Dossier Biologia i Geologia 3r d ESO

20  26  Download (0)

Full text

(1)

I

Dossier

Biologia i Geologia 3r d’ESO

Recuperació de materies pendents per alumnes de 4t

d’ESO

Nom i Cognoms:

(2)

Data:

(3)

Recuperació 3r ESO de Ciències de la Naturalesa

Feina d’estiu

Galileo Galilei

INSTRUCCIONS

Per tal de recuperar la matèria de Biologia i Geologia de tercer d’ESO s’han de realitzar les activitats següents:

1. Completar tots els exercicis que se us indica a continuació.

2. La realització d’aquest dossier no és suficient per recuperar la matèria, també us haureu de presentar a un examen.

3. Haureu de lliurar aquest dossier completament realitzat el dia de l’examen de recuperació de setembre.

4. L’examen constarà de deu preguntes triades entre els exercicis que composen el dossier.

5. Les respostes als exercicis han d’estar confeccionades a mà NO es poden fer a l’ordinador.

6. La nota de recuperació de la matèria s’obté valorant la prova escrita, que representa el 80% de la nota, i el lliurament del dossier, que en representa el 20%. En cap cas aquesta nota no pot ser superior a 5.

7. Si l’alumne/a no presenta el dossier la nota de recuperació serà exclusivament la de l’examen.

8. Si la matèria no queda recuperada en aquestes dues convocatòries, l’alumne pot recuperar-la a l’examen global de juny i, si cal, a la prova extraordinària de setembre.

Nota: Recordeu que heu de respondre sempre amb frases senceres (subjecte + verb + complement)

(4)

1. Completa les frases:

Un teixit està format per ______________ iguals. Hi ha 4 tipus de teixits: Epitelial, Conjuntiu, Nerviós i Muscular. El teixit epitelial recobreix _____________ i el teixit conjuntiu sosté ______________________________.

El teixit nerviós està format per ___________ i cèl·lules ___________. Les parts d’una neurona són _____ cel·lular, que conté el nucli, l’______ que és una prolongació llarga i les _____________ que són prolongacions curtes.

El teixit muscular produeix______________ i canvia de forma i longitud. Està format per ________ musculars. Hi ha tres tipus: esquelètic, _____________ i _____________.

2. Relaciona amb fletxes:

3. Quins són els aparells o sistemes relacionats amb la nutrició i quina és la funció de cadascun d’ells?

Aparell o sistema Funció en la Nutrició del cos humà Glúcids o hidrats de

carboni

Font d’energia (reserva), controlen el funcionament

Proteïnes Transport, refredament del cos, eliminació de residus

Aigua Mantenen l’estructura i controlen el

funcionament

Lípids o greixos Principal font d’energia

Minerals Ajuden a fer les funcions del cos

Vitamines Construcció del cos (Calci, fósfor) i ajudar al funcionament

(5)

4. Fes un dibuix on s’observin les següents parts de l’aparell urinari: bufeta urinària, urèter, uretra, ronyons

Quines altres parts de l’organisme participen en la funció d’excreció?

5. Completa aquest dibuix del cor tal com s’indica a continuació:

Sobre el dibuix següent, pinta amb color blau el costat dret del cor i amb color vermell el costat esquerre del cor

Per quin costat va la sang oxigenada? Raona la teva resposta

Assenyala amb fletxes aquestes parts del cor:

· Aurícula dreta

· Ventricle dret

· Aurícula esquerra

· Ventricle esquerre

· Vàlvula tricúspide

· Vàlvula mitral

· Artèria aorta

· Artèria pulmonar

· Vena cava

· Vena pulmonar

(6)

6. Completa les frases

Les _____________________ intervenen en la coagulació de la sang La contracció de la paret del cor s’anomena____________________

L’oxigen de l’aire passa a la sang en els ______________________

El ___________________ del tabac pot produir càncer de pulmó

El ________________ és capaç de percebre sensacions i de ____________ a estímuls diversos.

Les ______________ són les cèl·lules que transmeten els impulsos nerviosos La ________________ és el pas entre dues neurones properes.

L’impuls nerviós passa d’una neurona a una altra gràcies als _________________

Un ____________ és format per diferents fibres nervioses que s’encarreguen de transmetre els ____________ nerviosos.

El sistema nerviós central el formen l’encèfal i la _______________ espinal.

7. Relaciona amb fletxes:

Hipertensió arterial Augment de la pressió sanguínea

Varices Transtorn de la coagulació de la sant

Hemofília Inflamació deles venes

Embòlia pulmonar Obturació d’una branca de l’artèria pulmonar Artèria Transporta sang des de les cèl·lules cap al cor

Vena Intercanvia substàncies entre sang i cèl·lules

Capil·lar Transporta sang des del cor a les cèl·lules

(7)

8. Posa els noms corresponguin a les diferents parts de l’aparell digestiu i l’aparell respiratori:

9. Completa les frases:

La ______________ és el procés que permet transformar els aliments en ____________ que puguin ser utilitzats per les cèl·lules.

La digestiú té diverses, fases: digestió ___________ i digestió _______________ . La ingestió de greixos d’origen animal indueix al fetge a produir més _________________. Això pot provocar __________________ en els vasos sanguínis, el que pot derivar en un ________________ i provocar fins i tot la mort.

(8)

10. A la columna de la dreta, relaciona els nombres amb les lletres de manera adient:

1. Estómac A. Àcid clorhídric (HCl) ………..

2. Fetge B. Magatzem de bilis ………..

3. Esòfag C. Quimioreceptors ………..

4. Intestí gros D. Conducció a l’estómac ………..

5. Pàncreas E. Digestió i absorció ………..

6. Intestí prim F. Producció de bilis ………..

7. Vesícula biliar G. Deglució ………..

8. Paròtides H. Moviment peristàltics ………..

9. Tub digestiu I. Absorció d’aigua ………..

10.Epiglotis J. Suc que va a parar al duodè ………..

11.Llengua K. Producció de saliva ………..

11. Esmenta tres diferències entre artèries , venes i capil·lars

12. Completa el següent quadre sobre les cèl·lules sanguínies:

Cèl·lula sanguínia Descripció Funció

(9)

13. Identifica sobre els dibuixos quin correspon a la inspiració i l’expiració.

Explica quin paper tenen en els moviments de ventilació les següents parts:

 Costelles

 Diafragma

 músculs intercostals

 la pleura

14. Omple els espais amb les paraules més adients:

La sang que arriba als alvèols pulmonars és _______________ en diòxid de carboni i ____________ en oxigen. L’aire que arriba als alvèols pulmonars durant la _____________________ és ____________en oxigen i ______________ en diòxid de carboni. Llavors es produeix el pas de l’________________ des dels alvèols pulmonars a la _______________ i el pas del _________________________ des de la sang als __________________. El diòxid de carboni surt dels alvèols pulmonars a l’exterior durant l’ __________________________.

La sang que arriba als teixits és ___________ en oxigen i ___________ en diòxid de carboni. Les cèl·lules dels teixtis consumeixen __________________ i produeixe’n ___________________________ en fer les reaccions de la ___________________.

Llavors es produeix el pas de l’ __________________ des de la ____________ a l’interior de les cèl·lules i el pas del ___________________________ des de l’interior de les __________________________ a la sang.

(10)

15. Contesta les següents preguntes sobre les pràctiques de dissecció fetes:

a. Per què sura un tros de pulmó quan el fiquem en aigua?

b. Quina és la posició de les vàlvules que trobes en fer la dissecció del cor i quina és la seva funció?

16. .- Indica el nom de les parts assenyalades de la neurona:

1...

2...

3...

4...

5...

6...

 Sobre el dibuix, indica amb una fletxa el sentit que tindrà l'impuls nerviós

 Com s’anomenen les substàncies que permeten es transmetre l’impuls nerviós en la zona indicada amb el 6

17. Posa el nom de les principals glàndules del sistema hormonal humà.

(11)

18. Posa noms als ossos del sistema esquelètic humà

(12)

19. Posa noms als esquemes de l’aparell muscular.

20. Digues quina és la funció dels següents músculs:

Biceps braquial Triceps

Quadriceps

Orbicular dels llavis Abdominal

Abductor

(13)

21. Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

22. Completa aquest mapa conceptual amb les paraules de la llista:

àxon, cèl·lules de Schwann, cos cel·lular, dendrites, fibra nerviosa, nervis, mielina, neurones, prolongacions, sistema nerviós

La morfina és una droga estimulant

L’ús continuat de la nicotina produeix dependencia

Les drogues són substàncies químiques que actúen sobre el cervell L’alcohol és una droga que afecta el sistema nerviós

La marihuana és una droga al·lucinògena

Una persona és addicta a les drogues quan en té dependencia fisiológica La cafeína disminueix el ritme cardíac i impedeix la somnolència

(14)

23. Relaciona les dues columnes següents:

Cervell Forma ràpida de respondre a un estímul

Acte reflex Cadena de neurones que intervenen en la resposta reflexa

Arc reflex Controla la memòria, la intel·ligència, el llenguatge, els sentits, etc.

Bulb raquidi Controla les funcions vitals involuntàries i els actes reflexos de protecció

24. Relaciona amb fletxes les dues llistes de les paraules proposades:

Ovaris Insulina

Hipòfisi Adrenalina

Pàncrees Estrògens

Testicles Testosterona

Càpsules suprarenals Hormona del creixement

25. Omple els espais:

La ___________ és el pas entre dues neurones.

El ______________ ______________ és capaç de percebre sensacions i de _______________ a estímuls diversos.

Un ____________ és format per diferents fibres nervioses que s’encarreguen de transmetre els ___________________ nerviosos.

Les __________ són les cèl·lules que transmeten els _______________ nerviosos L’impuls __________ passa d’una neurona a una altra gràcies als _________

26. Relaciona:

Cos cel·lular Prolongació llarga i única

Àxon Conté el nucli de la neurona

Dendrita Substància que envolta l’àxon

Bulb raquidi Prolongació curta i ramificada Medul·la espinal Controla el ritme cardíac

Cervell Elabora els actes reflexos

Cerebel Regula el moviment voluntari

(15)

26. Explica com eviten l'embaràs els mètodes anticonceptius següents. Quins són útils per evitar les malalties de transmissió sexual?

a) Preservatiu o condó:

b) Diafragma:

c) Dispositiu intrauterí (DIU):

d) Píndoles anticonceptives:

27. Completa la taula de les diferències més importants entre els òvuls i els espermatozoides

Òvuls Espermatozoides

Forma Mida

Conté nutrients?

Es pot moure?

Quants es produeixen de cop?

(16)

28. Posa noms a les parts de l’aparell reproductor femení:

29. Posa noms a les parts de l’aparell reproductor masculí:

(17)

30. Relaciona les dues columnes:

Inseminació artificial

La unió de l’òvul i

l’espermatozoide té lloc al laboratori

Fecundació in vitro Membrana que protegeix l’embrió de cops

Amni

S’introdueix el nucli de

l’espermatozoide a l’interior de l’òvul

Microinjecció espermàtica Els espermatozoides es dipositen directament a l’úter

Placenta Proporciona oxigen i nutrients a

l’embrió i recull els residus

31. Relaciona les dues columnes:

Hormona Glàndula on es fabriquen espermatozous i hormones

Testosterona Substància que controla el funcionament dels aparells del cos

Espermatozou Hormona sexual masculina

Escrot Cèl·lula sexual masculina

Testicles Glàndula on es fabrica el semen

Vesícula seminal Conducte per on surten els espermatozous a l’exterior

Uretra Bossa de pell que protegeix els testicles Pròstata Glàndula que fabrica les substàncies de les

que els espermatozous s’alimenten Ejaculació Espai on creixerà el fetus

Ovulació Moment en que els espermatozous surten a l’exterior

Menstruació Momento en que surt l’òvul

Vagina Hemorràgia produïda per la descamació de l’endometri

Úter Òrgan de copulació femení, espai per on surt el fetus

Ovaris Glàndules on es fabriquen òvuls i hormones femenines

Trompes de fal·lopi Embrió desenvolupat (a partir del 3r mes)

Òvul Conductes que permeten el pas dels òvuls

cap a l’úter

Fetus Cèl·lula sexual femenina

(18)

32. Ordena de més petit a més gran tots els nivells d’organització del cos humà (organisme, cèl·lula, àtom, teixit, molècula, òrgan, aparell o sistema)

33. Com es diuen els moviments que fan avançar el bol alimentari per el tub digestiu?

34. Quina és la diferència entre respiració cel·lular i ventilació pulmonar?

35. Quina és la unitat bàsica dels éssers vius?

36. Quins són els factors de afavoreixen el desenvolupament de l’arteriosclerosi?

37. Per a que serveix la respiració cel·lular?

38. Com es transporta l’oxigen en la sang? I el diòxid de carboni?

(19)

39. Quins són els sistemes que coordinen la resta d’aparells del nostre cos?

Quines diferències hi ha entre ells?

40. Escriu el nom de les parts assenyalades en el següent dibuix:

1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.-

41. Indica la funció de: (2 punts) a) l'iris

b) la trompa d'Eustaqui

c) cons i bastons

d) el cristal·lí

(20)

42.- Posa els noms que corresponen a totes les parts assenyalades en aquest dibuix de l’estructura de l’oïda humà.

43. Indica en cada cas quin és l'estímul, el receptor, la resposta i l'efector:

a) en entrar a casa sents l'olor de menjar i tens salivera b) vas a agafar un plat, et cremes i retires la mà

estímul receptor resposta efector

a

b

Figure

Updating...

References

Related subjects :