• No se han encontrado resultados

PUBLICA DIGITAL! PUBLICA DIGITAL! PLA DE PROMOCIÓ I SUPORT A LA PUBLICACIÓ ACADÈMICA DIGITAL UPC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PUBLICA DIGITAL! PUBLICA DIGITAL! PLA DE PROMOCIÓ I SUPORT A LA PUBLICACIÓ ACADÈMICA DIGITAL UPC"

Copied!
13
0
0

Texto completo

(1)

PUBLICA DIGITAL!

PLA DE PROMOCIÓ I SUPORT A LA PUBLICACIÓ ACADÈMICA DIGITAL

UPC 2010-2014

Vicerectorat de Docència i Estudiantat Document de treball

Abril 2010

(2)

Sumari

1 ANTECEDENTS I NOU CONTEXT DE LA PUBLICACIÓ ACADÈMICA ... 2

1.1 El nou entorn digital de la publicació i la comunicació acadèmiques ... 2

1.2 Reptes i necessitats de la UPC ... 3

2 INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA ... 4

2.1 Antecedents: Edicions UPC SL ... 4

2.2 El nou projecte: Iniciativa Digital Politècnica: publicacions acadèmiques digitals de la UPC ... 4

3 PUBLICA DIGITAL! PLA DE PROMOCIÓ I SUPORT A LA PUBLICACIÓ ACADÈMICA DIGITAL UPC 2010-2014 ... 5

3.1 Objectius generals ... 5

3.2 Beneficis ... 5

3.3 Direcció i coordinació ... 5

3.4 Eixos de Publica Digital! Pla de promoció i suport a la publicació acadèmica digital UPC 2010-2014 ... 6

3.5 Indicadors de Publica Digital! Pla de promoció i suport a la publicació acadèmica digital UPC 2010-2014 ... 12

(3)

1 ANTECEDENTS I NOU CONTEXT DE LA PUBLICACIÓ ACADÈMICA

1.1 El nou entorn digital de la publicació i la comunicació acadèmiques

La irrupció de les TIC en el món de l’edició i la comunicació acadèmiques està provocant en els darrers anys canvis profunds tant en els mecanismes i els processos de producció dels continguts, com en els sistemes de publicació, distribució i accés. A més, l’ús, cada cop més intensiu, de les tecnologies aplicades en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge està tenint un impacte directe en les noves metodologies docents i en la manera com l’estudiantat accedeix a la informació, l’usa i la consumeix.

Actualment el món editorial, també l’acadèmic, viu un procés de canvi de paradigma. D’un model de publicacions basat en el paper s’està passant a un model basat en el suport electrònic i digital.

Algunes de les característiques més importants del nou model són:

• TIC en tots els àmbits, amb un gran ventall de programaris d’edició i comunicació. Extensió de la xarxa Internet amb plataformes d’aprenentatge virtuals i socials 2.0, 3.0, P2P, projectes com ara Wikiversity o Wikibooks, etc.

• Nova definició dels circuits de la publicació i l’edició científiques. Nous rols dels autors, editors i lectors. Nova concepció dels drets d’autor (Creative Commons, Copyleft, etc.).

• Increment de l’especialització i del volum d’informació electrònica en tots els àmbits. Noves possibilitats de reutilització i ús dels continguts digitals.

• Gran importància dels conceptes de visibilitat i impacte a Internet. Moviment a favor de l’accés obert a la informació en text complet.

• Increment de la disponibilitat i l’ús de continguts visuals (imatges, vídeo) (Flickr, YouTube, iTunes, etc.). Tendència a la ubiqüitat quant a l’accés als continguts (campus digitals, dispositius de mà, lectors de publicacions digitals, ordinadors portàtils etc.). Ús i explotació de continguts des de diferents entorns (interoperabilitat, API, RSS, etc.). Difusió de continguts a la xarxa i a les organitzacions.

• Noves possibilitats per a les editorials i serveis de publicacions de les universitats gràcies a les TIC i Internet.

(4)

1.2 Reptes i necessitats de la UPC

El PDI i l’estudiantat de la UPC poden ser considerats dins l’àmbit universitari català i espanyol com una tipologia d’usuaris avançats quant a la creació, la implementació i l’ús de les TIC, i també pel que fa a l’elaboració de publicacions acadèmiques, la innovació docent i els continguts digitals. No obstant això, cal un nou impuls davant els reptes de futur i les noves necessitats dels usuaris en relació amb la publicació i la comunicació acadèmiques digitals.

Aquests són alguns del nous reptes i necessitats de la UPC.

• Elaborar, crear i editar noves publicacions acadèmiques en suport electrònic i digital (llibres, apunts i pràctiques, vídeos docents, etc.), així com digitalitzar les publicacions que estan en suport paper, i també altres materials docents que poden ser “objectes digitals” mitjançant programaris multimèdia, etc. i amb formats més flexibles i versàtils per facilitar-ne l’accés als usuaris actuals i futurs.

• Potenciar que el PDI i l’estudiantat usin Internet i les eines d’edició TIC en la docència presencial i virtual mitjançant les plataformes educatives virtuals actuals i futures de la Universitat (Moodle-Atenea, webs, blocs, portals temàtics, wikis, etc., quant al professorat; assignatures, grups d’interès, quant a l’estudiantat, etc.).

• Coordinar i impulsar les diferents iniciatives que s’estan portant a terme relacionades amb l’elaboració i la producció de continguts digitals acadèmics per aprofitar i millorar la gestió dels recursos, així com potenciar l’ús, el reaprofitament i la difusió dels projectes i els seus continguts.

• Incrementar la quantitat i la qualitat de les publicacions científiques digitals del professorat i el personal investigador de la UPC oferint la possibilitat que els autors, les línies o els grups de recerca, les unitats i/o els centres de recerca puguin editar noves revistes electròniques científiques i tècniques i publicar materials amb accés obert.

• Donar a conèixer i incrementar l’ús de les possibilitats de la nova comunicació científica i les TIC (revistes electròniques, bases i bancs de dades, portals temàtics, xarxes de ciència electròniques, intranets, dipòsits de documents de recerca, productes com ara Google Scholar, CiteSeer, etc.).

• Informar i formar l’autor quant als canvis dels nous drets d’autor digitals.

• Potenciar la visibilitat i el posicionament de la producció acadèmica de la Universitat i dels seus autors en les xarxes de ciència electròniques que facilita Internet i en els rànquings mundials d’avaluació de la ciència.

(5)

2 INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA

2.1 Antecedents: Edicions UPC SL

Edicions UPC SL va ser creada l’any 1994 amb l’objectiu de millorar els materials docents de la UPC i promoure i difondre l’edició de noves publicacions del professorat de la UPC.

Durant tots aquests anys ha fet una funció positiva, però ens cal un nou model d’editorial, amb uns objectius nous i renovats, lligats a les necessitats actuals i futures de la UPC, basats plenament en les noves TIC i Internet.

2.2 El nou projecte: Iniciativa Digital Politècnica:

publicacions acadèmiques digitals de la UPC

El projecte Iniciativa Digital Politècnica: publicacions acadèmiques digitals de la UPC té com a missió coordinar, impulsar, elaborar, editar, publicar i facilitar l’accés de les publicacions acadèmiques digitals de la UPC, per millorar el suport a la docència, la recerca i la formació al llarg de la vida i contribuir al prestigi i a la visibilitat de la UPC.

Les funcions generals són les següents:

• Impulsar l’elaboració, edició, distribució i accés de publicacions digitals acadèmiques de la Universitat, i donar-hi suport.

• Coordinar les diferents iniciatives digitals actuals i futures relacionades amb l’edició digital.

• Donar suport a la publicació de revistes electròniques i digitals, així com d’altres productes TIC relacionats amb la comunicació científica de la recerca.

• Facilitar i assegurar l’accessibilitat als continguts en text complet des de les actuals i futures plataformes educatives en xarxa de la UPC.

• Difondre les col·leccions de publicacions digitals acadèmiques politècniques a la comunitat UPC i també a la societat (col·legis professionals, cicles formatius de batxillerat, etc.).

• Millorar la qualitat i la preservació dels continguts de les publicacions digitals al llarg del temps.

• Gestionar els drets d’autor i d’explotació de les publicacions del professorat i el personal de recerca de la UPC.

• Generar nous entorns d’edició de continguts digitals col·laboratius que afavoreixin la reutilització dels continguts que ja existeixen.

(6)

3

PUBLICA DIGITAL! PLA DE PROMOCIÓ I SUPORT A LA PUBLICACIÓ ACADÈMICA DIGITAL UPC 2010- 2014

3.1 Objectius generals

• Incrementar l’edició i elaboració de llibres digitals dels autors de la UPC.

• Incrementar l’edició i elaboració de materials multimèdia accessibles des de la xarxa de la UPC i Internet.

• Incrementar l’edició i elaboració de revistes electròniques i digitals, així com d’altres productes TIC relacionats amb la comunicació científica dels autors i grups de recerca de la UPC.

• Donar suport a les diferents iniciatives digitals actuals i futures relacionades amb l’elaboració i la producció de continguts electrònics acadèmics del professorat i l’estudiantat de la UPC.

3.2 Beneficis

• Es renoven, es milloren, s’incrementen i s’adeqüen les publicacions acadèmiques de suport a les titulacions de grau i postgrau.

• Es millora el rendiment acadèmic de les titulacions de grau editant els materials docents que són clau per a l’estudiantat, principalment en la fase selectiva, i donant-los-hi accés.

• Es potencia l’ús de les TIC i d’Internet en la docència, ja que totes les publicacions són en suport electrònic i digital.

• Es millora la coordinació dels projectes UPC relacionats amb les publicacions i els continguts digitals.

• S’aconsegueix una eficiència i una eficàcia més grans dels recursos destinats a l’edició de publicacions acadèmiques a la UPC, ja que se simplifiquen els tràmits, mecanismes i procediments interns d’edició en la gestió i elaboració de les publicacions.

• Es fa extensiva i s’amplia la possibilitat d’edició a tot el professorat i estudiantat de la UPC, així com a professionals externs.

• S’incrementa el lideratge i prestigi de la UPC en el món editorial i acadèmic.

3.3 Direcció i coordinació

La direcció i coordinació de PUBLICA DIGITAL! correspon al VR de Docència i Estudiantat i al VR de Política Universitària.

(7)

Unitats implicades en el desenvolupament del pla:

• Oficina de la Iniciativa Digital Politècnica, IDP

• Institut de Ciències de l’Educació, ICE

• Direcció TIC de la UPC

• Servei de Biblioteques i Documentació, SBD

• Servei de Llengües i Terminologia, SLT

• Servei de Comunicació i Promoció, SCP

• UPC.net (soci tecnològic)

3.4 Eixos de Publica Digital! Pla de promoció i suport a la publicació acadèmica digital UPC 2010-2014

EIX A LLIBRES DIGITALS EIX B REVISTES DIGITALS

EIX C MATERIALS DOCENTS MULTIMÈDIA EIX D INNOVACIÓ DIGITAL

EIX E GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

(8)

EIX A LLIBRES DIGITALS

Objectius de l’eix:

• Definir, editar i difondre les noves col·leccions de llibres digitals de la UPC.

• Donar suport als autors de la UPC en la creació i edició de llibres digitals.

• Facilitar a l’estudiantat de la UPC llibres digitals relacionats amb els seus estudis.

• Potenciar l’aprenentatge en xarxa mitjançant llibres digitals dels autors de la UPC.

• Difondre els llibres digitals amb continguts científics i tècnics elaborats pels autors de la UPC.

A1 COL·LECCIÓ “BATXILLERAT UPC”

Editar la col·lecció de llibres digitals “Batxillerat UPC” per donar suport al professorat de batxillerat del futur estudiantat de la UPC en les àrees científiques i tècniques bàsiques relacionades amb els estudis de la UPC.

A2 COL·LECCIÓ “GRAU UPC”

Editar la col·lecció de llibres digitals “Grau UPC” per donar suport a les titulacions de grau de la UPC. Són llibres bàsics relacionats amb les àrees temàtiques de la UPC.

A3 COL·LECCIÓ “POSTGRAU UPC”

Editar la col·lecció de llibres digitals “Postgrau UPC” per donar suport a les titulacions de postgrau de la UPC. Són llibres especialitzats relacionats amb les àrees temàtiques de la UPC.

A4 COL·LECCIÓ “CULTURA CIENTÍFICA I TÈCNICA UPC”

Editar la col·lecció de llibres digitals “Cultura Científica i Tècnica UPC” per difondre a la societat llibres de divulgació científica i tècnica relacionats amb les àrees temàtiques de la UPC.

A5 COL·LECCIÓ “ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ”

Continuar la publicació de llibres de les col·leccions d’Edicions UPC dels àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació.

(9)

EIX B REVISTES DIGITALS

Objectius de l’eix:

• Definir, editar i difondre les noves col·leccions de revistes digitals de la UPC.

• Donar suport als autors, professorat i personal investigador de la UPC, en la nova comunicació científica.

• Incrementar el nombre de títols de revistes científiques i tècniques de la UPC i augmentar el nombre de publicacions d’articles.

• Incrementar la difusió i l’impacte de les citacions bibliogràfiques dels autors de la UPC.

B1 COL·LECCIÓ DE REVISTES DIGITALS UPC

Editar la “Col·lecció de Revistes Digitals de la UPC” per difondre els resultats de la recerca i la innovació de la UPC.

B2 DIGITALITZACIÓ DE COL·LECCIONS

Digitalitzar i editar en versió digital les revistes i les col·leccions de documents de recerca de la UPC.

B3 DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA

Donar a conèixer i difondre les publicacions digitals científiques i tècniques de la UPC en tots els diferents canals d’informació científica i tècnica.

(10)

EIX C MATERIALS DOCENTS MULTIMÈDIA

Objectius de l’eix:

• Incrementar l’ús de les noves tecnologies en la producció dels continguts docents.

• Identificar i facilitar el desenvolupament dels projectes emergents de la Universitat.

• Desenvolupar portals que facilitin l’accés als continguts digitals i multimèdia de lliure accés, per promoure’n l’ús i la difusió.

C1 COL·LECCIÓ MATERIALS DOCENTS DIGITALS

Identificar, organitzar i facilitar l’accés a les col·leccions de materials docents digitals produïts per les unitats de la UPC.

C2 COL·LECCIÓ VÍDEO ACADÈMIC

Potenciar l’ús del vídeo com a eina de producció docent afavorint la disponibilitat de models de producció als diferents campus universitaris.

C3 PROJECTES MULTIMÈDIA UPC

Donar suport als projectes emergents d’ús de les noves tecnologies en la producció de continguts educatius de la Universitat.

(11)

EIX D INNOVACIÓ DIGITAL

Objectius de l’eix:

• Facilitar el desenvolupament d’eines que facilitin la producció de continguts digitals.

• Garantir l’accés als continguts produïts des dels entorns de suport a l’aprenentatge o els espais col·laboratius per a la recerca.

• Impulsar l’ús d’estàndards oberts com a mitjà de garantia per a la preservació, interoperabilitat i accessibilitat dels continguts digitals.

D1 NOUS FORMATS DE PUBLICACIÓ DIGITALS

Garantir la disponibilitat de noves eines de producció de nous continguts digitals i potenciar-ne l’ús.

D2 NOUS CANALS DE DISTRIBUCIÓ DIGITAL

Garantir la presència i l’accés dels continguts editats en les noves plataformes de suport a l’aprenentatge o facilitadores de la comunicació científica de la UPC.

D3 NOUS SUPORTS DE LECTURA I ACCÉS

Garantir la presència i l’accés dels continguts en els futurs dispositius d’accés a la informació i el coneixement (llibres electrònics, lectors de publicacions electròniques, dispositius mòbils...).

(12)

EIX E GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

Objectiu de l’eix:

• Obrir anualment convocatòries, adreçades als autors de la Universitat, destinades a la creació de continguts digitals.

• Elaborar i implementar un model d’edició de llibres que faciliti l’aprofitament dels recursos propis de la Universitat.

• Elaborar i implementar una proposta de millora i normalització dels canals de distribució i venda dels continguts digitals i en paper.

• Elaborar una carta de serveis als autors de la Universitat en l’àmbit de l’edició i la publicació acadèmiques.

• Elaborar una proposta de finançament parcial de publicacions distribuïdes d’accés obert.

E1 CAPTACIÓ I PRODUCCIÓ DE NOVES PUBLICACIONS

Desenvolupar un model de convocatòries per a la producció de continguts docents i de recerca que impulsi i incrementi la producció de nous continguts acadèmics digitals.

E2 FINANÇAMENT I VENDA

Implementar nous models de finançament de l’edició, producció, distribució i venda de continguts digitals acadèmics.

E3 SERVEIS ALS AUTORS

Dissenyar un model de serveis que pugui satisfer les necessitats dels autors de la Universitat quant a la publicació de treballs.

(13)

3.5 Indicadors de Publica Digital! Pla de promoció i suport a la publicació acadèmica digital UPC 2010- 2014

Edició i publicació

• Nombre de llibres digitals publicats de la col·lecció “Batxillerat UPC”

• Nombre de llibres digitals publicats de la col·lecció “Grau UPC”

• Nombre de llibres digitals publicats de la col·lecció “Postgrau UPC”

• Nombre de llibres digitals publicats de la col·lecció “Cultura Científica i Tècnica UPC”

• Nombre de revistes digitals UPC publicades

• Nombre de documents i col·leccions digitalitzats

• Nombre de materials docents publicats

• Nombre de vídeos acadèmics publicats

Gestió, distribució i venda

• Nombre de convocatòries obertes

• Nombre d’autors participants

• Nombre de vendes en suport digital

• Nombre de vendes en suport electrònic

• Nombre d’accessos als continguts elaborats

Referencias

Documento similar

Però a banda de Festa, que promogué la irrupció poètica de Senyé i fou el mitjà on publicà amb més regularitat, altres revistes d’abast comarcal, com La Veu de la Selva i

“Recursos digitals lliures” a les Jornades sobre les TIC De l’11 al 15 d’abril tindrà lloc la vui- tena edició de les Jornades sobre Tec- nologies de la Informació i la

La defensa i la promoció del patrimoni educatiu, i la concepció dels museus com a centres al servei públic que fomenten la participació cultural, lúdica i científica,

To date, no work has been published on the effects of NT supplementation of broodstock diets in shrimp; thus, the present study aims to examine the effects of dietary

Si bé és cert que els mitjans convencionals tenien clares les seves funcions en relació amb la comunicació i difusió de les arts escèniques, l’auge del periodisme digital i

El sistema producto plátano se encuentra bajo la amenaza latente de diferentes plagas de interés cuarentenario, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y

Se expresaron otras necesidades como: independencia, autocuidado, equilibrio psíquico, oficio y profesión, posesión, viajar, estudio, deber, contacto familiar primero,

Los fines de la educación del siglo XXI se presentan como espacios para la resistencia, porque las escuelas conforman una cultura escolar donde los elementos que estructuran