PROORGEMP - Projectes i Organització d'empreses

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: VALENTIN ACEÑA RAMOS, EMILIO CEREIJO THOMAS, ALVARO GAROLA CRESPO, CARLES LABRAÑA DE MIGUEL, ANDRES MIRAMBELL ARRIZABALAGA, JOSE PABLO RODRIGUEZ-MARIN SASTRE, GEMA VELEZ SABATER

Responsable: ALVARO GAROLA CRESPO, CARLES LABRAÑA DE MIGUEL

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental 2018

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2017). (Unitat docent Obligatòria) 4,5 Idiomes docència: Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 250 - ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona Titulació: Professorat Específiques: Genèriques: Transversals:

3019. Capacitat per aplicar metodologies d'estudis i avaluacions d'impacte ambiental

3036. Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut en les obres de construcció.

3104. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria. Capacitat per plantejar i resoldre problemes d'enginyeria civil amb iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic i creatiu.

3108. Identificar i modelar sistemes complexos. Identificar els mètodes i eines adequats per plantejar les equacions o descripcions associades als models i resoldre-les. Dur a terme anàlisis qualitatives i aproximacions. Establir la incertesa dels resultats. Plantejar hipòtesis i proposar mètodes experimentals per validar. Establir i gestionar compromisos. Identificar components principals i establir prioritats. Desenvolupar un pensament crític.

3110. Capacitat per concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria civil. Capacitat per cobrir el cicle de la vida complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria civil. Això inclou la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques i

tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment, la valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.

3114. Identificar les necessitats i oportunitats del mercat. Recollir informació que permeti elaborar les especificacions d'un nou producte procés o servei. Elaborar un pla de negoci bàsic. Concebre un nou producte, procés o servei. Elaborar i dur a terme la planificació d'un procés de disseny. Dur a terme les diferents fases d'un procés de disseny 587. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en

l'organització.

590. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental

Horari: Una hora al final de cada classe

(2)

Coneixement de la metodologia per fer projectes d'enginyeria. Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut a les obres de construcció. Capacitat per aplicar metodologies d'estudis i avaluacions d'impacte ambiental.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:

1. Realitzar un estudi d'alternatives, previ a adoptar la solució a projectar. 2. Fer un disseny formal d'una infraestructura en enginyeria civil.

3. Fer una anàlisi de gestió integral d'un projecte.

Coneixement dels documents que integren un projecte en enginyeria. Coneixement dels elements projectuals com ara impacte ambiental, estudis econòmics, estudis d'alternatives. Coneixements de disseny formal i gestió integral del projecte. Coneixements de les diferents tipologies de projectes en funció de la tipologia d'infraestructures (urbanització, carretera, obra hidràulica, serveis, edificació, etc.). Capacitat de planificació, organització i direcció de l'execució d'obres. Incorporació de tècniques per a la gestió integrada de projectes, incloent-hi el manteniment, les concessions, els peatges, etc. de manera que es tingui en compte tota la vida útil de la infraestructura.

Coneixement de la metodologia per fer projectes d'enginyeria. Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut a les obres de construcció. Capacitat per aplicar metodologies d'estudis i avaluacions d'impacte ambiental.

________________________________________

1. Realitzar un estudi d'alternatives, previ a adoptar la solució a projectar. 2. Fer un disseny formal d'una infraestructura en enginyeria civil. 3. Fer una anàlisi de gestió integral d'un projecte.

________________________________________

Coneixement dels documents que integren un projecte en enginyeria. Coneixement dels elements projectuals com ara impacte ambiental, estudis econòmics, estudis d'alternatives. Coneixements de disseny formal i gestió integral del projecte. Coneixements de les diferents tipologies de projectes en funció de la tipologia d'infraestructures (urbanització, carretera, obra hidràulica, serveis, edificació, etc.). Capacitat de planificació, organització i direcció de l'execució d'obres.

en aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

593. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.

584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada

ensenyament.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 3 de classes presencials a l'aula (grup gran).

Es dediquen a classes teòriques 1.5 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 1.5 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

(3)

Formar als estudiants en els temes relacionats amb la gestió de les empreses. Es posar un especial èmfasi en les empreses relacionades amb el sector de la construcció i l’obra pública.

Coneixements relacionats amb el cicle comptable de l’empresa. Interpretació dels estats comptables de l’'empresa. Coneixements sobre el finançament empresarial. Funció financera i la seva evolució, Fonts de finançament. Coneixement sobre management i gestió empresarials. Plans estratègics.

Anàlisi del sector de la construcció. Característiques de les empreses constructores. Estratègies actuals. Que els estudiants tinguin capacitat d’anàlisi dels documents económics financers de les empreses.

Dedicació total: 112h 30m Grup gran/Teoria: Grup mitjà/Pràctiques: Grup petit/Laboratori: Activitats dirigides: Aprenentatge autònom: 34h 5h 6h 4h 30m 63h 30.22% 4.44% 5.33% 4.00% 56.00%

(4)

Tema 1 - Significat del Projecte

Tema 2 - Documents de Projecte

Tema 3- Estudi d'alternatives

Dedicació: 2h 24m Dedicació: 7h 11m Dedicació: 2h 24m Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 1h 24m Grup gran/Teoria: 3h Aprenentatge autònom: 4h 11m Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 1h 24m

Entendre el que és un projecte como unitat de treball en la vida d'un enginyer. A nivell de redacció, execució i control ¿Què es i perquè existeix un projecte?

Descripció de la memòria i dels diferents annexos. Normatives d'aplicació.

Anàlisi dels plans, escales, formats, nivell de detall. Descripció dels plecs de de condicions i el seu contingut. Normatives a aplicar. Elaboració dels estats d'amidaments i confecció del pressupost del projecte.

Què és un estudi d'alternatives. Com seleccionar les mateixes i com avaluar-les, fonamentalment amb una anàlisi multicriteri . Anàlisi de sensibilitat

Descripció: Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics: Objectius específics:

Prendre consciència que projecte és un element fonamental al llarg de l'exercici professional per a la major part dels titulats.

Aprendre a concebre una Memòria i a seleccionar annexos. Distingir entre els imprescindibles. Aprendre a elaborar els tres documents i raó de ser dels mateixos.

(5)

Tema 5 - Gestió de Projectes

Tema 6 - Projectes de Carreteres

Tema 7 - Projectes d'urbanització.

Dedicació: 12h Dedicació: 4h 48m Dedicació: 4h 48m Grup gran/Teoria: 5h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 2h Aprenentatge autònom: 2h 48m Grup gran/Teoria: 2h Aprenentatge autònom: 2h 48m Els papers diferents dels actors en un projecte, des del promotor, al redactor i l'executor, passant pel control. Objectius i conceptes generals en la direcció de projectes.

Cicle de vida d'un projecte. Control i seguiment de terminis, Costos, Qualitat, Riscos

La concessió com a exemple més desenvolupat d'un PPP. Estudis de viabilitat, anàlisi de demanda, projecte de concessions ,....

Demanials, d'obra pública i de serveis

Els anàlisis de demanda. La importància del traçat. Les diverses solucions que es poden plantejar.

Les urbanitzacions i els equipaments i serveis que requereixen (transport, aparcament, sanejament, proveïment ,....) Necessitat d'aconseguir rendibilitat econòmica que justifiqui les invesrsiones. Polígons.

Descripció: Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics: Objectius específics:

Aprendre a actuar des dels diferents punts de vista que requereix cada part actora Definir rols de les persones en el projecte

El director de projecte Treball en equip Relació amb el client

Enfocar una activitat professional avui dia gairebé tan rellevant com la de la pròpia execució o projecte en la provisió de l'obra

pública-Afrontar un projecte de carreteres optimitzant la solució i justificant la necessitat de la mateixa

(6)

Tema 8 - Projectes Hidraulics i Maritims

Tema 9 - Projectes de serveis i Manteniment

Tema 10 - Estudi de Seguretat i Salut

Dedicació: 7h 11m Dedicació: 4h 48m Dedicació: 2h 24m Grup gran/Teoria: 3h Aprenentatge autònom: 4h 11m Grup gran/Teoria: 2h Aprenentatge autònom: 2h 48m Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 1h 24m Canalitzacions, regs, abastaments, sanejament. Annexos fonamentals per a aquests tipus de projectes Diferents tipus d'obra marítima: de protecció, d'atracada, instal.lacions, accessos, ...

La importància de l'anàlisi del clima

Els serveis en el món de l'enginyeria. El seu disseny i dimensionament

La importància creixent del manteniment per al bon funccionamiento d'una infraestructura. Diferents mecanismes de contractació del manteniment.

Normativa d'aplicació. Seguretat proactiva i reactiva. Projecte complet dins de l'annex corresponent. Paper del coordinador. Descripció: Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics: Objectius específics:

Conèixer com es projecten les obres d'aigües

Com es projecta per a una Autoritat Portuària, per a una Demarcació de Costes, per a un promotor d'un port esportiu, ...

Entendre que hi ha projectes

Entendre que estem entrant en un procés europeu on la provisió de noves infraestructures decreix i el manteniment creix. Per tant, el nostre país seguirà un procés semblant.

(7)

Tema 11 - Estudi d'Impacte Ambiental

Visita d'obra o projecció

Practiques de Projecte

Dedicació: 2h 24m Dedicació: 7h 11m Dedicació: 9h 36m Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 1h 24m Grup petit/Laboratori: 3h Aprenentatge autònom: 4h 11m Grup mitjà/Pràctiques: 4h Aprenentatge autònom: 5h 36m

El context ambiental pressent en les tasques d’enginyeria actuals. Sostenibilitat Ambiental. Legislació. Avaluació ambiental de Plans i Programes. El marc legal i exemples pràctics. Estudis Impacte Ambiental. El marc legal i exemples pràctics

Realitzar una visita a obra o projectar imatges que cobreixin tot el procés des de la planificació i el projecte fins a la construcció d'una obra.

A partir d'un projecte existent, realitzar un anàlisi crític de punts forts i febles, aplicant el mètode DAFO

Descripció: Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics: Objectius específics:

Conèixer la importància del medi ambient en la redacció dels projectes, en la seva tramitació i aprobación.Analizar les mesures correctores.

Percebre el canvi i l'impacte que una obra dee infraestructures o un equipament suposen en un entorn físic i econòmic

(8)

Introducció a l'empresa

Management i organització de l’empresa

Anàlisi d’Estats Comptables

Dedicació: 2h 24m Dedicació: 7h 11m Dedicació: 16h 48m Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 1h 24m Grup gran/Teoria: 3h Aprenentatge autònom: 4h 11m Grup gran/Teoria: 6h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 9h 48m

Concepte d’empresa, i les diverses tipologies. Tipus de societat, responsabilitat limitada i l.limitada, concepte de capital social. Característiques de les empreses constructores. Introduir el concepte de comptabilitat com element d’anàlisi empresarial. Compte de balanç, compte de pèrdues i guanys

Concepte de management empresarial. Elements bàsics de gestió de l’empresa. Planificació estratègica. Anàlisi de la indústria. Matrius DAFO. Matrius de porfoli de negocis. Estratègies competitives. Presa de decisions. Gestió per projectes. Les diferents àrees de l’empresa

Concepte de Comptabilitat analítica. Cicle comptable de l’empresa. Quadre de finançament. El cicle financer de l’empresa. Anàlisi estàtic i dinàmic del Balanç i del Compte de Resultats. Anàlisi econòmic i financer a través dels ratis. Ratios de gestió de l’empresa i les obres. Casos pràctics. Treballs a l’aula per part dels estudiants. Problemes Descripció: Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics: Objectius específics:

Pensat com un recordatori. Son conceptes que s’han treballat a l’assignatura “Economia, empresa i legislació” que s’imparteix a primer curs, i que es refrescaran perquè són necessaris per la resta de l’assignatura.

Que els estudiants tinguin una idea global de com s’organitza i dirigeix una empresa. Conèixer els processos de planificació estratègica, que són els que ajuden a prendre decisions sobre el seu futur

Que els estudiants aprenguin a interpretar, a través dels elements que ens dóna la comptabilitat, la situació d’una empresa o d’una obra Es tracta de saber interpretar la documentació comptable per ajudar a prendre decisions en la gestió de les empreses i obres responsabilitat dels enginyers civils.

(9)

Es faran 3 avaluacions

Un examen de la part de projectes que donarà el 40% de la nota final

Un examen de la part d’organització d’empreses que donarà el 40% de la nota final

Un treball conjunt en grup que incorpora elements de projecte i d’organització d’empreses. El treball aporta un 20% de la nota.

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació

L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).

Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s’hagin presentat regularment a les proves d'avaluació de l’assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d’una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d’estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es realitzaran dins del període lectiu corresponent.

Sistema de qualificació

Empreses constructores

Examen

Dedicació: 7h 11m Dedicació: 7h 11m Grup gran/Teoria: 3h Aprenentatge autònom: 4h 11m Grup petit/Laboratori: 3h Aprenentatge autònom: 4h 11m Característiques del sector de la construcció. Particularitats de les empreses constructores. Estructura i

característiques de les empreses constructores a Espanya,Catalunya i a escala global. Estratègies empresarials a la construcció. Anàlisi de casos pràctics

Descripció:

Objectius específics:

Conèixer les característiques de les empreses constructores, que és on, previsiblement, treballaran els estudiants d’Enginyeria Civil

(10)

Normes de realització de les activitats

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.

Bibliografia

Bàsica:

Cañizal, F. La Redacción del proyecto: aspectos previos y metodología. 1998. Universidad de Cantabria, 1998. ISBN 8489627436.

Morilla Abad, I. Guía metodológica y práctica para la realización de proyectos. 3a ed. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2001. ISBN 8438001955.

Lleonart, P. Estrategias empresariales de las constructoras españolas y europeas: los grandes grupos especializados. Barcelona: Gabinet d'Estudis Econòmics, 1998. ISBN 8492078588.

Cuatrecasas Arbós, Ll. Gestión económico-financiera de la empresa. Barcelona: Edicions UPC, 1996. ISBN 8483011662. Neufert, E. Arte de proyectar en arquitectura. 15a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 9788425220517.

Amat, O. Anàlisi integral d'empreses: claus per a una revisió completa: des de l'anàlisi qualitativa a l'anàlisi de balanços, amb casos pràctics resolts. Barcelona: Profit, 2008. ISBN 9788496998803.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :