PROCÉS SELECTIU Una plaça d Agent de la Policia Local per concurs oposició lliure

Texto completo

(1)

PROCÉS SELECTIU

Una plaça d’Agent de la Policia Local per concurs oposició lliure ACTA DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte

Lloc Poliesportiu de Mont-roig del Camp data 21 de juny de 2021

Hora d’inici 09:30 Hora acabament 13:45 Procés selectiu

Núm 4458/2021

Plaça Agent de la Policia Local per concurs oposició lliure

Grup C2

Sistema Concurs oposició

Convocatòria Decret d’Alcaldia núm. 2021-0979, de 29 d’abril de 2021

Tribunal

President Antonio Pacheco García

Secretari Pablo Navarro Aramayo

Vocal representant de l’Administració local David Marqués Leza

Vocal Institut Seguretat Pública Miquel Alonso Cruelles

Vocal Direcció General d’Administració de Seguretat Lluís Molina Castilla

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal nomenat per realitzar les proves de selecció per cobrir les places relacionades.

FASE OPOSICIÓ:

D’acord amb les bases específiques aprovades pel Decret d’Alcaldia número 2021-0979, de 29 d’abril de 2021 i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat número 8404, de 7 de maig de 2021 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, CVE 2021-03926 de 7 de maig de 2021, s’inicia el procés de selecció amb la fase d’oposició: 2n Exercici. Cultura general:

Consisteix en contestar, en un període màxim de quaranta minuts, un qüestionari de 30 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social, cultural i del municipi de Mont-roig del Camp.

La valoració es realitzarà segons el següent barem: 1 punt per cada resposta correcta,

Descomptar 0,25 punts per cada resposta incorrecta,

0 punts per cada resposta no contestada o nul·la (que consti més d’1 resposta).

erificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/

(2)

La puntuació s’obtindrà de dividir la valoració total per 3. Així per a superar aquesta prova s’ha d’assolir una puntuació mínima de 5 punts, i la puntuació màxima serà de 10 punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

ASPIRANTS PRESENTATS/DES

DNI NOM i COGNOM

1 4487****

* ANTONIO ALFARO **** 2 4785****

* PAU ARQUES **** 3 3990****

* RAFAEL ROQUE BEDMAR **** 4 3993**** * RUBEN BLANES **** 5 4965**** * DENIS DE LA CRUZ **** 6 4827**** * MANUELA EUSSE **** 7 4777****

* JAVIER JOSE FERNANDEZ **** 8 3990****

* IGNACIO FERNÁNDEZ **** 9 4931****

* MANUEL FUENTES **** 10 3991****

* JUAN DANIEL HEREDIA **** 11 3993**** * ARNAU LEDESMA **** 12 3991**** * TATIANA LLORENS **** 13 4782**** * ALFONSO LÓPEZ **** 14 3988**** * PERE LORAN **** 15 4777**** * LLUIS MARTINEZ **** 16 3947**** * MANEL MILA **** 17 3947**** * ARNAU MORENO **** 18 4782**** * EDUARD MORENO **** 19 3989**** * MARTA NOGUÉS **** 20 3992**** * ORIOL OLIVÉ **** erificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/

(3)

* 22 3947**** * ALEXIS PEREIRA **** 23 4931**** * RUBEN RODERO **** ASPIRANTS NO PRESENTATS

DNI NOM i COGNOM

1 4777****

* JORGE ALDEHUELO **** 2 4800****

* JOSÉ ANTONIO CABRERA **** 3 4747**** * JOAQUIM CARDONA **** 4 4793**** * CRISTIAN CLEMENTE **** 5 4717**** * CARLA GIMENEZ **** 6 4942**** * MARIA JIMENEZ **** 7 3991**** * DÍDAC JIMÉNEZ **** 8 3993**** * CRISTINA MASEGOSA **** 9 7808**** * RAUL NOVELL **** 10 4800**** * OMAR OLIVERAS **** 11 4782**** * DANIEL PORTERO **** 12 4786**** * GUILLEM PUJOL **** 13 7731**** * JAUME RAFECAS **** 14 7712**** * ORIOL RIUS **** 15 2047****

* JUAN CRISTIAN RUIZ **** 16 4785**** * LLORENÇ SALES **** 17 3939**** * ALEJANDRO SERRANO **** 18 3990**** * RUBEN SUAREZ **** 19 4645**** * OMAR TEMIMI **** erificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/

(4)

Els aspirants NO PRESENTATS queden exclosos definitivament del procés selectiu. Els resultats dels aspirants presentats a la prova de cultura general, es detallen a continuació:

RESULTATS

DNI NOM i COGNOM RESULTAT PROVA CULTURA GENERAL 4487****

* ANTONIO ALFARO **** 4,25

4785****

* PAU ARQUES **** 4,83

3990****

* RAFAEL ROQUE BEDMAR **** 2,92

3993**** * RUBEN BLANES **** 2,33 4965**** * DENIS DE LA CRUZ **** 3,75 4827**** * MANUELA EUSSE **** 1,17 4777****

* JAVIER JOSE FERNANDEZ **** 5,25 3990****

* IGNACIO FERNÁNDEZ **** 4,17

4931****

* MANUEL FUENTES **** 5,83

3991****

* JUAN DANIEL HEREDIA **** 6,50

3993**** * ARNAU LEDESMA **** 3,50 3991**** * TATIANA LLORENS **** 4,08 4782**** * ALFONSO LÓPEZ **** 6,17 3988**** * PERE LORAN **** 4,83 4777**** * LLUIS MARTINEZ **** 2,17 3947**** * MANEL MILA **** 2,50 3947**** * ARNAU MORENO **** 4,42 4782**** * EDUARD MORENO **** 6,58 3989**** * MARTA NOGUÉS **** 3,83 3992**** * ORIOL OLIVÉ **** 4,00 erificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/

(5)

* 3947****

* ALEXIS PEREIRA **** 3,00

4931****

* RUBEN RODERO **** 2,42

El Tribunal emplaça als aspirants que han superat la prova anterior a realitzar la tercera prova, corresponent a la realització de la prova teòrica, a les 12:00 hores d’avui mateix. 3n Exercici. Prova teòrica:

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de 40 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, que seran proposades pel tribunal relatives als temes que figuren a l'annex 2.

La valoració es realitzarà segons el següent barem: 1 punt per cada resposta correcta,

Descomptar 0,25 punts per cada resposta incorrecta,

0 punts per cada resposta no contestada o nul·la (que consti més d’1 resposta).

La puntuació s’obtindrà de dividir la valoració total per 4. Així per a superar aquesta prova s’ha d’assolir una puntuació mínima de 5 punts, i la puntuació màxima serà de 10 punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

ASPIRANTS PRESENTATS/DES

DNI NOM i COGNOM

1 4777****

* JAVIER JOSE FERNANDEZ **** 2 4931****

* MANUEL FUENTES **** 3 3991****

* JUAN DANIEL HEREDIA **** 4 4782**** * ALFONSO LÓPEZ **** 5 4782**** * EDUARD MORENO **** 6 3992**** * VÍCTOR ORIBE ****

Els resultats dels aspirants presentats en aquesta prova teòrica, es detallen a continuació:

RESULTATS

DNI NOM i COGNOM RESULTATS PROVA TEÒRICA 1 4777****

* JAVIER JOSE FERNANDEZ **** 5,38

2 4931**** MANUEL FUENTES **** 4,69

(6)

3 3991****

* JUAN DANIEL HEREDIA **** 5,25 4 4782**** * ALFONSO LÓPEZ **** 7,06 5 4782**** * EDUARD MORENO **** 6,13 6 3992**** * VÍCTOR ORIBE **** 7,69

Es sol·licita una revisió dels seus exàmens per part dels opositors Manuel Fuentes **** i Juan Daniel Heredia ****. Tots dos manifesten i coincideixen en un possible error d’interpretació de la pregunta número 25 de l’examen. Una vegada analitzada per part del Tribunal, aquest decideix que la mateixa quedi anul·lada, ja que podria donar lloc a un error d’interpretació i doble resposta de les quatre possibles. Es computa la primera pregunta reserva de l’examen, que és la pregunta número 41.

El Tribunal emplaça als aspirants que han superat la prova de cultura general i la prova teòrica, a realitzar el quart exercici, aptitud física, el dilluns 21 de juny a les 17:00 hores, al Poliesportiu de roig del Camp, situat al C/ Aureli Maria Escarré núm. 3 de Mont-roig del Camp.

Segons l’apartat 9.1.1 punt 4rt. Exercici. Aptitud física de les bases específiques del procés selectiu, els aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a President del Tribunal, en data i lloc consignada a l’encapçalament.

El President

Antonio Pacheco García

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :