• No se han encontrado resultados

GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE TÍTOLS LGE A ITACA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE TÍTOLS LGE A ITACA"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE TÍTOLS LGE A ITACA

(En castellano más adelante)

Este manual està destinat exclusivament per al tractament dels títols de Llei General d'Educació (LGE) gestionats a través d'ITACA.

L'evolució d'estats d'este tipus de títols és diferent de la resta de títols (LOGSE, LOE, LOMCE). A ITACA, les sol·licituds de títols LGE avancen de forma automàtica fins a l'estat ‘En Tràmit’. A partir d'este estat, quan els centres reben el comunicat des de la territorial que ja tenen disponible el títol, els propis centres tindran l'autonomia d'anar avançant als següents estats de forma manual (Disponibles, Recollides, Entregar). D'esta manera, podran anar registrant les corresponents dates de 'Data recollida centre', 'Data notificació' i 'Data entrega alumne'.

AVANÇ D'ESTAT DE LES SOL·LICITUDS DE TÍTOLS LGE

En el cas de sol·licituds de títols LGE, s'ha introduït una modificació en les pestanyes de sol·licitud de títol que permet als centres gestionar els canvis d'estat d'estes sol·licituds, facilitant la gestió de la notificació i de l'entrega del mateix a l'interessat.

NOTA: este mode de procedir només s'aplicarà quan el centre haja arreplegat el títol LGE corresponent de la territorial i la sol·licitud es trobe en estat ‘En tràmit’.

Manera de procedir:

1.- En la pestanya 'Totes' s'ha inclòs un nou botó denominat ‘Avançar estats LGE’, el qual només s'habilitarà quan es complisca simultàniament que:

-La llei a què pertanga els títols de les sol·licituds siga ‘LGE’.

-Tots els registres seleccionats es troben en estat ‘En tràmit’.

(2)

1.1 - Al seleccionar una o diverses sol·licituds i polsar el botó ‘Avançar estats LGE’, es passaran les dites sol·licituds a estat ‘Disponible’ i es mostraran les mateixes en el subapartat 'Disponibles'.

2.- A l'accedir al subapartat 'Disponibles' a una sol·licitud, el títol del qual siga de ‘LGE’, el camp de ‘Data recollida centre’ estarà habilitat perquè puga ser completat per l'usuari (les altres dos dates apareixeran deshabilitades). A continuació, polsar el botó ‘Guardar Dates’, perquè es guarden els canvis realitzats (es guardarà la informació del camp ‘Data recollida centre’).

2.1- En el subapartat 'Disponibles', s'ha inclòs un botó per a ‘Avançar estats LGE’ que només s'habilitarà quan es complisca simultàniament que :

- La llei a què pertanga els títols de les sol·licituds siga ‘LGE’.

- Tots els registres seleccionats es troben en estat ‘Disponible’.

- Totes les sol·licituds de títols tinguen la ‘Data recollida centre’ registrada.

2.2- Al seleccionar una o diverses sol·licituds i polsar el botó ‘Avançar estats LGE’, es passaran les dites sol·licituds a estat ‘En centre’ i es mostraran les mateixes en el subapartat 'Recollides'.

3.- A l'accedir al subapartat 'Recollides' a una sol·licitud, el títol de la qual siga de ‘LGE’, els camps de ‘Data notificació’ i ‘Data recollida centre’ estaran habilitats perquè puguen ser completats per l'usuari (la ‘Data entrega alumne’ es mantindrà deshabilitada).

3.1- Quan les dates recollida centre i notificació estiguen omplides, al polsar el botó ‘Guardar’, per a guardar els canvis realitzats, la sol·licitud passarà al següent estat ‘Pendent d'entrega’ i es mostrarà en el subapartat ‘Entregar’. A continuació es mostrarà l'avís següent:

(3)

Si es selecciona l'opció ‘Sí’, s'imprimirà el comunicat/notificació del títol disponible per a arreplegar.

4.- A l'accedir al subapartat 'Entregar' a una sol·licitud, el títol de la qual siga de ‘LGE’, els camps de ‘Data entrega alumne’, ‘Data notificació’ i ‘Data recollida centre’ estaran habilitats perquè puguen ser completats per l'usuari.

4.1- Quan les dates d'entrega alumne, recollida centre i notificació estiguen omplides, al polsar el botó ‘Guardar’, per a guardar els canvis realitzats, la sol·licitud passarà al següent estat

‘Entregat’ i es mostrarà en el subapartat ‘Totes’, concloent d'aquesta forma el procés.

(4)

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TÍTULOS LGE EN ITACA

Este manual está destinado exclusivamente para el tratamiento de los títulos de Ley General de Educación (LGE) gestionados a través de ITACA.

La evolución de estados de este tipo de títulos es diferente al resto de títulos (LOGSE, LOE, LOMCE). En ITACA, las solicitudes de títulos LGE avanzan de forma automática hasta el estado

‘En Trámite’. A partir de este estado, cuando los centros reciban el comunicado desde la territorial que ya tienen disponible el título, los propios centros tendrán la autonomía de ir avanzando a los siguientes estados de forma manual (Disponibles, Recogidas, Entregar). De esta forma, podrán ir registrando las correspondientes fechas de 'Fecha recogida centro', 'Fecha notificación' y 'Fecha entrega alumno'.

AVANCE DE ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE TÍTULOS LGE

En el caso de solicitudes de títulos LGE, se ha introducido una modificación en los subapartados de las solicitudes de títulos, que permite a los centros gestionar los cambios de estado de estas solicitudes, facilitando la gestión de la notificación y de la entrega del mismo al interesado.

NOTA: este modo de proceder solo se aplicará cuando el centro haya recogido el título LGE correspondiente de la territorial y la solicitud se encuentre en estado ‘En tramite’.

Modo de proceder:

1.- En la pestaña 'Todas' se ha incluido un nuevo botón denominado ‘Avanzar estados LGE’, el cual sólo se habilitará cuando se cumpla simultáneamente que:

- La ley a la que pertenezca los títulos de las solicitudes sea ‘LGE’.

- Todos los registros seleccionados se encuentren en estado ‘En trámite’.

(5)

1.1 - Al seleccionar una o varias solicitudes y pulsar el botón ‘Avanzar estados LGE’, se pasarán dichas solicitudes a estado ‘Disponible’ y se mostrarán las mismas en el subapartado 'Disponibles'.

2.- Al acceder al subapartado 'Disponibles' a una solicitud, cuyo título sea de ‘LGE’, el campo de

‘Fecha recogida centro’ estará habilitado para que pueda ser completado por el usuario (las otras dos fechas aparecerán deshabilitadas). A continuación, pulsar el botón ‘Guardar Fechas’, para que se guarden los cambios realizados (se guardará la información del campo ‘Fecha recogida centro’).

2.1- En el subapartado 'Disponibles', se ha incluido un botón para ‘Avanzar estados LGE’

que solo se habilitará cuando se cumpla simultáneamente que : - La ley a la que pertenezca los títulos de las solicitudes sea ‘LGE’.

- Todos los registros seleccionados se encuentren en estado ‘Disponible’.

- Todas las solicitudes de títulos tengan la ‘Fecha recogida centro’ registrada.

2.2- Al seleccionar una o varias solicitudes y pulsar el botón ‘Avanzar estados LGE’, se pasarán dichas solicitudes a estado ‘En centro’ y se mostrarán las mismas en el subapartado 'Recogidas'.

3.- Al acceder al subapartado 'Recogidas' a una solicitud, cuyo título sea de ‘LGE’, los campos de

‘Fecha notificación’ y ‘Fecha recogida centro’ estarán habilitados para que puedan ser completados por el usuario (la ‘Fecha entrega alumno’ se mantendrá deshabilitada).

3.1- Cuando las fechas de recogida centro y notificación estén cumplimentadas, al pulsar el botón ‘Guardar’, para guardar los cambios realizados, la solicitud pasará al siguiente estado

‘Pendiente de entrega’ y se mostrará en el subapartado ‘Entregar’. Seguidamente se

(6)

Si se selecciona la opción ‘Sí’, se imprimirá el comunicado/notificación del título disponible para recoger.

4.- Al acceder al subapartado 'Entregar' a una solicitud, cuyo título sea de ‘LGE’, los campos de

‘Fecha entrega alumno’, ‘Fecha notificación’ y ‘Fecha recogida centro’ estarán habilitados para que puedan ser completados por el usuario.

4.1- Cuando las fechas de entrega alumno, recogida centro y notificación estén cumplimentadas, al pulsar el botón ‘Guardar’, para guardar los cambios realizados, la solicitud pasará al siguiente estado ‘Entregado’ y se mostrará en el subapartado ‘Todas’, concluyendo de esta forma el proceso.

Referencias

Documento similar

610. En una operación nacional la responsabilidad recae en el comandante opera- cional, quien desarrolla en ZO el marco logístico diseñado para la operación por el nivel

Así pues, en nuestro país, tradicionalmente vinculado al sol a través de su explota- ción como recurso turístico, hemos pasado a tener normas administrativas que, para incentivar

Opción 1: Un Padlet para toda la clase donde cada alumno tiene una columna para subir su contenido.. Lo he utilizado en clase para guardar una tarea/producto/actividad concreta

Guardar el archivo: Picando sobre el icono o Archivo/Guardar, aunque es bueno habituarse a utilizar Guardar como nuevo programa (el guardar como de siempre), es decir,

 En una sartén, cocina la cebolla y el ajo en aceite hasta que la cebolla este suave. Si desea usar albaca,

Una vez pulsemos este botón, se grabará de manera automática la fecha de entrega, y desaparecerá este título de la pestaña de Entregar (ya solo visibles en la pestaña de

● En el moment de la presentació dels projectes de segon any d’implementació, els centres podran escollir aquest projecte, carregant-se les seues dades, algunes de les quals caldrà

● Seguidament, la persona que té la representació legal del centre ha de fer declaració jurada d’aprovació de la presentació de la sol·licitud de participació en