Fem Ocupació per a Joves 2016

50 

Texto completo

(1)

1

1

1

1

Fem

Ocupació

per a Joves

2016

Guia de prescripcions tècniques

per a entitats locals i organitzacions

empresarials o sindicals

Versió 2.0

Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les

(2)

2

I. PRESENTACIÓ ... 4

Novetats respecte a la convocatòria de Fem Ocupació per a Joves 2015 ... 5

II. PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ... 6

1. FASE DE SOL·LICITUD ... 7

1.1 Presentació de la sol·licitud de subvenció per part de les entitats promotores .. 7

1.2 Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud ... 7

1.3 Procediment de concessió de la subvenció a les entitats promotores ... 8

1.4 Quantia de la subvenció i pagament ... 8

1.5 Revocació, renúncia, inadmissió i desistiment ... 8

2. FASE INICIAL DEL PROJECTE ... 9

3. FASE D’EXECUCIÓ ... 11

3.1 Prospecció i assessorament d’empreses ... 11

3.2 Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació ... 13

3.3 Formació vinculada al contracte de treball ... 15

3.4 Experiència professional mitjançant contracte laboral ... 21

3.5 Tècnics que realitzen tasques de diferents actuacions ... 25

3.6 Contracte en el marc del programa sense sol·licitud de subvenció ... 25

3.7 Consideració de joves participants ... 26

4. FASE FINAL ... 27

4.1 Justificació tècnica ... 27

4.2 Justificació econòmica ... 27

4.3 Despeses subvencionables i despeses no subvencionables ... 31

ANNEX 1: Publicitat de les subvencions ... 38

ANNEX 2: Pla Formatiu del participant ... 39

ANNEX 3: Guió de la Memòria Tècnica Final del projecte ... 40

G S 24 20 160 2

(3)

3

ANNEX 4: Quadre-resum amb la documentació a presentar a cada fase del

projecte i aspectes a tenir en compte per elaborar-la ... 42

Bústia de contacte ... 50

G S 24 20 160 2

(4)

4

I. PRESENTACIÓ

La present Guia de prescripcions tècniques per a entitats locals i organitzacions

empresarials o sindicals complementa la normativa vigent del Programa “Fem Ocupació per

a Joves” per a la convocatòria 2016, tot concretant aspectes clau de la sol·licitud, inici, execució, tancament i justificació dels projectes. La normativa d’aplicació és la següent:

 L’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

 L’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.

 La Resolució 1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

“Fem Ocupació per a Joves” (FOJ) és un programa innovador creat per la comunitat autònoma de Catalunya. Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Aquesta política s’adreça a persones joves que disposen del títol d’ Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. També a aquells joves que, malgrat no disposar d’alguna d’aquestes titulacions, disposen de la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics.

En qualsevol cas, les persones joves participants hauran de complir els requisits establerts a la base 2 de l’Annex 1 de l’Ordre, amb excepció de la inscripció al Registre de la Garantia Juvenil, ja que donat el canvi de la font de finançament respecte a l’anterior convocatòria – desenvolupada en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 del FSE-- aquest i altres aspectes de la normativa quedarien sense efecte.

Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:

1- Experiència professional mitjançant contracte laboral. 2- Formació vinculada al contracte de treball.

3- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Podran ser entitats beneficiàries del programa les entitats locals i les organitzacions empresarials i sindicals indicades a l’apartat 3.1 de la base 3 de l’Annex 1 de l’Ordre. Aquestes realitzaran les actuacions de prospecció i assessorament d’empreses, de formació vinculada al contracte i d’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació, amb la possibilitat de subcontractar l’actuació de formació.

Les organitzacions empresarials i sindicals podran comptar amb entitats associades o vinculades, que podran executar la totalitat o una part de les actuacions del projecte, sempre i quan es faci constar a la sol·licitud de subvenció.

G S 24 20 160 2

(5)

5 Per a la contractació laboral dels i les joves participants, poden ser beneficiàries les empreses,

així definides en el dret mercantil, i les entitats i institucions sense afany de lucre sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes a l’apartat 1 d’aquesta mateixa base.

Les entitats promotores hauran de definir l’àmbit territorial d’actuació del projecte tal i com estableix la base 7.2 de l’Annex 1 de l’Ordre. Les entitats atendran les persones joves demandants d’ocupació en el territori definit i, preferentment, col·laboraran amb les empreses seleccionades d’aquest mateix territori.

Novetats respecte a la convocatòria de Fem Ocupació per a Joves 2015

 Canvi de la font de finançament.

La convocatòria de 2016 està finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguritat Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació, i amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. Per tant, al no estar finançat amb càrrec als fons del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) no serà d’aplicació l’obligatorietat de que les persones destinatàries de les actuacions hagin d’inscriure’s en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil. A més, quedaran sense efecte els aspectes normatius relatius a la publicitat i altres obligacions específiques derivades de la font de finançament de l’anterior convocatòria.

 Terminis d’execució del programa.

 El programa tindrà un període d’execució mínim de 15 mesos i s’iniciarà l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció a les entitats promotores del projecte, igual que a l’anterior convocatòria. La data de finalització, no obstant, enguany serà comuna a tots els projectes: el 28 de febrer de 2018. Participació del personal orientador a les dues convocatòries (2015 i 2016)

Les entitats locals beneficiàries hauran d’iniciar el programa en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la resolució d’atorgament. En alguns casos aquest fet pot comportar, durant un breu període de temps, un solapament de tasques del personal contractat ad hoc pel FOJ en la convocatòria 2015 i el personal de la convocatòria 2016, especialment el personal orientador.

Si l’entitat preveu que aquests mateixos orientadors continuïn portant a terme les seves tasques (o bé realitzin tasques de prospecció) en la convocatòria FOJ 2016, caldrà fer una modificació del contracte encara vigent, que inclogui una referència a les convocatòries FOJ 2015 i FOJ 2016.

Així doncs, en la modificació del contracte, hi haurà de constar una clàusula especificant el percentatge de temps de treball i en quin període el professional dedicarà a la convocatòria de FOJ 2015 i quin a la convocatòria de JPO 2016. Si en alguna de les clàusules del contracte s’especifica que aquest es realitza en el marc de la convocatòria de FOJ 2015, també caldrà esmenar-ho.

Aquesta modificació no ha d’alterar la data de finalització del contracte. Una cop acabat el contracte de l’orientador realitzat per a la convocatòria 2015, caldrà subscriure un nou contracte per a l’execució de la nova convocatòria del 2016. El programa corresponent a la convocatòria 2016 s’iniciarà quan l’entitat beneficiària comuniqui que ha iniciat alguna de les actuacions previstes.

G S 24 20 160 2

(6)

6

II. PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA

Hi ha tres àrees del SOC implicades en l’execució del programa, cadascuna d’elles s’encarrega de gestionar una fase del projecte:

 Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació Social (ANJOIS)

- Les tasques que porta a terme són: elaboració de la normativa, recepció de les sol·licituds de subvenció, gestió del procediment reglat, concessió de subvencions (tant per l’entitat promotora com per l’entitat contractant), assistència tècnica dels projectes aprovats.

- L’entitat promotora haurà d’enviar a aquesta àrea el documents d’inici: des de la sol·licitud de subvenció fins el certificat d’inici.

- Així mateix, hi haurà alguns documents d’execució i final dels projectes que, a més de presentar-los per registre, s’haurà d’enviar còpia per correu electrònic a aquesta Àrea, tal i com s’especifica a l’Annex 4 d’aquesta Guia.

- Adreça: C. Llull, 297-307 5ena planta 08019 Barcelona

- Bústia: femocupaciojove.soc@gencat.cat

 Servei de Verificació de Programes d’Ocupació (SVPO)

- Verificació administrativa del projecte i visites a les actuacions subvencionades.

- A aquest servei s’envien els documents derivats de l’execució del projecte: des del conveni de col·laboració entre SOC i l’entitat promotora fins a la justificació tècnica.  Servei de Control i Justificació Econòmica (SCJE)

- Justificació econòmica final del projecte.

- A aquest servei s’adrecen els documents de justificació econòmica final del projecte. Els dos serveis estan ubicats a les delegacions territorials del SOC. Cada entitat presentarà la documentació del seu projecte a la delegació que li correspongui:

 Barcelona C. Llull, 297-307 08019 Barcelona

 Girona Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat) 17002 Girona

 Lleida C. General Brito, 3 25007 Lleida

 Tarragona C. de Pompeu Fabra, 1 43004 Tarragona  Terres de l’Ebre C/ De la Rosa, 9

43500 Tortosa G S 24 20 160 2

(7)

7

1. FASE DE SOL·LICITUD

1.1 Presentació de la sol·licitud de subvenció per part de les entitats promotores

El termini de presentació de sol·licituds de les entitats promotores és de l’1 al 15 de setembre de 2016, ambdues dates incloses..

Les entitats promotores presentaran la Sol·licitud de subvenció telemàticament a través de la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). Aquesta sol·licitud inclourà el Pla de Prospecció del projecte.

D’altra banda i per aquesta convocatòria, les organitzacions empresarials i sindicals presentaran la sol·licitud en paper a través del registre administratiu del SOC adreçada a l’ANJOIS.

1.2 Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud

IMPORTANT: Tots els models de formularis de la convocatòria a mesura que estiguin disponibles els podreu trobar al Catàleg del web de Treball, a l’apartat d’Ocupació (SOC):

http://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/

Entitat promotora

 Full de domiciliació bancària, si escau.

 Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la persona que signa, si escau.  Declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració (Obligatori

en cas de demanar una subvenció superior a 10.000€).  Declaració de documentació ja presentada, si escau.

En el cas que hi hagi entitats associades o vinculades

 Annex per a entitats associades/vinculades, si escau.

 Acreditació de l'associació o vinculació entre l'entitat associada/vinculada i l'entitat promotora.

 Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la persona que signa, si escau.  Declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració (Obligatori

en cas de demanar una subvenció superior a 10.000€).  Declaració de documentació ja presentada, si escau.

El SOC podrà requerir aquella documentació que l’entitat declara a la sol·licitud tenir-la en regla, però no ha estat possible la seva comprovació pels circuits administratius existents.

G S 24 20 160 2

(8)

8

1.3 Procediment de concessió de la subvenció a les entitats promotores

La concessió de les subvencions es regeix pel procediment reglat, segons els criteris que apunta la Base 16 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

1.4 Quantia de la subvenció i pagament

La quantia de la subvenció i els tràmits de pagament són els que s’especifiquen a les bases 4 i 19 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. L’ordenació dels pagaments i el seu pagament material s’efectuarà successivament, d’acord amb el Pla de Tresoreria del SOC i les seves disponibilitats.

1.5 Revocació, renúncia, inadmissió i desistiment

L’ incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix la normativa comporta la inadmissió de la sol·licitud, mentre que la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 13 de la mencionada normativa o la manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud. Tot això està regulat i desenvolupat a la base 14 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. D’altra banda, la descripció de les causes de revocació (total i parcial) està continguda a la base 25 i de la renúncia a la base 26, sempre de l’annex 1 de la mateixa Ordre.

1.6 Instruccions per al reintegrament dels fons no executats o no justificats

L’entitat ha d’ingressar l’import corresponent al compte restringit d’ingressos del SOC fent constar el nom de l’entitat que fa l’ingrés, número d’expedient, nom de la convocatòria i acció o accions que motiven la renúncia.

NIF Q0801272F

Compte corrent: 2100-1183-35-0200135636 Codi IBAN: ES35-2100-1183-35-0200135636

El comprovant de l’ingrés amb les dades esmentades s’ha de enviar a l’adreça de correu electrònic: tresoreria.soc@gencat.cat adreçat a la Subdirecció de Gestió Econòmica iPatrimoni - Secció de Pagaments. Igualment, cal que envieu també aquest mateix escrit escanejat a

l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació Social a l’adreça

femocupaciojove.soc@gencat.cat G S 24 20 160 2

(9)

9

2. FASE INICIAL DEL PROJECTE

Les entitats promotores l’hauran d’iniciar en el termini d’un mes des de la data de la resolució d’atorgament i abans del dia 31 de desembre de 2016.

L’entitat promotora ha de presentar el Certificat d’inici del projecte, segons model normalitzat, de forma telemàtica a través de l’EACAT. Cal comunicar l’inici a l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació Social (en endavant ANJOIS), mitjançant aquest document. Aquest certificat, que dóna lloc al pagament de la bestreta de la subvenció, s’haurà de lliurar, com a màxim, el dia 9 de desembre de 2016. L’inici del projecte ha de coincidir amb l’inici d’alguna acció subvencionable en el marc del programa.

En el termini d’un mes des de la data d’inici del projecte també caldrà presentar via EACAT a l’ANJOIS:

 Modificacions del Pla de Prospecció. En el cas de reducció del nombre de persones participants en la resolució d’atorgament respecte el de la sol·licitud presentada, si aquesta reducció representa un canvi en l’orientació del projecte, l’entitat promotora haurà de lliurar un breu informe amb les modificacions del Pla de Prospecció ja presentat.

 Document d’encàrrec de gestió. Només en el cas que l’entitat sol·licitant executi el projecte a través d'un ens instrumental.

En el termini d’un mes des de la data d’inici del projecte, l’entitat promotora haurà de lliurar, per registre, a la secció territorial corresponent del Servei de Verificació de Programes d’Ocupació (SVPO) la següent documentació:

 Conveni entre l’entitat promotora i el SOC, d’acord amb el model normalitzat. Es lliuraran dos originals, emplenats i signats. Un cop signats pel Director/a del SOC, es retornarà un original a l’entitat promotora.

 Assegurança d’accidents (i, si escau, de responsabilitat civil) per a tots els participants amb caràcter previ a l’inici de les actuacions d’orientació i formació. Aquesta assegurança inclourà tot el període d’execució del projecte, tots els espais on es desenvoluparan les actuacions d’orientació i formació i les incidències “in itinere”, així com els riscos derivats de les visites dels participants a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al desenvolupament de les accions formatives. L’entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que doni cobertura a tots els participants del projecte aprovat. L’assegurança de responsabilitat civil només es podrà reclamar a l’entitat beneficiària en el cas que sigui exigible per Llei o per l’Administració en funció de l’activitat desenvolupada.

Les quanties orientatives d’aquesta assegurança són: 23.432,25 euros, en cas de mort, i 46.864,52 euros, en cas d’invalidesa, ambdós derivades del risc d’accidents durant el desplaçament mitjançant qualsevol mitjà.

Si la formació la realitza una altra entitat (pública o associada/vinculada) o mitjançant la contractació de serveis formatius externs, aquesta assegurança s’ha de fer extensiva al lloc d’impartició de les accions formatives. Es presenta una fotocòpia compulsada del document.

G S 24 20 160 2

(10)

10  Certificat de solidesa de tots els immobles on es porten a terme les actuacions. En el cas

de subcontractació de serveis formatius, l’entitat subcontractada ha de garantir i acreditar a l’entitat promotora, associada o vinculada que les instal·lacions reuneixen les condicions adequades de solidesa i seguretat. Es presenta una fotocòpia compulsada del document.  Relació de persones assignades al projecte, segons model normalitzat. Aquest document

l’haurà d’emplenar i signar tant l’entitat promotora com les entitats associades o vinculades al projecte. Posteriorment, s’haurà de presentar l’original al SVPO per registre. Sempre que es produeixin modificacions o canvis en el personal adscrit al programa, s’haurà d’actualitzar i presentar de nou un original per registre.

D’altra banda, qualsevol modificació que realitzi l’entitat promotora respecte de la sol·licitud de subvenció s’haurà de justificar degudament i, posteriorment, haurà de ser acceptada per l’ANJOIS o rebutjada si no s’ajusta a la normativa o desvirtua els objectius del programa.

G S 24 20 160 2

(11)

11

3. FASE D’EXECUCIÓ

El programa s’inicia des de l’endemà de la resolució d’atorgament de la subvenció a les entitats promotores i té una durada mínima de 15 mesos.

Les dates aproximades i terminis vinculats amb l’execució del programa són els següents:  Resolució d’atorgament de la subvenció:

Segons la base 16.11 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, “El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos, comptador des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.”

 Inici del programa:

Segons l’article 7.2 de la Resolució 1910/2016, de 29 de juliol, “Les entitats previstes a la base 3.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost hauran d’iniciar el programa en el termini d’un mes des de la notificació de la resolució d’atorgament i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2016.”

 Finalització de la fase de prospecció:

Segons l’article 4.2 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, “L’experiència professional en empreses prevista a l’apartat d) de la base 9 de l’annex 1 de l’Ordre, s’haurà de realitzar durant el període d’execució del programa. Els contractes de treball s’hauran de subscriure obligatòriament, com a data màxima, 6 mesos abans de la finalització del programa”. La darrera data per formalitzar contractes és, doncs, l’1 de setembre de 2017, inclòs.

 Finalització del programa:

Segons l’article 7.1 de la Resolució 1910/2016, de 29 de juliol, “El programa finalitzarà el 28 de febrer de 2018”.

Les organitzacions sindicals o empresarials que siguin beneficiàries del programa hauran de vetllar per que les seves entitats associades o vinculades custodiïn efectivament tota aquella documentació relacionada amb les actuacions que desenvolupin directament, tal i com estableix la normativa.

3.1 Prospecció i assessorament d’empreses

Les accions que s’han de realitzar són les que estableix l’apartat a) de la Base 9 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

 Durada de l’actuació: 9 mesos  Entitat que pot executar l’actuació:

 Entitat promotora: - Entitat local.

- Organització empresarial o sindical intersectorial.

 Entitat associada o vinculada a l’organització empresarial o sindical intersectorial.

G S 24 20 160 2

(12)

12  Objectiu i accions que s’han de portar a terme: L’objectiu és aconseguir contractes

laborals per als participants del programa, identificant i definint prèviament els llocs de treball que les empreses necessiten cobrir. Indicacions per al desenvolupament de

l’actuació:

L’actuació de prospecció i assessorament d’entitats contractants consta de les següents fases:  Fase inicial:

- Identificació dels sectors d’activitat del territori on s’implementa el projecte. - Selecció dels sectors d’activitat i llocs de treball on es vol incidir.

- Accions de difusió i informació a les empreses: correu electrònic, telèfon, enquestes, sessions informatives, jornades, etc.

- Preselecció d’empreses susceptibles de col·laborar en el programa.  Fase d’execució:

- Establiment de contactes inicials amb les empreses.

- Selecció d’empreses. Cal tenir en compte els criteris de la Base 10 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

- Selecció dels joves participants a partir del que estableix la Base 8 de l’Annex 1 de la mateixa Ordre i tenint en compte que aquests hauran de signar un acord amb l’entitat promotora o associada/vinculada mitjançant el qual es comprometen a complir amb les tres actuacions previstes al programa.

- Anàlisi i definició dels llocs de treball a cobrir de cada empresa.  Fase de contractació:

- Compromisos i acords subscrits entre l’entitat promotora --o, si escau, entre l’entitat associada/vinculada-- i l’entitat contractant per a la contractació laboral de joves en el marc del programa.

- Subscripció dels convenis de col·laboració entre l’entitat promotora --o, si escau, entre l’entitat associada/vinculada-- i l’entitat contractant.

- Formalització dels contractes laborals.

 Documents: Durant tota l’actuació de prospecció l’entitat que la realitza ha de recollir les dades de les empreses entre les que ha fet prospecció a través de la següent documentació:

 Fitxa d’empresa i actes de visita, per recollir les dades de cada empresa contactada i les tasques que s’han realitzat amb ella. Aquests documents s’elaboraran segons models normalitzats, i els custodiarà l’entitat promotora, associada o vinculada que realitzi l’actuació.

 Taula de prospecció d’empreses, per recollir globalment les dades relatives a les empreses contactades, visitades i/o que han contractat joves en el marc del programa. Aquest document s’elaborarà segons model normalitzat i finalment s’adjuntarà a la

Memòria Tècnica Final, que s’entregarà en paper al Servei de Verificació de

Programes d’Ocupació.

 Registre de les tasques de prospecció (telefòniques i per correu electrònic), on s’aniran recollint els contactes realitzats durant el programa, anotant el nom de l’empresa contactada, la data i l’objectiu i/o resultat de la comunicació. No existeix

G S 24 20 160 2

(13)

13 model normalitzat d’aquest document, que haurà de custodiar l’entitat promotora,

associada o vinculada responsable de l’actuació.

L’entitat promotora, associada o vinculada també haurà de custodiar els CV del personal

prospector i de suport assignat per aquesta actuació.

3.2 Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació

Les accions a realitzar estan detallades a l’apartat b) de la Base 9 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.

 Durada de l’actuació: Un cop identificades les persones joves, posteriorment seleccionades i durant tot el període d’execució del projecte.

 Entitat que pot executar l’actuació:  Entitat promotora:

- Entitat local.

- Organització empresarial o sindical intersectorial.

 Entitat associada o vinculada a l’organització empresarial o sindical intersectorial.

 Objectiu i accions que s’han de portar a terme: Aquesta actuació inclou un conjunt d’accions adreçades a seleccionar a la persona jove més indicada pel lloc de treball vacant i a oferir-li un procés d’orientació i acompanyament. L’objectiu és dissenyar un itinerari professional per a cada participant.

 Indicacions per al desenvolupament de l’actuació: Les funcions del personal orientador són les següents:

- Dissenyar un itinerari individualitzat, acordat amb la persona jove, en funció del seu perfil i del lloc de treball a cobrir.

- Acompanyar de forma continuada al participant durant tot el projecte, establint la periodicitat de les reunions o sessions de reforç del curs formatiu (en el cas dels cursos d’Aula Mentor), en funció de les necessitats de cada persona jove.

- Mantenir contacte amb el o la tutora de l’entitat contractant per realitzar un seguiment acurat de l’experiència professional del o la jove participant.

- Assegurar-se que les persones participants siguin donades d’alta al GIA a l’acció TUTORIA des del primer dia que entren al programa, ja sigui a través del contracte o de la formació, si aquesta es realitza prèviament.

És recomanable que el personal orientador tingui una qualificació professional adequada i acreditada mitjançant una llicenciatura o diplomatura en psicologia, pedagogia o psicopedagogia o, en el seu defecte, ser llicenciat/ada o diplomat/ada en altres matèries, però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars. En tot cas, és important que estigui especialitzat/da en el treball amb persones joves.

Donat que tots els participants del programa han d’estar inscrits a l’Oficina de Treball (OT) com a demandants d’ocupació (DONO), és imprescindible que es confirmi aquesta condició amb

G S 24 20 160 2

(14)

14 l’Oficina abans d’incorporar-los al programa. Aquest fet s’ha de tenir en compte sobretot en els

casos de joves que es deriven des de borsa pròpia.

D’altra banda, quan la formació sigui la primera actuació que realitzi la persona participant, l’OT procedirà comprovar la condició de DONO i a suspendre la demanda, així que quan la persona hagi de ser contractada en el marc del programa s’ha d’activar a l’OT la seva condició de DONO als efectes de què l’empresa pugui acollir-se a les bonificacions de la Seguretat Social vinculades a la modalitat contractual concreta.

L’entitat promotora, associada o vinculada haurà de comunicar a l’OT la relació final de joves seleccionats per tal que siguin incorporades al registre com a participants d’aquesta política. Es recomana que els tècnics o tècniques del programa demanin els títols requerits en el perfil que estableix el programa per assegurar-se que els i les joves seleccionats poden realitzar aquesta política.

També es recomana que la ràtio entre participants i personal tutor no sigui superior a 20 joves. Quan una persona jove participant és baixa del programa abans de finalitzar els 6 mesos de contracte, s’han de seguir els següents passos:

- Enviar un correu electrònic a la bústia de la convocatòria per a entitats contractants en el marc del programa (femocupacioempresa.soc@gencat.cat) amb les dades del jove, de l’entitat contractant i la data de finalització del contracte.

- Donar del baixa al jove al GIA, tant a l’acció de Tutoria com a l’acció formativa a través del DL2.

- Deixar constància a la documentació d’execució del programa.

- Si hi ha alguna casuística concreta o incidència, enviar un correu amb la consulta a la bústia del programa femocupaciojove.soc@gencat.cat).  Documents: Durant l’actuació d’orientació l’entitat promotora, associada o vinculada que desenvolupi aquesta acció haurà d’omplir i custodiar la documentació següent, segons els models normalitzats:

 Fitxes de derivació de participants des de l’Oficina de Treball, per deixar constància del procés de derivació i selecció finals dels i les joves participants al projecte. L’entitat promotora haurà de custodiar aquesta documentació.

La derivació de joves es pot fer des de:

- L’Oficina de Treball, a sol·licitud de l’entitat promotora, associada o vinculada derivarà joves al programa mitjançant els documents normalitzats G146NFOJ-003-00 - Fitxes de derivació i selecció de participants. Programa Fem Ocupació per a Joves (Model 2a) i Fitxes de selecció de participants – Control de presència. Programa Fem Ocupació per a Joves (Model 2b).

- També es podran derivar al programa joves de borsa pròpia. Mitjançant el document normalitzat G146NFOJ-004-00 – Comunicació a l’Oficina de Treball de joves seleccionats derivats per altres entitats o agents del territori. Programa Fem Ocupació per a Joves (Model 2c), l’entitat promotora, associada o vinculada informarà a l’oficina de treball les persones seleccionades per a la comprovació de la seva situació de demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

G S 24 20 160 2

(15)

15  Fitxa de participant, per recollir totes les dades de la persona jove participant i facilitar

el seguiment individualitzat de cada participant durant el programa. L’entitat promotora haurà de custodiar aquesta documentació.

La fitxa està elaborada en format Excel i té quatre pestanyes: - Dades del participant

Recull les dades personals, formatives i laborals del jove. S’omple en el moment que aquest entra al programa.

Una vegada complimentada, s’ha d’imprimir per tal que el tutor i el participant la signin. - Actuació d’orientació, tutoria i acompanyament a la inserció

Es tracta d’un full de control d’assistència del jove a les sessions de tutoria.

Aquest full es pot replicar tantes vegades com sigui necessari i es recomana omplir-lo a mà per tal que pugui signar el participant i el tutor.

- Actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral

Recull les dades vinculades al contracte del jove: dades de l’entitat contractant i condicions del lloc de treball.

- Valoració del participant per part de l’orientador de l’entitat promotora/vinculada o associada

El tutor valora, amb un breu informe, la participació del jove en les diferents actuacions que ha realitzat.

Aquesta pestanya s’omple una vegada el participant ha finalitzat el programa.

Totes aquestes pestanyes es van omplint a mesura que el jove va realitzant les actuacions.

 Compromís de participació del jove al programa, mitjançant el qual els i les participants es comprometen a complir amb les tres actuacions previstes al programa. Es realitzaran dues còpies: una pel jove i l’altra que custodiarà l’entitat promotora.

3.3 Formació vinculada al contracte de treball

Segons l’apartat b) de la base 9 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost:  Durada de l’actuació: ha de tenir una durada mínima de 90 hores i un màxim de 150.  Entitat que pot executar l’actuació:

 Entitat promotora: - Entitat local.

- Organització empresarial o sindical intersectorial.

 Entitat associada o vinculada a l’organització empresarial o sindical intersectorial.

 Entitat subcontractada, incloent l’entitat contractant si disposa del personal i les instal·lacions adequades.

En qualsevol cas, l’entitat promotora del projecte és responsable davant del SOC que l’actuació formativa s’executi correctament. També l’entitat promotora haurà de realitzar el seguiment del procés de formació de la persona jove, tret que aquesta sigui una organització empresarial o sindical, en què el seguiment del procés formatiu dependrà de l’entitat (associada o vinculada) a la qual estigui adscrita el o la participant.

G S 24 20 160 2

(16)

16  Objectiu i accions que s’han de portar a terme

 L’actuació formativa és obligatòria per a totes les persones contractades i ha d’estar relacionada amb el lloc de treball, o amb el subsector o branca d’activitat.

 Per tal d’optimitzar els recursos ocupacionals, les entitats promotores o associades/vinculades podran derivar joves a accions formatives del territori.

La formació podrà ser: de certificat de professionalitat (CP), o bé dissenyada a partir dels continguts del fitxer d’especialitats del Servei Públic d’Ocupació Estatal i adaptada a les necessitats de les empreses, o bé a través de l’oferta de cursos de l’Aula Mentor (veure Annex 5), prèvia validació del SOC.

 La formació haurà de ser presencial. Com a única excepció, la formació es podrà realitzar a través d’una modalitat semipresencial, combinant la impartició dels cursos virtuals de l’Aula Mentor, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i el seguiment del curs a classe, amb el suport del personal docent, orientador i altre personal tècnic de l’entitat (veure Annex 5 d’aquesta Guia).

 La formació ha de tenir una durada mínima de 90 hores i un màxim de 150 hores. Excepcionalment, es podran realitzar més de 150 hores per a l’obtenció d’un CP o una acreditació d’un mòdul complet. Això s’haurà de fer constar al Pla Formatiu, i quan aquest sigui autoritzat per l’ANJOIS es donarà per autoritzat també l’increment d’hores. La impartició de la formació en cap cas podrà ser superior a 6 hores diàries.

 La formació es podrà realitzar, total o parcialment, abans del contracte o de manera simultània, d’acord amb les necessitats de les empreses. Si es realitza amb anterioritat al contracte, caldrà que l’entitat contractant subscrigui amb l’entitat promotora, associada o vinculada el compromís formal de la contractació.

 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya --concretament, el Servei de Verificació Programes d’Ocupació-- expedirà un diploma de la formació realitzada a les persones joves que hagin assistit, com a mínim, al 75% de les sessions de l’acció formativa i siguin considerades ‘aptes’.

 En el cas de formació de CP impartida per centres acreditats, es tindrà accés també a una acreditació total o parcial de la qualificació professional sempre i quan compleixi amb tots els requisits que s’exigeixen, i l’entitat que la imparteix estigui inscrita i acreditada en l’especialitat, segons disposa la normativa estatal vigent. En el cas de realitzar un CP parcial, s’hauran d’impartir mòduls complets, donat que és la unitat mínima acreditable.

 Indicacions per al desenvolupament de l’actuació:

 Abans de la subscripció el contracte de treball, cal que l’entitat contractant i la promotora (i/o les entitats associades/vinculades en el cas d’organitzacions empresarials/sindicals) acordin el contingut de la formació vinculada al lloc de treball i la seva impartició i distribució durant el contracte.

G S 24 20 160 2

(17)

17  Les entitats que executen la formació podran formular-la des d’un enfocament sectorial

o intersectorial:

- Formació sectorial: adreçada a un sector productiu concret i els continguts estan orientats a les necessitats formatives específiques d’aquest sector. - Formació intersectorial: formació que, per les seves característiques, és

adequada per a diversos sectors professionals.

 En el cas del contracte per a la formació i l’aprenentatge, la formació s’ha de fer obligatòriament de forma simultània al contracte, i ha de ser obligatòriament de certificat de professionalitat. En la seva regulació, s’estableix que la jornada ha de ser completa i que un temps es dedica a treball efectiu i un altre a la formació.

 En funció de l’especificitat de la formació, o en el cas que l’entitat promotora no disposi dels recursos adequats per a la seva impartició, podrà optar per la subcontractació de l’actuació formativa a entitats públiques o privades per executar-la, d’acord amb el que s’estableix a la Base 12 de l’Annex 1 i a l’Annex 2 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. Aquest supòsit s’aplica tant si l’entitat promotora és una entitat local o una organització empresarial o sindical, i s’haurà de tenir en compte el següent:

- Es pot contractar el 100% de l’actuació de formació.

- La prestació de serveis formatius i el seu cost s’ha de regular per allò que disposi la normativa vigent sobre contractació en el sector públic, la normativa reguladora de subvencions i d’acord amb el que estableix l’Ordre.

- L’entitat beneficiària assumirà la total responsabilitat de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració, i serà responsable de que es respectin els límits establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

- L’empresa subcontractada no podrà concertar amb tercers l’execució total ni parcial de l’activitat subcontractada.

- La mateixa empresa que fa la contractació dels joves pot fer la formació però l’entitat promotora s’ha d’assegurar de que:

o L’expert té formació i/o experiència com a docent. Per aquest motiu l’entitat promotora, associada o vinculada haurà de sol·licitar el seu currículum i custodiar-lo amb la documentació del projecte.

o Les instal·lacions, aules o espais destinats a la formació dins de l’empresa són apropiats per impartir la formació. El prospector o tutor hauran de visitar-les, valorar la seva adequació i sol·licitar el certificat de solidesa de l’immoble per presentar una còpia compulsada abans de l’inici de l’acció.  Les entitats que executen la formació poden derivar participants a una acció formativa

desenvolupada al territori, per tal d’aprofitar dels recursos del territori. Aquesta formació la poden realitzar entitats públiques o privades i pot estar subvencionada o no. En funció d’això s’ha de tenir en compte el següent:

- Si la formació a la que es deriva al participant està subvencionada s’ha d’establir un conveni de col·laboració entre l’entitat promotora i la que realitza la formació. Aquest document ha de recollir la següent informació:

o Identificació de les parts.

o Compromisos de les dues entitats.

G S 24 20 160 2

(18)

18 o Característiques de la formació: especialitat, durada, lloc d’impartició.

o Identificació del programa que la subvenciona.

o La constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic.

- Si la formació a la que es deriva al participant no està subvencionada la prestació de serveis formatius i el seu cost s’han de regular pel que disposa la normativa reguladora de subvencions i, si escau, la normativa vigent sobre contractació en el sector públic, d’acord amb l’Annex 2 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.  Documents: Durant l’actuació de formació, l’entitat que desenvolupi aquesta acció haurà

d’omplir o elaborar la documentació següent:

 Pla Formatiu, on es detalli la formació vinculada amb el lloc de treball, d’acord amb el Guió contingut a l’Annex 2 d’aquesta Guia. L’entitat promotora, associada o vinculada haurà d’enviar el Pla per correu electrònic a la bústia del programa (femocupaciojove.soc@gencat.cat). Un cop validat el Pla Formatiu, enviarà la sol·licitud d’alta d’accions al GIA. És molt important que el contingut del Pla i el del curs del GIA sigui el mateix. L’original, en paper, l’haurà de custodiar i enviar al final del projecte (adjunt a la Memòria Tècnica) per registre al Servei de Verificació de Programes d’Ocupació (SVPO).

 Documentació vinculada al GIA i derivada de la gestió dels cursos a través d’aquesta eina informàtica. Concretament es tracta de:

- DL1 i DL2: l’entitat que gestiona la formació custodia aquests documents.

- Informe Mensual d’Assistència (IMA): l’entitat que gestiona la formació custodia aquests documents.

- Informe Final d’Assistència (IFA): s’envia en paper per registre al Servei de Verificació de Programes d’Ocupació per a la seva signatura i rebre’l retornat amb els diplomes dels i les joves participants que han superat l’acció formativa.

Altres aspectes relacionats amb el GIA i la documentació que genera es detallen a la Guia de gestió de cursos formatius del programa FOJ a l’aplicatiu GIA.

 Documentació específica relacionada amb la gestió dels CP i derivada de la seva gestió específica al GIA. L’entitat promotora, amb independència que hagi impartit o no la formació professionalitzadora associada (parcial o completa) a un certificat de professionalitat, ha de presentar al Servei de Verificació de Programes d’Ocupació o als Serveis territorials corresponents la documentació següent:

Abans d’iniciar les accions formatives:

- Certificat d’assegurança d’accidents personals G146NFO_276;

- Fitxes d’experts i acreditacions de la titulació i experiència (còpia compulsada). A l’inici del curs:

- Documentació acreditativa del procés de selecció: Fitxa de derivació d’alumnes al programa per part OT;

- DL1 i fitxes d’alumnes signades, amb l’autorització al SOC per la consulta de dades de la seva vida laboral;

G S 24 20 160 2

(19)

19 - Calendari de proves d’avaluació de competències clau G146NCPRO-016, si escau

(nivells 1 i 2);

- Sol·licitud de certificació d’exempció del mòdul de pràctiques (G146NCPRO-003), si escau, amb el certificat d’empresa corresponent d’acord amb els models normalitzats. Gestió del curs:

 Informe Final d’Assistència signat (IFA-GIA);  Actes d’avaluació dels alumnes - signat GIA;

 Informe individualitzat per a cada alumne o alumna (G146NCPRO-13), si escau.

 Documentació relacionada amb la subcontractació, si escau.

G S 24 20 160 2

(20)

20 20 G S 24 20 160 2

QUI POT FER L’ACTUACIÓ DE FORMACIÓ I COM S’HA DE REGULAR

Si l’entitat promotora és una ENTITAT LOCAL

Si l’entitat promotora és

una ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL O SINDICAL

1 Entitat local sol·licitant* Organització empresarial o sindicat sol·licitant*

2 Entitat vinculada o associada*

3 Subcontractació d’una entitat pública o privada: Contracte de prestació de serveis formatius

4

Aprofitament de recursos del territori

Formació subvencionada Formació no subvencionada

Documentació que s’ha d’elaborar Intercanvi econòmic Documentació que s’ha d’elaborar Intercanvi econòmic

ENTITAT PÚBLICA

Conveni de col·laboració entre l’entitat promotora/vinculada o associada i la que realitza

la formació

No

Es revocarà la part de formació per què l’actuació està pagada

per una altra línia de subvenció.

Conveni de col·laboració/Contracte entre l’entitat promotora/vinculada o associada i la que realitza

la formació

Subcontractació

ENTITAT PRIVADA

Conveni de col·laboració entre l’entitat promotora/vinculada o associada i la que realitza

la formació

Contracte de prestació de serveis formatius Subcontractació

* L’entitat responsable d’impartir la formació ha de presentar el Pla formatiu del participant i, en funció d’aquest document, realitzar l’actuació de Formació.

(21)

21

3.4 Experiència professional mitjançant contracte laboral

Segons l’apartat d) de la Base 9 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.  Entitats que poden executar l’actuació:

 Empreses, així definides en el dret mercantil.  Entitats i institucions sense afany de lucre.

 Entitats locals i organitzacions empresarials o sindicals i les seves entitats associades o vinculades amb una limitació del 25% del nombre total de contractes subscrits.

Per poder ser beneficiàries de la subvenció és imprescindible que les empreses i entitats sense afany de lucre hagin estat seleccionades per l’entitat promotora i hagin subscrit amb aquesta el corresponent conveni de col·laboració, abans de la formalització del contracte laboral.

 Objectiu: Facilitar l’aprenentatge i adquisició de competències professionals per part de la persona jove desocupada en un entorn real de treball i afavorir la seva inserció laboral en l’empresa.

 Indicacions per al desenvolupament de l’actuació:

 Tipologia de contracte: La persona jove haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa.

 La jornada laboral: Podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària. El contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte per poder combinar aquesta amb el temps de treball efectiu. La jornada ordinària de treball no podrà de ser superior a les 40 hores setmanals ni superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni d’aplicació o l’acord entre l’empresa i els representants dels treballadors estableixin una distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas, s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa laboral vigent.

 Contracte per a la formació i l’aprenentatge: En el cas d’aquest tipus de contracte, en base al que estableix la normativa vigent, la jornada de treball haurà de ser a temps complet i la formació haurà de ser de CP. La durada mínima d’aquest contracte ha de ser d’un any, llevat que el conveni col·lectiu d’aplicació estableixi altres duracions del contracte o que aquest contracte es realitzi en el marc d’un programa de formació i treball, com és el cas del “Fem Ocupació per a Joves”.

 Al contracte de treball subscrit entre l’empresa i el o la jove s’haurà de fer constar la

obligatorietat per part del participant de realitzar les accions formatives, així com de

participar a les accions d’orientació i acompanyament a la inserció.

 El tutor o tutora d’empresa: L’entitat contractant de la persona jove li haurà d’assignar un/a tutor/a d’entre els seus treballadors. Aquest/a tutor/a de l’entitat contractant haurà d’informar, orientar, ensenyar i supervisar a la persona jove com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball i no podrà tenir assignats més de 5 joves participants. Haurà d’estar en contacte amb el tutor de la promotora, associada o vinculada.

G S 24 20 160 2

(22)

22  El salari: Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en

base al que estableixi el conveni de sector o d’empresa o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona jove contractada sigui superior a la subvenció atorgada, l’empresa contractant li abonarà la diferència.

 La subvenció: correspondrà a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional vigent l’any en que es publica la convocatòria. Aquesta quantia és per jornada completa, així que, donat que es tracta d’un contracte a jornada parcial, se subvencionarà la part proporcional. La subvenció que atorga el SOC és per 6 mesos.

 El certificat: Finalitzat el període de sis mesos, l’entitat contractant haurà d’emetre un certificat on es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida. Aquest document s’haurà de lliurar a la persona jove contractada i a l’entitat que la tutela.

 Procediment d’execució de l’actuació d’experiència professional

 Tasques de l’entitat promotora o entitats associades/vinculades en el cas

d’organitzacions empresarials o sindicals

a)

La selecció d’empreses susceptibles de contractar als participants s’ha de realitzar tenint en compte els criteris que disposa la base 10 de l’Annex 1 de l’Ordre.

b)

Subscriure el conveni de col·laboració entre l’entitat promotora i l’entitat

contractant. Les entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni

de col·laboració amb les entitats contractants que vulguin participar en el Programa “Fem Ocupació per a Joves” mitjançant la contractació de les persones joves participants, segons model normalitzat. Aquest conveni no implicarà l’atorgament de la subvenció a les entitats contractants, que d’acord amb la base 17 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost correspon al Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest document haurà d’incloure explícitament l’obligatorietat per part de la persona contractada de realitzar la formació dissenyada en el marc del programa, així com el seguiment de les sessions d’orientació establertes entre l’entitat promotora i l’entitat contractant. El conveni també haurà d’incloure explícitament que l’entitat promotora, associada o vinculada es responsabilitzaran de comprovar que es compleixin tots els aspectes inclosos als contractes de treball que s’hi formalitzin.

Si algun d’aquests s’incomplís, hauria d’informar a través d’un informe al Servei de Verificació de Programes d’Ocupació del SOC. L’ incompliment de les obligacions per part de l’entitat contractant pot donar lloc a la denúncia del conveni per part de l’entitat promotora i, en conseqüència, a l’exclusió com a entitat contractant seleccionada per participar en el programa.

L’entitat promotora, associada o vinculada, i l’entitat contractant podran, de mutu acord, afegir a aquest conveni altres clàusules sempre que no contravinguin la normativa reguladora del programa. En el cas que sigui la mateixa entitat promotora, associada o vinculada la que faci la contractació (màxim 25% dels contractes subscrits), no ha de realitzar aquest document, sinó un altre: Comunicació al SOC de la contractació de

participants per part de l’entitat promotora. No hi ha model normalitzat.

G S 24 20 160 2

(23)

23

c)

Assessorament a les entitats contractants seleccionades. L’entitat promotora (i

entitats associades o vinculades als sindicats o patronals) ha d’assessorar a les entitats contractants sobre els requisits que han de complir per rebre la subvenció per la contractació i esdevenir la fonamental interlocutora del programa al territori. Per assessorar sobre els diversos tipus de contractes, es recomana tenir en compte l’existència del simulador de contractes al web del Servicio Público de Empleo Estatal:

https://www.sepe.es/contratos/

També ha d’informar al SOC de les entitats contractants seleccionades com a part de la documentació a entregar al final del projecte. Aquesta comunicació condiciona l’atorgament de la subvenció sol·licitada per a l’entitat contractant. Es comunica presentant el contracte i el Pla Formatiu del participant (veure Annex 4).

d)

Subscriure un compromís de contractació amb aquelles entitats contractants amb

les quals es pacti la impartició total o parcial de la formació prèviament al contracte.

 Tasques de l’entitat contractant:

a) Presentació de la sol·licitud de subvenció. Un cop subscrit el conveni amb

l’entitat promotora i el contracte laboral amb el participant, l’entitat contractant disposa de dos mesos des de la data d’inici del contracte per presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya la sol·licitud de subvenció, d’acord amb el que disposa la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l’entitat contractant disposa del termini de dos mesos comptadors des de la data d’inici del darrer contracte per presentar la sol·licitud. El SOC comprova si l’entitat compleix els requisits previstos per l’Ordre i si la documentació presentada és correcta.

En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d’acord amb l’article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i segons la base 17 de l’annex 1 de l’Ordre de Fem Ocupació per a Joves.

b) Tutor/a d’empresa. L’entitat contractant ha d’assignar un tutor o tutora a la persona

jove participant (màxim 5 joves per tutor/a) per informar, orientar, ensenyar i supervisar-lo en el desenvolupament de les tasques relacionades amb el seu lloc de treball objecte del contracte laboral.

c) Comunicació de la contractació. En qualsevol cas, d’acord amb la normativa

laboral vigent, les empreses i entitats contractants han de comunicar, directament o mitjançant professionals col·legiats que actuïn en representació, el contingut de la contractació laboral a l’Oficina de Treball en el termini dels deu dies següents a la seva subscripció per via telemàtica mitjançant el programa Contrat@ del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

G S 24 20 160 2

(24)

24  Documents:

 Conveni de col·laboració entre l’entitat promotora i l’entitat contractant, segons model normalitzat. Només se subscriurà un conveni de col·laboració entre l’entitat promotora i l’entitat contractant, llevat que aquesta tingui diferents centres de treball. En aquest cas se subscriurà un conveni per a cada centre de treball, i l’entitat contractant farà arribar un original escanejat adjunt a la sol·licitud de subvenció per a la contractació de joves, segons s’indica a la Guia de Prescripcions Tècniques per a entitats contractants. La data d’aquest document ha de ser preferentment anterior a la data d’inici del contracte del jove en l’empresa.

 Annex al conveni entre l’entitat promotora i l’entitat contractant, segons model normalitzat. Aquest document relaciona les persones joves contractades per una mateixa empresa a l’empara del conveni subscrit prèviament per ambdues entitats, en períodes temporals diferents. L’Annex, que es numerarà correlativament, conté totes les dades de la persona contractada i del seu contracte laboral. Igual que en el cas del conveni, caldrà que l’entitat promotora (o vinculada o associada) conservi un original, l’entitat contractant un altre i que aquesta darrera faci arribar un original escanejat adjunt a la sol·licitud de subvenció, conforme es vagin fent noves contractacions.

 Comunicació al SOC de la contractació de participants per part de l’entitat

promotora. Documents que omple l’entitat promotora en cas que ella mateixa contracti

participants del programa. Simplement consisteix en un breu informe, i no hi ha model.  Contractes dels participants del programa (Còpia compulsada). Al contracte ha de

constar l’especialitat i calendari de la formació i ha de recollir la frase:

i tots els logos corresponents a les indicacions de publicitat establertes per la normativa (SOC, Generalitat de Catalunya, Servei Públic d’Ocupació Estatal-Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social). Al contracte també s’haurà d’informar de la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació, en els casos en que la formació sigui simultània a l’experiència laboral de la persona participant.

En el supòsit de la modalitat de contracte per a la Formació i l’aprenentatge, s’ha d’afegir a la còpia del contracte una còpia de l’Acord per a l’activitat formativa. L’entitat promotora, associada o vinculada custodiarà una copia a entregar al final del programa, amb la Memòria Tècnica Final.

 Altes en la Seguretat Social de les persones contractades (Còpia compulsada). L’entitat promotora custodiarà una copia a entregar al final del programa, amb la Memòria Tècnica Final.

 Compromís de contractació, segons model normalitzat. S’hauran de fer quatre originals d’aquest document: un per l’entitat promotora, un per la contractant, un tercer per al o la jove i el darrer pel SOC. L’entitat entregarà el quart original al final del programa, adjunt a la Memòria Tècnica Final.

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol. Les persones participants han de desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte de treball”.

G S 24 20 160 2

(25)

25  Resum de Contractacions. Recull de les dades dels participants contractants i de les

empreses que han realitzat les contractacions, segons model normalitzat, que es presenta en paper al SCJE, a efectes de la justificació, i per correu electrònic a l’ANJOIS.

Aquesta i tota la documentació elaborada en el marc del programa haurà de respondre als requisits que estableix la Base 29 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, relativa a la Publicitat de les subvencions per part de l’entitat beneficiària, i concretada a l’Annex 2 d’aquesta Guia.

3.5 Tècnics que realitzen tasques de diferents actuacions

Si un mateix tècnic o tècnica realitza tasques de prospecció, orientació i/o formació, aquesta informació ha de quedar recollida a la següent documentació:

 Relació de persones assignades al projecte, amb les respectives actualitzacions que s’aniran enviant en paper per registre al Servei de Verificació de Programes d’Ocupació.

 Full de control horari setmanal. L’entitat promotora (o vinculada o associada, en el cas de patronals i sindicats) haurà d’emplenar i custodiar aquest document. El temps s’introduirà en format hores/minuts reals (i no amb decimals).

 Full de control horari mensual. L’entitat promotora (o vinculada o associada, en el cas de patronals i sindicats) haurà d’emplenar i custodiar aquest document, que entregarà al final del programa, adjunt a la resta de documents de Justificació Econòmica. El temps s’introduirà en format hores/minuts (i no amb decimals).

 Si el tècnic és:

- Personal propi de l’entitat promotora/associada o vinculada: s’haurà d’entregar amb la justificació econòmica un Document de designació formal del

personal propi imputat al projecte, indicant la seva dedicació.

- Personal contractat pel projecte: al contracte laboral ha d’aparèixer una

clàusula on s’especifiquin les funcions que porta a terme el tècnic en el marc

del projecte (prospecció, tutoria i/o formació) i també fer constar en el contracte de treball el seu finançament públic mitjançant la inclusió dels logotips i la següent clàusula:

3.6 Contracte en el marc del programa sense sol·licitud de subvenció

Es pot donar el cas que una empresa vulgui contractar en el marc del programa però no vulgui demanar la subvenció o no compleixi els requisits d’empresa per sol·licitar-la. Si això succeeix, es considerarà que aquesta contractació s’ha realitzat dins del programa, sempre i quan aquest contracte compleixi els requisits establerts a la base 9 de l’Ordre.

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri

d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol”.

G S 24 20 160 2

(26)

26 Els documents que s’hauran d’aportar si es dóna aquesta situació són:

 Conveni de col·laboració amb l’entitat promotora, que s’ha d’elaborar a partir del model normalitzat “Conveni entre l’entitat promotora i l’entitat contractant”, adaptant-lo a la relació que s’estableixi entre l’entitat promotora i la contractant.

 Pla de Formació vinculat al contracte.

 Contracte de treball del participant. No s’ha de fer constar la frase on s’especifica que el contracte està subvencionat en el marc del programa ni els logos dels organismes que el subvencionen, però sí aquesta altra frase:

L’entitat promotora haurà d’informar al SOC que aquesta empresa ha contractat en el marc del programa sense sol·licitar la subvenció. D’aquesta manera, la contractació li comptarà a la suma global de contractes realitzats en el marc del programa i els joves contractats estaran considerats participants, sempre i quan compleixin tots els requisits establerts a la normativa. Aquesta informació s’haurà de recollir al Resum de Contractacions i a la Memòria Tècnica

Final, dos documents que s’han d’entregar al final del programa.

3.7 Consideració de joves participants

Es considerarà participant del programa, segons la base 8 de l’Annex 1 de l’Ordre, la

persona jove seleccionada que hagi estat contractada i hagi rebut orientació i la formació vinculada al lloc de treball. Excepcionalment, també es considerarà participant en

dos casos:

 Si la persona jove ha realitzat total o parcialment una formació en el marc del programa amb el compromís de contractació per part d’una empresa o entitat i finalment aquesta no formalitza el contracte.

 si la persona jove contractada veu rescindit el contracte abans de que comenci la formació adaptada al lloc de treball en el marc del programa.

A més, les persones joves finalment seleccionades com a participants hauran de signar un acord amb l’entitat promotora o associada/vinculada (segons model normalitzat) mitjançant el qual es comprometen a complir amb les tres actuacions previstes al programa.

“Aquest contracte està subscrit en el marc del programa de Formació i Ocupació “Fem Ocupació per a Joves”.

G S 24 20 160 2

(27)

27

4. FASE FINAL

Durant la fase final del programa, la documentació de justificació dels projectes s’ha de presentar en paper al Registre del Servei d’Ocupació de Catalunya i s’ha d’adreçar a diferents serveis del SOC (delegacions territorials), en funció del tipus de documentació que es tracti: Justificació tècnica: Servei de Verificació de Programes d’Ocupació

Justificació econòmica: Servei de Control i Justificació Econòmica

La justificació tècnica també es presentarà per correu electrònic a l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació, i sempre segons el que estableix la base 22 de l’Annex 1 de l’Ordre.

Les entitats promotores hauran de presentar la justificació en el termini de dos mesos a partir

de la data final de l’execució del programa, segons estableix la convocatòria.

4.1 Justificació tècnica

Pel que fa la Justificació tècnica, els documents que s’han de presentar són:

 Memòria Tècnica Final, que inclou la descripció de l’execució de les actuacions subvencionables i el detall dels resultats assolits. L’entitat promotora ha de conservar les proves documentals que acreditin la correcta execució de les actuacions subvencionables. Aquest document es realitza a partir del guió normalitzat elaborat pel SOC (veure Annex 3 d’aquesta Guia), i haurà d’incloure adjunta la següent documentació (que haurà custodiat l’entitat promotora durant l’execució del programa):

- Taula de prospecció d’empreses - Plans Formatius

- Documentació corresponent a l’actuació de l’experiència professional en empreses (contractes, altes a la Seguretat Social, convenis signats entre l’entitat promotora i les contractants i els compromisos de contractació).

 Indicadors: s’han de recollir aquests indicadors segons el que s’especifica a continuació:

- De seguiment: Document que es presenta una vegada finalitza el projecte, segons model normalitzat.

La memòria tècnica i la documentació corresponent als indicadors s’ha de presentar en paper en el registre a l’atenció del Servei de Verificació de Programes d’Ocupació (SVPO) i en DVD o pen drive (zip o win.rar) -la memòria en format, word i els indicadors, en excel-. A més s’enviarà per correu electrònic a l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació Social, a l’adreça femocupaciojove.soc@gencat.cat.

4.2 Justificació econòmica

Les entitats i empreses beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts, el compliment de les condicions imposades i la consecució de l’objecte de la subvenció. A l’Annex 3 de l’Ordre es detalla la documentació que ha de contenir la memòria econòmica. G S 24 20 160 2

(28)

28  Imports a justificar: Les entitats beneficiàries han de justificar els imports atorgats que

consten a la resolució d’atorgament, de forma separada per a cadascuna de les actuacions del programa. Les quantitats a justificar es calcularan a partir del que estableix la Base 4 de l’Annex 1 de l’Ordre, i que diu:

a) Prospecció i assessorament d’empreses: Un import màxim de 1.400€ per

persona jove, amb el límit del nombre de destinataris atorgats en la resolució.

b) Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació: La

quantitat màxima a justificar serà de 1.800€ per persona jove, amb el límit del nombre de destinataris atorgats en la resolució.

c) Formació vinculada al contracte de treball: la quantitat a justificar serà d’un

màxim de 8 euros per hora i persona jove. A partir del 75% d’assistència de les persones joves al curs es podrà justificar el 100% de l’acció formativa. Si l’assistència és inferior al 75%, es justificarà la part proporcional d’assistència de cada jove.

Per tal de determinar la quantitat subvencionable total el concepte de formació, l’entitat promotora emplenarà les Taules de participants, segons model normalitzat, a partir de la informació recollida a l’aplicació GIA, fent-hi constar la relació de persones joves participants i els percentatges d’assistència als cursos per entitat.

 Tipologia de les entitats promotores: segons el tipus d’entitat promotora, caldrà tenir en compte el següent:

- En el cas de les entitats locals promotores, la justificació econòmica inclourà la justificació de les despeses de l’entitat promotora.

- En el cas d’organitzacions empresarials i sindicals intersectorials, la justificació econòmica inclourà la justificació de les despeses tant de l’entitat promotora com de les entitats associades o vinculades.

Només hi haurà una única justificació econòmica per expedient i haurà d’estar realitzada i presentada per l’entitat promotora.

 Modalitats de justificació: la justificació econòmica es realitzarà mitjançant dues modalitats diferents:

1- La presentació de compte justificatiu amb l’aportació de justificants de despesa per a les següents actuacions:

a) Prospecció i assessorament d’empreses

b) Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació c) Formació vinculada al contracte de treball

Per a la justificació de les actuacions de Prospecció, per calcular les despeses indirectes s’aplicarà com a sistema de justificació un tant fix del 15% calculat sobre les despeses

directes de personal, previst a l’article 68.1.b) del Reglament (UE) 1303/2013.

G S 24 20 160 2

Figure

Actualización...

Related subjects :