• No se han encontrado resultados

Sol·licitud de títols 06 3.1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sol·licitud de títols 06 3.1"

Copied!
37
0
0

Texto completo

(1)

TÍTOLS de les EOI

(des del curs 2019-2020)

1. Càrrega de títols 01

1.1. Càrrega de títols d'A2. 02

1.2. Càrrega de títols de B1, B2, C1 i C2. 03

2. Generació de taxa de la sol·licitud de títols 04

2.1. Taxa A2. 04

2.2. Taxes B1, B2, C1 i C2. 05

3. Sol·licitud de títols 06

3.1. Sol·licitud A2. 09

3.2. Sol·licitud B1. 12

3.3. Sol·licitud B2, C1 i C2. 15

3.4. Esmena d'errors. 17

3.5. Sol·licitud de duplicats. 17

1. CÀRREGA DE TÍTOLS

Només titulen aquells cursos finals superats amb una nota mitjana superior a 6,5 dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Abans de la càrrega de sol·licituds de títol, cal assegurar-se que tots els grups han sigut prèviament promocionats correctament i qualificats tant en grups com en proves PUC.

(2)

1.1. Càrrega de TÍTOLS d'A2 es realitza des de:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Càrrega de sol·licituds

Prèviament a realitzar la càrrega de sol·licituds, hem d'assegurar-nos des de:

Centre > Menú principal > Grup > Dades de Promoció Automàtica

1r Haver Inicialitzat la promoció correctament respectant les dates de convocatòria ordinària i extraordinària. (Aquest procés es realitza de manera massiva per a tot l’alumat.) 2n Haver Establit promoció / Proposar títol. El sistema calcula la mitjana automàticament encara que en el quadre de Mitjana ens permet modificar aquest càlcul. (Aquest procés s'ha de realitzar de manera individual alumne per alumne.)

Si premem sobre Càrrega de sol·licituds, es carregaran en la pantalla únicament els títols d'A2.

Sol·licituds > Sol·licitud de títol > Càrrega de sol·licituds

En fer la càrrega, se'ns avisa que el sistema importarà aquelles sol·licituds de l'any acadèmic anterior i actual des de la promoció automàtica i que no tinga una sol·licitud activa.

Importarà totes les sol·licituds d'A2, però NO generarà les seues taxes de manera automàtica

(3)

1.2. Càrrega de títols de B1, B2, C1 i C2. El procediment de càrrega es realitzara des de:

Sol·licituds > Proves > Sol·licituds

En aquesta pantalla seleccionarem Tipus de prova > Prova i es carregaran totes les sol·licituds presentades, així com tots els estats d'aquesta.

A continuació, hem de seleccionar el tipus de prova: B1, B2, C1 o C2 en Ord. o Ext., i es carregaran automàticament tot l’alumnat que van presentar sol·licitud per a PUC.

És important conéixer en quina fase (Ord./Ext.) va aprovar. També hem d'assegurar-nos que la seua nota siga apte i que no hem sol·licitat prèviament el títol d'aquest alumne/a.

A continuació, seleccionarem aquest alumne/a i premerem sobre el botó Sol·licitar títol.

Per a realitzar la cerca d'un alumne/a que desitja sol·licitar el seu títol, podem utilitzar el filtre que ens ofereix la pantalla, filtrant per NIA, document, nom, cognom…

De la mateixa manera, es poden seleccionar diversos alumnes alhora mantenint premut Ctrl. + alumnes. S’activarà el botó de Sol·licitar títol sempre que tots i totes siguen aptes i no hagen sol·licitat prèviament el títol. (En el cas de no ser apte i/o haver sol·licitat prèviament el títol NO se'ns activara aquest botó.)

Una vegada seleccionem un/a alumne/a apte, el botó de Sol·licitar títol s'activarà

(4)

Tots els títols sol·licitats s'importaran automàticament a la pestanya de:

Sol·licituds > Sol·licitud de títols

* Es generaran de manera automàtica les taxes corresponents a aquests títols en:

Centre > Menú principal > Gestió de taxes

2. GENERACIÓ DE TAXES DE SOL·LICITUD DE TÍTOLS

La taxa d'A2 s'ha de generar manualment, a diferència de la resta de títols B1, B2, C1 i C2 que es generaran automàticament en sol·licitar aquest títol.

2.1. Taxa A2.

Per a aquesta mena de títol, hem de generar manualment les seues taxes corresponents des de Centre > Menú principal > Gestió de taxes com a Nou

1. Buscarem l'alumne/a dins de la nostra matrícula existent.

2. Concepte Ensenyament Idiomes.

(5)

5. Guardarem aquest detall (ja que podem afegir-ne més en una altra mena de taxes) prement en el botó de guardar específic d'aquest apartat.

6. Guardarem els canvis prement el botó de Guardar de la pestanya, en la part inferior dreta.

Una vegada introduïda i guardada la taxa, procedirem a imprimir el rebut corresponent des de la pestanya Rebuts. Per a això, haurà de fer-se clic sobre la referència desitjada que apareix en el bloc superior d'Ensenyament Idiomes. Amb això, es completaran automàticament els camps inferiors de la pestanya i s'activarà el botó d'imprimir que apareix en la part inferior dreta. En prémer-lo, es generarà el model 046 corresponent.

1. Imprimir taxa.

2.2. Taxes B1, B2, C1 i C2

Per a aquesta mena de títol, les taxes es generaran de manera automàtica. Es troben disponibles en Centre > Menú principal > Gestió Taxes

(6)

Una vegada trobem la taxa de l'alumne/a sol·licitant, farem doble clic sobre aquesta.

Observarem com la taxa s'ha generat correctament.

Finalment, procedirem a la seua impressió i gestió com qualsevol altra mena de taxa (des de la pestanya de rebuts).

3. SOL·LICITUD DE TÍTOLS

Hem de conéixer els diferents fluxos d'estat pels quals passen els títols en ITACA:

A2 els emet i certifica cada EOI. Els imprimeixen i els entreguen els mateixos centres.

B1 els emet i certifica la corporativa de títols de la nostra conselleria. Els imprimeixen i els entreguen posteriorment els centres.

B2, C1 i C2 els emet i certifica la corporativa de títols de la nostra conselleria al costat de Ministeri d’Educació. Els imprimeixen des de les territorials i els recullen els centres, que posteriorment s'encarregaran d'entregar-los.

Per a sol·licitar i gestionar tots els estats de fluxos dels títols ho farem des de:

Sol·licituds > Sol·licitud títol

(7)

En aquesta pantalla ens apareixeran tots els títols prèviament carregats o gravats com a nous.

(Recordeu les diferents càrregues de títols A2 apartat 1.1. i resta apartat 1.2.).

En el cas que es produïsca algun tipus d'error en la càrrega de sol·licitud de títol, podem introduir manualment una nova sol·licitud de títol des de Nou.

1. En primer lloc, indicarem la data de sol·licitud.

2. A continuació, punxant sobre la lupa buscarem l'alumne/a proposat per a títol en la base de dades d'ITACA per NIA i data de naixement o per dades bàsiques.

Importem totes les seues dades personals (no modificables) i altres dades (si modificables), ja que són imprescindibles per a la tramitació.

(8)

3. A continuació seleccionarem el nivell d'ensenyament.

4. Prement sobre la lupa, seleccionarem el tipus de títol que es proposa.

5. Completarem la data de fi d'estudis, el centre de fi d'estudis i la data del pagament de drets.

Per tal de previndre errors, s’ha de verificar que la data d'obtenció del títol és anterior o igual a la data del pagament de drets; i aquesta, al seu torn, és anterior o igual a la data de sol·licitud.

6. Finalment, guardarem els canvis.

Aquesta és la part comuna de la sol·licitud de qualsevol títol de l’EOI. La resta del

procediment dependrà de la mena de títol que s'estiga gestionant. En els apartats següents es detalla cada cas.

Abans d'endinsar-se en cada procediment en particular, convé conéixer l'estructura de la finestra Sol·licituds/Sol·licitud títol

(9)

Aquesta pestanya es compon de diferents apartats entre els quals es distribuiran les sol·licituds de títols i els títols en funció de l'estat en què es troben.

Aquests són:

Pendents. Per a les sol·licituds que s'ha iniciat la tramitació, però que no han sigut enviades/tramitades i/o estan incompletes.

Esmenar. Ací apareixen les sol·licituds que contenien errors i han sigut retornades per la corporativa de títols dels Serveis Territorials, perquè es corregisquen.

Després de la seua modificació/correcció, la sol·licitud haurà d'enviar-se de nou.

Validar. Quan un centre té centres adscrits, les sol·licituds de títol que cursen aquests han de ser validades pel centre d'adscripció abans d'iniciar-se el tràmit amb els Serveis Territorials. És en aquest apartat on apareixeran aquestes sol·licituds i on es realitzarà la validació.

Enviar. Ací apareixen les sol·licituds de títol que ja han sigut completades correctament i es realitzarà la gestió de transferir-les als Serveis Territorials, ja que el títol al qual corresponen requereix aquest tràmit. Figuraran en estat Pendent d'enviament. Una vegada s'ha tramitat l'enviament i aquest ha funcionat correctament, l'endemà han de desaparéixer d'aquest apartat. En cas que s'haja produït algun error, seguiran en aquesta pestanya i haurà de revisar-se la sol·licitud.

Si hi accedim fent doble clic, seleccionant Evolució Estats es veuran els missatges d'error generats.

Disponibles. Comprén els títols, que ja han sigut assentats, tenen la seua clau registral i estan disponibles en els serveis territorials corresponents perquè el centre docent passe a recollir-los.

Recollides. Quan els títols són retirats pel centre educatiu dels serveis territorials, aquests últims posen una data de recollida i això fa que els títols canvien d'apartat a ITACA i apareguen en aquest l'endemà de la recollida. Quan ja estiguen en aquesta pestanya, el centre haurà de notificar des d'ací a l'alumne o alumna que ja està disponible el títol en el centre, guardant la data de notificació. Amb aquest pas, els títols passaran al següent apartat.

Entregar. Els títols ja notificats a les persones interessades es troben en aquesta pestanya fins que l'interessat els recull. Quan això succeeix, s'ha de registrar en aquesta pestanya la data de recollida, acció que produirà el canvi del títol d'aquest apartat al de Totes.

Totes. Ací es poden veure totes les sol·licituds de títol, independentment de l'estat en què es troben. Algunes situacions no es contemplen en cap dels apartats anteriors, per la qual cosa serà ací l'únic lloc on es visualitzaran. Per exemple, s'ha de buscar en aquest apartat les sol·licituds que es van enviar i que estan tramitant- se en els Serveis Territorials o els títols que ja van ser entregats als seus sol·licitants.

3.1. Sol·licitud títol A2.

Flux d'estats del títol:

Una vegada carregats tots els títols, procedirem a sol·licitar-los de manera individual fent doble clic sobre l'alumne/a seleccionat en la pantalla de:

(10)

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Pendents

En la pestanya de Pendents buscarem l'alumne/a que sol·licita el títol. Farem doble clic sobre ell o ella i indicarem la data de Fi d'estudis i la data de Pagament de drets (taxes). Finalment,

guardarem els canvis.

Una vegada guardats els canvis ja tindrem disponible aquest títol en la pestanya de:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Entregar

(11)

A continuació seleccionarem de manera individual o massiva els títols per a:

Imprimir el títol corresponent a A2.

Si ens fixem, aquest tipus de títol només conté una única clau registral assignada de manera automàtica pel centre que el sol·licita (sempre començarà pel codi del centre). Aquesta clau es pot veure dins de la sol·licitud i/o en el títol.

Entregar. Una vegada premem aquest botó, es gravarà de manera automàtica la data de lliurament, i desapareixerà aquest títol de la pestanya d’entregar (ja només visible en la pestanya de Totes buscant l'alumne/a des de filtre).

Una vegada entregat qualsevol títol, podem recuperar-lo des de:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Totes

Filtrant la cerca per qualsevol dada disponible en pantalla (NIA, document, nom, cognom,etc.).

Podem tornar a imprimir-ho, retornaant a Pendent de lliurament o sol·licitar-ne un duplicat.

(12)

3.2. Sol·licitud títol B1 Flux d'estats

Una vegada carregats tots els títols, procedirem a sol·licitar-los de manera individual fent doble clic sobre l'alumne/a seleccionat en la pantalla de:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Pendents

En la pestanya de Pendents buscarem l'alumne/a que sol·licita el títol. Farem doble clic sobre ell o ella i indicarem la data de Fi d'estudis i la data de Pagament de drets (taxes). Finalment,

guardarem els canvis i s’activarà una casella de verificació d’Enviar.

Una vegada marcada la casella de verificació d’Enviar i guardats els canvis, la nostra sol·licitud apareixerà en:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Enviar

(13)

En aquesta pantalla ens apareixerà amb les sol·licituds pendents d'enviament i amb les enviades i pendents de sincronitzar per la corporativa de títols (aquest procés es realitza de manera automàtica totes les nits).

Per a canviar la casella de verificació d'enviament, farem doble clic sobre la sol·licitud desitjada marcant o desmarcant el la casella d’enviar i guardant els canvis.

Una vegada sincronitzat en el procés nocturn i resolt el títol per la corporativa, ens apareixerà de nou en la pestanya de:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Recollides

A continuació, tindrem dues possibilitats:

Marcar com Errònia per qualsevol motiu

O Notificar a l'alumne/a que ja està disponible el seu títol en la secretaria del seu centre, de manera que es generarà automàticament una notificació per a l'alumne/a.

Una vegada notificat a l'alumne/a, passarà automàticament a:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Entregar

(14)

Des d'ací podrem imprimir de manera individual o massiva els títols.

Si ens fixem, aquest tipus de títol conté dues claus registrals assignades una per la corporativa de títols de la Comunitat Valenciana i una altra pel Ministeri d'Educació. Totes dues claus es poden veure dins de la sol·licitud i/o en el títol.

Finalment, i una vegada entregat el títol a l'alumne/a, podrem tornar a trobar-la en qualsevol moment en la pestanya de: Sol·licituds > Sol·licitud títol > Totes

Filtrant la cerca per qualsevol dada disponible en pantalla (NIA, document, nom, cognom, etc.)

(15)

Podem tornar a imprimir-lo, retornant a Pendent de lliurament o sol·licitar-ne un duplicat (3.4.).

(16)

3.3. Sol·licitud títols B2, C1 i C2 Flux d'estats

Una vegada carregats tots els títols, procedirem a sol·licitar-los de manera individual fent doble clic sobre l'alumne/a seleccionat en la pantalla de:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Pendents

En la pestanya de Pendents buscarem l'alumne/a que sol·licita el títol. Farem doble clic sobre ell o ella i indicarem la data de Fi d'estudis i la data de Pagament de drets (taxes). Finalment,

guardarem els canvis i s’activarà una casella de verificació d’Enviar.

Una vegada marcat la casella de verificació d’Enviar i guardats els canvis, la nostra sol·licitud apareixerà en:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Enviar

(17)

En aquesta pantalla ens apareixeran amb les sol·licituds pendents d'enviament i amb les enviades i pendents de sincronitzar per la corporativa de títols (aquest procés es realitza de manera automàtica totes les nits).

Per a canviar la casella de verificació d'enviament, farem doble clic sobre la sol·licitud desitjada marcant o desmarcant el clic d’enviar i guardant els canvis.

Una vegada els títols estiguen resolts per la corporativa de títols i impresos en la vostra direcció territorial, us apareixeran en la pestanya: Sol·licituds > Sol·licitud títol > Disponibles

A partir d'aquest moment, la direcció del centre haurà de recollir presencialment tots els títols a la seua corresponent direcció territorial per a la posterior notificació i lliurament al seu alumnat.

Una vegada recollits els títols en la nostra direcció territorial, ens tornaran a aparéixer de nou per a la seua notificació en la pestanya de: Sol·licituds > Sol·licitud títol > Recollides

A continuació, notificarem a l'alumne/a que ja està disponible el seu títol en la secretaria del seu centre, de manera que es generarà automàticament una notificació per a l'alumne/a.

Una vegada notificat a l'alumne/a, passarà automàticament a:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Entregar

(18)

3.4. Esmena d'errors.

Pot succeir que alguna sol·licitud ja enviada a corporativa de títols continguera algun error. En aquest cas, se'ns retornaria a la pestanya d’esmenar:

Sol·licituds > Sol·licitud títol > Esmenar

Fent doble clic sobre la qualsevol sol·licitud, podrem comprovar el seu estat:

O si existeix algun tipus d'error, des de la pestanya Evolució d'estats

Una vegada esmenats els errors i/o guardats els canvis, la nostra sol·licitud canviarà d'estat passant a la pestanya de Pendents a Enviar o Entregar, en funció del flux del títol.

3.5. Sol·licitud de duplicats.

Per a sol·licitar un duplicat haurem de buscar-lo en: Sol·licituds > Sol·licitud Títol > Totes

(19)

A continuació, des de la pestanya de Pendents, completarem de nou la sol·licitud de títol:

Indicant la nova data de sol·licitud, el motiu de la duplicitat i indicant la nova data de pagament de drets.

Repetint de nou el flux normal de cada títol:

Flux A2

Flux B1

Flux B2. C1 i C2

(20)

TÍTULOS EOI

(desde curso 2019/2020)

1. Carga de títulos 19

1.1. Carga títulos de A2. 20

1.2. Carga títulos de B1, B2, C1 y C2. 21

2. Generación de tasa de la solicitud de títulos 22

2.1. Tasa A2. 22

2.2. Tasas B1, B2, C1 y C2. 23

3. Solicitud de títulos 24

3.1. Solicitud A2. 27

3.2. Solicitud B1. 30

3.3. Solicitud B2, C1 y C2. 33

3.4. Subsanación de errores. 35

3.5. Solicitud de duplicados. 35

1. CARGA DE TÍTULOS

Solo titulan aquellos cursos finales superados con una nota media superior a 6,5 de los niveles A2, B1, B2, C1 y C2. Antes de la carga de solicitudes de título, hay que asegurarse de que todos los grupos han sido previamente promocionados correctamente y calificados tanto en grupos como en pruebas PUC.

(21)

1.1. Carga de TÍTULOS de A2 se realiza desde:

Solicitudes > Solicitud título > Carga Solicitudes

Previamente a realizar la carga de solicitudes debemos de asegurarnos desde:

Centro > Menú principal > Grupo > Datos de promoción automática

1. Haber Inicializado la promoción correctamente respetando las fechas de convocatoria ordinaria y extraordinaria (este proceso se realiza de manera masiva para todos los alumnos/as).

2. Haber Establecido promoción / Propuesta de título, el sistema calcula la media automáticamente, aunque en el cuadro de Media nos permite modificar este cálculo (este proceso se debe de realizar de manera individual alumno por alumno).

Si pulsamos sobre Cargar solicitudes, se cargaran a la pantalla únicamente los títulos de A2.

Solicitudes > Solicitud título > Cargar Solicitudes

Al hacer la carga, se nos avisa de que el sistema importará aquellas solicitudes del año académico anterior y actual desde la promoción automática y que no tenga una solicitud activa.

OJO! Se importarán todas las solicitudes de A2, pero NO generará sus tasas de manera automática.

(22)

1.2. Carga de TÍTULOS de B1, B2, C1 y C2 el procedimiento de carga se realizara desde:

Solicitudes > Pruebas > Solicitudes

En esta pantalla, seleccionaremos Tipo de prueba > Prueba y se cargarán todas las solicitudes presentadas, así como todos los estados de la misma.

A continuación, debemos seleccionar el tipo de prueba: B1, B2, C1 o C2 en Ord. O Ext., y se cargarán automáticamente todos los alumnos que presentaron solicitud para PUC.

Es importante conocer en qué fase Ord./Ext. aprobó el alumno o alumna. También debemos asegurarnos de que su nota sea Apto y no hayamos solicitado previamente el título de dicho alumno/a.

A continuación, seleccionaremos dicho alumno/a y pulsaremos sobre el botón Solicitar título.

Para realizar la búsqueda de un alumno/a que desean solicitar su título, podemos utilizar el filtro que nos ofrece la pantalla, filtrando por NIA, documento, nombre, apellido…

Del mismo modo, se puede seleccionar varios alumnos/as a la vez manteniendo pulsado Ctrl. + alumnos/as. Se activará el botón de Solicitar título siempre y cuando todos ellos/as sean Aptos y no hayan solicitado previamente el título. (En el caso de no ser apto y/o haber solicitado previamente el título, NO se nos activará dicho botón).

Una vez seleccionemos un/a alumno/a apto el botón de Solicitar título se activará

(23)

Todos los títulos solicitados se importaran automáticamente a la pestaña de:

Solicitudes > Solicitud títulos

Ojo! A estos títulos se les generará de manera automática las tasas correspondientes en:

Centro > Menú principal > Gestión Tasas.

2. GENERACIÓN DE TASAS DE SOLICITUD DE TÍTULOS

La tasa de A2 se debe generar manualmente a diferencia del resto de títulos B1, B2, C1 y C2 que se generará automáticamente al solicitar dicho título.

2.1. Tasa A2.

Para este tipo de título debemos de generar manualmente sus tasas correspondientes desde Centro > Menú principal > Gestión de tasas como Nuevo

1. Buscaremos al alumno/a dentro de nuestra matrícula existente.

2. Concepto Enseñanza Idiomas.

3. Dentro de Datos del detalle, seleccionaremos el Botón de nuevo servicio.

4. Seleccionaremos en el desplegable de servicio Certificado Superación A2 MCER (o duplicado). Automáticamente, se cumplimentará el importe asociado.

(24)

5. Guardaremos este detalle (ya que podemos añadir más en otro tipo de tasas) pulsando en el botón de Guardar específico de este apartado

6. Guardar cambios pulsando al botón de guardar de la pestaña, en la parte inferior derecha.

Una vez introducida y guardada la tasa, procederemos a imprimir el recibo correspondiente desde la pestaña Recibos. Para ello, deberá hacerse clic sobre la referencia deseada que aparece en el bloque superior de Enseñanza Idiomas. Con ello, se completarán automáticamente los campos inferiores de la pestaña y se activará el botón de imprimir que aparece en la parte inferior derecha.

Al pulsarlo, se generará el modelo 046 correspondiente.

1. Imprimir tasa.

2.2. Tasas B1, B2, C1 y C2

Para este tipo de título las tasas se generaran de manera automática teniéndolas disponibles en Centro > Menú principal > Gestión Tasas

(25)

Una vez hayamos encontrado la tasa del alumno/a solicitante, haremos doble clic sobre él o ella.

Observaremos como la tasa se ha generado correctamente.

Por último, procederemos a su impresión y gestión como cualquier otro tipo de tasa (desde la pestaña de recibos)

3. SOLICITUD DE TÍTULOS

Debemos de conocer los diferentes flujos de estado por los que pasan los títulos en ITACA:

A2 los emite y certifica cada EOI, y los imprimen y entregan los propios centros.

B1 los emite y certifica la corporativa de títulos de nuestra conselleria, y los imprimen y entregan posteriormente los centros.

B2, C1 y C2 los emite y certifica la corporativa de títulos de nuestra conselleria junto al Ministerio de Educación, los imprimen desde las territoriales y los recogen los centros, que posteriormente se encargaran de entregarlos.

Para solicitar y gestionar todos los estados de flujos de los títulos lo haremos desde:

Solicitudes > Solicitud título

(26)

En esta pantalla, nos aparecerán todos los títulos previamente cargados o grabados como nuevos. (Recordar las diferentes cargas de títulos A2 apartado 1.1 y resto apartado 1.2.)

En el caso de existir algún tipo de error en la carga de solicitud de título, podemos introducir manualmente una nueva solicitud de título desde Nuevo

1. En primer lugar, indicaremos la fecha de solicitud.

2. A continuación, pinchando sobre la lupa buscaremos al alumno/a propuesto para título en la base de datos de ITACA por NIA y fecha de nacimiento o por datos básicos.

(27)

3. A continuación seleccionaremos el nivel de enseñanza.

4. Pulsando sobre la lupa, seleccionaremos el tipo de título que se propone.

5. Completaremos la fecha de fin de estudios, el centro de fin de estudios y la fecha del pago de derechos.

En previsión de errores, hay que verificar que la fecha de obtención del título es anterior o igual a la fecha del pago de derechos, y esta a su vez es anterior o igual a la fecha de solicitud.

6. Por último, guardaremos los cambios.

Esta es la parte común de la solicitud de cualquier título de la EOI. El resto del

procedimiento dependerá del tipo de título que se esté gestionando. En los apartados siguientes se detalla cada caso.

Antes de adentrarse en cada procedimiento en particular, conviene conocer la estructura de la ventana Solicitudes/Solicitud título

(28)

Esta pestaña se compone de diferentes apartados entre los que se distribuirán las solicitudes de títulos y los títulos en función del estado en que se encuentren.

Estos son:

Pendientes. Para las solicitudes que se ha iniciado la tramitación, pero que no han sido enviadas/tramitadas y/o están incompletas.

Subsanar. Aquí aparecen las solicitudes que contenían errores y han sido devueltas por la corporativa de títulos de los Servicios Territoriales para que se corrijan. Tras su modificación/corrección, la solicitud deberá enviarse de nuevo.

Validar. Cuando un centro tiene centros adscritos, las solicitudes de título que cursen estos mismos deben ser validadas por el centro de adscripción antes de iniciarse el trámite con los Servicios Territoriales. Es en este apartado donde aparecerán esas solicitudes y donde se realizará la validación.

Enviar. Aquí aparecen las solicitudes de título que ya han sido completadas correctamente y se va a realizar la gestión de transferirlas a los Servicios Territoriales, ya que el título al que corresponden requiere este trámite. Figurarán en estado Pendiente de envío. Una vez se ha tramitado el envío y este ha funcionado correctamente, al día siguiente deben desaparecer de este apartado. En caso de que se haya producido algún error, seguirán en esta pestaña y deberá revisarse la solicitud. Al acceder a ella haciendo doble clic y seleccionando Evolución Estados, se verán los mensajes de error generados.

Disponibles. Comprende los títulos que ya han sido asentados, tienen su clave registral y están disponibles en los servicios territoriales correspondientes para que el centro docente pase a recogerlos.

Recogidas. Cuando los títulos son retirados por el centro educativo de los Servicios Territoriales, estos últimos ponen una fecha de recogida y esto hace que los títulos cambien de apartado en ITACA y aparezcan en este al día siguiente de la recogida. Cuando ya estén en esta pestaña, el centro deberá realizar desde aquí la notificación al alumno como que ya está disponible el título en el centro, guardando la fecha de notificación. Con este paso, los títulos pasarán al siguiente apartado.

Entregar. Los títulos ya notificados a los interesados se encuentran en esta pestaña hasta que el interesado los recoge. Cuando esto sucede, se debe registrar en esta pestaña la fecha de recogida, acción que producirá el cambio del título de este apartado al de Todas.

Todas. Aquí se pueden ver todas las solicitudes de título, independientemente del estado en que se encuentren. Algunas situaciones no se contemplan en ninguno de los apartados anteriores, por lo que será aquí el único lugar donde se visualizarán.

Por ejemplo, se debe buscar en este apartado las solicitudes que se enviaron y que están tramitándose en los Servicios Territoriales o los títulos que ya fueron entregados a sus solicitantes.

3.1. Solicitud título A2.

Flujo de estados del título:

(29)

Solicitudes > Solicitud Título > Pendientes

En la pestaña de Pendientes, buscaremos al alumno/a que solicita el título. Haciendo doble clic sobre él o ella, indicaremos la fecha de Fin de estudios y la fecha de Pago de derechos (tasas).

Por último, guardaremos los cambios.

Una vez guardados los cambios ya tendremos disponible este título en la pestaña de:

Solicitudes > Solicitud título > Entregar

(30)

A continuación, seleccionaremos de manera individual o masiva los títulos para:

Imprimir el título correspondiente a A2.

Si nos fijamos, este tipo de título solo contiene una única clave registral asignada de manera automática por el centro de que lo solicita (siempre empezará por el código del centro). Esta clave puede verse dentro de la solicitud y/o en el título.

Entregar. Una vez pulsemos este botón, se grabará de manera automática la fecha de entrega, y desaparecerá este título de la pestaña de Entregar (ya solo visibles en la pestaña de Todos buscando al alumno/a desde filtro).

Una vez entregado cualquier título podemos recuperarlo desde:

Solicitudes > Solicitud título > Todas

Filtrando la búsqueda por cualquier dato disponible en pantalla (NIA, documento, nombre, apellido, etc.).

(31)

3.2. Solicitud título B1 Flujo de estados

Una vez cargados todos los títulos, procederemos a solicitarlos de manera individual haciendo doble clic sobre el alumno/a seleccionado en la pantalla de:

Solicitudes > Solicitud título > Pendientes

En la pestaña de Pendientes buscaremos al alumno/a que solicita el título. Haciendo doble clic sobre él o ella, indicaremos la fecha de Fin de estudios y la fecha de Pago de derechos (tasas).

Por último, guardaremos los cambios y se activará una casilla de verificación de Enviar.

Una vez marcado la casilla de Enviar y guardados los cambios, nuestra solicitud aparecerá en:

Solicitudes > Solicitud título > Enviar

(32)

En esta pantalla nos aparecerá con las solicitudes pendientes de envío y con las enviadas y pendientes de sincronizar por la corporativa de títulos (este proceso se realiza de manera automática todas las noches).

Para cambiar la casilla de envío, haremos doble clic sobre la solicitud deseada marcando o desmarcando el clic de Enviar y guardando los cambios.

Una vez sincronizado en el proceso nocturno y resuelto el título por la corporativa, nos aparecerá de nuevo en la pestaña de:

Solicitudes > Solicitud título > Recogidas

A continuación tendremos dos posibilidades:

Marcar como Errónea por cualquier motivo

O Notificar al alumno/a que ya está disponible su título en la secretaria de su centro, y se generará automáticamente una notificación para el alumno/a.

Una vez notificado al alumno/a, pasará automáticamente a:

Solicitudes > Solicitud título > Entregar

(33)

Si nos fijamos, este tipo de título contiene dos claves registrales asignadas una por la corporativa de títulos de la Comunitat Valenciana y otra por el Ministerio de Educación. Ambas claves pueden verse dentro de la solicitud y/o en el título.

Por último, y una vez entregado el título al alumno/a, podremos volver a encontrarlo en cualquier momento en la pestaña de Solicitudes > Solicitud título > Todas

Filtrando la búsqueda por cualquier dato disponible en pantalla (NIA, documento, nombre, apellido, etc.).

Se puede volver a imprimir, devolviéndolo a Pendiente de entrega o solicitar un duplicado (3.4.).

(34)

3.3. Solicitud títulos B2, C1 y C2 Flujo de estados

Una vez cargados todos los títulos procederemos a solicitarlos de manera individual haciendo doble clic sobre el alumno/a seleccionado en la pantalla de:

Solicitudes > Solicitud título > Pendientes

En la pestaña de Pendientes buscaremos al alumno/a que solicita el título. Haremos doble clic sobre él o ella e indicaremos la fecha de Fin de estudios y la fecha de Pago de derechos (tasas).

Por último, guardaremos los cambios y se activará una casilla de verificación de Enviar.

Una vez marcado la casilla de Enviar y guardados los cambios, nuestra solicitud aparecerá en:

Solicitudes > Solicitud título > Enviar

(35)

En esta pantalla nos aparecerá con las solicitudes pendientes de envío y con las enviadas y pendientes de sincronizar por la corporativa de títulos (este proceso se realiza de manera automática todas las noches).

Para cambiar la casilla de envío, haremos doble clic sobre la solicitud deseada marcando o desmarcando el clic de Enviar y guardando los cambios.

Una vez los títulos estén resueltos por la corporativa de títulos e impresos en vuestra dirección territorial, os aparecerán en la pestaña: Solicitudes > Solicitud título > Disponibles

A partir de ese momento, la dirección del centro acudirá a recoger presencialmente todos los títulos a su correspondiente dirección territorial para la posterior notificación y entrega a sus alumnos/as.

Una vez recogidos los títulos en nuestra dirección territorial, nos volverán a aparecer de nuevo para su notificación en la pestaña de Solicitudes > Solicitud título > Recogidas

A continuación, notificaremos al alumno o alumna que ya está disponible su título en la secretaria de su centro, generándose automáticamente una notificación para el alumno/a.

Una vez notificado al alumno/a, pasará automáticamente a:

Solicitudes > Solicitud título > Entregar

(36)

3.4. Subsanación de errores.

Podría suceder que alguna solicitud ya enviada a corporativa de títulos contuviese algún error. En este caso se nos devolvería a la pestaña de Subsanar:

Solicitudes > Solicitud título > Subsanar

Haciendo doble clic sobre la cualquier solicitud podremos comprobar su estado:

O si existe algún tipo de error, desde la pestaña Evolución de estados

Una vez subsanados los errores y/o guardados los cambios, nuestra solicitud cambiará de estado pasando a la pestaña de Pendientes a Enviar o Entregar en función del flujo del título.

3.5. Solicitud de duplicados.

Para solicitar un duplicado tendremos que buscarlo en: Solicitudes > Solicitud título > Todas

(37)

A continuación, desde la pestaña de Pendientes, completaremos de nuevo la solicitud de título:

Indicando la nueva fecha de solicitud, el motivo de la duplicidad e indicando la nueva fecha de pago de derechos.

Repitiendo de nuevo el flujo normal de cada título:

Flujo A2

Flujo B1

Flujo B2. C1 y C2

Referencias

Documento similar

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

Sanz (Universidad Carlos III-IUNE): "El papel de las fuentes de datos en los ranking nacionales de universidades".. Reuniones científicas 75 Los días 12 y 13 de noviembre

(Banco de España) Mancebo, Pascual (U. de Alicante) Marco, Mariluz (U. de València) Marhuenda, Francisco (U. de Alicante) Marhuenda, Joaquín (U. de Alicante) Marquerie,

6 Para la pervivencia de la tradición clásica y la mitología en la poesía machadiana, véase: Lasso de la Vega, José, “El mito clásico en la literatura española