• No se han encontrado resultados

MANUAL PER A L'ELABORACIÓ D'HORARIS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MANUAL PER A L'ELABORACIÓ D'HORARIS"

Copied!
40
0
0

Texto completo

(1)

MANUAL PER A L'ELABORACIÓ

D'HORARIS

(2)

Índex

0. Introducció...3

1. Crear plantilles amb franges horàries...3

2. Editar horaris...9

OPCIÓ 1. DOCENT...11

OPCIÓ 2. PER GRUP (NO RECOMANABLE PER A EOI)...15

3. Comprobación dels horaris...16

4. Guardar, tancar i publicar l'horari...17

- A. Guardar i tancar...17

- B. Guardar publicant...17

5. Información addicional...20

Índice

0. Introducción...22

1. Crear plantillas con franjas horarias...22

2. Editar horarios...28

OPCIÓN 1. DOCENTE...30

OPCIÓN 2. POR GRUPO (NO RECOMENDABLE PARA LAS EOI)...34

3. Comprobación de los horarios...35

4. Guardar, cerrar y publicar el horario...36

- A. Guardar y cerrar...36

- B. Guardar publicando...36

5. Información adicional...39

(3)

0. I NTRODUCCIÓ

La creació dels horaris a ÍTACA comporta 4 passos:

- Primer: Crear les plantilles horàries.

- Segon: Editar els horaris dels diferents grups i docents.

- Tercer: Comprovació de les dades introduïdes.

- Quart: Publicació dels horaris.

A continuació, explicarem en cada punt d'aquesta guia els diferents passos.

1. C REAR PLANTILLES AMB FRANGES HORÀRIES

Una plantilla horària és l'estructura sobre la qual se sustenta l'horari ja que conté les sessions d'aquest. Una sessió es defineix amb un número, una hora d'inici, una hora de fi i un o diversos dies de la setmana.

És possible que en moltes EOI siga necessari utilitzar sessions solapades. Això pot ocórrer, entre altres raons, per aquestes:

- Per tindre sessions simultànies amb diferent hora d'inici i/o fi. Per exemple en la seu principal s'imparteixen classe de dilluns a dijous de 15.00 a 17.08 i, alhora en una secció s'imparteix classe de dilluns a dijous de 15.30 a 17.38.

- Per tindre sessions simultànies de diferent duració (per tractar-se de grups intensius o formatius amb sessions que no coincideixen en duració amb els grups ordinaris). P. ex. Els dilluns i els dimarts s'imparteixen sessions de grups curriculars de 19.00 a 21.00 i sessions de grups complementaris de 19.00 a 20.00 i de 20.00 a 21.00.

ITACA no permet gravar sessions solapades la mateixa plantilla. En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de cursos curriculars en una secció, plantilla de cursos intensius (si no és possible utilitzar la plantilla dels cursos curriculars) plantilla de cursos complementaris o formatius, plantilla d’ocupacions…

Abans de crear plantilles recomanem analitzar la realitat de la seua EOI per a concretar quantes plantilles són necessàries. Definir correctament les sessions de cadascuna de les plantilles és necessari per a no tindre problemes a l'hora d'introduir l'horari de cada docent.

Per a això, heu d’accedir a “centre”- “menú principal” - “edició d'horaris”- “Agregar Plantilla”

(4)

Apareix aquesta pantalla, on s'haurà de definir la plantilla seguint aquests passos:

1. Marcar el botó “Nova Plantilla”.

2. Triar torn: en tots els casos li recomanem indicar el torn Diürn/Ordinari.

3. Títol de la plantilla: definir en castellà i en valencià el nom de referència per a la plantilla.

Exemples: CURRICULARS, FORMATIUS, SECCIÓ 1, OCUPACIONS, etc.

(5)

4. Marcar el botó “Guardar plantilla”.

Apareixerà el missatge “El registre s'ha guardat correctament”

Una vegada definida la plantilla es pot començar a introduir les sessions. Per a afegir les franges horàries amb sessions:

1. Prema el botó “Nova sessió” de la part superior. Apareixerà la sessió 1.

2. Complete les “hora des de” i “hora fins a” (no fa falta posar els dos punts a les hores). Amb el tabulador es pot passar d'un camp a un altre.

3. Marca els dies necessaris.

4. Prémer el botó “Guardar Sessió” de la part superior.

5. Es repeteix aquestes accions per a cada sessió o franja horària.

6. En prémer “Nova sessió”, en la casella “número de sessió” apareixerà el següent número lliure, però pot modificar-lo perquè ocupe la sessió que correspon als dies en què l'està definint.

(6)

cas serà necessari crear una altra plantilla per a introduir les sessions que se solapen amb les que ja conté la plantilla que està editant.

Exemple detallat per a crear una plantilla de cursos curriculars 1) Creació de la primera sessió:

2) Creació de la segona sessió en la plantilla:

Si es renumera aquesta segona sessió, el resultat obtingut és:

(7)

3) Es continuen introduint sessions repetint els passos anteriors

4) El resultat final és:

(8)

En la plantilla que s'acaba de crear, no seria possible introduir, per exemple, sessions els dilluns i dimarts de 9 a 11:15. Per a això caldria crear una altra plantilla amb un altre nom.

Si la duració de les ocupacions és incompatible amb la plantilla que s'acaba de crear, és recomanable crear una plantilla específica que incloga les sessions destinades a aqueixa fi. Mostrem aquesta plan

Es podrà eliminar una franja horària sempre que no s'haja introduït l'horari d'algun/a docent, per la qual cosa és necessari crear totes les plantilles abans de completar l'horari del professor/a. Per a eliminar alguna sessió se seleccionarà la sessió que volem eliminar i premerem el botó “Eliminar sessions franja”. S'eliminarà tota la franja horària seleccionada.

(9)

2. E DITAR HORARIS

Abans de començar a introduir els horaris dels docents, cal comprovar que les plantilles són correctes i recullen totes les franges horàries per a albergar els continguts i ocupacions del professorat i les hores lectives. És fonamental una bona estructura de la plantilla perquè d'ella dependran futures accions. Per a això, podrem veure les plantilles horaris del centre en “menú principal”- “edició horaris”.

Una vegada creades les plantilles amb els diferents horaris, es començarà a editar l'horari de cadascun dels docents.

Una vegada tinga la/s plantilla/s que utilitzarà en la introducció de l'horari, ha d'editar l'horari predefinit que està buit i que es crea automàticament amb el nom “Horari del Centre 20XX”. No pot crear un horari nou, s'edita el que s’ha creat automàticament en blanc.

Per a editar l'horari es deu prèmer sobre el botó “Editar horari” (1) o fer doble clic sobre el nom de l'horari, per exemple “Horari del Centre 20XX” (2).

(10)

En editar l'horari, el primer procés automàtic que es realitza és la importació de les dades necessàries per a realitzar els horaris (Docents, Continguts, Grups, Ocupacions, Aules, Plantilles) refrescant dades cada vegada que s'edite l'horari.

És convenient tindre actualitzat els grups amb els seus tutors i continguts assignats, per a una importació correcta.

Apareixerà aquesta pantalla:

1. Se selecciona la plantilla on introduirà l'horari.

2. Se selecciona l'opció docent o grup. L'opció ocupacions es desenvoluparà en una altra versió.

3. Se selecciona el nom del docent o grup.

(11)

Apareixeran les diferents sessions de la plantilla seleccionada en color verd, on es pot assignar un horari. També pot anar canviant de plantilles per a introduir altres horaris en una altra plantilla diferent.

Podemos inserir sessions des de l'opció Docent, Grup o Ocupacions. Segons l'opció eixiran aquestes pantalles:

OPCIÓ 1. DOCENT

Seleccionar sessions: Primer se selecciona la sessió o sessions on vol inserir els continguts.

IMPORTANT: S’han de seleccionar totes les sessions que el docent imparteix en un grup.

Per a fer-ho, cal fer un clic sobre cadascuna d'elles, que passaran a color groc, excepte en l'última que es farà doble clic directament sense seleccionar prèviament. D'aquesta forma apareixerà una pantalla per a inserir les sessions.

Apareixerà aquesta pantalla:

(12)

1. En la capçalera es recullen les dades que prèviament s'han seleccionat. S'ha de comprovar que coincideixen amb les dades que s'han seleccionat anteriorment (dies i hores).

2. Seleccionar com a ensenyament “Idiomes”.

3. Seleccionar el grup que impartirà en aqueixes sessions.

4. Seleccionar per Contingut Docent. En els grups curriculars ha de seleccionar únicament el contingut que indica l'idioma del grup seleccionat. Per exemple, en el grup ALE1B1EOI ha de seleccionar el contingut anomenat Alemany. En cap cas ha de seleccionar una de les activitats de llengua a l'hora de confeccionar l'horari. En els grups formatius ha de seleccionar l’únic contingut disponible.

5. L'aula apareix de forma automàtica. Si no és així, assignar l'aula on es realitzarà la sessió.

6. No és necessari indicar l'idioma en el qual s'impartirà el contingut.

7. L'opció de “introduir ocupacions docents” estarà disponible pròximament.

Finalment, marcar el botó “Guardar”.

Automàticament les sessions triades canviaran a color blau.

(13)

Si es vol eliminar una o diverses sessions introduïdes, se seleccionen i en l'última, amb el botó de la dreta, es marcarà l'opció “Eliminar sessió/és”.

(14)

Si es vol editar una sessió introduïda, s'ha de seleccionar amb un clic amb el botó dret sobre la sessió que es vol modificar. Del menú contextual seleccione amb el botó esquerre “Edició Sessió”

i tornarà a la pantalla d'inserir sessions per a realitzar els canvis. ADVERTIMENT: No es pot editar més d'una sessió alhora.

(15)

OPCIÓ 2. PER GRUP (NO RECOMANABLE PER A EOI)

Marcar l'opció GRUP i després de seleccionar les sessions fent doble clic sobre l'última sessió per a entrar en la manera “Inserir sessions”. Apareixerà aquesta pantalla:

1. En la capçalera es recullen les dades que prèviament s'han seleccionat. S'ha de comprovar que són correctes (dies i hores de les sessions).

2. Seleccione al docent que impartirà aqueixes sessions.

3. Seleccione “per contingut docent” l'idioma que impartirà (en cap cas ha de seleccionar una activitat de llengua).

4. Aquest apartat, si s'ha introduït anteriorment, eixirà de forma automàtica. Si no és així, assignar l'aula on es realitzarà.

Els altres camps no són obligatoris. Finalment, marcar el botó “Guardar”.

Automàticament les sessions triades canviaran a color blau.

(16)

Podem anar comprovant les dades introduïdes mitjançant diverses funcions:

1. Des de l'opció GRUP la informació sobre “compute d'hores” ocupades pel grup es reflecteix en tres caselles en la part inferior de la pantalla.

En les de TIPUS A apareix el compute d'hores reals de les diferents sessions corresponents a continguts. El nombre d'hores total ha de ser 04:15h. Les de TIPUS B i TIPUS C no es contemplen en l'opció grup.

2.

Tant des de grup com per docent existeix l'opció d'imprimir la simulació del docent amb la seua càrrega horària. Les dades d'aquesta impressió no són els definitius, ja que els horaris no estan publicats. Hi ha dues opcions:

- Horari Setmanal: No està ajustat per a les EOI.

- Horari Resum: Apareix la relació de tot el professorat amb el còmput d'hores desglossat en lectives i complementàries. En aquesta versió, quan s'haja introduït totes les sessions, podrà comprovar que consten 20 hores lectives i 37:30 hores setmanals, si el docent treballa a temps complet.

(17)

4. G UARDAR , TANCAR I PUBLICAR L ' HORARI

Quan estiga editant un horari i vulga eixir de l'edició té dues possibilitats:

- A. Guardar i tancar.

Ix de l'edició de l'horari guardant els canvis realitzats però sense publicar. Si guarda sense publicar, es guardaran els canvis realitzats i l'única cosa que canviarà en la pantalla és l'estat que passarà a ser editat. És important fer aquesta acció abans de tancar la sessió.

- B. Guardar publicant.

IMPORTANT: Només es guardarà publicant quan els horaris estiguen acabats i comprovats. Fins que no estiguen tots editats i comprovats (pas 2 i pas 3), no s'han de publicar.

S'ha de guardar l'horari publicant perquè tinga efectes per a la sincronització amb la resta de l'aplicació ÍTACA (modul docent, introducció de faltes,..).

(18)

vigències.

Si es vol tornar a editar un horari ja publicat, es tornarà a marcar el botó “Editar horari” o doble clic en l'horari del centre i podrem fer els canvis que es consideren seguint el pas dos. En finalitzar s'ha de marcar el botó “Guardar i tancar”. Podem tancar sessió i tornar-la a obrir les vegades que siguen necessàries. En el menú principal ens apareixerà el nou horari creat i el seu estat serà “Editat”.

(19)

Una vegada introduïts tots els canvis (pas 2), tornem a revisar (pas 3). Si tot està correcte, marcarem el botó “guardar publicant” i quedarà publicat. Aquesta segona versió substitueix l'anterior a partir de la data de publicació, i quedarà gravat com a “còpia de l'Horari del Centre”.

(20)

En la pantalla de “menú principal” - “edició d'horaris” existeixen dues opcions:

a) Duplicar horari (no aplica per a les EOI)

L'opció de duplicar horari pot tindre diversos usos:

- Duplicar l'horari per a realitzar modificacions en el duplicat, mantenint l'original sense modificar i guardar-lo amb unes dates de vigència determinades.

- Duplicar l'horari per a realitzar modificacions en el duplicat, mantenint l'original sense modificar i després eliminar el duplicat, perquè només era per a fer proves.

Pot duplicar l'horari publicat, i obtindre una còpia idèntica a l'original sempre que estiga publicat l'horari que es vol duplicar. Si el seu estat és editat obtindrà una còpia del contingut que tenia quan estava publicat per última vegada, no dels canvis realitzats després.

Per a duplicar un horari, primer se selecciona i prem el botó “Duplicar horari”. Apareixerà aquesta pantalla:

(21)

S'haurà d'especificar el seu període de vigència, tenint en compte que no podrà ser anterior a la data actual. Per defecte, el nom de l'horari publicat és “Còpia de còpia de...”, però pot canviar el nom abans de “Guardar”, perquè és un camp editable.

En guardar, l'horari queda amb estat editat, per a posteriorment entrar en la seua edició i guardar publicant o guardar i tancar per a continuar en una altra ocasió.

b) Eliminar horaris

Primer se selecciona la còpia, duplicant o l'horari que es vulga eliminar i a continuació es prem el botó “Eliminar”.

Si l'horari és posterior a la data de hui i no té faltes associades, es podrà eliminar.

Apareixerà un missatge de confirmació d'eliminació. En respondre SI, pot tardar una mica fins que aparega el següent missatge. Si tarda molt a aparéixer o no apareix i el rellotge continua donant voltes, canvie d'idioma.

Una vegada eliminat un horari, NO es pot recuperar, per la qual cosa és imprescindible comprovar abans el que s'eliminarà.

En eliminar un horari, l'horari anterior o posterior s’autoajusta amb les dates de vigència de forma automàtica.

ADVERTIMENT: Si l'horari té faltes associades, no es podrà eliminar.

(22)

0. I NTRODUCCIÓN

La creación de los horarios en ITACA conlleva 4 pasos:

- Primero: Crear las plantillas horarias.

- Segundo: Editar los horarios de los diferentes grupos y docentes.

- Tercero: Comprobación de los datos introducidos.

- Cuarto: Publicación de los horarios.

A continuación, explicaremos en cada punto de esta guía los diferentes pasos.

1. C REAR PLANTILLAS CON FRANJAS HORARIAS

Una plantilla horaria es la estructura sobre la que se sustenta el horario ya que contiene las sesiones del mismo. Una sesión se define con un número, una hora de inicio, una hora de fin y uno o varios días de la semana.

Es posible que en muchas EOI sea necesario utilizar sesiones solapadas. Esto puede ocurrir, entre otras, por estas razones:

- Por tener sesiones simultáneas con diferente hora de inicio y/o fin. Por ejemplo en la sede principal se imparten clase de lunes a jueves de 15:00 a 17:08 y, a la vez en una sección se imparte clase de lunes a jueves de 15:30 a 17:38.

- Por tener sesiones simultáneas de diferente duración (por tratarse de grupos intensivos o formativos con sesiones que no coinciden en duración con los grupos ordinarios). P. ej. Los lunes y los martes se imparten sesiones de grupos curriculares de 19:00 a 21:00 y sesiones de grupos complementarios de 19:00 a 20:00 y de 20:00 a 21:00.

ITACA no permite grabar sesiones solapadas la misma plantilla. En caso de necesitarlo, deberán crear diferentes plantillas que permitan la introducción de todas las sesiones: plantilla de cursos curriculares en sede principal, plantilla de cursos curriculares en una sección, plantilla de cursos intensivos (si no es posible utilizar la plantilla de los cursos curriculares) plantilla de cursos complementarios o formativos, plantilla de ocupaciones…

Antes de crear plantillas recomendamos analizar la realidad de su EOI para concretar cuantas plantillas son necesarias. Definir correctamente las sesiones de cada una de las plantillas es necesario para no tener problemas a la hora de introducir el horario de cada docente.

Para ello, deben acceder a “centro”- “menú principal” - “edición de horarios”- “Agregar Plantilla”

(23)

Aparece esta pantalla, donde se deberá definir la plantilla siguiendo estos pasos:

1. Marcar el botón “Nueva Plantilla”.

2. Elegir turno: en todos los casos le recomendamos indicar el turno Diurno/Ordinario.

3. Título de la plantilla: definir en castellano y en valenciano el nombre de referencia para la plantilla. Ejemplos: CURRICULARES, FORMATIVOS, SECCIÓN 1, OCUPACIONES, etc.

(24)

Aparecerá el mensaje “El registro se ha guardado correctamente”

Una vez definida la plantilla se puede empezar a introducir las sesiones. Para añadir las franjas horarias con sesiones:

1. Pulse el botón “Nueva sesión” de la parte superior. Aparecerá la sesión 1.

2. Complete las “hora desde” y “hora hasta” (no hace falta poner los dos puntos a las horas). Con el tabulador se puede pasar de un campo a otro.

3. Marca los días necesarios.

4. Pulsar el botón “Guardar Sesión” de la parte superior.

5. Se repite estas acciones para cada sesión o franja horaria.

6. Al pulsar “Nueva sesión”, en la casilla “número de sesión” aparecerá el siguiente número libre, pero puede modificarlo para que ocupe la sesión que corresponde a los días en los que la está definiendo.

(25)

Recordad que no es posible grabar dos sesiones si se solapan en un mismo día. En ese caso será necesario crear otra plantilla para introducir las sesiones que se solapan con las que ya contiene la plantilla que está editando.

Ejemplo detallado para crear una plantilla de cursos curriculares 1) Creación de la primera sesión:

2) Creación de la segunda sesión en la plantilla:

Si se renumera esta segunda sesión, el resultado obtenido es:

(26)

4) El resultado final es:

(27)

En la plantilla que se acaba de crear, no sería posible introducir, por ejemplo, sesiones los lunes y martes de 9 a 11:15. Para ello habría que crear otra plantilla con otro nombre.

Si la duración de las ocupaciones es incompatible con la plantilla que se acaba de crear, es recomendable crear una plantilla específica que incluya las sesiones destinadas a ese fin:

Se podrá eliminar una franja horaria siempre y cuando no se haya introducido el horario de algún/a docente, por lo que es necesario crear todas las plantillas antes de completar el horario del profesor/a. Para eliminar alguna sesión se seleccionará la sesión que queremos eliminar y pulsaremos el botón “Eliminar sesiones franja”. Se eliminará toda la franja horaria seleccionada.

(28)

Antes de empezar a introducir los horarios de los docentes, hay que comprobar que las plantillas son correctas y recogen todas las franjas horarias para albergar los contenidos y ocupaciones del profesorado y las horas lectivas. Es fundamental una buena estructura de la plantilla porque de ella dependerán futuras acciones. Para ello, podremos ver las plantillas horarias del centro en “menú principal”- “edición horarios”.

Una vez creadas las plantillas con los diferentes horarios, se comenzará a editar el horario de cada uno de los docentes.

Una vez tenga la/s plantilla/s que va a utilizar en la introducción del horario, debe editar el horario predefinido que está vacío y que se crea automáticamente con el nombre “Horario del Centro 20XX”. No puede crear un horario nuevo, se edita el que se crea automáticamente en blanco.

Para editar el horario se debe pulsar sobre el botón “Editar horario” (1) o haga doble clic sobre el nombre del horario, por ejemplo “Horario del Centro 20XX” (2).

(29)

Al editar el horario, el primer proceso automático que se realiza es la importación de los datos necesarios para realizar los horarios (Docentes, Contenidos, Grupos, Ocupaciones, Aulas, Plantillas) refrescando datos cada vez que se edite el horario.

Es conveniente tener actualizado los grupos con sus tutores y contenidos asignados, para una importación correcta.

Aparecerá esta pantalla:

1. Se selecciona la plantilla donde va a introducir el horario.

2. Se selecciona la opción docente o grupo. La opción ocupaciones se desarrollará en otra versión.

3. Se selecciona el nombre del docente o grupo.

(30)

asignar un horario. También puede ir cambiando de plantillas para introducir otros horarios en otra plantilla diferente.

Podemos insertar sesiones desde la opción Docente, Grupo u Ocupaciones. Según la opción saldrán estas pantallas:

OPCIÓN 1. DOCENTE

Seleccionar sesiones: Primero se selecciona la sesión o sesiones donde quiere insertar los contenidos.

IMPORTANTE: Se deben seleccionar todas las sesiones que el docente imparte en un grupo. Para ello hay que hacer un clic sobre cada una de ellas, que pasarán a color amarillo, excepto en la última que se hará doble clic directamente sin seleccionar previamente. De esta forma aparecerá una pantalla para insertar las sesiones.

Aparecerá esta pantalla:

(31)

1. En la cabecera se recogen los datos que previamente se han seleccionado. Se ha de comprobar que coinciden con los datos que se han seleccionado anteriormente (días y horas).

2. Seleccionar como enseñanza “Idiomas”.

3. Seleccionar el grupo que va a impartir en esas sesiones.

4. Seleccionar por Contenido Docente. En los grupos curriculares debe seleccionar únicamente el contenido que indica el idioma del grupo seleccionado. Por ejemplo, en el grupo ALE1B1EOI debe seleccionar el contenido llamado Alemán. En ningún caso debe seleccionar una de las actividades de lengua a la hora de confeccionar el horario. En los grupos formativos ha de selecionar el único contenido disponible.

5. El aula aparece de forma automática. Si no es así, asignar el aula donde se va a realizar.

6. No es necesario indicar el idioma en el que se va a impartir el contenido.

7. La opción de “introducir ocupaciones docentes” estará disponible próximamente Por último, marcar el botón “Guardar”.

(32)

Si se quiere eliminar una o varias sesiones introducidas, se seleccionan y en la última, con el botón de la derecha, se marcará la opción “Eliminar sesión/es”.

(33)

Si se quiere editar una sesión introducida, se ha de seleccionar con un clic con el botón derecho sobre la sesión que se quiere modificar. Del menú contextual seleccione con el botón izquierdo “Edición Sesión” y volverá a la pantalla de insertar sesiones para realizar los cambios.

ADVERTENCIA: No se puede editar más de una sesión a la vez.

(34)

OPCIÓN 2. POR GRUPO (NO RECOMENDABLE PARA LAS EOI)

Marcar la opción GRUPO y después de seleccionar las sesiones haciendo doble clic sobre la última sesión para entrar en el modo “Insertar sesiones”. Aparecerá esta pantalla:

1. En la cabecera se recogen los datos que previamente se han seleccionado. Se ha de comprobar que son correctos (días y horas de las sesiones).

2. Seleccione al docente que va a impartir esas sesiones.

3. Seleccione “por contenido docente” el idioma que va a impartir (en ningún caso debe seleccionar una actividad de lengua).

4. Este apartado, si se ha introducido anteriormente, saldrá de forma automática. Si no es así, asignar el aula donde se va a realizar.

Los demás campos no son obligatorios. Por último, marcar el botón “Guardar”.

(35)

Automáticamente las sesiones elegidas cambiarán a color azul.

3. C OMPROBACIÓN DE LOS HORARIOS

Podemos ir comprobando los datos introducidos mediante varias funciones:

1. Desde la opción GRUPO la información sobre “computo de horas” ocupadas por el grupo se refleja en tres casillas en la parte inferior de la pantalla.

En las de TIPO A aparece el computo de horas reales de las diferentes sesiones correspondientes a contenidos. El número de horas total tiene que ser 04:15h. Las de TIPO B y TIPO C no se contemplan en la opción grupo.

2.

Tanto desde grupo como por docente existe la opción de imprimir la simulación del docente con su carga horaria. Los datos de esta impresión no son los definitivos, puesto que los horarios no están publicados. Hay dos opciones:

- Horario Semanal: No está ajustado para las EOI.

(36)

en lectivas y complementarias. En esta versión, cuando se haya introducido todas las sesiones, podrá comprobar que constan 20 horas lectivas y 37:30 horas semanales, si el docente trabaja a tiempo completo.

4. G UARDAR , CERRAR Y PUBLICAR EL HORARIO

Cuando esté editando un horario y quiera salir de la edición tiene dos posibilidades:

- A. Guardar y cerrar.

Sale de la edición del horario guardando los cambios realizados pero sin publicar. Si guarda sin publicar, se guardarán los cambios realizados y lo único que cambiará en la pantalla es el estado que pasará a ser editado. Es importante hacer esta acción antes de cerrar la sesión.

- B. Guardar publicando.

IMPORTANTE: Solo se guardará publicando cuando los horarios estén terminados y comprobados. Hasta que no estén todos editados y comprobados (paso 2 y paso 3), no se deben publicar.

Se ha de guardar el horario publicando para que tenga efectos para la sincronización con el resto de la aplicación ITACA (modulo docente, introducción de faltas,..).

(37)

Si guarda publicando, finalizará la edición y el estado pasará a publicado y activo con fechas de vigencias.

Si se quiere volver a editar un horario ya publicado, se volverá a marcar el botón “Editar horario” o doble clic en el horario del centro y podremos hacer los cambios que se consideren siguiendo el paso dos. Al finalizar se ha de marcar el botón “Guardar y cerrar”. Podemos cerrar sesión y volverla a abrir las veces que sean necesarias. En el menú principal nos aparecerá el nuevo horario creado y su estado será “Editado”.

(38)

Una vez introducidos todos los cambios (paso 2), volvemos a revisar (paso 3) . Si todo está correcto, marcaremos el botón “guardar publicando” y quedará publicado. Esta segunda versión sustituye la anterior a partir de la fecha de publicación, y quedará grabado como “copia del Horario del Centro”.

(39)

5. I NFORMACIÓN ADICIONAL

En la pantalla de “menú principal” - “edición de horarios” existen dos opciones:

a) Duplicar horario

La opción de duplicar horario puede tener diversos usos:

- Duplicar el horario para realizar modificaciones en el duplicado, manteniendo el original sin modificar y guardarlo con unas fechas de vigencia determinadas.

- Duplicar el horario para realizar modificaciones en el duplicado, manteniendo el original sin modificar y después eliminar el duplicado, pues solo era para hacer pruebas.

Puede duplicar el horario publicado, y obtener una copia idéntica al original siempre que esté publicado el horario que se quiere duplicar. Si su estado es editado obtendrá una copia del contenido que tenía cuando estaba publicado por última vez, no de los cambios realizados después.

Para duplicar un horario, primero se selecciona y pulsa el botón “Duplicar horario”.

Aparecerá esta pantalla:

(40)

Se deberá especificar su periodo de vigencia, teniendo en cuenta que no podrá ser anterior a la fecha actual. Por defecto, el nombre del horario publicado es “Copia de copia de...”, pero puede cambiar el nombre antes de “Guardar”, pues es un campo editable.

Al guardar, el horario queda con estado editado, para posteriormente entrar en su edición y guardar publicando o guardar y cerrar para continuar en otra ocasión.

b) Eliminar horarios

Primero se selecciona la copia, duplicando o el horario que se quiera eliminar y a continuación se pulsa el botón “Eliminar”.

Si el horario es posterior a la fecha de hoy y no tiene faltas asociadas, se podrá eliminar.

Aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación. Al responder SI, puede tardar un poco hasta que aparezca el siguiente mensaje. Si tarda mucho en aparecer o no aparece y el reloj sigue dando vueltas, cambie de idioma.

Una vez eliminado un horario, NO se puede recuperar, por lo que es imprescindible comprobar antes lo que se va a eliminar.

Al eliminar un horario, el horario anterior o posterior se autoajusta con las fechas de vigencia de forma automática.

ADVERTENCIA: Si el horario tiene faltas asociadas, no se podrá eliminar.

Referencias

Documento similar

Además de aparecer en forma de volumen, las Memorias conocieron una primera difusión, a los tres meses de la muerte del autor, en las páginas de La Presse en forma de folletín,

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

Después de una descripción muy rápida de la optimización así como los problemas en los sistemas de fabricación, se presenta la integración de dos herramientas existentes

por unidad de tiempo (throughput) en estado estacionario de las transiciones.. de una red de Petri

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que