• No se han encontrado resultados

TÁBOAS E DATOS XERAIS DO POP MODELO 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÁBOAS E DATOS XERAIS DO POP MODELO 1"

Copied!
76
0
0

Texto completo

(1)

TÁBOAS E DATOS XERAIS DO POP MODELO 1

(2)

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO

1

Denominación do programa DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Títulos que concede MÁSTER OFICIAL EN DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

DOUTOR

Universidade/s participante/s UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Universidade/s coordinadora/s UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Responsable do programa MARÍA DEL CARMEN ESPIDO BELLO

Enderezo DEPARTAMENTO DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS,

FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, AVDA. BURGO DAS NACIÓNS S/N, 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono 981563100 EXT. 11564

Correo electrónico himceb@usc.es

Convocatoria 2007-08

1 Esta ficha deberá aparecer como portada da documentación presentada polas universidades para cada POP.

(3)
(4)

APARTADOS DO MODELO DE AVALIACIÓN

E TÁBOAS DE DATOS

(5)

1.- ASPECTOS XERAIS DO PROGRAMA DE POSGRAO: DENOMINACIÓN E UNIDADES

PARTICIPANTES DOC.1: T-AX-01

1.1.- DENOMINACIÓN DO PROGRAMA:

DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA CONTIDOS FORMATIVOS

CONTIDOS FORMATIVOS:

MÓDULOS OBRIGATORIOS PARA TODOS OS ALUMNOS

MÓDULO 1: ECONOMÍA INTERNACIONAL (20)

-Comercio Internacional: evolución e tendencias recentes -Economías abertas: contexto e teorías

-Historia monetaria e financeira

-Estruturas de mercado: globalización e competencia

MÓDULO 2: DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E HUMANO (20) -Crecemento e intercambio: conceptos, teorías e indicadores -Tendencias demográficas e movementos de poboación -Institucións económicas, desenvolvemento e desigualdade -Mercado de traballo e relacións laborais

MÓDULO 3: ECONOMETRÍA (10) -Econometría Aplicada (I) -Econometría Aplicada (II)

MODULO OBRIGATORIO DA ESPECIALIDADE DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL

MODULO 4: DESENVOLVEMENTO REXIONAL E LOCAL (20) -Principios de análise rexional e urbana

-Métodos estatísticos para a economía

-Desenvolvemento rexional e local: modelos e experiencias históricas -Desenvolvemento e sustentabilidade

MODULO OBRIGATORIO DA ESPECIALIDADE DE INTEGRACIÓN ECONOMICA

MODULO 5: INTEGRACION ECONOMICA (20) -Métodos estatísticos para a economía

-Teorías e modelos de integración económica e monetaria -Historia, economía e institucións da Unión Europea -Estratexias de desenvolvemento e integración internacional

MÓDULO OPTATIVO

(Ofrécense 10 materias de 3 créditos cada unha, das que os alumnos deberán escoller 6)

MÓDULO 6: OPTATIVO (18)

-Desigualdades de renda e pobreza

-Modelos econométricos rexionais e de integración económica. Unión Europea e América Latina -O factor empresarial no desenvolvemento económico

-Avaliación de políticas económicas

-O desenvolvemento rural: innovación, actividade económica e espazo rural -Innovación, organización e emprego

-Turismo e desenvolvemento sustentable

-Os problemas do desenvolvemento en América Latina -Novas tecnoloxías e desenvolvemento rexional -Organización industrial e regulación económica

ACTIVIDADES FORMATIVAS

MÓDULO 7: APLICACIÓN/PRÁCTICUM (20)

-Uso de novas tecnoloxías e paquetes informáticos (5) -Aplicacións informáticas en economía e análise de fontes (2)

(6)

-Practicum en empresas, institucións ou grupos de investigación (8)

-Metodoloxía da investigación económica. Preparación e presentación de informes (5)

MÓDULO 8. TRABALLO DE INVESTIGACIÓN OU APLICACIÓN (12)

Para os alumnos procedentes de titulacións distintas dos graos de economía e empresa existirá un módulo preparatorio de 15 créditos.

MÓDULO 0: PREPARATORIO (15) -Economía e mercados -Matemáticas para a Economía

-Introdución aos métodos estatísticos para a Economía

ANTECEDENTES ACADÉMICOS Deseño de nova proposta

Adaptación de programas de doutoramento

Adaptación de programas de doutoramento con mención de calidade Adaptación de título/s propio/s

Erasmus Mundus

Inclusión dun novo título (máster e/ou doutoramento) nun POP aprobado en anteriores convocatorias No caso de que o TÍTULO substitúa algunha titulación vixente, detállase a seguir:

TIPO DE PROGRAMA

UNICO

INTERUNIVERSITARIO

INTERCOMUNITARIO

INTERUNIVERSITARIO CON UNIVERSIDADES ESTRANXEIRAS

CAMPO/S CIENTÍFICO/S DO PROGRAMA

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

HUMANIDADES

ESTUDOS TÉCNICOS

CIENCIAS DA SAÚDE

CIENCIAS EXPERIMENTAIS

COMPOÑENTES DO PROGRAMA

Nº DE TÍTULOS DE MÁSTER QUE CONCEDE: 1

ESPECIALIZACIÓN:

ACADÉMICA

PROFESIONAL

INVESTIGADORA

TÍTULO DE DOUTOR

1.2.- UNIDADES PARTICIPANTES (no caso de POP interuniversitarios , xúntase unha copia do convenio, DOC. 2) UNIVERSIDADE/S PARTICIPANTE/S

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA UNIVERSIDADE/S COORDINADORA/S

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

DEPARTAMENTOS

HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS, FUNDAMENTOS DA ANÁLISE ECONÓMICA, ECONOMÍA CUANTITATIVA

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

IDEGA (INSTITUTO DE ESTUDIOS E DESENVOLVEMENTO DE GALICIA)

OUTROS ORGANISMOS OU INSTITUCIÓNS DE CARÁCTER PÚBLICO OU PRIVADO

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO RURAL CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA. DIRECCIÓN XERAL DE TURISMO FUNDACIÓN CEER-GALICIA NORTE DE PORTUGAL

(7)

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA ACCIÓN SOCIAL-FUNDACIÓN CAIXA GALICIA

(8)

1.- ASPECTOS XERAIS DO PROGRAMA DE POSGRAO: ÓRGANOS RESPONSABLES DOC. 3: T-AX-02

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

1.3.- ÓRGANO RESPONSABLE DO PROGRAMA

Comisión de estudos de posgrao da Universidade.

Comisión académica da facultade responsable do programa.

Comisión específica para xestionar o programa.2

1.3.1.- COMISIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA DE ESTUDOS DE POSGRAO FUNCIÓNS

A responsabilidade da implantación e o bo funcionamento deste POP recaerá na Comisión Académica Específica e no Coordinador Académico. A Comisión está composta polo coordinador, que exercerá como Presidente, e un representante designado por cada un dos Departamentos e polo Instituto de Investigación promotores deste POP (Fundamentos da Análise Económica, Historia e Institucións Económicas, Métodos Cuantitativos para a Economía, IDEGA). As funcións ou competencias que asume esta Comisión Académica Específica son as seguintes:

- Coordinar o desenvolvemento da actividade docente do POP.

- Coordinar con outros POP o seguimento da demanda e oferta dos ensinos.

- Coordinar os ensinos do Máster con outros estudios propios afíns da USC.

- Control do cumprimento docente do profesorado da USC que participa no POP e dos profesores, investigadores e profesionais externos que colaboren.

- Velar polo cumprimento do Plan de estudios elaborado e por que se cumpran os criterios de calidade esixidos.

- Asegurar a calidade dos estudos do POP para que superen os obrigados procesos de acreditación.

- Establecer criterios para a elaboración dos horarios e e do calendario de exames.

- Informar e facer propostas de mellora sobre calquera asunto relacionado coa organización e o desenvolvemento da actividade académica.

- Propoñer e tramitar as validacións ou adaptacións de estudios.

- Nomear os tribunais e os directores dos proxectos de fin de estudos do Máster e aprobar o contido dos proxectos.

- Definir os criterios de admisión dos alumnos, establecendo o número de créditos e materias complementarias a cursar en cada caso.

- Proposición nominal do profesorado da USC que impartirá cada unha das materias.

- Proposición dos profesionais externos que colaboren no ensino dentro deste Máster.

- Establecer, co beneplácito previo da Universidade, acordos de colaboración con outras institucións, organismos públicos e privados e empresas para o desenvolvemento do Máster.

- Nomear o coordinador/director do Programa de Doutoramento.

RESPONSABILIDADES

As que se deriven das funcións anteriormente mencionadas.

COORDINADOR:

DNI:

32774776Y

NOME:

MARÍA DEL CARMEN ESPIDO BELLO CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

DEPARTAMENTO DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS ENDEREZO:

DEPARTAMENTO DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS, FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, AVDA. BURGO DAS NACIÓNS S/N, 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA

C.P.:

15782

LOCALIDADE:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA:

A CORUÑA

TFNO. 1:981563100 EXT. 11564 TFNO. 2:981563100 EXT 11581 CORREO ELECTRÓNICO:himceb@usc.es

OUTROS MEMBROS3:

DNI:

35988567F

NOME:

XOÁN CARMONA BADÍA CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

DEPARTAMENTO DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS ENDEREZO:

DEPARTAMENTO DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS, FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, AVDA. BURGO DAS NACIÓNS S/N, 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA

2 Caso de se marcar “Comisión específica para xestionar o programa” é necesario seguir cubrindo a táboa (T-AX-02).

3 Amplíese tantas celas como foren necesarias.

(9)

C.P.:

15782

LOCALIDADE:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA:

A CORUÑA

TFNO. 1:981563100 EXT. 11582 TFNO. 2:981563100 EXT. 11581 CORREO ELECTRÓNICO:jcarmona@usc.es

DNI:

34967274Y

NOME:

MELCHOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

INSTITUTO DE ESTUDIOS E DESENVOLVEMENTO DE GALICIA (IDEGA) ENDEREZO:

VIVENDAS DOS CATEDRÁTICOS, AVDA. DAS CIENCIAS S/N, CAMPUS SUR, 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA C.P.:

15782

LOCALIDADE:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA:

A CORUÑA

TFNO. 1: 981563100 EXT. 11551 TFNO. 2:981563100 EXT. 11537 CORREO ELECTRÓNICO:mfernand@usc.es

DNI:

32615099H

NOME:

JUAN ARES FERNÁNDEZ CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA ANÁLISE ECONÓMICA ENDEREZO:

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA ANÁLISE ECONÓMICA, FAC. DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, AVDA. BURGO DAS NACIÓNS S/N, 15782 SANTIAGO C.P.:

15782

LOCALIDADE:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA:

A CORUÑA TFNO. 1:

981563100 EXT 11533

TFNO. 2:

981563100 EXT. 11537

CORREO ELECTRÓNICO:

aeparese@usc.es

DNI:

10051125X

NOME:

XOSÉ ANTÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA CUANTITATIVA ENDEREZO:

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA CUANTITATIVA, FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, AVDA. BURGO DAS NACIÓNS S/N, 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA

C.P.:

15782

LOCALIDADE:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA:

A CORUÑA TFNO. 1:

981563100 EXT. 11529

TFNO. 2:

981563100 EXT. 11643

CORREO ELECTRÓNICO:

ecanton@usc.es

(10)

1.- ASPECTOS XERAIS DO PROGRAMA DE POSGRAO: TÍTULOS QUE O INTEGRAN DOC. 4: T-AX-03

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA 1.4.- TÍTULOS PROPOSTOS QUE SE INTEGRAN NO PROGRAMA4

DENOMINACIÓN DO TÍTULO ESPECIALIDADES

Máster en DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

1) DESENVOLVEMENTO REXIONAL 2) INTEGRACIÓN ECONÓMICA Doutor pola/s Universidade/s UNIVERSIDADE DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

4 Amplíese tantas celas como foren necesarias.

(11)

1.- ASPECTOS XERAIS DO PROGRAMA DE POSGRAO: TÍTULOS DE MÁSTER5 DOC. 6: T-AX-04a DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA 1.4.1.- DENOMINACIÓN DO TÍTULO DE MASTER

DENOMINACIÓN ESPECIALIDADE ANO DE INICIO

Máster en DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

1) DESENVOLVEMENTO REXIONAL 2) INTEGRACIÓN ECONÓMICA

2007-2008

UNIVERSIDADE/S PARTICIPANTE/S UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDADE COORDINADORA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

TITULACIÓN HOMOLOGABLE/DIRECTRICES PROPIAS (BOE de referencia)

1.4.2.- INSTITUCIÓN QUE TRAMITA O TÍTULO (no caso de interuniversitarios, xúntase o DOC. 5)

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

1.4.3.- ORIENTACIÓN OU ENFOQUE

ACADÉMICO PROFESIONAL INVESTIGADOR 1.4.4. CAMPO/S CIENTÍFICO/S

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS HUMANIDADES

ESTUDOS TÉCNICOS

CIENCIAS DA SAÚDE CIENCIAS EXPERIMENTAIS

1.4.5.- ÁMBITO TEMÁTICO ESPECIALIZADO

MULTIDISCIPLINAR

1.4.6. -NÚMERO DE CRÉDITOS

60 90 120

1.4.7.- PERIODICIDADE DA OFERTA ANUAL

BIANUAL

1.4.8.- NÚMERO DE PRAZAS QUE SE VAN OFERTAR. NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA A SÚA IMPARTICIÓN

PLAZAS QUE SE VAN OFERTAR 30 Nº DE ALUMNOS MÍNIMO PARA SU IMPARTICIÓN 10 1.4.9.- RÉXIME DE ESTUDOS TEMPO COMPLETO

TEMPO PARCIAL

1.4.10.- MODALIDADE DE IMPARTICIÓN

PRESENCIAL VIRTUAL MIXTO

1.4.11.- LUGAR DE IMPARTICIÓN

FACULTADE/ESCOLA/CENTRO, ETC.: FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

UNIVERSIDADE:SANTIAGO DE COMPOSTELA

1.4.12.- PERÍODO LECTIVO

ANUAL

CUADRIMESTRAL

VARIABLES SEGUNDO MÓDULO/S E/OU MATERIA/S 1.4.13.-NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS

N.º MÍNIMO DE CRÉDITOS DE MATRICULA POR CURSO ACADÉMICO

(12)

1.- ASPECTOS XERAIS DO PROGRAMA DE POSGRAO: TÍTULO DE DOUTOR

DOC. 7: T-AX-04b DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

1.4.1.- TÍTULO DE DOUTOR ANO DE INICIO

Universidade/s UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 2007-2008

CAMPOS CIENTÍFICOS

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

HUMANIDADES

ESTUDOS TÉCNICOS

CIENCIAS DA SAÚDE

CIENCIAS EXPERIMENTAIS

TIPO UNICO

INTERUNIVERSITARIO

INTERCOMUNITARIO

INTERUNIVERSITARIO CON UNIVERSIDADES ESTRANXEIRAS

NÚMERO DE PRAZAS QUE SE VAN OFERTAR. NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA A SÚA IMPARTICIÓN PRAZAS QUE SE OFERTAN 30 NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA A SÚA IMPARTICIÓN 10 ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Universidade/s Institucións participantes no título Data de aprobación

IDEGA (COMISÍÓN PERMANENTE) 9 DE OUTUBRO DE 2006

DEPART. DE FUNDAMENTOS DA ANÁLISE ECONÓMICA 28 DE SETEMBRO DE 2006 DEPART. DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS 11 DE OUTUBRO DE 2006 DEPART. DE ECONOMÍA CUANTITATIVA 29 DE SETEMBRO DE 2006

COORDINADOR E RESPONSABLE ACADÉMICO DE CADA UNIVERSIDADE PARTICIPANTE DNI:32774776Y NOME:MARÍA DEL CARMEN ESPIDO BELLO

CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:DEPARTAMENTO DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS, FAC. CC.

ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

ENDEREZO:DEPARTAMENTO DE HISTORIA E INSTITUCIÓNS ECÓNÓMICAS, FAC. CC. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, AVDA. BURGO DAS NACIÓNS S/N, 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA

C.P.:15782 LOCALIDADE:SANTIAGO PROVINCIA:A CORUÑA

TFNO. 1:981563100 EXT.

11564

TFNO. 2:981563100 EXT. 11581 CORREO ELECTRÓNICO:himceb@usc.es

RESPONSABLES NAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES NO TÍTULO6 DNI: NOME:

CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

ENDEREZO:

C.P.: LOCALIDADE: PROVINCIA:

TFNO. 1: TFNO. 2: CORREO ELECTRÓNICO:

DNI: NOME:

CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

ENDEREZO:

C.P.: LOCALIDADE: PROVINCIA:

TFNO. 1: TFNO. 2: CORREO ELECTRÓNICO:

6 Amplíese tantas celas como foren necesarias.

DNI: NOME:

CENTRO/DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

ENDEREZO:

C.P.: LOCALIDADE: PROVINCIA:

TFNO. 1: TFNO. 2: CORREO ELECTRÓNICO:

ESTRUTURA (cursos, seminarios ou outras actividades formativas previstas no seu caso)

(13)

2. XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA

2.1. Referentes académicos.

2.1.1. Obxectivos xerais do programa en función das competencias xenéricas e específicas conforme aos perfís académico, investigador e profesional

(xúntese o DOC. 8)

O programa do Máster en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica ten como obxectivo proporcionar aos alumnos as ferramentas e métodos propios da economía moderna, así como os coñecementos para a aplicación dos mesmos á análise dos problemas económicos.

O programa facilitará aos alumnos unha sólida formación en varias áreas de especialización a partir dun corpo central de coñecementos básicos que se imparten no primeiro ano e que son a base para unha especialización cun marcado carácter multidisciplinar que se desenvolve no segundo ano do Máster.

Con esta finalidade, os cursos que compoñen o programa están dirixidos a estudar os diferentes aspectos da integración e do desenvolvemento económico tanto desde unha perspectiva política e institucional como desde un punto de vista económico e social, prestando especial atención tanto ao papel xogado polas distintas Institucións (nacionais e internacionais) en ambos procesos como ás consecuencias sociais dos mesmos: desigualdade no reparto de custos e beneficios, distribución da riqueza, etc.

Este Máster ten unha dobre orientación: académico-profesional e investigadora. Os alumnos poderán optar ben por unha formación que os capacite para desempeñar unha labor profesional (onde ademais dos coñecementos teóricos se pretende que adquiran a experiencia necesaria para desenvolver as súas habilidades como economistas, tanto no sector público como no privado) ou ben por unha formación na que prime o carácter investigador e que os prepare para realizar as súas teses de doutoramento e, no seu caso, para converterse en futuros investigadores.

En definitiva, o que se pretende é formar especialistas de alto nivel, que estean capacitados tanto para o desenvolvemento de actividades profesionais complexas como para iniciar unha carreira investigadora, ao dotalos de ferramentas metodolóxicas que lles permitan, no caso de que así o desexen, orientarse cara a investigación.

Estes obxectivos formativos de tipo xeral pódense concretar un pouco máis a partir das competencias xenéricas e específicas que pasamos a citar:

+ COMPETENCIAS XENÉRICAS:

- Amplo coñecemento sobre a teoría e práctica das relacións económicas internacionais e da organización e o funcionamento dos organismos internacionais de cooperación económica e integración rexional.

- Aplicación de técnicas cuantitativas a problemas claves de desenvolvemento económico tanto a nivel rexional como internacional.

- Capacidade de análise, organización e planificación.

- Aptitude para traballar en equipos interdisciplinares.

- Búsqueda, selección e utilización adecuada de información relevante para a elaboración de informes, documentos de traballo, propostas de programas e liñas de actuación nas institucións nas que traballen os alumnos que obteñan o Máster.

- Capacidade para resolver conflictos e para traballar en entornos de presión.

- Adquisición de habilidades negociadoras e diplomáticas para corrixir actuacións e/ou políticas erróneas.

(14)

+ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

En relación co obxectivo citado de acadar a formación de profesionais de alto nivel, o Máster proposto deberá lograr que os alumnos que o superen obteñan competencias específicas para:

- A realización de tarefas de consultoría nos principais temas tratados no Máster, tanto na liña de especialización de relacións económicas internacionais e integración económica como na de desenvolvemento local e rexional.

- O deseño de estratexias para que as empresas ou institucións nas que traballen os futuros profesionais se poidan adaptar ás condicións de integración económica rexional e global.

- A asesoría en equipos de negociación de procesos de integración económica rexionais.

- O asesoramento a empresas sobre comercio, mercados e investimento externo.

- A tramitación de solicitudes de axuda ao desenvolvemento e a xestión das mesmas.

- A asesoría a empresas e outras institucións en temas financeiros, de tipos de cambio, seguros, etc.

- O diseño de instrumentos de mellora da produtividade e a competitividade.

- O diseño de políticas de crecemento sostible a longo prazo.

- A implementación de políticas que favorezan a redución da desigualdade.

- A intervención en asuntos empresariais e laborais.

- A orientación e guía dos procesos de innovación.

- O establecemento de obxectivos de desenvolvemento local en axencias.

Aqueles alumnos do Máster que opten por seguir unha carreira investigadora ou docente- investigadora deberían obter as seguintes competencias específicas:

- Adquirir e manexar con soltura diversas metodoloxías de investigación.

- Estar capacitados para valorar críticamente as diferentes posicións metodolóxicas e para aplicar aquelas que consideren máis acaídas a cada investigación concreta.

- Contar con habilidade para a búsqueda, selección, valoración crítica e uso de fontes, tanto cualitativas como cuantitativas.

- Demostrar capacidade de traballo, regularidade no mesmo e disciplina.

- Adquirir hábitos para a redacción e a elaboración de documentos de traballo, artigos, monografías, comunicacións e ponencias a congresos e reunións científicas, etc.

- Mellorar as habilidades comunicativas.

- Aprender a aceptar as críticas, entendéndoas como elemento esencial para a mellora do traballo investigador. Paralelamente será tamén importante aprender a realizar críticas construtivas ao traballo doutros investigadores.

2.1.2. Adecuación aos obxectivos estratéxicos da universidade

(xúntese o DOC. 9)

O Máster en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica asume en termos globais o conxunto de obxectivos estratéxicos básicos de docencia e investigación da Universidade de Santiago de Compostela. Non obstante, existen unha serie de obxectivos específicos e liñas de actuación concreta máis íntimamente vinculados ao Máster que pasamos a enumerar.

OBXECTIVOS DOCENTES BÁSICOS

Polo que respecta á docencia destacamos os seguintes obxectivos básicos do Máster coincidentes cos obxectivos estratéxicos da nosa universidade:

(15)

OBXECTIVO 1. Adecuación da oferta académica do Master ás condicións da demanda social.

A oferta de cursos do Máster, centrada no desenvolvemento económico e na integración dende un prisma institucional, político e socioeconómico está ao servizo da necesidade social de formar especialistas en temas de integración e políticas comunitarias, economía exterior, cooperación internacional e desenvolvemento.

Ademáis, o propio plan de estudios do Máster oferta un módulo práctico que incorpora seminarios, experiencias prácticas e estudos particulares de casos.

OBXECTIVO 2. Potenciar os estudos de posgrao.

A destacar, por unha banda, a relevancia da oferta do Máster en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica no contexto de construción dun espazo europeo de ensino superior. Este Máster fomentará a mobilidade dos estudantes, posiblemente algúns deles futuros traballadores da Unión Europea, e promoverá a cooperación internacional na educación en materia de calidade, desenvolvendo criterios e metodoloxías homologables, como sucede no caso doutros Másters Europeos similares vixentes na actualidade.

E, por outra banda, a oferta do Master contribuirá ao incremento da demanda de persoal especializado no ámbito académico-profesional e investigador que desenvolva o seu traballo no sector empresarial, un dos obxectivos estratéxicos básicos da Universidade de Santiago de Compostela.

OBXECTIVO 6. Establecer un campus virtual da USC.

Aínda que o uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) na docencia estase a implementar nas distintas titulacións vixentes na actualidade, as materias ofertadas no Máster incluirán nas súas actividades o uso da e-aula e das ferramentas da WEBCT da universidade.

OBXECTIVO 7. Establecer e perfeccionar unha carta integrada de servizos de apoio docente para os estudos na USC.

O Máster proposto empregará intensamente os seus recursos humanos en ofertar servizos docentes de calidade que impulsen a titorización individualizada, presencial e virtual, e os traballos en grupo para que os alumnos acaden as competencias xenéricas e específicas sinaladas no apartado 2.1.1.

OBXECTIVO 9. Cooperar na progresiva internacionalización da docencia universitaria fomentando a proxección de Galicia nese contorno.

O Máster terá un papel activo na proxección da USC e da rexión galega no exterior a través da xestión de diferentes experiencias que se levarán a cabo no módulo práctico en relación a:

xestión de proxectos europeos, convenios con universidades, empresas e axencias de desenvolvemento.

OBXECTIVOS DE INVESTIGACIÓN

Polo que se refire á investigación compre resaltar os seguintes obxectivos e competencias formativas do Máster que impulsan o cumprimento dos obxectivos estratéxicos da Universidade de Santiago de Compostela:

(16)

OBXECTIVOS 13 e 14. Promover e dinamizar a aparición de novos grupos de investigación e consolidar os existentes.

Atendendo á orientación investigadora do Máster, un dos obxectivos principais do mesmo, coincidente coa estratexia de promoción da investigación na USC, é a formación de futuros doutores que desenvolverán tarefas investigadoras dentro e fóra da universidade, tanto individualmente como en grupos de investigación novos que xurdan en relación a temas de desenvolvemento económico e integración. Outro obxectivo de extrema relevancia, relacionado co primeiro, é a consolidación destes novos grupos de investigación. Os anteriores obxectivos poderán acadarse sempre que os grupos de investigación existentes que participan na docencia impartida no Máster manteñan os niveis de competitividade actual.

OBXECTIVO 18. Establecer unha acaída política de alianzas.

Co fin de que a investigación efectuada dende a institución universitaria sirva ao desenvolvemento económico e social de Galicia, o Máster propón compromisos de colaboración con distintas institucións públicas e privadas das que se adxunta a documentación pertinente.

(De momento, compromisos de colaboración).

OBXECTIVO 19. Promover a calidade da investigación da USC.

O Máster proposto contribue a promover a calidade investigadora da universidade en dous frentes:

Por unha banda, incrementando a produción científica da nosa universidade. Neste sentido, como queda ampliamente documentado no apartado 2.1.7 desta proposta (documentos 13 e 14), os grupos de investigación que participan na docencia do programa aportan unha fructífera produción científica así como unha longa e recoñecida traxectoria investigadora.

Contribue, por outra banda, formando a futuros investigadores que manteñan e acrecenten os pilares de coñecemento científico desta institución universitaria. Este obxectivo materialízase coa consecución das competencias xenéricas e específicas citadas no apartado 2.1.1.

2.1.3. Interese e relevancia académica-científica-profesional

O Máster en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica é promovido por diferentes institucións dentro da USC: os departamentos universitarios de Historia e Institucións Económicas, Fundamentos de Análise Económica, Economía Cuantitativa; e o Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA).

Manifestaron tamén a vontade de colaborar no mesmo outros organismos externos de relevancia científica e económica: a Consellería de Medio Rural (Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural), a Consellería de Innovación e Industria (Dirección Xeral de Turismo), a Fundación CEER-Galicia e Norte de Portugal, o Instituto Galego de Estatística, o Tribunal Galego da Competencia, e Acción Social-Fundación Caixa Galicia. (Adxúntanse coa documentación do POP cartas asinadas por representantes destas institucións nas que se recolle dito compromiso de colaboración no caso de que o POP sexa finalmente aprobado).

Asi mesmo, varias empresas galegas mostraron interés por colaborar neste proxecto e, no caso de que se aprobe e comece a impartirse, asinar convenios, especialmente para a parte práctica do mesmo (neste caso o reducido prazo para a presentación destas propostas fai que non poidamos presentar polo de agora tales convenios, pero serán adxuntados no seu momento).

(17)

O conxunto de departamentos e institucións promotoras do Máster son conscientes da necesidade social de obter unha formación cada vez máis especializada e de que o proceso de globalización que vivimos actualmente creou unha nova conciencia sobre a necesidade de xestionar o desenvolvemento económico. Por esta razón, os órganos citados ofertan un posgrao diseñado para capacitar ao máximo nivel a novos profesionais e investigadores do desenvolvemento rexional e da integración económica que traballarán neste contexto da economía global.

A relevancia académica do Máster garantízase non só porque vaia ser impartido por un cadro de profesores altamente cualificados, senón porque tamén participarán no mesmo profesionais de elevado prestixio que traballaron en importantes institucións económicas internacionais (Fondo Monetario Internacional) e nacionais (Ministerio de Economía). Con este respaldo profesional e académico-científico de calidade, o Máster dará resposta á demanda social de formación tanto na orientación investigadora e docente como na profesional, facilitando as saídas laborais dos estudiantes.

En resumo, o Máster prepara aos estudantes que queiran levar a termo unha labor profesional en empresas ou institucións públicas e/ou privadas relacionadas co desenvolvemento e as relacións internacionais. Neste sentido as competencias profesionais do Máster son demandadas en numerosos e diversos ámbitos de traballo:

- Institucións públicas vinculadas á economía exterior e/ou a cooperación internacional.

- Organismos económicos internacionais.

- ONGs de desenvolvemento.

- Institucións de comercio externo.

- Organismos de financiamento internacional e axuda ao desenvolvemento.

- Institutos de Estudios do Desenvolvemento

- Empresas de consultoría en temas ambientais e de desenvolvemento sostible.

Ademáis, o Máster dotará das competencias investigadoras a aqueles estudantes que desexen realizar estudios de Doutoramento e que queiran centrarse, así, no ámbito do traballo académico, docente e investigador. Neste sentido, fomentarase a realización de teses de doutoramento no seo dos Grupos de Investigación e/ou dos Proxectos de Investigación competitivos do programa.

2.1.4. Equivalencia no contexto internacional

(xúntese o DOC. 10)

Este programa de Máster ten unha forte presencia internacional e tamén existen xa precedentes nacionais do mesmo. De feito, un conxunto relevante de institucións públicas -universidades, institutos e centros de estudios de desenvolvemento- levan a cabo programas similares ao proposto. Esto demostra que o Máster oferta unha formación especializada que é valorada pola sociedade, e coa que os alumnos acadarán uns perfís profesionais e investigadores que encaixan coa demanda no mercado laboral.

A continuación presentamos algúns exemplos de Másters nacionais e estranxeiros que sirven de referente ao Máster de Desenvolvemento Rexional e Integración Económica.

MASTERS INTERNACIONAIS

(18)

MASTER: EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION

Este programa de Master naceu no ano 1997. Está organizado pola universidade de Sussex. É de carácter anual e comprende catro materias obrigatorias de economía distribuidas en dous semestres (Development Economics, International Economics, Economic Analysis, Quantitative Methods).

MASTER ON DEVELOPMENT STUDIES

Impártese dende a London School of Economics. A súa duración é bianual. Ten catro cursos obrigatorios (Development: Theory; History and Policy; Philosophical and Methodological Issues in Development Research; Foundations of Social Research) máis un traballo. As demáis materias son optativas impartidas por distintos departamentos: Economía, Historia Económica, Dereito, Demografía, etc. e polo Instituto de Estudios de Desenvolvemento.

MASTER OF SCIENCE IN INTERNATIONAL ECONOMIC STUDIES

Está organizado pola universidade de Maastricht. É de carácter anual e ten un enfoque multidisciplinar con diferentes especialidades (Public Economics, Behavioral Economics, International Competition Policy, European Economic Policy, Social Economics). Os cursos do segundo semestre complétanse cunha Master Thesis.

MASTER PROFESSIONNEL "DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ANALYSE DE PROJET"

Está organizado polo Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International. É un master de sesenta créditos. A orientación é profesional e comporta seis materias obligatorias e catro opcionais a escoller entre nove. Algunhas das materias aseméllanse ás do Master aquí proposto: “Téchniques quantitatives”, “Séminaires de méthodes", “Commerce extérieur et développement”. O obxectivo primordial do mesmo é a aplicación dos modernos instrumentos de análise económica aos problemas de desenvolvemento.

PROJECT MANAGEMENT, INTERNATIONAL DEVELOPMENT, ECONOMICS

Este Máster, impartido polo “Bradford Centre for International Development” da Universidade de Bradford, oferta un programa multidisciplinar en desenvolvemento e política económica que forma aos estudiantes para traballar en distintas institucións rexionais e internacionais relacionadas co crecemento económico e a redución da pobreza. O Máster comprende cursos obligatorios, optativos e unha tese de Máster.

MASTERS NACIONAIS

MÁSTER INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA: INTEGRACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL Este Máster é organizado polo Instituto de Economía Internacional das Universidades de Valencia e Jaume I de Castellón. Pretende formar especialistas capaces de analizar os complexos procesos de integración económica, as implicacións da política comercial, e o papel das institucións. Interveñen no mesmo varios departamentos de Economía e Empresa. Está dirixido aos estudiantes das licenciaturas e diplomaturas de Economía, Empresa e Dereito.

Ofértanse no mesmo dúas especialidades: Técnico en Comercio Internacional e Especialista en Integración Económica. Conta con seis materias comúns e doce para cada unha das especialidades.

MÁSTER EN DESARROLLO ECONÓMICO

O Máster organízase dende o “Instituto Laureano Figuerola” da Universidade Carlos III de Madrid. O programa está diseñado para capacitar ao máximo nivel aos novos profesionais do desenvolvemento. O Máster é de un ano de duración, cunha carga docente de 500 horas lectivas distribuidas en trimestres. O primeiro trimestre é común para tódolos participantes e componse duns cursos preparatorios de homoxeneización de coñecementos e catro cursos obrigatorios. No

(19)

segundo trimestre os estudiantes elixen unha das dúas especialización ofertadas: Estudios Macroeconómicos do Desenvolvemento (opción A) e Xestión Microeconómica do Desenvolvemento (opción B) cos seus correspondentes cursos. O terceiro trimestre está dedicado aos talleres especializados e á elaboración dunha Tesina.

MÁSTER: INTEGRACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y UNIÓN EUROPEA

É un master on line de sesenta créditos organizado pola Universidade Internacional de Andalucía. O obxectivo xeral deste Máster é proporcionar ao alumno os coñecementos específicos relacionados co ámbito da Integración Económica Internacional. Baixo esta perspectiva, o máster presta unha atención preferente aos problemas económicos sen desatender os aspectos xurídicos, tecnolóxicos, ambientais e sociais.

2.1.5. Adecuación do título ao nivel formativo do posgrao

Os obxectivos xerais do programa formativo do Máster, de acordo co Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), adecúanse aos descritores de Dublín, que enuncian as expectativas xenéricas respecto aos logros que os alumnos deben acadar, segundo as súas cualificacións.

Seguindo estes descritores, pasamos a enumerar os logros e habilidades que os alumnos do Máster en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica deberán demostrar ao finalizar o mesmo:

1) Que posúen os coñecementos suficientes das áreas de estudio que abarca o Máster (economía moderna, técnicas cuantitativas, desenvolvemento, comercio internacional, finanzas, institucións, etc.) e que os mesmos lles aportan unha sólida base de pensamento e capacidade de actuación tanto en contextos de investigación como profesionais.

2) Que saben aplicar os coñecementos adquiridos e que son capaces de resolver problemas en contornos relacionados coa área de estudio, é dicir: solventar problemas claves de desenvolvemento económico rexional e internacional; asesorar ás empresas e outras institucións en asuntos de comercio, investimento, temas financeiros; ou diseñar proxectos de desenvolvemento.

3) Que son capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuizos e valoracións críticas a partir dunha información limitada. E, ao mesmo tempo, que desenvolven a súa capacidade para recibiren críticas do seu traballo e melloralo. Todo esto serviralles no seu futuro laboral tanto se traballan para unha empresa ou organismo institucional como se se adican á investigación.

4) Que teñen habilidades comunicativas, capacidade de argumentación e discusión, capacidade de transmisión do coñecemento adquirido tanto a audiencias especializadas en temas de integración económica e desenvolvemento (organismos internacionais, empresas, equipos de investigación, reunións científicas) como a un público menos especializado (asesoría de empresas).

5) Que posúen as habilidades de aprendizaxe coas que continuar estudando dun modo autónomo tanto no caso de que sigan unha orientación profesional (elaboración de informes, proxectos, labores de consultoría, etc) como no caso de que sigan unha orientación investigadora (realización de teses de doutoramento).

(20)

2.1.6. Coherencia con outros títulos existentes (antigos títulos propios e/ou programas de doutoramento, oferta de prazas, matrícula, graduados, mencións de calidade, etc.)

(xúntese o DOC. 11 e o DOC. 12)

Este POP en DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA oferta tan só 30 prazas e está dirixido principalmente a alumnos que estean cursando estudos de Economía, Administración e Dirección de Empresas, Dereito, Xornalismo, Ciencias Políticas, Relacións Laborais, Xeografía, Historia, Enxeñerías Técnicas e Enxeñerías Superiores. Na táboa incluída no documento adxunto nº 11 (que non incorporamos aquí por problemas de formato desta aplicación), móstrase a matrícula rexistrada nesas titulacións en centros da USC durante os dous últimos cursos académicos, así como o número de egresados. Só de centros da USC e das titulacións indicadas, saíron egresados nos cursos 2004-2005 e 2005-2006 perto de 2000 diplomados e licenciados.

Pero ademáis, este POP nace a partir da experiencia previa dos Departamentos e Instituto de Investigación participantes nos Programas de Doutoramento seguintes: “Economía”,

“Integración Económica, Desenvolvemento e Medioambiente” e “Economía Aplicada”, así como na organización de varios masters, redes temáticas de docencia, etc. Nos programas citados matriculáronse ao longo dos últimos anos non só graduados procedentes da USC e doutras universidades de Galicia, senón tamén procedentes doutras universidades, fundamentalmente portuguesas e latinoamericanas. Algúns destes alumnos defenderon xa teses de doutoramento na USC.

Así pois, a experiencia previa acumulada e a posibilidade que ofrece este POP en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica de especializarse en Economía Internacional e Integración serán, con toda probabilidade, elementos que permitan cubrir sen problema as prazas ofertadas. Á vista das cifras parece claro que este POP contará cunha demanda que previsiblemente converterá o número de prazas ofertadas en insuficiente.

Por outra parte, este POP non extingue, de momento, ningún programa de doutoramento. Non obstante, está previsto que, unha vez que se clarifique por parte das Autoridades Educativas (Ministerio de Educación, Xunta de Galicia, USC) como se vai articular o proceso de extinción dos programas de doutoramento actualmente vixentes, e unha vez que se establezan normas claras para a implantación dos novos, algúns dos programas de doutoramento nos que actualmente participan os Departamentos e Instituto de Investigación que propoñen este POP, ditos programas pasen a incluirse no Doutoramento que se integra neste POP.

2.1.7. Grupos de investigación asociados (proxectos no último trienio, convenios, publicacións, teses, etc.) e, se for o caso, recoñecemento da calidade destes

(xúntese o DOC. 13 e o DOC. 14)

Dado que se tratan de documentos bastantes longos, véxanse os documentos anexos 13 e 14.

2.1.8. Situación da I+D+i do sector profesional

O Consejo de Ministros, na súa reunión de 7 de novembro de 2003, aprobou o Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, que constitúe o eixe estratéxico da política española de I+D+I para o seu

(21)

período de aplicación. O Volume I (Obxectivos e estrutura) de dito Plan presenta as Áreas Prioritarias. Dentro da área de Humanidades, Ciencias Sociais e Económicas, o Programa Nacional de Ciencias Sociais, Económicas e Xurídicas ten as seguintes prioridades temáticas:

Institucións, desenvolvemento e sustentabilidade; cohesión social, económica e territorial;

identidade persoal e colectiva; decisións públicas e privadas, contratos e organizacións e gobernanza; internacionalización das sociedades, das economías e dos sistemas políticos e xurídicos; cognición, cerebro, conduta e educación; competitividade e sustentabilidade dos sectores empresariais e eficiencia dos servizos de interese público. Pódese observar claramente a sinerxia existente entre o Programa de Posgrado que se propón (Desenvolvemento Rexional e Integración Económica) e o Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (2004-2007).

2.2. Previsión da demanda. Xustifíquese coas análises correspondentes a demanda previsible.

2.2.1. Datos de estudos específicos de análises e previsión da demanda académica, social e/ou profesional:

- Volume de egresados en titulacións previas:

VOLUME DE MATRICULADOS E EGRESADOS EN TITULACIÓNS PREVIAS EN CENTROS DA USC:

TITULACIÓN CURSO MATRICULADOS EGRESADOS

Economía 2005-06 1049

2004-05 1130 163

ADE 2005-06 2269

2004-05 2217 397

Xornalismo 2005-06 518

2004-05 514 72

CC. Políticas 2005-06 791

2004-05 852 145

Rel. Laborais 2005-06 1031

2004-05 1089 210

Xeografía 2005-06 118

2004-05 136 22

Historia 2005-06 600

2004-05 600 61

Dereito 2005-06 2094

2004-05 2287 253

E.T.Agrícola 2004-05 1081 132

E.T. Forestal 2004-05 894 103

(22)

E.T. Industrial 2004-05 527 78

E. Agrónoma 2004-05 350 67

E. Montes 2004-05 441 70

Á vista das cifras, e tendo en conta que se recollen só as de centros da USC e que nos programas de posgrao e doutoramento nos que participaron os Departamentos e Instituto promotores deste Máster se contou xa en anos anteriores con alumnos procedentes doutras universidades galegas e do exterior, é previsible que este POP conte cunha demanda que poida chegar a desbordar o número de prazas ofertadas.

- Previsión de captación doutros contornos:

Tal e como xa indicamos anteriormente no documento 11, este POP ten orixe na experiencia previa dos Departamentos e Instituto de Investigación participantes nos Programas de Doutoramento seguintes: “Economía”, “Integración Económica, Desenvolvemento e Medioambiente” e “Economía Aplicada”.

Ademáis dos doutoramentos indicados, tanto os Departamentos e Instituto de investigación participantes como os membros doutros grupos de investigación que se integran como docentes neste POP contan con experiencia na organización de varios masters, redes temáticas de docencia, etc. Nos programas citados matriculáronse ao longo dos últimos anos non só graduados procedentes da USC e doutras universidades de Galicia, senón tamén de universidades foráneas, fundamentalmente portuguesas e latinoamericanas. Algúns destes alumnos defenderon xa teses de doutoramento na USC.

Cremos, por tanto, que este novo POP que se propón resultará atractivo para graduados procedentes de varias universidades.

2.2.2. Análise do potencial da universidade e dos seus colaboradores para responder á demanda

A universidade e os seus colaboradores cubrirán sen problema a potencial demanda de graduados que desexen realizar este posgrao debido ás seguintes razóns:

En primeiro lugar, a que o extenso historial científico-técnico dos diferentes grupos de investigación -documentado no apartado 2.1.7- demostra sobradamente a capacidade de oferta dunha docencia de calidade no Máster proposto.

En segundo lugar, ao establecemento de compromisos de colaboración coas seguintes entidades públicas:

- Consellería de Medio Rural. Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

- Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Turismo.

- Fundación CEER-Galicia Norte de Portugal.

- Instituto Galego de Estadística.

- Tribunal Galego de Defensa da Competencia.

- Acción Social-Fundación Caixa Galicia.

(23)

Debido, en terceiro lugar, a que os grupos de investigación participantes estableceron no pasado e manteñen no presente relacións con distintas institucións que están relacionadas cos contidos que se impartirán no Máster. Algunhas destas institucións son:

- O Instituto de Estudios Fiscales.

- A Fundación Caixa Galicia.

- A Fundación Pedro Barrié de la Maza.

- O Consorcio Zona Franca de Vigo.

- O Centro Tecnológico do Mar (Fundación Cetmar).

- A Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Mariscos (ANFACO).

- A Aston Business School.

- O Center for the History of Business, Technology and Society.

E debido, por último, a que os investigadores e profesores que impartirán a docencia no Máster participan en redes temáticas, como por exemplo:

- Gender and Well-being: Work, Family and Public Policies.

Todo o anterior xustifica que a universidade e, máis concretamente, os grupos de investigación que participan na proposta deste Máster, dispoñen dos recursos humanos axeitados e do suficiente soporte académico e profesional para cumplimentar a demanda deste curso de posgrao.

2.3. Estrutura curricular do programa

2.3.1. Coherencia do programa en función dos estudos que o integran

(xúntese o DOC. 15) (especifíquese a coherencia interna en función dos obxectivos formativos xerais)

O programa nútrese, fundamentalmente, do estudo das áreas básicas na análise económica.

Está perfectamente estruturado e non existen repeticións innecesarias nas materias, ao mesmo tempo que as disciplinas ofertadas cobren todo o que é necesario para que o alumno acabe cunha formación adecuada. O elevado grado de obrigatoriedade nos dous itinerarios previstos configura unha formación académica e profesional completa, avanzada e rigorosa, ao tempo que se permite un grao de especialización en función dos intereses concretos do alumno. Ademáis, potencia tanto o traballo individual do alumno como o traballo en equipo por medio da realización de exercicios de tipo académico e de investigación, e da presentación oral dos mesmos.

A calidade do profesorado, con ampla experiencia docente e investigadora e/ou profesional, avala a formación de calidade recibida polo alumno. O Programa contará cun equipo multidisciplinar no que intervirán profesores de diferentes áreas de coñecemento (non só das directamente relacionadas cos estudos de grao en economía), así como de diferentes universidades españolas e estranxeiras, centros de investigación e empresas. Para a presenza de profesores visitantes, preténdese obter axudas do Ministerio de Educación e Ciencia así como da Xunta de Galicia. Doutra banda, a cualificación profesional dos técnicos de empresas veu sendo contrastada pola súa participación en programas de prácticas, cursos de expertos, cursos estacionales, etc.

2.3.2. Estrutura modular dos títulos integrados no programa e relación entre estes

(24)

Para alcanzar o perfil profesional proposto anteriormente, o alumno deberá superar 120 créditos ECTS, dos cales o 75% corresponden a módulos teórico-prácticos e o resto distribúese entre as prácticas en empresas, institucións e grupos de investigación e a realización dunha tesina de máster. Así, o plan de estudos organízase en tres módulos obrigatorios teórico-prácticos, dous módulos obrigatorios de especialidade teórico-prácticos (a elixir un), un modulo optativo, unha tesina de master e un practicum.

O número de horas de cada un deles detállase no seguinte cadro:

OBRIGATORIO DE MÁSTER

MÓDULO 1: ECONOMÍA INTERNACIONAL 20 MÓDULO 2: DESENVOLVEMENTO ECONOMICO E HUMANO 20 MÓDULO 3: ECONOMETRÍA 10

OBRIGATORIO DE ESPECIALIDADE

MÓDULO 4: DESENVOLVEMENTO REXIONAL 20 MÓDULO 5: INTEGRACIÓN ECONOMICA 20

OPTATIVO MÓDULO 6: OPTATIVO 18 OBRIGATORIO MÓDULO 7: PRACTICUM 20 OBRIGATORIO MÓDULO 8: TESINA 12

Os estudos de Máster dan en todos os casos opción a cursar estudos de Doctorado e á defensa dunha Tese de Doutoramento. Os Módulos Comúns e os Módulos Específicos foron estructurados cada un deles en cursos de 5 créditos ECTS, e adáptanse a unha estrutura temporal de carácter semestral. Os Módulos Específicos permiten aos alumnos optar por diferentes itinerarios curriculares para alcanzar o título de Máster, que se acompañará da mención correspondente ao itinerario cursado.

Os alumnos que non conten coa preparación necesaria para o acceso directo ao Máster desenvolverán un “Módulo Preparatorio”, coordinado polo seu titor. Este módulo consiste en asignaturas impartidas no primeiro cuatrimestre complementado cun programa personalizado de estudo e traballo dirixido.

Cada un dous módulos consta das seguintes asignaturas:

MODULO 0: PREPARATORIO (15)

• Economía e mercados

• Matemáticas para a economía

• Introdución aos Métodos Estatísticos para a Economía

MODULOS OBRIGATORIOS DE MÁSTER

MODULO 1: ECONOMÍA INTERNACIONAL (20)

• Comercio internacional: evolución e tendencias recentes

• Economías abertas: contexto e teorías

• Historia monetaria e financeira

• Estruturas de mercado: globalización e competencia.

MODULO 2: DESENVOLVEMENTO ECONOMICO E HUMAN (20)

• Crecemento e intercambio: conceptos, teorías e indicadores

(25)

• Tendencias demográficas e movementos de poboación

• Institucións económicas, desenvolvemento e desigualdade

• Mercado de traballo e relacións laborais

MODULO 3: ECONOMETRÍA (10)

• Econometría Aplicada (I)

• Econometría Aplicada (II)

MODULOS OBRIGATORIOS DE ESPECIALIDADE

MODULO 4: DESENVOLVEMENTO REXIONAL (20)

• Principios de análise rexional e urbana (5)

• Métodos Estatísticos para a Economía (5)

• Desenvolvemento local e rexional: modelos e experiencias históricas (5)

• Desenvolvemento e sustentabilidade (5)

MODULO 5: INTEGRACIÓN ECONOMICA (20)

• Métodos Estatísticos para a Economía (5)

• Teorías e modelos de integración económica e monetaria (5)

• Historia, Economía e Institucións da Unión Europea (5)

• Estratexias de desenvolvemento e integración internacional (5)

MODULO OPTATIVO (OFÉRTANSE 10 MATERIAS DE 3 CRÉDITOS, PARA ESCOLLER 6)

MODULO 6: OPTATIVO (18)

• Desigualdades de renda e pobreza

• Modelos econométricos rexionais e de integración económica. Unión Europea e América Latina

• O factor empresarial no desenvolvemento económico

• Avaliación de políticas Económicas

• O desenvolvemento rural: innovación, actividade económica e espazo rural

• Innovación, organización e emprego

• Turismo e desenvolvemento sustentable

• Os problemas do desenvolvemento en América Latina

• Novas tecnoloxías e desenvolvemento rexional

• Organización industrial e regulación económica

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

MODULO 7: APLICACIÓN/PRACTICUM (20)

• USO DE NOVAS TECNOLOXIAS E PAQUETES INFORMÁTICOS (5)

• APLICACIÓNS INFORMÁTICAS EN ECONOMÍA E ANÁLISE DE FONTES (2)

• PRACTICUM EN EMPRESAS, INSTITUCIONES OU GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (8)

• METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA. PREPARACIÓN E PRESENTACIÓN DE INFORMES (5)

MODULO 8: TRABALLO DE INVESTIGACIÓN OU APLICACIÓN (12)

A tesiña de máster con 12 créditos ECTS consistirá na realización dun traballo tutelado

(26)

relacionado cos contidos impartidos durante o posgrao nos módulos obrigatorios e/ou optativos.

Finalmente, as prácticas en empresas con 20 créditos ECTS de carga constitúen un complemento fundamental para a formación do alumno. Realizaranse no cuarto semestre unha vez finalizados os módulos obrigatorios.

A articulación horizontal e vertical dos contidos do máster, ao longo de 4 semestres, queda recollida no seguinte cadro:

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS

SEMESTRE/ANO 1/1 2/1 1/2 2/2 TOTAL

MATERIAS ACTIVIDADES OBRIGATORIAS COMÚNS 30 30 10 12 82

MATERIAS ACTIVIDADES OBRIGATORIAS ESPECIALIDADE 20 20

MATERIAS ACTIVIDADES OPTATIVAS 18 18

TOTAL 30 30 30 30 120

MATERIAS PREPARATORIAS 15 15

No primeiro ano impártense os tres primeiros módulos de carácter obrigatorio. Neste curso introdúcese aos alumnos no funcionamento da economía internacional e nos principais problemas do desenvolvemento económico para poñelos en condicións de abordaren os contidos que se imparten posteriormente.

No primeiro semestre do segundo ano impártense os módulos 4 e 5 de forma paralela no tempo. Estes módulos de carácter optativo permitirán ao alumno completar a súa formación no campo de especialización elixido: desenvolvemento rexional ou integración económica. No segundo semestre dese segundo ano complétase a súa formación teórico-practica cun conxunto de materias optativas que permitirán ao alumno profundizar nos contidos impartidos durante os semestres anteriores.

A secuencia temporal das asignaturas segue unha programación lóxica que pretende que os alumnos vaian asimilando e afondando nos distintos contidos, sen que existan lagoas conceptuais que impidan a aprendizaxe global de cada materia.

No segundo semestre do segundo ano realizarase a tesina de master, que se tutorizara durante este subperiodo.

O programa de practicas desenvólvese ao longo dos catro semestres aínda que terá un maior peso nos dous últimos, cando os alumnos xa teñen a formación adecuada. Este programa de prácticas será público e aberto a todas as empresas e institucións que queiran participar, pero sempre estará condicionado ao cumprimento duns niveis de adecuación e formación relacionados co máster.

RECORRIDO FORMATIVO

PRIMEIRO ANO: MÓDULOS 1, 2 e 3 MÁIS 10 CRÉDITOS MODULO 7.

SEGUNDO ANO: MÓDULO 4 ou 5, SEIS MATERIAS DO MÓDULO 6, 10 CRÉDITOS MODULO 7 e MODULO 8.

(27)

MÓDULOS COMUN MASTER (82 CRÉDITOS): MÓDULOS 1, 2, 3, 7 e 8.

MÓDULOS ESPECIALIDADE (20 CRÉDITOS): MÓDULO 4 OU 5, MÁIS PARTE MÓDULO 7.

MÓDULO OPTATIVO (18 CRÉDITOS / OFÉRTANSE 30): SEIS MATERIAS MÓDULO 6.

2.3.3. No caso de estudos de doutoramento. Formato do doutoramento:

 Criterios de admisión e elección de doutorandos

 Liñas específicas de investigación

 Criterios para a dirección de teses e traballos

 No seu caso, seminarios, cursos metodolóxicos e outras actividades formativas preparatorias para a actividade investigadora

(xúntese o DOC. 17)

CRITERIOS DE ADMISIÓN DOUTORAMENTO, LIÑAS INVESTIGACIÓN, CRITERIOS DIRECCIÓN DE TESES

No que atinxe aos apartados deste epígrafe a USC, única que participa neste Programa, non desenvolveu unha normativa específica que amplíe a normativa ministerial, agás algúns elementos incluídos no seu Regulamento do Posgrao actualmente vixente.

CRITERIOS DE ADMISIÓN E ELECCIÓN DE DOUTORANDOS

No articulo 10 do Regulamento de Posgrao da USC especifícase que son admisibles para cursar o doutoramento todo estudante que:

“..unha vez superados un mínimo de 60 créditos en programas oficiais de posgrao ou cando se atope en posesión do título oficial de Máster (….) sempre que teña superado un mínimo de 300 créditos no conxunto dos seus estudos universitarios de grao e posgrao.".

Tamén poderán acceder ao doutoramento, nas mesmas condicións, os alumnos estranxeiros con estudos estruturados conforme ao sistema establecido no espazo europeo de educación superior. Poderán asimesmo acceder a esta etapa aqueles estudantes dos países que determine a Universidade, sempre que estean en posesión de títulos de posgrao ou diplomas equivalentes ao DEA e sempre que lle dean acceso ao doutoramento no seu país de procedencia. Os demáis estudantes estranxeiros someteranse aos procesos de homologación ou equivalencia que determine a Universidade”.

De entre os alumnos admisibles realizarase a selección en función dos seguintes criterios:

- Expediente académico e Curriculum Vitae (incluíndo como mínimo a referencia á experiencia profesional e ao coñecemento de idiomas extranxeiros).

- Entrevista persoal co Coordenador do programa.

- Ter cursado o máster en DESENVOLVEMENTO REXIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA será considerado como un mérito relevante pola estreita relación que éste mantén coas liñas de investigación ofrecidas para o doutoramento.

LIÑAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN

(28)

Economía Internacional.- Integración Económica.- Economía Laboral e Mercados de Traballo.- Economía Rexional e Sectorial,- Economía Industrial e Regulación da Competencia.- Economía Ambiental e estudios de Medio Ambiente.- Economía dos Recursos Naturais e da Enerxía.- Economía Monetaria e Financeira.- Capital Humano.- Ordenación doTerritorio e Planificación Urbana e Rexional.- Crecemento e Desenvolvemento Económico.- Desenvolvemento Rexional e Local.- Demografía e Movementos de Poboación.- Desigualdade e Pobreza.- Historia Económica e Empresarial.- Patrimonio Marítimo e Industrial.- Pensamento Económico.- Novas Tecnoloxías- Estudios de Converxencia.- Modelos Econométricos Aplicados.- Contabilidade Nacional, Contabilidade Social, Táboas Input-Output e Contas Satélite.- Índices estatístico-económicos.- Inferencia no paramétrica.- Análise Multivariante.

CRITERIOS PARA A DIRECCIÓN DE TESES E TRABALLOS

Os directores de teses serán designados en función do cumprimento dos seguintes criterios:

- Oferta de liñas de investigación acreditadas mediante publicacións ou proxectos competitivos.

- Disposición de financiamento procedente de Proxectos de Investigación financiados.

- Proximidade dos intereses do doutorando coas liñas de investigación ofrecidas por cada profesor adscrito ao programa.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Non existirá un período de formación reglada, pero cada titor formulará un programa de formación específico para cada alumno de doutoramento, que deberá ser aprobado pola Comisión do Programa e que será obxecto de revisión anual. Este programa incluirá a asistencia a seminarios e conferencias sobre técnicas e metodoloxías de investigación, así como orientacións sobre a participación en congresos e reunións nacionais e internacionais de utilidade para o desenvolvemento da tese.

Referencias

Documento similar

Es importante recalcar los siguientes aspectos; nuestro estudio se ha realizado solo en una escuela de enfermería, en la que el ABP ocupa 10 ECTS del total de créditos

1) Intervenciones informativas realizadas a los estudiantes de máster sobre el programa de doctorado DO*MAR y las líneas de investigación para la realización de tesis

Este traballo estructúrase derredor da investigación e desenrolo de sensores de micropistas e píxeles de silicio para a construcción dun detector de vértice para a mellora

A metodoloxía docente desta materia participa dun sistema mixto baseado principalmente na combinación de tres liñas xerais de traballo. Convén ter en conta que Historia de

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos ECTS que contendrán toda la formación teórica y práctica

Puesto que la asignatura consta de 6 créditos ECTS, y cada uno de ellos consta de 25 horas divididas en 10 horas de trabajo tutelado y 15 horas de trabajo autónomo, las actividades

Traducción y Accesibilidad Audiovisual es una asignatura de 4 créditos ECTS, del primer semestre del Máster en Comunicación Audiovisual de Servicio Público. Está encuadrada en

19: T-PF-02 DENOMINACIÓN DO PROGRAMA Estatística e Investigación Operativa 3.2- ESTRUTURA CURRICULAR DO PLAN DE ESTUDOS DENOMINACIÓN DO TÍTULO DE MASTER Universidade/s de Santiago