1/15. Districte de Sant Martí Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic Departament d Obres i Manteniment

15  69  Download (0)

Full text

(1)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

Informe de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte de

subministrament i instal·lació de mobiliari i cortines i

subministrament d'equipaments audiovisuals i ventiladors amb

destinació a diversos equipaments del Districte de Sant Martí

1.

Objecte

2

2.

Pressupost màxim de licitació

2

3.

Descripció de la prestació

2

4.

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte

2

5.

Justificació de mesures de contractació pública sostenible.

3

6.

Divisió per lots

3

7.

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)

4

8.

Cicle de vida

6

9.

Imputació pressupost municipal

7

10.

Procediment d’adjudicació

7

11.

CPV (vocabulari comú de la contractació pública)

7

12.

Solvència i justificació

7

13.

Criteris d’adjudicació i justificació

7

14.

Criteris de desempat

11

15.

Subcontractació

12

16.

Pòlissa d'assegurança

12

17.

Garanties

12

18.

Termini d’execució

12

19.

Termini de garantia tècnica

12

20.

Condicions especials d’execució i justificació

13

21.

Pagament del preu

13

22.

Modificacions del contracte

13

23.

Cessió

14

24.

Revisió de preus

14

25.

Règim específic de penalitats

14

26.

Resolució del contracte

14

27.

Tractament de les dades de caràcter personal i sistemes d’informació

14

28.

Responsable del contracte

14

29.

Proposta

15

(2)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

1.

Objecte

Subministrament i instal·lació de mobiliari i cortines i subministrament d'equipaments audiovisuals i ventiladors per a diferents equipaments del Districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible.

2.

Pressupost màxim de licitació

23.260,21 € (iva inclòs)

3.

Descripció de la prestació

Subministrament i instal·lació de mobiliari i cortines i subministrament d'equipaments audiovisuals i ventiladors per a diferents equipaments del Districte de Sant Martí tot d’acord amb les especificacions detallades en el Plec Tècnic i les condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4.

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte

Per tal de oferir un servei de qualitat i actualitzat als usuaris dels equipaments del Districte de Sant Martí, és necessari dotar a aquests equipaments d’equips audiovisuals actualitzats a la nova era digital adaptats a les necessitats de cada equipament i descrites al Plec Tècnic. A altres equipaments com les biblioteques o casals, la necessitat del subministrament i instal·lació de mobiliari ve donada per la falta d’armaris o prestatgeries per emmagatzemar material propi de l’equipament per a realitzar les activitats a les que estan destinats.

Amb el subministrament i instal·lació de cortines a la Guardia Urbana del Districte de Sant Martí, s’aconsegueix el confort necessari per als llocs de treball on les actuals cortines no es troben en bon estat.

Per una altra banda, es vol donar una imatge renovada i uniforme a tots els departaments de la Seu del Districte de Sant Martí amb el subministrament de mobiliari, als departaments de Comunicació i Recursos Interns.

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’aquest subministrament a unes empreses especialitzada en la venda de mobiliari per una banda i de productes d’audiovisuals per una altra.

Per aquest motiu, i d’acord amb el que disposa la Llei de Contractació del Sector Públic 9/2017 (art. 28), es fa necessari obrir un procés de licitació per a la contractació del subministrament descrit, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives perquè el subministrament objecte del contracte permet millorar el servei prestat pels equipaments del Districte de Sant Marti.

(3)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e) de la Llei de Contractació del Sector Públic 9/2017 que hi ha una clara i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

5.

Justificació de mesures de contractació pública sostenible.

En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona es proposa aplicar les següents mesures:

- Mesures de tipus social:

 Objecte del contracte amb eficiència social.

Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte amb la que s’incrementa l’eficiència de la despesa pública.

 Pressupost màxim de licitació desglossat en costos directes i indirectes.

Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte d’obligat compliment. La LSCP 9/2017 inclou aquest precepte en el seu articulat (Article 100.2)

 Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.

Segons el Decret esmentat, aquesta mesura és d’obligat compliment quan el contracte inclou el subministrament d’un bé i s’inclourà al contracte com a condició d’execució.

- Mesures de tipus ambiental:

 nstrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina (2015)

D’acord amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que incloguin l’adquisició o la reposició de mobiliari, sempre que l’aplicació sigui compatible i no perjudiqui la qualitat del servei objecte de contracte.

6.

Divisió per lots

Als efectes del que preveu l’article 99.3 LCSP l’objecte del contracte es divideix en tres lots:

- LOT 1 Subministrament i instal·lació de mobiliari a diferents equipaments del

Districte de Sant Martí amb un pressupost de licitació de 12.529,62 euros.

- LOT 2 Subministrament d’equips d’audiovisuals i ventiladors a diferents equipaments

del Districte de Sant Martí amb un pressupost de licitació de 7.412,36 euros.

- LOT 3 Subministrament i instal·lació de cortines a la Guardia Urbana del Districte de

Sant Martí amb un pressupost de licitació de 3.318,24 euros.

D'acord amb l'article 99.4.a) LCSP, una mateixa empresa pot licitar a qualsevol dels tres lots.

(4)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

D'acord amb l'article 99.4.b) LCSP, es podran adjudicar a una única empresa licitadora els tres lots.

7.

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)

Per a la determinació dels preus de cada producte, s’ha tingut en compte el preu de mercat dels mateixos, obtingut prèvia consulta de catàlegs i webs especialitzades.

El desglossament del pressupost es realitza de la següent manera:

LOT 1. Subministrament i instal·lació de mobiliari a diferents equipaments del Districte de Sant Martí

Localització Article Quantitat (sense iva) Import

Biblioteca Xavier Benguerel Prestatgeria metàl·lica mòdul base 1500x320x2000mm 1 223,29 €

Biblioteca Xavier Benguerel Prestatgeria metàl·lica mòdul base 900x320x2000mm 1 150,63 €

Biblioteca Xavier Benguerel Mòdul addicional prestatgeria metàl·lica

de 900x320x2000mm 1 107,73 €

Bibliolteca Camp Arpa - Caterina Albert

Mòdul base cantonada esquerra per a prestatgeria metàl·lica

1500x600x2000mm 1 275,89 €

Bibliolteca Camp Arpa -

Caterina Albert Mòdul addicional per a prestatgeria metàl·lica 1500x600x2000mm 3 682,04 €

Casal Joves El Clot Armari metàl·lic, 200x100x45 cm 1 324,50 €

Casal Joves El Clot Armari metàl·lic amb portes de

melamina 72x80x45cm 1 244,97 €

Casal El Drac Vitrina exterior d’informació 1 181,50 €

Centre Cívic Besòs Canviador nadons 1 260,00 €

Seu Dte. Sant Martí Taula per a lloc operatiu sèrie TEMPO 13 2.305,88 €

Seu Dte. Sant Martí Ala per a taula sèrie TEMPO 13 1.426,43 €

Seu Dte. Sant Martí Buc tres calaixos de fusta 13 1.458,60 €

Seu Dte. Sant Martí Armari de fusta amb portes batents de

121 x 80 x 45cm 1 160,88 €

Seu Dte. Sant Martí Prestatges de fusta per a ser recolzats,

per armari de 80cm 2 23,10 €

Prestatges de fusta fixes, per armari de

80cm 5 74,25 €

Seu Dte. Sant Martí Armari de fusta de 82.5 x 60 x 45cm

sense portes 1 79,20 €

Seu Dte. Sant Martí Prestatges de fusta per a ser recolzats,

per armari de 60cm 2 19,80 €

Armari de fusta amb forat i portes

baixes de 121 x 80 x 45cm 4 623,70 €

Seu Dte. Sant Martí Armari de fusta de 100 x 73cm amb

portes batents i un prestatge inclòs 1 166,65 €

Direcció Serveis a les Persones i Territori Dte. Sant Martí

Taula de reunions rodona, 120cm. 1 261,65 €

(5)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

Guardia Urbana Districte de

Sant Martí Taula de reunions rectangular, 120x240cm. 1 363,00 €

TOTAL 9.413,69 €

Costos indirectes TOTAL

6% Despeses generals (sobre 9.413,69) 564,82 €

4% Benefici industrial (sobre 9.413,69) 376,55 €

TOTAL costos indirectes 941,37 €

TOTAL

Pressupost d’execució per contracte 10.355,06 €

21% IVA (sobre 10.355,06 €) 2.174,56 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (iva inclòs) 12.529,62 €

LOT 2. Subministrament d’equips d’audiovisuals i ventiladors a diferents equipaments del Districte de Sant Martí

Localització Article Quantitat (sense iva) Import

Casal de Barri La Palmera Ventilador d’aspes 3u. 215,46 €

Centre Cívic Besòs Projector HD de sobretaula 1u. 544,50 €

Centre Cívic Besòs Pantalla de Projecció 1u. 209,08 €

Centre Cívic Besòs Pantalla interactiva + projector 2u. 2.640,00 €

Centre Cívic Besòs Equip de so 4u. 1.959,98 €

TOTAL 5.569,01 €

Costos indirectes TOTAL

6% Despeses generals (sobre 5.569,01) 334,14 €

4% Benefici industrial (sobre 5.569,01) 222,76 €

TOTAL costos indirectes 556,90 €

TOTAL

Pressupost d’execució per contracte 6.125,92 €

21% IVA (sobre 6.125,92 €) 1.286,44 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (iva inclòs) 7.412,36 €

LOT 3. Subministrament i instal·lació de cortines a la Guardia Urbana del Districte de Sant Martí

Localització Article Quantitat (sense iva) Import

Guardia Urbana Districte de Sant Martí Cortines enrollables 68,12 m2 2.493,04 €

TOTAL 2.493,04 €

Costos indirectes TOTAL

(6)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

6% Despeses generals (sobre 2.493,04) 149,58 €

4% Benefici industrial (sobre 2.493,04) 99,72 €

TOTAL costos indirectes 249,30 €

TOTAL

Pressupost d’execució per contracte 2.742,34 €

21% IVA (sobre 2.742,34 €) 575,89 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (iva inclòs) 3.318,24 €

Preus unitaris: NO Despesa plurianual: NO

El desglossament del pressupost net, sense l’iva, en costos directes i indirectes es considera que és el següent: Costos directes 17.475,74 € Costos indirectes Despeses generals (6%) Benefici industrial (4%) 1.048,54 € 699,03 € IMPORT BASE 19.223,32 € IVA (21%) 4.036,90 € IMPORT TOTAL 23.260,21 €

El VEC d'aquest contracte s'estima en 19.223,32 euros. Els conceptes que inclou son:

Any Lot Pressupost net

prestació Pressupost net eventuals pròrrogues Pressupost net modificacions amb increment de cost SUMA 2020 1 10.355,06 - - 10.355,06 2020 2 6.125,92 - - 6.125,92 2020 3 2.742,34 - - 2.742,34 TOTAL 19.223,32 - - 19.223,32

8.

Cicle de vida

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’un subministrament de mobiliari (CPV 39100000-3) i equips d’audiovisuals (CPV 32321200-1) cal indicar que les fases del cicle productiu de l'objecte del contracte són les següents:

- L’obtenció de les matèries primes. - El cost de la fabricació o producció.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. - Transport o distribució dels productes manufacturats.

- El manteniment dels productes una vegada col·locats - Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus.

(7)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

- Tones CO2 durant tot el cicle productiu

9.

Imputació pressupost municipal

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s:

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2020 63501 92011 0610 19.223,32 € 21 4.036,90 € 23.260,21 €

Suma imports totals 23.260,21 €

10.

Procediment d’adjudicació

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 131.2 LCSP com a un procediment ordinari d’utilització preferent.

Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 159 (punt 6) de la LCSP, ja que el valor estimat del contracte no supera els 35.000€.

11.

CPV (vocabulari comú de la contractació pública)

Mobiliari (CPV 39100000-3), Cortines, cortinatges, guardamalles i estors de matèria tèxtil (39515000-5) i equips d’audiovisuals (CPV 32321200-1)

12.

Solvència i justificació

D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP no es requereix l’acreditació de solvència a les empreses licitadores.

13.

Criteris d’adjudicació i justificació

Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància:

Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta més avantatjosa són els següents:

LOT 1: Subministrament i instal·lació de mobiliari. TOTAL 100,00 punts CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 60,00 punts.

La puntuació es determinarà amb la següent fórmula:

( ) ( )

(8)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

Puntuació obtinguda per cada licitador Pressupost base de licitació

Oferta econòmica més baixa en relació al pressupost base de licitació

Puntuació màxima (60 punts)

Oferta econòmica concreta de cada licitador

D’acord amb el previst a l’apartat 9.4 de la nstrucció per a l’aplicació de la LCSP, es justifica en aquest punt que la puntuació referida a l’oferta econòmica és superior al 35% de la puntuació total, per tractar-se de subministraments amb un preu de venta al públic conegut i que admet de forma limitada altres criteris automàtics.

Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a.

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que:  Sigui 20 punts percentuals més baixa que el pressupost net de licitació.

b.

Si concorren dues o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta:  Sigui 10 punts percentuals més baixa que la mitja de les ofertes.

CRITERI 2. Criteris relatius al termini de subministrament. Fins a 20,00 punts.

L’assignació de punts es farà a raó de 5 punts per cada dia cinc dies hàbils de reducció respecte al termini d’execució previst en el projecte, fins a un màxim de 20 punts.

La puntuació en funció del termini ofert per l’empresa licitadora es farà de la següent manera: Dies Punts 30 dies hàbils 0 25 dies hàbils 5 20 dies hàbils 10 15 dies hàbils 15 10 dies hàbils 20

CRITERI 3. Criteris relatius al termini de garantia tècnica i la vida útil del mobiliari, fins a 15,00 punts

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que presenti la màxima ampliació per sobre del termini establert, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

( )

( )

(9)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

Les unitats dels terminis seran en anys, i el termini base de licitació és de dos anys

CRITERI 4. Criteris relatius al contingut de formaldehid de les taules i dels armaris, fins a 5,00 punts.

Es valorarà que tots els productes que estiguin elaborats amb fusta estiguin classificats com a classe E1 segons la norma EN 13986, d’acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma corresponent (UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent) L’acreditació es farà mitjançant l’aportació de Fitxa de dades tècniques de l'article o declaració responsable del fabricant del tauler.

LOT 2. Subministrament d’equips d’audiovisuals i ventiladors. TOTAL 100,00 punts CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 60,00 punts.

La puntuació es determinarà amb la següent fórmula:

( ) ( )

Puntuació obtinguda per cada licitador Pressupost base de licitació

Oferta econòmica més baixa en relació al pressupost base de licitació

Puntuació màxima (60 punts)

Oferta econòmica concreta de cada licitador

D’acord amb el previst a l’apartat 9.4 de la nstrucció per a l’aplicació de la LCSP, es justifica en aquest punt que la puntuació referida a l’oferta econòmica és superior al 35% de la puntuació total, per tractar-se de subministraments amb un preu de venta al públic conegut i que admet de forma limitada altres criteris automàtics.

Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a.

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que:  Sigui 20 punts percentuals més baixa que el pressupost net de licitació.

b.

Si concorren dues o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta:  Sigui 10 punts percentuals més baixa que la mitja de les ofertes.

CRITERI 2. Per l’oferiment del servei d’instal·lació dels equips d’audiovisuals. Fins a 20,00 punts.

(10)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

L’assignació de punts es farà per l’oferiment d’un servei propi o aliè per la instal·lació dels equips a l’equipament destinat definit a la clàusula 1.5.2 del Plec Tècnic.

CRITERI 3. Pel servei d’assessorament tècnic dels equips. Fins a 20,00 punts.

3.1 Es puntuarà el servei presencial d’una jornada d’un tècnic perquè instrueixi a la persona responsable de l’equipament en la posta en marxa dels equips audiovisuals i les compatibilitats amb altres perifèrics. Fins a 10,00 punts.

3.2 Addicionalment es puntuarà també l’oferiment d’un servei telefònic durant un any a partir de la data de recepció per a la resolució de dubtes del funcionament dels equips subministrats. Fins a 10,00 punts.

LOT 3: Subministrament i instal·lació de cortines. TOTAL 100,00 punts CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 80,00 punts.

La puntuació es determinarà amb la següent fórmula:

( ) ( )

Puntuació obtinguda per cada licitador Pressupost base de licitació

Oferta econòmica més baixa en relació al pressupost base de licitació

Puntuació màxima (80 punts)

Oferta econòmica concreta de cada licitador

D’acord amb el previst a l’apartat 9.4 de la nstrucció per a l’aplicació de la LCSP, es justifica en aquest punt que la puntuació referida a l’oferta econòmica és superior al 35% de la puntuació total, per tractar-se de subministraments amb un preu de venta al públic conegut i que admet de forma limitada altres criteris automàtics.

Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

 Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que:

o Sigui 20 punts percentuals més baixa que el pressupost net de licitació.

 Si concorren dues o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta:

o Sigui 10 punts percentuals més baixa que la mitja de les ofertes.

CRITERI 2. Criteris relatius al termini de subministrament. Fins a 20,00 punts.

(11)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

L’assignació de punts es farà a raó de 5 punts per cada dia cinc dies hàbils de reducció respecte al termini d’execució previst en el projecte, fins a un màxim de 20 punts.

La puntuació en funció del termini ofert per l’empresa licitadora es farà de la següent manera: Dies Punts 30 dies hàbils 0 25 dies hàbils 5 20 dies hàbils 10 15 dies hàbils 15 10 dies hàbils 20

Justificació dels criteris d'adjudicació i ponderació

Els criteris que s'han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:

 El preu, per determinar l'oferta més avantatjosa en termes més econòmics i per tant

és la que representa un 60% de la puntuació pels dos lots i un 80% en el lot 3.

 La reducció de termini de subministrament dels productes del lot 1 i 3, per tal de seleccionar l’empresa més àgil en la tramitació de les comandes, té una ponderació del 20% de la puntuació ja que és un criteri important a l’hora d’escollir l’empresa més eficient en aquest aspecte.

 L’ampliació del termini de garantia dels productes del lot 1, que ens permetrà gaudir de més garanties en relació a la qualitat i durabilitat dels productes, aquest criteri té el 15% de la puntuació restant. compleix l’excel·lència dels productes subministrats.

 La limitació del contingut en formaldehid en els productes fabricats amb fusta garanteix que els materials utilitzats no continguin substàncies tòxiques per a la salut. Aquest criteri té una ponderació del 5% restant de la puntuació del lot 1.

 La disposició d’un servei d’instal·lació dels equips audiovisuals del lot 2 permet estalviar una despesa extra i a més garanteix que els tècnics instal·ladors coneixen el producte. Aquest criteri té un 20% de la puntuació del lot 2.

 L’assessorament telefònic per a la resolució de dubtes i per a la posta en marxa dels equips té una ponderació del 20% restant de la puntuació total del lot 2 i ofereix seguretat a l’hora d’adquirir aquests productes, ja que al tractar-se d’equips nous al mercat és molt probable que la persona destinatària a utilitzar-los no disposi de la formació per fer-los funcionar.

14.

Criteris de desempat

L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació d’un contracte, un cop aplicats els criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels següents criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a. Proposicions d’empreses d’inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.

(12)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

b. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en plantilla de cadascun dels licitadors, primant en cas d’igualtat, el major número de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

c. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al desempat.

15.

Subcontractació

Es permet la subcontractació amb tercers per a la realització parcial de la prestació.

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari que les tasques de distribució de mobiliari, cortines, equips d’audiovisuals i ventiladors fins el lloc de destí, no puguin ser objecte de subcontractació ja que es consideren tasques d’especial rellevància que garanteixen la qualitat del subministrament, de manera que han de ser executades directament i exclusivament pel contractista.

16.

Pòlissa d'assegurança

Pòlissa de responsabilitat civil: SI mport: 100.000,00 €

17.

Garanties

D’acord amb l’article 159.6.f) de la LCSP no es requereix la constitució de garantia

18.

Termini d’execució

El termini d’execució del contracte serà de l’1 de novembre de 2020, o la data posterior a la seva formalització i fins el 31 de desembre de 2020.

Al llarg d’aquest termini les unitats destinatàries realitzaran comandes dels articles adjudicats.

Termini de lliurament: Per als articles del lot 1 i 3:

S’han de rebre els béns que hagin sol·licitat en el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data de la comanda o el termini que hagi proposat el licitador en cas que fos menor.

Per als articles del lot 2:

S’han de rebre els béns que hagin sol·licitat en el termini màxim de 40 dies hàbils, a comptar des de la data de la comanda.

19.

Termini de garantia tècnica

S’estableix un termini mínim de garantia de dos anys a partir de la data de recepció del subministrament per a cadascun dels lots o pels anys que les empreses licitadores hagin ofertat.

(13)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

20.

Condicions especials d’execució i justificació

 Condicions de tipus social:

o Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial: Estableix que els béns objecte del contracte s’han fabricat respectant les normes sociolaborals vigents a l’Estat espanyol, UE i aprovades per l’O T.

JUSTIFICACIÓ: Amb el compliment d’aquesta condició es garanteix unes condicions respectuoses dels treballadors que participen en la fabricació dels béns i en la distribució dels mateixos.

 Condicions de tipus mediambiental:

o El compliment de la nstrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina (2015) i en particular la condició de que l’empresa adjudicatària ha de fer-se càrrec i s’ha de responsabilitzar de la gestió, retirada i el reciclatge de l’embalatge dels productes subministrats i fomentar l’ús d’embalatges reciclats.

JUSTIFICACIÓ: atès el volum d’articles que són objecte del subministrament, així com l’embalatge del qual disposen cadascun d’aquests articles, s’ha trobat adient establir una mesura d’aquestes característiques que pugui repercutir en el medi ambient.

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, en el moment de recepció del subministrament. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu.

21.

Pagament del preu

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual, agrupant les comandes realitzades per període i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.

Els imports a abonar a l’empresa adjudicatària quedaran establerts en correspondència a l’aplicació dels preus que hagi proposat (i pels quals se li haurà adjudicat el contracte) a cadascun dels encàrrecs fets i validats.

22.

Modificacions del contracte

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per causes sobrevingudes. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

(14)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.

23.

Cessió

Ateses les característiques d’aquest contracte es proposa que aquest no es pugui cedir.

24.

Revisió de preus

De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la LCSP 9/2019, no procedeix la revisió de preus del contracte.

25.

Règim específic de penalitats

Imposició de penalitats:

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió de faltes són les següents:

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu del

contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del preu

del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia.

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del

preu d’adjudicació.

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

26.

Resolució del contracte

El present contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb caràcter general a la LCSP 9/2017 i les contemplades al Plec de Condicions Administratives.

27.

Tractament de les dades de caràcter personal i sistemes d’informació

El Proveïdor no ha de tractar dades de caràcter personal. No s’utilitzen sistemes d’informació.

28.

Responsable del contracte

La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsió de la LCSP 9/2017 (art. 62), a qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització del subministrament contractat, i que haurà de supervisar les prestacions i dictar

(15)

Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic

Departament d’Obres i Manteniment

Clot, 27 08018 Barcelona Telèfon – 93 291 60 80 www.barcelona.cat

les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització, és Cristina Cerdà, del Departament de Recursos Interns del Districte de Sant Martí.

La persona responsable del contracte resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la LCSP 9/2017 i les previstes al Plec de Condicions Administratives.

29.

Proposta

Per tot l’esmentat anteriorment es procedeix a iniciar la contractació del Subministrament i instal·lació de mobiliari i cortines i subministrament d'equipaments audiovisuals i ventiladors per a diferents equipaments del Districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total de 23.260,21€ (iva inclòs) a càrrec del pressupost de l’any 2020.

Anna Garrido Oliver

Cap del Departament de Recursos Interns

Figure

Updating...

References

Related subjects :