Contribución al reconocimiento de la hiperfunción plaquetaria en clínica

Texto completo

(1)Contribución al reconocimiento de la hiperfunción plaquetaria en clínica Miguel Ingelmo Morin. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) 119. 4. é. S. ••. CHOMTOGRAFrA de» Esteres de c o l e s t e r o l , L f p i dos neutros y P o s f o l í p i d o s de extracto l i p i d i o o de suero. Adsorbente! S i l i c a g e l G, Solventesi Bter de petrdleo-cloroformo Bter de p e t r ô l e o - ê t e r e t í l i c o - á o i d o acético Cloroformo-metanol-acètíco-íigua Tlnciôni Acido fosfomolfbdico a l 1 0 ^ COMMTAHIOi. .. Cromatograma normal, d i s c r e t o aumentó l e , l o s e s t e r e s saturados, monoenoicoB y d i e n o i c o s , y awme .y-. t o de c e f a l i n a , l e c i t i n a y e s f l n g o n d e l i n « .. niAGtíOSTIOOi Arteiricesolerosis generalizada. «.

(3) 120. é ? ) ID). CROKATOGRAKEA det Bateres de o o l e a t e r o l , Lípldo neutros y Fòsfollpidos de extracto l i p í d l o o de i suero, ; • •{ Adsorbentei S i l i c a g e l G Solveiïtest Eter de petróleo-cloroformo Eter de p e t r ô l e o - ê t e r e t í l i o o - á c i d o acético. í. Oloroformo-metanol-acético-agua. Tinción» Acido fosfomolfbdioo a l 1 0 ^ COMENTARIO» Discreto aumento de 109 ê s t e r e s de c o l e s t e r o l y ácidos grasos l i t r e s , aumento,de l o s é s t e r e s dienoicos yitumento de l e o i t i n a , esfingomielina y lisoleoitina, i' '. DIACaiOSTICO« -. -. -f. Airterioesolerosis*. ^.

(4) 121. CROMATOGRAFIA de» Esteres de c o l e s t e r o l ,. ií-. pidos neutros y Posfolîpidoâ de extraoto l i p l dloo de suero, Adsorbentei S i l i o a g e l G. Solventes! Bfcer de petrôleo-clroformo, Eter de petrôleo-Ôter è t l l l ò o - ï o i d o aoôtioo. Cloroformó-metanol-aoétioo-agua Tinolôni Acido fosfomollbdioo a l 1 0 ^ COMMTARIOx Discreto aumento de l o a é s t e r e s ,de c o l e s t e r o l y t r i g l i o ê r i d o s . Aumento de l o s ô s t e r e s saturados tnonoenoicos, dlenoicos, t r i - t e t r a e n o i c o s y pollenoicos y aumento de c e f a l l n a . J!. DIAGNOSTICOt Síndrome n e f i ^ t i o o ,. . ^. ' •. r.

(5) 122. t. I CROKATOORAm dei Etoteres de o o l e s t e r o l , Lfpidos neutros y I b s f o l i p i d o s de e x t r a c t o l i p í d l o o de suero, idsorbentei S L l i o a ^ 0. Solrantesi Bter de p e t r ó l e o - oloroformo Eter de p e t r ó l e o - é t e r e t i l i o o - á o i d o aoétioo Clorofomo-Betanol-aoétioo-agua • Tinoiflni i o i d o fosfoBolIbdloo a l 103É,. #. OOMOTTABlOt U s o r e t o aune^to de l o s é s t e r e s de c o l e s t e r o l 7 t r i ^ i o S r i d o S f mmmto de l o s é s t e r e s nonoenoloo y auBWto de l a s esfingondellnas. DIA(lí03TIC0i 'i -. ,. '. ' M§betes« '.'lil '-i.

(6) 123. D'. Œ. CROMATOGRAFIA dei Esteres de o o l e s t e r o Í , L Í p i dos çeutros y F o s f o l î p i d o s de extracto l i p ï dlooy de suero. Idsorlîent.et S i l i o a g e l G, Stoiventew Eter de petróleo-cloroformo Eter de p e t r ô l e o - é t e r e t l l i ó o - á o i d o acético, m. Oloroformo-metanol-^cético-^a Tinciönt Acido fosfomolfbdi.co a l 1 0 ^ 'cOMHîT^Ot Cromatogramas normales» V. \ DIAONOSTIOOi Mabetes*.

(7) 124. l - l ô ^. CBOMATOGRAPIA det Esteres de c o l e s t e r o l , LÍpidos neutros y F o s f o l f p l d o s de extraoto l i p i dioo de suero, Adsorbaitei S i l i c a g e l G. S o l v m t e s i Eter de petróleo-cloroformo K e r ée p e t r ô l e o - é t e r de e t î l i o o ácldo a c é t i c o Cloroformo-metanol-acêtico-agua. Tinoiön» Acido fosfomolíbdioo a l lOJÉ, OOMENTAfilOi. f f. Cromatogramas normales» DUONOSTIOOi Metaplaria Mleloide,.

(8) 125. c n 5. CHOMTOGEAFTA de: Esteres de c o l e s t e r o l - L i p i dos neutros-y Fosfolípidos de extracto l i p l ( o T } G. dlco de suero. Adsorbente: S i l i c a g e l G» Solventes: Eter de petróleo-cloroformo^ Eter de p e t r ó l e o - é t e r e t l l i o o - á c i d o aoétioo. Cioroformo-metanol-acético-agua. • #. Tinción: Acido foáfomoirbdico a l lOjê, COMENTABIOi Cromatograma normal, cromatograma normal •. DIAGaTOSTICOt Arterioesolerosis, Ti-Ä;'. \. \.

(9) 126. ISOI. -„CHOMATOGRmA de» Esteres de c o l e s t e r o l ,. lípi-. dos neutros y Foafolípidos de extracto l i ^ dico dQ suero, Idscrbentei S i i i c a g e l G. Solventes! Eter de petróleo-cloroformo I. Eter de petrÔleo-êter e t i l i c o - â o i d o acético,. I. Cl»roformo-metanol-aoêtico-agja,. Tinciöni Acido fosfomoliTbdioo a l ÍOjg, COMaJTAHIOi Discreto aumentp de l o s é s t e r e s de c o l e s t e r o l y t r i g l i c é r i d o s , d i s c r e t o aumento de l o s êsterej saturados,. monoenoicos y dlenoicós y cromato-. grama normal, DIAGNOSTICOt Arterieesclerosis,.

(10) 127. L Í O S. iJ CBOM&TOGfBAFIA des Esteres de o o l e s t e r o l , Lfpidos neutros y Posfolípidos de extracto l i p í dioo de suero. «. idaorbentet Sllloagel G. Solrentest Eter de petróleo-olroformo. I I. Eter de petrôleo-ôter ó t i l i o o - á o i d o aoâtlco.. M. i. Cloroformo-metanol-aoétioo-agua Tinoldnt Acido fosfomolfbdioo al 1 0 ^ COM£NTABIOi Aumento, de l o s ásteres de colesterol y trijfLicéridosy aumento de l o s 'ásteres saturados y Bonoenoicos y dienoioos y aumento de oefallna, l e o l t i n a y esflngondellnaa. DIAGNOSraCOi H i p e r t r i É^ ioeridemia..

(11) Heiüos e s t u d i a d o en l o s íípc.c à;'- tu*abaá° sobre e s t o t e n a , dos grapoö' de diviâuoei A»- Sanos y enfermos en l o s gue aplicamos l a s tSoni-oaß do a d h e s i v i d a d de Bteddin y l a a g r e g a c i ó n con un método í'otoraótrico de a g r e g a c i ó n con t i m a ,. da-. t o s de l o s c u a l e s s61o ÍBOluiremos aquí l o s de acUiesividad, EL e s t u d i o en 32 i n d i v i d u o s sanos, l a mayoría personaJ. de l a o o r a t o r i c j á , rics dá una. medi a de 0,81 con una desviación, s t a n d a r t de 0,09« 'a. e s t u d i o en 34 i n d i vi duos en aue por el síndrome c l í n i c o , •. radí-ológioo, ^ ' i. elííctrocai"d.io<íjráfico y e l e c j j r o c n í ü ^ o g r á í ' i c o j eran s e g u r a s l e c i o n e n a j . t e r í oeacl. r ô t i cas a u n n i v e l u otro, c o r o n a r i a , c c r e ' b r a l , do- ext renti dades l a nsedia r e s u l t ó de 0 , 9 0 con una d e s v i a c i ó n s t í s i d a r t de 0 , 1 7 ; a.]Aicando e l t e s t de Student t =. 2,62 con. p<. 0,02. (98^0. •. l a a d h e s i v i d a d en 3'^ d'..al:dti.cos, ontreimcados por d a t o s c l í n i c o s y M o l i f i c o : l a a d h e s i v i d a d media es de 0 , 8 4 o m d e s v i a c i ó n otandaar^ do 0,19 y t o s t de S'fcudent con t = 0 , 8 no s i ^ i f i o a t i v o . Si 9 mujeres jóvenes que tomalían a n o v u l a t o r i os y 3n e x t r a o c i 6a r e a l i i i a d a e l d í a 14 aproximadamente del c i c l o , l a a d h e s i v i d a d media ea de 0,99 con deorio-dór. s i a n d a r t de 0 , 1 7 ; a p l i c a n d o e l t e s t de S^adent t == 3 , 8 6 , con p^ OjOOl (99? ^v^)» B»- Hemos e s t u d i a d o despaês en 129 individuoB l a afT'e/caci6n pla-r^uetaxi a. üoí'i. e l agregámetro de Boyn, a l mismo tiempo ¡^.e a d h e s i v i d a d por el :aêtodo de Breddin y paxâmetros l i p i d í e o s j u n t o con c r o m a t o g r a f í a . Iios ^ i p o s e s t u d i a d o s son l o s s i g u i e n t e s ? grupo Ol ( l H , . . . . ) t 52 i n d i v i d u o s normales o b t e n i d o s de p e r s o n a l hospital.fer i o y a l g u n o s pooosa, donantes del sei-vicio de Heinoterapia del ^ o f e s s o r Gastillo. Gi'upo 1: Sifermos oon d i a b e t e s y s i g n o s c l í n i c o s e v i d e n t e s de artc.riopafcía di.abêtica. Grupo 2: D i a b é t i c o s , s i n c o m p l i c a c i o n e s inayores, coma eto^. e n t r e s a c a d o s de d i f e r e n t e s edades por c r i t e r i o s c l í n i c o y b i o l ó g i c o . Grupo 3; i r t e r i o e s c l e r o s i s s igualmente e s t u d i a d o s por signon c l í n i c o s , gicos, electrooardiogrâfioos. bioló-. e t c . y en algunos, pocos, a n a t o m o p a t o l ó g i -.

(12) • c o s s i n a c o i d è n t e s agudos mnc£J.e v a r i o s .bafbrfsB pasado i i r r a r t o s de œioccirdio 6 accidentes Jrasailèxes oerotealea. transitorios.etc,. Sœpo 4í fincl-aimos a m f una Biieloccclßrosis con m e t a p l a r i s s i e l o i d e por m^ raresa dînioa. l o s t r a s t o r n o s c u - a n t i t a t i v a s pl£.<rAíeteirios que oonllevíai e s t o s. enfermos» Los daton "biológicos periffii'^icog eran nc.rí.iales, cii el moinento del e s t u d i o plaqiietsï'j o® .Grupo 5i "Ibferrf.edades i n f e c c J o s a e e n t r s l a s c u a l e s i n c l u i d o s dos endooôsv d i t i s "bacterianaB con. henocultivo p o s i t i v o , una najmonía neinooöoica aguda tana t u b e r c u l o s i s palmonar» Crapo 6t Biferraos oon caroinoroas, gâotrioo, dos bi-oncjaiales y un l i n f o s a r ooma aMoiídnal. Grupo 7í Cor ixilmonale crónicOj ñ j e r a de l o s e p i s o d i o s de desoompensación aguda. Grupo 8 : M i j e r e s j Í T e n e s que toraatan a n o v u l a t o r i e s c a s i t o d a s e l l a s u n a comMnaciôn de l l o r g u t r e l O^CÇ mgs. .y e t i n i l e t r a d i o l 0,05 "''CS» (-••£'; ,7 Seherin-).. Hemos r e a l i z a d o e l e s t u d i o f u e r a de l a :nie.:itrííación jxiento cyje ya se descx'-i^í-v cambios.jen el número y en l a s faiieionc-s plaouetarias*- as " e s t e momento, r e a l i zando l a e x t r a c c i ó n y es-budio p o s t e r i o r aproximads.mente e l d í a 14 del c i ó l o . Bi el ,cu3iiro f i g u r a n l o s d a t o s edad, sexo, s i ersxi £uma.dores 6 no y l o s v a l o r e e do leufflatoorito, gluoeada, parámetros l i p i d í e o s , mímero ö« p l a t j i e t a s «n M P , .adJiesividatt y p l a t o s de agregación plaquetarias,»{¥er cuag-ro general).».

(13) NUM. ART. D e r , APT. E 01 ;02N • 0 ^ N; 04 .05M. i\! N N ^¡. h.!. l·N N M. h!. f.K •. ,. , 11 \i. • i 2M U 4N •u 5 N. H H. N. H N. : 18 M U9M 1^2 ON f 2 1 M ' i |V V2 2 \ " N '2'ív • •N Í25N N. .. iM\. Kt. H. ,N V; N. N N N N N N M N N. N N N H. 41 M 42 M. N N N' .V. /(. N. ÍA/ 6 7M f] 9M ON. H N M. i\. N' •N N. N N. N -.M... H K N N. M A' N•. 24000 24000 28000 28CCC 2 9000 24000. 16000 195CC 210CC 2 7000 20000 2 5000 ¿ 800 0 26000 28000. t'. •. M M kl. ,v. îV N N N N. N N M N N. A' f-' h' A'. N N . M .. 29000. A . 38 A:. l···. N N-. K'. M > V. 22000. N N N•. H. N î-i. :. M H iV Si » IJ M K' A/ N K. H H. M. N. N iA "^. \/. • M V f4 ' A N N *st M • fN:s M A.' 2 5 -NI N N N k :M N N. .V '. N N• N. N. f-î. N. K. f.! ^·. 40 53 50. HM N N N N. i\ M. •. H. M. N N. N-. N . A' K • A' . K; .A' N r Np.w. • Ail ! M •• N N • . K'. N N N M (V •. N. A' A' A' A'. N •. 1\. V i N N N m;. N ( W A: .N ¡K. M i\. !". t. l·: H. (\. K N • N N N N N r». î».•.. M. • M' N N N N M N N. noN plN 3 N •3 4N 135 M Í36;M. N N. M. i.'. N. N N. 2 3 0 0 0. • • 2 4000. JÖf N N. N. 30000. l·l N N .N N. V. jV 1 ï. N N N N. •N N N. A! A' N • Ai r.' N N h .. A'.. ' N. N N N. »1.. .. N ... K K. N. Ni. K h!. N. N. N N. N N N N. N. M. H. N-. K N. r:. N N. M. N. K. N' r n: ^. H. f^ H N. N N. N i-'. N. N N. M N • N N N M S /• • S A' S M N N N N ••. Al. S 5 S c. S M S N N M .. S c H 5 5 S S N 5 N'. N N. l·'. N M N V. N. N N. h ¡y'. N • !< N N N N N N r k. H N N N N • N. 22000 2 3 0 0 0..:. N N. K N N. r y. N. N.. W. N N. A:. A;. A' S. A-.'. k. N. N.. N N N N. a;. N • N. NN. H. M H. N. î... K A S A'. A! H. l·'·.. !'. H N. M H. •. t-' ÍM A' A' K N'. N S S £ S S s s s s 55 N I• N!. M N N A' S. K N N S S. c. M' M N' /M M M r c;. c N M. N N N' Al N: A. N N. "K ; N. N S. 51 51. 4] 65 51 66. r-; . , N . N N N K, N N 3 N R K . 66 K A' H H 65 ,A' A; 7 6 N N N N 28 N 5A H . S N 70 N S H 66 S H S • N 44 N N 44 N •. N. N N N N N N S "• N N Ñ - N N • A! N M N N .N A' A; M Ai N a: N A' N N M K' • N N. N N • N N N A S N N. K c w Nr- '. 5 N A''. S. s s s 5. N. N N N N. N. 'M N N'. N N l·'. r-î. M. l··. c c s S f-'. K N • N • N N N N N N N N N H H M • N . N S l M N A; N H N N. -. ^^^. ¿P... p,c. 56. 60. p"« PH. 54. 6:-. 74. 66. 66. 7¿. 132. pp. 92. 66. P.R. • PH. 70. 6?. 66. 64. . fíP.. 80. p:2v 62. flO. 82, 68. 78. 80. 66, 80 . 70, 60. --a.. 160« 25 6 . 160 . 24 0 , 224 , 336, 256. 112, 224. 208, '208,. •ffi; 80» " "'.I , 2 5 256. i ,2 128, 40. 78, 176. , 25 80. 27 2 . ,25 , 2 5 " ' 111 8 „ ¿«48, 112., 25'. .f/^8eL.8kLiP.COLT,5^.C-LíCD.FOSLí.AcGRL.C/<C^íT.NePLQ.AÍ)HíS.|-/r¿/vf. A. 44 . 56. 6A.. •27». •26. •2 3 . •20. •27*. P4. 36. 56. 44. 52. 56. PF.. ^ 1- 9 . •21. '3 2 .. ¿iP*. — !P» ~2 2 » — ¿. ». - 5 2. -3 0 . -32. -17. -32. - 3 2. -24. -17. -19. -20.. 4C. 56. 52. 56. 60. 12 2 . 108. •A A.. 60. 60 * 40. 5f *.. -26. -30. -ic; -2 6. •i. Í . -25. -ÎP, -2 3, -35. -pi,. -27» -15». .. ~ £. rr^ i.' n. -28 -1C„ - 2 5r "'•22» . "32,. BfTA. C. ,. 60, 20. 16. 50, 36 , 34 , 46,. ,25 ,2 ,25 ,25 . 25 .25 ,3. 34 , 16, 30, 30. 24, 28. 40,. .3 .3 .2. 1 iL .. •Ifz:. / O. .2 15. yj m. 2. 1X t -17. -H « •25. 1. -4, -17. -11 . —9 , -15,. àR.. 2 56. 192. 144. 20ft.. 160. 32. 16 . 112. 224, 272.. •. ^ .. 26. 40 . 4': ,. cl >' ó *. 6C . ^. 40. 52 .. .15 * 25 .25 .2. 32. 20P » 272.. .25. 20^ .. ÔAHMA < ALFA. .3. •62,. n .3 ,25 ,15 ,25 ,25 . ,1 ,1 ,1 ,2 ,1. 20,. -11 . -7, -16, -10,. 44, 48. 40. 44. 52, 56, 28, 60. 28, 52, 32.. I44 , 112, 288, 304 , 144, 128,. -8, -7, -30, -23. -12. -9.. 48. 20, 64. 68. 44. 40.. .15 .1 .2 .2 .25 .15. 6. 4. 20. 12. 14, 12,. 32,. 96.. «n. 28,. . 10 •1. , 15 1 .-J 1, X ,15 , 1 5: .15'. 82. 30, 30, 48. 2 R ,. 224. 112. 128. 112. 112.. ,15 . ,1 .25 .15 . 25. .2!. 34.. 24. 20 > 56, u8. 36, 60.. •.25, ,2: .25! ^ 5'. . 15. ,2' ,3 „25!. 68. 60. 58, 48, 5C, 60, 26. 38. 32. 54. 38 ,. 192. 2 24. 224, 208 , 20 8 , 256 , 80, 176, 112, 320, 208 ,. -25.. 40, 26, 74, 60. 38, 30.. ,2¡. <-. '<. V» -9, -14, -12, -'6, •22, 2 , •11, • •i •>; ». 80 yJ? ti -i C H V,' » 60,. ,. "". /. •. -34, -8, -5, -16, -8,. 40, ;3 2 . 40. 36. 36.. 12 B.. -9.. 32.. 22.. 64.. -5.. 24.. 22. 3P.. 64. • 176.. -5. -12.. 24. 44.. .15 .2. 2?. 60.. 96. 192.. -7. - 2<£ij .. 32. 56.. . 1 .25. 16. 32.. 40, 2 24 « 208.. -5. r\ v. -17.. 16. 48. 5640,. ,1 . 15 ,2 . 35. 2^ 2C. -2. 0. -4, -12, -2, -3, 1, :2. •3,. ¿.^ 3i. 1; 2i K 1:. — 71 m -1.. 3i 2!. 16. 16. 112, 4e. 96, 48,. 5. 2. -4. -1. *" i. • -1.. 1. 8. 4.. • 16, 16.. S. 1. 10.. 32« 32, 24, 32, 64,. 0, 3. 2, 0. 1,. 16.. 0.. 32.. 0.. (. «. 10, 16,. 2 2 2 2. •. 5,. 2 1 1 1 í. •y. .d. , 2:. 56.. .15. 32. 32-. 0. 3.. 16.. 8. 64.. 1. 0.. 4, 8, 1X > 10,. 8. 32. 48 , 32,. 'jrs » 0, i•L • • 2.. •. 3B4.. •15.. '64.. 416.. •36>. 100,. A. 10. 2. BETA. 26.. -2. . 96.. • «. 1. 16.. ,. HO, 52. 36. 52. 36. 52 » 24. 28, 28* 48 , il» 16, 32, 5 2» 68. 4 ». .2 ICC.. -Iv. -23. -14. -15, -22,. 4e, 48, 48,• 16, 24, 96. 32. 16. 16, • 48. 16. 6', 16. 5. 16. 6, 24, 112, 48. 16.. *. 1. 40, 24. 40, 40 . 2¿ , 36. 36. 48,. 6 0, -6, C C 6AmA 6AmA [ALFA. BETA. A. ». ,2 «25' ,. 2 5' ,3: . 15' ,2. •18. 1«« — .<. « 0•. 60.. ^. 44. 52. 52. 52, 40 , 56. 12, 20. 32. 52. 36.. -8, 1, / 4» -7 , è -6 . •11 , -9 , 3. -9. •21. -6. •21 .. 12«. /f f* 4 12«. 12P. «0. 160. 112. 192. 96160. 256. 112. 256. 11.2 •. 20. 36 . 56. 26« 56. 26. 5^' . 22. 24, 2 2» 40.. 25 25 «2 25. • 17. •14. •16. -8. -7. -16.. 224. 240. 20B. 22t:.. 160. 256. 32. 32. 96. 256. 11". 304. PO.. 54 . 54. 46, 36, 22 , 48 , 8, 10, 22, c; w ». .2 .15 .25 .25 .15 .15 .25 .15 ,15 . 15 .35. 56. 56. '52. 72. • 4 p. » 60. 52» 52, 64 » 64, 60. 32' 60, 64, 52. 4, 48,, f4. 44 . 56. 64, 76'. 52,. ^. 24000 , -a n n n. \J. 94.. 8.1- 58,6 666. 7,1 . 63,6 535. 2 , 3 •65. 395. 5 5.1, 5,6 570. 68.. Z 65 2 , , 55,8 10.7 622* 8 «4 5 9 , 4 555, 930. : 8 , 4 61,2 57. 6 5 9 , : t- 1 5 , 41.3 978, 59,8 155*' -• 5 , 7 70,3 452. : 72,1 2,5 4 31, • 68. 8 522 , 66,2 712. 55.4 89 3 , 77,8 535, 50,1 568, 19,6 50,4 53 • , 17,4 65,9 1292, 10.7 66. 9 6 C 6 . 1 1 0 . 4 69.5 8 4 4 , . î 2 7 . 4 52.7. 47, 36,. v V V V V V. 41 ,. 8R,. &A A m. S. c S c,. H V. 43. 54. 3n . 43. 56.. V. V V. V V V. 577. ßOO. 9.9 7 33 . 4¿ Ä . HB, B 5 l . '2 i 100. 110.^.. I 128< 8 57.-^; 577. 253. i 708. ' 9,3 lie. 136. 7 6 0 « ' 2 'w • V 16,7 82. 673. 7 55, 8«, 't\ 94, 6 2 ? . ¡' 1 8 . 100, 46 6 , • 120.. \j. H V V. 12 •. N S S s 5. S. 27. 50. 63. 54, 50, 58, 30.. 71 . 4 6.'. . 9 6C . 3. 110, 147, •148, , 168, 220.' 216, 225, 2 39, 239. 207, 158, 197, 2CG, 326, 210. llà.. 174. 414.. 54, 52. 34,3 75.9 8 0,5 183,5 147,3 33,3 'z. V/. j/-. C. 112. . 160 . . -6. 4^.. ¡ ALFA. u». 40,. .. /, ß. A. • BETA. C. QAH. 60,6 133,7. 337, 150, 255,. 1 i-fi, 1 4 7 . 6. 150.. 320.. 58.5 i3v.4 1BB,5. i 30 ». 56. 56.. -1•7 9 . i Io . 271 . 195. 216. 211,. 110.9 150. A. 2S0. 135/. 60 63.6. 225. 278.. 117.9 124.6. 225. 200.. 68.9. 2B5.. 136-. 187.. 179, 150.. 86.2 fíl.4. 250. 112.. 51.4. N N N M ,A!. N N N N • A;. . N. N N. N. N. S. N. 5H 47 51 60. 45 61 69 62 56 59 55 57 • 19: 72. 64 47 74 43 47 47 84 38 28 28 38 64. V V V H '-1 H •H M. h V V V H H H H V V V V V V V V V V V V. S. M N. 37. 23. 56.. 46.. J.. .. 155.. ¿•25. ¿30, 5 81, 978,. 60. 56. 62, 63,. 0V 8 5 7. 200, 72.2. N N S S S S S S Ai S N N. 62,9 Ó1.2. 622. 617. 91* 40, 130. 41, 91, 42 5 51. . 105. 1090 48, •100, 54, 100. 1113 46. 7 70 46, 666 39. 9:' , 8 20 44, 90, 2000 94,. 1200.. 133* 1 0 2 . 1 120. 92,1 345,. 331. 235, 105, 105.. 372.. 66.8. 74.2 70.3 70.3. 200. 112. 150. 350,. 187. 187.. •322, 245.. 115.8 124,8. 280.. 62,5 136,6. 137, 220*. 345.. 281,7. 280.. 690,. 137,5 110.2 656,. 97, IBO, 375,. 11.7. é'.a. 192,.. 26000 24000 2 8000 , 5 5 NORM, 17000 ,51 1 . 5 NORM. 16ÛC0 16000 . 7 MAYOR 31C00 1 32000 » j TCTTR-T ~¿ ¿T^rva .4 39500 21000 .35 30000 .2 IBOOO 32 NOPiV,. 18 .VAYOR 2 6 0 0 0 2H000 27000 1. 29 500 . 6 NORiV. 2 9 0 0 0 . 5 KENCR __. . 2 5 HORy.,. 20000 24000 ,69 20000 NORM, 2100 0 29000 22000 28000. , 4 NORM. ,4 1 . 1 NCR,v, , 3 3 MAYOR , 2 NORM.. 23000 36000 30000 160 0 0" 26000 21000 33000 25000 19000. .MAYOR 2 2 0 0 0. 7,2 4.1 10.4. 63,8 68,2 68.3. 316.. -3.. 16. 23. 16. 32. 76. 56. 44* 32.. ,25 .2 . 25 02 . 25. 42. 30. P: A ^. i 25. * 25 ,25 .3 »2. 2B*. 15 ^o. ' 64» a «r , 3 • 66. ] 00, ,25 .3 i 74, ,25 Í 86. .3 88, • 88 , ,05 ,3 84, 90, ,45 92,. .3 .2 92, .45 30. .2 44, iîf/5. 15,9 19,3 6,7 6,9. .1 A -i w . -1. o, -9, -18 , -14. - - i-.. 16. 42.. — c-, 96. 1 1, 176. 6 . 1 2H , 128. -9. - • « 2DH . 272. i 192, 352. / i.1 * M* B » 144 . 32.. 364R. 48. h- i,.- • 56. 52 , 48, 44. 24. 44, 14,. • i^ *i^ ,1 ,1. •. , i5. 6. -i' . 14,. 8. 16. 16, 16. 32.. le, 22». 4. 1-1,. 6.. 16.. .15. -. «. P,. 2, 2. 3. 1«. ^16, -•16. . 32. -. «. • 512 4 . B C (i 16.. .. ri. 255.. 50.. -••. 24000 17500 16000 16500 23800 19000. 4 0.5. 6 Z *^. •. f.. 234.. 65.9. 96.. 44 , 8 67,3 158,6 70,1 bl. 32. 4B. 40, «O, 3C4. 272 . 160, 128,. 28000 .••.••. 222.6. 134. 300.. 25000 2 40 CO 20000 20000 22000 27000 29000 28000 2 0000. 40,^ , 63.2 •52,A- .. BT .ART.E^.EiM.CNC.C»P.AWV.Ebñ.SFX¡FU^^,.HHTCR.C'LUC^Î.irpiT.pJB N N M N• N. .25 .3 .2 .25 .25. '. ,2. N N. AJ. N N. •2 5 .. 2 2C00 20000. }•'<. i\. N . N A'. 40 56 40 40 30 s M. ^. N. N. r r. H N 22 V ' 30 V 2 r s H s H s H H s 25 H s 25 2 5 H s H s H s 25 c 25• H H s 25 H s 25 H s 25 n H s Í. ^ H s ' 25 H s 25 H s 25 s 25 s 25 H M s 25 V N 52 y N 52 N V 65. N. N H. • N. r! N. N N. r:. N' N. M . H. • K N, N. H. N N N N. r'». *. I N N. Al N N .N N M < N :M M N. .2 • .3 '.35 .3 ! ^ ! . 25 ^. 2 : . 15" .25 . 35 , 15 . 25 1 25 '2 »3. 352. 2ÛP. 272. 30^. 192. 35 2 . 144. 192. 144. 176. 256. 320. 112. 192. 256. 112'. 160. 192. 512. 192. 320. 96. 272 . 272. 144. 224. 17 6 . 240. 256» 2A0. 272.. P«. 60 • 7f. 72.. •. 'UM. ^ R T . O B T . A R T . t ^.ElM.CIV'C.CÍ P . ANV. fDf?. s F X . f UM. H^îTCR . GLUCM IN 2N 3N' 4N. .2 • 35 .35 » 25 . 25 .2 .2 . 25 . 25 . 35 . 25 . 20 •4 .2 î .3 . 35 .25 . 25 .2 .25 .25 •3 .25 •25 . 25 . 30. 1500C 22C0C 290CC 270CO 230C0 2CC0C 220C0 28CCC 21G C 0 22CC0 270C0 240 CO 29000 29500 24CC0 280C0 23000 19500 19000. K. h" A.'-. N M . •N N-. • N N'. N. 'M * Kl I N N. Í 27fV •2 «M. N N! •N. Í •«. ,. M. 'S. N M. í. BCTt^. N M N N ,v N N N. N. K. Bö L . 8 ¿ L I P . C 0 L TA. ^ 20000. M N N v. N-. A' A' f.' N |V f,; fi,, A' A-. |V N f.: N. .N! w •N • M 'M N •N K' . N'. iV. M. •N K' A:. N. fi-. N ,v N. 1. M. N M N. i07^J !08N •09M. K A! N N A' A'. M M • • MN N N h. NI. ËiM. CNX. Ca p . ANV. EDA.¿EX. FUM. HMTCR.GtUCM, Li. 1,16 28000 MAYOR . 3 1 MAYOR 2 4 0 0 0 . 3 3 MAYOR 2 3 0 0 0 23000 30000. .25 .2. A A 7A , 56.' 32« 100. 4^ . 74, 92. 146, 96. 9P. 70.. 54. 64. 56. 80. 74.. 128, • - 2 1 . •""2 2zr, • - - z r . 192 . 52 8 , - 3 7 . 240, " 21, 40 0 , -30, -29, 92, -33, 416. 224. -33. 304, -27. 24 0* " 3 2 . -38, 228. 96, -2 . —j < • 112. ßSTA BSTA. -28. -19. -2,. OAM/IA ' ALFA. 56, 60, 40, , 2 1 2 0, 1.5i -U , .2 44, -26, 76, .25 — 3 F , 6 0. , 25 -r' Î , 76, .2 64, 3' -AO, 368, 64 . -29, .66 ,25 1 7 6 . 36, 2 2 . . 25 ,7 2 8, 9 6 . 2 0 , .75i 36. 176. -23. 52, 176, -'36. ^8 , 2 7 2 . . 1 5 3 2 , . 6 9;tj 60 » 240, .2 - 2 8, 52, 192, ,3 72, -26, .84< 28, 176. ,25 44. 52, -4/í, 224. .2 100, 1 . 2 ! , 4 . ,9 A . • 9 6 . , - 2 9 , 92, . 9 6, . 4 7 , . 24 0 , .1 116. 1 0 8 , -22, ' . 1 ,2 90. 5 2 . -34 , 15 92, 336. 4 8 , ^ ,2 "'P. 27 2 , - 2 7 . 44, -.í. 6 . * 35 1 1 4 . 336, C.9-i 36, 2 2 , , 2 6 2 , 2 0 8 . i.o; 40', 320, -29, ,3 ¿n . 'iPn. . 15. .. 256, 192. 144. 44 8 , 128. 256. 320, 60 8 ,. C C. 3 6., 76. 48, i. V H , 64 , 80, 88, 184, 52, 6^ , 72, 64, 44, 36.. .15 M «•2 ,25 .15 e 15 ,2 ,15 »2 ,25 .15 .25 .25 .25 ,25 ,3 ,2. 176.. -11.. 68 , : 44. 8 4 . - -.-.-240 e 192. 4 4 , 80, Î: ^ , 1 2 2, 26, 3 2, 10, 1 6 0 . 3^ * 5 2 8 , 88, 368, 76 , 8 , 32 , . t» •ï6 . 5A , 256, 90 . 4 0 0 , 288. 52 r /. 304 / 44, 278. 82 . 4 0 0 . 14 , 32. 18, 32. 60, 2 56. -'4 , 192, 4 , 16. 30, 128.. -21,. A A 68 , 4^' . 12. 56, 10, A6 . 82, 12. 76 . 40 , 26 . 34 , 44 . 44 , 52 , 36 . 38,. ,25. BfTA BETA. -14, -3, -6, 0 , -10, -40, -28. i. é -2 . -19,. • :. 12. 60 26 ¿4 36 16 ^C 152 76 12. -27. -15,. '15,. 32,. '72.. -26,. 44.. —. 52. 40.. 1. -1 .. 60,. -12! -4 .. ï-:; » 32, 35. 20, 40. 32.. • 1 6 .. '14, •19,. 16. r *. •10.. 92. 192. •31. •27.. J. í 'O •. 56, -'t w' à. 320. 30 4 ,. -9. -26, -31. -7. "23. -37, _" i1o ^. 40. 56. 60. 32. »-I 48. 24,. .25 ,20 ,15. ^. ». 1. ur... •25 ~6,. ¿¿4, • 192.. i,'"' # -V«. 126,-. I6C. 44, H4.' 60.. -10.. . 1~ pr-. 96. HC, ,15 "•f u ,. 44V. 16.. 4fc,. 14. 52, 12. fi. b . 6.. 16, 208,. 32.. 16. 24 „ 16... 5fi. 40. 2, 4 22,. 256, 176.. 16,.. 64.. .— .4 ils .15. 44. 42. 80, 10, 20, A A. • -14,. -1. •16.. 1.. 4 c. -25 -] 3 A .5 .. M • ¿. 1 u.. 2.. 176. 208, 32.. ,. BETA BETA. 112.. .2 -9, 52, .1 44, -32, i C') ® 3, .1 16. -3. C • ohf^m OAMm l ALFA -19,. 16. 68,. 32C .. •24,. 24. 82, 24.. 6¿ . 28 8, 64,. •24, -34. -3. -19.. -2.. ¿«. 8.. 30, 14,. 12a. 32,. 6.. 16.. 52.. 36. 16. 72,. -10, 12. ^ r. » ¿8. í, n . , , W 28, 36. 3 6,. ,1. A. èETh. 24,. 2. 15. -14,. 52, 64. 44 .. .2 90. . 2 • 106,. 224, 272,. -44,. 60, 72,. ,15 86. ,2'•..' ». 268, ¿ u í^,. -14,. 64, 48,. 5 ¿, 56,. 40,. 14.. i. 28,. -20,. 1 t-. 16, 42,. 4. 8* -6. -4» 8. 2. C. 128, b. 112,. 32. 160,. -6.. 3. 2» -9.. 4. 80. 112, 8.. - H , ' 0.. 3. 2,. 10,. - 6 . 2, - 9 , O, - 8 , 2, -3,. 26,. , 15 .25. '26. 12,. 32, 80, •ni,-. J. A 2 , 112. 32.. 25. 86.. 368, -31.. 15. 16,. 28,. 48.. -3,. 6 A MM. 2. -15.. •2. •. ,8.. .2. 4r .. 8.. 2 8. 2. ,5. 4. C. 26.. Ù£ ,. 4 1. "A. 2. - 9 , 8. -5 - i4 - 1 5 , S2. wr\ * -10,. -6. -4, •. 6.. -6,. 32,. 48, A. .15. 16*. -19,. •Î K. ' ^ · ,. 1.. b.. 112. 14 4 , 144, 224. 144,. , 25. ,25 ,2 .25. 4fe. „1 - 1 6 . 16, ? . 08,. 32.. 16. 1 ,24,. 16.' 25, 1 3 , 56, 76. 16... 64,.. 16.. "16. •34. 2.. •12,. - »• ». 58. ,15 ,25. -21,. 3H.4 . 160. 3 20,. 192 . 192. 272. 504. 2 5 6. ¿fS » 96. 34 • ^ i.:- • 1 4 4 , 64, 34. 96. 70.. *. 224, 176. 32, 240 , 32. 224 . 320. 32, 368, l4A , 128 * 48 . 192. 160. 224, 112, 144,. 90 . - - _ 3 3 6 .. • 25 .30è. 48. • 25' > • 96. £:0 , -17, .2 _ 1- * f' 2 , -9, 36* -35. 96 t j, 20, :.2. -20, 48, , 5 S ^ -33. 40, *i 8. -4. »3 -8 . .2 32 . C GAMMA GAM^iA ! Al.''A Ais A. •>. 25. ". lOO. 34 . 70. 72, <-í 4 • 58. 92.. -8, 3.. -6, -9, -8 ,. 2j 2í 3; 2í 2v. -31 .. 56. -3,. 20.

(14) WJÍSIÜ. . Con l o s flatos de agrega.cx6n. JilOTORIAL. oTjtcnidon, tr.i.iasdo e s t a s g r á f i c a s como cup-. vas l o g í s t i c a s , se metieron l o s datos cu m o.cdenador e l e o t r ô n i o o y p r o c e d i ffios en primer l u g a r a u n g n á l i s i b. aotn'x'j.a3. con olijeto de v e r l o s parámetro?,. qtie eran ú t i l e s Gon r e s p e c t o a l a propeuolôn a l a s g r s g a c i é n , ' Los r e s u l t a d o s nos ándicatan c/ae haMa dos parámetros independí.entesi a l f a s independiente de, A, Beta, G y Gammas e s t e tJlt.i ro demostrabs que a l awmentar l a a^-regacift;. awiBents,baîî A| Beta y Gamm disiráir.ij'endo C^ dato l ó g i c o ¿i se t i e n e £;íí ousin/ta, l a sié^rlílcación de cada uno de ellos».

(15) 132 F ACTO^ A:\'.ALYS Î S . . c e ÎNCFL^' NO. OF CASfS NO. OF VAPIAPLFS. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. c. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0« 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. • 0, 0, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0, 0. 0. 0. 0. 0.. 54, • 2 24, 240. ' 54. 20B. 46. 224. 36. 160. 32. 256. 48. 8. 32. 10. 32. 96, 22. 256. 50. IIR. 24. 304. 60-. . RO. 20. 48. 16. 256. 50. 36. 192. 144. 34. 46. 2 CR. 0. 0. 0. 0. 12B. 34. ¿ÍB. 16^ 128. 30. 12B. 30. 24. 80. 2B. 160. 112. 40. 38, 192. 96. 20, 160. 36. 256. 56. 26. 112. 54. 224. 80, 22. 24. 112. 22. 96. 40. 160. 6. 32. 8, 16. 26. 112. 224, 40, 44, 272. 50. 240. • 54. , 2 56, 60. 336, 8. 32, 208, 40. 52. 272, G. C*. 1?9 5. -17. -14. -16. -8. -16. 0. 2. 1• »17. -8. "2 5 . 1. -4. -17. -11. -9. -15« 0. 0. -B. 1. -7. -1. "6. -11. -9. • 3» • -9. -21. -6, -18. -2, • 0. -3. -7, -3, 0, -9, -14, -12, -16, -20. -23. 2, -11. -17, 0,. 44. 52. 52. 52. 40. 56. 12. 20. 32. 52. 36. 56. 24. 20. 56. 48. 36. 60. 0. 0. 40. 24. 40. 40. 24. 36. 36. 4 8. 24. 40. 52. 36. 52. 24. 28. 28» 48. 20. 16. 32. 52, 68, 44. 46. 80, 16, 40. 60. 0..

(16) 133 0«. 0.. !. 0* 0. 0.. 0, 0. 0. 0. 0. 0. 0, 0. 0. 0. 0. 0. 0. c • 0. 0, 0. 0. 0. 0, 0. 0, 0. 1. 0. 0. c» 0. 0. 0. 0. 0. 0 . i . 0 . 0. 0, 0. 0. 0. 0.' 0. 0. 0.. 0. 0, 0* 0. 0. 0, 0. 0, 0, 0.. 34. 62. 0. ICO.. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 14. 12. 20. 54. 48.. 38. 32. 0.. £ » 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0* 50. 0. 68. 84. 44. 20. 26, 10. 38. 88. 76. 8. 16. 54. 90. 52. 84. 44. 82. 14. 18. 60. 74.. 4. 30. 68. 44. 12. 56. 10. 46. 82, 12.. 208. 384. 0. 416. 0. 0.. 0. 0. 0. 32. 48. 40. 80. 304. 272. 160. 128. 0. V • 0. Vt 0. 0. 0. 0. 0. 176. 0. 144. 240. 192. 80. 122. 32. 160. 528. 368. 32. 32. 256. 400. 288. 304. 278. • • 400. 32. 32. 256. 192. 16. 128. 224. Í76. 32. 240. 32. 224. 220. 32.. -6.. -15. 0. "36. 0. 0. 0.. 0. 0. -10. -1. 0. -9. -18. . -14. . -11. -10. 0. 0. 0. • 0. 0. 0. 0. 0. -11. 0. -21. -30. -14. "-3 » -6. 0. -10. -40. -28 . 1» -2. • -19. -35. -17. -31. -9. -35. - 1 . -4. -20. -33.. -8, -27. -15. -1. -21. -1. -16, -34. 2.. 60. 64. 0.. • 100. 0. 0. 0. 0. 0. 16. 26. 16. 32. 76. 56. 44. 32. 0. 2H. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 40. 0. 12. 60.. 3b > 24. 36. 16. 40. 152. 76. 12. 12. 48. 9 6. 60. 52. 36. 96. 20. 12. 48. 40. 8.. 32. 52. 40. 16. 48. 16. 60. 60. 16..

(17) , N. 134. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.. A IJ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.. 76. 40, 26. 34. 44. 44. 52 0 36. 38. 0. 74. 0. 0. 0. 90.' 0. 92. r·. v/' fe. 0. 0, 0.. 0. 0. 0.. -31. -12. -4. -12. -16. -14. -19. -10.. 368. 144. 3 28 . 48. 192. 160. 2 24 . 112. 14'':. 0. 272. 0. 0. 0. 336. 0. 192.. e. ~ 1i y 0. -26. 0. 0. 0. -31. 0. -37.. . e0. G. •. ... s. 0. 0. 0.. MF A'! s 0*175.96. 32.10B52. stamdapd deviations 0«12610 ,. 26.20864. 136.03103. -9.ft2l70. 32.96124. 119.76599. 10.6054¿í.. 25. 878A4. Coo'îfi./NT I OM COEFFICÎFNTS 'OK'. 1 0.50594. 0.39297. l.DOOCC. 0.93077. -0,95807. 0.87029. 0.39297. 0.93077. 1.00000. ~0.P8420. 0,94889. -0.33295. -0.95.OC7. 1.00000. -0.81839. -0,81839. 1.00000. l.COOQO. -OW. -0.33295. 0.36575. 2 0,50594. 3. ^OW. -0.RB420. 5 0.36575. 0.P7029. IGENVALÜFS 3.925^4. 0.79920. 0.94BR9. 56. 32. 36. 20. 40. 32. 52. 3-6. 32. 0. 44. 0. 0. 0. 64. 0. 40. Ò.. 0, 0..

(18) 135 C U M U L A T I V E PERCENTAGE OF 0.7R506 • '0.94490. EIGENVALUES. E ÎGENVECTORS. VECTOR 1 • 0.26414. VPCTOP 2 0.95?«2. FACTOR - M A T P I X. (. 0.49609. 0.48892. -0.47216. 0.47129. -0.00615. -C.1510B. 0.20304. -0.16739. 2. FACTORS). O.. VAPîAPl.r 1 0.52334. O.f'&lPl. VA'^IÂBLE 2 O. 9R2R. -0.0C5¿.9. VAPIABIF 3 0.96P67. -C.13b06. VAOIApLF 4 - 0 . 9 3 54P. 0.1P152. A4f>. VAPIABLF 0.93376. I TERAT ION CYCLE. VAPIANCES 0.159713 0.264305 0.264305 0.264305 0.264305 0.264305. 0 1 2. 3 4 , 5. r>OTATFD. -0.14965. FACTC?. VARIABLE 1 . 0.204/7. MATRIX. (. 0.97P6C. 2. FACTORS). - c.

(19) 136. i. I VA??IABLF ;; 0.926P5. 0.3271P. VAPIABLF" 3 0.9572R. 0.200AA. VA'MAÍ-Lr. ^. -0,94175. - 0 , 1 4 5 50. V A P I ABLE 5 0.92935. 0.17491. CHECK ON COM.VUNALITIES VASî ABLE 1 . 2 3 4 5. -. ORIGINAL. FIfíAL. 0.99947. 0.9994 7. 0.Ç661C. 0.56610. 0.00000. 0.95657 0.90e07 0.P9430. 0.9565 7 0,90ft07 0.^943 0. 0 . 0 0000 0,00000. DIFFERENCE 0 , 0 0000. 0 , 0 0000.

(20) . N. 137. FACTOR. ANALYSIS. NO. OF CASFS. /. N!0.. f.. IKCFLM. 1?9. OF V A R I A B L E S. 5. !. 0. 0.. 6P. 6C. 5P.. 0.. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0». 06 0. 0. 0. 0. c. 0. 0. 0. 0. 0. 0«. .. -tfp.. 50. 6C, 26. 3R. 32. 5A. 3P» r. 208.. AC» 26.. 144. 1 12. 2BP. 3Ò4. 1 44. 12B. 0.. 6C». 3P«. 0.. 30» 0» C» C» 32« 0» 82.. 0» 0.. 30. 30.. 0. 0. 0. 0» 0.. 0. 0. 0« 0.. «. 0. 0.. 96.. 44. 48.. -23.. 40.. -14. -15. -22.. 44. 52« 56.. -7.. 28.. -11. -7.. 60.. -16. -10. '•v.- ». -H. -7. -23. -12. -9. 0. 0» 0. -7.. 28. 52. 32. 'v. «. A 8. £ X. ê 6 A-. 68. 44. C« n È L. 0. 0. 2P.. 0. -34«. Afi« 2F. 0,. 112.. -16. -R.. 0.. 0.. 34.. 128. 0.. -9.. 32.. 0.. 0.. 64.. -5. -12.. 24, 4 4.. 0.. 0. C.. C, 22.. 112.. 17Í . 0». C,. 0. 0.. 6C» 0.. 0. 0.. C. If. 32.. 0». 50.. 0. 0« 0. 0. 0. 0. 0.. ^. -25. -19.. 0. 2 24. 112. 128,. 0.. 0.. 192. 224. 224. 20B. 208. 256. 80. L76. 112. 320.. 5f . C. ^ .0. c. c. G. C.. 0. 0.. 0.. 96.. -7.. 192. 0. 0. 40. 224. 20B. 224. 0. 0. 0. 0. 0. 0.. -20.. 0. 0. -5.. 0. -17.. -22. 0. 0. 0. 0. 0. 0.. 0. 40. 32» 40i 36. 26 # 0.. 32. 56.. 0. 0. 16. 48. 56.. 40, 0.. 0. 0.. c. 0. 0..

(21) 138. tW. 0. 0* c. 0. 0.. 0. 0. 26. 0.. 0. 0. 0.. 6P. 12. 24.. 0» 0. 0. 0. 25. 2.. 0, 26. 42. 30. 34. ^ 56. 54. 50. 50. 16.. c.. 0.. 0. 0. 0. K.. «. 0. 0. 0. lOC. 34, 7C. 72.. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.. 44 ,. 58. 92. 94. 4F', 34-.. c. 0« 0. 0.. 3f .. 34. u •. fs. w•. • 0. 0.. 9f .. '. 70.. 0. 0. 1 12. 0. C. 160.. 4a. 96. : 0 . ^ 96. 176. 128. 12B. 20P. 272. 192. 352. 4P.. 1 4/, . :-!2. 0. 0, 3B4. 1 6C.. 32C. 1 76. 1 92. • 1 9 2» 272. 3C4. 2 56. 96. 14 4 . 64.. 0. 320. 304. PO.. 0. 0. 0. 0. 0. -24. 4.. -6. 0. -6. -11. -6. -9. -IP. • -IR. -15, -17. 1. -10. c • 0. 0# -35. -9. -26. -31. -7. -23. - 3 7. -34. -16. -9.. - 3 0« -14. 0. -41.. -25. -6.. 0.. 2P.. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ' 0. 0. 0.. 54. 56.. 224.. -16.. Î 92.. n. 0. 1 2B. 0. 0. 0. 176. 0. 176.. -19. 0.. 0. 0.. 0, 0. 0. 0. 0. 0. 0* 0. 0. 0.. 40.. 0. 0. 0. 44. 0.. 42. fiC. , 10. 20. 58. 0. 16. 6P, C. 24, R2. 24.. 208.. C. 0, 40. 0. 0, 4P, 2F. 44.. 0. 36. 48. 4P.. 40. 56. 52. 4P,. 44. 24. í A . J. . A. 0. 160. 44. B4.. 60. 36«, 40.. 56. 60. 32. 32. 4P . 24. r-. w- «. 96. PO. 28» 56. 40.. 0.. -10.. 44.. 0.. 0. 0.. 0. 0.. -14.. 0.. 52.. 0.. 0.. -9. -32. 3. -3. -,39. 0.. 52. 44. 16. 16. 36. 0. 16. 72.. 32. 64. 1 12. 0. 32. 320. 0. 64,. -2. -24. 0 . -24.. 2PF.. -34.. 64.. -3,. 0.. 32. 60. 2e..

(22) 0. 0, 0. - 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0. ru • 0, 0.. ,5?. Í32. ¡12. 0. / 2H, 4f . 5?. 56.'^' 36. 0.. i. V-' 0. • 90. 106. ' 0. 86. 50. 0.. 4C . c. 74. 94.. Î92. 96. 32, 0, 1 12. 1/.4. 144. 224. 144. 0. 0. 224.-. 212, 0. 2 6B. 20P. 0, 1 60. C. 1 76. 3 6P.. -19. -10, 1. 0. -7, -14. -19. -20. -14. 0. 0, -37, -44, 0, -32. -14. 0. - ], C .. 36, 36, 16, 0, 32, 32. 52, • 64, 44» 0, 0, 60. 72. 0. 64. 4P. 0. 4 P . C . 40. 72.. -27. -37.. MEANS. 0 . ^596P standard. 33.42636. 122.20155. ~10,85271. 31 . 7 9 6 4 5 '. 106.67573. 11.5143!. 26» 5 5 6 3 5. deviations. 2.19534. 2B.76B65. C'V'-RELAT ICN COEFF i r i E ^ ' T S. 7 O V/. 1 1»D0000. 0,04156. 0.04420. -0,01722. 0.06^49. 0,04156. l.OOOCC. C.92765. -0,95997. 0.B9342. 3 0.04420. 0.92765. 1.00000-. -0,85788. 0.91065. -0,95997. -0,85788. 1.00000. -0,81069. 0.f;9342. 0.91065. -C.P1069. 1,00000. 4. -0,01722. POW. •. 5 0.06549. E IGENVALUF^S 3,68396. 0.99Pe3.

(23) 140 CUv.ULA.TIVF P F P r · ' N T A r . F r r 0.73679 0.9365f. r î r-FN'VA l u F S. r IGrNVFCTGr;-S VTTOo. 1. '0,03135. VECTOR 2 , • 0,9985«. A r T f r^. C.5Î3AF. 0.5C192. "0.49252. 0,49075. -0,01986'.. -0.01171. 0.04563. 01477. 'ATO J V (. VAPÎAPLF. rT • '. 1. 0,0601 ft VAPIAPiT. 2. 0,99799. 2. 0«9P556. A 9 I t\ fï [ p. -0.C19P5. 3. C . 9A337. VAPÍAFir. ~0,0117C. 4 0,0456]. VAS?! ABL F 5 0 , 0 / , IC/,. -I T F R A T I O N. rvc! r 0 -1 2. VARIANCFS 0.317189 0,319051 0,319051 0.319051 0.319051 0.319051. 3 4. R.. POTATFD. O,01476-. FACT09. VARIABLF 1 0.02193. VATRIX. {. 0.99957. ?. FACTORSI.

(24) mi. I i. VA^îî ABLE ? S. 8 5 6 O. VÄfMABLE. 3. 0 . 9 ft 31 1 VA'MABLF. ON. VA'M ABLE 1 2. G.02517. 0.CC939. VA'?! ABL F 5 0.9A0AP. CHECK. 0.017BR. 0.05CPC. COMMUNALÎTIFE OR Î G i N I - L ^ 0.999f2. 0t97172. 3. G,9?B23. U. 0,89572. 5. FIN^L 0»99 9 f 2 G,9?172 0 • 9 2 r< Z 3 0.B9572 0.B874 7. DIFFF'^TNCE O.CCOOO OO^r, Ü n(.

(25) 142. SEÏÎl^-m R^OtTEnO. ai UT» so{?X]ido &j.cceso, oonsideramos las diferentes ai3:-Yas de agi'egaciôii obtenidas oori las dos concentraciones de lî)P y con 6 sin lïi.piridaaiol, cosio poblaciones indepeaâientes j homogéneas vi,.endo si efecto de cada uno de los grupos de enferinedades so"bre les'difei'entes parámetros. Siendo K es decir. en la ¡jae i^lyj» ©1 Parámetro correepondieïite de la logística. = a Pg = 1. etc. aplicai-emos la siguiente fôrrailar. B. = L alfa ijxj + ^ 0 error con üistribución ïï (O,Ö") O si no enferiredad 1. Jd. 1 si enfermedad 1. Las variedades corresponden 1-arteriopatIa diabética, 2"-dia.l)êticoe, terio esclerosi s J 4™ffletaplagia nd-eloidej 5-enfermedades infcc^iosssj o-câr'cerj 7-cor palroonçile y 8-anoviilatorios, Oon estos procedimisntos, el ordenador nés dlô los sigui en'•os datosî caando u' la concentración.-4e ADP es de 1^25 raM, auraentaban los Talores, A, Beta y GsMfm. en la àrteriopatia dia'Bêtica y arterioesclerosise ïfay discrafco el auir.ento en la diatetes e in si ^ i fi cante'para la agregación œâxlBia con = anà-rulatori^s, Âïfaj es un. parámetro (jae aquí vemos poco valora'ble exceptoj que aumenta en f^raii. proporción y oon significación estadística "buena con los ai·iovulatorios, dato que hemos podido correlacionar». (Ver gráficas Selection. 1-5)». Oon. la incubación de IBP y concentración de 1,25 îûM de ADV »amenta la. agre-. gaciön náxiiTia en artei'ioesclerosisj en arteriopatía diabética y metaplasia náe-. l o i d e , disHtí.nuyendo en cor pulmonale y anovulatoxrios. Igualiriente la velocidad de aí^regíición. Ill parânîetro a l f a que antes estaba au.mentdo, l o s aaioviilatorios ahora no.varía (ver g r á f i c a s s e l e c t i o n 6~10), Con l a conccntración de ADP do 0,6? œM obtenemos l o s mJ.smos r e s u l t a d o s siendo más s i g n i f i c a t i v a estadísticamente l o s v a l o r e s o b t e n i d o s . P e r s i s t e e l apniento de a l f a con anovulatorios ouya s i © i i f i c a o i 6 n no a l c a n z a s e s a v e r (vei' g r á f i c a s eeleotion 11-15). Con incubación con K.piridamol a e s t a concentración vemos e l descenso de.

(26) 143. agregación îBàxiœa y Telocid&d de a£p:'3gaci6n en cor ptalsonale y aiioiml-iioricnj • e l parSmeti^o e l f a 0© Imco negativo para l o s aJiowîatorios, Auisentan la iiijreg»oiôïi. laâxliîia jr'la volooiâad àe egref-aciön en artorioesolcroai3, metaplasia mi©--. loide y arterlopatîa. diecêtica. Apenas inodificadOB loa parámetros ca àlabeias,. cáncer y en ferme tad es infec-. ción sas® Bi reEUcitiri, pocleißos decir que irisliiîB'braraos ivie el paránciT-o al fe era poco signi f i catiTO y el G i gual mente, sin embargo, el A (agregación rafeiire) gaüuíia. ^velocidad de afjregaciön) y Beta correlación de añilas, ní que eran valcraMes, M valor de F y T no eran del todo signifioatAvos, por l o que psaraos a un tercer proceso m. ción de ßJ)K. e l que deslindaríarsos l o s efectos Dipiridümol y concentra-.

(27) 144 //. FOP. »ONE. V.'OPD. IN'TEGftiS. FPATUr-FS SUPPOPTFP ONE WOPD I N T F G F R S. I. COf?F PFOUIPFVENTS FOx TAT/» CQMN'Of.;. 2. V/^r^IAFl-.FS. 2. P^CGP/>V. 66. ^FLATIvr FMTPY POIMT APri^FSS IS OQC^ {HEX) END OF COMPILATION //. DUP DATA. «DELETE CA!?T I D. DB. i^STOPr ART I D / /. V' S. ALFA C T 0 1 C. FACTO'-? NO. NO». 607C. DB. ff7C. DB Ci.. CNT. C0C5. nA T A. i;fc A[:DF. X E O FACTO. » L0 C. UA. ADDP. CCC5. 1 0 P R F » P I G F h'. ANALYSIS O F CASFS OF VAC'I A R i r 5. • TPA. CF • L0. AD. »V A Ry X. INCELM 129 t. 0.. 201. 0.. 16.. UP, h p.. 0 «. 16.. AH Í. 0.. 96,. 0.. 16. 16.. 0. 0.. 0. 0. 0. 0» 0,. 0. 0. 0. 0.. •. 32» 4.ft «. ~2e. 2 A,. 0. -A.. 20.. - 1 2 .. 36. 12,. - 3 .. 20.. 6.. 16.. 1.. IC.. 5.. 16.. 2.. 6.. 16. 112.. 3. -7.. 12. e.. 16.. 0. 6. A.. A 8.. . »1». 3 6. 20.. 0.. 0 «. 0.. 16.. 5.. 10.. 20.. 16. 112.. 2. "A a. H. 28.. 12.. A8,. - 1 .. 20.. 0.. lA.. 96.. 2A.. 0. 0. 0.. 12. 0.. AH. 0. 0.. -1. -1. 0.. 0. 0. 0. 0.. 0. 8. 4. 0. 10.. 16. 0.. 0. 0.. 0.. 3.. 16. 32.. 20.. 12. •. 0. • 0.. fi.. 0. 20..

(28) 145 0. Û.. 32. 24.. 2». LT ft. 7. 10. 14.. 32.. 0.. 16.. 0.. 16.. 64.. 1.. 20.. rs. 3.. 12. 12.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 7. 0.. 16.. 0.. 0. 32. 32. 0. 0. 8, 64. 0. 0. 8. 32, 48. 32.. 0. 0.. 12. 0. 14.. 3.. 16.. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. • 0. 1. 2.. 0. 0. 4. 20, 0. 0.. 0.. 0.. •. 8.. 0. 0. 0.. 7. 0. 0. 2. 16,. 0.. 0.. 0. 0. 0. 0.. 0. 4. 8. 12. 10.. 0. n U •. 0,. c» 0. 0. 0. 0# 0. 0. 0. 0.. \J 1» 0.0. • 0». r--«. •. w ê. 0, 0. 0« Ü6 0. 0. 0« 0. 0. 0. 0» 0.. #. rs W ft G. A W tt 0. 0. 0. r,. 0. A '•J fi». 0. 0.. r\ *. u ®. if. 6«. 12. 24. 12.. v--' Se. 'vy Ö. 0, O l » •.J 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. A 0 *. w. ry U. 0. 0. 0. 0» 0. Ü• 0. 0. 0.. v. #. 0.. U «ä. 0.. fS,• Kj. 0«. 0.. 3. 4,. B.. 2*. 8.. 0. 0. 0. 0« 0. 0.. 16. 16. 16. 32.. 2m. 0. A «1. 14.. 16.. 0.. 32.. 20B,. 0.. 12». 32.. Ot. 8.. 16.. 1.. 0.. 8.. 24.. 2.. 6. 1 4« 8. 20» 0. 14. 40. 0. 8. 0. 0, 0. 0. 0. 0. 0. 16. 0. 12. 60. 12. 12. 16.. 0.. 6.. 16.. 1.. 12.. 0«. 0. 0, 0. 0. 0. 0. 0. 0.. 6. 3.. 14« 0. 10, 22. 0.. 6. 0. 0. 0. 0, 0. 0.. 0.. 0.. 0.. 16. 0.. 0,. 24. 80. 0, 16. 0.. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 48. 0.. 3. 1 . 1. 0. 1. -5. 0.. n. J. .. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.. 0. -1. -16. . 2..

(29) 0. 58. 40.. 0. 0.. 0. 0. 0.. 2. 4.. 0. 0.. 22. 0.. c•. 10. 0. 0. 0« 2.. 0.. 0, 0, 0.. c.. 0. 0.. 30. l'< . 0.. 0. 0. 0.. 6.. 0. U» 2. 2B« 0. 16. 42. 0. 26.. 0. 0. 0. 0. 0. 0, 0,. 0. 0. 0. 0. r-. K/. PJU. «. u' é u• 0. 0. 0. 0.. 0, 0. 0. 0, 0.. 0. 0.. 2. 0, 10. 26. 2B. 26. 12* 0. 0. 0. 0.. 0« B6, 0. 16. 0.. STANDARD D E V I A T I O N S 0 . 1 0 1 5 2. -OPRELATIOM. P.6P217. 1?»99097. COEFFICIFNTS. 31.6P791. 5A.]. 8. 64. 0. 32 . 0, 0» 0.. 0.. 0. 48. 56.. - 2 5 . - 1 3 , 4.. 6. 4. ; 2B.. 3. - 5 .. P* 2.. 0. ei V » 0,. 0. 0.. 0. Oe 4.. 0.. R. 0. 12B. 32. 0. 16.. 1?P. v. • R.. 112, 0. 32. 160. 0. HO.. 112. 8.. 0» 32. HO. 112. 112. 3?. 0. 0. 0. 0. 0. 36 H . r. W «. 0 .. 0. -6. - 4 . 0.. 44. 16. 0.. ^. 2.. -6.. .. e. 32.. ». 2. -9. 0. -1.. 4. ¿t. ¿t.. 0. 20. 36. 0, 32. 36.. - 1 5 . 0.. -10, -8, 3. 0. -2. -6, V•. 4«. 0« 16.. 4P.. "3.. 2R. 32 i 2 8. 20. 0. 0. 0. 0. u. 56. 0. 20.. 0.. 0.. n sj e. • 0.. 0.. 0. 0.. 0. 0.. 0.. 0.. 0.. ^EA-MS 0 . 0 9 7 6 7.. 0. 256. 176. 16.. -3. 0. 0. 0. 0. 0.. -31. 0.. 0. 0.. -1.17B29. 11.255B1. 4.91402. 13.94420. -. 0. 0. 0..

(30) f?OW. 147. 1 l.OOOCC. 0.575P0. 0.49597. -0.23651. l.OOCOC. C,97759. ~0.8B17R. 0.97759. 3.00000. k -0.2365Î. -0.P817P. ~0.B9830. 5 0.66375. 0.92920. 0.90400. P O '•/. 0.66375. 2. 0 . 6 9 59-7. 0»92920. -0.t.9B30. C.9CA0;. 1.00000. -0.74P51. -0.74851. i.00000. ROW. ROW. IGFf'-'VALUrS O. P?1. 4 . 0 0 25P. CUMUL.ATIVF. PF^CENTAGF. 0»ft0051. C. OF. EIGENVALUES. 0,96479. F I GFNVF'CTOPS. VECTCP. 1. 0,49494. 0 . 3 1 ".ST. VFCTOf? 2 0.R4192. FACTOR. MATRIX. -0.06ft96. !. 2. 0.4B739. .. FACTORS). VAf?IABLF 1 0,63099. 0.76304. VARIABLE 2 0,99019. -0.06250. VARIABLE 3 0.97510. -0.15174. VAOFARLF 4 -0,B706P. 0.4445P. -0.16742. -·0<=4352(. 0 «49054. 0.13319.

(31) J,. V A^ TA 1. C.95653. ITFPÍTION CYCLf 0 1 2 3 4 5. ooTATc^D. 0.12071. 0.101529 0.231645 C.?31f45 C.231645 : C.23lf45 0.231645. FACTOR. MATRIX. i. VARIABLE 1 0.Î fi569. C.972?-. VAf?lARLF 2 0.B97CÎP. 0.42193. VA-'IABL*" 3 0.92771. 0.3364 5. VA^IABLF 4 - C , 97717. -0.02951. VAPÎABLF 5 0.7«02B. 0.56632. CHFCK. ON. VAf?I ABLP 1 2 3 4 5. 2. r A r ' r c f î S I. CO^'MüNAL!TîFS ORIGINAL. FINAL. DIFFERFNCF. 0.9«039. 0.98039. 0.00000. 0.98439. 0.00000. 0R9R440 0.973R5 0.95674. 0.95574. 0.00000 0.00000. 0.92956. 0.00000. 0.973P5.

(32) §. S. g. i. °. ?. ?. ?. g. i. -. S. î. S. •. •. -. «M. t r-*. O. il o. s. g. r n. en. o. O. s . 3 e. •. i. s. •. •. <«*. i. §5. § ëJt i'} u, u. t.j tt u. S o • O. «'> • O O. s !. • o O. g í_) • o„. Si a' I «I. 5 £ O C' « • <1 o. O • o. ---i. I. í.. O V to c: u- fM. U., I/). n o o > X. >. í. ÍM. .g. ¡\i. o. o. o. o. o. H 1 r\j r-t o. o. Ò. ó. ó. j. j. ó. o. m. s o• o. S. f\J• o. í S ä. i l. \. i. o > ä. ë. o. m. o. o. •. •. m • o. •. cl. ~. s. o. t\i. » H o. o. •. o. •. ^. S. C M n. o. •. CM • (Hj Ô. o «. í:. I. fe H. •. tJ. 2. f. in. r-. S. 2. S. § o. in m p:f. §•. O. r-1. ac. CM .-1 < O o . C cJ Ô ¿. f-4. s. g^. fxi. c. s. Ï ?. £. S. I. fe. •. O. í. i.. £E I t-.. r-.. 1. m • .. ^ ?. in^ .. « 1. a .. °. o- '. H -. Li. o ? ". ft. <. O.

(33) LU. h-. UJ 3. 3 O.. -I <. X 0 U. «-4 ' m 0» vO. >. 0 0. tt\ £C. •. •. h-. 0. 0. lA. ao. iHI. r«M. m T-i. 0. m. 0 CI. «0 CM. •cc (M. •4vO. 0. •. «. • 0. 0 1. 0. 1. 1. 150. f-l rvj. lü. Zi. •-I. «. r-i. vO rg. <. « 0. > IL. i. CO •. •. o. li,. or uj o o fx; u 0:. • U) 0 liJ » c¿ Ci (-• li. to 0. 0% œ 0 ir» •. t~ o ItJ tO U <n UJ u. CK Li_ 1.9 ÜJ U- 0 tr u. s·<·i OJ Ni) 0 (fv •. rv! CSJ. 0. •i 0 lA vO r-Í U^' r-i. lf\ <f •J· Cfl. %. B. r-1. 0. eu rCC ISJ 0^ m . ft if» ri. OC iT» -a. 40 0 >0 •. «. 1. r-t m f~t • , , <0. r— 0 tn çf. n. tM 1. 0 r-î m. 03 r-- 0» 0 ce fM.. r-i. o». •. •. fi «> r«-i lA 0 ,-i ••i'· m m r~ <M i t. • ii'S. l/) u.j z cc <f < LU 3 S, O V). œ iTl 0 <M. O u; ui. •X *. 0 ÜJ. 0: iLi y f.^. o 0. >-. <. <t 1-t-. '•0. Í1J > 0: D; X 0 U. 0 0. #. 0 < sk) 0 < (.... >. <. —.. >. f- Ui LO Q î. 0 OC, (*, 0 • 0. tí». rH iLi 0 0 « 0. 0 a. fC) «. 0. 0 ul r-î 0. 0. a-. m. 0. un m {\i r-l 0 « c> 1. 0 ut œ 0 « , 0. fi. <f. ts\ <ï. 0 0 l. f\j r -Í C\i f\ä «. Ci. «r> 03 a. 0 0 « 0 1. r-l. i'-i «M *. 0 Í. re: 0. 0 » 0 1. Ui u. <. r0 0. «. 0. r-î t\! 0. ix. w ) lu. c;. Cr. iij. U) C 3 U). r-i t~t. UTi' tn ft^. » 0. -. 0 rm 1—Í i\i. «. m. fV. «^J 0 a: CM r\j {\| œ » » 0 •fM. Ö »M U.. 0 0. •. 0. u. „i (Ï. • < »- o O; z: >. 0. sO CC. r-l. •. 0. (v. •. 0. ro. m. r-î. r-. 0. 0 0. •. f\J vO c: ». 0. 0 0 r-( ri 0 « 0. hr-. œ fXl. vC. ÑJ-. 0. «. c;.. <1. tn i-<. ;> L,. C). r— .1 » cv. et. f~ <. vÛ. 0 • r-. z. Ui 0. ÜJ a u.; 0. c. CL UJ e: Ui Í -. Üj Cï a: 0 u îiJ _J 0. (-. D. <. &. tv tv UJ M a t/). X. CJ r«.!. Ü.J Cj ii/Í. C\i œ. r0 m C œ <\i. 0 vC. 0 ij,. «î Ü;. íií. >. C'. c. <l U0 Lti D-, r) c:. X rv'. f-i. t; O'ji t/') Ü.. m 0: u.. c; vi. t-i. tfj u• il0. r-l. 0 10 G. U-. t u ii.. tj.i O' Û: îi0. U) -J llJ. r-. . H OC.. 2:. r. ^ lA. 0 ce V.0 o ^ r- 0 oc 0 <Xf r--. C l f-. i--! f-. tA f-í o ^ VÍJ r-í <\í «Ö o r-tn ^. O^ vO. ILJ 0. CK. tc li. £> ...i U .. ílí <. h•0 t Ii •-* — tß — t C c Jfv' s--4 > tj.:. < 0.

(34) 151. 1. o LU llJ H- 3 tr» 3 _l •í a < in > m o SD • u 1O. o aû. •r-4. m. O*. •. •. cm o> fNj r-d >. r-i. r^0 «. O. o. t. u. £5.' LU OO Cr. U o: • C»i· tu C.J UJ <r • fr: o »-- u. • U) o o f\í t-H. X rri rO. r00 • -i ^0 m. •. 0 1. O 1. t~. fH ex r». lU. m ift -3" r-. •. T-t. <. >. tiO 00 rm ÑÍ • tn. ac ir* vO ro •. fM. o <1rm. OG tn. en r,. ». vC .-1. «. #. tn. O o « r-«. <M (M Í)C » ac -t. O ¡n CO »-«. «. o m Uj. < <. o Lu l/) u «/) li.t u.. o UJ UJ O OI u. iij. fM 4 O cc « (M O r-(. m f\i vf) co •. <í'. ro o • oc. en íX, c>. (D. fJ. tn m. lA f\í. CJ m. 0<. Oí VJ. O t. «. íM i. •—<. O fi" ^ (\J • OJ <ï. o <•0. </> ÜJ a: CJ UJ a' ÜJ. O • <. >. . -J i/3 lu f Qi Í í > ^ O U. r. O o. o tn o r < r-i O e O O ^. O O « o f. O O » o. o ÍM Ov o o o 1 *. o-» ím. O o t #. rkO 00 o « CJ 1. cr-i r-í rH O O. CrO UUJ. o c-, < í• o -tf. 'i:. 1»,. <. >. h,!. O. <}-. C) X SG O o *. O OLí ÍM m o' *. »0 o o» m o. -t. o iX Œ O « O. CM f-i t-i o 04 ^. xT f\f » O. r-. r-i «. O. CM » O. ü^. o r-. m. íA m • G. #. < U-. o. •. rfM r-i r-t *. O. o. ac •. o. in. Q O <M »0 en O o « O o O. o o « o. IX^ o o. tí; iï. <. liJ «t ofr—1 í--. <f O M CTO • ac <t rs4. •. O. <. lij a a. o. Uj. u íx: UJ. ItJ O.. m íu. Ü_ C. Ct. Û: c. fX. c.. i3C. •. tí\ r-t:. <ír~J. UJ lA.. C ij.: a. </). <í_' ÏX. CJ t/J. .-i r-í Cf» ac o t^- O tM O". f-vC C>(' r- at r- C3 r-i. ;>. u. o l/J t/). i/} /li i,i. í;J li.; r^ íí o ti. ÜJ C\ ü. O. «. 00 (M Í--. a: <i *. O. «. Z.. c. I-.#. -Û. *. in rC). a"5. t~. O''. ^. 1/). >'. rO a. 3 O. r-- t<^ vO vO o CA o • « en o r-. UJ. a. I—. 3. U;. O:. UJ a h-. n. Sc^rc. r/ ÛÂ/. 3. ( ß ). <1. V). Cxi. fv r> r\i m IV O ÍX, yjj. X fM f—í. ^. O C— í i o<. > o UJ. u. c< -J c i/}. Ö. OI U) to ii.í t/) o: u.. O c. LJ w or. UJ o: O c' ÜJ ÍX _J u_ ÍXJ c 7':' i- O 3 »-• a. ti'. h- > H-. U-Î. <• O'. i <. — t' C.

(35) r. 152. o. LiJ LU I i. O». ' ac. r r-« •. Z>. _J. a ;. <. vO. 5 .. >. 'oD-. Ov. r CM. •. •. •. r-l. t-í. 1. 1. O U. H O. m. lA. :. ON. r-l. X. r j. OO. O. ro. r -. <<>. «M. w. r-t. Cv. u i. m CM. O. •4-. « O. • 0. 1. m <t •. . o. U1. m. X. »Û. •4-. •. • O 1. 1. o fM. >. <1m o•. to tu ii < LY < LiJ 3. vo rin o-. O œ• m«. m. (M í^. U. i/) O ÎJ, a: 3 if} t/'J. lA O -•t r-m tn o « £'1 X' fM Om tr-í t-1. •. lift: UJ ij o tt. u (Y. * LiJ i3 liJ • £K O u. «/J o. o -3" rr, sn -t ' «. r-!. r-» m OD t-« •. ¿í: Z ü lü (/) u f\! f\i LO r\! Ofj fví Ui iLvD c: LL 13 UJ O « « liJ O ac Kj O rH í i 1. oc vO VÛ C\í *. en o. ao rr-. ft. «. en tn SX)' <0 ÍM o .-I o. r-i CO. r-i. tA. •. •. «-H. o r\i fao • (M. O. oc o en u\ Om CI «. <5 O 0o. ac. m C\1 «. -.0 O o • o 1. m •d .••s r«. t\j. œ in vO • r--. .-4 O Ï X m. cj Ol ir,. UJ tr: O UJ. *. r-i. CC. ÜJ X — I a o U-. O »—. >. l/) Ui > f.X U u fi.;. «í -do r-i *. O f. vü O ^ PS. (Xi' O"' ir« CM r-i. «. o 1. m. O 1. o Pl o fi o 1. o a: <<i C\í O O e. f\l rtn o o « o 1. s-<f «. o,. C<1 víi r-« r-i O » O. UJ u. 1. <. .t. Ci o c• <. o < z <i: > t - Lij. <-0 Cs. o ££. O m O. O ac r-« m*. o. o vO o• en o. <ï. o œ a¡ o« o. CM. ra {N «i O. r-'f. r-i Cí. r--í. o. rrm m en o. iíV r-i. en tr, O. £A G-..t o C> <M O B « » O r~i <\J 1. O ir.. ••1 LJ. rr c';>. 5.. •. o. <. o r'i >•. t-f. <—I • O. -í Ci VÍJ. ce »-«. e O. m r-'t r- O r- CM vO o o' C • • o- O. o. o. m o # o. t m vO o « o. r\í. ac. r«4 <t. rss. r-i. ft O. #. v£) (M » tif G ¿r. •. —c <:. r-. fNJ. m. a;. vi'. (.;. C:. L.. O. rvi. tu 1-c f—* l'ió lâJ. c Ixi D Cl o O G: u — t O c. LU ft lu a O- lli UJ l·o S. V { c j. m. GIL.. Ü U) Í---4 i/J >-. <--(. O La ©. a ta lA «—1. o. (/). 11. tí':. r-. J. u; O' O ii. CJ Li.. úí. X. €•4 i'-í. CC. o. O C.) f <5. Ct <t >. o Lu. U or; o a). O t l/) !,/) ti.! tO t£. tiJ O a. Ü-J VJ Ij}. CL. lU Cr:. o. • C• llJ L'o.' _J < i- o <io fu iM< c Ü: H' > I- U.. < O.

(36) —. Û llJ. ÜJ. 1. 3. 3. - I. O.. o U. Csj. m. f -. o o r-t. tn. •-<. vO. ^. 00. o. O « o 1. »-1. «O CsS. kS\ o o x> t-4 • r-. co tr>. o. <. >. •. 1 -. •. o. rn. • <M. o. aa. vC. r^. ií\. tn rvj. r~i. f -. Ox m. o. •. «. o i. 1. M. vÜ. UJ z>. ü» ÍM. _J. •. • r-í i. <!. ta. <. s-í. > u. I. u. O o fv U Di. llJ. tv. LiJ. • O liJ |Y. • Cí 1-t/j. lA r~fV c^. «. ü. o. m • CM. x> o •. (X.rtn o • m <M. o r-4 O» o •. rn. t?. C« •íT. o r-i •. r-t. •. O r-t. ,. ro c» r-sí" • VÛ. if). ÜJ g:. < <. tu 5:. o uj y) ÜJ u . a: u . o ÜJ CD tv;. üi. n":. ir-!. ex. vD. <!-. o». c\i O^ O. ». «. r~ « r-4. f\i o. tn CK <f in. C-sí œ <t m. « O i. i. -o. ifN O. vD O m. a.. •. •. «. 0 1. . t. o. r-t. <. U). lu > eti. Ci Vy'. m • r-t t^ O TH IX. m sC O^ o r-l o o « « o O o t 1 *. tn -4 tn r-I Ch VÜ CU t-^ o r-i « f j C3 1 1. f\í ra CM lA O « O 1. lO. 1.0 LJ rt: 19 ü,J Ce: tjj. M *. X. I. <0 CO en «. O. O. 1—4 O. ÍÏ o. «. lIJ. Ö. <. O-. fV X '-. S. Cí <. CJ < ^ «a; > U; mo. CJ cic ac O « o. CÎ X vD rH CJ f\l Ov C<A f,, » « C Cl. •4 t.' tt. ií-. Vi #. t;. r--» r—( O C\í •í vj" CM »-4 « « c; O. CM vt. t— ' t-i. r-í Cvi » C. U-. o. ZJ (/). u. lo. o. ii\. in rc^í « O. <t •. (M vO. í\l a: o» a. «. O. lA rfv. <? Ct. ». CJ\. «. lA t\J. >. O UÎ Í-S i/J _J. <. U.!. •. o. ÜJ m • < —o r - ¿í. <i. ÍM vO r-«. r-i m c.. tn. O vi,'. It. tt O. o o. •. o. «~t o ro o c •. o. c-i. r-1 d\ KV,. CM r-. c. <t O. r-i'. o. o. •. o. «. o. œ. O. O. tn. «s. i-. f— l/í. <. >--1. UJ. u.. u.. vD z ÜJ Q zr. Cfl. œ o. •. I-. r-í fM. -i. o. a. Ijl. a. Lc. hCL lu u r. ü;. H. Ù. Cí o u. o D, O fe. C:. _i ti.. UJ. _J. O. f—I. ír.'. i-. UJ. {o-J. •. h-. O. O Llu. c. C <. <. a: o fC i.n c> a; in X en w í<! o-- X 1—o #. a u V r-, tv s P'l rx ct o. Ó. < -. m rro o. '0 ÜJ Cí:. if) o ÍIJ Uj Uj Iii c: o. >•. Iii. i;. -t t-i. (—<. o> o. X. ,. uO. C'. o >. 3 O. r-í {\l in .--I f) r-l C\] m m O r-. t—i. or. o. UJ. o z> c t/). 31. o tv OJ. r-i. o ti"; t-'J l!.: í/) íi. SiJ o c. í>;' UJ C: O hC. a. cí Oí. IL. < e. H- C o: < y-. o;. >. < O. <. tc.

(37) 154 Û li.l lu t- 3 3 -J CL < 5: > o u. , •V 3D CO 0» en o • o. fo CO o • o. i. o. t^. o o • o 1. rvi' o>j CSM P/ c •o 1. rm lA rm O 1. m tn m •. O. VÛ .o m ftn Ox r~ <t m • • f\j o 1 1. '. •. .. ao. i\J O CM. >. O. •. iL er uj OO Í:C u u. • li J o UJ • ÍV O H li_ lO O. lü Z) -J <c u_. (M fvi t-l fn. r-t •. O. O". •4 lA m NC o en m o o « • o. se « «n t»1 r- • «M r-« o '« O 'O ' tt. <30 vO yO vO O •. 'O. <r tn m o • o. o. \0. o« CM en o » o. o GO o vt iTl I-t r-i Z- O' < < O o « « U J Z) >. c; o o O). r-. ^ UJ. 2: liJ to u vO to í—1 r-t UJ u. «n P' u, 0 IV l;J 0 LJ C) 0£ u 0 o. *. a. X. <Í oc (A CM CM r-« 0 0 0 0 w • • 0 0 0 i t. c» vD «n 0 w 0 I. lA a> 0 0 « 0. CM m í\¡ 0 « 0 1. 0 œ 0 m 0 t. o»—« (/) i/). UJ o. lij. 0. U-. 1>J. c: >' <t. X. c.. _J t/) UJ' > ct 01 X. 0 w. 0 0 r-i. r-i u tr\. «. «. 0 0. 0 0. r-t (X) r-i. m 0 «. Ci. rtM œ í 0 ». ó. 1. rv!. 0 0 *. 0. I. «n 0 » 0. m. en vO 0 • 0 Î. i-. fv,. c: 0 il.. CK fM. tt. a G. <.. •. i-. kj Ci <c > Vu (UJ </•) c.. vi au a, o« o C.J. o o. PI. <i. O a-. m«». o. o. a; ec. o« o. tM O CM r-m. t. O vO rv. <t r-i. f\l. r-t í> « O. r\l ñT O fsj O. o.r O). fM. r--. O o • o. C: <. tn rro o•. O C\i o. G. o. o•. >. r>' ct: o tt. £J. iTi. cc. c:> fM r-i. tr. U O. O uO. o. O o f-t tn. o. m »0 •4o«. ct e\3 <t. *. O. C!. vC. O i_J tí c^. vO ^ir». ÍXJ a (f-i. !.u. UJ UJ. O z. h-. rsi. ii-. ti) o ÜJ. O. Ui . < •. —o. t/J. ü. h-. <. iO o. o. 1j„. 4{V 'O »0 »i"-í «Î ro c: o. o i:.. o el a CD r- r- -•t r -1 tí-Y # » o '-t. UJ. 0. <í. o.. i/S. £r. OL. l.-í. Q IJU. O. G. a UJ u íj:, ijj. u tiJ. 3 Z. o. LO uj>. #. U - o") U.: c; cl. C »—». cr l/) Ui. UJ. rx. O. o. LL. o. ft o. O. C liJ. O. U:. &. _J ü.. ÜJ' < 2:. fr: a.. ÜJ W O: 3. UJ. C. CJ. t/). 1-4. <. £> It-. — > U.. O. m. h- c. C. i-. < Cl.

(38) . \. Q H- 3 Z> -J a < X > o UJ U J. 155. «o CO. •VJ <\i m. Oí o. •. I-I'. vû'. to. ro. •. «. IM. fM O . 30 ir» o • o. o oc t-l in u\. cí; r-l. «. o. * r-l. 1. O «n OD .1 r\í. LiJ t-i. ..J. • ÍM. m. >. 3. o o«. t'l. K. UJ. OO p- ^J. Oí • UJ o UJ •. cy. o. (-• IJ:. i/) c. ÍM IV. r»0 «. »A r\i. en -. ^. O. IH •. r-. ir, ^. o. r^ o Iii. r-. • lA O •. *. C\i. •IJ • m. OJ. m. <n. «í) ' in. (Si m. O. o. PTl 00. ift. fM ». «-1. O. r-í. lA CM <r •si' •. O. t/). <í tij. o UJ »—< r-'l. NT;. ul. UJ IL. en a ü. o UJ o UJ o oc u. Cj. f--. f-. •L·. m. m. <t. -íl-. <f. œ. C"}. OJ. «. «. *. Ol. C<í. •X r-í Ch. *. *. o. X. c,) *. í\i. 00. • »-<. r-<. r-. (n. -y. r--. C ). «. #. r-. 1. ». iii. <r. Cr:. 1. <. -J UJ > o. a X a k j. o o. t-. > tjj. lO o. lA œ. £A. «. (M ; «. •o. CJ. m. o œ œ. O. íC. ^. CH. o. e. O. o. t—í Epi. r-t <v. »-I O. a: — 1-'vj < O <Í. <. aj. »A. li-i. u; XI-. m. O. vC O tn w o. e O. Cj a. m. <r. au O. o. e f. O. f-J. o. ». o. li'í. fV <\í. o o r-i. » O. O. 1. r-» O <f r-. ®. ». C.Î. 0«. rsí. \. 2:.. UJ. Ui CD < • — C cr iï-. <. >. m r- . fSJ r^ «ß o t-« o » • o o. t-4. f\<. o. vü. IX. r-I •. O. m. ro. o » o. O. o o. ^. PI. CM O. m. O. m. c. ». c. vt. vO O « o. r-. t/¡. t n. UJ. (A. ly:. - t. c<. vO. #. ul:-. Oj. «. •. V—í vC X o. en « o. 01 c-> fv r-w o. <x. ra cu O. ro. <í U-.. #. O. « m. o. c-. rrv O'. vO. O CvJ. -i'. fvi c -. r-í. c> UJ. Li. a:. m. - t. 1.9 L.Í ÍJ!. m. fM. U).. «. O. >-. Í'·^J. oc fM. O t< _J UJ D::. c\t. tn cc. r-á«-1 » o. X '. MJ. íi"i. àU. <.. (n O r-í. UJ. L. C'. ir-.. ». Cí 1-0. <t ZJ. «(. O;: o u.. «. {M. O. U. O % Zí) t/). lA. vO rlf^ o vi;. o. *>HI. o. UJ o:. •0. o >. _^. o. o: O. «. fM f'l UJ O, z CL UJ. o. U1 »H. f-. iX u¡ LJ cr UJ h-. Ui. _J o. I-Í hr>. ifi UJ. u.. o 0: O o: ft. U: •. O. hm. ù: <x. ;> U-. C.) Ü1. c. u) t/) to ' Uj V) a Uu Ui O" D- ÜJ Q: o. h-. O. U..Ío:. K. r-C. c. —i. »—-« r • w. UI. <{ 0.. > ÚJ l··O.

(39)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...