• No se han encontrado resultados

INTERCULTURAL PLURILINGÜE I PROGRAMA D’EDUCACIÓ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INTERCULTURAL PLURILINGÜE I PROGRAMA D’EDUCACIÓ"

Copied!
43
0
0

Texto completo

(1)

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE I

INTERCULTURAL

Reunions amb direccions de centres

Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació

(2)

Programa de reunions per a l’elaboració del PLC de formació de persones adultes

⮚Reunió institucional

València: 25 de març de 2021, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

⮚COCOPE centres de formació de persones adultes (sessions en línia)

14 i 15 d’abril

(3)

Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià

aplicació en totes les etapes educatives

programa lingüístic únic

foment de la competència comunicativa oral

continuïtat entre les diverses etapes educatives

metodologia: TIL i TILC

promoció del programa òptim: art.11 (Informe de la UEM)

pla d’entorn contextualitzat: normalització lingüística en àmbits diversos

seguiment i avaluació del model

assessorament als centres: Assessoria d’Educació Plurilingüe

formació lingüística i metodològica: Àmbit de plurilingüisme del CEFIRE

CARACTERÍSTIQUES

PRINCIPALS

(4)

➔ Garantir a l’alumnat l’assoliment d’una competència plurilingüe

➔ Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i la seua integració en el sistema educatiu i en la societat valenciana

➔ Garantir la normalització de l’ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

OBJECTIUS PEPLI

(5)

EL PLC

Una oportunitat per a...

➔Reflexionar sobre les llengües en el centre

➔Establir vies de coordinació i de millora.

➔Per a renovar metodologies.

(6)

PROPOSTES FORMATIVES

Formació

⮚ Cursos i jornades del CEFIRE i del SEP relacionats amb el plurilingüisme.

⮚ Proposta de seminaris i grups de treball: metodologia, elaboració de materials...

⮚ Cursos d’actualització lingüística del valencià (CAL).

⮚ PIALP: oferta d’idiomes en les EOI, estades a l’estranger…

⮚ Sessions de l’assessoria del SEP d’explicació-sensibilització metodològica.

(7)

INTERCANVIS PER A LA COHESIÓ LINGÜÍSTICA:

RAPSODES 2021

41 PROJECTES

77 centres participants

PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES

241C ENTRES

(8)

AUXILIARS DE CONVERSA 2020-2021

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

71 auxiliars

CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

5 auxiliars

CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

4 auxiliars

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Anglés: 476

(9)

CALENDARI D’ELABORACIÓ

OBERTURA DEL MÒDUL PLC D'ITACA Maig

(segona quinzena) APROVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

TERMINI D'ENVIAMENT DEL PLC PER A

AUTORITZACIÓ

(10)

MATERIALS DE SUPORT

El Projecte Lingüístic de Centre

Web del SEP

REDI (rebost digital)

Pestanya PEPLI

(11)

Art. 16: elaboració i aprovació

DIAGRAMA PER A

L’ELABORACIÓ DEL PLC

(12)

ESTRUCTURA D’UN PLC

ANÀLISI

DEL CONTEXT

● dades del centre

● anàlisi del context extern

● anàlisi del context intern

1

PLA D’ENSENYAMENT

I ÚS VEHICULAR DE LES LLENGÜES:

● proporció d’ús vehicular de cada llengua

● enfocaments metodològics

● mesures de suport a l’aprenentatge de llengües

● tractament de l’alumnat nouvingut i vulnerable

● presència de les llengües no curriculars

● mesures organitzatives

2

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

● àmbit administratiu

● àmbit de gestió i de planificació pedagògica

● àmbit social i d’interrelació amb l’entorn

3

AVALUACIÓ

● dels objectius generals

● de l’aplicació del PLC

● de la competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat

4

Article 15.

Estructura del PLC

(13)

CASOS

⮚ Anglés: amb més del 25%

⮚ Presència d’altres llengües estrangeres

⮚ Altres casos justificats pel context socioeducatiu i demolingüístic, sempre que es complisquen els objectius d’assoliment de la competència plurilingüe.

PLC EXPERIMENTALS

(14)

PROCEDIMENT PER A

L’ELABORACIÓ DEL PLC

(15)

APARTATS DEL PLC

ANÀLISI DEL CONTEXT

PLA D’ENSENYAMENT I ÚS VEHICULAR DE LES

LLENGÜES

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

AVALUACIÓ

APROVACIÓ

(16)

DADES SOBRE LA LLENGUA DE L’ALUMNAT

CONTEXT EXTERN

(17)
(18)

MOSTRA LES DADES DEL

PROFESSORAT, ESPECIALITAT I ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA

CONTEXT

INTERN

(19)

OBJECTIUS:

NORMATIVA

(20)

OBJECTIUS GENERALS

DEL PROJECTE

(21)

OBJECTIUS SOBRE ELS ELEMENTS

CONFIGURADORS DEL PROJECTE

(22)

OBJECTIUS SOBRE LA COMPETÈNCIA PLURILINGÜE

I INTERCULTURAL DE L’ALUMNAT

(23)

OBJECTIUS PROPIS DEL

CENTRE

(24)

Articles 6 i 7

Llei 4/2018 ESO BATXILLERAT FP FPA

Valencià - Castellà 25%

Llengua estrangera 15-25% 10-25% 10-25% 15-25%

PROPORCIÓ D’ÚS VEHICULAR

➔ Aquests percentatges es calculen per al global del cicle II

➔ S’ha d’aplicar la mateixa distribució de temps curricular en cada llengua a tot l’alumnat del mateix

curs.

(25)

PROPORCIÓ D’ÚS VEHICULAR

(26)

CRONOGRAMA

(27)

MÒDULS OBLIGATORIS

(28)

MÒDULS EN LLENGUA ESTRANGERA

➔ Els mateix mòdul en tots els grups

➔ Mòduls diferents en cada grup (la mateixa càrrega lectiva)

➔ Totes les hores del mòdul

➔ Una part del temps del mòdul: ABP - EMI

➔ Altres propostes didàctiques i organitzatives dels centres

(29)

MÒDUL LLENGUA ESTRANGERA I i II

(30)

MÒDULS DE CARÀCTER OPCIONAL

CADA MÒDUL D’UN BLOC POT ESTAR EN

LLENGÜES DIFERENTS

(31)

FINESTRA ALTRA INFORMACIÓ

(32)

VALIDACIÓ

(33)

METODOLOGIA

TIL TILC

(34)

Apartats

Sempre hi haurà la possibilitat

d’afegir-hi actuacions i d’anotar

observacions

Projectes educatius

Activitats complementàries i extraescolars

Cooperació amb l’entorn local i global

Formació del professorat

MESURES DE

SUPORT

(35)

ATENCIÓ A L’ALUMNAT NOUVINGUT I

VULNERABLE

(36)

MODALITAT DE PRESÈNCIA DE LES LLENGÜES NO CURRICULARS

(37)

Apartats

●Coherència en els diferents nivells educatius

●Continuïtat entre etapes: NO S’HA D’OMPLIR

●Organització i agrupament òptim de l’alumnat: NO S’HA D’OMPLIR

●Entorns d’aprenentatges, espais i contextos

MESURES ORGANITZATIVES

(38)

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

CONSULTEU GUIA PER A TINDRE ELS ENUNCIATS COMPLETS

(39)

AVALUACIÓ

Únicament s’hi inclou un apartat

d’observacions

A la guia, disposeu d’ítems model per a l’emplenament d’aquest apartat.

(40)

APROVACIÓ

(41)

ACTA

(42)

ENVIAMENT

(43)

Gràcies per la vostra atenció!

DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ

SERVEI D’EDUCACIÓ

PLURILINGÜE: pepli_plc@gva.es

Referencias

Documento similar

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

Aporta fons a EPALE per promoure l’aprenentatge de les persones adultes i l’educació i la formació professional continus.... En què es diferencia EPALE

normalització del valencià, la vertebració territorial i la cohesió social.. •  Un instrument privilegiat d’innovació i

"El departament ha de començar la distribució de l’horari entre els seus membres atribuint les hores curriculars corresponents a les matèries o àmbits dels grups la

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de

LIJ; Educació Literària; Àlbum; Educació per a la pau; Lectura i Gènere; Formació inicial de Mestres; Qualitat literària i estètica. JUSTIFICACIÓ PERSONAL DE L'ELECCIÓ DEL MEU

● MÒDUL VEHICULAT EN ANGLÉS, al qual se li han de sumar les 2h reservades en el currículum: depenent de les hores del mòdul també podria superar el 25% i hauria de

 Percentatge comú: en cada llengua vehicular, es compten les hores de la matèries obligatòries vehiculades en eixa llengua més les hores dels blocs opcionals en què totes