Dret d'Internet, setembre 2010

Texto completo

(1)Dret d'Internet Miquel Peguera Poch (coordinador) Ramón Casas Vallés Agustí Cerrillo i Martínez María Rosa Fernández Palma Óscar Morales García Maria Àngels Vila Muntal Marc Vilalta Reixach Mònica Vilasau Solana Raquel Xalabarder Plantada PID_00162522.

(2) Dret d'Internet. © FUOC • PID_00162522. Miquel Peguera Poch Doctor en Dret per la UB i visiting scholar a la Columbia University School, Nova York (2007-2008). Des de setembre del 1999, és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.. María Rosa Fernández Palma Llicenciada en Dret per la UCM i doctora en Dret per la UAB. Actualment, és magistrada del Jutjat Penal de Girona. Ha exercit com a professora de Dret penal en diverses universitats madrilenyes i catalanes, entre les quals la UOC.. Marc Vilalta Reixach Llicenciat en Dret per la UAB, on també va cursar estudis de postgrau en matèria de comerç i contractació. És doctorand en Dret per la UB, universitat en la qual ha impartit classes de Dret administratiu i Dret local. Ha fet estades com a investigador a Itàlia i als Estats Units, i també a l'Acadèmia Europea de Dret Públic. Actualment és professor de Dret de la UOC.. Ramón Casas Vallés Doctor en Dret, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i professor titular de Dret civil i de Propietat intel·lectual de la UB.. Óscar Morales García Doctor en Dret per la UAB. Ha estat visiting scholar a l'Institut de Criminologia i Dret Penal Econòmic de Friburg i visiting scholar de Dret penal de la informàtica a la Universitat de Trento (ambdós a Alemanya). Ha dirigit diversos projectes europeus i jornades sobre criminalitat informàtica.. Mònica Vilasau Solana Professora de Dret civil dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ha publicat diversos articles sobre la responsabilitat en la construcció. Actualment, la seva principal línia de recerca és la protecció del dret a la intimitat amb relació a l'ús de les TIC.. Agustí Cerrillo i Martínez Doctor en Dret i llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Professor agregat de Dret administratiu. Director dels Estudis de Dret i Ciència Política i del postgrau d'Administració electrònica de la UOC.. Maria Àngels Vila Muntal Llicenciada en Dret i màster en Dret penal. Ha fet cursos de doctorat de Dret processal i classes a l'Escola de Policia de Catalunya i a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En l'actualitat, és consultora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.. Raquel Xalabarder Plantada Llicenciada i doctora en Dret per la UB i màster per la Columbia University Law School, on també va ser visiting scholar. Ha publicat diversos articles sobre propietat intel·lectual i dret internacional privat. Des del 1997 és professora de Dret de la UOC i, des del 2001, de l'Acadèmia de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).. Primera edició: setembre 2010 © Ramón Casas Vallés, Agustí Cerrillo i Martínez, María Rosa Fernández Palma, Óscar Morales García, Miquel Peguera Poch, Maria Àngels Vila Muntal, Marc Vilalta Reixach, Mònica Vilasau Solana, Raquel Xalabarder Plantada. Tots els drets reservats © d'aquesta edició, FUOC, 2010 Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona Disseny: Manel Andreu Realització editorial: Eureca Media, SL ISBN: 978-84-693-5131-4 Dipòsit legal: B-25.548-2010 Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright..

(3) © FUOC • PID_00162522. 3. Introducció. L'assignatura Dret d'Internet pretén abordar, si bé de manera inevitablement fragmentària, el complex camp dels aspectes jurídics lligats a les tecnologies de la informació i de la comunicació, representades de manera paradigmàtica a Internet. Són molts els camps en els quals la societat de la informació planteja qüestions jurídiques. Aquestes exigeixen de vegades una reacció del legislador per a regular nous tipus de conflictes o buscar nous equilibris d'interessos. Altres vegades és la jurisprudència i la doctrina els qui s'han d'esforçar a interpretar la legislació, dictada en l'etapa prèvia a l'eclosió de les xarxes digitals, per donar resposta als reptes que es plantegen als nous escenaris. Davant de la impossibilitat de tractar tots els àmbits en els quals es projecta el denominat ciberdret en el marc d'una sola assignatura, hem optat per seleccionar cinc camps de prou relleu que s'estudien en els cinc mòduls que integren el programa. En primer lloc s'aborda el marc jurídic dels serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. El mòdul se centra en la norma fonamental que ordena aquesta matèria: la Llei 34/2002. Entre els aspectes analitzats en el mòdul hi ha la sempre rellevant qüestió de la responsabilitat dels intermediaris d'Internet per les infraccions de tota mena que puguin cometre els seus usuaris. A continuació s'estudia el dret a la intimitat i a la protecció de dades personals, un tema extraordinàriament rellevant a Internet, en particular amb el desenvolupament de les xarxes socials. A continuació s'aborda un altre camp fonamental: la disciplina de la propietat intel·lectual i la seva projecció en l'àmbit digital. El dret penal resulta també clau en la regulació de les conductes en línia. L'anomenada delinqüència informàtica, en les seves múltiples manifestacions, constitueix un àmbit ineludible en l'estudi del vessant jurídic de la societat de la informació. Finalment, es dedica un mòdul al Govern i a l'Administració electrònica, un àmbit en renovació contínua en el qual resulta patent l'impuls del legislador per a modificar el sistema de relacions dels ciutadans amb l'Administració per a afavorir l'ús intensiu de les noves tecnologies.. Dret d'Internet.

(4) © FUOC • PID_00162522. 4. Objectius. L'estudi d'aquests materials didàctics us ajudarà a assolir els objectius següents:. 1. Comprendre la incidència de les noves tecnologies en l'àmbit del dret. 2. Conèixer els aspectes jurídics rellevants del comerç electrònic i, en general, de la prestació de serveis de la societat de la informació. Aprofundir en el règim de responsabilitat dels intermediaris. 3. Comprendre els problemes que plantegen les noves tecnologies en el camp de la propietat intel·lectual. 4. Adquirir un coneixement detallat de la normativa vigent en qüestió de protecció de dades, amb especial referència al seu impacte en Internet. 5. Conèixer la tipificació penal de les conductes criminals dutes a terme per la Xarxa. 6. Conèixer les possibilitats i experiències quant a l'ús de les noves tecnologies amb relació a l'activitat de les administracions i a la participació política de la ciutadania.. Dret d'Internet.

(5) © FUOC • PID_00162522. 5. Continguts. Mòdul didàctic 1 Marc jurídic dels serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic Miquel Peguera Poch 1.. Règim general dels anomenats serveis de la societat de la informació. 2.. Regles particulars aplicables als serveis d'intermediació. 3.. Comerç i contractació electrònica. 4.. Infraccions i sancions. Mòdul didàctic 2 Intimitat i dades personals a Internet Mònica Vilasau Solana i Maria Àngels Vila Muntal 1.. Les tecnologies de la informació i comunicació i els reptes per a la vida privada. 2.. Evolució normativa sobre la protecció de dades. 3.. La Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Mòdul didàctic 3 Propietat intel·lectual Ramón Casas Vallés i Raquel Xalabarder Plantada 1.. Les bases del règim de propietat intel·lectual. 2.. Règims especials de la propietat intel·lectual. Mòdul didàctic 4 Dret penal i societat de la informació Óscar Morales García (epígrafs de l'1 al 6) i María Rosa Fernández Palma (epígraf 7) 1.. Delimitació conceptual i context normatiu. 2.. Delictes contra la intimitat. Intercepció i accés a sistemes informàtics. 3.. Infraccions patrimonials en el comerç electrònic. 4.. Continguts il·lícits. 5.. Responsabilitat penal dels prestadors de serveis d'Internet (ISP). 6.. Retenció de dades de les comunicacions. 7.. Lloc de comissió del delicte i competència jurisdiccional. Mòdul didàctic 5 Govern i Administració electrònica Agustí Cerrillo i Martínez i Marc Vilalta Reixach 1.. L'Administració electrònica avui. 2.. L'Administració electrònica a Espanya. 3.. La regulació de l'Administració electrònica a Espanya. 4.. Els principis generals de l'Administració electrònica. Dret d'Internet.

(6) © FUOC • PID_00162522. 5.. 6. Els drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. 6.. La difusió d'informació del sector públic a Internet. 7.. La comunicació per mitjans electrònics. 8.. El procediment administratiu electrònic. 9.. La contractació pública electrònica. 10. Cooperació interadministrativa i interoperabilitat. Dret d'Internet.

(7)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...