• No se han encontrado resultados

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL"

Copied!
49
0
0

Texto completo

(1)

PROGRAMA D’EDUCACIÓ

PLURILINGÜE I

INTERCULTURAL

Reunions amb direccions de centres, febrer de 2020

Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació

(2)

Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià

➔ aplicació en totes les etapes educatives

➔ programa lingüístic únic

➔ foment de la competència comunicativa oral

➔ continuïtat entre les diverses etapes educatives

➔ metodologia: TILC i TILC

➔ promoció del programa òptim: art.11 (Informe de la UEM)

➔ pla d’entorn contextualitzat: normalització lingüística en àmbits diversos

➔ seguiment i avaluació del model

➔ assessorament als centres: Assessoria d’Educació Plurilingüe

➔ formació lingüística i metodològica: Àmbit de plurilingüisme del CEFIRE

CARACTERÍSTIQUES

PRINCIPALS

(3)

➔ Garantir a l’alumnat l’assoliment d’una competència plurilingüe

➔ Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i la seua integració en el sistema educatiu i en la societat valenciana

➔ Garantir la normalització de l’ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

OBJECTIUS PEPLI

(4)

EL PLC

Una oportunitat per a...

➔ Reflexionar sobre les llengües en el centre

➔ Establir vies de coordinació i de millora.

➔ Per a renovar metodologies.

(5)

PROPOSTES FORMATIVES

Formació

⮚ Cursos i jornades del CEFIRE i del SEP relacionats amb el plurilingüisme.

⮚ Proposta de seminaris i grups de treball: metodologia, elaboració de materials...

⮚ Cursos d’actualització lingüística del valencià (CAL).

⮚ PIALP: oferta d’idiomes en les EOI, estades a l’estranger…

⮚ Sessions de l’assessoria del SEP d’explicació-sensibilització metodològica.

(6)

PERCENTATGES DE

VALENCIÀ PER COMARQUES

En tot el territori, 52,51%:

74,68% públics

15,60% concertats.

(7)

INTERCANVIS PER A LA COHESIÓ LINGÜÍSTICA 2019-2020

64 PROJECTES

D’INTERCANVIS DE COHESIÓ LINGÜÍSTICA

PORTFOLIO EUROPEU DE

LLENGÜES LES

241 CENTRES

(8)

AUXILIARS DE

CONVERSA 2019-2020

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

⮚ 69 auxiliars (anglés, francés, alemany)

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

⮚ Anglés: 625

PROGRAMES EXPERIMENTALS SECUNDÀRIA 2019-2020

104 CENTRES

(9)

MATÈRIES EN LLENGUA

ESTRANGERA

➔ La mateixa matèria en tots els grups

➔ Matèries diferents en cada grup (la mateixa càrrega lectiva)

➔ Totes les hores de la matèria

➔ Una part del temps de la matèria: ABP - EMI

➔ Altres propostes didàctiques i organitzatives dels centres

(10)

Projecte

Interdisciplinari en Cultura Digital

Decret 51/2018 del Consell

modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega

l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana

⮚ “Els centres podran oferir projectes interdisciplinaris en els quatre cursos de l’educació secundària obligatòria. El currículum d’aquests projectes interdisciplinaris serà elaborat pels centres docents a partir dels currículums de les matèries que es vagen a treballar. La conselleria competent en matèria d’educació facilitarà als centres orientacions metodològiques i materials de suport per a afavorir la implantació progressiva d’aquests projectes”.

(11)

CASOS

⮚ Anglés: amb més del 25%

⮚ Presència d’altres llengües estrangeres

⮚ Altres casos justificats pel context socioeducatiu i

demolingüístic, sempre que es complisquen els objectius d’assoliment de la competència plurilingüe.

PLC EXPERIMENTALS

(12)

CALENDARI

D’ELABORACIÓ

OBERTURA DEL MÒDUL PLC D'ITACA 23 de març

APROVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR Entre el 23 de març i el 8 d’abril

TERMINI D'ENVIAMENT DEL PLC PER A AUTORITZACIÓ

Fins al 8 d'abril

(13)

Art. 16: elaboració i aprovació

DIAGRAMA PER A

L’ELABORACIÓ DEL

PLC

(14)

ESQUEMA PROJECTE

LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Article 15.

Estructura del PLC

(15)

PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ

DEL PLC

(16)

APARTATS DEL PLC

ANÀLISI DEL CONTEXT

PLA D’ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LES

LLENGÜES

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

AVALUACIÓ

APROVACIÓ

(17)

CONTEXT EXTERN

DADES SOBRE LA LLENGUA DE

L’ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES

(18)
(19)

CONTEXT INTERN

●MOSTRA LES DADES DEL PROFESSORAT, ESPECIALITAT I

ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA

(20)

OBJECTIUS:

NORMATIVA

(21)

OBJECTIUS

GENERALS DEL

PROJECTE

(22)

OBJECTIUS SOBRE ELS ELEMENTS

CONFIGURADORS

DEL PROJECTE

(23)

OBJECTIUS SOBRE LA

COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL DE

L’ALUMNAT

(24)

OBJECTIUS PROPIS

DEL CENTRE

(25)

METODOLOGIA

TIL TILC

(26)

Apartats

Sempre hi haurà la possibilitat

d’afegir-hi actuacions i d’anotar

observacions

⮚ Projectes educatius

⮚ Activitats complementàries i extraescolars

⮚ Cooperació amb l’entorn local i global

⮚ Formació del professorat

⮚ Suport a l’alumnat nouvingut

MESURES DE

SUPORT

(27)

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

NOUVINGUT I VULNERABLE

●Programes intensius de caràcter lingüístic

●Atenció lingüística en

reforços i desdoblaments

●Suport personal a l’alumnat

●etc

(28)

MODALITAT DE

PRESÈNCIA DE LES LLENGÜES NO

CURRICULARS

(29)

Apartats

●Coherència en els diferents nivells educatius

●Continuïtat entre etapes

●Organització i agrupament òptim de l’alumnat

●Entorns d’aprenentatges, espais i contextos

MESURES

ORGANITZATIVES

(30)

PLA DE

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DADES

ACTUACIONS I DATA D’APLICACIÓ

(31)

AVALUACIÓ

Únicament s’hi inclou un apartat

d’observacions

A la guia, disposeu d’ítems model per a l’emplenament d’aquest apartat.

(32)

PROPORCIÓ D’ÚS

VEHICULAR

(33)

CRONOGRAMA

(34)

MATÈRIES

OBLIGATÒRIES

(35)

MATÈRIES DE

CARÀCTER OPCIONAL

CADA MATÈRIA D’UN BLOC

POT ESTAR EN

LLENGÜES DIFERENTS

(36)

RELIGIÓ/VALORS ÈTICS

SI VAN EN LA MATEIXA LLENGUA, COMPUTARAN PER A MÍNIMS (No

Comuns)

Marcades per defecte en la llengua

corresponent.

MATÈRIES

LINGÜÍSTIQUES

(37)

QUÈ OCORRE QUAN LA MATÈRIA

VEHICULADA EN LLENGUA ESTRANGERA

NO ÉS LA MATEIXA

EN TOTS ELS GRUPS?

MARQUEU L’APARTAT

ALTRA

INFORMACIÓ

ASSENYALEU LES MATÈRIES

QUE ES VEHICULARAN EN ALTRES GRUPS

(38)

PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA

DIVERSITAT I ALTRES CASOS

(39)

CRONOGRAMA DE

BATXILLERAT

(40)

CRONOGRAMA DE

BATXILLERAT

(41)

CRONOGRAMA DE

BATXILLERAT

(42)

FORMACIÓ

PROFESSIONAL

- PERCENTATGES EN CADA LLENGUA DE CADA CICLE

FORMATIU

- NO HI HAURÀ LLISTA DE MÒDULS

- FPB: només mòduls de

comunicació i ciències aplicades

(43)

FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS EN ANGLÉS

● ANGLÉS + ANGLÉS TÈCNIC: 236 h o 204 h (GM), 232 h(GS)

● ANGLÉS + MÒDUL VEHICULAT EN ANGLÉS, al qual se li han de sumar les 2h reservades en el currículum per a la

docència en anglés: si supera el 25%, ha de ser un projecte experimental.

● MÒDUL VEHICULAT EN ANGLÉS, al qual se li han de sumar les 2h reservades en el currículum: depenent de les hores del mòdul també podria superar el 25% i hauria de ser

experimental.

● ANGLÉS TÈCNIC + HORES PARCIALS D'UN MÒDUL

(algunes hores del mòdul: 54 h en GM; 20 h en GS per

arribar al mínim del 10%). Amb les mateixes condicions que s'ha explicat en la pregunta anterior, preferiblement

orientat a la realització d’un projecte EMI.

● FOL O EIE + ANGLÉS TÈCNIC: superen el mínim del 10%

sense arribar al 25%.

(44)

Els percentatges no són correctes

Els percentatges són correctes:

Validació

VALIDACIÓ

(45)

APROVACIÓ

D:\POWER DIRECTORS\València\València Horta Nord\REUNIÓ DIRECTORS\Inked24_LI.jpg

(46)

ACTA

(47)

ENVIAMENT

(48)

S’enviaran als centres abans del procés d’admissió

RESOLUCIÓ

(49)

Gràcies per la vostra atenció!

DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ

SERVEI D’EDUCACIÓ

PLURILINGÜE: pepli_plc@gva.es

Referencias

Documento similar

Para eliminar comensales vaya a la pantalla principal de Centro > Comedor > Alumnos (Asiduo y Eventual) -Seleccione al alumno comensal que desea eliminar y pulse sobre el

Elaborar la llista de requisits no consisteix a definir les funcionalitats que in- corporarà el producte o servei, sinó el que ha de fer per cobrir les necessitats que hem

Per aquesta raó, s'han emprat en aquest disseny els colors corporatius del mitjà: el taronja, negre i blanc, que també es poden apreciar dintre dels dos isologos, i a

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

Esto viene a corroborar el hecho de que perviva aún hoy en el leonés occidental este diptongo, apesardel gran empuje sufrido porparte de /ue/ que empezó a desplazar a /uo/ a

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,