Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI. 1. DISPOSICIONS GENERALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Consell Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Composició del Consell Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.1. Personal docent i investigadorcontractat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Convocatòria concurs públic per a places de professor associat . . . . . 3. 3. ESTUDIANTAT. ......................................... 4. 3.1 Beques i ajudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Convocatòria d’una beca per a estudiants/tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 4. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Proves selectives d’assessor lingüístic d’anglès . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.1 Patrimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Convocatòria i resolució d’un concurs d’obres d’art. Convocatòria i resolució d’un concurs de logotips per a l’Oficina Verda . . . . . . . . . . 7. 5. ELECCIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Proclamació candidatures i eleccions a degà/na, director/a. Dates eleccions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Any I • Número 7 • Abril de 1998.

(2) 2. Núm. 7 • Abril de 1998. 6. RESOLUCIONS DELRECTORAT I VICERECTORAT . . . . . . . 14 6.1 Nomenaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Drectors de titulacions, secretari de departament . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6.2 Cessaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Vicepresidents CIT, secretari de departament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.

(3) Núm. 7 • Abril de 1998. 3 1. DISPOSICIONS GENERALS. 1.2. CONSELLSOCIAL COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL (MARÇ 1998) PRESIDENT Benavent Adrián, Rafael REPRESENTANTS DE LA UNIVERSITAT JAUME I Barberán Galmés, Ferran García Marzá, Domingo Romero Subirón, Fernando Toledo Lobo, Francisco Ventura Franch, Asunción Vicente Queralt, Rafael. REPRESENTANTS DIPUTACIONS PROVINCIALS Fabra Carreras, Carlos Gimeno Ferrer, José Luis REPRESENTANTS ASSOCIACIONS EMPRESARIALS Montero Gomis, Rafael Vicedo Madrona, Enrique REPRESENTANTS CENTRALS SINDICALS Agulleiro Moreno, Emilio (UGT) Barragán Brito, Encarna (CCOO). REPRESENTANTS DE LES CORTS VALENCIANES Breva Ferrer, José Luis Gozalbo Bellés, Daniel. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ. 2.1. PERSONALDOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PLACES DE PROFESSORAT (NÚM. 6-97/98). Places Categoria (*) Codi núm. Àrea de coneixement Departament. 1 AST1 6H 5371 Anàlisi Matemàtica Matemàtiques. Perfil: Anàlisi Matemàtica. Substitució per malaltia. RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 1998, del Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de professors associats a temps parcial mitjançant el procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter urgent.. (*) AST1 6h: Professor Associat tipus 1, 6 hores. Requisits: Les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d'1 de setembre de 1983), Real Decret 1200/86, de 13 de.

(4) Núm. 7 • Abril de 1998. 4 juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d'agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es podrà sol·licitar un model d'instància-currículum. Hauran d'adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corresponents, i si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que siga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds. Les persones que opten a més d'una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d'aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària.. Termini de presentació de les sol·licituds: Des del 28 d'abril fins al dia 11 de maig de 1998. Resolució del concurs: La llista de candidats s'exposarà als taulers d'anuncis del Rectorat i als taulers d'anuncis dels departaments implicats en les places convocades. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s'indicarà.. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat. Vicent Climent Jordà Castelló de la Plana, 28 d'abril de 1998. 3. ESTUDIANTAT. 3.1 BEQUES I AJUDES CONVOCATÒRIA D’UNA BECA PER A ESTUDIANTS/TES PER A COL·LABORAR EN L’ELABORACIÓ DEL CONTRACTE INSTITUCIONAL -OMSDE LA UNIVERSITAT JAUME I Per resolució de l’Excm. Sr. Rector Magnífic de la Universitat Jaume I, es convoca una beca per a estudiants/tes per a col·laborar en l’elaboració del contracte institucional -OMS- de la UJI amb una durada d’un mes.. FUNCIONS: • Recollida d’informació sobre els candidats a una beca Sòcrates-Erasmus per al curs 1998-99. • Creació d’una base de dades amb la informació recollida. • Comunicació de la llista de candidats als coordinadors Erasmus. • Col·laboració en tasques administratives relacionades amb el procés de selecció de candidats i en la publicació dels resultats. • Enviament d’informació a universitats ERASMUS.. CONDICIONS ECONÒMIQUES I D’HORARI: ÀMBIT D’APLICACIÓ: La durada de la beca es des de l’1 fins al 31 de maig de 1998. La quantitat de la beca serà de 40.000 pessetes/mes per la prestació de 3 hores diàries.. Aquesta convocatòria va dirigida exclusivament als estudiants de primer i segon cicle de la Universitat Jaume I..

(5) Núm. 7 • Abril de 1998 CARÀCTER DE LABECA: El desenvolupament de les tasques assignades als becaris no comporta cap relació de treball ni contractual amb la universitat, la qual cosa acceptaran explícitament les persones que han obtingut la beca. En finalitzar el període de la beca i després d’haver presentat una memòria de les activitats realitzades, amb l’informe favorable del responsable del servei, es lliurarà un certificat. Si no es desenvolupen les funcions establertes en aquesta convocatòria, la beca pot ser rescindida en qualsevol moment. El fet de ser beneficiari d’aquesta beca serà incompatible amb qualsevol altra de les mateixes característiques, així com aquelles a temps complet. No podran ser beneficiaris de la beca aquells estudiants que hagen obtingut consecutivament en els dos últims cursos acadèmics anteriors al de la present convocatòria beques similars en duració a la sol·licitada.. 5 del 23 de març al 8 d’abril de 1998. Els candidats seleccionats seran informats per la universitat de la resolució, alhora que se’ls comunicarà qualsevol informació que afecte el desenvolupament del compromís que han adquirit.. BAREM: • Expedient acadèmic (fins a 3 punts) • Altres mèrits del Currículum Vitae (fins a 5 punts) • Coneixements d’Informàtica (fins a 3 punts) • Coneixements sobre el programa SòcratesErasmus (fins a 2 punts) • Coneixements orals i escrits de valencià (fins a 3 punts) • Entrevista personal, si la comissió ho considera oportú. Es formarà una comissió de selecció, la qual, per tal de dur a terme la selecció dels aspirants a la beca, avaluarà les sol·licituds d’acord amb el barem establert.. DOCUMENTACIÓ QUE CALAPORTAR:. La composició de la comissió serà la següent:. • Fotocòpia del DNI • Fotocòpia del justificant de la matrícula del curs 1997/98 • Curriculum vitae que faça referència específica a coneixements d’informàtica a nivell d’usuari i coneixements sobre el programa Sòcrates-Erasmus. • Indicar la disponibilitat horària. • Altres documents que es consideren d’interès.. Presidenta: La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, o persona en qui delegue. Vocals:. Responsable del Negociat de Beques Directora tècnica de l’Oficina de Cooperació Internacional Dos estudiants designats pel Consell d’Estudiants. TERMINIS: El termini de presentació de sol·licituds serà. La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i del SIAE de cada cam-.

(6) Núm. 7 • Abril de 1998. 6 pus als efectes de notificació oficial, de conformitat amb l’art. 59.5 de la L.30/92. contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I. Només es considerarà la documentació que siga presentada juntament amb la sol·licitud. Castelló de la Plana, 10 de març de 1998. El termini de reclamacions serà d’un mes des de la publicació de la resolució. Informació al SIAE de cada campus.. Fernando Romero Subirón Rector. INSTÀNCIA-SOL·LICITUD D’UNABECAPER AESTUDIANTS/TES PER ACOL·LABORAR EN L’ELABORACIÓ DEL CONTRACTE INSTITUCIONAL -OMS- DE LAUNIVERSITAT JAUME I COGNOMS .................................................................................................................................... EDAT ............................. NOM .............................................................................................................................................. DNI ................................ LOCALITATDE RESIDÈNCIA ................................................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... LOCALITATDE RESIDÈNCIADELS PARES ........................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... TITULACIÓ I CURS QUE REALITZES ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTES: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... Assabentat de les bases que regulen la present convocatòria, sol·licite que siga admesa la meua petició, i manifeste que, si resulte seleccionat, em trobe en condicions de justificar les dades contingudes en la docu mentació aportada.. Castelló de la Plana,............... d.................................. de 1998. Signat: EXCM. SR. RECTOR MAGFC. DE LAUNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ.

(7) Núm. 7 • Abril de 1998. 7. 4. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES. PROVES SELECTIVES «ASSESSOR LINGÜÍSTIC D'ANGLÈS» Resultat del segon exercici El tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial «Assessor Lingüístic d'Anglès», en la sessió del dia d'avui, ha pres, entre d'altres, el següent acord: «corregits els exercicis de les dues aspirants que van superar el primer exercici, cap de les dues aspirants no ha superat la puntuació mínima establerta en la base 7.2 de la convocatòria, per la qual cosa, la plaça objecte de la convocatòria queda deserta, i es comunica al rector».. El secretari del tribunal, Vicente M. Sales Pascual Castelló de la Plana, 2 d'abril de 1998. del Rectorat. Tema El tema sobre el qual s’hauran d’inspirar les obres serà LLIURE. Característiques de les obres 1. Les obres presentades s’hauran de realitzar en qualsevol material o tècnica que s’adeqüe a l’escultura o al mural, segons corresponga, pel que fa a la qualitat de les substàncies i els suports emprats, i el sistema de fixació. Si cal, i segons les característiques de la categoria a la qual es presenten, els materials hauran de ser resistents a les inclemències meteorològiques i atmosfèriques pròpies de la seua ubicació. 2. Les obres s’hauran de presentar en maqueta i a escala. Les persones interessades podran consultar els plànols de situació de cada obra a l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes, al Campus de la Penyeta Roja.. 4.1. PATRIMONI CONCURS D’OBRES D’ART PER A L’ÀREA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA, LA BIBLIOTECA I EL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I Justificació del concurs La Universitat Jaume I, amb la intenció d’incorporar al campus nou les obres d’art corresponents a la dotació econòmica legal en tota edificació sufragada amb fons públics, convoca aquest concurs amb la finalitat de donar participació en aquest projecte a tots els artistes i les artistes interessats a presentar la seua obra, donar-la a conèixer i que puga formar part de l’Àrea de Ciència i Tecnologia, de la Biblioteca i. Categories del concurs Atès que es tracta d’un concurs que inclou peces diverses per a instal·lar en llocs diferents i amb característiques peculiars, es presenten les següents categories i el detall de la ubicació corresponent. – Àrea de Ciència i Tecnologia a) Mòdul docent: per a la façana principal d’accés a l’edifici central, 16 peces ceràmiques murals amb unes mides aproximades de 2,00 x2,10 m, adossades al suport de tancament. L’import previst de decoració artística per a destinar a aquesta obra és de 10.000.000 de pessetes, inclosos la col·locació i l’IVA(16%)..

(8) Núm. 7 • Abril de 1998. 8 b) Mòdul Departamental de Ciències Experimentals i Tecnologia: un element escultòric en el pati central. L’import previst de decoració artística per a destinar a aquesta obra és de 10.059.013 pessetes, inclosos la col·locació i l’IVA(16%). – Biblioteca c) 6 peces murals amb unes mides aproximades de 3,70x5,00 m en la façana sud, amb quatre finestres als cantons, adossades al suport de tancament. L’import previst de decoració artística per a destinar a aquesta obra és de 5.091.384 pessetes, inclosos la col·locació i l’IVA (16%). – Rectorat d) 2 cilindres, en la part central de l’edifici, on es troben les comunicacions verticals. Aquests cilindres s’articulen al voltant del vestíbul de distribució de cada planta i dels dos patis interiors triangulars. Està prevista la realització del revestiment d’aquests cilindres tant en exterior com en interior. L’import previst de decoració artística per a destinar a aquesta obra és de 5.000.000 de pessetes, inclosos el material i l’IVA(16%).. Documentació i condicions de participació en el concurs Poden participar en aquest concurs totes les persones interessades, individualment o en grup. Hauran de presentar la següent documentació: 1. Maqueta de l’obra a escala d’1:10 a 1:20, amb el títol en un lloc visible. 2. Sobre tancat només amb la inscripció del títol de l’obra en l’exterior i el full de les. dades i el currículum professional de l’autor a l’interior. 3. Memòria explicativa de l’obra, amb la descripció del títol, la significació, els materials, la instal·lació, etc. Cada concursant, o grup, podrà presentar un màxim de 3 projectes en una o més modalitats. Les obres han de ser originals i no han d’haver estat presentades a cap concurs anteriorment. Si es viola aquest principi, l’artista quedarà automàticament desqualificat.. Terminis El termini de presentació de maquetes o documentació gràfica de l’obra finalitzarà a les 14 hores del dia 17 d’abril de 1998, al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, 12071, Castelló de la Plana. Les obres finalitzades per a la seua col·locació definitiva hauran d’estar a disposició de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes el dia 30 d’agost de 1998.. Premis Cada obra premiada rebrà una dotació segons la categoria assenyalada i la quantitat corresponent a aqueixa segons aquestes bases. Els artistes premiats i les empreses adjudicatàries de les edificacions respectives firmaran un contracte d’encàrrec mutu de realització de les obres artístiques i la seua col·locació. Quan es firme el contracte, a fi de col·laborar en les primeres despeses de materials, les empreses adjudicatàries pagaran als artistes premiats el 50% de la dotació del premi. La resta es percebrà quan s’hagen instal·lat i rebut les obres..

(9) Núm. 7 • Abril de 1998 Condicions d’emplaçament de les obres L’obra civil d’instal·lació de les peces premiades, la realitzarà l’empresa adjudicatària de la respectiva edificació, i descomptarà les despeses de la instal·lació del segon pagament de l’import del premi. En lloc adequat, hi figurarà una inscripció amb les següents dades: - títol - autor - patrocinat per la Universitat Jaume I - data. Jurat Les obres presentades seran jutjades per un jurat constituït amb aqueixa finalitat. Els resultats es faran públics en el tauler d’anuncis de documentació oficial de la universitat. El jurat estarà format pels següents membres: - el rector - el vicerector de Cultura i Dinamització Universitària - el director de l’Oficina d’Obres i Projectes - 8 membres del Consell Assessor d’Arts Plàstiques de la Universitat Jaume I. El veredicte del jurat es farà públic abans del dia 30 d’abril de 1998. El jurat pot declarar deserta alguna o totes les categories. Així mateix, si ho considera oportú, pot seleccionar per a les diferents categories l’obra d’un mateix artista. En tot cas, el veredicte del jurat és inapel·lable.. Condicions de permanència i retirada de les obres La Universitat Jaume I contractarà una as-. 9 segurança durant el temps que les obres estiguen a les seues instal·lacions. Fora d’aquestes, no es fa responsable dels possibles desperfectes o deterioració. Les obres enviades o els materials gràfics corresponents es podran retirar de la universitat en el termini de 3 mesos a partir del veredicte del jurat. Altrament quedaran com a propietat de la institució. En tot cas, les maquetes de les obres premiades quedaran en propietat de la universitat. Les despeses produïdes per l’enviament i, si escau, la devolució de les obres o dels materials gràfics seran a càrrec dels autors respectius. Així mateix, la Universitat Jaume I no es fa responsable, en el supòsit que el jurat declare deserta qualsevol de les categories del concurs, de les possibles despeses que puga ocasionar als autors la seua participació.. Compromisos dels participants Els candidats als premis es comprometen a presentar l’obra acabada dins dels terminis establerts per a l’emplaçament definitiu de les obres i a col·laborar amb l’equip tècnic de la universitat en els treballs corresponents. Així mateix, es comprometen a acceptar les reproduccions gràfiques de les obres, i que aquestes s’exposen eventualment en un altre lloc, o qualsevol altre ús que la universitat els vulga donar en el futur.. Compromisos de la Universitat Jaume I Atès que els drets de reproducció són de la universitat, aquesta es compromet a esmentar l’autor sempre que en faça ús. L’organització es compromet a no fer ús de les obres que no hagen obtingut premi sense el consentiment previ de l’autor. LA PARTICIPACIÓ EN AQUEST.

(10) 10 CONCURS IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LES BASES Organització Vicerectorat de Cultura i Dinamització Universitària. Campus de la Penyeta Roja 12071 Castelló de la Plana Tel. 964 34 56 97 Fax 964 34 58 43. Informació Oficina Tècnica d’Obres i Projectes. Campus de la Penyeta Roja Tel. 964 34 56 40 Fax 964 34 56 41. REUNIÓ DEL JURAT DEL CONCURS D’OBRES D’ART PER A L’ÀREA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA, LA BIBLIOTECA I EL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I Data: 29 d’abril de 1998 Lloc: Sala d’Actes del Campus de la Penyeta Roja Hora: 9 hores. Membres del jurat: Fernando Romero Subirón, Rector de la Universitat Jaume I Juan José Ferrer Maestro, Vicerector de Cultura i Dinamització Universitària José Pitart Martí, Director de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes Elvira Gual Almarcha,. Núm. 7 • Abril de 1998 Professora del Departament de Tecnologia Vicente Latre David, Professor del Departament de Tecnologia Carmen Pesudo Chiva, Professora del Departament de Tecnologia Carmen Pellicer España, Professora del Departament d’Educació Amat Bellés, Dissenyador publicitari Francisca Adell, Restauradora de la Diputació de Castelló. Acords segons les categories: a) Mòdul Docent: es declara deserta la categoria. b) Mòdul Departamental de Ciències Experimentals i Tecnologia: el jurat proposa tres obres; per elegir-ne una, es fa una votació, que dóna el resultat següent: Mediterrània Fractal del coneixement Escultura per a font II. 4 vots 3 vots 1 vot. c) Biblioteca: acorden per unanimitat donar el premi a l’obra Asomats als llibres. d) Rectorat: acorden per unanimitat donar el premi a l’obra Les afinitats electives.. A continuació s’obrin els sobres que contenen les dades dels guanyadors, que són:. Categoria b), Mediterrània: Pilar Ibáñez González.

(11) Núm. 7 • Abril de 1998 Finalistes Fractal del coneixement: Alberto de Udaeta Font Escultura per a font II: Agustín Serisuelo Franch Categoria c), Asomats als llibres: Miguel Gozalbo Nuevo Categoria d), Les afinitats electives: ALICER. Signatures,. Castelló de la Plana, 29 d’abril de 1998. BASES DEL CONCURS DE LOGOTIPS PER A L’OFICINA VERDA 1. Podran prendre part en aquest concurs tots els estudiants i estudiantes de la Universitat Jaume I que ho desitgen, i podran presentar-hi el nombre de treballs que estimen convenient. 2. Els participants gaudeixen de llibertat completa per a escollir el tema, encara que sempre haurà de ser representatiu i relacionat amb el medi ambient. Els treballs hauran de tenir un dibuix i el text “Oficina Verda”. Els treballs s’hauran d’ajustar, pel que fa a la sensibilitat i la tècnica, a allò que és propi del medi ambient. 3. El procediment d’elaboració dels originals és lliure, sempre que no presenten cap dificultat per a la seua reproducció. S’han de ba-. 11 sar en un màxim de 2 tintes base, excloent-hi els daurats i platejats, així com els fluorescents. També caldrà presentar una versió en blanc i negre, a l’efecte de reproduccions en periòdics, fotocòpies, etc. 4. La composició del logotip es presentarà en cartolina de la mida DIN A4, sense marges. 5. Els treballs s’hauran de presentar juntament amb un sobre tancat, dins del qual figuraran les dades del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte), i una fotocòpia del carnet d’estudiant. A la part externa del sobre, cal indicar-hi el lema del treball. 6. Els originals s’han de presentar al Vicerectorat de Cultura i Dinamització Universitària de la Universitat Jaume I (Campus de la Penyeta Roja). El termini per a la presentació finalitza el dia 3 d’abril de 1998, a les 14 h. 7. S’estableix un primer premi de 50.000 pessetes i dues mencions honorífiques. 8. El jurat estarà format pel vicerector de Cultura i Dinamització Universitària, el director de l’Oficina Verda i tres professors de la Universitat Jaume I. La decisió del jurat tindrà caràcter inapel·lable. Els premis no podran declarar-se deserts. El jurat podrà sotmetre a rectificació l’obra guanyadora, d’acord amb l’autor. 9. L’obra guanyadora quedarà en propietat de la Universitat Jaume I, que podrà destinar-la a l’ús que considere oportú. 10. Hi haurà un termini de 15 dies per a retirar els treballs després de la decisió del Jurat. 11. La presentació de treballs en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases..

(12) 12. Núm. 7 • Abril de 1998. REUNIÓ DEL JURAT PER A DECIDIR EL CONCURS DE LOGOTIPS PER A L’OFICINA VERDA. Acorden: Donar el primer premi a Luis Gallego Sanmiguel, pel treball Verda.. Data: 8 d’abril de 1998 Lloc: Sala de Juntes del Campus de la Penyeta Roja Hora: 13 hores. Donar una menció honorífica a M. Carmen Salvador Montolio, pel treball Combinació Ideal.. Reunit el Jurat format per: El vicerector de Cultura i Dinamització Universitària, Juan José Ferrer Maestro, president El director de l’Oficina Verda, Guillermo Monrós Tomás, secretari El professor Miguel Galbis Silvestre La professora Carmen Pesudo Chiva El dissenyador Amat Bellés Safont. Donar una menció honorífica a M. Carmen Salvador Montolio, pel treball Ressorgir.. El president Juan José Ferrer Maestro Castelló de la Plana, 8 d’abril de 1998.

(13) Núm. 7 • Abril de 1998. 13 5. ELECCIONS. PROCLAMACIÓ PROVISIONAL (3-4-98) I DEFINITIVA (8-4-98) DE CANDIDATURES A LES ELECCIONS DE DEGANS/DEGANES I DIRECTORS/DIRECTORES DE CENTRES 3-04-98 DEGÀ DE FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS. DEGANADE FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES - Ana María Fuertes Eugenio. DIRECTORADE L’ESCOLATÈCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS - Pilar Orús Báguena. - Vicent Ortells Chabrera DADES DE LES ELECCIONS A DEGÀ/NA, DIRECTOR/A CENTRES. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Facultat de Ciències Humanes i Socials. VOT. Juntes Centre. ANTICIPAT. ELECCIÓ DEGÀ/DTOR.. 1a volta. 1a volta. 27 i 28-4-98. 30-4-98. 2a volta. 2a volta. 4-5-98. 6-5-98. 1a volta. 1a volta. 28 i 29-4-98. 30-4-98. 1a volta. 1a volta. 23 al 27-4-98. 28-4-98. 2a volta. 2a volta. 28-4-98. 30-4-98. * Vot anticipat entre 72 i 24 hores abans de les eleccions. * Eleccions a Degà/na i Director/a del 28 al 30 d’abril..

(14) Núm. 7 • Abril de 1998. 14. 6. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT. 6.1 NOMENAMENTS RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Amador Antón Antón com a director de la titulació de la llicenciatura en Humanitats.. RESOLUCIÓ DELRectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena la senyora Marisa Salanova Soria com a directora de la titulació de la llicenciatura en Psicologia.. RESOLUCIÓ DELRectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena la senyora Eva Alcón Sosler com a directora de la titulació de la llicenciatura en Filologia Anglesa.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Joan Verdegal Cerezo com a director de la titulació de la llicenciatura en Traducció i Interpretació.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Vicent Pinto Tena com a director de la titulació de la diplomatura en Mestre.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Manuel Contero González com a director de la titula ció d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Juan. Saura Barreda com a director de la titulació d’Enginyeria Industrial.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Josep Hilari Planelles Fuster com a director de la ti tulació de la llicenciatura en Química.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena la senyora M. Dolores Rodrigo Carbonell com a directora de la titulació d’Enginyeria Química.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor José Manuel Claver Iborra com a director de la ti tulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Andrés Marzal Varó com a director de la titulació d’Enginyeria Informàtica.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena la senyora M. Victoria Petit Lavall com a directora de la ti tulació de la llicenciatura en Dret. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Joan Serafí Bernat com a director de la titulació de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses..

(15) Núm. 7 • Abril de 1998 RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Ismael Moya Clemente com a director de la titulació de la diplomatura en Ciències Empresarials.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena la senyora Amparo Garrigues Giménez com a directora de la titulació de la diplomatura en Relacions Laborals.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor David Blanquer Criado com a director de la titulació de la diplomatura en Gestió i Administració Pública.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’abril de 1998, per la qual es nomena el senyor Diego López Olivares com a director de la titulació de la diplomatura en Turisme.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 29 d’abril de 1998, per la qual es nomena el Sr. Samuel Garrido Herrero com a secretari de la Unitat Predepartamental d’Economia.. 6.2 CESSAMENTS RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Enrique Bigné Alcañiz com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació de la diplomatura en Turisme. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament de la. 15 Sra. Amparo Montañana Casaní com a vice presidenta de la Comissió Interdepartamental de la titulació de la llicenciatura en Dret.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Xavier Molina Morales com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació de la llicenciatura en Administració d’Empreses.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Ismael Moya Clemente com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació de la diplomatura en Ciències Empresarials.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Jaime Yanini Baeza com a vicepresi dent de la Comissió Interdepartamental de la titulació de la diplomatura en Relacions Laborals.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. José Luis Blasco Díaz com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació de la diplomatura en Gestió i Administració Pública.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Armando Beltran Flors com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació de la llicenciatura en Químiques..

(16) 16. Núm. 7 • Abril de 1998. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament de la Sra. M. Dolores Rodrigo Carbonell com a vi cepresidenta de la Comissió Interdepartamental de la titulació d’Enginyeria Química.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament de la Sra. Marisa Salanova Soria com a vicepresi denta de la Comissió Interdepartamental de la titulació de la llicenciatura en Psicologia.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Manuel Contero González com a vicepre sident de la Comissió Interdepartamental de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Josep Manuel Marco Borillo com a vice president de la Comissió Interdepartamental de la titulació de la llicenciatura en Traducció i Comunicació.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament de la Sra. Cristina Campos Sancho com a vicepre sidenta de la Comissió Interdepartamental de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Víctor Mínguez Cornelles com a vice president de la Comissió Interdepartamental de la titulació de la llicenciatura en Humanitats.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Enrique Bigné Alcañiz com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació de la diplomatura en Turisme.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Manuel Rosas Artola com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació de la diplomatura en Mestre.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 24 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Juan Saura Barreda com a vicepresident de la Comissió Interdepartamental de la titu lació d’Enginyeria Industrial.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 29 d’abril de 1998, per la qual es disposa el cessament del Sr. Samuel Garrido Herrero com a se cretari de la Unitat Predepartamental d’Economia..

(17)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...