• No se han encontrado resultados

Resolució de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans. (DOGV núm / ) TEMPS DE REALITZACIÓ: 75 minuts

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Resolució de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans. (DOGV núm / ) TEMPS DE REALITZACIÓ: 75 minuts"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

CONCURS OPOSICIÓ DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ PER A LA PROVISIÓ DE VACANTS DEL COS SUPERIOR DE GESTIÓ DE SALUT PÚBLICA DE L'AD-

MINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, ESCALA D'INFERMERS I INFERMERES DE SALUT PÚBLICA (A2-S03-01), FUNCIONARIS O FUNCIONÀRIES D'ADMI-

NISTRACIÓ ESPECIAL, DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.

Resolució de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans (DOGV núm. 8679 / 18.11.2019)

TEMPS DE REALITZACIÓ: 75 minuts

10/04/2022

(2)

1. El gènere, l'ètnia i la classe social són tres eixos de desigualtat en la salut per la seua repercussió en:

a) La distribució selectiva, econòmica i previsible dels determinants socials de la salut.

b) La distribució contínua, operativa i probable dels determinants socials de la salut.

c) La distribució discreta i variable amb el temps dels determinants socials de la salut.

d) La distribució sistemàtica, injusta i evitable dels determinants socials de la salut.

2. Segons la Resolució de 7 de març de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aprova la Carta de Serveis dels Centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, el compromís institucional contempla:

a) Els Centres de Salut Pública vetlen pel compliment de les prestacions sanitàries i de salut pública en tota la població, establint les mesures necessàries per a evitar qualsevol tipus de discriminació per raons d'identitat de gènere i orientació sexual.

b) Els Centres de Salut Pública atenen la població que tenen assignada de manera integral i integrada mitjançant processos de cures, vigilància i control sanitari.

c) Els Centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana cuiden de la salut de les persones a nivell territorial mitjançant accions de promoció de la salut, protecció de la salut, prevenció de la malaltia i vigilància sobre els determinants i l'estat de salut de la població.

d) Els Centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana organitzen i estructuren el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana per a la planificació i gestió sanitària, que permet l'ordenació del territori de la Comunitat Valenciana en diferents demarcacions geogràfiques.

(3)

3. El sentit de coherència (SOC) és el concepte central de la teoria salutogènica. Aquest concepte té tres components. Quin és el component que fa referència als recursos disponibles per a afrontar les demandes de l'entorn?

a) Manejabilitat.

b) Comprensibilitat.

c) Eficàcia.

d) Rellevància.

4. Segons el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana (DOGV 05/01/2017), la pauta vacunal del pneumococ és als:

a) 2, 4 i 11 mesos.

b) 2, 4, 6 i 18 mesos.

c) 2, 4 i 6 mesos.

d) 2, 4, 11 mesos i 6 anys.

5. En la metodologia qualitativa, la confiabilitat es valora en funció de la:

a) Accessibilitat, autenticitat, adaptabilitat i flexibilitat.

b) Causalitat, continuïtat, elasticitat i finalitat.

c) Credibilitat, transferibilitat, dependència i confirmabilitat.

d) Autenticitat, objectivitat, sensibilitat i equitat.

6. La tècnica grupal conformada per persones expertes en el tema estudiat de manera presencial, que comprén diferents fases que faciliten la generació de resultats acordats entre els seus membres, es denomina:

a) Pluja d’idees.

b) Grup nominal.

c) Delphi.

(4)

7. Quin tipus d'anàlisi d'avaluació econòmica en salut compara els costos dels resultats de diferents intervencions sanitàries mesurats en anys de vida ajustats per qualitat (AVAQ)?

a) Anàlisi de cost de la salut.

b) Anàlisi de cost-efectivitat.

c) Anàlisi de cost-utilitat.

d) Anàlisi de cost-benefici.

8. El Programa de supervisió de la salut infantil de la Comunitat Valenciana per a protegir i millorar la salut de la població infantil estableix un calendari d'exàmens de salut que es realitzen:

a) Abans dels 15 dies, als 2, 6, 12 i 18 mesos, i als 3-4, 5-6, 11 i 14 anys.

b) Mensual fins a l'any i anual fins als 14 anys.

c) Al nounat, abans dels 15 dies, al 1, 2, 4, 6, 12, 15 i 18 mesos, i als 3-4, 5-6, 11 i 14 anys.

d) Al nounat, mensual fins a l'any i anual fins als 11 anys.

9. En el Programa de detecció precoç i atenció al nounat en la Comunitat Valenciana, en absència de factors de risc per al desenvolupament d'hipoacúsia, la prova de cribratge es realitza mitjançant:

a) Audiometria per reforç visual.

b) Potencials evocats auditius del tronc cerebral.

c) Otoemissions acústiques provocades per estímuls transitoris.

d) Potencials evocats auditius d'estat estable.

(5)

10. L'indicador “percentatge de població de la Comunitat Valenciana amb servei de gestió de casos”, recollit en el IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020, avalua, entre altres, l'objectiu de:

a) Augmentar la qualitat del sistema sanitari públic.

b) Orientar-se als resultats en salut de la població.

c) Els professionals com a valor essencial del sistema.

d) Garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic incrementant la seua efectivitat.

11. D'acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals, la definició de

“qualsevol característica del treball que puga tindre una influència significativa en la generació de riscos per a la salut i la seguretat del treballador” es correspon amb:

a) Accident de treball.

b) Factor de risc.

c) Condició de treball.

d) Perill.

12. La Xarxa Sentinella de la Comunitat Valenciana es caracteritza per:

a) Caràcter rotatiu, els problemes de salut estudiats no són sempre els mateixos.

b) Els professionals sanitaris estan obligats a col·laborar.

c) La unitat geogràfica d'estudi és la Comunitat Valenciana.

d) Els seus butlletins sempre es publiquen en la Gaceta sanitaria.

(6)

13. En seguretat alimentària, l'anàlisi de risc és un procés format per tres elements interrelacionats que són:

a) Caracterització, determinació i comunicació del risc.

b) Determinació, gestió i comunicació del risc.

c) Caracterització, comunicació i gestió del risc.

d) Caracterització, determinació i gestió del risc.

14. Com es comparen les taxes de mortalitat general entre països?

a) Comparant les taxes ajustades de mortalitat.

b) Realitzant una proporció entre les taxes.

c) Comparant el nombre absolut de morts entre les poblacions.

d) Restant les taxes brutes de mortalitat.

15. L'objectiu del Programa de salut bucodental infantil de la Comunitat Valenciana és millorar la salut bucodental de xiquets i xiquetes prevenint l'aparició dels problemes bucodentals més freqüents en el rang d'edat:

a) 4 a 14 anys.

b) 2 a 12 anys.

c) 0 a 14 anys.

d) 0 a 12 anys.

16. Segons l'informe en desigualtats en salut de l'Observatori Valencià de la Salut 2018, per a detectar zones susceptibles d'una intervenció en salut amb major efectivitat en la reducció de desigualtats socials en salut s’han de conéixer:

a) Els factors individuals que incideixen en la salut.

b) Els factors contextuals de la comunitat.

c) Les àrees geogràfiques amb major índex de privació social.

d) La disponibilitat d'actius en salut.

(7)

17. En el Sistema de Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL) de la Comunitat Valenciana els criteris per a classificar un cas són:

a) Criteris d'exposició, criteris de temporalitat, l'existència de factors de risc extralaborals desencadenants i l'associació entre simptomatologia i exposició laboral.

b) Criteris d'exposició, criteris de gravetat, l'existència de factors de risc extralaborals desencadenants i l'associació entre simptomatologia i exposició laboral.

c) Criteris d'exposició, criteris de temporalitat, l'existència de factors de risc laborals desencadenants i l'associació entre simptomatologia i exposició laboral.

d) Criteris de gravetat i criteris de temporalitat.

18. A la Comunitat Valenciana, en les actuacions del personal sanitari en la realització del cribratge universal de la violència de gènere amb resultat de detecció d'un cas negatiu de maltractament, s'estableix tornar a preguntar transcorregut un període de:

a) Dos anys des de la detecció.

b) Un any des de la detecció.

c) Dos anys des del pla d'intervenció.

d) Un any des del pla d'intervenció.

19. La tècnica qualitativa d'elecció de recollida d'informació en estudis sobre poblacions vulnerables és:

a) El grup nominal.

b) L'estudi Delphi.

c) El grup focal.

d) L'entrevista entre iguals.

(8)

20. Què és un cas índex en un brot epidèmic?

a) El primer cas diagnosticat.

b) El primer cas que crida l'atenció a l'investigador.

c) El primer cas que s'infecta per transmissió persona a persona.

d) El primer cas que ingressa a l'hospital.

21. Quan s'inicia el programa de cribratge neonatal de malalties congènites a la Comunitat Valenciana que té com a objectiu específic la detecció precoç de la fibrosi quística en nounats per a poder iniciar precoçment el tractament i millora?

a) En els 2 dies següents a la recepció de la mostra.

b) En els primers 15 dies de vida.

c) Abans dels 28 dies de vida.

d) En els 2 mesos de vida.

22. La tècnica denominada aparellament (matching) s'utilitza en els estudis epidemiològics analítics per a controlar:

a) Errors aleatoris.

b) Variables de confusió.

c) Pèrdua de subjectes durant l'estudi.

d) Biaix dels observadors.

23. L'Enquesta Nacional de Salut consta de tres qüestionaris:

a) Llar, adult i menors.

b) Sanitari, laboral i estils de vida.

c) Estat de salut, assistència sanitària i determinants de la salut.

d) Sociodemogràfic, característiques físiques i activitats de vida diària.

(9)

24. Es defineix com a “una combinació de procediments, mètodes i eines mitjançant els quals una política, programa o projecte pot ser avaluat en funció dels seus potencials efectes sobre la salut d'una població i la distribució d’aquests dins d’una població” la:

a) Avaluació de l'evidència en la salut.

b) Avaluació de la sostenibilitat en la salut.

c) Avaluació de l'impacte en la salut.

d) Avaluació de la justícia en la salut.

25. Quin d'aquests enunciats pertany a un principi rector de l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de la Comunitat Valenciana 2017-2021?

a) Garantir els drets sexuals i reproductius de les persones.

b) Promocionar l'ús del preservatiu entre la població sexualment activa per a la prevenció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual.

c) Afavorir la corresponsabilitat en la criança de fills i filles des d'una perspectiva de gènere.

d) Oferir atenció prenatal i postnatal en l'atenció primària de salut en coordinació amb altres nivells d'atenció en salut reproductiva.

26. Segons la Resolució de 7 de març de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aprova la Carta de Serveis dels Centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, es consideren Centres de Salut Pública:

a) Estructures de vigilància i control i rehabilitació de les conductes addictives.

b) Estructures per a la protecció i millora de la salut de la població incidint en els processos i factors de caràcter col·lectiu.

c) Centres per al control de les infeccions de transmissió sexual (ITS).

d) Centres de prevenció i diagnòstic precoç del càncer de mama.

(10)

27. El sistema bàsic de la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública integra:

a) La tendència de les dades històriques de malalties contagioses.

b) La notificació obligatòria de malalties, de situacions epidèmiques i brots i la informació microbiològica.

c) El registre de malalties rares.

d) El registre de malalties renals.

28. El mostreig en metodologia qualitativa, atés que es busquen les unitats que millor puguen contribuir amb informació a respondre les preguntes de l'estudi, ha de ser:

a) Intencionat, raonat i flexible.

b) Objectiu, estimat i ordenat.

c) Sistemàtic, estratificat i proporcional.

d) Senzill, representatiu i aleatoritzat.

29. El terme salutogènesi va ser enunciat per:

a) John McKnight.

b) Morgan i Ziglio.

c) Aaron Antonovsky.

d) Marc Lalonde.

30. Segons el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana (DOGV 05/01/2017), quina és l'edat recomanable per a la iniciació de la vacunació contra el virus del papil·loma humà en dones?

a) Als 14 anys.

b) Als 13 anys.

c) Als 12 anys.

d) Als 11 anys.

(11)

31. Què és la XarxaSalut?

a) XarxaSalut és la xarxa de potabilització i sanejament d'aigües per al consum humà de la Comunitat Valenciana emmarcada en les polítiques de sanitat ambiental.

b) XarxaSalut és la xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana adherits al IV Pla de salut de la Comunitat amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local emmarcades en el Pla.

c) XarxaSalut és una xarxa de centres sanitaris adherits a l'Estratègia de Bones Pràctiques del Ministeri de Sanitat.

d) XarxaSalut és una proposta d'organització multidisciplinària de serveis sanitaris de l'Estat.

32. El conjunt de morts innecessàriament prematures i sanitàriament evitables s'utilitza com a indicador per a mesurar la qualitat i efectivitat de:

a) La taxa de mortalitat general.

b) Els serveis sanitaris.

c) La validesa d'un test diagnòstic.

d) La taxa d'atac d'una epidèmia.

33. Segons la Carta d'Ottawa, són estratègies bàsiques per a la promoció de la salut:

a) La construcció de polítiques públiques saludables i la creació d'ambients que afavorisquen la salut.

b) El desenvolupament del concepte de vida saludable en el context comunitari.

c) L'advocacia per la salut, la facilitació i la mediació.

d) El desenvolupament comunitari, participació i apoderament de la ciutadania.

(12)

34. Segons el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el responsable del proveïment, quan la gestió siga de manera directa, és:

a) L'empresa gestora.

b) El municipi.

c) El titular de l'establiment.

d) L'usuari.

35. No seria exemple d'una acció preventiva de caràcter individual:

a) El mesurament de marcadors biològics d'exposició laboral.

b) La utilització de les vacunes per a previndre els efectes de l'exposició laboral a determinats riscos biològics.

c) La formació dels treballadors per a potenciar els comportaments segurs.

d) L'anàlisi dels accidents de treball.

36. Segons el Protocol per a la vigilància de la poliomielitis a la Comunitat Valenciana, quin és el criteri per a considerar l'existència d'un brot de poliomielitis?

a) L'ocurrència de cinc casos confirmats.

b) L'ocurrència de tres casos confirmats.

c) L'ocurrència d'un cas confirmat.

d) L'ocurrència de 10 o més casos confirmats.

(13)

37. Segons el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana (DOGV 05/01/2017), els fills i filles de mares portadores de l’HBsAg rebran la primera dosi d'hepatitis B:

a) Als 2 mesos de nàixer.

b) Als 4 mesos de nàixer.

c) En les primeres 24 hores després de nàixer juntament amb la immunoglobulina HB.

d) Als 11 mesos de nàixer.

38. La prova de confirmació diagnòstica recomanada en el Programa de prevenció de càncer colorectal de la Comunitat Valenciana és:

a) La sigmoidoscòpia flexible.

b) El test de sang oculta en femta.

c) La colonoscòpia.

d) La rectoscòpia.

39. Les defuncions de menors d'un any dividit entre els nascuts vius-any x 1.000 es relaciona amb:

a) La taxa de mortalitat perinatal.

b) La taxa de mortalitat prenatal.

c) La taxa de mortalitat infantil.

d) La taxa de mortalitat intranatal.

40. En un brot epidèmic, quina relació estableix la taxa d'atac secundari?

a) Els casos secundaris amb els casos primaris.

b) Els casos índex amb els casos secundaris.

c) Els casos secundaris amb la població exposada.

(14)

41. L'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana de 2016 disposa de dos models de qüestionaris homologables amb els de les enquestes europea, nacional i d'altres comunitats autònomes, quins són?

a) Model de població general i de llar.

b) Model d’adult i d'infància.

c) Model de població general i de serveis sanitaris.

d) Model d'homes i de dones.

42. En investigació epidemiològica analítica, el model cas-control es recomana per ser un disseny:

a) No exposat al biaix de record o memòria.

b) Que permet establir taxes d'incidència.

c) Apropiat per a investigar malalties rares o de llarga latència.

d) Que estima directament el risc relatiu.

43. Es declara un brot de legionel·losi al sistema de vigilància epidemiològica de la Comunitat Valenciana. Per al control del brot, és necessari que els afectats guarden aïllament?

a) No, perquè no hi ha transmissió de persona a persona.

b) Sí, perquè evitem la propagació de la legionel·la.

c) Sí, per a investigació dels contactes.

d) Sí, per a assegurar l'adherència al tractament clínic.

(15)

44. Els grups de població més vulnerables a l'exposició a nivells elevats de contaminació atmosfèrica són:

a) Persones que pateixen trastorns repiratoris, malalties cardiovasculars i/o diabetis.

b) Els adults sans en situació d'exercici físic moderat.

c) Les dones.

d) Els joves.

45. En l'àmbit sanitari, l'actuació per al cribratge universal de casos de maltractament en la població general de dones segueix l'acrònim PDA que significa:

a) Previndre, decidir i actuar.

b) Pronosticar, detectar i abordar.

c) Preguntar, detectar i analitzar.

d) Planejar, dimensionar i atendre.

46. Quina metodologia s'ha utilitzat per a l'elaboració de l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de la Comunitat Valenciana 2017-2021?

a) Procés participatiu i de consulta amb diferents agents clau.

b) Mitjançant un grup de treball expert format per professionals de la ginecologia, obstetrícia i comares.

c) Mitjançant l'elaboració d'un diagnòstic de salut sexual i reproductiva en atenció primària i especialitzada.

d) Mitjançant la utilització de diverses enquestes nacionals i internacionals realitzades entre tots els grups en edat reproductiva de les poblacions objecte d'estudi.

(16)

47. En el cribratge de violència de gènere, segons el pla d’intervenció quan la dona es troba en situació de perill extrem se li proporcionarà l'atenció sanitària necessària, segons requerisca el cas, assegurant-nos l'acompanyament de la dona en tot moment a través de:

a) Professionals del treball social.

b) Professionals de Protecció Civil.

c) Professionals del Centre Dona 24 hores.

d) Forces i cossos de seguretat (112).

48. Segons el Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions exerceix competències en:

a) Matèria de coordinació de centres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment orientades cap a la prevenció, protecció i la promoció de la salut; vigilància i control epidemiològic; drogodependències i altres adiccions; seguretat alimentària i totes aquelles actuacions que garantisquen la salut de la població.

b) Matèria d'infraestructures i el seu manteniment; gestió de les inversions i subministraments, equipament tecnològic innovador i coordinació dels projectes europeus i programes de salut.

c) Matèria d'investigació i innovació sanitària, inspecció de la cartera de serveis del sistema sanitari, acreditació, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris i d'investigació sanitària; tutela dels drets i deures de la ciutadania en matèria de promoció de la salut.

d) Matèria de coordinació de les polítiques de salut recollides en el Pla de salut de la Comunitat Valenciana, en matèria de garantia d'accessibilitat i de temps al sistema de salut, avaluació de les tecnologies sanitàries, qualitat assistencial i seguretat.

(17)

49. Una política dirigida a l'augment de l'ús del transport públic té un efecte indirecte en la salut poblacional en la:

a) Reducció de la contaminació ambiental.

b) Reducció de les malalties respiratòries cròniques.

c) Reducció de la dependència del cotxe.

d) Disminució dels accidents de trànsit.

50. La descripció d'una malaltia des del punt de vista epidemiològic significa:

a) Relatar els diferents períodes de la malaltia quan la pateix cada persona.

b) Relatar les característiques de la malaltia en els diferents episodis de la història.

c) Relatar la freqüència i la distribució de les malalties que afecten les persones dins de la comunitat juntament amb les causes que determinen aquesta freqüència i distribució.

d) Precisar l'agent causal.

51. Segons el IV Pla de salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, “Millorar l'eficiència del sector sanitari, incrementar la coordinació dels nivells assistencials i fomentar la coordinació dels serveis sanitaris amb els socials i els d'altres sectors” són valors i principis de:

a) Responsabilitat institucional.

b) Qualitat, excel·lència, innovació.

c) Coordinació i sinergia.

d) Sostenibilitat.

(18)

52. En els estudis epidemiològics el biaix de selecció anomenat “fal·làcia de Neyman” és també conegut com a:

a) Biaix de l'observador.

b) Biaix d’inacceptabilitat.

c) Biaix de supervivència.

d) Biaix de memòria.

53. Amb la finalitat de realitzar la citació de la població diana en el Programa de prevenció del càncer de mama, les dades d'identificació postal de les dones són proporcionades pel sistema d'informació denominat:

a) SIGMA.

b) SIP.

c) SIO.

d) SIA.

54. En l'exercici de les funcions d'inspecció o altres actuacions de control preventiu, l'autoritat pública i els agents de l'autoritat, amb l’acreditació prèvia de la seua condició, estan facultats per a:

a) Només amb l’autorització prèvia del jutge instructor, prendre i traure mostres.

b) Si accedeixen als sistemes informàtics sanitaris, serà amb l’autorització prèvia de la fiscalia.

c) Entrar lliurement i sense notificació prèvia en tot centre, servei, establiment, unitat o local objecte d'inspecció i control oficial en l'àmbit de la seua competència.

d) Seguint el seu propi criteri d'inspecció, no atendre la normativa vigent.

(19)

55. Els contaminants orgànics persistents (COP) es caracteritzen per:

a) La seua elevada permanència en el medi ambient en ser resistents a la degradació.

b) Ser biodegradables.

c) Poder provocar lleus efectes sobre la salut humana i el medi ambient.

d) Poder-se transferir a mitjanes distàncies.

56. La informació per a identificar els principis, valors i objectius del IV Pla de salut 2016-20 de la Comunitat Valenciana es va obtindre mitjançant:

a) Tècniques de triangulació quantitativa.

b) Tècniques projectives.

c) Tècniques qualitatives (Metaplan i Delphi).

d) Tècniques qualitatives (etnografia i acció participativa).

57. El sistemes d’autocontrol sanitari són:

a) Voluntaris.

b) Aplicables sols a empreses grans.

c) Aplicables sols a empreses xicotetes.

d) Obligats per llei.

58. Els programes de cribratge poblacional han de proporcionar a la població una informació completa que incloga tant els aspectes positius com els negatius del cribratge. Els falsos positius del cribratge són:

a) Un benefici del cribratge.

b) Un efecte incontrolat del cribratge.

c) Un efecte advers del cribratge.

d) Vertaders negatius del cribratge.

(20)

59. En epidemiologia, la taxa d'incidència és un indicador que reflecteix:

a) Una situació endèmica.

b) El control de casos esporàdics.

c) La velocitat d'aparició d'un determinat esdeveniment en la població.

d) L'efecte d'un estudi epidemiològic.

60. El Programa Pacient Actiu-CV de la Direcció General d'Assistència Sanitària ofereix:

a) Ajuda a les persones per a convertir-se en responsables de la seua autocura sense necessitat de consultar els serveis sanitaris.

b) Consell a les persones amb alguna malaltia crònica per a consumir recursos sanitaris segons el seu propi criteri.

c) Suport a les persones amb alguna malaltia crònica perquè adquirisquen una millor autocura de la seua salut.

d) Consulta i ajuda en línia sobre els seus problemes de salut.

Referencias

Documento similar

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Esta U.D.A. de Podología nace con la voluntad de dar respuesta a la necesidad de contribuir a la integración de conocimiento, actitudes y habilidades en la formación de

De la Salud de la Universidad de Málaga y comienza el primer curso de Grado en Podología, el cual ofrece una formación generalista y profesionalizadora que contempla