Estadístics descriptius utilitzant els menús Menú de Gretl: Ver/Estadísticos principales...

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Econometria I · Resum eines de Gretl · Repàs estadística i Tema 1

Estadística amb Gretl.

• Estadístics descriptius utilitzant els menús Menú de Gretl: Ver/Estadísticos principales....

→ Sel·lecciona les variables d'interès utilitzant la nestra de diàleg.

→ Els estadístics que es reporten inclouen: mitjana, mediana, mínim, màxim, desviació estàndard, coecient de variació, coecient d'assimetria, coecient (d'excés de) curtosi, quantils del 5% i 95%, rang intercuartílic i mida mostral. Nota que la variància mostral no es mostra.

• Estadístics descriptius utilitzant un guió de comandes Obre un guió i utilitza la comanda scalar com segueix:

• Correlacions utilitzant els menús

Menú de Gretl: Ver/Matriz de correlación....

→ Sel·lecciona les variables d'interès utilizant la nestra de diàleg.

→ Nota que no s'ha d'introduir cap opció per calcular les covariances mostrals.

• Covariances i correlacions utilitzant un guió de comandes Obre un guió i utilitza la comanda scalar de la següent manera:

(2)

Per crear un guió de Gretl que ens generi una mostra de 100 observacions per la variable Z1 ∼ N(0,1) i calcular els estadístics descriptius corresponents, hem

de seguir les següents instruccions:

(!) Escriure normal() és equivalent a escriure normal(0,1).

• Per xar la llavor a, per exemple, 1234, necessitam afegir la següent comanda:

• Per crear un guió de Gretl que ens generi una mostra de 100 observacions per la variable Z1 ∼ N(3,4) i calcular els estadístics descriptius tenim dues opcions:

Opció 1:

(!) Noteu que aquí hem d'escriure el valor deσ, no deσ2, com a segon paràmetre (a diferència del que fem quan ho escrivim matemàticament).

Opció 2 (crear una N(0,1) i transformar-la):

(3)

Àlgebra matricial amb Gretl.

• Crea una matriu entrant els elements un a un:

A =   1 2 3 2 8 6 0 8 9   B =   1 0 0 0 1 0 0 0 1   C =     2 2 2 2 2 2 2 2    

• Crea una matriu a partir de variables que estan carregades a la nestra principal.

• Algunes operacions bàsiques:

· + (suma), - (diferència), * (multiplicació), · Inversa, determinant, i transposta:

(4)

• Deneix una variable (per afegir-la a la llista de variables de la nestra principal) a partir d'un vector:

• Matrius predenides a Gretl: Matriu identitat:

(5)

Gretl com a calculadora.

Per utilitzar Gretl com a calculadora tenim dues opcions:

• Opció 1: Obre la calculadora de Gretl clicant la icona inferior esquerra.

• Opció 2: Fes un guió de Gretl per escriure-hi les operacions en que estás inter-essat/da després de la commanda scalar. Per exemple:

Suposa que estem interessat en calcular els següents valors: (a) √10 (b) ln(1) (c) 32 (d) 2 + 3·ln(4) (e) 1 12

Per calcular aquests valors, necessitam usar un guió de commandes de Gretl. Pels exemples anteriors, escriurem el següent guió:

(6)

Tema 1.

• Obrir una base de dades

Menú de Gretl: Archivo/Abrir archivo de datos/Archivo de usuario....

→ Navega ns a localitzar l'arxiu de dades. Per defecte, només es mostraran arxius de Gretl (és a dir, extensió .gdt):

Una vegada hem obert l'arxiu, les variables incloses en el mateix s'afegeixen a la llista de variables de la nestra principal.

→ Si l'arxiu de dades té una extensió diferent, per exemple .xls, aleshores ne-cessitarem canviar el tipus d'arxiu en el menú desplegable per tal de poder veure l'arxiu corresponent.

En aquest cas, abans que les dades siguin importades, necessitarem indicar l'estructura de la base de dades. Per defecte, es considera que les dades són de tall transversal.

→ Les observacions de qualsevol variable llistada en la nestra principal es poden visualitzar seleccionant el/s nom/s de la/les variable/s i doble-clicant sobre les mateixes, o seleccionant el menú Datos/Mostrar valores.

• Genera una nova variable usant els menús

Utilitza el següent menú de Gretl: Añadir/Denir nueva variable.... → Algunes operacions bàsiques:

(7)

→ Recorda queGretl és sensible a majúscules i minúscules. És a dir, no podem escriure "Wage" si el nom de la variable és "WAGE".

• Genera una nova variable a partir d'un guió de comandes

Utilitza la comanda genr abans d'escriure el nom de l'expressió que deneix la nova variable.

Exemple: genr lnWAGE=ln(WAGE)

• Gracar la feqüència relativa d'una variable discreta en un histograma Per defecte, Gretl tracta totes les variables com a continues. Per tant, és im-portant canviar els atributs d'una variable fent-la discreta per tal de general els gràcs apropiats de feqüència relativa. Per canviar els atributs d'una variable i fer-la discreta, selecciona la variable d'interès del llistat de variables i fes:

→ Gretl menu: Variable/Editar atributos....

activa la opció Tratar esta variable como discreta com s'indica:

Ajustat el tipus de dades, podem procedir a generar el grác:

→ Selecciona la variable d'interès del llistat de variables a la nestra principal. → Menú de Gretl: Variable/Distribución de frecuencias....

(8)

• Gracar un histograma de densitat

→ Selecciona la variable d'interès del llistat de variables a la nestra principal. → Menú de Gretl: Variable/Distribución de frecuencias....

→ Selecciona l'opció Contraste contra la distribución normal per afegir-hi la densitat de la distribució normal.

→ Selecciona Aceptar. • Gràc de dispersió X-Y

Menú de Gretl: Ver/Grácos/Gráco X-Y (scatter)....

→ En la nestra de diàleg necessitem identicar quina variable de la llista de variables es correspon amb l'eix horitzontal (variable del eje X ) i quina cor-respon a l'eix vertical (variables del eje Y ).

→ Per defecte, apareixerà la recta de regressió mostral per sobre del gràc de les observacions.

→ Podem utilitzar el menú desplegable del clic amb el botó dret per editar el gràc (opció Editar). Apareixerà una nestra de diàleg. Per exemple, per eliminar la recta de regressió mostral, selecciona ninguno a la capsa de recta estimada.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :