• No se han encontrado resultados

Articulo 1. Artículo 3. Artículo 4.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Articulo 1. Artículo 3. Artículo 4."

Copied!
17
0
0

Texto completo

(1)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

ZERBITZU PUBLIKOAK EMAN ETA JARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA.

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES.

I.- XEDAPEN OROKORRAK 1. artikulua.

Lurralde Historikoaren Tokiko Ogasunak arautzeko Foru Arauan nahiz zergaren Foru Arau jakinean aurreikusitakoaren arabera ezarriko du udal honek zerbitzu publikoen eta jardueren tasak, eta halaxe eskatuko ditu, ordenantza honekin bat (bertan jasotzen da tasa horiek dakartzan eranskina).

2. artikulua.

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

II. IZAERA ETA EGITATE ZERGAGARRIA.

3. artikulua

Udal-administrazioak – hala eskatu zaiolako edo banakoen ekintzek edo omisioek zeharka bultzatuta – zerbitzua edo jarduera erabat gauzatzen duenean sortzen da egitate zergagarria. Hori guztia, 9/2005 Foru Arauko 21. artikuluan ezarritakoarekin bat.

III. SUBJEKTU PASIBOAK 4. artikulua.

I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 1.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en las tarifas del Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquellas son parte integrante.

Artículo 2.

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal.

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE Artículo 3.

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación de servicios públicos o realización de la actividad por la Administración Municipal, bien porque haya sido instada bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares. Todo ello de acuerdo con lo indicado en el Art. 21 de la N.F. 9/2005.

III. SUJETOS PASIVOS Artículo 4.

(2)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

1. Pertsona fisikoak nahiz juridikoak edo Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 34.

artikuluan aipatutako erakundeak dira zerga honen subjektu pasibo zergadunak, betiere, zerbitzuak edo jarduerak eskatu badituzte edo horietatik onurak edo eraginak jasotzen badituzte.

2. Hauek izango dira zergadunaren ordezkoak:

a) Etxebizitzen edo lokalen erabiltzaileek edo okupatzaileek zerbitzuetatik edo jardueretatik onurak edo eraginak jasotzen dituztenean, jarduera edo zerbitzu horien tasetan, higiezin horietako jabeak zergadun-ordezkoak izango dira, eta horrenbestez, kasu bada, onuradunen kuoten ardura hartuko dute.

b) Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantentzea barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan, obren eraikitzaileak eta kontratistak.

5. artikulua.

Honako hauek tasak ordaindu behar dituzte nahitaez:

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los usuarios y ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b) En las tasas por prestación de servicios de extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes,

comprendiéndose también el

mantenimiento del servicio, las Entidades o Sociedades Aseguradoras del riesgo.

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

Artículo 5.

Están obligados al pago de las tasas:

(3)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

1. Banakoen eskariz gauzatutako zerbitzuetan edo jardueretan, eskatzaileek ordaindu beharko dituzte.

2. Zerbitzuak edo jarduerak banakoek eskatu gabe baina euren ekintzen edo omisioen eraginez gauzatu badira, ekintza edo omisio horien eragileek ordaindu beharko dituzte.

6. artikulua.

Subjektu pasiboaz gain, tarifak ezartzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere ordenantza honetatik sortutako zerga- zorrak ordaindu beharko dituzte.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK.

7. artikulua.

Zerga-arloan salbuespenak edo hobariak eskaintzeko, xedapen orokor aplikagarrietan ezarritakoa beteko da.

V. ZERGA-OINARRIA.

8. artikulua.

Zerbitzua gauzatzen duten unitate guztiek osatzen dute oinarri zergagarria – horietako unitate bakoitzari dagokion moduan.

1. En los casos de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten.

2. En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.

Artículo 6.

Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las tarifas.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 7.

La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

V. BASE IMPONIBLE Artículo 8.

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos de la tarifa respectiva.

(4)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

VI. KUOTA 9. artikulua.

Kuota finkatzeko, aurreko artikuluko oinarriari eranskinean jasotako tarifetatik hari dagokiona aplikatuko zaio, horretara jarritako zenbateko finko bat, edo bi prozeduretatik ateratzen den zenbatekoa.

Hau guztia, aplikazio arauei jarraiki.

VII. SORTZAPENA 10. artikulua.

Zerbitzua edo jarduera gauzatzean sortzen dira tasak.

VIII. LIKIDAZIOA ETA DIRU-SARRERA.

11. artikulua

Kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du Udal-administrazioak.

Horretarako, esku-dirutan ordainduko da likidatutako zenbatekoa, dagokion tarifan jasotako ordainarazpen bakoitzaren arauei jarraituta.

IX. TASEN KUDEAKETA 12. artikulua

Ordenantza honetan arautzen diren tasen likidazioa, bilketa, ikuskapena eta zerga urrapenen kalifikaziorako eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzeko,

VI. CUOTA Artículo 9.

La cuota se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa que corresponda dentro de las contenidas en el Anexo, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de las aplicación conjunta de ambos procedimientos. Todo ello con arreglo a las normas de aplicación de la misma.

VII. DEVENGO Artículo 10.

Las tasas se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.

VIII. LIQUIDACION E INGRESO.

Artículo 11.

Por la Administración Municipal se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en las tarifas respectivas.

IX. GESTION DE LAS TASAS Artículo 12.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y

(5)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

Lurralde Historikoko Zerga Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

IX. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau behin-behinean onetsi zen 2016ko otsailaren 25ean; jendaurreko aldian erreklamaziorik ez da aurkeztu eta, horrenbestez, behin betiko onetsitzat jo behar da (9/2005 Foru Arauko 16.3 art.).

2016ko apirilaren 28an argitaratuta BAOn (80 zenbakia).

Indarrean iraungo du harik eta bera aldatu edo indargabetzea erabakitzen den arte.

determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.

X. DISPOSICION FINAL

Esta ordenanza fue aprobada provisionalmente el 25 de febrero de 2016, entendiéndose aprobada definitivamente al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública (art.16.3 Norma Foral 9/2005).

Publicado en el BOB nº 80 de 28 de abril de 2016.

Permanecerá vigente hasta que se apruebe su modificación o derogación.

(6)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

ERANSKINA ANEXO

1) EPIGRAFEA UR HORNIKETA ZERBITZUA

(Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak onartutako tasak daude indarrean Ziortza-Bolibarko udalerrian)

EPIGRAFE 1) SUMINISTRO DE AGUA

(Están vigentes en el municipio de Ziortza- Bolibar las tasas establecidas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

2) EPIGRAFEA

ZABORREN BILKETA ZERBITZUA

EPIGRAFEA 2)

SERVICO DE RECOGIDA DE BASURAS

1) ZERGA EGITATEA.

Zerga egitatea zabor batze zerbitzugintzak zehaztuta dago.

Udal zerbitzu honek ez ditu zabor eramankortzat hartuko gai kutsatu, erregarri edota arriskutsuak, ezta kutsadura arriskua dela eta, batze edota zabortegiratze zerbitzurako higiene edo profilaxi neurri bereziak hartzea eskatzen duten haiek, ezta hondakin, hondarreria eta beste detritus-ak batzea eta horiek garraiatzeko zerbitzu ere, eta zerbitzu mota hauek emanez gero, kasu bakoitzean, dagokion tasa ezarriko du udalak.

2) SUBJEKTU PASIBOA.

a) Subjektu pasibo zergadunak dira pertsona fisiko eta juridikoak eta Tributu Foru arauaren 34. Artikuluak aipatzen

1. HECHO IMPONIBLE.

El hecho imponible está determinado por la prestación del servicio de recogida de basuras.

No se considerarán como basuras transportables por este servicio municipal, la recogida de basuras y servicios que comprendan materias contaminadas, corrosivas y peligrosas, o aquéllas en que el riesgo de contaminación requiera adoptar especiales garantías higiénicas o profilácticas para el servicio de recogida o de vertido, así como los residuos, escombros y otros detritus y en el supuesto en que se realicen esta clase de servicios se fijará en cada caso, la correspondiente tasa por el ayuntamiento.

2. SUJETO PASIVO.

a) Como contribuyentes: las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General

(7)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

dituen entitateak, zerbitzua ematen den leku, plaza, kale nahiz bide publikoetan kokatutako etxebizitzak eta lokalak okupatu nahiz darabiltzatenak, dela jabe nahiz gozamendun gisa dela errentari gisa, bai eta prekarioko izanda ere.

b) Zergadunaren ordezkoa etxebizitzen edo lokalen jabea izango da.

3) SORTZAPENA.

Sortzapena, zerbitzua ematen hasten denean sortzen da. Zerbitzua nahitaez hartu behar denez gero, sortzen da zerbitzua ematen hastean tasa ordaindu behar duten zergadunak darabiltzaten etxebizitza eta lokalak dauden lekuetan.

Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio ya sea a título de propietario o de usufructuario, arrendatario o incluso de precario.

b) Como sustituto del contribuyente: el propietario de las viviendas o locales.

3. DEVENGO.

Desde el momento en que se inicie la prestación del servicio. Dado que es de recepción obligatoria, lo será desde que esté establecido el servicio municipal en los lugares donde se ubique el inmueble susceptible de utilización por los contribuyentes sujetos a la tasa.

4) TARIFAK

1. Etxebizitzak eta jatetxerik gabeko landetxe eta nekazal turismoak.

2. Taberna, jatetxeak eta txokoak.

3. Merkataritzako lokalak

4. 5 behargin arteko industria, tailerrak, granjak

5. Id. 6-10 behargin bitartekoak 6. Id.11-25 behargin bitartekoak

Euro 70

170 170

252 385 514

4. TARIFAS.

1. Viviendas, casas rurales y agroturismos sin restaurante.

2. Tabernas, restaurantes y txokos.

3. Locales comerciales

4. Industrias, talleres, granjas hasta 5 trabajadores.

5. Las mismas que ocupen 6-10 trabajadores

6. Las mismas que ocupen 11-25 trabajadores

Euros 70

170 170

252 385 514

5) TARIFA APLIKATZEKO ARAUAK

1. Tasa honetako kuota urterokoa da, baina ordainarazpena hiruhilabetero gauzatuko da eta beste tasa batzuekin batera kobratuko da.

2. Altak eta bajak eskaera egin deneko

5. NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS

1. La cuota de esta tasa será anual, pero su exacción se realizará trimestralmente, juntamente con el cobro de otras tasas.

2. Las altas y bajas producirán efecto desde

(8)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

hurrengo hiruhilabeteko el primer día del trimestre siguiente a partir de la recepción de la solicitud.

3) EPIGRAFEA ESTOLDERIA ZERBITZUA

EPIGRAFEA 3)

SERVICO DE ALCANTARILLADO

I. Tarifak

1. Tarifa bakarra, urteko 20 €

I. Tarifas

1. Tarifa única, anual 20 €

II. Tarifa aplikatzeko arauak

1. Tasa honetako kuota urterokoa da, baina ordainarazpena hiruhilabeteko gauzatuko da eta beste tasa batzuekin batera ordainaraziko da.

2. Altak eta bajak eskaera egin deneko hurrengo hiruhilabeteko

II. Normas de aplicación de las tarifas

1. La cuota de esta tasa será anual, pero su exacción se realizará trimestralmente, juntamente con el cobro de otras tasas.

2. Las altas y bajas producirán efecto desde el primer día del trimestre siguiente a partir de la recepción de la solicitud.

4) EPIGRAFEA

FRONTOIA ERABILTZEAGATIK

EPIGRAFEA 4)

UTILIZACIÓN DEL FRONTÓN I. TARIFAK

1. Kantxako alokairua argirik gabe, orduko

2. Kantxako alokairua argiarekin, orduko

3. Dutxen erabilera

Euro

2

4 2

I. TARIFAS

1. Alquiler de cancha sin luz, por una hora

2. Alquiler de cancha con luz, por una hora

3. Utilización de duchas

Euros

2 4 2

(9)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

ll. ERABILTZEKO ARAUAK.

1. Ezingo da pilota gogorrekin jokatu.

2. Arrazoi justifikaturik ezean, frontoia urteko egun guztietan zabalik egongo da 0:00etatik 24:00etara.

3. Orduak erreserbatzea: udal bulegoetan astelehenetik barikua 9:00etatik 14:00etara. Telefonoa 94.616.57.27.

4. Erreserba ordu osoka egin behar da eta gehienez bi hilabeteko baliotasuna izango du (hilabete naturalak hartuko dira kontuan). Hurrengo bi hilabeteetarako erreserbak aurreko hilean egingo dira, hilaren 20tik aurrera.

5. Orduko 2 euro ordaintzeari dago lotuta erreserba. Udal bulegoetan jasoko da tiketa.

6. Argiarekin jokatzeko euro bateko 2 txanpon (orduko) sartuko dira atzeko ate ondoan dagoen kutxan.

7. Dutxak erabiltzeko udalean eskatu behar da giltza, bulego orduetan. Orduko 2 euro ordaintzeari dago lotuta giltza jasotzea.

8. Erreserba egiterakoan hainbat talde badaude batera, udalerrian erroldatutako kide gehiago dituen taldeak izango du lehentasuna.

Baldintza berdinetan, zozketa egingo da.

9. Erreserbatu barik dauden tarteak doan erabili daitezke.

Astelehenetan eta eguenetan, 17:00etatik 19:00etara, herriko 14-26 urteko gazteentzat egongo da gordeta frontoia.

II. NORMAS DE UTILIZACIÓN.

1. No se podrá jugar con pelota dura.

2. Salvo causa justificada, el frontón estará abierto durante todo el año de 0:00 a 24:00.

3. Reserva de horas: en las oficinas municipales de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono 94.616.57.27.

4. La reserva deberá realizarse por horas completas y tendrá validez durante un período máximo de 2 meses (meses naturales). Las reservas para los siguientes dos meses se realizarán el mes anterior, a partir del día veinte.

5. La reserva está sujeta al pago de 2

€/hora. Se cogerá el ticket en las oficinas municipales.

6. Para jugar con luz se insertarán 2 monedas de 1 euro (por hora) en la máquina situada al lado de la puerta trasera.

7. Para el uso de las duchas hay que solicitar la llave en el Ayuntamiento en horario de oficina. La recepción de la llave está sujeta al pago de 2 €/hora.

8. Si coinciden varios grupos a la hora de efectuar la reserva, tendrá preferencia el grupo que tenga más miembros integrantes vecinos del municipio. En igualdad de condiciones, se realizará un sorteo.

9. Los intervalos no reservados pueden ser utilizados gratis.

10. Los lunes y jueves el frontón está reservado de 17:00 a 19:00 horas para los jóvenes del municipio de entre 14 a

(10)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

Asteko beste egunetan, 17:00etatik 19:00etara, herriko umeentzat gordeko da.

26 años de edad. El resto de los días de la semana, de 17:00 a 19:00 para los niños y niñas.

5) EPIGRAFEA

AGIRIAK LUZATZEKO ZERBITZUA

EPIGRAFEA 5)

SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 1- ZERGA EGITATEA.

Alde batek hala eskatuta, era guztietako udal administrazioaren dokumentazioa tramitatzearen ondorioz burututako administrazio-jarduera da.

Ondorio horietarako, aldeak eskatuta tramitatutakotzat joko da, partikularrak eragindako nahiz haren onerako izango den edozein administrazioko dokumentu, interesdunak eskabidea berariaz egin ez duen arren.

2- SUBJEKTU PASIBOA.

a- Zergaduna: zerbitzuak nahiz jarduerak eskatzen dituzten edota haien onuradun eta haiek ukitutako pertsona fisiko eta juridikoa, eta Tributu Foru Arau Orokorraren 34. Artikuluan adierazten diren erakundeak.

b- Tributu obligazioen baterako erantzule dira Tributu Foru Araua Orokorraren 41.1 artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak.

1- HECHO IMPONIBLE.

Está determinado por la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entiende la administración municipal.

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunda en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

2- SUJETO PASIVO.

a) Como contribuyentes: las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunda la tramitación del documento o expediente de que se trate.

b) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 41.1 de la Norma Foral General Tributaria.

(11)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

3- SORTZAPENA.

Agiriak tramitatzeko bidean jarriko dituen eskabidea aurkeztean sortzen da tasa eta ordaintzeko erantzunbeharra.

3- DEVENGO.

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

4- TARIFAK

1. Agiriak jatorrizkoarekin egiaztatu 2. Fotokopiak DIN-A4

3. Fotok. Kolorean DIN-A4 4. Fotokopiak DIN-A3 5. Fotok. Kolorean DIN-A3 6. Udal akordioen ziurtagiriak 7. Katastroko ziurtagiriak

8. Katastroan titulartasuna aldatzeko tramitazioa (fotokopiak aparte) 9. Simon Bolivar Museoko Liburua

Euro

0,20/orrialdeko 0,05/ orrialdeko 0,25/ orrialdeko 0,10/ orrialdeko 0,50/ orrialdeko 0,10/ orrialdeko 0,15/ orrialdeko

2 9

4- TARIFAS

1. Por compulsa de documentos 2. Fotocopias DIN-A4

3. Fotoc. en color DIN-A4 4. Fotocopias DIN-A3 5. Fotoc. en color DIN-A3

6. Certificados acuerdos municipales 7. Certificados catastrales

8. Tramitación cambio titularidad catastral (fotocopias aparte)

9. Libro del Museo Simon Bolivar

Euro

0,20/ página 0,05/ página 0,25/ página 0,10/ página 0,50/ página 0,10/ página 0,15/ página

2 9

(12)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

6) EPIGRAFEA ZERBITZU URBANISTIKOAK

EPIGRAFEA 6) SERVICIOS URBANÍSTICOS Tasa honen egitate ezargarria da epigrafeko

tarifetan aipatzen diren zerbitzu urbanistikoak eskaintzeko udalak burutzen duen jarduera teknikoa eta administratiboa.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a facilitar los servicios urbanísticos que figuran en las tarifas de este epígrafe.

TARIFAK

1- Hirigintza edo obra lizentzien tramitazioa, edota erantzukizunpeko aitorpena edo aldez aurreko komunikazioa eskatzen duten espedienteak.

Lizentziaren epea bukatzen den kasuetarako (hasierako epea gehi hasierako epearen denboraldi erdia igarotakoan) eta berriro indarrean jartzea nahi izanez gero, berriro ere

%1 ordaindu beharko da.

2- Jardueren lizentziak eta hauen titulartasuna aldaketak:

2.1- Sailkatutako jardueren lizentzia tramitatzea: espediente berriak.

2.2- Aldez aurreko komunikazioa edo erantzukizunpeko aitorpena eskatzen duten establezimenduak ireki ondoren, udalak kontrol jarduera egiteagatik. Titulartasuna aldatzeko espedienteak

3- Herriko eraikinen ikuskapen teknikoaren jarraipen eta kudeaketa arloko udal aktuazioa (Eusko Jaurlaritzako 241/2012 Dekretuan oinarrituta, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duena).

4- Segregazio espedienteak

Euro

Z.O.aren

%1

238 €

136 €

50 €

50 €

TARIFAS

1- Tramitación de licencias de obras o urbanísticas o expedientes sujetos a declaración responsable o comunicación previa.

Si caduca la licencia (transcurrido el plazo inicial y la prórroga por la mitad del tiempo del plazo inicial) y se pretende solicitar su activación, deberá volver a abonarse el 1%.

2- Licencias de actividad y cambio de titularidad de las mismas:

2.1- Tramitación de licencias de actividad clasificadas: nuevos expedientes.

2.2- Actuación municipal de control posterior al inicio de actividades sometidas a comunicación previa o declaración responsable. Expedientes de cambio de titularidad.

3- Actuación municipal relativa al seguimiento y gestión de las inspecciones técnicas de los edificios radicados en el municipio (de conformidad con el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre por el que se regula la inspección técnica de edificios de la CAPV).

4- Expedientes de segregación

Euro

1% de la B.I.

238 €

136 €

50 €

50 €

(13)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

7) EPIGRAFEA

KONTROLIK GABEKO ABEREAK BILTZEN EGINDAKO ZERBITZU PUBLIKOAGATIK

JARTZEKO TASAK

EPIGRAFEA 7)

LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE GANADO

INCONTROLADO.

Ziortza-Bolibarko Udalak, Konstituzioaren 133.2 eta 142. artikuluek, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeko 106. artikuluak, Toki Ogasunak araupetzen dituen 1989ko uztailaren 4ko 5/89 Foru Arauko 15 eta 18. artikuluek, eta Tasen Legezko Araubidea aldatzen duen uztailaren 13ko 25/98 Legean xedatutakoarekin bat datorrelarik, 5/89 F.A.aren aldaketari buruzko urriaren 8ko 9/1998 Foru Arauak xedatutakoaren arabera, guzti hori inolako identifikaziorik gabe edota osasun arauak bete gabe aske dabiltzan animaliak batu egingo direla adierazten duen 6/93 Legeari dagokionean, kontrolik gabeko abereak batzearen ziozko Tasa ezartzen du, honako Zerga Ordenantzako aginduei jarraituz.

I. XEDAPEN OROKORRAK 1. artikulua.-

Udal honek Lurralde Historikoko Toki Ogasunak araupetzen dituen Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, tasak ezarri eta eskatzen ditu inolako identifikaziorik gabe edota identifikazio ofiziala izan arren une bakoitzean indarrean diren osasun arauak betetzen ez dituztela udalerrian zehar aske dabiltzan kontrolik gabeko abereak batzeagatik.

2. artikulua.-

Ordenantza udalerriko lurralde osoan aplikatuko da.

El Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 15 a 18 de la Norma Foral 5/89, de 4 de Julio de 1989, reguladora de las Haciendas Locales y en la Norma Foral 9/1998, de 8 de Octubre, de modificación de la N.F. 5/89, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 25/98, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas, todo ello en relación con la Ley 6/93, donde se indica que los animales serán recogidos cuando vaguen libremente sin identificación alguna o por no cumplir las normas sanitarias, establece la Tasa por la recogida de ganado incontrolado, de conformidad con las prescripciones de la presente Ordenanza Fiscal.

I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.-

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico, establece y exige las tasas por la recogida de ganado incontrolado que vague libremente por el Municipio sin identificación alguna, o bien, que portando identificación oficial, no cumpla con las normas sanitarias vigentes en cada momento.

Artículo 2.-

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal.

(14)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

II. ZERGA EGITATEA 3. artikulua.-

Zerga egitatea, inolako identifikaziorik gabe edota identifikazio ofiziala izan arren une bakoitzean indarrean diren osasun arauak betetzen ez dituztela udalerrian aske dabiltzan kontrolik gabeko abereak udalak benetan batzeak egiten du, bai batze hori eskatua izan delako bai kontrolik gabeko abereen arduradunek zeharka eginiko egintzek edota hutsek horretara bultzatu dutelako.

III. SUBJEKTU PASIBOA 4. artikulua.-

1. Subjektu pasiboak, zergadunak diren adinean, Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 33. artikuluaren arabera udalerrian kontrolik gabeko abereak batzeko zerbitzuak mesedetuak edo kaltetuak gertatzen diren pertsona partikularrak nahiz erakundeak dira.

2. Kontrolik gabeko abereak batzeagatik ezarritako tasetan zergadunaren ordezkotzat joko dira aipatzen diren abere buruen jabeak;

hauek, dagokien kasuan, kuotak onuradun bakoitzari jasanarazi ahal izango dizkiete.

5. artikulua.-

Tasak, beren egintzak edota hutsegiteak direla tarteko, kontrolik gabeko abereak batu beharra sortu duten partikulek ordainduak izango dira.

II. HECHO IMPONIBLE Artículo 3.-

Constituye el hecho imponible la efectiva recogida por el Ayuntamiento de las cabezas de ganado incontrolado que vague libremente por el Municipio sin identificación alguna, o bien, que portando identificación oficial, no cumpla con las normas sanitarias vigentes en cada momento, bien porque dicha recogida haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los responsables del ganado incontrolado.

III. SUJETO PASIVO Artículo 4.-

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio de recogida de ganado incontrolado en el Municipio.

2. En las tasas establecidas por la recogida de ganado incontrolado tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las cabezas de ganado reseñadas, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 5.-

Las tasas se harán efectivas por aquellos particulares que por sus acciones u omisiones hayan motivado la recogida del ganado incontrolado.

(15)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

IV. SALBUESPENAK, TXIKIPENAK ETA ONURAK

6. artikulua.-

Salbuespenak edo bestelako zerga onurak ematea aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren menpe izango da.

V. ZERGA OINARRIA 7. artikulua.-

Zerga oinarria kontrolik gabeko abereak batzean ageri den buru bakoitza da, eranskinean datozen terminoetan.

VI. KUOTA 8. artikulua.-

1. Zergaren kuota Eranskinean ezarritakoaren arabera onartutako tarifak batera ezartzetik ateratzen den zenbatekoa izango da.

2. Kontrolik gabeko abereak batzeak tokiko herri jabetzaren hondamena edo kaltea dakarrenean, onuradunak, ordaindu beharko duen tasaren kaltetan izan gabe, berreraikuntza edo konponketa gastuei dagokien guztiko kostua ordaindu beharra eta zenbatekoa aurretiaz jarri beharra izango du.

3. Kalteak konponezinak direnean, udalak kalte-ordaina jasoko du hondatutako ondarearen balioa adinekoa den zenbatekoan edota egindako kalteen zenbatekoan

Udalak ezingo ditu, osorik ezta zatika, aurreko lerroetan aipatzen diren kalte-ordainak edo itzulketak barkatu.

IV. EXCEPCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 6.-

La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

V. BASE IMPONIBLE.

Artículo 7.-

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la recogida del ganado incontrolado, en los términos contenidos en el Anexo.

VI. CUOTA.

Artículo 8.-

1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de la aplicación conjunta de las tarifas aprobadas conforme a lo establecido en el Anexo.

2. Cuando la recogida de ganado incontrolado lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

3. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total o parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refieren los apartados anteriores.

(16)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA 9. artikulua.-

1. Tasa kontrolik gabeko abereak batzen direnean sortuko da.

VIII. LIKIDAZIOAK ETA SARRERA 10. artikulu.-

Udalak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, likidatutako zenbatekoa dirutan sartuz, Eranskinean ordainarazpen bakoitzerako dakartzan arau berezien arabera.

IX. TASEN KUDEAKETA 11. artikulua.-

Ordenantza honek araupetutako Tasen likidazio, bilketa eta ikuskapenari dagozkien zer guztietan, eta, baita ere, zerga-hausteen sailkapenean eta kasu bakoitzean ezartzekoak diren zigorren zehazpenean, Lurralde Historikoko Zergari buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusitako aplikatuko da.

X. TARIFAK.

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO.

Artículo 9.-

1. La tasa se devengará cuando se efectúe la recogida del ganado incontrolado.

VIII. LIQUIDACIONES E INGRESO.

Artículo 10.-

Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose en metálico la cantidad liquidada, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

IX. GESTIÓN DE LAS TASAS.

Artículo 11.-

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la clasificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.

X. TARIFAS.

JABEAK TASEN BIDEZ ANIMALIAK BATZEAGATIK ORDAINDU BEHAR DITUEN

KOSTUAK

-Langileen kostuak: 15 €/buruko/orduko.

-Desplazamenduak: 0,24 €/Km.

-Animaliak arrapatzeko materiala (dardoak, xiringak…): 75,00 €

-Animalien mantenimenduaren kostak:

*Azienda larria:

COSTE DE LA RECOGIDA DE GANADO INCONTROLADO

Gastos de personal: 15,00 €/hora/persona.

Desplazamientos: 0,24 €/km.

Material (dardos, jeringas…): 75,00 €

Mantenimiento del ganado:

*Ganado mayor:

(17)

ZIORTZA-BOLIBAR ELIZATEKO UDALA

Domingo Ugartetxea, 3 - 48278 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) FIK: P 4800048 C Tel.: 94 616 57 27 Fax: 94 616 40 16 E-mail: udala@ziortza-bolibar.com

-1. burua: 30,00 €/eguneko.

-2. burua eta hurrengoak: 8,00 €/eguneko/buruko

*Azienda xehea:

-1. burua: 18,00 €/eguneko.

-2.a eta hurrengoak: 5,00

€/eguneko/buruko.

-1ª cabeza:30,00 €/día

-2ª cabeza y ss: 8,00 €/día/cabeza

*Ganado menor:

-1ª cabeza:18,00 €/día

-2ª cabeza y siguientes: 5,00

€/día/cabeza

8) EPIGRAFEA GASA

EPIGRAFEA 8) GAS

Tarifak

1. Tarifa bakarra, sare nagusira doan lotura ordaintzeko

380€

Tarifas

1.- Tarifa única por enganche a la red general.

380 €

9) EPIGRAFEA WI-FI BOLIBAR

EPIGRAFEA 9) WI-FI BOLIBAR

Tarifak

Urteko tarifa 50 €

Tarifas

Tarifa anual 50 €

Referencias

Documento similar

La finition chêne gris, le ‘visone’ mat et le blanc caractérisent le plan de travail, les éléments hauts et l’armoire à provisions, en for- mant des espaces ambiants

Excepcionalmente, en las explotaciones con parcelas en más de una comarca, se pondrán hacer más de una declaración de seguro (máximo una por comarca), siempre y cuando cada una

Algunos ejemplos fueron el caso de los Temas Transversales relacionados con la Educación Ambiental que comenzaron a aparecer en la cultura escolar con la LOGSE

If you are covered by a reciprocal agreement for health and social security (citizens of Denmark, Finland, France, Luxembourg, Norway, Portugal and Sweden), you may be eligible

DECORA SOLO LAS IMÁGENES QUE NECESITES PARA LLEGAR AL NÚMERO CORRESPONDIENTE... CEIP Sansueña/CEIP Juan XXIII Infantil

Las personas solicitantes deberán incluir en la solicitud a un investigador tutor, que deberá formar parte de un grupo de investigación. Se entiende por investigador tutor la

Imparte docencia en el Grado en Historia del Arte (Universidad de Málaga) en las asignaturas: Poéticas del arte español de los siglos XX y XXI, Picasso y el arte español del

Que en la reumon de la Comisión de Gestión Interna, Delegada del Consejo Social, celebrada el día 17 de marzo de 2011 , con quórum bastante para deliberar y