A L ALCALDIA DE L AJUNTAMENT D ALBAL

Texto completo

(1)

INSTÀNCIA INSTANCIA

Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL · Tel. 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61· www.albal.es · info@albal.es

Sol·licitud de Llicència d’ Apertura d´Establiment Públic Per Activitat Recreativa o Espectacle Públic mitjançant Declaració Responsable (Aforament fins a 500 persones).

Solicitud de Licencia de Apertura de Establecimiento Público para Actividad Recreativa ó Espectáculo Público mediante Declaración Responsable (Aforo hasta 500 personas).

DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nom i cognoms / Nombre y Apellidos DNI / DNI

Adreça / Domicilio C. Postal / C. Postal Telèfon / Teléfono

Municipi / Municipio Adreça electrònica / Correo electrónico

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Nom i cognoms / Nombre y Apellidos DNI / DNI

Adreça / Domicilio C. Postal / C. Postal Telèfon / Teléfono

Municipi / Municipio En qualitat de / En calidad de

Persona representant / Persona representante Persona presentadora / Persona presentadora

Adreça electrònica / Correo electrónico

Sol·licite la recepció d'avisos de notificacions electròniques relatives a aquest tràmit en el compte de correu electrònic indicat.

Solicito la recepción de avisos de notificaciones electrónicas relativas a este trámite en la cuenta de correo electrónico indicada.

ACTIVITAT A ESTABLIR / ACTIVIDAD A ESTABLECER

Emplaçament / Emplazamiento

Descripció de l'activitat / Descripción de la actividad

Superficie útil (m2) / Superfície útil (m2)

Nom comercial / Nombre comercial Referència cadastral / Referencia catastral

EXPOSA / EXPONE

Que l'activitat de referència està subjecta a la normativa continguda en la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de diciembre d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

El registre i el pagament de l'impost de la present sol·licitud, no impliquen la concessió.

Que la actividad de referencia está sujeta a la normativa contenida en la Ley de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de diciembre de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

El registro y el pago de la tasa relativa a la presente solicitud no implican la concesión de la licencia.

SOL·LICITA / SOLICITA

Que previs els tràmits de rigor establits l’article 9 de la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics, li siga concedida la llicència sol·licitada i objecte del present escrit. / Que previos los trámites de rigor establecidos en el artículo 9 de la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, le sea concedida la licencia solicitada y objeto del presente escrito.

S’ADJUNTA / SE ADJUNTA SIGNATURA / FIRMA

Adjunt es troba la relació de documents que, amb caràcter general, es necessiten per a formular la present sol·licitud.

Se adjunta la relación que enumera los documentos que, con carácter general, se requieren para formular la presente solicitud.

Albal, de de   

Signatura de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante

A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALBAL

Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'Ajuntament d’Albal, en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels assumptes concernents a Urbanisme i Via Pública en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de la demanda, petició, llicència, permís o autorització instada en el present document. Vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, si és procedent, al nostre delegat de protecció de dades dpo@albal.es. Aixi mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.aepd.es).

Té disponible més informació del tractament de les seues dades en: http://www.albal.es/albal_cast/administracion/rat/clausula.asp?id=28

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament d’Albal, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes a Urbanismo y Vía Pública en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@albal.es . Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en: http://www.albal.es/albal_val/administracion/rat/clausula.asp?id=28

ACT07_0107

(Espai reservat per a segells interns) (Espacio reservado para sellos internos)

(2)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR LLICÈNCIA D´ESTABLIMENT PÚBLIC PER ACTIVITAT RECREATIVA O ESPECTACLE PÚBLIC AMB AFORAMENT FINS A 500 PERSONES.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA O ESPECTACULO PÚBLICO CON AFORO INFERIOR A 500 PERSONAS.

S'acompanyaran els següents documents o fotocòpies, amb l'original per a la seua confrontació Se acompañarán los siguientes documentos o fotocopias, exhibiendo el original para su cotejo:

Sol•licitud d'acord amb model, firmada per la persona interesada / Solicitud con arreglo a modelo, firmada por el interesado.

Declaració responsable / Declaración Responsable.

Fotocòpia del DNI/CIF de la persona sol·licitant i del seu representant legal, quan pertoque.

Fotocopia del DNI/CIF del solicitante y de su legal representante en su caso.*

Certificat de Compatibilitat Urbanística. / Certificado de Compatibilidad Urbanística.

Imprés d’autoliquidació que acredite haver ingresat les taxes i impostos corresponents.

Impreso de autoliquidación, acreditativo de haber ingresado las tasas e impuestos correspondientes.

Escriptura de propietat o document acreditatiu de la possessió de l’immoble on s’emplaçarà l’activitat.

Escritura de propiedad o documento acreditativo de la posesión del inmueble donde se vaya a emplazar la actividad.

Fotocòpia de l'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. / Fotocopia del alta del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Un exemplar del Projecte de la instal·lació o de l'activitat, redactat per tècnic competent que podrà estar visat pel col·legi competent o en cas que no estiga visat, haurà d'adjuntar-se còpia compulsada del títol acadèmic del tècnic firmant o certificat de col·legiació. El Projecte haurà de contindre, com a mínim, els documents enumerats en l'article 19 del Decret 52/2010, de 26 de març del Consell.

Un ejemplar del Proyecto de la instalación ó de la actividad, redactado por técnico competente que podrá estar visado por el colegio competente ó en caso que no esté visado, deberá adjuntarse copia compulsada del titulo académico del técnico firmante ó certificado de colegiación. El Proyecto deberá contener como mínimo los documentos enumerados en el artículo 19 del Decreto 52/2010, de 26 de marzo del Consell.

Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança que cobrisca (s’adjunta model):

Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra (se adjunta modelo):

- La responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers per l'activitat exercida.

La responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.

- El risc d'incendis, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local o la instal·lació, i els danys al personal que preste els seus servicis en el local.

El riesgo de incendios, daños al público asistente o a terceros derivados de las condiciones del local o la instalación, y los daños al personal que preste sus servicios en el local.

- Amb els capitals exigits en funció de l'aforament i en els termes regulats en els article 59 i 60 del Decret 52/2010.

Con los capitales exigidos en función del aforo y en los términos regulados en los artículo 59 y 60 del Decreto 52/2010.

Certificat final d'instal·lació del tècnic director de l'execució del projecte, visat pel seu corresponent col·legi oficial, en el qual s'haurà d'especificar de forma expressa el compliment dels punts següents:

Certificado Final de Instalación del Técnico Director de la ejecución del proyecto, visado por su correspondiente colegio oficial, en el que se debera especificar de forma expresa el cumplimiento de los siguientes extremos:

- Les normes de competència municipal que els apliquen

Las normas de competencia municipal que les sean de aplicación.

- Condicions de solidesa de les estructures i la resta de requeriments establits en les normes tècniques sobre edificació.

Condiciones de solidez de las estructuras y demás requerimientos establecidos en las normas sobre edificación.

- Condicions de funcionament de les instal·lacions / Condiciones de funcionamiento de las instalaciones.

- Condicions de salubritat i higiene / Condiciones de salubridad e higiene.

- La normativa de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.

La normativa de prevención de la contaminación y calidad ambiental.

- La normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrencia.

La normativa sobre instalaciones en locales de pública concurrencia.

- L’eficàcia de les mesures correctores establides en el projecte.

La eficacia de las medidas correctoras establecidas en el proyecto.

- El comportament davant del foc dels elements constructius, materials i elements de revestiment i decoració, i del Reglament electrotècnic de baixa tensió RD 842/2002.

El comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos, materiales y elementos de revestimiento y decoración, y del Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión RD 842/2002.

Certificat de la protecció passiva contra el foc de les bigues metàl·liques indicant el producte emprat, grossària aplicada i valor d'estabilitat del foc abastat.

Certificado de la protección pasiva contra el fuego de las vigas metálicas indicando el producto empleado, espesor aplicado y valor de estabilidad del fuego alcanzado.

Procedix / Procede No procedix / No procede

Certificat d'auditoria acústica emés per entitat col·laboradora de l'administració, ECA per a les activitats d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics susceptibles de generar sorolls i vibracions.

ACT07_0207

(3)

Certificado de auditoría acústica emitido por entidad colaboradora de la administración, ECA para las actividades de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos susceptibles de generar ruidos y vibraciones.

Procedix / Procede No procedix / No procede

Còpia compulsada del contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.

Copia compulsada del contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.

Certificat de la instal·lació de gas subscrit per l’instal·lador autoritzat i emplenats per l’empresa subministradora de gas.

Certificado de la Instalación de Gas, suscrito por el instalador autorizado y cumplimentados por la Empresa suministradora de gas.

Procedix / Procede No procedix / No procede Informe favorable de l’empresa encarregada del subministre d’aigua potable.

Informe favorable de la empresa encargada del suministro de agua potable.

Pla d’emergència i autoprotecció subscrit pel tècnic competent.

Plan de Emergencia y autoprotección, suscrito por técnico competente.

NOTA: En el cas que es presente certificat d'un organisme de certificació administrativa (OCA), este certificat haurà d'arreplegar la certificació del compliment dels certificats sol·licitats descrits anteriorment.

NOTA: En el caso de que se presente certificado de un Organismo de Certificación Administrativa (OCA), este certificado deberá recoger la certificación del cumplimiento de los certificados solicitados descritos anteriormente.

*Si es tracta de societats s’haurà d'aportar l’escriptura de constitució d’esta, i si és procedent poders que legitimen l'actuació de persona física en el seu nom

*Tratándose de sociedades deberá aportarse escritura de constitución de la misma, y en su caso poderes que legitimen la actuación de persona física en su nombre.

ACT07_0307

(4)

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

DADES DEL TITULAR/PROMOTOR / DATOS DEL TITULAR/PROMOTOR

Nom i cognoms / Nombre y Apellidos NIF / NIF

Adreça / Domicilio Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico

Municipi / Municipio C. Postal / C. Postal Província / Provincia

En representació de / En representación de CIF / CIF

DADES DE L’ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD

Emplaçament / Emplazamiento

Descripció de l'activitat / Descripción de la actividad

Nom comercial / Nombre comercial Té ambientació o amenització musical, segons projecte (marque's el que procedisca)

Tiene ambientación o amenización musical, según proyecto (tàchese lo que proceda) Sí No

pígraf annex Llei 14/2010 / Epigrafe anexo Ley 14/2010 Càrrega tèrmica / Carga térmica Potència CV / Potencia CV Aforament / Aforo

DECLARA

1.- Que en l'actualitat he implantat en l'emplaçament anteriorment citat, les instal·lacions necessàries per a poder

desenvolupar l'activitat de ,

segons el projecte tècnic i la resta de documentació que aporte junt a la meua sol·licitud.

2.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 4, 6 i 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, formule la present DECLARACIÓ RESPONSABLE, manifestant sota la meua responsabilitat:

PRIMER. Que l'activitat que pretenc desenvolupar NO esta subjecta al procediment d'obertura per mitjà d'autorització regulat en l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, atés que, l'establiment públic on es realitzarà l'espectacle públic i/o activitat recreativa:

No té un aforament superior a 500 persones.

No disposa d'algun recinte catalogat de risc alt.

No disposa d'una càrrega tèrmica global elevada.

SEGON. Que complisc tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent, per a l'obertura d'un establiment públic i l'organització en este, d'un espectacle públic o activitat recreativa, i que comprenen les matèries següents:

1) Seguretat per al públic assistent, treballadors executants i béns.

2) Condicions de solidesa de les estructures i de funcionament de les instal•lacions.

3) Condicions i garanties de les instal•lacions elèctriques com a locals de pública concurrència.

4) Prevenció i protecció d'incendis i altres riscos inherents a l'activitat que faciliten l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.

5) Condicions de salubritat, higiene i acústica, determinant expressament les condicions d'insonorització dels locals necessàries per a evitar molèsties a tercers.

6) Protecció del medi ambient urbà i natural.

7) Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades, d'acord amb el que disposa la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i que possibiliten el gaudi legal de l'espectacle per part d'aquelles.

8) Pla d'emergència segons les normes

1.- Que en la actualidad he implantado en el emplazamiento anteriormente citado, las instalaciones necesarias para poder desarrollar la actividad de

, conforme al Proyecto Técnico y demás documentación que aporto junto a mi solicitud.

2.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 6 y 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, formulo la presente DECLARACION RESPONSABLE, manifestando bajo mi responsabilidad:

PRIMERO.- Que la actividad que pretendo desarrollar NO está sujeta al procedimiento de apertura mediante autorización regulado en el artículo 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, por cuanto, el establecimiento público donde se va a realizar el espectáculo público y/o actividad recreativa:

- No tiene una aforo superior a 500 personas.

- No dispone de algún recinto catalogado de riesgo alto.

- No dispone de una carga térmica global elevada.

SEGUNDO.- Que cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos, establecidos en la normativa vigente, para la apertura de un establecimiento público y la organización en él, de un espectáculo público o actividad recreativa, y que abarcan las siguientes materias:

1) Seguridad para el público asistente, trabajadores ejecutantes y bienes.

2) Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones.

3) Condiciones y garantías de las instalaciones eléctricas como locales de pública concurrencia.

4) Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos.

5) Condiciones de salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las condiciones de insonorización de los locales necesaria para evitar molestias a terceros.

6) Protección del medio ambiente urbano y natural.

7) Condiciones de accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y que posibiliten el disfrute legal del

ACT07_0507

(5)

d'autoprotecció en vigor.

TERCER. Que dispose de la documentació que així ho acredita, la qual adjunte a la present declaració responsable, QUART. Que em compromet a mantindre el seu compliment, durant el període de temps en què es desenvolupa l'espectacle públic i/o activitat recreativa en l'establiment públic anteriorment d’escrit, i

QUINT. Que per a l'obertura de l'establiment públic i poder desenvolupar-hi l'activitat recreativa i/o espectacle públic en qüestió, manifeste (ratlle's el que procedisca):

Que NO he realitzat obres de condicionament del local.

Que SÍ que he realitzat obres de condicionament del local per a les quals he tramitat amb caràcter previ l’oportuna:

Declaració responsable.

Llicència d’obres.

espectáculo por parte de aquellas.

8) Plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor.

TERCERO.- Que dispongo de la documentación que así lo acredita, la cual adjunto a la presente declaración,

CUARTO.- Que me comprometo a mantener su cumplimiento, durante el periodo de tiempo en que se desarrolla el espectáculo público y/o actividad recreativa en el establecimiento público anteriormente descrito, y

QUINTO.- Que para la apertura del establecimiento público y poder desarrollar en él la actividad recreativa y/o espectáculo público en cuestión, manifiesto (táchese lo que proceda):

Que NO he realizado obras de acondicionamiento del local.

Que SI he realizado obras de acondicionamiento del local para la cuales he tramitado con carácter previo la oportuna:

Declaración responsable.

Licencia de obras.

SIGNATURA / FIRMA

Albal,       de de  

Signatura de la persona declarant / Firma de la persona declarante

ADVERTÈNCIES / ADVERTENCIAS

- Només estarà legitimat per a presentar la declaració responsable el subjecte que assumisca la condició de promotor de la mateixa.

- La firma de l'imprés pel promotor de l'activitat suposa la plena assumpció de la responsabilitat declarada.

- En el supòsit que l'Ajuntament comprove la inexactitud o falsedat de qualsevol, dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat o que no s'ajusta a la normativa en vigor, decretarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera lloc.

- La mera presentació de la declaració responsable, no facultarà el promotor a obrir de forma immediata l'establiment públic, si bé transcorregut 1 MES des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud i sempre que no s'haja dictat la suspensió del procediment, el promotor sota la seua responsabilitat podrà, obrir l'establiment, prèvia comunicació per escrit a l'Ajuntament d'Albal.

- La declaració responsable no implicarà l'autorització per a ocupació de la via pública ni altres autoritzacions administratives.

- Solo estará legitimado para presentar la declaración responsable el sujeto que asuma la condición de promotor de la misma.

- La firma del impreso por el promotor de la actividad supone la plena asunción de la responsabilidad declarada.

- En el supuesto que el Ayuntamiento compruebe la inexactitud ó falsedad de cualquier, dato, manifestación ó documento de carácter esencial presentado ó que no se ajusta a la normativa en vigor, decretará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiere lugar.

- La mera presentación de la declaración responsable, no facultará al promotor a abrir de forma inmediata el establecimiento público, si bien transcurrido 1 MES desde la fecha de registro de entrada de la solicitud y siempre que no se haya dictado la suspensión del procedimiento, el promotor bajo su responsabilidad podrá, abrir el establecimiento, previa comunicación por escrito al Ayuntamiento de Albal.

- La declaración responsable no implicará la autorización para ocupación de la vía pública ni demás autorizaciones administrativas.

ACT07_0607

(6)

CERTIFICAT SUBSCRIPCIÓ D’ASSEGURANÇA D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS CERTIFICADO SUSCRIPCION DE SEGURO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT / DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF / NIF

DADES DE L’ACTIVITAT O ESTABLIMENT / DATOS DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO

Nom comercial / Nombre comercial Emplaçament / Emplazamiento

Descripció de l’activitat, espectacle o establiment / Descripción de la actividad, espectáculo o establecimiento

DADES DE LA COMPANYIA ASSEGURADORA / DATOS DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

Raó social / Razón social NIF / NIF

Adreça / Domicilio Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico

    

Municipi / Municipio C. Postal / C. Postal Província / Provincia

Representant / Representante En qualitat de / En calidad de

PÒLISSES CONTRACTADES / PÓLIZAS CONTRATADAS

1. Tipus / Tipo Núm . Pòlissa / Nº Poliza

2. Tipus / Tipo Núm . Pòlissa / Nº Poliza

3. Tipus / Tipo Núm . Pòlissa / Nº Poliza

CERTIFICA

Que la nostra entitat ha expedit les assegurances dalt indicades que cobreixen la responsabilitat civil dels riscos derivats de l'explotació de l'activitat, així com el risc d'incendi i possibles danys al públic assistent, a tercers i al personal que preste els seus servicis en l'establiment, espectacle o activitat.

La quantia assegurada s'eleva a €, complint la quantitat exigida en la normativa vigent en matèria d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (article 8 i 18 Llei 14/210 i article 59 i 60 Decret 52/10), i el període de cobertura serà el comprés entre el i el

.

La dita pòlissa es troba al corrent del pagament a la data de la firma d'este certificat.

I, perquè conste als efectes oportuns, firme el present certificat.

Que nuestra entidad ha expedido los seguros arriba indicados que cubren la responsabilidad civil de los riesgos derivados de la explotación de la actividad, así como el riesgo de incendio y posibles daños al público asistente, a terceros y al personal que preste servicios en el establecimiento, espectáculo o actividad.

La cuantía asegurada se eleva a €, cumpliendo la cantidad exigida en la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (articulo 8 y 18 Ley 14/210 y articulo 59 y 60 Decreto 52/10), siendo el periodo de cobertura el comprendido entre el y el

.

Dicha póliza se encuentra al corriente del pago a la fecha de la firma del presente certificado.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado.

SIGNATURA / FIRMA

Albal,   de de

Signatura de la persona declarant / Firma de la persona declarante

ACT07_0707

Figure

Actualización...

Related subjects :