Unidad_11_presentacion.pdf

Texto completo

(1)

11

Anàlisi dels estats

financers de

(2)

1.

Introducció a l’anàlisi dels estats comptables

2.

Anàlisi patrimonial

3.

Anàlisi financera

(3)

1. Introducció a l’anàlisi dels estats comptables

L’estudi dels estats comptables és l’anàlisi del balanç de situació, del

compte de pèrdues i guanys i d’altres documents comptables complementaris.

1.Tractament de la informació

2.Anàlisi de les dades obtingudes

3. Interpretació i comparació dels resultats

(4)

Tipus d’anàlisi dels estats comptables

Tipus d’anàlisi

Objectius Estat comptable

analitzat

Tècniques utilitzades

Patrimonial • Estudia l’estructura patrimonial de l’empresa, i

les variacions i les tendències que presenta. • Analitza la composició i el pes relatiu del patrimoni net, actiu i passiu.

Balanç de situació • Percentatges comparatius. • Variacions absolutes i relatives.

• Representació gràfica.

Financera • Analitza la capacitat de l’empresa per a

atendre les seves obligacions de pagament (solvència).

• Analitza si els recursos financers utilitzats per l’empresa són els més adequats per a garantir un flux eficient de fons (liquiditat).

Balanç de situació • Fons de maniobra. • Ràtios financeres.

Econòmica • Analitza l’evolució dels resultats de l’empresa i

dels seus components (ingressos i despeses). • Analitza la rendibilitat de les inversions i dels capitals emprats a l’empresa.

Compte de pèrdues i guanys

• Percentatges comparatius. • Variacions absolutes i relatives.

(5)

2. Anàlisi patrimonial

L’anàlisi patrimonial del balanç de l’empresa té com a objectiu estudiar

l’estructura i la composició del balanç, analitzant l’evolució de les seves masses patrimonials.

1.Anàlisi estàtica

2.Anàlisi dinàmica

3. Percentatges per a comparar l’evolució de dos exercicis econòmics Perspectives de l’anàlisi patrimonial

4. Variacions absolutes i relatives

(6)

L’anàlisi financerabusca estudiar la solvència i la liquiditat de l’empresa.

Solvència:capacitat de

l’empresa per a pagar els deutes amb la garantia de les inversions (actiu).

Liquiditat: capacitat de l’empresa per a convertir les inversions (actiu) en mitjans de pagament totalment líquids.

Equilibri financer

Els recursos permanents i a llarg termini han de finançar les inversions a llarg termini i una part de l’actiu corrent.

(7)

3. Anàlisi financera

Instrument principal de l’anàlisi financera:

Fons de maniobra:part de l’actiu corrent que està finançada amb fons del

patrimoni net i passiu no corrent:

FM = AC – PC

Actiu corrent necessari per a sostenir el ritme de l’activitat de l’empresa.

FM = (PN + PnC) – AnC

(8)

Estudi del fons de maniobra (I)

Fons de maniobra positiu

(9)

3. Anàlisi financera

Estudi del fons de maniobra (II)

Fons de maniobra negatiu

Part de les inversions a llarg

(10)

Les situacions financeres (I)

Estabilitat financera total

Total seguretat, però l’empresa no es beneficia del palanquejament.

(11)

3. Anàlisi financera

Les situacions financeres (II)

Estabilitat financera normal

Situació ideal. Cal vigilar el fons de maniobra.

(12)

Les situacions financeres (III)

Suspensió de pagaments

L’empresa no pot pagar els deutes a curt termini. Caldrà renegociar-los i planificar millor la tresoreria.

(13)

3. Anàlisi financera

Les situacions financeres (IV)

Desequilibri financer a llarg termini

(14)

Les situacions financeres (V)

Fallida

(15)

3. Anàlisi financera

Les situacions financeres: resum

SITUACIÓ PATRIMONIAL

CAUSES CONSEQÜÈNCIES SOLUCIONS

1 Estabilitat financera total

Excés de finançament propi: l’empresa es finança només

amb recursos propis.

Total seguretat, però no es pot beneficiar de

l’efecte positiu de l’endeutament.

Endeutar-se moderadament per a utilitzar capitals aliens

i augmentar així la rendibilitat.

2 Estabilitat financera normal

AC > PC FM positiu És la situació ideal per a l’empresa.

Només ha de vigilar que el fons de maniobra sigui el necessari per a l’activitat.

3 Suspensió de pagaments

AC < PC FM negatiu No pot pagar els deutes a curt termini.

Ampliar el termini de pagament als proveïdors, planificar millor la tresoreria i renegociar els deutes amb

els creditors.

4 Desequilibri financer a llarg termini

Acumulació de pèrdues. El patrimoni net és zero (l’actiu és igual que el passiu).

Descapitalització. Solvència exigua.

Renegociar els deutes amb els creditors i augmentar el

capital.

(16)

Les ràtios financeres (I)

Ràtio de tresoreria

També es coneix com a ràtio de solvència immediata o acid-test,

i indica la capacitat de l’empresa per a liquidar els deutes a curt termini sense risc de suspensió de pagaments.

Ràtio de garantia

(17)

3. Anàlisi financera

Les ràtios financeres (II)

Ràtio de liquiditat

Es compara l’actiu corrent amb el passiu corrent i mostra la situació de liquiditat de la tresoreria de l’empresa, però no d’una manera tan

(18)

Les ràtios financeres (III)

Ràtio de disponibilitat

Mostra la proporció dels deutes a curt termini que es podrien liquidar amb els comptes de tresoreria de l’empresa.

Ràtio d’ endeutament

Indica quina proporció de l’estructura financera de l’empresa és endeutament.

Ràtio d’estructura del deute

(19)

3. Anàlisi financera

Les ràtios financeres: resum

Ràtio Càlcul Significat Valor òptim orientatiu

Tresoreria Liquiditat immediata (0,8 – 1,2)

Liquiditat Solvència a curt termini (1,5 – 1,8)

Garantia Solvència a llarg termini (1,7 – 2)

Disponibilitat Capacitat de cobrir deutes amb els saldos més líquids (caixa i bancs)

(0,3 – 0,4)

Endeutament Grau de dependència respecte del finançament aliè (endeutament)

(0,2 – 0,8)

Estructura del deute

Percentatge del passiu corrent (0,2 – 0,5)

Realitzable + Disponible Passiu corrent Actiu corrent Passiu corrent Actiu Passiu Disponible Passiu corrent Passiu

Patrimoni net i passiu

(20)

L’objectiu fonamental de l’anàlisi econòmica: determinar quins són els resultats de l’activitat de l’empresa i com s’estructuren i s’obtenen.

1.Estudi del compte de pèrdues i guanys

2.Ordenació i racionalització de la informació obtinguda

3.Anàlisi de les rendibilitats

Tècniques d’anàlisi econòmica

Percentatges respecte de les vendes

Càlcul de variacions

(21)

4. Anàlisi econòmica

Anàlisi de la rendibilitat (I)

Rendibilitat econòmica

És el rendiment de l’actiu, és a dir, de les inversions totals de l’empresa. Es relacionen els beneficis abans d’interessos i impostos (BAII) amb l’actiu.

Per a augmentar la rendibilitat econòmica es pot:

(22)

Anàlisi de la rendibilitat (II)

Rendibilitat financera

És la relació entre el benefici net (amb els interessos i els impostos ja descomptats) i els recursos propis (capital i reserves) de l’empresa. També es denomina rendibilitat del capital, ja que mostra el benefici generat per l’empresa en relació amb el capital aportat pels socis.

Per a augmentar la rendibilitat financera es pot:

• Incrementar el marge.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :