Fira de mostres : poemes

109  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

'.,

,1

(4)

p" e c.

(5)

~ ~~

o.

~ ~~ ~a

~ ~Mt ~~~ UcJe-u~OfAAd1I. -..

J~

I

~¿\ f~tl,

~'t/ ~~ ~ ~dA.

e 1~/lI\M1"

5~

1.

r

vvJ

cP.xlAt ~

oÜ4

.fA ~ c{;A~o. ~ ~

UfV.

(6)
(7)

~O~

el (tMA~ p-ett:t-et k:-o~c", ~tvwa.-t \ .

J-l

\()N\,~t'f c.. ~

Vi

UM~

cevevo

vAct'l.Vvo

vA.u: ~ .k ~~~ ; "'~'" +c..:.v

~ ~ ~ ~

AMMt'Mi d.{

~I«

'\ - P/

D( • {) _ \

~ ~~í

..tAr

.0\ 1. ~1~e-t.-A.

'

&.J.. ~M-€ ~ oL;,~ ~

.u;kt,

.1' ~ tu~

.

.J <t" .e.-., ~ \-, t"" te' e' """F t <-<-tw,-" ,

ht AN\S1h--e ~~ VJuU.-~- ~ ~~i{-

1 ~ r~~ t..t

0.YV

~~ ~

i

~ti

Q~~ ~j-te~~ r ~'1 ~\- ~.

i

~~ -tfvvr -~~, ~ C4/\t~~~ 1,_

&.I~~'t! ~ ~tv~ i ~ lJ~~c..V~.

( ' ( 1. ¡q

(8)

...

...

¿ -=L\A ~~ ~(~

r

(Ano.

/Jevv\i~

1

~~1fC\.~

1

i~~~~

~_~~ ~~ r~~á ~

¿ LúW' ~ ~ ~.¿-¡~ ~frCit­

) t,t r ~ ~ .'\?

f~ r: ~'~ t'1: UArt-,

W~~ ti

(Antl ele

~;t:\

1,

(9)

U-vr~~ ~~~~

". i

~rv¿' ~I ~~~CVV~

,

C\fW\ ~"tvY~

,4"

~~

~ t~

/hJ'¿

~ te ~~Ih ~

. C~

U

1.U?~ i

I

k. ~C\.~

i

~ ~\-

eh.

~r't\ l.

t ~I~ r' ti k4 ~tO\t_._

=("" ~

(C\. '\- , (Ary, J.¿

~

1'0\

1\.

~

(10)

C~J~~

~o{ H~

(q1>-Z'i

~~Ul~

'"

l' MMA.-~ d.t LaA t'-v""':'~ ,/1 )7-: .

. 1

(11)
(12)

7

(f

(13)

~~ ~ Sit~

~irl. C~

dlMrG1

~

...

\J

VVC\

~

I U

b ~VYY""1-

~ t~~ & I~CM~ U~Ol.

~

i

\-~

/,

S~ ~Ci-¡"

~ -e~ ~t4

d..t i-C\-

~1'i,

c4-€ -e..e~ ,ut ~~~\'cA-t-

;

cU~ ~tv~ ~--.'

~tf:'

1,

1a ~ 1:1,~ ~~ ;. r~ ~

~ /Mo{

í

~ otelA-W~ +-

1,

r \ -

P 1) ("1 , , '1

1

. '-if\t)

r

~

,

lArV, ~ ~rr

'

_ T~~ ~ J.,·f~ \,

7

(14)

1

ío. c{{

~tWlM ~ ~AAc4' ~t~

¡f-ot~ ~c;, ~~ d..U W dLf. ~dc~

1 -€Nt-1v-e,

~

I41

&v da 1

0V1M1¡(4

~ ~t;:

t'~

d..¿

~{ ~ r~~Ly ~

·1LflM-vv1·c( •

~ct

d{

~-e.

I

~

;

~ 11AA...i uc;..

.fN\T \ ~~t- ~CL' ~~ ~M~~a

.~-&, v~~ 4~( mM' ~ e4 ~

~~t r

C\ .¿

~

VJ

(/V1-tV~·

I

k

c4

~.

ÚoN

~t:. ~~ ~vecx-da.

1 ~e.LtJ +t1 k-~M¿;¡ fAA-ú,~aAté(

-"""-

l A - . ' · PJÁíL~' . _ 0 _ . ,.-

VI/V'l-tMC4 j

V-- -"

1-~ i-. 1~1J:Vv1/V~.

r ~h <il t"t ¡~,d

wv-

~ ~ch

'tJ-4\4

lCJ. r ~'\ el G-v0f..1A ~ m ~~

I

.el~~~ ~ ty~

.u

YOaNa~.

(15)

tY~01a (...v'\AN t,..vvv

[W'u

tR. (~.vvvvtr

.~~~

oVJ cX.JA

~

(

CCld

O

v~T:t

I

¡~U-~¿

~ ~CU1-~€M-- ~rt;t

f(

~1u ,

/;vt~

d-l

~(ÍL i

~d~

lM

k~ ~~~

t .t.(

~~t

~~~~~(c:.:a~~

(16)

et.~~·

SI

k-v cf!..e,

~t- ~ IY.~

:

!fe4~ ~

CANt-

aX-

-Uov<., .

i

U ~ya, ec.- ~otcv

·~\w~.

-t-e ~~

1(k ",f-

l\AAíVCvvvv€A.A-t.

~e ~ . r; 1'f t<t

eL

roe.: ~ ¡

(17)

(~~~ &t el ~~ -;'./

~

- - -

(~~~ cRL e

I

twvt«

I

~C\

le.. tH~~

/

et ~

r ~ta

Q",

~ tR.e el ~~

~ oto ~ r 1- C<~ tR.e '-ectNt.

(~~~

ci.¿

el ~1~1''1

~1a ~~

ti(

U~C

" ~~01.", ~ r:~

~ ~, N '#e

I

~ ,0"':"1 '

(~~~ cR.t t

I

~tC1 ~dt:(

1

~ ~}-. /fVY ~~~,.,

ilOta €I ~C( ee

I

~1?VV'\

~ v~/}"~ r~tCve ~ ~~

I ;Y~'VA/V~ l!W1~

h..f ~~ ~¿c ~~GVY.

1

V W ~&t ~~ /Y~~

i ~ dA ~~ ¿.-JT':'":'~' {,e I}.o~ ~

t(

~ JI

ev1'

f~

~ ~

ovvt1

e.v..~ ~ c...oJ-

1

" ~ ~J-D ~.~ /h ~ ~.¿;~

I

i

~ ~ Jt0~~ ~ ~ .

C~~~

e{¿

e'~LCc, le-u'i:

t~(; ¿ ~ «-1

/Vl!W1-

~

'\AA.¿:'

r~L:;./

(18)

-/

-

~

'71, . ~ ,~ . - .

~ls seus 8n~s era fadrina

i e n ten i <3 j8. (111 2r e nt 8i a la fi trot~ ~n cor ~endre

en un rOble deIs de Fas4uA;

s en:se eH~b11t s,ni Iili t u e s t i nt e s ) 11 va dir ~ue l'estimava .••

.we J.'.I'\ulol.J.. tl'b. \ •.i.UWGJ1t.>C.1 de l'Abril que Amor escamQe.

lJILLUNS.

Si en diumenbe es cone~ueren , en dilluns ja entrava a c&sa;

le feurina se ~reE6nta

cara neta i pentin8óa.1

ella ffiostra als sens estalvis

i le roba de la caixa •••

Si sospira la faurina el promés somriu i calla.

(19)

-2-

El dimarts es fe\cjaven confiats en llur parR1l1a,

JUl-·;"lll~vl.L\J.::J ~'Jj"¡lUr~ ~ü....u,611:""~

van florir de llavi a Balta;

si les dents no eren molt blanques

les pAr81l1es eren d' plbE •• _

COI,\ l' 1i.mor fei a prObres, os

el COI" d'el1a s'estovava.

tl aimecres s'entengueren com fHrsRnt i enamorada, l ' m.or á.' ell i l' Amor d'el18 van cremer amb semblant flam8,

Ni sospirs,ni llaGrimetes,

ni a~uell crit ~ue surt de l'anima

'Van re até¡r dale¡ or me1-1í fera ni al somia,ni a la desGana,

(20)

-3-

DIJOUS

~l dijous ell no venia i ella en casa l'esperava ull 11uent, somris pIs ll?,ris,

L.\M.Ov

tremolant com ~ palma.

- Si vindr~,si no ha de ~indr6 - pensaments '-1U6 el18 IAlSS8Vb.

11 dijous el1 es va fendre i ellaes féu ue5c0ns~18dR.

DI V1hDIi.1S

El divendres plors s.oien des de fora de le casa,

COill la vida s'ha fet tri sta

la fadrina cau malalta.

~ui s8bria dir l'B~6oixa de la pobra enamorada?

l~uin consol podia tindre si ~IA@or no retornava?

lJISSAL'ú..

El dissebt6 tets veleren la faarina amor~allada;

~ua~re ciris Lrocs creili2ven i ella olapli nt ~ot2. J.8 ceL'{&1

la color roja deIs llavis se li féu amoratada·

Un pom611~les in8rJ~ l~u'~~~

'Ul"l" pQlilOl:l pe 5s1on8rl~1

eA'"~

este·

¡

Cerles Sp...L"A

1

(21)
(22)

-

(23)

- - - ----

- - - -

(24)

í

~ ~C1AJ<t, ~

tw1ÑWa.-

J7

,~ t-~'CVvY 1/1

( J1I1 ../1 /l../"'"

F"- ~ ~ ~

(A.A/V'''L

wp. OpA/'" ~ el

(IAM-

~(¡~ .

.

, '\.I\A..r~.Q/j

(25)
(26)

1

.

~lMNG d

A/W7

'";.t ~rd7t ~

i V\fi ('oI.A

~

A./)

a:ttvYet-v

4-

~ cr~ t;r

UC\

~~F'

~ lA1MQ ~ e~ I~;a. ~~ ~.tJ- p,

ti,

W

~ .cvr~ Ir

~~--",,(,.._J.ot_

..4...A

j ~ ~ í~

.

~~~41tA' "'-*.7'9- lret

~A/.7 d ~ tlt

A

~~~

I~

_

~ ~

l/\;\.A-

r

(,f?.e;ye<A'" •

r ~tQ/""- ~

GJV

r~~o..

'j~

(,y

vd M ~t-f- ~

; CAfV\A

r' ~ u.l. /)( '¿.A.~U~

(f) .

+ &,-.

fI

-{.<1

~r

A · .-

~1

-tACVl".

~1~

¿"

r ~ ~0<-4;

l!

-e-1

r~ d I~ ~dA'.

r~

¿ '"

'b1~ r

j

.A-olA-J ~

¡-" _fJ + - ; -

lJ" LO-AA-CA/VII

u:..

~'1" N W

1

~ ~

-1A(;l

cf~

V\,C'\,

~

r ...

t /)

r , - . ¡) A o

~ ";C f.,.'-'1.. ::{4\ ~ }>v Ji' . • /~ )(~

o.. Ft:t/'f

a. lAM- IV~ ,

(27)

~ ~f.~ "','" f,e.,.;f

14

...,.'1.--• .¡

O k,l lUfVt

~ y..-.

to'-t G6sJ

ir ~~v'; -e., é' i'r¿r

1(1//

C.vY

w"te e ~GCc ~ct.~

~ t,~

L

cI..d. ~ J'i

V\A. J'V

(1 . ji ,

\ ¡¡...¿

l!

l1L-\ c1...t 1A.,.\-bf.

el 11.

O/..

'V"-f.A-ifV'~V-

d

~ r~

-F ft.rv

L

~" V?~a..

CAf\Nt JV\Á.-

t ' ¿¿

k

~.

C-{-{td ~( ~

1Nvt

~C{;

h

r

~ ~

/tA.

~~~ 4-

," e

I .J·1 1/\/#

¿ ~-t..

V~~~C0

~lfY ~t- 'V~L. Vv~

'l.-tr

~

CV lA.

-e-t!' ~{4, c." ~\c.¿,~

4.. Ca.. '"

lM.

rr

<{,

ke. r

y

¿.,... t-;

(~~ tlCtr v<::1 d.A/l-

(~U<-~

{i vdi~

el..{

..4-ICv,

t1l~ /'.

1

(28)

(~~ d

L

J1

MMrV

í J -ti'

M<-e.,.

f-

~I~~ tot ~~JM.~t;

~

I\,W")

t\.ú ~

I\IV>(

~ ~I- ~ ~C; í ~

I

~~ ~(Ál­

\,Un

~

\tÑV"

~ L-

i ~1 ~ ~ ~

(.Ary

~ lfAt:.

lAw-v- t',"d ~r é4 J 1f<A.~

~~41~ 'W'

J

I\,M)

~ ""\Ñ~o.;v M.-i ~.4~

V1M

~~.e.' .

~ 'r"'- b. Yvw'\'~ r-r ~,

\AA.t1 ~iA ¿ ~ r

l.

~ ~ v4~ !

O~,~~ ~~r~

f~ wh~t- ~ ~~~ "'Vl-~

1

v"\NO

~ /Y~l-

~~

..la. ANW'Vt-,

~U:. JA.'~.

(29)

~

hv:;c,kYM

1 ~

~C\ ~0' t'.ki" ~~I ~~~~,

r J) (

~ ~

<X

~ ~ rtvY"~~

'~rJ- ,.,..t ~

w-v """"

UIAIA M.-i

Wv\.<I

~tv~~{¡¡ ,

~ ~ t~~ ~ ~ ~

d!.L

~ ~~

o~" ~ V ~t",~ d'lfVv'fM-, fAr~4/,J

~-I. .f.Y1 ~ ~

A.AM1C WI-v\

~ ~

.tI

~

;

~

IN>"

'\AA-~

\-'"

~ tuo-t t"""" t -

NN 1

~ ~. t<,

I

; \~ ~ vl ~Vv~ et,VvVV d-t

W"t)

-eh ~,e~.

V - I\~ 1

+

1>

- V~{ if0 d -~e,,·J1~. ~ ~ ~"1'

~~ ~ ~ rvr d

I

~ CA?L»~~

~

IV"-"

r'

N'Á

(.;AMot;, --w< ~

I M.1'

.t:dJh - --

. ~ 1,.${ ~ ~

I

~_ ~I-,. vv.:.~ ~ ~ ,

, U

(J..JY

~ t

CvV\

t ~~

1

~

,

~

"'\AAt{ V1PVV/Vl

u.-W

t:( I

. ~ ~~~ ~ ~~ ~\]?"".

(30)

~ ¡/Vd - II ¿

lM' ~tt .J Ir- r:'f w->r ~~ ~etw.

~ ~~

AAAM

rv~ F~i;,

í

~i ~ ~ rw~1

NVi

~I -vvi ~I

r ....{ ~

0!;4:>

~

e

~e .l,... f¡v

bd'

~

-..{

~,~,¿{ ~,~ J.Nwa ~e-.e.

1 ú ~-ul

.¿,

te..< ~ p",

(.W'r-"";

eh ~

o. F

0\

~

iAn~ ~ eA r

i "'[""'V-t """,tí:<, ~v:J. ~ ~

I WV"

t a

.vvO'¡;' 1)--o-vvV>"';:' .

i ~

4AA'

Lw ~;. ~.

t VvtA VJV~

¿t-, ",tA¿., ; . fy,

~~

.

.a....

t,,-v ~ ~

I

~

CAf1.AA .('" -vv<M ;

q).

~ r"~ /}W~ ~~ ~ C/Y~

f"~

-vV'

~ ~ ~

Qk,

1-tAAL~t;.

t ~ í...,k V" ~ ~ ... t """"" ~ -A r..w..J..v'0

~(¡-¡

&.t

r' J'VVoA ~ ~ ~ ~ ~uf.

(31)

I1 f

- c:j)

'€/J(D

~~

:::.

~'" r~" ~ cU.,p-w-t:~

~ Y /V~ th -ve.

,\>-!AA

~ ~ -eve.. ~ r-"~ .

+1 cI.t .e'.~1- ... ~d.. .. .... ,.,~,

I

u»r JA i rOVV'~

I

1;-. -1 k. Ue-. 't; ~~r ·

wv cJA

o/.-U'

tvv.tI &v,,,, ~ '- ~

i ~ ~ Ir ~ ri""" u-vv...f.v. ...;tv~

~ ~ -vvJ-

1;

~,,~

W"VV'-'"

~ cwv' r- t. ~<A.AMl r.e· vtt.... ~AA.lM

.

f~ ~, ~",d¡~r~1

~ d.Vi

cU

~

/\-V"

~~"ec< t,t- ~f r te

J..;A tU

.t' ifVr ~~e,.vv1 ~ ~i..v-v~o..ec< .

. t

o

t "-"""'" ~ ~ k "" ~

I

¡-u-tJ- i l""-&t ,

ii¡~~~ .. ~,J~

rr ~ -tJ.

\J-tAA

1- h

(.P..-vo.

-t:..v1 ff-l.-vVH.

l.LW-4-<r?

(32)

o~

I

~.Q.t., d.t..t N~

~ ~~~ ~CÁ. -Ro. /Ye?(~

l.

JiM h-e/~ ~

QA

lív

(1 (C\ .

J ~~ C¡~/ll'1'~

JLt

·C~~

fV" ~ ~~ ~~q ~ t~

-\

~~CVV\.\-.

(33)

~i."

~ ~CUJ~c.C\.

&.t

~N;

I

f: -G-€~ ("

<4

o/.o-&Y,

~W~ ~f~ &.L lU/V~

~'ۄX~ ~tvOVV\-\- ~ ~k~ .

. I

(34)
(35)

. ü b ' l A J C b S

e 1,8 1"'l t .r6:;: del port ,'Al;c~nt

1

l<"ron"t 1 tI Val'" s ren

l;ls c'non03 r't.cs í ÍlJj6ct· --.ins l~ Vén.

quest corrent t~n dol~ de piet t el l'~llOrós conr u de.J. Crist de ¡rid ..I aíns l~ bl;¡vor del cel

1J6r 01'1 Ve: i ve 1 alar de l 'ru rúidr

c...u

d IU en el b c l~ flor qUE> f 1 h ..l, vosrltres sou,~ 11 (res,

fO.Itnís n r rc, sosVir ains c' l.' pur ,

1" n.l u'-..nhel nmié:. l' nit obscur'.

,

hlO'1 ' uJ..lt r t.

~, Sié.Jlt 8tern (' t m

11 es de vent dorrui t ¡'ir.- ut d' ~nll~,

¡u .. port'

ari~~ 'telic,dit drest~s~

1f ti'on n' i:r el sol,Q ton nllix el pt;nsrlm~nt

(36)

1ni n s >nti c~ ft3u ' .lb plors

'_dUO n U5 ~ ssct, (.1 f 1t ( ' , :rós ,¡;onbnt •

11

r in' bS,

entre

,

i 5 s i

i 11-.u Iói., .6f j"cr ton cür pautr , rrti~t~

J,:ú ... S .Py . 1enci' •

de l· unit' t d 1 tro_c ncnr~ viu

.. 1 L' tE;i -v: bú, l~ 11L l' dIAlre' n t

(37)

/1

(38)
(39)

__ o

- ~ .u ~-&w ~ f¡v ~

d¿

~a¿:;-M \..:

Ú?.N" d,,;

{AN> )::.0., ¡.. "" -/;¡, 'bJ ~1" ~/V ~

/),M l1-i r ~Í1,.vvi fJta fA r ka ~r'.<>

r ~ F ~U-, ~ ~ ~ eeet1.'V~·~

I}Í

~ -UO-'VtNt. ~ L

o

dA:> --e

€AA.

t- ,

.l~ ~i1 ~

e,

~ (f~~ ~dtOl

k 1~d(;t ~ cLvvvl?\AÁ ~ ~

j

~ 1M1V~ _~ ~t~ .~tf'-t di ti ~~.

t r ~t<>vv.l;¡ rLt.J, et, ~ r

lAM.-

r cwe :

t..-t / íf'e::tNl ¡

1Ie)) J

~ ~~~

.

(40)

~X(( ~ ~v{ i ~ ~

i tA. ~ ~~~~ Atlf~ .

S1 ~'f.A} ~ ~~

(ll.VVl

111 ~ ~

a

~

,

7

(41)

V~1~

(Cf\I1.I\ J.A ~ ~~ ~ u..e.-e-vJ.- 1- I~~

I

~i"tvU

I

~ ~ rr-

l -t~ f\N\PLN1 o~ V\Á"V .-vvwO~~~l.-

l' :1-1 ~ ~t-

a;y¡f'I'VVI-

~ e

I

~ r- r..uw.

U~~,~,~~f;~

~ (, o.v

t>I/Ir

~~

I}-bv

~

'. . .

'~. 'V""'" ¡, ~ ~e.hV'~

""

1

."h'

~ ~I\I\IINvt~ e ~CrV

\,

(42)

/11;;0

(43)

...

Gema de

fapís

A l'estiu,

l'ala bla.nca de la vela, la. vipya de verd vestida, la lluna color de perla...

A l'estiu,

la fr 'Osa de la perdiu.

La tardor

porta c'Oves de ver·ema,

1'01'de !fulles i codonyes, i la pluja, aigua novella...

La tardor, sarronet de cagador.

A l'hivern,

la neu cobrint la muntanya, el foc cremant a la llar

i el vent que xiula 'quan passa...

A I'hivern,

aoquell fred que sembla eterno

Pero ve la primavera, que fa escla.tar les ponceJles i porta per al tapís

-mentres xisclen 'Oronelles- el somrís del Paradís.

CARLES SALVADOR

(44)

tLA~~~~ e' 0.14. ~+~.l&4-

I

\}.¿\AT

~ ~ lNctNvi i ~ ~

I

~ lA.-v.. ~ ~\ /\A.0...0.::>V"1¡?t..d..Ct.

~ -ti ~C\ tv~~

"Y

-e

vy

-e

~

e

Ct. ~ ~ ;'\,/V\..(í\.

ce?\.- Y<YY~C\

1

nt~

Ih.í7trV I

r ~ ~ ~ ~i~ ,,~t~¿1 úo~ ~ ~ (~vY~ JI ~/lNWV.

~.e-. ~CVY~ ~ ~

i.--;¡

~t4

~~.G1

di

.oi/~ tv~tq

J

I

~

C\

tA.Lt..~ ~ t evt.-J

p...).

~t- f~ ~~ ~~C1~

/\/V

tOl i- \~

o(.A-CíI. i

U

tvuC'\ i

(11'

c:;z<.-

J& v--o-tvv. ~ -tv~r~~t-:-

{~ ScvL~

_ _ 1

(45)

"""1J r'.... 1T..,4,."<-lo e ... , c~nc . ,ore ~p,... (j~"''''~'''\....~J,.,

l!~ trele 81 eel i 16 u11s Buera i SOllir{s

"

i c.l ear 3l1UCEtc ~lrlCEt hi.-:r'..IOi1Í2

, ' . 1

dtl v' l.Lf.nclJt (,'1r'1111 d(; .¡¡otE:' 61(;1..

Er. E-1 . 3c.:c A.J..1.5 .h:..r¡::, es féJn

",,~.i

lIt.. ,."

~.CL... " en ,--oi~. UC:r. é..lR ~n pI" ndrl:' t .... yc-

i é'l,¡b 'Hl f-:~C:.l.ál., .I "'IlOr' , E:neen 1':..ti~'lf·'S.t

u:cure-t;(i ú('.r,Y::: i ¡"ir~vvr~ fE-l i C:ol', En ~.J.. I hu21 Ir ~cl ~~ tor~q

co 'l.. t.... l "<.. crL ul1·Y'\c..'1...,'1~ .- 'o1-r~r¡, - .-1

dr,] s 'é.r,tit.llrlJ1- .:.~::, vlH...r·v$:

1,'n ca

... é brAn"'a

im OCt'0tE.

h dc:,» ,"8UM1,,ii el ,8. t 1~11;" i ~ l rA ! ... or·tp e~(';::'~4(..r E <"Polvr i lte ",ntl1re

alt 1 ()L ;.' ... .:.. (: é J . ' ;: <.¿1. f.L e o r· i:-l'v SE. nvS •

e

ro1t,f IS".J.. él ( or

(46)

Copia nel sonet autograf ae Carles Salvanor, en l'alLum de la " Rosa :2rancesch Iyiatheu ".

1~ U N JA R O S A

Da~unt el pit et lluu una rosa bella

que es gronsa al bleix suau ne ton respir,

esca~pa olors calents de meravella i inv ita el ao19 so spir •

Guaita del m6n la flor, ad6s poncella, sobre la sina candida ne lli1'

prou m~s que pic a'estrella

es flama ardent que mai no ha de finir.

,

Jaraí esbullat i somoi ne tendresa, la bella rosa unida al teu roser

et aura, i pren ne tu, fIaire i encanto

1 l'aire cru que passa i que la besa té un esgarrif tan cIar! d'amor primer

que es torna fi, i tan ao19 i tan fragant •••

CarIes Salvador

Valencia 1943

(47)

Ocle.. &1 ~ ~""""T4 ~_ ~

!.ro.. ~-t+ttl-JVJ~~~r ~ r~

i ~

!4'\,MtN'-<.t t\

~

l.M,...

Lvo~'t ~.

t.t, ~ ~ ~~ w.'t"'~ - o~, ¿t. ~" !-

~

J..,o"'V\--t1A

tA:,~ ~

/

~ ~- ~11~.

.

JW~14 ~ ~

i

~ ..kyfl'·" .ft, r~

út\M \MA

~~ .ft ~

i

~~4J., cR'"... ;

~ úh cM4,

/1'"

wJ, ~ /t'U-<J~?nf.p

.

-1M' ""'"

~

di

-JI-..-e " ~( d -t""" cRee

4rV.

~\M ~4. ~ ~ h -1-o.'\AA~ ~ ~ /tv?~

"\:'

~."-?'~ """"",1' oL~

I

~ ~ t>-h

i

W ~~~~~

J..t

~AM. ~ f/'/Ifl?~ ~~

~r /t~~1...OvV't--'\AA.t ~ e."él\.~ ~~.

l' 0~ t.-.. ...

}c,

¡.. f':0''''''''''; .L,<r'~uc<'

¡r" 14 i ~c.:r' ~<AA

k-.... .e.,.,..." ).. d.n t,¡..e4 i

MI-t.t.c,¡¿"

~~ ,/\IVi-

t,I t!,Vv

-e.-<-lt..

cI..v;

c.J.-~ 4~

I

~w~t1 <h ~ uvr.... ,

d.-,

~f

Wt« <\

ut 4 -

H

f

~

CA,

t .ev. k..r,... ~ ... -ft...v,....,

A .(I

~rW

i

~

.

.LvVJ'(A-r~:",",e....-t

i 1M fl'o(MIV"~ ~

xlN.\

~~ ~~

\UN '" """""" A>-\..t...

/J<:MAAI' j

~.R¡f-tAA~ +.

(48)

H{ r{Ml-. F -eA -t..v,r

cÚ [/

~~OL

~

\f.;1 trv\,

~1-- t~ U

i-v.

t .

I~I "'- . ~~'{4J ~ ~re: ?r~~~

~ k ift,~1I<V1"'l.- ~ r c.cr-r ~ 0' ~'tAr

(wV

ANO<> <VI ;1.V<N(J

~ ~ r ~ lJj,;2(,¡c<

~ ~t~~. ~. lj)"A/~ ~

.L(... .

~ .;¡¡:;;; , .

tÁ/1

/Jf~0 /

.

I . ty~~~tt.

~L~e« •. ~-¡-~ ~ ""~r i 017~ ,

1 ~i ~ ~~ Nv1AfY~

l

~j/1'I·4..

~ ¿.,.C.¡"-1 ~

w-> i

~ ~

th i-, ~ lu ~rl- ~ ~e~' dAd,

r

o..

"1" l-- vr... cl'-e".. ~ cR.tM ~ """ r. ~,

(~ Sevtv~

~-

- --o . ---

f~~'<>'l~

(49)

r

e

A N 9 Ó B U K L ~ S

e

A

/

i.

LeillíS: No et s~f'o'-lues,jope1Jí.

/

I!¿

~.V¿'(

De primer,molta a.le¡,.ria

.tJel s trent:a ó1nJ s i' ser f~dríj

p€:rljue Ja ... e les shbia

t-

les t vernes de bon 11i i ~.ra l'home es casariAl.

-clar!- si topetara amb qui.

No deleres eixe dia,

YlO et Bof~ques,,jopetí

trob~r una f~drina

~ue sabia brodar fi,

i dormía ~lib bon coixí;

COJll de l,rltei no era -fina

i teni,el pol moix{, no l~ V~ voler kixina.

No et sofoques,Jopetí 1

(50)

bon,ica.

Ne trob~ una de ~ p~ssej~nt per un j rdí, pel veE,tit sembl.va rica

i son cor se li ai:u lío Li parl~ soIs una mica

i ...era fillr ~el botxí.

Ai,l'Amor si t'embolica.

No et sofo~ues,jopetí ~

~.

Sanse ..,oi ni COJW nyiél

'leshores cO¡;lpreni~

~u, era trist el seu destí;

s' primava c~da dia

CO.!l un pobre pele ...rí.

~rau-te l~ ~wlenconi~1

(51)

Li creixia la -eniva

"

t.m punxent CO!ll eup:ilSl;

fins e n1.,ava bé la riVH

i ~n~v~ see de s~liva

F'or_ el pl nj y'ue t e e ptiVélJ

c.~n' a l ' la1t ...r un ¡Jl tí.

era el riure del p~drí.

'.¿u~n v~ p~ ss cr un sol di;¡¡

3.

t;llti el fa e m~ü nc üi ;;311i

(52)

4.

L? mnlJ Br f8 bon~ vid', duu un ve sti t .Hl1 Ssa ,!le sy,u{;

fa l~ aansa,fum~ i cridr

d ísh~~Ut

i e s Wtttl- .lúb 1.,ot frdrí.

el m.rit li pos~ mid~

VP. ,.~ueixant-se cí i Allí.

no et sofoq,ues, j opetí

Viu la don ben trCin~uil;jl.,

cC-.r;, l .,

~uan ella al carrer sfenfila

~u fas la vida del lila ..•

els fillets dorm i vigila, con ell ni t6 ja virí

J'io t sofo'-;l.ues} jopetí !

... ui sa, agrana i cOInpra el vi.

~ratsll premiat als Jocs Florals ael carrar de molvedre

8mb l!lo1Ji u ae la Coronació del Ivri t de la l'e anj l~'.);)

4

(53)

~ C:/Q~~ -:.

~ - -A A_~~ lMiVY~

1-

~ ~ ~~ -eu,~

4

P{ oJJ ~~~

A~CV3 Vttcvv~ r "'~ ~lOvY ve (~~

j .eJ i . .eJ AAA-~r ~ .e-U ~ ~.

~ (,c-.t<A:q~ &k rheCM4 i¡yr"

j

M€te .

'vi ~ ~ ~ ~ o),.i di

/VVwV

-d ,f;,.t

~ r clo-0rv- ~ ~ud~ ~ ~ ~i-

i ~ ~

u.rY /JI

~ifW"'i(J ~ J- ~r

~ ~ ~VW~ ~e.-Vr-~

<::l

~(

a.

~L,

(54)

~ ~~I~tMIQI.~t-WV~~

~ ~ MM>N~t ~.t.:.1- keVr.u>1

r;-.t 'l>A>L~O\.~ \ ~t-, ¿, ~

.'J.

o.M>

\M~'<4 {¡rt.

'&dla.

.e.-o+Jq.

3 . . ..

fVr~ ~~k L e.I, at i

VL(¡ .

~ J\~ .¿~~. t ~ ~ 4t. b~~'l

i ~ flAM oJ.i ~t4, UCMA't &t

'L

r D' ~HIl~ ~~leÁ?c~~i c-e.oev, d~ .e ( v'\~, ~tv..r 'q'ÜA-.UVel- ~~, .

~

C;ifV

~ IY~F

4 /VU)

k~lct ..

eJ;. ~tv<¿ ~úV( ~ ~r4t 44~~~

~CA,J J..t.t ti- ~. 'u, ~ ~ ~.

I

4.

vAuyo.. 't

l

oto~

I

4 ~- ~~i--v v4.~

r ~ ~ Ji

"-"M1V

"'r~r<t

.l1c.

~t .~

j"y .

.

~ ~eN J..L f~

1

~~~ -1<>'J~¡

n.; .

t ~ ~ '»- k ~).b;<r:11 ~-~.,

t:.'"

'~--~~~iJ

,E3 ~sA[VT;""~

(55)
(56)

Vt.o

M

~

W

~ otA.:G\. clt

C/V'

e.- ""- f- '

I

~

M.

'f~~ ~ R1~

rk

~ ~{1Vt-. "

." P vY ~tv ( Vc.N~

(

~ ~

. I /

.~ ~

1

~,-

{\;vs]

;:..t

J.u"V\A

~

VOW

~

I

..- ~ r ~ ~ eLe CVV\I- R~

0Va "

~J

Y-OWA ~,~vO ~VL<-~Ú)bQ/l..¿,

l~

(57)

1

P R S E N T 1 D A

Somnis en hores despertes

se~pre curulles d'afanys, músiques i ales incertes,

llunes, marines, estanys •••

insa remor d'aigua clara, fulles ~ue can~en al venL i una tendror que s'amara dintre d'un cor consciente La silueta sensible

d'una donzella inefable que pot ser és impossible qualle en carn inalterable •••

1 és present la Presentida que ha d'omplir tota una vida.

(58)

11I

D E

e

LAR A

e

1 ~

Floreix el cor somr{s de galania i el día té perfums de rosa 1 ~ard;

l'airet és lleu i l'hora és blava i pia i el dia és curt i el sol no es pon al tardo Passa l'Amor que porta unes floretes

entre les dents: les roses i els clavells.

Ara el fadr{ dira paraules netes, noves can90ns de sentiments ja vells.

Si l'aire és frese lfenamorada gaIta pren el color de rosa de l'Amor

i es fon per dins i el cor tremola i salta

i es fa vermeIl pur{ssim de rubor.

Floreix el cor els somnis que destria i guaita als ulls, amb gOib,resposta pia.

(59)

PRO

111

E T A 'I G E

Les mans han dit,junyides, les promeses que vessen cor 1 ulls fets d'esperanQa, mudes paraules n{tides i enseces

que tan l'ordit al tou de la terman~a.

Són más aprop les clares llunyanies i les arrels que esberlen el, llindar, -del temps dispers escurcen planys i dies

en el combat sublim que cal guanyar.

Tactil present tot ros, gata fatiga que no té ti, ni lnicij goig i pena

~ue no sap fer capdells d'experiencia.

L'espai ás llarg car l'ansia és amiga d'aquell instant balder en que és ofrena impacient el bes de 13. innocencia.

(60)

IV

N O C E S

Angels del cel han baixat tarongina per coronar els amors benelts

i han fet el cant de l'estrofa divina que ás la divisa deIs cors ja junyits.

Ara és más clara la llum matutina i ompli les hores de blaus i delits

i la paraula ás más tendra i más fina

i els branquillons deIs rosers, más florits.

Noces sagrades deIs cors en un dia pIe de sospirs i vital poesia

que 5015 anhela vbntur s sens ti, vinguen els vostres licors pletosoa a omplir els vasos dels cor~ amoro os que han de ler junta -ungla ifcarn-el

CARLES SALVADOR

caml.~

Ñ U P C ¡ A L fón esorit i estampat en

re~c~da~i6

de les

noce s del flll de l' autor CarIe s S;_ alvador 1 /onl errer 2Jllb Concepció Seles i Xicota,'celebrade~ el dia 16 de Juliol de llany 1 47, en llEsblésia de la Concepcim, de la Ciutat de

'8rcelona.

(61)

f

eN

~ ~ ~

ya

~ Pe ~tr·'€/Yr-e.

-tú ~F'~~ c4~{,

t.,.. F~ ~ ~-e ~~

~

.u.

CN1v'Y~ & ~ ~~

__ l'tdM ~

d.t.

-1-c{ : W r()

/VvO

1rv~ rf'

~ &..-U ~ ~c.A: ~.'

J~~ AAA?~

-€YJ

~o€A ~~

(

7

(62)
(63)

T,,~ ~~e:&vt Lt

t

d uR

J'

f.-tvvv" ~ W ~ b ~ di ~~ j.~}~Tv(V} ..

Au te. ~ .¡:;, ~ ~ ~ %-1.AA-~./)./~~

I

l'

~'t~ ,»~

I

¿Pi- ~t-t ~ '1~~~ce.

Je<

-"!''e4

¿ I ~~ l-tvv~~, """"" ~,

r ~ iA"k. ~

WM.

~ '¿¿¡'M-d~ ,

~ C~ ~ -e" lNvvvE f~ b~C\

~ CN1A~

wf

k 24. r

rcW,<{,

U ~r ~ 1... Uwv~

i

d

G.<JL<

~ i ~ /l1",,~

~ ~ ~d.N~ ~1-~1 ~Ct ~V<~

'~ I f JL() l ' tJ '- '

I \ ...., ~~v<t 'UA: ~ L"t ~~N¡'i

ti

I

~t i.U~ ~

V4. vvt.vvvt

~ 1

4

V;'4 .

\"\1.,\.

(64)

~~

d I

v1-tedo...~

dt

~ y~JLe/VCi._

(65)

V

i

e

€--v\.

t tM lN-e~

1-

(t 17 - JI-

/9';

V

( e:.-.::vr/\'Ve1- cU

Vvt

\-1,/j-e-w )

~~~~U"t-

"

&I Vvvvwc-~~

~Ctl-~

i

t~l1Y.

'Pi~

0<cvc:G

i w~

u\;\- f«-.

~-t/.)~ '1e-v/\AA-~et­

~(,w

1

V~OlN<"L

/

(66)

P~G\ -d I\f~ !H'~e.-t:~ .-.

~C\ ~'O~rc.

I

~~M

1

al. ~cvU Y V\-~ ~~

i 1){~4 .tU

u1

U~

.

fCVhtÁ d AJ~--. k~ / ~Utl

1(~ 4 ~t4

d.t y.a-{.

~ ~~

Ct tf.A/v

Le. &vCtAA-l4.

J.,e",

J

(\fVl (A1v'V\.~

-u

/y~~

?

(67)

~Q\.

V \Q VI,

~

t /\ACV

}:~/\¡ ~'tct, _

ett-

~c. ~':1..AA-vvteA' I

VJ

tv J.A

ett.

U

ovvvvri',

F~~~

d..v

rV1~

d(VVL

~

.fo-v

~~1ct

oC. ((1\rI

n o -4-.

~"1M~

-( O¡ ÍJÍt0tM.-"~ ¡l.I\A..€ \-t:; ~¡V~~v . ",....,"'~;::'¡;it/!A~_~,U,,,-!) ''1-\IAli\\lty\;i'.1 .-

'V-uJt~

tCÁ

~~.

vA-t w ~ k~ ~ ~/lr~fu

Vv1

~1' ~

¿(JI

0

Wv

Gí\M

1M

I CfN\.i-

~ ~c- r-t~

I

'-''''''L'LJ~~':;i\LViQ\O~~

vi\ív.Jo. ci-f, <ÁMN~.

(68)

'f'-e.t- (,.o.A;vvV~ d~ i2vj uuotd

~Vr~ ~ f\r~

i

~ f;?vy{{IÑ~

~ ~o. QCt N~

cR-e

V~~

~ a4-:1~O€M,- ~ C~-t rv·~~W.

4 ~AA-a.l rw~-v\lVik, r~ev

€AA.--tv

~ \/VI/Vc:\..

-L

·wa. ~

t..,t VM~r ~~

cb

ra.hjCV

d

(\ANI,

'f

(}C.- d.L

r~ce. ~vtl.

1)Cvw

eh. .12'

7"""" M /rw- ~

~V)

r12- Uvvv\i1-·

~t w~~t

i

~ ~e1 ~ ~tv~ ~ .e~~

i ~ J;yc.v~ &1. ~,:t r

tQ..w

<c""""t.

(69)
(70)

lCVv\-GVl

di.

~\r

d

f,~;,

-'\AAO

r ~ .d..

C«vVy.vr ,

. /\M

vr F

~tWvc;'

-r~~~~ .R.(~~

7

(71)

'J).ÁNvi ~ ~ ~t1"ºCl ~~

~

-i

(M'~ ~ ~fr

~~ dd Jlf~ 2

1

cU.,F ~tq

~ fGt r1 ~~.

r ~ ~CVV\+- ~ eUe 'l.?~

JI

~ -&~¡rCi

r -e

f oJn,~a.-

a),

CVvtr~C1-

;YLA

T

C1-

~ q1C<.A-1a

i ~ ~C¡4 ~ !\r~ c1A eRa e.-e1.

(72)

{

T

(73)

(OVVV-v'f

~

i

Ij~~~k

~~t al ~{rv~

l

~ /}Ot ~LA~.' 1,Q~

1

V31/vet

1

tNt CLrk

(

. VO.l\lV\. Vvv\,. .l\.AA/VYO I\AAAQ/\rVo

l .

. ~

~~r~ ,~ ~Qj, f" r t

1 ~CG1. I

ate

r~

~. -ti ~ w t; w~ ~~\(WtA

~t~~~~v~~~.

'P~ ~

CL

~ lY~g~fa.-

l N\.AN

e.t. N~t

.eA

t~

F ~ ~

VJ

revrjr~

r~ ~~1/.¡ JLi-~ t~

W.

/

(74)

7

(75)

TIV

-eA

WV &.4 -wvl-t IV*.-¿e 1M

-

) (

J ff~

CAfV

J...e ~ /\rY.u tp

J

10-JV

€A.

G-Mel- d r {A.AAt0-r1t:f

. lJ\I\.

te.N\.~ aovv- ~ l ~~

r tve ~~.e/\N\Ar~ e.-c~.

r:p \A.M -€A.

(A;vj I Ci\NvVWo..-teu;Q.a.-

~ ~~~.:k eL

C/a/VLfW,

Lt

e..cJ,.u.,¿-e;yCA.

aa-vvra-<ia-

d\~ ~t~~~y-~

(76)
(77)

J . . .0 ( _v"'lA-_ _1 ~

-1--0 v . _

~J~ 1'(°1 ~tve W/VdL1 fuUu

i ~

o

C/\f~ cJA ~tv~ p~

l ~.

w

~e)-

ch.

-U~

~ ~

.I'rt71'éY.l

~

-1'lY1vvS

!

1

(78)

vA -t'~"

d'

~ ~r"'~'

~ ~ ~4

di

~~tOlN\A~t-J

k

v-o.-vV\JUA"\ /R-

~<'WiC\..

~

ir M-v<' .;

4--vvt. /V~.th1'

---_

----,. -- - - .

1

(79)

lMA4

f~~q -1~1f~

~frt~ ~ ~ ~~~ ~~

~ ~ ~kÑ\ ~4ANv~f-.

2. ~ - -

(80)
(81)

J\1~ to~ ~ tv~~t-,

; -

~

G\9<'€.e/lA

~ ~ klrvClN\:t;

d ~Cl-v\. cú Ulift:va. -el ~~

i

-d. j.,..e h~ ~ ~~'

(82)

~ l1.Wr

l1Y1. 4 \

ket ~tvwA t .

~ b~ ~~ ~\- ~C\ W~&tv

<i(

\N\A-

~ ~

-tA.AO

ti ~.

f~ Leo>

<i.M.",

~~t.., ;

~ ~ ~J

-lMA-

~~.

7

(83)

-

C~

C\

~~

I

tct ~~1A

-té ~ ~ ~~ ~ ~.vv.

lo~ ~~ ti« ~ ~r;·

m ~.{ ti «~ ~W~~,

{-e ~(

d.' "'-U"

~~.

~

\AN\.. /VV\IV

~

eYV

~ «~ ;

.e (~ ~

(;al

&.

Il7"'Iú\AA..

~

t~ -.e~~e ~ ~ r~ ,

totu ~cR.d~1iv~j

t;t. ~ ~ 1~~l--·

l~ ~1'V ~ ~'Yli-1

ciQ ~'V\I .~ ~ ~,

(84)

t~ta b~ r fCV1kt1/

-6t4- ~~ ~'\

/J&¡

~.d

C~ ~w

/J-t

~LU-t(4

14:'VV\NV\.·CI,..v\ ~ ~ Ct.-t

r J.et{

7

(85)

cJ¿~~~ u ~~ .R{Ct~~cv

j

~~~~ ~~~ R(~

1

~r~~

t1'

k:V\rV~~

~ ~I ~~{Gt

J..¿

ACi ~t- .

.J

I

~V\r 0<~ "t?'t1 ~

t?VYM

~

.e( ~~

-fÁ

~~

,.

ti Vv~~

\iV\

~~

e.t

'WAt

et ,,'

'(.AA.e~

r

~ ~

:t;t, 'f? 'f~~ ~ k re.

1"~' ~~~ ti ~ ~--e~t-4 "

..LL.

-to..

4~ o.U<J¡- .

w,\"-o' ~

Irt>8t

,~'Y.

l~~~ ~ ~ h~tv~

~w~r~ ; bv~ ~.

i/~t~ ~ 0~u>v

i ~ ~ cLvv~

d

tv~.

f~C\~ ~~I ~ ~~,

j

¿'te,t ~~J ~ ~~.

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : fapís