Criteris específics de correcció

16  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Química

Criteris específics de correcció

Model 3

La puntuació màxima de cada pregunta està indicada a l’inici de la qüestió. La nota de l’examen és la suma de les puntuacions.

A les preguntes on es demana una resposta raonada, podran ser no qualificades les respostes sense raonament.

Les preguntes numèriques, en cas de resultat incorrecte, es podran qualificar fins a un màxim del 80% de la nota màxima, sempre que els plantejaments siguin correctes,

ordenats i clarament explicats.

(2)

Prova d’accés a la Universitat (2008)

Química

Model 3

Contesta una opció de les dues proposades. Utilitza la taula periòdica adjunta. Pots emprar la calculadora.

La puntuació màxima de cada pregunta està indicada a l'inici de la pregunta. La nota de l'examen és la suma de les puntuacions.

OPCIÓ A

1. (2 punts)

a) Formula o anomena els següents composts: carbonat de sodi, permanganat potàssic, MgBr2 i CH3CH2COCH3.

b) Determina el nombre d’oxidació de tots els àtoms de K2Cr2O7 i H4P2O5.

2. (2 punts) Sabent que les temperatures 3550, 650, -94 i -196 ºC corresponen a

les temperatures de fusió del nitrogen, alumini, diamant i metanol:

a) Assigna a cada compost el valor que li correspon de temperatura de fusió i justifica aquesta assignació.

b) Justifica els tipus d'enllaços i/o forces intermoleculars que són presents a cada un dels composts quan estan en estat sòlid.

3. (2 punts) D’una botella que conté el producte comercial «aigua forta» (HCl del

25% en pes i densitat 1,09 g/mL), es prenen amb una pipeta 20 mL, s’aboquen en un matràs aforat de 250 mL, i s’enrasa amb aigua fins a aquest volum. Calcula:

a) El pH de la dissolució diluïda.

b) Quin volum d’una dissolució de NaOH 0,5 M serà necessari per neutralitzar 20 mL de la dissolució diluïda?

4. (1,5 punts) En dissoldre una sal amb aigua, es pot obtenir una dissolució de pH

bàsic? Raona la resposta i posa un exemple, si és possible.

I de pH àcid? Raona la resposta i posa un exemple, si és possible.

5. (2,5 punts) Dins un recipient de 10 litres s’introdueixen 0,61 mols de diòxid de

carboni i 0,39 mols d’hidrogen i s’encalenteix fins a 1250 ºC. Una vegada assolit l’equilibri de la reacció [CO2 (g) + H2 (g) Φ CO (g) + H2O (g)],

s’analitza la mescla de gasos, i es troben 0,35 mols de diòxid de carboni.

a) Calcula les quantitats corresponents als altres gasos presents a l’equilibri i el valor de Kc a 1250 ºC.

(3)

a) Un valor negatiu d’una constant d’equilibri significa que la reacció inversa és espontània.

b) La constant d’equilibri de la primera reacció és el doble de la constant d’equilibri de la segona:

2 SO2 (g) + O2 (g) Φ 2 SO3 (g) [1]

SO2 (g) + ½ O2 (g) Φ SO3 (g) [2]

c) Si varia la pressió parcial d’un reactiu o producte d’una reacció, no es produeix cap desplaçament de l’equilibri. El desplaçament només es produirà si es modifica la pressió total del sistema.

d) En una reacció a temperatura constant on únicament són gasos els productes, el valor de la constant d’equilibri disminueix quan disminuïm el volum del recipient.

2. (2 punts) Una dissolució de 50 mL de HClO4 necessita per a la seva

neutralització 9,5 mL d’una dissolució de NaOH 0,2 M. Calcula el pH de les dues dissolucions per separat i el pH de la dissolució resultant.

3. (2 punts) La següent reacció redox té lloc en medi àcid:

MnO4¯ + Cl¯ + H+→ Mn2+ + Cl2 + H2O

a) Indica, raonant-ho, si el Cl¯ és l’agent reductor.

b) Indica, raonant-ho, si el MnO4¯ experimenta una oxidació.

c) Ajusta la reacció pel mètode de l’ió-electró.

4. (2 punts)

a) Explica la importància per a la vida a la Terra de la capa d’ozó, i les causes i conseqüències de la desaparició d’aquesta.

b) Algunes plantes depuradores d'aigua fabriquen el seu propi ozó a partir de l’aire. Per això, s'elimina el vapor d’aigua de l’aire i se li aplica una forta descàrrega elèctrica, de manera que s’assoleix l’equilibri següent:

3 O2 (g) Φ 2 O3 (g) ∆H > 0

Explica si és convenient o no, per obtenir ozó:

encalentir la cambra de reacció.

augmentar la pressió a l’interior.

5. (2 punts)

a) Calcula la fracció molar de 250 mL d’una dissolució aquosa de clorur de potassi que pesa 0,292 kg i que té una concentració de 340 g/L en aquesta sal.

b) Calcula la molaritat d'una dissolució aquosa d’àcid sulfúric que té una densitat d’1,830 g/cm3 i un 93,64% de riquesa en pes.

(4)

Prova d’accés a la Universitat (2008)

Química

Solucions

Model 3

OPCIÓ A

1. (2 punts)

a) 1 punt Na2CO3; KMnO4; bromur de magnesi i etilmetilcetona

b) 1 punt +1, +6, -2; +1, +3, -2

2. (2 punts)

a) 1 punt De major a menor: diamant, alumini, metanol i nitrogen. b) 1 punt

3. (2 punts)

a) 1 punt 0,22 b) 1 punt 23,9 mL

4. (1,5 punts)

a) 0,75 punts Sí b) 0,75 punts Sí

5. (2,5 punts)

a) 1,25 punts 0,13 mols de H2; 0,26 mols de CO i 0,26 mols de H2O; Kc = 1,48

b) 1,25 punts 0,275 mols de CO2; 0,275 mols de H2; 0,335 mols de CO i 0,335 mols de H2O

OPCIÓ B

1. (2 punts) 0,5 punts cada apartat

a) F b) F c) F d) F

2. (2 punts)

13,3; 1,43; 7

3. (2 punts)

a) 0,5 punts Sí b) 0,5 punts No

c) 1 punt

4. (2 punts)

a) 1 punt

b) 1 punt Sí a les dues variacions

5. (2 punts)

(5)

1 1

H

1,00794 2

He

4,0026 2 3

Li

6,941 4

Be

9,0122 5

B

10,811 6

C

12,0107 7

N

14,0067 8

O

15,9994 9

F

18,9984 10

Ne

20,1797 3 11

Na

22,9898 12

Mg

24,3050 13

Al

26,9815 14

Si

28,0855 15

P

30,9738 16

S

32,066 17

Cl

35,4527 18

Ar

39,948 4 19

K

39,0983 20

Ca

40,078 21

Sc

44,9559 22

Ti

47,867 23

V

50,9415 24

Cr

51,9961 25

Mn

54,9380 26

Fe

55,845 27

Co

58,9332 28

Ni

58,6934 29

Cu

63,546 30

Zn

65,39 31

Ga

69,723 32

Ge

72,61 33

As

74,9216 34

Se

78,96 35

Br

79,904 36

Kr

83,80 5 37

Rb

85,4678 38

Sr

87,62 39

Y

88,9059 40

Zr

91,224 41

Nb

92,9064 42

Mo

95,94 43

Tc

(98,9063) 44

Ru

101,07 45

Rh

102,905 46

Pd

106,42 47

Ag

107,8682 48

Cd

112,411 49

In

114,818 50

Sn

118,710 51

Sb

121,760 52

Te

127,60 53

I

126,9045 54

Xe

131,29 6 55

Cs

132,905 56

Ba

137,327

57 *

La

138,906 72

Hf

178,49 73

Ta

180,948 74

W

183,84 75

Re

186,207 76

Os

190,23 77

Ir

192,217 78

Pt

195,078 79

Au

196,967 80

Hg

200,59 81

Tl

204,383 82

Pb

207,2 83

Bi

208,980 84

Po

(208,98) 85

At

(209,99) 86

Rn

(222,02) 7 87

Fr

(223,02) 88

Ra

(226,03)

89 *

(6)

140,116 140,908 144,24 (144,913) 150,36 151,964 157,25 158,925 162,50 164,930 167,26 168,934 173,04 174,967

90

Th

232,038

91

Pa

231,036

92

U

238,029

93

Np

(237,048)

94

Pu

(244,06)

95

Am

(243,06)

96

Cm

(247,07)

97

Bk

(247,07)

98

Cf

(251,08)

99

Es

(252,08)

100

Fm

(257,10)

101

Md

(258,10)

102

No

(259,10)

103

Lr

(262,11)

Figure

Actualización...

Referencias