Evolució de la tos ferina a Catalunya durant els anys 2004-2012

Texto completo

(1)

Antecedents

En els darrers anys sʼha observat un

aug-ment de la incidència de la tos ferina en

paï-sos amb altes cobertures vacunals, que ha

cursat amb brots importants. Entre aquests

països hi ha també Catalunya, que des de

lʼany 2011 ha vist una reemergència de la

malaltia.

Diferents estudis suggereixen que la immunitat

per

Bordetella pertussis

, tant si sʼadquireix de

manera natural com mitjançant vacunació, no

té una durada indefinida. Lʼassoli

ment de

cobertures vacunals molt altes disminueix la

circulació del microorganisme i, per tant, la pro

-babilitat de tenir reforços naturals de la

immu-nitat (efecte

booster

), fet que produeix un

aug-ment de persones susceptibles a la infecció.

Evolució de la tos ferina a Catalunya

durant els anys 2004-2012

8

Volum XXXIV

Agost 2013

Número 8 ISSN 0212-6340

Travessera de les Corts, 131-159 08028 Barcelona

Telèfon: 932272900

Sumari

Evolució de la tos ferina a

Catalunya durant els anys

2004-2012

Malalties de declaració

obligatòria: numèrica i

individualitzada.

Setmanes 29 a 32

Declaració de

microorganismes al

Sistema de notificació

microbiològica de

Catalunya.

Setmanes 29 a 32

Declaracions urgents de

brots epidèmics.

Setmanes 29 a 32

BEC

Butlletí

Epidemiològic

de Catalunya

Autors: Glòria Carmona, Jesús Serrano, Mireia Jané. Subdirecció General de

Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Resum

Introducció: Lʼobjectiu de lʻarticle és presentar els resultats principals de la vigilància de la tos

ferina a Catalunya i valorar-ne lʻevolució en els darrers anys.

Mètodes i resultats: La tos ferina forma part del llistat de malalties subjectes a notificació

gatòria individualitzada des de lʼany 1997. Anteriorment era una malaltia de declaració

obli-gatòria numèrica. Per calcular-ne la incidència sʼhan inclòs els casos sospitosos i confirmats

notificats al sistema MDO en el període 2012. Les taxes dʼincidència del període

2004-2010 presenten un comportament estable si es comparen amb les de lʼany 2003 i oscil·len

entre el 2,7 i el 4,4 per 100.000 habitants. Lʼany 2011 però, la taxa dʼincidència es multiplica

per cinc i arriba a situar-se en el 20,8 per 100.000 habitants. La reemergència es manté lʼany

2012, tot i que la incidència enregistrada és inferior a la de 2011 (15,6 per 100.000 habitants).

En tot el període 2004-2012 les taxes dʼincidència més altes es troben en els infants menors

dʼun any i lʼany 2011 sʼassoleix el valor màxim del període (468,8 per 100000 habitants).

Coincidint amb la reemergència de la malaltia (any 2011) sʼobserva que la incidència de tos

ferina augmenta en el grup de 5-9 anys (92,6 per 100.000 habitants), gairebé 15 vegades

superior a la taxa mitjana en aquest grup dʼedat en els altres anys. Aquest augment es

pro-dueix per un excés de casos en infants de 8-9 anys, gran part dels quals han estat vacunats

correctament (5 dosis).

Conclusions: A Catalunya els anys 2011 i 2012 sʼha produït una reemergència de la tos

feri-na. Les taxes dʼincidència més altes sʼobserven en els infants menors dʼun any i sobretot en

els de menys de 6 mesos, edats en què la malaltia cursa amb més hospitalitzacions i casos

greus. Lʼany 2011 sʻobserva un augment de casos en el grup de 5-9 anys (majoritàriament

lʼaugment se situa en els infants de 8-9 anys). Cal seguir de prop el comportament de la

malaltia en aquest grup dʼedat.

Paraules clau: tos ferina, vigilància i control, reemergència.

Declaració de conflicte dʼinteressos: Els autors declaren que no hi ha cap conflicte dʼinteressos.

Correspondència: gloria.carmona@gencat.cat

(2)

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Altres factors que poden influir en la

reemer-gència de la tos ferina són la disponibilitat

dʼuna nova tècnica diagnòstica com és la

reacció en cadena per la polimerasa (PCR)

en temps real, que té més sensibilitat que el

cultiu, la potencial contribució de canvis

genètics en les soques circulants de

B.

per-tussis

o la major sensibilització dels

profes-sionals a lʼhora de notificar la malaltia.

La vigilància de la tos ferina té certes

parti-cularitats. La més evident és la

inespecifici-tat de la clínica en els adolescents i els

adults, que té com a conseqüència la

infra-notificació de la malaltia. Aquestes

caracte-rístiques expliquen les dificultats que hi ha

per elaborar una descripció clínica de cas

adequada a la vigilància en els adults.

Material i mètodes

S`ha realitzat un estudi descriptiu de la

inci-dència de casos de tos ferina declarats al

sis-tema de malalties de declaració obligatòria

(MDO) a Catalunya en el període 1993-2012.

Per a la inclusió dels casos sʼhan utilitzat les

definicions de

cas sospitós

i

cas confirmat

vigents a Catalunya.

Sʼha definit com a

cas sospitós

aquell que

ha presentat tos de més de dues setmanes

de durada i almenys un dels símptomes se

-güents: tos paroxística, estridor inspiratori,

vòmits posttussígens o apnea.

Sʼha definit com a

cas confirmat

aquell que

com pleix la descripció clínica i sʼha

confir-mat al laboratori (per cultiu i/o per la

detec-ció del ge no ma per tècnica dʼamplificadetec-ció,

PCR), o aquell que compleix la descripció

clínica i està relacionat epidemiològicament

amb un cas confirmat.

Per al càlcul de la incidència de la malaltia

sʼhan inclòs els casos sospitosos i

confir-mats notificats al sistema MDO en el

perío-de estudiat. Els perío-denominadors utilitzats per

al càlcul de les taxes dʼincidència han estat

els del padró continu de la població que

publica lʼIdescat.

Resultats

La tendència observada en el període

1993-2002 és de disminució de la incidència

(figura 1). Lʼany 2003 aquesta tendència

sʼin-verteix i sʻobserva un augment dʼincidència

que situa la taxa a 3,8 per 100.000 habitants.

Aquest fet sʼha relacionat amb la

implementa-ció dʼuna prova pilot que sʼha posat en marxa

en un conjunt de centres dʼatenció primària

que hi han participat de forma voluntària. Les

taxes dʼincidència del període 2004-2010

pre-senten un comportament estable si es

com-paren amb les de lʼany 2003 i oscil·len entre

2,7 i 4,4 per 100.0000 habitants. Lʼany 2011,

però, la taxa dʼincidència es multiplica per

cinc i arriba a situar-se a 20,8 per 100.000

habitants. La reemergència de la tos ferina es

manté lʼany 2012, encara que la taxa

dʼinci-dència enregistrada el 2012 és inferior a la de

2011 (15,6 per 10.000 habitants).

Les taxes dʼincidència de tos ferina de

Catalunya han estat tots els anys superiors a

les observades a la resta de lʼEstat espanyol

(figura 2), fet que es podria explicar per una

major detecció i notificació de la malaltia a

Catalunya. Lʼaugment dʼincidència de lʼany

2011 també és més acusat a Catalunya que

a la resta de lʼEstat espanyol (figura 2).

Les taxes dʼincidència més altes al llarg de

tot el període 2004-2012 van ser les

dʼin-fants de menys dʼun any i lʼany 2011 es va

assolir el valor màxim (468,83 casos per

Evolució de la tos ferina a

Catalunya durant els anys

2004-2012

Figura 1

(3)

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Evolució de la tos ferina a

Catalunya durant els anys

2004-2012

100.000 habitants) (taula 1). En aquest grup

dʼedat les taxes dʼincidència van ser

supe-riors en els infants de menys de 6 mesos

respecte dels de més de 6 mesos o iguals

(taula 2). El percentatge de casos dʼinfants

de menys de 6 mesos oscil·la entre un

77,3% i un 88,7% segons lʼany (taula 2).

Després del grup dʻinfants de menys dʼun

any, les taxes dʼincidència més altes en el

període 2004-2010 se situen en el grup

dʼe-dat dʼ1-4 anys. En canvi els anys 2011 i 2012

es caracteritzen per un augment de casos

en el grup dʼinfants de 5-9 anys, fet que no

sʼha produït els anys anteriors (taula 1).

És rellevant que sigui en els infants de menys

de 6 mesos on es troben les taxes

dʼincidèn-cia més altes, ja que és en aquest grup dʼedat

on hi ha més hospitalitzacions i complicacions

greus de la malaltia, inclosa la mort.

Pel que fa a les defuncions per tos ferina

durant el període 2008-2012 sʼhan produït

13 morts entre els casos notificats al sistema

MDO, 9 dels quals (69,2%) són infants de

menys dʼun any. La taxa de letalitat per al

període 2008-2012 en infants de menys dʼun

any és de 0,8%.

Lʼaugment de la incidència els anys 2011

i 2012

Tendència

Lʼany 2011 a Catalunya sʻobserva un

aug-ment dʼincidència significatiu i multiplica per

cinc la taxa dʼincidència de lʼany 2010 (4,4

per 100.000 habitants lʼany 2010 i 20,8 per

100.000 habitants lʼany 2011).

Classificació dels casos

Dels casos notificats lʼany 2011, un 72,2%

sʼhan confirmat per laboratori (prova de

PCR positiva) o per vincle epidemiològic

amb un cas confirmat, mentre que el 27,8%

sʼhan catalogat com a sospitosos. La taula 3

Figura 2

Comparació de la incidència de la tos ferina

entre lʼEstat espanyol i Catalunya

2004 153,45 7,44 3,29 9,07 1,78 0,64 1,02 0,00 0,04 2005 120,45 11,26 1,90 3,20 0,00 0,37 0,49 0,10 0,04 2006 114,07 6,73 4,85 5,37 0,00 0,19 0,39 0,19 0,08 2007 193,90 12,59 4,98 8,16 3,88 0,48 0,15 1,02 0,29 2008 221,76 16,74 8,47 10,44 1,47 0,58 1,86 0,36 0,16 2009 169,35 13,26 4,87 2,71 1,16 0,99 0,58 0,79 0,36 2010 179,19 12,89 6,28 9,12 2,04 1,04 1,46 1,13 0,43 2011 468,83 92,03 92,67 43,56 9,37 4,71 8,95 7,19 3,02 2012 330,88 66,20 54,80 50,74 9,07 3,98 6,39 5,21 2,05

Taula 1

Taxes dʼincidència de la tos ferina segons grup dʼedat (Catalunya 2004-2012)

Grup dʼedat

Anys Menors 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 Més gran

1 any anys anys anys anys anys anys anys o igual

(4)

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Evolució de la tos ferina a

Catalunya durant els anys

2004-2012

mostra que també lʼany 2012 (dades

provi-sionals) el percentatge més elevat de casos

notificats han estat confirmats, i superen el

50%.

Comportament dels casos segons lʼedat

Les taxes dʼincidència més altes se situen

en el grup dʼedat dʼinfants de menys dʼun

any (468,88 per 100.000 habitants lʼany

2011 i 330,80 per 100.000 habitants lʼany

2012) (figura 3). Aquestes taxes són

sensi-blement més elevades que les observades

en el període 2004-2010 (taula 1).

Entre els infants de menys dʼun any, el

77,8% correspon a menors de 6 mesos

lʼany 2011, mentre que lʼany 2012 el

per-centatge de ca sos en aquest grup dʼedat és

del 81,5% (taula 2).

Cal destacar lʼaugment dʼincidència

obser-vat sobretot lʼany 2011 en el grup de 5-9

anys, que se situa a 92,67 per 100.000

habitants, gairebé 15 vegades superior a la

taxa mitjana en aquest grup dʼedat els

altres anys. Aquest augment es produeix

per un excés de casos en infants de 8-9

anys, gran part dels quals havien estat

vacunats correctament (5 dosis).

Lʼany 2012 lʼaugment dʼincidència observat

en els infants de 5-9 anys va ser menor i es

va situar a 54,80 per 100.000 habitants; és

a dir, 9 vegades superior a la taxa mitjana

en aquest grup dʼedat en altres anys.

Comportament dels casos segons el sexe

En el període 2011-2012 es produeix un

lleuger predomini de casos entre les

2004 12 11,21 95 88,79 107 2005 12 13,33 78 86,67 90 2006 10 11,36 78 88,64 88 2007 22 14,47 130 85,53 152 2008 25 13,66 158 86,34 183 2009 19 12,93 128 87,07 147 2010 19 12,58 132 87,42 151 2011 92 22,17 323 77,83 415 2012 52 18,51 229 81,49 281

Taula 2

Casos de tos ferina en menors dʼun any. Distribució en menors de 6 mesos i

majors de 6 mesos (Catalunya 2004-2012)

Casos igual o majors de 6 mesos Casos menors de 6 mesos Total

Anys Nombre % Nombre % de casos

Cas sospitós 439 (27,8%) 484 (41,8%)

Cas confirmat 1.140 (72,2%) 675 (58,2%)

Total 1.579 (100%) 1.159 (100%)

Taula 3

Classificació dels casos de tos ferina notificats (Catalunya 2011-2012)

Tipus de cas 2011 2012

Figura 3

(5)

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Evolució de la tos ferina a

Catalunya durant els anys

2004-2012

dones (un 55% i un 45%, respectivament)

(figura 4).

Comportament de la malaltia al territori

Sʼobserven diferències entre territoris pel

que fa a les taxes dʼincidència en els anys

2011 i 2012. Lʼany 2011 superen el valor de

la taxa global de Catalunya (20,8 per

100.000 habitants) lʼUVE Vallès Occidental i

Vallès Oriental (37,1 per 100.000 habitants)

i lʼUVE Girona (44,5 per 100.000 habitants)

(taula 4). Lʼaugment dʼincidència de lʼany

2011 es comença a observar a la Regió

Sanitària Girona i després sʻestén a la resta

del territori de Catalunya.

El valor de la taxa global de Catalunya

(15,5 per 100.000 habitants) lʼany 2012 se

supera a lʼUVE Vallès Occidental i Vallès

Oriental (29,5 per 100.000 habitants) o a

lʼUVE Girona (18,4 per 100.000

habi-tants), tot i que el valor de la taxa de

lʼUVE Girona el 2012 disminueix de forma

notable si es compara amb la taxa

assoli-da lʼany 2011.

Conclusions

• El comportament de la tos ferina a

Catalunya en els anys 2011 i 2012 ha

estat de malaltia reemergent, com ho

demostra el fet que lʼany 2011 es

multipli-qués per cinc la taxa dʼincidència

(compa-rada amb la de lʼany 2010).

• Les taxes dʼincidència més altes es troben

en els infants de menys dʼun any i

sobre-tot en els de menys de 6 mesos. Aquestes

edats són el grup en què la malaltia cursa

amb més hospitalitzacions i casos greus.

• Lʼany 2011 sʻobserva un augment de

casos de tos ferina en el grup dʼinfants de

5-9 anys (majoritàriament lʼaugment se

situa en el grup de 8-9 anys). Cal seguir

de prop el comportament de la malaltia en

aquest grup dʼedat.

Implicacions per al calendari vacunal

• La reemergència de la tos ferina

observa-da a Catalunya en els observa-darrers anys no és

Figura 4

Distribució dels casos de tos ferina segons sexe (Catalunya 2011-2012)

Barcelona - Zona Sud 226 14,3 17,2 199 16,9 15,2 425 15,4

Barcelonès Nord i Maresme 126 8,0 15,5 131 11,1 16,1 257 9,3 Catalunya Central 108 6,8 21,6 93 7,94 18,6 201 7,3 Ciutat de Barcelona 253 16,1 15,7 154 13,1 9,5 407 14,8 Girona 336 21,3 44,5 139 11,8 18,4 475 17,2 Lleida 29 1,8 6,6 26 2,2 5,9 55 2,0 Camp de Tarragona 16 1,0 2,6 20 1,7 3,2 36 1,3 Terres de lʼEbre 1 0,06 0,5 29 2,4 15,1 30 1,0

Vallès Occidental i Vallès

Occidental 480 30,4 37,1 381 32,5 29,5 861 31,3

Taula 4

Distribució de casos de tos ferina segons unitats de vigilància

epidemiològica al territori

Unitats de vigilància 2011 2012 Total

epidemiològica Nre. % Taxa Nre. % Taxa Nre. %

(6)

un fenomen local, sinó que sʼha descrit en

altres països amb elevades cobertures

vacunals (França, Alemanya, Canadà,

Holanda, EUA). Aquest comportament

evidencia les limitacions de la vacuna

antipertússica. Alguns estudis, així com

les dades de 2011 i 2012 de Catalunya,

semblen avalar que la durada de la

pro-tecció de la vacuna DTPa és inferior a la

de la DTPw. En aquest context és

priorita-ri revisar les polítiques vacunals davant

de la malaltia.

• Lʼaugment de casos observat els anys

2011 i 2012 en els infants de 8-9 anys de

vida (gran part dels quals estan vacunats

correctament amb cinc dosis) podria ser

un indicador indirecte que la vacuna

DTPa té menys durada de protecció que

la vacuna DTPw. Si aquest comportament

persisteix, caldria valorar la conveniència

de retardar als 6 anys la primera dosi de

reforç, que fins ara sʼindica en la franja de

4-6 anys.

• El gran percentatge de casos en infants

de menys de 6 mesos, juntament amb el

fet que en aquesta edat es concentren

les hospitalitzacions i els casos greus,

aconsella protegir els lactants des dels

primers dies de vida. Per tal de disminuir

els casos en aquestes edats sʼhauria de

valorar la conveniència de vacunar les

mares embarassades en el tercer

trimes-tre de la gestació. Aquesta estratègia

podria aplicar-se sola o combinada amb

lʼestratègia del niu (cal valorar-ne els

pros i els contres).

• Cal considerar la vacunació dels

profes-sionals sanitaris que estan en contacte

amb població pediàtrica (sobretot amb

lactants) perquè aquests col·lectius poden

ser una font dʼinfecció important.

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXI. Juny 2010 Número 6

Evolució de la tos ferina a

Catalunya durant els anys

2004-2012

1. European Centre for Disease Prevention and Control. EUVAC.NET.Pertussis surveillance report 2010. Disponible a: http://www.euvac.net/graphics/euvac/pdf/pertussis_2010.pdf

2. Situación de la tos ferina en España. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de España. Año 2009. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Disponible a:

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/Informetosferinajunio2009.pdf

3. Garcia M, Campins M, Roca J, Moraga F, Baquero F, Gené A et al. Bordetella pertussis infection in infants and their household contacts. 4th Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID). 4. Servei de Vigilància Epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública. Resultat del programa pilot de

vigi-lància de la tos ferina a Catalunya. Butlletí Epidemiològic de Catalunya. 2005;26:1-8

5. Tozzi AE, Pandolfi E, Celentano LP, Massari M, Salmaso S, Ciofi degli Atti ML. Comparison of pertussis survei-llance systems in Europe. Vaccine. 2007; 25.291-7.

6. Gil Prieto R, Moraga-Llop FA, Santos JM, Álvaro A, Gil A. Epidemiología de las hospitalizaciones atribuibles a tos ferina en niños menores de 12 meses en España (1999-2005). Vacunas. 2009;10:32-6.

7. Faulkner A, Skoff T, Martin S, Cassiday P, Tondella ML, Liang J et al. Pertussis. A: Roush SW, McIntyre L, Baldy LM, editors. Centers for Disease Control and Prevention. Manual for the surveillance of vaccine-preventable dise-ases. 5th edition 2001. Disponible a: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/index.html.

8. Plotkin SA. The Global Pertussis Initiative: process overview. Pediatr Infect Dis J. 2005;24(5 Suppl):S7-9. 9. National Advisory Committee on Immunization. National consensus conference on pertussis. Toronto, Canada,

May 25-28, 2002. Can Commun Dis Rep. 2003;2953.23.

10. Cherry JD, Hininger U, Richards DM, Stosaeter J, Gustafsson L, Ljungman M, et al. Antibody response patterns to Bordetella pertussis antigens in vaccinated (primed) and unvaccinated (unprimed) young children with pertus-sis. Clin Vaccine Immunol. 2010;17:741-7.

11. Watanabe M, Nagai M. Acellular pertussis vaccines in Japan: past, present and future. Expert Rev Vaccines. 2005;4:173-84.

12. Plotkin SA, Liese J, Madhi SA, Ortiz E. A DTaP-IPV/RPR-T vaccine (Pentaxim): a review of 16 years clinical expe-rience. Expert Rev Vaccines. 2011;10:981-1005.

13. Le T, Cherry JD, Chang SJ, Knoll MD, Lee ML, Barenkamp S et al. Immune responses and antibody decay after immunization of adolescents and adults with an acellular pertussis vaccine: the APERT Study. J Infec Dis. 2004;190:535-44.

14. Klein NP, Barlett J, Rowhani-Rahbar A, Fireman B, Baxter R. Waning protection after fifth dose of acellular per-tussis vaccine in children. N Engl J Med. 2012;367:1012-9.

15. Cherry JD. Epidemic Pertussis in 2012. The resurgence of a vaccine-preventable disease. NEJM 2012;367:785-87. 16. Spearing NM, Horvath RL, McCormack JG. Pertussis. Adults as a source in healthcare settings. Med J Australia.

2002;177:568-9.

17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommendations for use of tetanus toxoid, redu-ced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women and persons who have or anti-cipate having close contact with an infant aged < 12 months. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 2011. MMWR. 2011;60:1424-6.

18. Healy CM, Rench MA, Baker CJ. Implementation of cocconing against pertussis in a high-risk population. Clin Infect Dis. 2011;52:157-62.

(7)

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXI. Juny 2010 Número 6

19. World Health Organization. Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and cellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women and persons who have or anticipate having close contact with an infant aged < 12 months- Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Wkly Epidemiol Rec. 2011;60:1424-7.

20. Skowronski DM, Janjua NZ, Tsafack EPS, Ouakki M, Hoang L, De Serres G. The number needed to vaccinate to prevent infant pertussis hospitalization and death through parent cocoon immunization. Clin Infec Dis. 2012;54:318-27.

21. Healy CM, Baker CJ. Infant pertussis: what to do next? Clin Infec Dis. 2012;54:328-30.

22. Knuf M, Schmitt HJ, Wolter J, Schuerman L, Jaquet JM, Kieninger D et al. Neonatal vaccination with an acellu-lar pertussis vaccine accelerates the acquisition of pertussis antibodies in infants. J Pediatr. 2008;152:655-60. 23. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pertussis (whopping cough) vaccination. Disponible a:

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/default.htm

24. Zheteyeva YA, Moro PL, Tepper NK, Rasmussen SA, Barash FE, Revzina NV et al. Adverse event reports after tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2012;207:59.e1-7.

Evolució de la tos ferina a

Catalunya durant els anys

2004-2012

(8)

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32

(Del 16 de juliol de 2012 al 12 dʼagost de 2012

i del 15 de juliol de 2013 al 11 dʼagost de 2013)

Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.

Distribució setmanal

Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmanes

25 26 27 28 1 a 28

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

07 08 13 17 33 34 37

Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia

diarrees neonatal

(continua a la pàgina següent)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 07 Enteritis i diarrees 4.172 3.726 3.795 3.496 3.459 3.027 3.145 2.858 197.588 145.417 08 Escarlatina 59 49 56 52 39 28 31 23 5.523 4.894 13 Grip 64 46 48 49 40 34 47 39 79.580 105.352 17 Leptospirosi – – 1 – – – – – 9 1 33 Varicel·la 579 759 410 541 326 350 229 241 32.083 34.652 34 Clamídia genital 18 31 3 5 196 11 11 7 614 482 37 Oftàlmia neonatal 1 – 1 – 1 – – – 37 26 39 Altres ITS 630 943 630 792 681 813 578 680 18.324 23.543 70 Condiloma 128 180 83 116 105 133 84 110 3.322 4.143 63 Herpes genital 49 52 42 48 97 41 39 38 1.303 1.541 64 Tricomona 11 18 14 9 20 15 19 7 480 529 TOTAL CATALUNYA 14.571 13.107 185 152 199 168 1 1.544 1.891 228 54 3 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 01 ALT CAMP 136 115 – – 2 3 – – 6 7 – – – – 02 ALT EMPORDÀ 364 538 5 13 6 10 – – 41 62 – – – – 03 ALT PENEDÈ 80 77 1 3 – 1 – – 5 9 – 1 – – 04 ALT URGELL 52 45 1 1 1 – – – 1 5 – – – – 05 ALTA RIBAGORÇA 3 4 – – – – – – – 1 – – – – 06 ANOIA 167 212 1 4 – – – – 17 31 – – – – 07 BAGES 318 383 2 3 6 8 – – 71 64 – – – – 08 BAIX CAMP 645 381 11 2 4 7 – – 38 39 1 1 – – 09 BAIX EBRE 189 163 1 – 2 10 – – 15 29 – – – – 10 BAIX EMPORDÀ 271 226 6 – 1 1 – – 49 31 – – – – 11 BAIX LLOBREGAT 1.528 1.886 28 34 23 17 – – 192 237 – – – – 12 BAIX PENEDÈS 351 67 – – 3 – – – 7 – – – – – 13 BARCELONÈS 3.830 3.312 32 22 49 58 – – 379 609 211 39 3 – 14 BERGUEDÀ 40 76 – – 2 1 – – 5 7 – – – – 15 CERDANYA 87 32 – – – – – – 6 – – – – – 16 CONCA DE BARBERÀ 26 50 – – – – – – 5 2 – – – – 17 GARRAF 522 385 7 3 3 3 – – 54 27 – – – – 18 GARRIGUES 23 36 – – – – – – 2 2 – – – – 19 GARROTXA 135 91 1 1 4 – – – 8 6 – 1 – – 20 GIRONÈS 449 376 33 9 3 3 1 – 68 87 2 2 – – 21 MARESME 785 664 9 6 20 9 – – 77 64 1 1 – – 22 MONTSIÀ 174 148 – 1 8 – – – 16 18 – – – – 23 NOGUERA 86 112 – 3 1 – – – 5 23 – – – – 24 OSONA 303 297 4 2 – 3 – – 31 34 – – – – 25 PALLARS JUSSÀ 20 26 1 – – – – – – 2 – – – – 26 PALLARS SOBIRÀ 20 21 – – 1 – – – 6 – – – – – 27 PLA DʼURGELL 45 67 – 1 2 – – – – – – – – – 28 PLA DE LʼESTANY 37 51 1 3 – 2 – – 10 8 – – – – 29 PRIORAT 8 12 – – – – – – – – – – – – 30 RIBERA DʼEBRE 52 39 – 1 7 – – – 8 5 – – – – 31 RIPOLLÈS 46 42 – 1 11 8 – – 4 7 – – – – 32 SEGARRA 33 48 – – – – – – 5 5 – – – – 33 SEGRIÀ 589 620 5 4 2 2 – – 39 49 7 – – – 34 SELVA 285 322 3 1 12 2 – – 44 35 – – – – 35 SOLSONÈS 21 8 – – – – – – 2 2 – – 1 – 36 TARRAGONÈS 551 377 10 7 5 10 – – 72 72 – – – – 37 TERRA ALTA 19 22 – – – – – – – 1 – – – – 38 URGELL 51 91 1 2 – 1 – – 10 3 – 1 – – 39 VAL DʼARAN 27 8 – – 1 – – – 5 3 – – – – 40 VALLÈS OCCIDENTAL 1.645 1.017 13 14 16 9 – – 150 171 4 8 3 – 41 VALLÈS ORIENTAL 558 660 9 11 4 – – – 91 134 2 – – –

(9)

Total Catalunya 7.570.908 49 44

Percentatge de declaració al sistema MDO

* Estadística de població de Catalunya, 2012.

Comarques Població* Percentatge (%)

2012 2013 Alt Camp 45.299 100 100 Alt Empordà 141.517 67 77 Alt Penedès 106.252 21 21 Alt Urgell 21.386 75 63 Alta Ribagorça 4.235 100 100 Anoia 118.817 60 60 Bages 186.084 69 71 Baix Camp 193.535 63 45 Baix Ebre 83.125 81 56 Baix Empordà 133.754 86 50 Baix Llobregat 806.799 70 69 Baix Penedès 101.138 95 25 Barcelonès 2.254.052 28 22 Berguedà 41.202 38 38 Cerdanya 19.047 100 50 Conca de Barberà 21.148 100 100 Garraf 147.107 85 75 Garrigues 20.212 100 100 Garrotxa 55.855 71 61 Gironès 184.187 74 54 Maresme 436.487 64 78 Montsià 72.121 57 43 Noguera 40.200 100 100 Osona 154.588 62 59 Pallars Jussà 14.113 100 67 Pallars Sobirà 7.457 100 100 Pla dʼUrgell 37.267 100 100 Pla de lʼEstany 31.463 100 100 Priorat 9.971 100 100 Ribera dʼEbre 23.867 75 50 Ripollès 26.268 80 55 Segarra 23.365 50 100 Segrià 209.965 76 61 Selva 173.518 50 51 Solsonès 13.676 100 50 Tarragonès 251.282 65 51 Terra Alta 12.713 50 50 Urgell 36.975 100 100 Val dʼAran 10.056 100 25 Vallès Occidental 898.173 52 48 Vallès Oriental 402.632 51 53

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

TOTAL CATALUNYA 2.519 3.228 400 539 227 179 64 49

Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32

(Del 16 de juliol de 2012 al 12 dʼagost de 2012

i del 15 de juliol de 2013 al 11 dʼagost de 2013)

39 70 63 64

Codi Comarques Altres infeccions Condiloma Herpes Tricomones

de transmissió genital sexual 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 01 ALT CAMP 19 27 3 2 – 1 – – 02 ALT EMPORDÀ 52 77 13 13 6 3 3 6 03 ALT PENEDÈS 10 20 3 – 1 1 – – 04 ALT URGELL 5 10 – 2 2 – – – 05 ALTA RIBAGORÇA – 1 – – – – – – 06 ANOIA 30 55 4 6 – 2 – 1 07 BAGES 50 90 12 13 3 5 – 3 08 BAIX CAMP 32 46 2 3 4 2 – – 09 BAIX EBRE 25 49 2 6 2 4 2 – 10 BAIX EMPORDÀ 100 89 1 1 4 5 1 – 11 BAIX LLOBREGAT 343 432 48 99 18 26 7 4 12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – 13 BARCELONÈS 674 827 137 190 134 69 27 15 14 BERGUEDÀ 18 9 – – 1 – 1 – 15 CERDANYA – – – – – – – – 16 CONCA DE BARBERÀ 6 9 – – – – – – 17 GARRAF 59 80 17 17 2 5 1 – 18 GARRIGUES 4 8 – – – 2 – – 19 GARROTXA 19 25 1 3 – – – 1 20 GIRONÈS 98 109 14 16 2 5 1 3 21 MARESME 151 154 24 28 5 8 5 – 22 MONTSIÀ 16 32 5 4 1 – – – 23 NOGUERA 11 42 2 1 – 3 – 1 24 OSONA 43 57 4 10 1 2 – 1 25 PALLARS JUSSÀ 5 3 – 1 – – – – 26 PALLARS SOBIRÀ 3 – – 1 – – – – 27 PLA DʼURGELL 10 11 1 2 – 1 – – 28 PLA DE LʼESTANY 8 16 – 2 – 1 – 1 29 PRIORAT 3 5 – 1 – – – – 30 RIBERA DʼEBRE 10 11 2 – – – – – 31 RIPOLLÈS 5 12 1 2 2 1 – – 32 SEGARRA 7 9 1 – – – – – 33 SEGRIÀ 64 105 5 20 1 5 5 6 34 SELVA 36 52 9 6 8 2 – – 35 SOLSONÈS 3 – – – – – – – 36 TARRAGONÈS 66 102 13 12 4 4 2 2 37 TERRA ALTA 3 3 – – – – – – 38 URGELL 19 25 – 1 – 1 – – 39 VAL DʼARAN 3 – 1 1 – – – – 40 VALLÈS OCCIDENTAL 289 348 47 45 13 9 3 2 41 VALLÈS ORIENTAL 220 275 28 31 13 13 6 3

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Raó entre els casos declarats lʼany 2013

i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 29 a 32

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància

(10)

epidemio-* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 32*

* No sʼhi inclouen els casos en què falta lʼedat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats. Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Distribució per grups dʼedat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2013

Malalties Homes Dones

01 02 03 04 06 12 14 15 16 18

Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me--paratifoide hepatitis niosi ningocòccica

víriques

TOTAL CATALUNYA 561 8 4 20 5 31

(continua a la pàgina següent)

01 ALT CAMP – – 1 – – – – – – – 02 ALT EMPORDÀ – – 12 – – – 2 – – – 03 ALT PENEDÈS – – 23 – – – – – – 2 04 ALT URGELL – – – – – – – – – – 05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – 06 ANOIA – – 3 – – – – – – 1 07 BAGES – – 11 – – – – – – 1 08 BAIX CAMP – – 9 – – – – – – 1 09 BAIX EBRE – – 2 – – – – – – – 10 BAIX EMPORDÀ – – 15 – 3 – 3 – – 1 11 BAIX LLOBREGAT – – 63 – – – – – – 2 12 BAIX PENEDÈS – – 1 – – – – – – 2 13 BARCELONÈS – – 84 – 5 2 5 – – 10 14 BERGUEDÀ – – 15 – – – – – – – 15 CERDANYA – – – – – – – – – – 16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – – 17 GARRAF – – 12 – – – – – – 1 18 GARRIGUES – – – – – – – – – – 19 GARROTXA – – 3 – – – 1 – – – 20 GIRONÈS – – 31 – – 1 3 2 – – 21 MARESME – – 29 – – 1 2 1 – 1 22 MONTSIÀ – – 1 – – – – – – – 23 NOGUERA – – 1 – – – – 1 – – 24 OSONA – – 4 – – – 1 – – 1 25 PALLARS JUSSÀ – – 6 – – – – – – – 26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – 27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – – 28 PLA DE LʼESTANY – – 3 – – – 2 – – 1 29 PRIORAT – – – – – – – – – – 30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – – 31 RIPOLLÈS – – 5 – – – – – – – 32 SEGARRA – – – – – – – – – – 33 SEGRIÀ – – – – – – – – – – 34 SELVA – – 14 – – – 1 – – – 35 SOLSONÈS – – 2 – – – – – – – 36 TARRAGONÈS – – 33 – – – – 1 – 2 37 TERRA ALTA – – 2 – – – – – – – 38 URGELL – – – – – – – – – – 39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – 40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 156 – – – – – – 2 41 VALLÈS ORIENTAL – – 19 – – – – – – 3 <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 01 Brucel·losi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 03 Tos ferina 15 3 3 – – 3 2 – 1 27 11 3 3 1 2 5 – 1 1 27 04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 06 Shigel·losi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 Febre tifoide-paratifoide – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14 Altres hepatitis víriques 1 – – – – – – 1 1 3 – 1 – – – – – – – 1

15 Leishmaniosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 Malaltia meningocòccica – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – 1 – – 1 20 Paludisme – – 1 – 1 – 2 – – 4 – – 1 – – 1 – – – 1 21 Parotiditis 2 1 1 – 4 – – – – 8 1 – – – – – – 1 – 2 25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 28 Febre botonosa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 31 Tuberculosi pulmonar – – – – 3 4 2 5 6 20 1 – – – 1 6 1 – 2 11 32 Altres tuberculosis – – – 1 1 3 1 1 6 13 – – – – – 3 1 – 4 8 35 Xarampió 4 – – – 1 2 2 – – 5 – – – – 1 1 2 – – 4 36 Sífilis – – – 6 98 154 85 28 18 389 – – – 3 18 37 17 12 4 91 38 Gonocòccia – – 2 30 190 155 48 15 1 441 – – 1 11 26 13 9 5 3 68 40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 41 Hidatidosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 45 Sida** – – – – 3 13 13 7 5 41 – – – – – 2 3 – 1 6 46 Legionel·losi – – – – – 1 1 1 6 9 – – – – – – 1 1 2 4 47 Amebosi – – – – – – 1 – – 1 – – – – – – – – – – 48 Hepatitis A – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 49 Hepatitis B – – – – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – – 50 Meningitis tuberculosa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

54 Mal. inv. per H. influenzae B – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

56 Gastroenteritis per E. coliO157:H7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

65 Limfogranuloma veneri – – – – 5 13 7 2 – 27 – – – – – – – – – –

66 VIH – – – 6 51 62 41 18 8 186 – – – – 7 13 4 1 1 26

(11)

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 32*

TOTAL CATALUNYA 36 245 10 437 143 34 479 506 5 86

* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT). (continua a la pàgina següent)

01 ALT CAMP – – – – – 6 2 – 3 2 – 1 – 02 ALT EMPORDÀ 2 4 – 1 – 13 6 – 4 6 – – 2 03 ALT PENEDÈS – 1 – – – 11 3 – 3 3 – – 3 04 ALT URGELL – – – – – – 1 – – – – – 1 05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – 06 ANOIA 1 13 – – – 4 1 2 6 3 – – – 07 BAGES – 11 – – – 10 2 – 5 6 – – 3 08 BAIX CAMP 1 1 – – – 4 – – 6 2 – – 1 09 BAIX EBRE – 1 – – – 4 3 6 – – – – 1 10 BAIX EMPORDÀ 1 2 – – – 3 1 – 6 7 – 1 1 11 BAIX LLOBREGAT 6 28 – – – 52 18 – 31 36 – – 6 12 BAIX PENEDÈS – – – 1 – 4 1 – 1 3 – – 1 13 BARCELONÈS 11 62 – – – 150 34 25 287 305 – – 20 14 BERGUEDÀ – 2 – – – – – – 3 1 – – – 15 CERDANYA – – – – – 1 1 – – – – – – 16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – 1 – – – 17 GARRAF – 3 – – – 4 3 – 11 7 – – – 18 GARRIGUES – – – – – – 1 – 2 1 – – – 19 GARROTXA – 2 – – – 11 2 – 4 2 – – – 20 GIRONÈS 3 13 – – – 9 6 – 12 10 – 1 3 21 MARESME 1 17 – – – 26 12 – 18 16 – – 4 22 MONTSIÀ – – – – – – 1 – – – – – 1 23 NOGUERA – – – – – 2 – – 2 – – – 1 24 OSONA 3 30 – – – 7 4 – 7 3 – – 10 25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – 1 – – – – 26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – – 27 PLA DʼURGELL – – – – – – 2 – 2 – – – – 28 PLA DE LʼESTANY – 2 – – – 5 1 – 2 – – 1 – 29 PRIORAT – – – – – 1 – – – – – – – 30 RIBERA DʼEBRE – – – 2 – 1 – – – 2 – – – 31 RIPOLLÈS – – – – – 1 – – – 2 – – 1 32 SEGARRA – – – – – 1 1 – – – – – 1 33 SEGRIÀ – – – – – 15 7 – 14 3 – – 3 34 SELVA – 9 – 1 – 10 3 – 10 7 – 1 – 35 SOLSONÈS – – – – – – 1 – – – – – – 36 TARRAGONÈS 1 4 – 3 – 13 2 – 8 20 – – 3 37 TERRA ALTA – 2 – – – – – – – – – – – 38 URGELL – – – – – 3 – – – 1 – – 1 39 VAL DʼARAN – 22 – – – – – – – – – – – 40 VALLÈS OCCIDENTAL 4 13 – 2 – 58 20 – 19 38 – – 10 41 VALLÈS ORIENTAL 2 3 – – – 8 4 – 12 19 – – 9 20 21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46

Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono - Tètanus Hidatidosi

Legio-botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi

losis Setmanes 1-4 – – 23 – – – 2 – – 4 – Setmanes 5-8 – – 41 – 1 – 4 – – 9 5 Setmanes 9-12 – – 44 – – – 3 1 – 7 5 Setmanes 13-16 – – 122 – 3 1 2 – – 2 4 Setmanes 17-20 – – 135 – 4 1 – 1 – 2 8 Setmanes 21-24 – – 85 – – 1 5 – – 4 8 Setmanes 25-28 – – 57 – – 1 – 3 – 1 1 Setmanes 29-32 – – 54 – – – 4 – – 2 5 Setmanes 33-36 Setmanes 37-40 Setmanes 41-44 Setmanes 45-48 Setmanes 49-52 Total 561 8 4 20 5 31 36 01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20

Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme -paratifoide hepatitis niosi ningocòccica

víriques

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

Setmanes 1-4 29 – – – 53 11 1 66 73 – – Setmanes 5-8 27 – – – 79 25 4 79 69 – 2 Setmanes 9-12 33 – – – 83 23 3 85 78 – – Setmanes 13-16 27 – 4 – 71 15 – 53 82 – – Setmanes 17-20 38 – 5 – 40 16 – 57 64 – – Setmanes 21-24 46 – – – 33 15 – 68 65 – 2 Setmanes 25-28 35 – 1 – 47 17 17 35 41 – 1 Setmanes 29-32 10 – – – 31 21 9 37 37 – – Setmanes 33-36 Setmanes 37-40 Setmanes 41-44 Setmanes 45-48 Setmanes 49-52 Total 245 10 437 143 34 480 509 5

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41

Parotiditis Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi botonosa pulmonar tuberculosis

(12)

Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 32*

TOTAL CATALUNYA 7 39 14 4 3 2 27

* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

01 ALT CAMP – – – – – – – – – – – – 02 ALT EMPORDÀ 2 1 – – – – – 1 – – – – 03 ALT PENEDÈS – – – – – – – – – – – – 04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – – 05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – 06 ANOIA – – – – – – – – – – – – 07 BAGES – 2 1 – – – – – – – – – 08 BAIX CAMP – 1 1 – – – – – – – – – 09 BAIX EBRE – – – – – – – – – – – – 10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – – – – – 1 – 11 BAIX LLOBREGAT 2 6 2 – – – – – – – – – 12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – – – – 13 BARCELONÈS 2 6 4 – – – – – – – – 21 14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – – – 15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – 16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – – 17 GARRAF – 1 – – – – – – – – – 3 18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – – 19 GARROTXA – – – – – – – 1 – – – – 20 GIRONÈS – – – – – – – – – – 1 – 21 MARESME – 6 3 1 – – – – – – – – 22 MONTSIÀ – – 1 – – – – – – – – – 23 NOGUERA – 2 – – – – – – – – – – 24 OSONA – – – – – – – 1 – – – – 25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – – 26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – 27 PLA DʼURGELL – 1 – – – – – – – – – – 28 PLA DE LʼESTANY 1 – – – – – – – – – – – 29 PRIORAT – – – – – – – – – – – – 30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – – – – 31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – – 32 SEGARRA – – – – – – – – – – – – 33 SEGRIÀ – 5 – 1 – – – – – – – – 34 SELVA – – – – – – – – – – – 1 35 SOLSONÈS – 1 – – – – – – – – – – 36 TARRAGONÈS – 1 – – – – – – – – – – 37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – 38 URGELL – – – – – – – – – – – – 39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – – – 40 VALLÈS OCCIDENTAL – 4 2 2 – – – – – – – 1 41 VALLÈS ORIENTAL – 2 – – – – – – – – – 1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65

Codi Comarques Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfogra-tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma

influenzae B coliO157:H7 urèmica veneri

Setmanes 1-4 4 9 – 6 1 – – – – – – Setmanes 5-8 11 11 1 17 2 – – – – – – Setmanes 9-12 6 10 – 6 2 2 – – – 2 – Setmanes 13-16 7 13 1 4 1 1 – – – – – Setmanes 17-20 6 10 1 1 3 – – – – – – Setmanes 21-24 5 14 – 2 4 1 – – – – – Setmanes 25-28 3 6 3 1 1 – – – – 1 – Setmanes 29-32 5 13 1 2 – – – – – – – Setmanes 33-36 Setmanes 37-40 Setmanes 41-44 Setmanes 45-48 Setmanes 49-52 Total 47 86 7 39 14 4 3

Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013

* Nombre de casos declarats.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).

Setmanes 1-4 – – 8 37 Setmanes 5-8 – – 5 49 Setmanes 9-12 – – 4 41 Setmanes 13-16 – 1 2 35 Setmanes 17-20 – – 5 22 Setmanes 21-24 – 1 – 16 Setmanes 25-28 – – 1 7 Setmanes 29-32 – – 2 5 Setmanes 33-36 Setmanes 37-40 Setmanes 41-44 Setmanes 45-48 Setmanes 49-53 Total 2 27 212 56 57 65 66

Gastroente- Síndrome Limfogra- VIH ritis per E. hemolitico- nuloma

coliO157:H7 urèmica veneri

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Sida* Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus

nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal

influenzaeB

(13)

Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Declaració de microorganismes al Sistema de

notificació microbiològica de Catalunya.

1

Setmanes 29 a 32

Nombre Total de casos acumulats Malaltia infecciosa/agent microbià de 2012 2013

casos Nombre %* Nombre %*

INFECCIONS RESPIRATÒRIES H. influenzae 29 109 2,90 209 6,24 H. influenzaeserotipus B 0 1 0,03 1 0,03 Pneumococ 106 1.370 36,45 1.146 34,21 M. pneumoniae 42 140 3,72 186 5,55 C. pneumoniae 0 6 0,16 2 0,06 C. psittaci 0 0 0,00 0 0,00 Chlamydophilaspp. 0 0 0,00 0 0,00 C. burmetii 0 3 0,08 5 0,15 Legionella spp. 17 73 1,94 64 1,91 Virus gripal 0 1 0,03 1 0,03 V. gripal A 1 1.096 29,16 235 7,01 V. gripal B 0 68 1,81 631 18,84 V. parainfluenzae 15 75 2,00 95 2,84

Virus respiratori sincicial 1 482 12,82 529 15,79

Adenovirus 25 103 2,74 135 4,03 B. pertussis 41 232 6,17 111 3,31 TOTAL 277 3.759 100,00 3.350 100,00 ENTERITIS Adenovirus 15 151 3,21 101 2,68 Salmonellano tifòdica 253 1.150 24,46 981 26,04 Shigellaspp. 0 6 0,13 1 0,03 S. flexneri 1 25 0,53 8 0,21 S. sonnei 4 11 0,23 8 0,21 Campylobacterspp. 29 179 3,81 178 4,73 C. coli 10 34 0,72 33 0,88 C. jejuni 362 1.543 32,82 1.342 35,63 Yersiniaspp. 0 0 0,00 0 0,00 Y. enterocolitica 3 24 0,51 12 0,32 Y. pseudotuberculosis 0 0 0,00 0 0,00 E. coli enterotoxigènica 7 4 0,09 14 0,37 Vibriospp. 1 0 0,00 1 0,03 Vibrio cholerae 0 0 0,00 0 0,00 Vibrio parahaemolyticus 0 0 0,00 0 0,00 Rotavirus 52 1.575 33,50 1.088 28,88 TOTAL 737 4.702 100,00 3.767 100,00 MENINGOENCEFALITIS Meningococ 0 4 2,72 5 5,49 Meningococ grup B 2 19 12,93 8 8,79 Meningococ grup C 1 1 0,68 2 2,20 H. influenzae 0 3 2,04 3 3,30 H. influenzaeserotipus B 0 3 2,04 0 0,00 Pneumococ 2 57 38,78 25 27,47

Altres agents de meningoencefalitis 2 27 18,37 21 23,08

C. neoformans 0 0 0,00 0 0,00 Enterovirus 3 12 8,16 20 21,98 Salmonella no tifòdica 0 0 0,00 0 0,00 S. agalactiae 0 7 4,76 1 1,10 L. monocytogens 6 14 9,52 6 6,59 TOTAL 16 147 100,00 91 100,00

Nombre Total de casos acumulats Malaltia infecciosa/agent microbià de 2012 2013

casos Nombre %* Nombre %*

INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Gonococ 115 290 20,00 564 30,72 C. trachomatis 89 442 30,48 566 30,83 T. pallidum 68 337 23,24 334 18,19 H. ducreyi 0 0 0,00 0 0,00 T. vaginalis 23 118 8,14 130 7,08 Herpes simple 60 263 18,14 242 13,18 TOTAL 355 1.450 100,00 1.836 100,00 MICOBACTERIOSIS M. tuberculosis (complex) 94 425 85,00 435 84,14 M. avium intracellulare 5 15 3,00 26 5,03 M. kansasii 1 4 0,80 3 0,58 Mycobacteriumspp. 6 38 7,60 44 8,51 M. xenopi 0 18 3,60 9 1,74 TOTAL 106 500 100,00 517 100,00 AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES

SENSE FOCUS Meningococ 0 4 1,83 3 2,16 Meningococ grup B 0 4 1,83 1 0,72 Meningococ grup C 0 0 0,00 0 0,00 H. influenzae 2 16 7,31 11 7,91 H. influenzaeserotipus B 0 1 0,46 0 0,00 Pneumococ 6 130 59,36 66 47,48 S. typhi/paratyphi 2 9 4,11 8 5,76 S. agalactiae 7 20 9,13 24 17,27 L. monocytogenes 5 35 15,98 26 18,71 TOTAL 22 219 100,00 139 100,00 ALTRES MALALTIES INFECCIOSES

Pneumococ 1 12 4,92 13 6,13 Brucella 2 5 2,05 3 1,42 R. conorii 2 10 4,10 9 4,25 V. hepatitis A 2 26 10,66 11 5,19 V. hepatitis B 1 13 5,33 17 8,02 V. xarampió 4 17 6,97 4 1,89 V. rubeòla 0 6 2,46 2 0,94 Plasmodiumspp. 0 4 1,64 0 0,00 P. falciparum 12 24 9,84 30 14,15 P. malariae 0 0 0,00 0 0,00 P. ovale 0 1 0,41 0 0,00 P. vivax 0 4 1,64 4 1,89 Leishmania 0 5 2,05 9 4,25 Leptospira 0 0 0,00 0 0,00 L. monocytogenes 5 7 2,87 17 8,02 Altres agents 8 8 3,28 19 8,96 V. parotiditis 5 20 8,20 12 5,66 Dengue 4 10 4,10 16 7,55 Trypanosoma cruzi 11 72 29,51 46 21,70 TOTAL 57 244 100,00 212 100,00

Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 55,3%.

1Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.

(14)

Barcelona província (excepte Barcelona ciutat)

UVE Barcelonès Nord- TIA Arenys de Mar Familiar 21 52,5 Tiramisú

Maresme Tos ferina Sant Coloma de Gramenet Familiar 2 66,6

Tos ferina Palafolls Familiar 2 50,0 –

Tos ferina Badalona Familiar 2 33,3 –

UVE Catalunya Central Tos ferina Vic Familiar 4 – –

UVE Costa Ponent TIA Vilafranca del Penedès Familiar 5 100,0 –

GEA Sant Joan Despí Familiar/Viatge 4 80,0 –

UVE Vallès Occidental i GEA Granollers Nosocomial 2 28,6 –

Vallès Oriental Legionel·losi Sabadell Comunitari 5

Legionel·losi Granollers Comunitari 9 – –

Barcelona Ciutat GEA Barcelona Familiar 8 – –

GEA Barcelona Residència gent gran 5 – –

Tos ferina Barcelona Familiar 3 60,0 –

Tos ferina Barcelona Famiiar 2 40,0 –

Tos ferina Barcelona Familiar 3 100,0 –

Tos ferina Barcelona Familiar 2 66,6 –

Girona GEA – Familiar 8 100,0 –

GEA Girona Campament 30 68,2 Aigua xarxa

GEA Sant Feliu de Guíxols Comunitari 20 – –

Parotiditis Torroella de Montgrí Càmping 2 – –

Hepatitis A Blanes Viatge 2 – –

Tos ferina Sant Feliu de Guíxols Famiiar 2 – –

Tos ferina Blanes Familiar 3 42,9 –

Tos ferina Olot Familiar 2 40,0 –

Tuberculosi Olot Familiar 2 – –

Lleida TIA Vallfogona de Balaguer Familiar 4 80,0 Pollastre

GEA Lleida Estada esportiva – – –

Tarragona Tos ferina – Familiar 2 – –

Tos ferina – Familiar 3 – –

Tos ferina – Familiar 3 – –

Tos ferina – Familiar 3 – –

Tipus

Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle

de brot de casos dʼatac sospitós

Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 29 a 32.

Distribució geogràfica

* TIA: toxiinfecció alimentària.

** UVE: unitat de vigilància epidemiològica.

Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Butlletí Epidemiològic de Catalunya.Volum XXXIV. Agost 2013Número 8

Director:

Pere Godoy.

Adjunta de direcció:

Glòria Carmona.

Consell de redacció:

Anna Puigdefàbregas, Esther Bigas, Luis Urbiztondo, Manuel Rabanal, Neus

Rams, Rosa Gispert, Esteban Saltó, Vicenç Martínez, Victòria Castell, Josep Maria Suelves.

Correcció de textos:

Secció de Planificació Lingüística.

Subscripcions:

Direcció de Vigilància de Salut Pública (tel. 935513674) / bec.salut@gencat.cat

© Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

D. L. B- 9672-1980

Butlletí Epidemiològic de Catalunya

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...