Estatuts de la Fundació Privada Mobilitat Sostenible i Segura [2003 text no oficial]

16  Download (0)

Full text

(1)

PAP EL EXCLUSIVO FW\A DOCUMENTOS NOTARIAL ES

I

"

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ

MOBILITAT S.OSTENIBLE I SEGURA

CAPJTOL I. NORMES GENE.RALS

PRIVADA.

Article 1. DenomlnacJó.

-·-··-:---·----Amb la d.enominació . "FUNDACiÓ PRIVADA

MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA" la Generalitat de

Catalunya, d'Ajuntament de Barcelona i l' As_socia.c_ió

per ·a la Promoció del Transport PúbUc constitueixen·

aquesta Institució social amb caràcter permanent i

Indefinit.---·---··----.; __________________________ _,

Artrcle 2. Perso·nalitat I

capacitat.---·---:----·-la ·Fundació té personalitat i .plena capacitat

jurídica

l

d'obrar i, per tant, ·pot adquirir, posseir,

administrar, alie.nar i gravar tota classe ·de .béns i

drets, mobles Immobles, concertar operacions

creditícies I celebrar contractes; obligar-se, transigir

renunciar drets; promoure, contestar seguir

procediments judicials i administratius ·i exercitar

accions i pretensions davant els Jutjats Tribunals

de Justrcia, ordinaris I especials,. els organismes i

1

(2)

,

dependêncies de l'administració pública I qualsevol

altres de l'Estat, Comunitats Autònomes, Prov(ncia,

Municipi restants Corporacions

!

ens públics.---

·-··-Art i ela 3. RègIm

J

urtdic. --- ····----···---

-La Fundació, amb respecte. d'allò establert a les

Lleis, es regirà pe_r Ja voluntat dels fundadors,

manifestada en aquests Estatuts i. en l'escriptura de

constitució, per les ·disposlclo.ns que en interpretació

I· desenvolupament d'aquella ·.voluntat estableixi el

Patronat i per la legislació· qua sobre la mateixa sigui

dictada par la Generalitat de Catalunya.---·---~-.: ••

-Article 4. Domicili I àmbit territo-Fjal d'actuacf6.

---La Fundació té el seu domicili a la ~ambla de

Catalunya, núm. 29, 4r pis, de Barcelona,

desenvoluparà les, seves. activitats principalment al

terri to ri de Catalunya. ---·-···-···-··-··.---

-CAPfTOL Il. FINALITATS DE LA FU~.DACIÓ I

DETERMINACIÓ DEL BENEFICIARIS.-~---·--·--··---·--··

Article 5. Finalitats de la Fundació.

---·--·---La fun-dació té per 'finalitat la promoció l el

desenvolupament de la mobilitat de cotxe compartit

anomenada "car-sharing", I totes aquelles qüestions

relacionades amb la mobilitat que li encarreguin els

patrons. ---··---·-··---··---

---

2

-.

'

(3)

11

/

200

2

PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES

I

,

. '

Article 6. Beneficiaris. ---···---·-·---.

Els beneficis de la Fundació són oberts a

.

.

qualsevol clutad·à o ciutadana, en general, és

~eneflciàrla el conjunt de la societat catalana. En les

actuacions da la Fundació que ·suposin la concessió

d'ajuts o prestacions de serveis a tercers as

regularan les bases que estableixen els mèrits perquè

.

.::: ..

14ts persones ffsiques o jurídiques, de forma

Individual, puguin rebre aquestes prestaclòns. --···

.

...

..

··,·

CAP(TOL 111.

RÈGIM

PATRIMONIAL.---~----Article 7. Patrlmor:JI I dotació de recursos.···-··

El Patrimoni de la ·Fundació pot estar

.'

·

. . :

çonstituït per tota classe de béns.···

La dotació da la Fundació estarà formada

p~r les aportacions realitzades pels

fundadors a l'acte constitucional i pels

béns que d'ara endavant aportin per

qualsevol dels mitjans admès en dret,

quan el Patronat acordi acceptar-los.···

La resta de béns que en el futur adquireixi

3

-!·

(4)

. ~-. \ : ~

.

.

·

.... ·.

...

.

"

.

I

la Fundació tindrà la conslderacl{? de fr-uit~

o rendes I es destinaran a lnérementar les

que anualment s'apliquen a les atencions i

finalitats de la Fundació.---... -

---Article

a

.

Aplicació de recursos.

---1.

2

.

El capital o dotació serà Invertit pel

Patronat, per al complime.n.t .directe de les

.,

finalitats fundacionals,

en

béns Immobles,

fnstal.laclons I béns ~obles adequats I

bé ns fruct ff e rs.

---.

.

El Patronat amb objecte de conservar la

.. . •.

utilitat rendibilitat· del capital,

.

.

., .

,;

podrà

alienar els béns de què es composi per a

..

'

reinvertir el seu producte

a

d'altres més

,1 : • • •• •• ··~ •••• ~ 7.:' •

-adequats o fructffers, que s'lntegrara.n

a

la

do ta e ió. ---

.

--- ---·-·

' : ' . .

.

Article 9. Assignació de recursos.---

--·.• '::'

El Patronat decidirà l'assignació dels· recursos

.. ..; .

econòmics de la Fundació, destinant

a

la

realització de les seves activitats o finalitats la

.

.

part de les seves rendes I Ingressos que en cada

moment sigui convenient, amb respecte als Hmits

que estableixen o puguin establir en el futur les

Lla i s. ---·---~---···-

--- 4

-1

..

,

;r,. .

.;

'•.

i

\

\ ..

(5)

I

'

11

/

200

2

-

·

PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES

"

Article 10. Increment da recursos.

---·El Patronat procurarà el màxim Increment dels

recursos de la Fundació I l'a més gran seguretat I

e~tabllitat del seu patrimoni. ---

-Article 11. Custòdia del patrimoni.···

En la custòdfa dels béns del patrimoni de la

fundació s•·acompllran les segDents regles:

---a) Els béns immobles drets reials

s'inscriuran en el Registre de - la

PropÚitat a'nom d·e la

Fundació.---b) Els tftols, valors públics o privats, de

renda fixa o variable, ea dipositaran a

nom de la· Fundació en establiment

bancari amb sèu a Catalunya, designat

pe I Pa tro nat. ·-·---·-

---e) Els altres béns mobles, els Htois de

propietat, els resguards de dipòsit i

d'altr:es documents acreditatius de drets

dels que sigui titular la Fundació seran

custodiats pel Patronat.

(6)

-,

.

d) Tots els béns de la Fundació seran

objecte d'Inventari en un Llibre Registre

de Patrimoni, a càrrec del Patronat. ·---·

Article 12. Gestió econòmica del

patrimoni.---1. Cada any el Dir~ctor Generat· o, si .s'escau,

el Comitè de Dírecc~ó formuJaran

sotmetran a examen J acord ~el Patronat

2 .•

3.

. 6

-un Inventari-balanç, tancat a trenta--un de

desembre, el pres~upost d'Ingressos

despeses per a l'e~e~cicl següent, l'estat

de comptes que contlngu~ la. li,quldació del

pressupost de !'anuali~at ta.ncada I una

.Memòria de l~s activitats realitzades

durant l'any i d~ la gestió econòmica del

pa tri mon I.

---~---~---~~---~---El Patronat haurà d~ deliberar I acordar

sobre els. documents que se 11 sotmetin

dintre els tres mesos següents al

ta nc arn e nt de I' ex e rei e

i.··-·---··---···----Sl la Fundació rep béns sense que se

n'espec!flqui la destinació, el Patronat ha

de decidir si han d'i':'ltegrar-se a la dotació

o han . d'aplicar-se directament a la

realització.dels fins

(7)

112002

I

PAPEL EXCUJSIVO PARA OOCUMENTOS NOTAHIALI:~

I

~

I

CAP(TOL IV. 'GOVERN DE LA FUNDACIÓ.···--- .

Article 13. Òrgans de

govetn.---1. Els· òrgans de govern de .la Fundació són, amb

la distribució de competències que s'estableix en

'àquests Estatuts, el Patronat, el President, i el

Dirèctor General

o

Comitè de Direcció.

---·2. Els òrgans de la Fundació exerciran· les seves

respectives funcio-ns competències amb

: ·i_n·d·ependèncla l'sense altres limitacions que les

·qüè estableixi·n· aquests Estatuts, amb 'respecte

e¡crupulós'·

a

la voluntat dels seus fundadors.----

-.·~ Artlcl

è

14. ·E

I

Patronat.---·

---···-···-···---· 1. Ef Patronat és l'òrgan de govern, representació

, .. ·administració de ra Fundació, i exercirà les

seves funcions amb subJecció de l'Ordenament

Jurídic i a allò que es disposa en aquests

·Estatuts. ----•• ;. ----· ---;. ••• ---·--- ---·--

---2. Er Patronat de la Fundac'ió està format per .

cadascuna de les tres institucions fundadores,

que s'6n la Generalitat de Catalunya, representada

7

--

...

-

-

.

..

_

...

(8)

I

I

I

"

pel Conseller de Política Territorial Obres

Públiques, l'Ajuntament de Barcelona,

representat a través del Re~ldor de Salut Públic I

Medi Ambient, i l'Associació per a la Promoció

del Transport Públl.c, . r.~presen~~-da _ ··P.el seu

President. Cada _instit.ució ·· comunicar:à les

. substitucions dels se~:~s. repr~sen~ants quan

s'escaigui. El, càrrec de patrc) es tnd~fln.lt.

---Article 15. Facultats del. P~tronat~:·--:----.----,~---­

EI Patronat té les facultats d'administració

gestió, · disposició gravamen c:fe béns,

repre.$entaci6 del-··a : ,Fundació,· ~ense més

limltacl.ons qult les resultant~ .de la legi.sladó en

:" I • "

Ja matèria,

J

'i

correspon especi~lme":~: ~-···---·-····

a) Representar ·~a Fundació dins __ o ~fora ~~ judici,

.en tota classe d'act_es i .. co~tr~ct~.s, . ~ .. davant

. l'adm.inistració i. tercers, sens.e. exc.epc.ió. Així

mateix, elabo:rar les normes i .·. . .. els . . .,reglaments ·:

complementa~is dels estatuts, quan . s'estim I

"'· ~- .:

· pro e e d.e n t. -~·-··:-·-:·· ---····7·-~----:···.-:.·:

··-:·---.b) Formular i aprovar els ~ocuments esmentats

. . ~ . .

en. l'article 29,2 de la Llei 5/2_00_1, d~ 2 c;te maig, de

funda el on • s.---···---~----·• • ~.-·· •> -::---.ol .. •• ••

e) Operar amb caixes t;J~ncs, inclòs el Banc

8

-I

> ~

-!,

'

,

.

(9)

11/2002

r,..,.~..,'-"'"'"'"'''"''"""''M"'-"--···-··••-··· .

11

d'Espanya, y altres entitats financeres per mitjà.

de qualsevol de les operacions permeses pel

dret, com són obrir comptes bancaris; fer-ne el

seguiment· i cancel.lar-los;· contractar préstecs i

crèdits, amb ·garanUes -incloses les hipotecàries

o

les plgnoraticies- o sensè;. gestionar

descomptes de· lletres da canvi', rebuts·. I altres

documenls de·· gir, efectuar dl'pòslts da· dinars,

vàlors I : altres béns; concertar operacions

· -'fiilanceres I bancàries ••• .:-.;.;;. •••••

.;.~---~---···

---

--·---

-

--d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns. i

serveis; c::oncertar I rescindir contractes laborals.

e)· ÑomènaÏ· apoderàts generals o especials que

·representin 1·a Fundació en totes les seves

actl.iac_ions; amb les facultats ne-cessàries

pertlnénts en cada cas, amb excepció del es que

per Llei siguin indelegables; poder conferir els

oportuns poders· amb ~acúltat de substitució, sl

escau, _i revocar-los en

ia

dàta I forma que estimi

procedent'.

Alií

mateix, Inscriure aquests actes

(10)

-I

en el Registre de Fu.ndaclons ... .

f) Conservar els béns I drets que Integrin el

patrimoni de la Fundació mantenir-ne la ·

productivitat, segons els criteris financers

d'acord amb les circumstàncies e_con;òf!!lques, i, a

aquests efectes, adquirir, alienar

i

gravar béns

mobles I Im mol) les. ·.···-:··-~·-·.·-:·:-···-~·--:···

g) Vetllar parquè s'acompleix~ , la finalitat

.fundacional, la. r:ealltat d.e la dotació • • J( -~ la

destinació

a

favor dels benefi~iarls dels fruits,

les rendes i els béns de què disposi la f. ,

undació.-. ~ . . . ..

Totes .lés facultats éSmé.htades s'entenen sense

¡ • • . .' .

· perJudici · de l'obtenc.ló de l'autorització del ., : ...

Protectorat

'p. r.e e~ ptl va. •• -· ••• ~-····-·--,..:.--: ... :- --:·--:: -:.~-~:--:-:; ---•

..tilíi!_ )iiiihltf-";4&v ··m,.,.;;,;·•·:'' ·...r..;,;l · '¡"" ~d l .. ·il!io:i.l'f· ,¡¡¡.'tiit·'•ir.-, . ·_·'n.,,·'.;.,¡·~·

_

"'~~-~ i;J,,..,.,,;~r;~u·~·A:ao.,..,~

.

e

a.r-

r:-'

.~~,·~· ~~~·,,

.

·

_

,

·

La representació. ( . del Patronat serà ·, '.• .: .a. càrrec d'un ·. : ! dels tres patrons. El J)atronat. po~rà de_legar la

representació en a! Director General,1.: • •. . · o, si

s'escau, en ei.Comitè de Qirecció d~ la Fundació.

En cas d'absència o im possibilitat e_l representant

del a Fundació .. ser~ de~l.gn.at d'entre. un dels

membres del Pa. tron a t. --~---··-:···---· ': • • • > ••

Article 17. Reun.lons del Patronat._l COflVOcatòria. •

- 10

·'t

-:

._

t

t

~

(11)

·-•

I

v.

/

2002

PAPEL EXCLUSIVO Pi'AA OOCUMENTOS NOTARIALES

El Patronat s'ha de reunir almenys un cop a l'any,

. i, a més, sempre que. sigui convenient, a criteri

del. President Honorari o de la majoria .dels seus

·. mem.bres. Les reunions han ·de ser convocades

pe.l sec.retari amb un m-inlm • d'una . setmana d'antelació I. . q_ueden vàlidament constituïdes

q_uan hi concorren .almenys . ~os dels seus

membres. La convocatòria serà única.-.---··----

---Article 18. f=orma de. prendre els acords.

···---··-Els acords del Patronat s'adopten per unanimitat

dels patrons .. Correspon un vot a cada patró

present . i no s'admeten delegacions. De le~

reunions del Patronat s'aixecarà acta pel

Secretari, · la . qual ha de stÚ aprovada en la

mateixa reunió o en la següent. L'acta es

transcriurà al corresponent llibre amb el

vist-i-pi au del. President.--~---·-··-··---···----:..---·

Article •· 19. . Retribucions. dels membres del

P atronat. -··-···;.·---··---'--- ---

---El càrrec de patró és gratuï~, però els patrons

11

(12)

'.. ··' .: .. . ·., ...

poden ser reemborsats de les· despeses,

degudament justificades, que l'exercici del càrrec

e I

s

pro du e ixi. ··--- ----··--·--··· ---·---

---Els membres del· Patronat que acompleixen

tasques de direcció, dè '· gerència o

d'admlnistració'póden ser retribuïts per l'exercici

d'aquestes activitats

en

·el marc· ·d·'urià relació

· con.tractual, Incloses les de caràcter''laboral.

---.

'"

~r.tl

.. 'h~

,

~~-~~

~'ft!5·v,

'El

1

~

1.-

~

l

·

,.

ii1

!

·---..:··----~---··---··-···

·

1.

El President del Patro.nat se·rà el Conseller de ·

Política Tè·rrltorial '·i' Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya. ··---··-:···-,.._.~---···

2. El' . President

·.

erí 'tot moment . :dret a la

• informació i té 'l'a· facuHat de presentar a la

Fundació, mitjançant notificació· al Patronat o

al Director propostes que

neces·sàrlament sigu·in sotmeses a debat i

votació d'acord en 'l.a sessió immediata del

Pa tron a

t. ---

-

---·

·

··

·-

-

-

---

·

-

--···---··--·---

-

----Article 21. El Director General I el Comitè de

Direcció. ---··---.: •••••• .:·

---···---1.

Per tal que ·1es · seves decisions siguin

executades, el Patronat podrà encarregar la

direc.ció i gestió dels assumptes de la entitat,

- 12

-~ .

.

.;r

(13)

11

/2002

PAPEl EXClUSIVO PARA DOCUMENTO$ NOTARIAlES

alxf com de dur a terme les decisions dèl

Patronat,

a

un .. Director General

o,

. . .

alternativament, a un ·comitè ~e D·ireccló,

-sense · perjudici de les 'delegacions que

àquest òrgan pugui fer. El Director General o

el Comitè èle Direcció tenen . l'obligació

d'Ï~formar exhaustivament a cadascun dels

patrons

i

al President,

sl

~

'

que

'

st

ho sol.llclta . .

2.

c~rrespbn

ar

Directe~

.

Gener~l,'

o s.i s;escau al

è~il.itè

.

.

de

Dlr~~Ció,

l'execució dels acords

del Patronat. Els correspon així mateix la

direcció administrativa de la Fundació:

dir-Igir el personal ï portar la com.ptabllltat.

Tenen també · totes les facultats que ·el

Pa-tronat els delega, si per llei no són

in

d~

I e

g

ab tes .•

~.:.

••••••

~~----

-

---~---3.

Sl

es constitueix. un Comitè .de Direcció,

aquest estarà format per representats dels

patro'ns, amb un màxim de tres persones

' ...

representant cada patró.---·

---.---13

-NOTARIO

·;..

(14)

"

Article 22. El Secretari.

----·--·-·---·---1. El Patronat ha de designar un secretari, que

pot ser repreJSentant d'l;ln dels patrons o no

ser-ho. Si no té la condició de representant de

patró, et secretari pot assistir a les reunions

amb veu per.ò sense

vot.---:---~---2. CorrespC)n al secrètarl red~ctar les actes de

les reunions del Patr()nat, com també estendre

cer.tiflcats d'aquestes. últimes i dels acords

que s'hi prenen i de qualseyol llibre, document

o antecedent de la

Fundació.·---·---~---Article 23. JEI Consell ~sse~sor.

---···---1.

E.s c(ea la figura del Co1,1sell A.ssessor com a

òrgan de participació dels C«:J~·li.lboradors de la

Fundació. Formaran part ~'aquest Consell els

representants de les per~ones ffsiques

jurfdiques que facin aportacions netes a la

Fundació. ~I Patronat aprovarà el r~slament de

funcionament del Consell Assessor.---..

~

2.

El Consell Assessor serà consultat sobre les

estratègies de pos~~. en marxa de les

actuacions que es deriven dels objectius de la

Fundació i podrà emetre ,opinions ..

·---CAP{TOL V. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, . . . ESCISSIÓ I

(15)

-•

rv2o

o2

•'

PAPa EXCLUSNO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES

,

EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.---·-···.

Article 24. Modificació dels estatuts.--···--·-·

Per modificar aquest. estatuts és necessari

l'acord de· ra totalitat dels membres del Patronat,

el qual ha de ·tenir .en compte l'interès de Ja

..

Fundació I la voluntat fundacional. La modificació·

requereix també l'aprovació del

Protectorat.---. Article

25.

Fusió i escissió. ·-·---·-.: •••••••••••••• :. ___ _

Per fusionar o escindir aquesta entitat és

necessari l'acord de la totalitat dels membres del

Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord

motivat del Patronat de totes· les fundacions

iritere~sade~

requereix l'aprovació del

p rote e to'rat. ---~--_. _____ ,.. _________ ---~---·- •• ...:.:. • .;. '

Art i e I e 26. Ext i ncló.

----

~

----

----

---

-

···---Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord

de la totalitat dels membres del Patronat.

L'extinció, excepte en el casos establerts en Ja

legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord

motivat del Patronat i requereix l'aprovació del

15

(16)

"

Protectorat. L1

escissió s'ha d'adoptar per acord

motivat del Patronat l també requereix l'aprovació

del P rot ec to rat

---:·---Article 27. Efectes de l'extinció.

---1. L'extinció de la Funda-ció determina la cessió

global de tots els actius I p_asslus, l .. a qual han

de dur a terme _el Patronat i las persones

l}quidadores . que es nomenin. o, sl escau. el

Protectorat. Aquesta .· cessió globa_l, un çop

determinats l'actiu el pa_ssiu, amb

l'au.torització prèvia del Protectorat, ; "7~ . es

c;iestinarà a I_ es entitats que estableix l'article ...

46 de la Llei _5/2001,_ de 2 c;le maig, de funda e i o ns.

---

. .

-

---

.

-

---

-

---.i.---2. En el cas que no és pugui· fer una cessió

'gl.obal caldrà proce~ir a la _ liquidació dels

- 16

-actius el passius, i donar a l'haver que en . . '

resulti l'aplicació establerta en l'ap·artat

anta rlo r. •••••

····--····-···---·-···-·---···---'

I

\

.

..

Figure

Updating...

References