _. ... 1631. -. 1. � -. 1. .' ::. ,. '.. .. s-.. ",. ",<. _.. ". _..:"". f(. r. ,í. _. 163�. I 2. lG�. 2. 1635. .) '". ";�,. 1 2 2. �,'t·, 200:. •. .�. ,'.. ,. •. _. ,. ... ',�'_. -. ......... 1636. f. J. 3. .. 16�. 24. 10. ·.. >. 6. 9. J!. •. :'�.. "_�.. .�;. 17.4.50�' ..'� _;.::. "�o. � 't;'4.,. Y'. '.. �. .. .,.. 1640. 3. 27 3. �,. 5O'·"'L',,·'GO'.1M. ",. .. �. -. 1641 1�. '". 3. -. '.. 62 • alO. 1643. 3. �.·IQO ',,' � J... �. lCM. 4. ". lU. '1.500;. �. M. <,5.·. _. �. ". r". •. ::-o". :� .... ,.�. ,1.100, �,"G�': 8 ,'". .1. ." 16.tJ52·. .,500. �. .'5,":. ". '�. 1:. J1. �,. :'. 14. -;. '<... "'�:. Ir. ��. -.".. -'fr;I. 1. n. t. �. 't. �. ... •. ,.. .�.. �. l'. I. i. lG49. .jO. .�. �. 2U. ,. ';12. e.. '_.. 1. 1652. .... -. I. .��,¡. ;). ,.'. I.�.. -,;. 4'. 1653 1654 16m>. -. -. ,.. ';. -. _". __ ,. ". ','. i_":;"""';"'_. 1663. 1664. -. _. IJ _. -;'.. �,. ... i:. -. -. .... .... "::�'>. ,. •.. :'�;. ;!:,. ".'. __. ;.. ¡r;'. '.�,�,,' ".� �. ...... c,. �. ". ". ... :-. -:.1". •. 14". ,',' .,. _""��". -. :<� ���<··v" ,",,,l.... 'r,' ", ,l.. .. ,. .. ":"'_14. 'i.. �. >. �. <:'. ·. 2.0.00 I. '. ':.. 11 "1. •.•. ,�.......... '... .....__. ,' o. ••. ,',. .. '::.' -". 1. -"'-. -tr'. ........... ..-.-...... � �.'. �.. ". :\.. ,. �,�. ". .-. !'y.. •.. .'�'. -. ...... ol. ,. '1:1'. '. l'. /!'. :.. •. w.". .�. ':-;;,f. ". i. '.. (. ",(.,.. ....... 11. ...... _r. �. 11. ��.&.:J �. rJ. t. ·.i;. ".. �. ..�'". �.... !. �. �'. ...... '.. 2.WJO '. ... ",. .•. e':. �. .��t. 'l,. .�.,�. _._.._. (!. :i. 't-. �,. ¡. ... ,,_.,. lo. ,J. �"-�.'. -:". ,.. � ,".�;, �.;,. ,.. 'f.'. ........... -. ,.. '. )"::�. '. '1'. \'. ;¡_�:._. f�'¡. ". L1.. .1,. ?'.'�l. ............ .......... ... '. .'. "'808'. -. •.. :;_. 16','19 ,. ,·"����"�';�·?'i�-�!· ¡',����·�'·<��:, ��>·�;": ":�;�'/r"'-2 1�<.>�>:rD. .. �!. tr "". ,'.". .'J. "":.. ,:. ,ro. i.."<i. !,�. _. r. .........:.:... _"..... _--.-. ... ;:,.' �::'- (, :,. . .'. !�. '. '�'.-1. :".' '''���,''. -." ,l,. �I:�:. ,.,fS5Q, .<. r", ��. ;. '.'. -. �." � �,. :. l.. "'". -. .•. L:.�. :'�'i. .1',... ....... ". ,u'". .. .t,�· _':,'. \.. ". 8. '-'.:':. ,:. ... ""!... �r'. ,. r;. ..... :.'. ,. \. '. ,:.. _�<':.-.. "'1\''-;:. ....... ',,�. '. .'. ,.'. ',.. ,-. r. -. '119'. .... .. _. •.. :��. "" ",. ¡". .... �.. i�a. ,.aOlt�'·. 1..:. ��....... ---. •.. �. •. <'. 100'. ... "'i-. ,';,'. l'. r'·. ... ¡¡. i. ,. ',¡j". �. ••. '.',.. '$:"; ,,�; t�. x·.". ,'... -c.. ';�"',,:i'fkJO�"�" -1'\' ';;",""_:_ ..; ",::, ',�, �. �. •. 1:". �.�. '; ,:'; :-,\': -.��i:. �":;;'i. •. ':'�,. c. ,'1' /.� �,:'. ..,., .i,"·' a" 1IIQ.� ;". �. �.. -,,-. \¡)i'. ....,. �. �. [.. ... �. co', '1'. ".IU'"'·. .. --':1. '.. �. .". :. •. <,. ... �. ...... _. �. ,.,. -. ;':' �'t;" ';" .�':. •. �',\�. �. o'·,�···.. ,,,..,. '(. ,'. ... �. .... 'r.. ,,,",o. ,.. ". ,.'. •. '1>'':. "....... •. ,...,.r;. ...•. .. �. '''"'�;. 'J. l-. zl.�8OQ. ,¡.. &aab. �" ,:l.,. "�. �'. rltf" 1(':. ,.._. .'. •.. ..... ;1�9IIO�". �. '.. �.. J...1. lelto. ..:l�. l. 1,. 'r�. 18.100,. ti. l:. L;'I. .•. ���. �. ... �;. u. '-.(�. _. '. al". 88". � ... '. ,. ... ': ��. "!. .' ... '1". .�. ;.. c¡Yl'. _.. ... .... 1. 10 «10,'. •. �. ,. �'. 'IJ.. :;���. ",. ��;. ,. <. ;�. •• !". �. '¿>;.:'. ,;:!·._:J'd:1:, :. .¿ ,1;. .rJ�: {. >. e. 'r'. ... j. .. :1' .�I50. ','.". (¿(.,.. fli'. �;.,:. :'�"I�' -j,;,. !;.,;) " l.,.... �. 330..,�, 100. •. :t/'. �. ,:.'. ":. .. �. ..;". ". '&doQ. o'Ll00:. �. ... "181). ... � ,{:":'.<-,. �'. �'<i '.\,. '(_. ·1 �,.'. )_. ¡. CI,. .,:/./.;.. "6·. r:. .. ,:', ',� , �,�. >. -'.':J. 6?.•SO. r. I. '.1:. ,,'. '''.. 1'.:;:. "f. .. '1,. ��Y, ;�;_�l�,ae�., j. ..;.. t'111:L!.". 'r'?. ,�,' '!..;,". .... .... "'�. �. 'f. ,,�. ... .. ".;..�.r;;: 1""'" ;.'�';.' �. '1. .:1"·� �. 4'�'. .. ". .... '.. �,. ,110;:. �. ,-. ... ��,. .'". ;. ... .... o: �. ".',. ... �..... ;. �,.l:. .... ... '.. 141. '. '1" "." 4.'. ... .. r,:c.. t. ... '�'". e. �. �,6�.. >,:1'. •. __. �. .... �. ... ,. 1. ·11". ,. '):}J--';'�'\. .... ,);'.. ". <. .�'¡_�". ;' a.500, .. -'. ..... §'. :.S�. 0.,;,.1. >."�. U8.04O. ".. '. ••. _.t. ".. ��. :¡'�.;". ". �,. I;.!. .. .". .. ,8:!�'.. "_. ID �.. _. _'.. "a. ,.. G. .. �. '$,.. _.. ":�'. ,1,',;,. ,L�. I. •. '_. .,;: ,�'. ,!. _'fr. ¡,. __. ,;. ','. 4. ... �. =--�l'. ,. 1\. .'. \. �'¡�'". .P",. ". -1.. CI. �. .. C'. íi. .'. 10.1��. �. .�"". �.r.'.. .. ... GGO"'. ,,'. .,.. �:. _'f:.. ... �... •.. ". �. 8.600. �. ... ��. �. '.. "-:. ......<-. •.. �. ... ,.. ... P,. ". .!/�"_. ,. �:,. "\'.�. ,11:... �'t.. •. ,1..::1. ,-. ",,'. ,',. ,.". ,. "'.. -. _. ,. '.,. .. ";.1. �.. n..:;. 'i... •. ,. ¡�<Jm···. 119'. .r¡;. ,. <::�" ,:\.:. 1«� � ,��r.:...:..:..:�,;."'. b,;��::�'-:�> -'..� .1:�",. rJ• ,:' -', 1"'-: ":¡ ¡:.t:_,,\.: a.eoo;' 'U!.•• ,,' "f�,:;:',",.. �. �'"-" aóo _� '1' '�"1' ..... iD �, ,', �",' .:., ;. �� "i'\" r--�'-:'_.. '. ,-. 1'-. :Jf�-'I{.{.'�'-. ,.JaJ,�:�. •••. :. •. _�. ;',. 1:f.. •••• I\_..il,...... ._-:,. -.. .,. �. '. -,�.... w. r_. -. .•. '. :::�t ''''.;' ... f. '-,<' ,::;,. �'�. 1·,-".""" ,·(�·' '·t'ia..�l\ ;,' J' '. '�.... -". .,. ,. ... ":.. •.. ;. ... ... '. _,. .. ,"',' ","'.' .. >' ,-'.': ,., •.. ':/" �,.,,'_:.'1 "', ,,'r': 000 "8 1� 1· l' 300 ·81.*" llDl 11, 6 :'., ,l t.;: �� :,',;' . � , :-' �;" f ::. ,", �:" oi�\>·�) '1 ,,;, ';",: ":., ., <:<��l� , ,:', �,;; )'.' :' ".1.000" lt¡lI02 .-:. ,. 1 "'1rrl-{!�,. f. .(. 'l". ,.... .... ""... 1,. '. ... ,... ,.".. ,;. '". .. .. -. ",. .'. .". ..... ..... '.'. ". .";. ... I. ,',. I. '.. ". •. '. -"'. '1. �. c-i. ", q. ... ".'... -. .¡',. .". \. ",'. ·". J{. ':j-. ,.. .". �. O· ÓOÓ �.�. _. ... lr. .... ��.. '�$��¡eo' 1�" 16.:r<C"hC O r.;�, •. �.,>:¡.; .�;' , > ��' :._� •.. "'r." :¡ �.' 'aY : 1.-1'; ......... .le1-·· : ��'�; ! C·;· 'e 100 1·-'�' ,lICIO" ¡J,l "�o � I :t�. '��. :. :'I,_�. '_.. f'-.,r·1J. ". �. '(o. ',_.\'". :j""-,. -.,. ,1.,":':. ".' .-:"'. ",. rol',....... ' .•. •. �. '.. ;,.. .. .•. •. ,.' '.�. ,.. ('.. ��. .",. ••• ". ... '1. '. ,". ,. ,f'. ,k_<;;. '. ,.':. -'. .,. o. ,.,,,. '. "� ,. ��'¡'r.' '.�:'.:,�;:-,;,,1" �c':;, ,';�<.o.,·»t�:·�7::7. _. ... �. ."".. .•. ,. .. '. ,. ,;'. �. .... ",T·';,,' ,'�,�, \':;":/ ... � .: '�"; > �L �� ,�'�'.{': ��. ,.,�;,}� '''. �"� :.i,:: �.": ::�. 3'�� l. �.,: �:\-it:: .�'? �,: �, ',;�; ó:.:..!:..:.,.. ............ .,". -l."1�. ::--'. :. f':¡. .. ........... : /: ;,: :'� ,;: :'J�;'¡<;��:':;] ==- � :,. ,. :.. 'lfLóo. ... .......... J.. _,�:-I,. CJ. .:1,\. ... .1. '''_. �."_. •. �Jj� _____. .,... ..... .. �'�'. .,.. ,. �. _ ... ,,'. •. .16.265. ",. '. ""'__'_.'O't. ":', -<", ",. -. ... '�. , • ..so".,. ".�;.. .••. �. ,. ".,.,'. '. .'. �,;". ".. '. ........ .. ,'.:,.':. .J.l1.970. ,r�" ,'�. ',. ,.". ,. ::'� '.'. >,.,,'. �.. ,.. __ .';. ' � � .• ", , .. � ,",'t,',. x,. .'.:,.""1. .!" 1'_ I� �¡, �t.. r'�:;r;,�. ..¡. t:... IJ:" '"". ":......... L:. .:{ ,r:r. �,. ,. ifl. .......... .. -.('1;':. ". :,.. ',...1. ... '.'. �.. >. <". �. './'}':. .,.. �. '. 1. '.. �. ,'5&. 'lIBO. .. \. ,\. u. w...... .. ,¡. :. ;'�.:. '.. ."-"-. -f�. r ��. ............ ,. !... _. 21. H"'". �. �l.�'.� .,.,í�. J. ,. "�,,, 7:�. in :o&.;.:-::�. ... ". �. :i�. r. '. �. �..... ,_.'. ¿' .'. 3.100.. '.'. <-. ',e. ". .. ��,. .. ;. "_'? '.'. f. ,. �.. .' ,".GOQ .':;" :{.--. ".. .". 1:. ". ......... ..2:.r:'of'�' ' ';:'. '<. ,,". tI:"A J �:. �:. ,. ,-. ."'�. .�. �. 1. ••. '7. -,. .. ··Ka· _r�dll:iJ. .... ... ". ":'. '. ·iD -13': �:;. 11-". ..c-. 1.0. �. '.'. '. ;,. :.... "�, ,., ._'.. .,..-. ,,", .',. •. 't�. ';. .:. '8UtO" �'19 '118 .: ! �'. ',�, ,< .• ,.',�,� .', ��..,,� �,�.' .880' 1S�G50 _'. '1MB' •. l' : ,r-t." ",... .. '.: .:�.;.� ••900 ,� • ': lB '. l.�,· Jr�. �. �. <. ,::.:--�.. ____. >;,. i9"U·: :'. :. 6.�. L. :ro.". ¡J ...... ;.:-I:�. �. __. '�'. ",,--_'. 1. .... �., ,'!'J. )..;fÍl.I",;. '. :1.. _'.. r,. �1. ,"'�. ". 9.iJ. i. �. r». .,_. ;11 'J::. 1". ,. ......_. p. ,. .(,:. ',r". ��. lMO' :'�.:�. :j .......,� 1 ...... '�8f�".·_. ... 'i'. .. ;l"\.¡.. IJ. IJ. ........ '11. •. '. .. •. �,C'. p. ... ". ... •. __. ',�"�. .:. ... .. ,,'. ?":" :\�(. �. -',' 6e640� .:131._:' ....,; >, .-,�.' '''''''l' :':�' 1Ge*, {:" 1'1.'1,' 1&.". 29", ",.,1,. �Ma. ,¡:. 1. ;':,.' Jl. _. .... ��. .". .. ¿i:. ;¡ ,_. �. �'.'. -.:,. :'"' �. '. 16. L!,". ' ,. .. '.. 640'? I. ..•.. l'. .... �,. �'--"",,_ -'�. '.. .... _. ,. ·11.2'10,'. '.. �. 1... ,.. ..... � ...... 200'. �. ",a.. ..... ",".. It" ,. ". ,.. l:'I:;. l'. ,. '108.610"" !�-' -, .,..... ,:",. �.\' �,'"",-7";' ,,", ',.,"" ::;'� ,':i:i'�,.'.: :.c. .'!-'...... ;'� l)'"",,�,,>':!. � .. .r. ti' 0-'13 ¡-�. 1 ... ¡):� �'Pz:."..; .� �.�:-:-_�.r'" �:� ::.;�:� .�:� 'j.';; 6":_:.j.'.,. s�,-�: ,,��._�'\'i .�� .,.,,, 'e/o,¡. ,.". '."., .' \� ". _.:' tItO' ""-�'''"".�r'(:·�¡�:�J''IL ....... b�" ia.... "'192".,.... ':" ';.1 at.-o'. >. '., l. ••. 1MB. �. ,. �. ''ltJ(). [4,. .---- .. -. �....... 1'..... _::. .:. t. ",�... ;.. .. ,.. Gis.641 .... f'. [. '". ':i. ..�. ••1. .....- ..... -----.... ". '.. -. __. r". .. r:;:". �.,�. '. ,.. "'.. ..��'. �. ---__. �'.......... ". r:!.. ó. ·5 000. ... 'f. <. ... ;':'... �;-?j. ;,. .',. ,.. '1'1. .,'. ,',. ,. 'i;. �... -. .. :,.:.�>', '. r:�' ", , :,. 1M. .... .. " ,... .. .)1. ,;. .i_': �.OOQ". l'. '. !!6Q:, ":'�. �_. l'. ........ __. :. ... ,l!l.BOO". ,4.'100'" "t ... �. ·. ". .. �. s. t;. ." 6�.�... .B�l?O. 2• 500. 1:'.. !!OO'". .............. ¡�. ......._�¡:.. ... '. '. ;,' ���''¡¡.J. ',l�'" .: �. �.. ';'i. ':... �. '.. :,. ... 'g. ..)1. '\.�. J ,. ,1��IOQ I !700. ---. .... ,;",.,' �,,;" .�, .\', ';". ,.. J. '. ... ... : :'.. ,lo........ <. )',�}. �"�. : ��. �. ".98._,. '�ftiCr,:· 40"':89"' ";', ,';'. �. :e. iJ'". '.. -e. ... -'�. r'¡";'·'A.�¡1-:·_��"""'�.�,-¡. ��. �oo". ,;. ,. }:';.. ... ......... ". �. '400". .. ,1, ...·,. .. _�. ,', ;�?J�l�·,. '?�." �',�.;,�, r'?,�� ,. 1665. .._.__-.. 1'". '. �. ,_'", >�.�C".. -. ;",. �. ............. -........ ,.'-¡-. 3. 1. ".. ... �.. a S" ..... �. ......... ,. .... i. � �' :.,"�J;i,., �. ,.,�. '.,. r-j. ". �1"5'. .. I."¡. ......;;::�: -:'�'7':;' :,�. .. ..... \. 1659. �'k'. �. '�. �.,. -. .... �. l.'". ... 'i.,. •.. .'. -�. l:. r�.�.. r�:. ;. '!. G. ... '-L'�.. 4,'. f. .. '. ó. .'. ._.. /�. ,". �:(. ;. "t":6J1áx)' . . . �: ..... \�' '. 4. :....;,. il. �. 1.650. ... "'!. .... �. �O.Ofto. �. .�.. -. '�r;;' 150"'" ,,'. .,'" .. -. '1;. ... �.�. .. 1. ... t. ,. �.. ,10.250. 1?2�. "�". _. .-". 1651. 11,. "". 6.�... 6.snct. -',. 50",' 5.050.:.>', 3. _�. ,,_o. '. l'. &;. 11A. ,. ..... ,.. 30"063. '.. ... u'. Jo. 1t1,. I. "'. 1�. ,. \. --'. ,,1. �. _.'¡. v,. ____. ". '.. �. �. J. .. _. .. ". 1650. -'. :�,. v. .... 15.,9'19". t.'. �. •. _,. .. .. jI:. _0.050,. \'-". -. .. .;,. �.OOQ "¡-'( Y'\�, ·.1�'19,:·. ¡. i.�'. �. •. �. '>l.. -. ... '·}F.O";·,·'. M. .. ,. .... ,.. 11 ..... � t'. 8 .. 350,.. ,,6.800�,. .'�,-. -,'. ¡'. 84.:slO. �. ¡,:.. ",150. 5'1. ••. .... r,. �. ,.. 1.100. "1. '. u. ú?. ",. ":lll,."). '.,. te-. iI;:j�,t,. M""\: 3D. ¡ t. �. --. �. I. 6_.U50. •• :'100. 0.110,. ... 2.3 0.0. \. -. -,;1. I. ,. ,. ... lG40. e'.". �"fj �r:. 1;,. ". "10.9'10. ,. '-.1 \_.. 'lr .;..'. '1. ". '.'. ,.. r.. ·�OOO. & 000 8'::".!"I:." 11 260·' ;.." 18 5G2'''",1O '-.' 'flj. ",-,¡: )... '_'''7, ,.�'.:J '1 ., G �5.� .4.GOO 24.615 '" r:;... J1 700. �. ". "".,.. ,�·:;.OOO. �. '-' ,. .,¡. 1041. '. ,4.9,�' '.l't.GQO. ',.. �'�'. l1. ..•. ". 33. �,.;.. •. �.' '.. ,.'. ". .t. ....._.... ... >. � �..... '··�5.000.. 't'. ". ,,'. -. :-k. �. :100'. 'l�. '.". -_. ,. ,"''',,,;. v. .. '�,. ;'��"" t �J.,'� ..... iti·.( �'�" ::. ".:'SIl��\l1:li'. ""'-. .,. ��. J. ". ... � ,..'. "". :f. ,. ". �,;-. _. �. .. .'. 10 /. .'. ,:. ____. ,,�.. �. ,_. 8.000.>.. f". ['10)0,. J'. ;.6.600. '. �� ....... \��.. �. •. SOO.�.. ".. )'. .,,�. 1. ,2,,:2,. -!.. '. .. .". i'. ��. 0;. 1. {,. ,!. L. 1�_;A: 5, 4�' 1-.. -. __ ... '. l. -. .'. ,; ;. �!..... .. " .,. ,3. ,lo. .. i. �'�".!.. �'. eoo. r. .�. r. ;�,r�' ;. ......... •. W. .. b". '. �':!I; f;:. '1.. I. ... ... _:. �. ��. -:. ',:1.;. 1:. �. •. I�. ---. ,. -.. ._:)'';'.. ¡... '.��. [,.. ".,�. .'. t. l'. .:. •.. ...... .. x-.. ,.. ,'o. .-'. �. .�. .". •. •. �.".. .).i.f� i�. -(_. �. 'n.�·. �. .;. ,;;;' __""",�. ¡. .',.. lC)".,. '. ... f:��'>��--:�� 'al"/f 80. ..... r:.:i':.;1'-. '". ... (. "�, ','�, •• : � ; '.: ,01, .,.,\-.J.:�_�>' '�,', • �t.r,,1 'iI'. .•. .�.. '¡. ;-.'. L1. 'EtI. .'". ". ' .. tf9Ms1I :. "¡!té",,.,. " r�. __. .ri. ... r"1"33'. ... �. �i" t{" ,___. ..(. :r-. �. -. ,,". .:. ". .. .;. '\.'''.. -. ,�". ".�:\. l'. ,1 400. '. ;,", p"'. 000'. ,::'. ... 1,. •. ... ll:'... �,. ". '"�o. ... '. 1Mí). ISO. .' �. ". 11'. ,"'''''. "\';!�"�',. i. �. '.PAIM-.;,......J. .�. �. .. ,(3).,,,:,,19.. l". _,. ,-,,,. 1'. ':.. �. -4:. l'. 1. f. _._,_. '. '". ,. ";. •. � -1:"". .�. -. J. ". 'L. t.. Ti. �.,. _..--<.. .... .,.. y. ¡'. ,-"',. !.. ... 'ó. 18,. �f,.'. �.. "-,,. �. ,'.,. .. ,,�.; 't':.. "�. J.. "",. '''''\_. :-. r",. '. :. ",.6. �. .•. .-... ��. _. ... .. 11). "',". •. ... <. 1(X). ... 1645. :,. r. �. ;� ...:_,!. : ::.. ". .,OO'� �. '. l'.. ,¡. .. ... ,-_... :í. ,18'". ". ,.n. �.,"". 1�.t'r-. '.. ...:_..,;; "',. �. ',�"�. .. ,'. �.... 7. ,.. �. .�. 1. "'i'. l�:. �.'. •.. .¿.i; '�,..... 1:'" l'�;;-�"l. '.. lo·..... •. 'c'. .. o'. �. '�'I'. "i. .••. ,. .. f"'". .. :'-. ,. t. ;..,.;-. �. '-. �. u. �',. 1.. 1. -. .-.;;.. .:. ,'ro. �r46 otK. r'al. _,,_ r\<'. ..... �. ,. lit, '10: �}.' _", '''-. "':. ,''< �-. .. �. 't�,. 2. n. 600.. :' .i.. :" /. ,''': �"". .. ". �. ... ,,'. �. ""':.. '. .. ,.. la.Gll};.,'.. ". It.�. -r;'. .;.. ¡. 23". .:�. •. .. 00. ".',. ". :. ",. _.!. ••. wr.J--. e. _((. ... ,. !:. l'. ". �. ,. .:.". __. ......... ". •. �,.,.". .�\ n"a.200' "1iraos �. .. 1639. .:. ,�·20.890. '!. 'J�. L.�';� ":\' '��. :'��. ,:é""t '7:��. Ü1::,'.�. ".,"��' ',� ._:� �,�r.�� ;."�,� "�:'�-'. >��.-� )��:�� ,; '��:":r�: '1, '. ,��;:�?): 1�: ',j:(':,: : i_"'." �i '1:1'.'<:'. �. '. ,."". .... � .... ...... :I�.. '1"'130'> �;,. ...,.. �. �).;. o�n. ,.V"":. �·.1.l. l·. •. �-. ,'",. fj. ... �.. .". r,'. '". .... .:. :.'1. .'. �'\. �.. ...... _. �'. "�. ". _. l. .•. .. �. G. ". ;..t; •. \_. ... �. ',.. ,. 1. .,,_. '". J... '�.. '<. 1.�q¡�Y ,,_.. ;"" ".;,_"". -�.. .. .. ... J{. .. ,-'. .'. ,. �. '!":. 'J. •. "'.2...:&00'. ,t",.,. ',. �'l.ÜO·". .. ... ;'_. ,. ;-. o.,. '. ".. _.. -�,.. ,.. '1... _. 1. ..... '. H. ... ",... ". r.. t.�t4t! \;. i·'. �. .. .�.. '1. ... ... l!;. --'.'". _.'" :. .�. �Ll.. _.. lelo·. con "lo·. ji!. ..... �. '. .:;L ';. v.RJ!Gwt. !.": l)�. .�. l.. ,,'<8"050 r,�,;' ;;"�. <',., �: ·500. ��,�'" H. l'''". ',. .... '.. .'. -t:. '.. .. ''-. ,: :. '. ",\. ,.. i. I. I. .• ,).:'�. ,t. l.. .,�' , '¡'-800.,. .. l' .'. 000. _.. '�.. &.. "�l. ,. 1. .1,. '¡. �. .;r� \',' '<" ,,':, :f�if.�MtlO:<t·r'.Ol",l�ls.. .,.':....... ¡'; • �I¡ :'J:.\,-"'r �.11 � "'lI,M" ,,)AL "-l' .;. ',';;.. � � L,;.,,-,,, :'.' Xj. ...... :J. �. iJ,!zdt1co ;:-" ,,_..'. .,. ill. ". .. '. '.". '. j---";;.. ,,"-. f. -. L.i _.. 01' ,... �,.,. ,,'�.600. .. 850. 1.160. •. , ". .��.. ... ""1'iI. _. 14.040·,. -.",. .. ,... �. ".. _.. .,.-'. .. '�. ¿/: S: �,�, ;:�.. ". .�. ".. ;áoO,·'�'. <·15.400,' 6(L';� .al/r'. �. J' ,�,', .'" '�)'.: ,""'�:. ,.. i". ,."". I. :r&iÍ' .",�'l8Ó_ �""!bOm9' ti. :?-� ;_,. .. �,. .•. ,,-,. �.. r�. ; ... •. ,. ;.;,... �. U. J. :," /. ;'.'(!�.'. ";'�)"'!'. _.,.':i .-�_,.-..i,.. ..... ,11 1. ,. \. .a.l50. <;:". ... (,�. 10.�. �:. f:}�N&. y,. .'. ...... l20. la. ';';"_; .. ,�, ".�. ,¡.�.:. ,41'. !"l�. ,t�. .. :. �:.,. t.ez..til00:.O(j�' lDttaUe400 :. "',. ,'�. _,. .... .... l.. .. 900. ".". I. rj'iü�. .,¡. t". CI:. ,�. ;. ". '-._.¡_. e. ,�,.,,:�'{.';':.\,. '.. •. "Le,. ..... -,. -. ,.�. .. .��\ '. .;, �'(" ,: '.�' :l�OOO �;�. ..... ;'.1IIlO. ·c.'" '. :<' ·,.t": .�tllO". ;. '. '. "". 40. ). J. ,". ,'.:,/,�. ��. .',. ... "r. I,� ,1'1. .:.. �6. \'". :'�.. '. :. ¡.. , ... ,..-_". �',. ���,,_', 1,. 16.:/1. ..... �.". [,. 10. >::¡,.. 'i l4tlC)(), u"i)':" 300" 900. .... _. .... 22. ¿. ". �. -",:;¡.. _t";. '. : ��"<',6:.: �" .'. ". �6 '.f. -"". ,J. '.;,f" '), '. -í'. ';raroll!9ia:',' ·fliApÚrettW '·¡tli.��12I:r¿Tl. ��, .-, -. .:' �(1 A.. ;. •. ". �,,",. �'�";1....,. �6. ,.�. ,'1. ;.-- .... ___. '. '. ". .. ;;;;:.. 1. y�. �,'. •. ;�tó·. e:. _.. ..... �"':I",rl' �. o. ,. ..'. ••:. ';"""\¡,. .. '1. '1. .. .. �.�.�.,.:r.' . .....__. _"'I. �.'. ,-. ,¡�:�,;",,:_, :'' �'J <,"""": -�:·f:r.'( \. ��', .,,:: ,,';_';'_ D.:. ·�h '.:> .. 1632. ".. :' , ' -��::. IY. �. ';1'\ J". '�"" ["'11. ". �. 4',. .. ,.. .. ",'.. l'. '1'. .. y. J'. :. &. 01'Í'. 1'J.'!!t:ia!l. t'�' Úomu; �: �¡�roe� ¡. Aa _Z8Mfi!. 6". �. �_.. �.T%'dtlCJO coli.ei. -;. ��l�'. .. '. ',l.¡�i " .;�':r, '"m\. �'.II". r"�i..._,,, ;.;. � � •. 11',. ': ;_ ;,6�.'.'(:'�( :.,. <. �.. �o. ¡. ,.���.. ". .,. r!. "':� ¡;?,.. ,�". 600. '. .. �. .,. ... <'" ': ;"�. ,". :),-0 br!i!. r:.. ;;moa" �:":�. f(fMM'''* c...__. ...... ". t;.:�T}!....'l. ,. 1630. �. '.. <Ó, ... �;... �. ':'.. "'. ...:.:. '\,;&;0:. �. .-. :.:,':_;<.'. }.. '.>. �. �. ""y.". ... ,'.,,'. '. o n-r .",'�� ll.r A. "';w. \,. '.'. �'. :,._. ".". '. o,'. '.. '.. ". -. .. ... ¡.;. .. -. '. <;. '. ',:?. �'.. .. ". l'. �.. �,. 318,';. '. ,. ..... �',.,. ,. ..r<. '("-�"' "'I� ..... '::. '. ... .. r-. '. �. .. .". -.. t , ,. ,. ,�. �10'03. 6f' 'a,. "...'¡:. "¡j,>,. J. '�.. •.. k",�� .. '1. '.. �. e' ",. :,'.. ¡. '�" ':13......,-'li' �:"q� '. ". {Jo.:,:t. ,:. ;,'. '81 "15. ;¡f:·,"".:�;. ;. .. :h. t. ''':�. :. ".;�<,. :-:'. ... J,�. ••. !j{. ,.��. .,. '.. .. .! ••••. �,. l;,' �, •.•.. �. "�." ,/,." ..•,",,�' .','. ,''''�. -. '". .�.'� ,._, < '.'.: �., ,'; ,.� ,,6¡.IDC)", .'_". �',;. ,-':' < t, �,k ;";& '.. .;. �,:�. .,. ",'. ;I�,. ��-' �-" �. �. 'JJ);�/'.. �.. "',. ¡"'�'.J. ,!t!�, :I.�"�,. "'1'-4116. ��"�,-.. I. "'�.,;- 't,: ',;'; "' ��\",.t·. .•. �.. �:'_. ..... �. $' '." r••... 1:'". :. \�. -JI,.. .'.. -. '.. -:. _�.". '1. _,. t. �.,'..::1 l,. ,. .,. .•. ..... ;.\,. ••,. .�;. ,l., ,t" .�,. �". '.. ,.>1 (' "¡""''',.. �11of'. ... "',. ,�'tl". 0,. ;. "��" ��. ;:'i··�"�",,.·�·:,·�7<;:,,�,., :�,·. ,.·. ..... '. •.. ". r. 11.-. ;I'-"';".:'��:i,; '.. :�: ,: ,: ---,;".,� ,.,�. �",.-. ".. ,. �-.. ... '�.. �.. (�,. r,'. .. ". �.. 1... .... �,JI. .... ,. ... ••. ,. ,. ,. ..... ';",. ,-,,"\��,( ���,,'�'<�: �;":�-:-;' l,��':-�iJ�-�;· ,',..

(23) 319. �- .'tor _1,,;...... .,. ... .,.. ..... I. l· I. ,1.-,7'· :r:'1"¡"':I ;,)�"l.f¡.0' );...,..._... .... 4fo�_»f>,�,�_ .... V-ii.. �. �� .. .... J1!��J1é�! �ql"iK4 �::!t>!l���J..2�:t �re..\���."' ..... ... .. .-... I. !. 1. ... .....,..����.",. ·1 !). I.

(24) n.. ,., �."�, ..\ ......... .... ·,.01'···". A ¡Y', 1"�t'i' ,l�:)"r� s r. -. .... 1"'. D". .. ..._.. _. .... ,. I. �J. ��·L;_,..::.�l¡.:".;�. J,. �.i'i-!'. ... .... ��!....,....4".",,�". �I.'$:. 'I!' 1'\. t. pf'�' '1',.;{,,,,; .IJl"l tl.,,,t. t. ","_",�. �J,{I'. •. tT. .. � C'.,..."', ..... " """,-,,,..;:·�..,.C�"_'�""o!oL. .. ;. ......... ro ,�.. '!"' .... tic\,}. .L. 1. ,'J'"\. C\.�. B.. .. ... r'. el""'í'! ""'4) A-..JU. �'p",", "'''''' .... '1. r·. 't.l·,. .�4l>o. ... "1 ',H'�4"> f.,.-bi;,;A. .. .:J¡I ......... �',. ..... '._;\. '. ..... ,. -. la p ¡��sente a3tnd�s. c(tfÚ.·oeei<lnt'l:.I�. �i.gl ti6f!co ba�. {i.irü(H�ion���. ridnd()l.os u co.c.u Ufln U�l l.tiS S-r"d¿1ÜOZ. .... :r-:�l'���'­. !l1't:itoa l-0L';;.-:cr,o,¡:!':ts, detallan a:D.o pOJ:' 41ilo. su. Lf:\ qu.i.."!. :7 L'� \.!....... �. .¡. n,A�· /", ..::!., }1...�.1.., ..,. .,.. >,:,.. _, ..•. c;Hpitdf1$f ha, I'a,n,u ti,tl(). o. en. .... .ir; nacio't::;<}'id:ád de su l·el'lli�1.lr el t!:8ngpurlo y. lmqUB q,ue dl5'Of:,]. petrdn. ó",. ,. -,. culonJa.. vi�m�, dá l-as ct·�Ü';b:r(�CCiofH.m. ,¡l\)cc(l�n,eia..01,. �Al nac1.orwlluwi o. .... .¡¡... , -. <!'r<"t�'><·;"·'�Q·l g�i1i.&,. ". 'f;,P.,I.I.:. A. .... f,'ltl:;'Ol'!e,. 'r'. Mii. .-,... __. ... 11. GOn f:l.D.lloX'(luirms. --... -�. V.'.¡t:.. f. ��t-��V_. �-t.--.::.t!�t,;¡,.s. -. , ....�""'�. t'!!�... ��. "','PI. y;,. ••.. i!". :!.cr,f:-4Hdocia�J.¡S -.... .. ".. -. ...._ .....I>. i·r�mc(¡�ne,. 'V'Hlf�!lCl{?ll'-�$!. ... "". ."sr.:;,¡;¡n·'fl'��. .n.,�·.�I"'�,�H�. �".":r.j:f"'7'l""'jf';i:�.", 4<', ��.�.;-!..;)_-.�"'"i y-:--.��. �l"!.1�. -. ....;..., \6�,w. ..... 1"-. *. R. __ lIS. .. ,. ..... y 1). \lU�¿ om;! pl'ineil' tW:lf.mtC'; �tJ.:�). x'oven<t:lles. at.l.dntlc�.n••. dad oon, .-r.01ioV(�3HS! t.;;. ... .. ,. 51. aHr�5}inc.�i6n: {'�n� �. !in J. qu.a .son nu,y .. ¡. '10. ftru. cO:::10rCtlri.F,!. lus. ne ..... .... �. l.trglenas; ftr:.nlt'1.i.�:1.tt�,. DtHH.ounliiiH(I,@. �a hu ch!e�to t!tI'O n:pS:l"tndo !in'Z'u. k¡ü. Tm. 1.j(1':ti:í'1cc:. .... (.;"Se!u�ms •. ii(� ebb.n�'¿_nc1ñll d..r1<tB.lle� dl'!t'tJsintio lOG tipo�. i. sa'". r n�H .q(jn.1'!lt19 le¡ el!'] lk:':�í)lofm -un¡r. prc;li j1dtYi ... lid.!�s. fi.!iJll?l!1t.:t..tc. ns'tcd�3tie�-. J)l'{}$Qll1;G. astil for.tJ;i�� división. dea. ',su. ... g81fi!'as,. inelu:té. nli'�ul�O. do JI e�(}ei�.l.. ... nsvco ,. :. hnn div1.d:ldc do. ti:'·aú. 1'ste '-!};t'!r;}$ 1·�1I.tcúB y l.at!­. �l)etlnfJt tnJ.'t.:1"�Hslt. t.!!¡l1 f)SCU�O 't.tUO. r.o obs·t�nt;o,. ��t;r.�S'. btlroas, y. l.us jJollnec:n". 0&. ee. ltis e.tm�os du l)tl<r H�S. ü<;talle no mol'CC{;"'l1 un. Ofi)ta. individue. Sillj}.tifioH-ciól! ¿Uf J.lévadp. ..... con-. \. C.reUl' ulgU110:� '2(},u:i:'Vvev!; �w.t.i<m,s :i' el t'i�l)oeo an sif;Q 'ur..a falto (lB -. ". acltJ.�ur par::,: h.ocr.:::;que cOf!vemdl:ld c�tud!t;'t¡it.llhu • y V�lürl�c¡dll de lP.s. r:re[;�nf.�iellte. ,,:1 trúfieo uo. ;pntfitll�' .0&. �S1u. .\L.t1;.t':. ¡'!;;f:tu. p:-lrte,. 13ú�X!elonn (W!l. -all. ClHJ:'j:.= ...·é:;5ic$n lil colUioJ.!nO. 00'". ;0lti COSo-tri C��"i;�'ü{jn("f- y. i�g1.b�'1:::encio:ne5 'Cl�n-iticnda$ üontl'O 8éUumuJ.tt -l,H :'i.eyol?:%n u,c ltW c.él. t",''''�-;,,'P!'' ", ..,. utoh.y.... ... .10 �. /. I'¡'e4cr,. t���. .,"Jt..,.,o,. ..... \._,,"�'". J<'04:>n t' �,"',J' ';1. :;1' "�01�';""""'�""""'ld'" 1tf' --=t$Jt.'rJ!'.'�" ,. 1. -�. '. tO'tr�:.t:t­. _. h{.r¡..sc�ti(lalS· !t.1Dt.lc!m�, t'lru�n{}og,. V(';S. I. 1. 4. A44ak. &1�. 011. ... -. -.. �� J.úa 2? ,:JO!' cJOr:!plo,. .... u. 1.�./dhn,"011",,* \4 """"""'. ..... �f. :'1. -1. '4;...... 'h",''''''''':'�,,'{� tJt:.)t;-'U-'¡'". �'l ...... �F. H om:hoz'cf\c ifjn�s. '.,!t:). 18 Y ,. """-, ,,""-. en';'.

(25) 321 talH�,aG Q..{)l 0lt.vI'6se�lo grupo (V";;¡;',,'{i¡,ul,{md1t.mttls. lo :/ü !lo't.eblu fnlt.n t,i�. i'rDl1eOS'E:ls qua. :�U:l¡t)r1ci". pouo. ¿�. {itlf�. V ·10r. :¡. ir,j5i.,�til' soln"'e lo. de €�;n-trad:,. :portunrlo. r(��rr.id,os. s. s. y�!. C\)r;$:ig�. muy. :r�o. fJXn:;:'fJaa_do. on. otro. oc.lt��tltuYCll. an. rf.:.gis. y l:H)� lo trtl'íto�. s,olidas.. ¡Ht<:i:1l!:n int0:r;t�rtftal"s,;:¡ d.tl� niJ1@m r:.o®. no. ��i}. "'�é��ne� r;t) U.l P I'lu�;,r:¡n-t¡f� ,<;;ot:Jl­. lugel"; l�$ �1ó'11�ms {ia. sog�t�oS �:-¡';fl"ít.in-:.os tI'O. hU.qtWf3-. uecir Ól¡f.lt1As (1(:1 �f;p��e1.d(�. Of.l. 't.J.),:;;'t¡ll'l.rlS�. i"illRlidtltil. tl�Y t'!.tta. r,-o. {H.r .loa. le, de las ba�'(w$ ... !�,oox'C la. drst�to��1'. oo�'. .... cuLJdo düa.1emlon ul tré-. ií(� g.r�itrí. �l nIml'1..ndo díO »��;;e11{;uwileie y ii:.t:"eVD:n2r"'\�'. �. tt:c'l l_';:nt¡,O,. nan en. bUq:U6S. �otoltillt !te no�lo iHÚ,'"()c1d()� fRWnO$. co(¡.'ti�zt.I. �ino. el. almolRGf:,tr,l>r¡to lad.de¡¡� i> 10 ctlnl· neu.!;n 't\Xlov!{! ·rndtl. son -to\J.ftS. 164i#". .los ,,;¡jlUS lI'll¡lJ). f�. ... .... lOfl tl��tbS un. C-Ol".lÚ. r,f::!'l-ei+jo. ,. ro�a�to d�l nsvl.:ni�l1f;e enuel Q,fl anll�v ·deJO' })u;,:jJ?tc 4<= Bt1J:c�)lo'r)n� el tr.::!i:·l�,o Gl"at.tuob.o tuis l�t�n$o t'. :lip" au(la,. 164íi ) on qus a;H¡¡l"'Of.I-e. inolusu P[�!'��. ost¿H:tlstl�e. años (11)44. i1. een. r:11l:¡�1.'.. ..:1 {;l!J:le-ato. tira. él t'tl;o'tor 4�tt;.ly¡j.nanttl ÓJll ¡¡i.��·�r 'o ¡D¡tll(i.l! nd;:l$l"'Q do. �lo. .. e. Cl1 la. di�i»uoiJ.1n_ dul .t'¡f:�. en. e: q U\?. e. eon un volr;l­. WI. :;¡{)¡c�mt'!l dooo. J';'.1l.iZtiS :1. ¡}()rulo�Q'J() -f.lstn 1t'a��jn eob.r::1Jl v�l,or l.as .i}��entcn e.ste�t:t5t1c�S • �f.;¡1'1t.<Q, la$ t!r-icas (mn�.lu.s1ull�:; lQgttj.¡ius .Ü�d'u�3.1;.lH>j ¿f"J. .lO'!! lo. untos :son lna l.""Osul tu:r�t()S tie una. tr.f1fícos;. k.l."'i¡·Ci.3.. oo¡:.pa.Z"Dcidl.l-. en ul. i;rntiSpui"t:ü �:.m;ia·. t'h'm. ([!D i;-'#$. C.;!�. ':¡J'nrtt�rx).. C���(t�iOne8 ¡ltm sido meugl,ili!8 y.. 1,(1 f�l.t�vc� dtltot" o. d::"!Jntí ,'¡tl. C"fJ'llS!.€,'113l". d(! ,,,,1. •...... _. "�¡(lt!.;-;,�<b."... �"'-.llf-. 8",¡¡:l.I-v:. 011. Itüliu y. ......... ". ... ..... ", <;'>'•• ,,1'. "-J'¡,"i_. ...... ..... .e'ñ. ""\.UJ'!lJ �·.'#',JI'_VV. t)r,_;"in·l;;tHlf-}f1;. 1_.. ... "". 't .......... �,.('["t,'"..... p,,�.f"Ui;-rt.!. ..... ,,'. t:-l'l. el �.u.-. '-QUA "'-. 6. t-no-. tití ��eiÓill.>.1i.d�d" .pur: .-.1 """-.,...4. .. 'r' 04"1·¡� ·t-�':¡t '�"'''.;.;..'\,.t'..e. ��""",J_ ... i1es_. '-t..;.t.j.i. .l'Oali-z.oda. (';.1 t:r�r;1lpo¡·t(J- ha in;:sodido. 1n tor¡�! eidu dJJ t.tn� ostad:!st.ica 1;0 \l.1Zl ¡-,�.t -�"U-�v ,·.�e.. -'. ",'. l� elne;� d� 1'!3V-!� y. so. t... :i:o. ... .. lHS 1),"'1.i:.:as dt1 11ID:tnrtnci.óI'. dI'''' o�'''''hi:H,�,'r''''e u""�1&f..,.�.. üonQe!a sobre q'tt� buqu,'Íl. ... ..... i1f,1�luenct� (!ljC¡"'C�,d.{J rOl.' l€m :nc()m(:f:iijii�r.tos l�o1.:!t1c(.f­. O'. ,. CUUl'\to. :.p'oo. t. f;J.Jj. tf;l�}B ooln-.a �Jl OOI'iG;:'Ci.o JI �(Ybz'[" 10.$ f1ndi(lS e.i" i;.'elu¡,p;.')l:"te. ,. ",aWt1. entp'..) UHJ div(':J;��OO. CSCU$f��� da a[i'ioarceeiones �r-,t:al3,nn3 dH t�r$.n enlt:do. tloliD de k-;cnovcatls 7 f reneoti(:l�. !lUdo. 110$. A"" '-"' ......... ar.rlloi;a. T� ........""'(';:J/"�....... _�4..i.. -'-:J. qUO-. __ '*II.�_,. .... rOf-le-j8re ül '!7i.OViniét1-.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (144 página)