La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2011

Texto completo

(1)

La salut a Barcelona 2011

Indicadors districtes i

Àrees Integrals de Salut

PROVISIONAL

Agència

de Salut Pública

Consorci Sanitari

de Barcelona

B

(2)
(3)

1 L’

índex

de

dependènc

ia

seni

l i

ndi

ca

la

pr

opor

ci

ó

que

repr

es

ent

en

el

s

pens

ion

is

te

s s

o

b

re

e

l to

ta

l d

e

p

e

rs

o

n

e

s e

n

e

d

a

t d

e

tr

e

b

a

lla

r. E

s c

a

lc

u

la

a

m

b

la

s

e

g

ü

e

n

t fó

rm

u

la

:

(p

e

rs

o

n

e

s

d

e

6

5

a

n

ys

i

m

é

s

/

p

e

rs

o

n

e

s

e

n

tre

1

5

i

6

4

a

n

ys

)*

1

0

0

.

2 L’

índex

de

sobr

eenvel

lim

ent

indi

ca

la

pr

opor

ci

ó

de

per

sones

de

75

anys

i

m

és

s

obr

e

el

c

ol

·lec

tiu

de

65

anys

i

m

és

.

E

s

cal

cul

a

am

b

la

següent

f

ór

m

ul

a:

(

per

sones

de

75

anys

i

s

/

p

e

rs

o

n

e

s

d

e

6

5

a

n

ys

i

s)

x

1

0

0

h

a

b

ita

n

ts

.

3 Ni

ve

ll

d

’in

st

ru

cc

e

n

p

e

rs

o

n

e

s

d

e

1

6

a

n

ys

i

m

é

(4)
(5)

In d ic a d o rs d e s e rv e is s a n it a ris . B a rc e lo n a 2002 -2011. A te n ci ó e sp e ci a li tz a d a h o sp ita là ri a 2002 / 2003 / 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 No m br e d e lli ts p ú bl ic s d ’a gu ts (X HU P ) p er 1 .0 00 h ab it an ts of er ta ts (1 ) 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 2, 6 2, 6 2, 6 2, 3 2, 4 2, 3

 

Ta xa d ’h os p it al it zac ió a la X H U P p er 1000 hab ./ an y d el s re si d en ts a B C N (2 ) 103, 96 102, 5 100, 8 101, 9 90, 6 89, 7 89, 2 88, 7 89, 4

87, 3

 

(6)
(7)

T

aul

a 3

Cobe

rt

ura

pobl

ac

iona

l a

ls

Ce

nt

re

s d’a

te

nc

ió pri

m

àri

a, a

te

nc

ió dom

ic

il

ia

ri

a (A

T

D

O

M

), i

c

obe

rt

ura

de

va

cuna

ci

ó de

la

gri

p pe

r di

fe

re

nt

s

grups

d’e

da

t i

D

is

tri

ct

es

. Ba

rc

el

ona

2011

CO

BE

RT

U

RA

 PO

BL

A

CI

O

N

A

L

Po

b

la

ci

ó

a

te

sa

d

e

0

-14

a

nys

Po

b

la

ci

ó

a

te

sa

d

e

1

5

anys

o

m

és

Di

st

ri

ct

e

s

B

CN

Ho

m

e

s

Do

n

e

s

Ho

m

e

s

Do

n

e

s

Co

b

e

rt

u

ra

Do

n

e

s

AT

D

O

M

75

o

m

és

Co

b

e

rt

u

ra

Ho

m

e

s

AT

D

O

M

75

o

m

és

Co

b

e

rt

u

ra

AT

D

O

M

to

ta

l 75

o

s

Va

cu

n

a

gr

ip

D

ones

60

o

m

es

Va

cu

n

a

gr

ip

H

om

es

60

o

m

es

Va

cu

n

a

gr

ip

to

ta

l

60

o

me

s

Tot

al

01

-

Ci

u

ta

t

V

e

lla

70,

89

70,

80

54,

31

69,

33

8,

48

14,

05

12,

14

48,

95

45,

69

47,

58

02

-

Ei

xa

m

p

le

68,

20

67,

58

60,

44

71,

65

12,

22

18,

87

16,

62

46,

68

46,

42

46,

58

03

-

Sa

n

ts

Mo

n

tju

ic

63,

87

63,

65

63,

65

74,

93

6,

62

10,

10

8,

82

47,

20

47,

23

47,

21

04

-

Les

C

or

ts

58,

13

57,

37

57,

20

68,

34

5,

95

9,

70

8,

24

44,

71

45,

27

44,

95

05

-

Sa

rr

Sa

n

t

G

e

rv

a

si

49,

40

47,

99

53,

24

64,

39

8,

96

14,

95

12,

82

43,

52

40,

00

42,

09

06

-

Gr

à

ci

a

60,

70

59,

47

56,

04

66,

27

8,

02

10,

61

9,

74

52,

35

52,

17

52,

28

07

-

Ho

rt

a

Gu

in

a

rd

ó

70,

00

69,

43

62,

98

73,

34

5,

29

8,

67

7,

38

45,

30

47,

44

46,

19

08

-

No

u

B

a

rr

is

78,

04

77,

35

66,

26

77,

67

6,

07

10,

36

8,

70

46,

73

49,

23

47,

78

09

-

Sa

n

t

An

d

re

u

71,

78

72,

05

62,

91

74,

21

5,

24

8,

84

7,

50

48,

65

49,

65

49,

07

10

-

Sa

n

t

M

a

rt

í

78,

68

79,

21

64,

45

76,

49

6,

45

10,

50

8,

98

51,

25

5

1,

34

51,

29

To

ta

l

B

a

rc

e

lo

n

a

68,

22

67,

84

60,

91

72,

34

7,

60

12,

36

10,

62

47,

39

47,

50

47,

(8)
(9)

opi

c

a

is

Co

c

a

ïn

a

1.

055

1.

139

1.

116

1.

065

922

224

250

257

222

224

n

n

a

b

is

202

222

251

279

310

37

55

66

78

70

Ta

b

a

c

192

208

247

253

250

207

180

207

207

209

Al

tr

e

s

**

107

127

140

389

470

80

82

101

170

195

To

ta

l

pa

c

ie

nt

s

at

eso

s

5.

106

5.

444

5.

247

5.

452

5.

304

1.

670

1.

698

1.

742

1.

769

1.

791

Pr

im

e

re

s

vi

si

te

s

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Al

c

o

h

o

l

910

937

959

935

927

256

290

300

289

315

He

ro

ïn

a

o

al

tr

es

opi

a

c

is

371

319

340

339

314

111

60

94

98

85

Co

c

a

ïn

a

619

582

624

530

482

119

132

145

116

121

n

n

a

b

is

132

142

181

192

216

23

39

49

54

43

Ta

b

a

c

149

194

185

181

174

146

147

152

182

162

Al

tr

e

s

**

34

85

71

54

55

27

45

64

31

31

To

ta

l

pr

im

e

re

s

2.

215

2.

259

2.

360

2.

231

2.

168

682

713

804

770

757

Vi

s

it

e

s

su

ccessi

ves

***

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Al

c

o

h

o

l

47.

245

48.

850

53.

981

54.

396

55.

790

15.

262

17.

457

17.

728

17.

465

19.

027

He

ro

ïn

a

o

al

tr

es

opi

a

c

is

55.

027

58.

503

52.

348

55.

562

55.

870

18.

685

18.

424

17.

346

17.

779

18.

799

Co

c

a

ïn

a

35.

745

39.

294

42.

538

41.

727

42.

916

7.

728

7.

641

10.

168

7.

468

8.

518

n

n

a

b

is

3.

989

3.

899

4.

549

6.

127

6.

989

792

1.

341

1.

314

1.

232

1.

(10)
(11)

Fo

n

t:

G

u

à

rd

ia

U

rb

a

n

a

d

e

B

a

rc

e

lo

n

a

,

A

ju

n

ta

m

e

n

t

d

e

B

a

rc

e

lo

n

a

.

No

ta

:

S’

h

a

n

r

e

a

lit

za

t

d

iv

e

rs

o

s

ca

n

vi

s

a

la

t

a

u

la

d

’in

d

ic

a

d

o

rs

r

e

sp

e

ct

e

a

l d

a

rr

e

r

a

n

y:

1

)

S’

h

a

n

c

a

lc

u

la

t

e

ls

in

d

ic

a

d

o

rs

g

lo

b

a

ls

i

e

str

a

tifi

ca

ts

p

e

r

tr

e

s

gr

ups

d’

edat

de

la

dona:

15

-19,

20

-34,

35

-49;

2)

s

’han

cal

cul

at

per

s

epar

at

el

s

indi

cador

s

gl

obal

s,

de

les

dones

aut

òc

tones

i

de

les

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

;

3)

s

’ha

el

im

inat

de

la

taul

a

el

gr

up

d’

edat

de

12

a

17

any

s;

4)

s

’han

reduï

t

el

s

any

s

que

s’

in

clo

u

e

n

a

la

t

a

u

la

;

5

)

s’

h

a

e

lim

in

a

t

l’in

d

ic

a

d

o

r

d

e

b

a

ix

p

e

s

p

e

r

e

d

a

t

g

e

st

a

cio

n

a

l

a

l

p

e

rc

e

n

til

3

,

ja

l’in

d

ic

a

d

o

r

re

co

m

a

n

a

t

p

e

r

l’O

M

S

é

s

e

l

d

e

l

p

e

rc

e

n

til

1

0

.

A

la

w

e

b

de

l’A

gènc

ia

de

S

al

ut

P

úbl

ic

a

de

B

ar

cel

ona

es

poden

tr

obar

anàl

is

is

m

és

det

al

lades

.

Ta u la 6 . E v o lu c r e c e n t d e ls in d ic a d o rs d e s a lu t s e x u a l i re p ro d u c tiv a en l es d o n es en ed at rti l (1 5 -49 an y s) i p er g ru p s d ’ed at . Ba rc e lo n a , 2 0 0 8 -2011 2008 2009 2010 2011 Ta xa  de  n at al it at  pe

r  

1.

000  

(12)

Em

b

a

ra

ss

o

s

n

o

p

la

n

ifi

ca

ts

(

%

I

VE

so

b

re

t

o

ta

l d

’e

m

b

a

ra

ss

o

s)

31,

6

28.

8

31.

2

30.

1

Re

su

lt

at

s

d

e

l’

em

b

ar

às

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

n

o

s

u

n

d

e

ls

p

a

re

s

d

e

f

o

ra

d

e

l’es

tat

E

spanyol

13,

7

13,

8

14.

8

14.

4

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

t

o

ts

d

o

s

p

a

re

s

d

e

f

o

ra

d

e

l’es

tat

E

spanyol

24,

4

27,

5

28.

5

27.

7

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

b

a

ix

p

e

s

a

l n

é

ix

e

r

(<

2

5

0

0

g

.)

6.

9

7,

2

6.

7

7.

1

%

n

a

ix

e

me

n

ts

p

re

ma

tu

rs

(

<

3

7

s

e

t.

g

e

st

a

ci

ó

)

6,

8

7,

1

6.

4

6.

2

%

b

a

ix

p

e

s

p

e

r

e

d

a

t

g

e

st

a

ci

o

n

a

l (

p

e

rc

e

n

til

1

0

)

6,

7

6,

6

6.

3

6.

4

Ad

o

le

s

c

e

n

ts

(

d

o

n

e

s

1

5

-19

any

s)

Fecundi

tat

No

m

b

re

d

e

n

a

ix

e

m

e

n

ts

316

255

234

214

Tax

a

de

fec

undi

tat

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

10.

0

8.

1

7.

5

6.

9

Tax

a

d’

e

fec

undi

tat

de

les

dones

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

4.

8

4.

7

3.

9

3.

9

Tax

a

de

fec

undi

tat

de

les

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

32.

2

22.

1

21.

4

17.

7

No

m

b

re

d

’IV

E

672

590

652

619

Tax

a

d’

IV

E

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

21.

3

18.

7

20.

8

19.

9

Tax

a

d’

IV

E

de

les

dones

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

15.

3

13.

7

16.

4

14.

7

Tax

a

d’

IV

E

de

les

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

47.

5

38.

5

38.

1

39.

1

No

m

b

re

d

’e

m

b

a

ra

ss

o

s

988

845

886

833

Tax

a

d’

em

bar

as

sos

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

31,

3

26,

8

28.

3

26.

7

Tax

a

d’

Iem

bar

as

sos

de

les

dones

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

20.

1

18.

4

20.

3

18.

7

Tax

a

d’

em

bar

as

sos

de

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

79.

7

60.

5

59.

5

56.

8

Em

b

a

ra

ss

o

s

n

o

p

la

n

ifi

ca

ts

(

%

I

VE

so

b

re

t

o

ta

l d

’e

m

b

a

ra

ss

o

s)

68,

0

69,

8

73.

6

74.

3

Re

sul

tat

s

de

l’

em

bar

às

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

n

o

s

u

n

d

e

ls

p

a

re

s

d

e

f

o

ra

d

e

l’es

tat

E

spanyol

18.

6

17,

2

18.

5

16.

(13)

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

t

o

ts

d

o

s

p

a

re

s

d

e

f

o

ra

d

e

l’es

tat

E

spanyol

49.

6

52,

7

54.

3

53.

5

%

b

a

ix

p

e

s

p

e

r

e

d

a

t

g

e

st

a

ci

o

n

a

l (

p

e

rc

e

n

til

1

0

)

6.

6

8.

8

8.

5

6.

(14)

Co

n

t.

2008

2009

2010

2011

Do

n

e

s

2

0

-34

any

s

Fecundi

tat

No

m

b

re

d

e

n

a

ix

e

m

e

n

ts

9870

9105

9043

8643

Tax

a

de

fec

undi

tat

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

54.

0

49.

5

51.

3

50.

8

Tax

a

d’

e

fec

undi

tat

de

les

dones

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

53.

1

49.

4

50.

0

50.

4

Tax

a

de

fec

undi

tat

de

les

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

63.

5

55.

7

60.

5

57.

7

No

m

b

re

d

’IV

E

5281

4925

4705

4326

Tax

a

d’

IV

E

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

28.

9

26.

8

26.

7

25.

4

Tax

a

d’

IV

E

de

les

dones

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

18.

9

19.

5

18.

6

19.

4

Tax

a

d’

IV

E

de

les

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

52.

9

43.

9

44.

7

38.

3

No

m

b

re

d

’e

m

b

a

ra

ss

o

s

15151

14030

13748

12969

Tax

a

d’

em

bar

as

sos

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

83.

0

76.

3

78.

1

76.

2

Tax

a

d’

Iem

bar

as

sos

de

les

dones

aut

òc

tones

(p

e

r

1

0

0

0

d

o

n

e

s)

72.

0

68.

9

68.

6

69.

7

Tax

a

d’

em

bar

as

sos

de

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

116.

4

99.

6

105.

2

96.

1

Em

b

a

ra

ss

o

s

n

o

p

la

n

ifi

ca

ts

(

%

I

VE

so

b

re

t

o

ta

l d

’e

m

b

a

ra

ss

o

s)

34.

9

35.

1

34.

2

33.

4

Re

su

lt

at

s

d

e

l’

em

b

ar

às

%

n

a

ix

e

me

n

ts

am

b

nom

és

un

del

s

par

es

de

for

a

l’e

sta

t E

sp

a

n

yo

l

14.

2

12.

7

14.

1

13.

0

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

t

o

ts

d

o

s

p

a

re

s

d

e

f

o

ra

l’e

sta

t E

sp

a

n

yo

l

34.

6

33.

6

34.

7

35.

7

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

b

a

ix

p

e

s

a

l n

é

ix

e

r

(<

2

5

0

0

g

.)

6.

6

6.

2

5.

8

5.

9

%

n

a

ix

e

me

n

ts

p

re

ma

tu

rs

(

<

3

7

s

e

t.

g

e

st

a

ci

ó

)

6.

0

6.

1

5.

3

4.

8

%

b

a

ix

p

e

s

p

e

r

e

d

a

t

g

e

st

a

ci

o

n

a

l (

p

e

rc

e

n

til

1

0

)

6.

8

7.

0

6.

0

6.

2

Do

n

e

s

3

5

-49

any

s

Fecundi

tat

No

m

b

re

d

e

n

a

ix

e

m

e

n

ts

5392

5425

5675

(15)

Tax

a

de

fec

undi

tat

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

29.

2

29.

0

30.

1

31.

0

Tax

a

d’

e

fec

undi

tat

de

les

don

es

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

29.

4

29.

7

30.

7

32.

6

Tax

a

de

fec

undi

tat

de

les

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

27.

1

25.

3

26.

5

25.

0

No

m

b

re

d

’IV

E

1252

1370

1431

1422

Tax

a

d’

IV

E

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

6.

8

7,

3

7.

6

7.

5

Tax

a

d’

IV

E

de

les

dones

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

4.

4

5.

1

5.

2

5.

7

Tax

a

d’

IV

E

de

les

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

16.

5

15,

8

16.

1

13.

7

No

m

b

re

d

’e

m

b

a

ra

ss

o

s

6644

6795

7106

7319

Tax

a

d’

em

bar

as

sos

gl

obal

(

per

1.

000

dones

)

36.

0

36.

3

37.

7

38.

5

Tax

a

d’

Iem

bar

as

sos

de

les

dones

aut

òc

tones

(

per

1000

dones

)

33.

8

34.

8

35.

9

38.

3

Tax

a

d’

em

bar

as

sos

de

dones

de

paï

sos

en

des

env

ol

upam

ent

(

per

1.

000

dones

)

43.

5

41.

0

42.

5

38.

7

Em

b

a

ra

ss

o

s

n

o

p

la

n

ifi

ca

ts

(

%

I

VE

so

b

re

t

o

ta

l d

’e

m

b

a

ra

ss

o

s)

18,

8

20.

2

20.

1

19.

4

Re

sul

tat

s

de

l’

em

bar

às

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

n

o

s

u

n

d

e

ls

p

a

re

s

d

e

f

o

ra

l’e

sta

t E

sp

a

n

yo

l

14,

5

13,

7

15.

7

16.

6

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

t

o

ts

d

o

s

p

a

re

s

d

e

f

o

ra

l’e

sta

t E

sp

a

n

yo

l

13,

1

27,

5

17.

6

16.

7

%

n

a

ix

e

me

n

ts

a

mb

b

a

ix

p

e

s

a

l n

é

ix

e

r

(<

2

5

0

0

g

.)

7,

8

9.

5

8.

1

8.

9

%

n

a

ix

e

me

n

ts

p

re

ma

tu

rs

(

<

3

7

s

e

t.

g

e

st

a

ci

ó

)

7,

6

10,

2

7.

9

8.

2

%

b

a

ix

p

e

s

p

e

r

e

d

a

t

g

e

st

a

ci

o

n

a

l (

p

e

rc

e

n

til

1

0

)

6,

4

6.

5

6.

7

6.

8

Les

f

ont

s

de

dades

per

l

’el

abor

ac

de

la

taul

a

n

:

1

)

R

e

g

ist

re

d

’IV

E

d

e

C

a

ta

lu

n

ya

,

d

e

l

D

e

p

a

rt

a

m

e

n

t

d

e

S

a

lu

t;

2

)

Re

g

ist

re

d

e

N

a

ix

e

m

e

n

ts

de

l’I

D

E

S

C

A

T

;

3)

Pa

d

d

e

p

o

b

la

ci

ó

d

e

l D

e

p

a

rt

a

m

e

n

t

d

’Es

ta

d

ís

tic

a

d

e

l’

Aj

u

n

ta

m

e

n

t

d

e

Ba

rc

e

lo

n

a

(16)

Ta

u

la

7

.

Ev ol uc ió de l a i nc idè nc ia de s ida , tube rc ul os i i ús de dr ogue s. Ta x e s pe r 1 0 0 .0 0 0 ha bi ta nt s e st a nda rdi tz a de s pe r e da t. Ho m e s i d o n e s. B a rc e lo n a , 2 0 0 0 -2011. HO M E S 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tube rc ul os i TB C no U D I* 46, 30 46, 66 39, 24 35, 22 31, 88 35, 42 33. 91 35. 85 32. 50 25. 23 34. 6 28, 02 TB C U D I ( 15 -49 an ys ) 10, 35 10, 62 9, 46 7, 50 3, 79 5, 28 3. 57 5. 12 2. 74 3. 95 3, 0 2, 78 TB C t ot al 51, 74 52, 25 44, 48 39, 07 34, 02 38, 57 36. 12 38. 78 33. 98 27. 60 35, 89 29, 10 DO N E S Tube rc ul os i TB C no U D I 23, 67 18, 37 19, 58 22, 52 16, 32 19, 81 18. 15 22. 19 16. 52 19. 13 17, 22 18, 85 TB C U D I ( 15 -49 an ys ) 4, 28 3, 75 1, 99 2, 26 1, 61 0, 50 0. 44 0. 91 1. 32 0. 89 1, 04 1, 06 TB C t ot al 25, 66 20, 12 20, 50 23, 57 17, 09 20, 13 18. 36 22. 60 17. 27 19. 55 17, 70 18, 85 Fo n t: R e g is tr e s d e t u b e rc u lo si i d e s id a , A g è n ci a d e S a lu t P ú b lic a d e B a rc e lo n a . S is te m a d ’In fo rm a ci ó d e D ro g u e s d e B a rc e lo n a , A g è n ci a d e S a lu t P ú b lic a d e Ba rc e lo n a . No te s: L a p o b la ci ó d e r e fe rè n ci a p e r l’e st a n dar di tz ac ió de les t ax es ha es tat la p o b la ció d e B a rc e lo n a s e g o n s e l p a d ró d e 1 9 9 6 .

Ta

ul

a

8. E

vo

lu

ció

d

e le

s le

sio

ns

g

re

us

i m

or

ta

ls

p

er

a

cc

id

en

t d

e tr

eb

all s

eg

on

s tip

us

de

le

si

ó

i s

exe

. P

er

ce

nt

at

ge

s

i nom

br

e

tot

al

de

c

as

os

. B

ar

ce

lona

1995

-2011.

LE

S

IO

N

S

G

R

E

U

S

P

E

R

A

C

C

ID

E

N

T

D

E

TR

E

B

A

LL

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D Tot al ( N ) 390 94 405 82 427 97 437 113 486 138 394 108 417 109 357 106 405 75 415 133 373 105 368 89 356 92 328 89 283 75 226 69 217 68 In itin e re 26, 7 39, 4 24, 7 43, 9 22, 5 41, 2 25, 4 53, 1 29, 0 50, 0 31, 0 50, 9 25, 2 49, 5 26, 6 42, 5 25, 7 50, 7 26, 3 50, 4 29, 8 50, 5 30, 7 47, 2 35, 4 37, 0 30, 5 52, 8 43, 5 54, 7 38, 9 66, 7 36, 4 51, 5 En jo rn a d a la b o ra l • No tr a u m à tiq u e s 6, 2 1, 1 3, 5 1, 2 3, 7 2, 1 2, 5 1, 8 4, 9 4, 3 4, 8 3, 7 7, 2 - 6, 4 3, 8 2, 2 1, 3 4, 3 4, 0 1, 6 - 3, 8 1, 1 3, 9 2, 2 5, 8 1 ,1 4, 2 - 7, 1 1, 4 4, 1 1, 5 • De t rà n si t 12, 3 12, 8 12, 3 9, 8 14, 5 3, 1 21, 3 12, 4 15, 6 8, 0 15, 2 11, 1 12, 7 11, 9 12, 3 11, 3 0, 5 1 - - - 5, 9 3, 8 7, 9 7, 9 8, 4 7, 6 7, 9 4, 5 8, 5 9, 3 9, 3 7, 2 10, 6 5, 9 • Re st a tr a u m à tic s 54, 9 46, 8 59, 5 45, 1 59, 3 53, 6 50, 8 32, 7 50, 4 37, 7 49, 0 3 4, 3 54, 9 38, 5 54, 6 42, 5 71, 6 2 48, 0

2 69,

4

2 45,

(17)

Tot

al

(

N

)

47

7

42

2

48

8

53

7

52

2

47

4

50

5

47

6

49

8

40

7

38

6

51

8

27

2

29

2

28

6

20

3

19

1

In

itin

e

re

27,

7

71,

4

28,

6

-

31,

3

37,

5

28,

3

42,

9

28,

8

50,

0

36,

2

75,

0

30,

0

80,

0

36,

2

33,

3

32,

7

87,

5

3

0,

6

50,

0

36,

8

66,

7

19,

6

75,

0

25,

9

-

27,

6

50,

0

35,

7

66,

7

35,

0

66,

7

31,

6

100,

0

En

jo

rn

a

d

a

la

b

o

ra

l

No

tr

a

u

m

à

tiq

u

e

s

21,

3

14,

3

16,

7

50,

0

27,

1

50,

0

30,

2

-

25,

0

50,

0

31,

9

-

30,

0

20,

0

21,

3

66,

7

10,

2

-

27,

8

-

7,

9

33,

3

29,

4

12,

5

1

8,

5

50,

0

24,

1

-

35,

7

16,

7

25,

0

-26,

3

-

De

t

n

si

t

25,

5

14,

3

26,

2

50,

0

18,

8

12,

5

20,

8

28,

6

21,

2

-

10,

6

-

14,

0

-

25,

5

-

-

-

-

-

23,

7

-

9,

8

12,

5

11,

1

50,

0

13,

8

-

-

-

25,

0

-10,

5

-

Re

st

a

tr

a

u

m

à

tic

s

25,

5

-

28,

6

-

22,

9

-

20,

8

28,

6

25,

0

-

21,

3

25,

0

26,

0

-

17,

0

-

57,

1

2 12,

5

2 41,

7

2 50,

0

2

31,

6

-

41,

2

-

44,

4

-

34,

5

50,

0

28,

6

16,

7

15,

0

33,

3

31,

6

-

Fo

nt

: R

eg

is

tr

e

d’

ac

ci

de

nt

s

de

tr

eb

al

l.

D

ep

ar

ta

m

en

t d

e

T

re

ba

ll

. G

en

er

al

it

at

d

e

C

at

al

un

ya

.

1

El

2

0

0

3

e

s

va

p

ro

d

u

ir

u

n

c

a

n

vi

e

n

e

l s

is

te

m

a

d

’in

fo

rm

a

ci

ó

d

e

le

s

le

si

o

n

s

p

e

r

ac

ci

dent

de

tr

ebal

l que

no

per

m

et

ident

ifi

car

el

s

ac

ci

dent

s

de

tr

à

n

si

t d

’a

q

u

e

st a

n

y n

i d

e

2

0

0

4

. A

s q

u

e

d

u

ra

n

t 2

0

0

3

v

a

n

c

o

e

xi

sti

r a

m

b

d

ó

s m

o

d

e

ls

, l

e

s l

e

si

o

n

s p

e

r a

cc

id

e

n

ts

d

e

tr

à

n

si

t q

u

e

e

s

m

o

st

re

n

e

n

la

ta

u

la

s

ó

n

le

s q

u

e

e

s v

a

n

n

o

tifi

ca

r a

m

b

l’

a

n

tic

s

is

te

ma

.

A

p

a

rt

ir

d

e

2

0

0

5

e

s

to

rn

a

a

c

o

mp

ta

r

a

mb

a

q

u

e

st

a

in

fo

rma

ci

ó

,

to

t

i q

u

e

la

v

a

ri

a

b

le

anal

itz

ada

no

és

la

m

at

ei

xa.

2

La

cat

egor

ia

‘r

es

ta

de

tr

aum

àt

ic

s’

inc

lou

el

s

ac

ci

dent

s

de

tr

àns

it

not

ifi

cat

s

el

2003

am

b

el

nou

si

st

em

a

d’

inf

or

m

ac

i t

ot

s

el

s

de

tr

àns

it

oc

or

regut

s

el

2004.

(18)

Ta

ul

a

9. E

vo

lu

ció

d

e le

s m

ala

ltie

s r

ela

cio

na

de

s a

m

b e

l tr

eb

all s

eg

on

s d

ia

gn

òs

tic

i s

ex

e. P

er

ce

nta

tg

es

i n

om

br

e to

ta

l d

e c

as

os

. B

ar

ce

lo

na

2

00

1-2010.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

H D H D H D H D H H D D H D H D H D H D H D To ta l ( N ) 23 25 25 51 69 93 89 103 108 177 333 214 144 258 151 266 206 319 228 363 196 334 M. d e l s is te ma mu sc u lo e sq u e lè tic i te ix it co n n e ct iu 56, 5 58, 3 29, 2 26, 0 23, 9 21, 5 12, 4 7, 9 15, 7 20, 9 16, 2 18, 2 22, 2 16, 3 20, 5 20, 9 25, 7 18, 8 22 ,5 17, 6 23, 7 12, 6 M. d e l s is te ma r e sp ir a to ri 21, 7 4, 2 12, 5 6, 0 7, 5 6, 5 2, 2 5, 0 3, 7 1, 7 1, 8 2, 8 4, 9 1, 9 2, 0 3, 0 3, 4 2, 2 4, 4 1, 1 2, 1 3, 3 Tr a st o rn s m e n ta ls i d e l co m p o rt a m e n t 4, 3 16, 7 37, 5 50, 0 50, 7 61, 3 71, 9 78, 2 66, 7 62, 1 73, 9 72, 4 63, 9 70, 5 66, 9 63, 1 58, 7 66, 8 61, 7 73, 6 60, 8 74, 3 M. d e l s is te ma n e rv ió s - 8, 3 8, 3 8, 0 6, 0 1, 1 2, 2 2, 0 0, 9 2, 3 1, 2 1, 9 0, 7 3, 5 2, 0 3, 4 3, 4 2, 2 ,4 1, 4 2, 1 2, 4 Tr a u m a tis m e s i e n ve ri n a m e n ts - - 4, 2 4, 0 4, 5 5, 4 4, 5 2, 0 10, 2 4, 0 1, 5 1, 4 3, 5 1, 9 2, 6 2, 7 2, 4 3, 1 4, 0 3, 0 6, 7 1, 8 Al tr es 17, 4 12, 5 8, 3 6, 0 7, 5 4, 3 6, 7 5, 0 2, 8 9, 0 5, 4 3, 3 4, 9 5, 8 6, 0 6, 8 6, 3 6, 9 7, 0 3, 3 4, 6 5, 7

Fo

nt

: R

eg

is

tr

e

de

m

al

al

ti

es

r

el

ac

io

na

de

s

am

b

el

tr

eb

al

l.

U

ni

ta

t d

e

Sa

lu

t L

ab

or

al

d

e

B

ar

ce

lo

na

. A

nc

ia

d

e

Sa

lu

t Pú

bl

ic

a

de

B

arc

el

on

a.

Ta

u

la

10

Ev

o

lu

ci

ó

d

e

le

s

ta

xe

s d

e

m

o

rta

lita

t, m

o

rta

lita

t p

re

m

a

tu

ra

i e

sp

e

ra

n

ça

d

e

v

id

a

. B

a

rc

e

lo

n

a

, 2

0

0

0-2010

1

.

2000 2001 2002 2003 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HOM

ES

De fu nc io ns 8141 8150 8045 8239 7688 8342 7664 7758 7483 7455 7439 Ta xa b ru ta x100. 000 hab 1150, 2 1137, 2 1107, 4 1116, 4 1024, 3 1087, 9 989, 5 1020, 4 965, 7 958, 4 970, 1 Ta xa e st an da rd itz ad a 3 x100. 000 hab 1369, 2 1347, 2 1316, 9 1330, 8 1219, 7 130 0, 8 1165, 7 1185, 9 1121, 4 1097, 1 1070, 5 Ta xa A P V P

4 es

(19)

De

fu

nc

io

ns

8399

8449

8433

8747

7877

8577

7975

8130

8232

8196

7848

Ta

xa

b

ru

ta

x100.

000

hab

1043,

1

1040,

7

1029,

7

1057,

2

942,

2

1014,

5

932,

8

964,

6

964,

5

957,

9

921,

1

Ta

xa

e

st

an

da

rd

itz

ad

a

3 x100.

000

hab

743,

4

740,

0

724,

4

728,

2

651,

2

692,

1

617,

1

626,

8

628,

1

613,

5

576,

9

Ta

xa

A

P

V

P

4 es

tandar

di

tz

ada

3

2318,

7

2557,

1

2535,

6

2191,

1

1915,

1

20

33,

2

1882,

9

1888,

4

1907,

7

1977,

8

1869,

0

Es

pe

ra

a

vi

da

a

l n

éi

xe

r

83,

6

83,

4

83,

7

83,

8

84,

8

84,

4

85,

4

85,

2

85,

2

85,

3

85,

9

Fo

nt

: R

eg

is

tr

e

de

m

or

ta

lit

at

, A

nc

ia

d

e

S

al

ut

P

úb

lic

a

de

B

ar

ce

lo

na

.

No

te

s:

1 Les

es

tim

ac

ions

del

s

indi

cador

s

d’

ev

ol

uc

poden

pr

es

ent

ar

pet

ites

v

ar

iac

ions

r

es

pec

te

inf

or

m

es

ant

er

ior

s.

2 A

pa

rt

ir

de

l’

an

y

20

03

le

s

da

de

s

pr

ov

en

en

d

el

D

ep

ar

ta

m

en

t d

e

Sa

lu

t.

3 La

pobl

ac

de

ref

er

ènc

ia

per

a

es

tandar

di

tz

ar

les

t

ax

es

ha

si

gut

la

pobl

ac

de

B

ar

cel

ona

(d’

hom

es

i

de

dones

),

s

egons

el

pa

dr

ó

mu

ni

ci

pa

l d

’h

ab

ita

nt

s

de

1996.

4 APVP:

An

ys

Po

te

nc

ia

ls

d

e

Vi

da

Pe

rd

ut

s

en

tr

e

1

i 7

0

an

ys

(20)

Ta

u

la

1

1

.

E

vo

lu

ci

ó

d

e

la

m

o

rt

al

it

at

e

n

la

p

o

b

la

ci

ó

d

e

15

a

4

4

an

ys

, B

ar

ce

lo

n

a,

2000

-2010

1 .

Ta

xe

s

es

ta

nd

ar

di

tz

ad

es

p

er

e

da

t

2 per

100.

000

habi

tant

s

de

15

a

44

any

s.

2000

2001

2002

2003

3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

HO

M

E

S

So

br

ed

os

is

14,

4

14,

8

11,

2

13,

7

10,

3

12,

7

10,

6

7,

5

3,

8

9,

8

9,

6

N

46

49

40

51

39

49

43

29

13

39

37

Su

ïc

id

i

9,

5

10,

3

10,

1

8,

0

11,

5

10,

5

6,

7

7,

5

6,

8

8,

2

8,

7

N

30

34

36

29

40

40

26

29

25

30

33

Si

da

17,

3

14,

3

13,

9

8,

5

7,

0

7,

6

5,

9

4,

8

3,

6

3,

0

4,

5

N

56

48

50

32

27

30

24

19

15

13

19

Les

ions

per

ac

ci

dent

de

tr

àns

it

13,

2

15,

1

13,

9

14,

2

7,

4

11,

2

7,

2

8,

6

5,

2

4,

9

4,

5

N

41

46

45

48

24

36

25

27

16

18

15

Ma

la

lti

a

is

qu

èmi

ca

d

el

c

or

7,

1

3,

3

4,

8

4,

0

4,

4

5,

2

4,

2

3,

3

2,

2

4,

5

2,

4

N

23

11

17

15

17

20

17

13

9

18

10

Ci

rr

os

is

7,

4

8,

3

2,

9

3,

0

3,

9

2,

8

3,

7

2,

8

1,

9

2,

1

1,

7

N

24

28

10

11

15

11

15

11

8

9

7

To

te

s

le

s

ca

us

es

131,

6

121,

9

115,

5

114,

4

89,

8

96,

6

80,

7

78,

5

66,

5

67,

7

67,

9

N

432

410

399

409

330

371

315

291

251

264

258

DO

NE

S

nc

er

d

e

m

am

a

4,

8

4,

5

6,

1

2,

6

4,

0

4,

4

3,

0

4,

7

3,

7

2,

5

5,

6

N

17

16

23

10

15

17

12

19

15

10

23

So

br

ed

os

is

4,

4

3,

1

2,

1

3,

2

2,

1

3,

5

3,

1

2,

3

0,

8

1,

9

3,

2

N

14

10

7

12

8

13

11

9

3

7

13

Ci

rr

os

is

1,

8

0,

9

2,

4

1,

8

0,

8

1,

3

1,

7

0,

2

0,

7

1,

2

1,

7

N

6

3

9

6

3

5

7

1

3

5

7

Su

ïc

id

i

3,

1

5,

1

3,

1

4,

4

3,

3

4,

0

3,

7

3,

6

1,

9

5,

7

1,

7

N

10

17

11

17

13

13

13

14

7

21

(21)

nc

er

d

e

pu

lm

ó

2,

0

3,

1

2,

4

2,

3

1,

3

1,

3

2,

5

1,

0

1,

0

1,

0

1,

2

N

7

11

9

9

5

5

10

4

4

4

5

To

te

s

le

s

ca

us

es

51,

1

64,

1

59,

2

49,

4

37,

5

44,

7

39,

3

40,

6

35,

7

39,

9

34,

1

N

173

220

206

178

138

167

152

154

140

149

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...